REGULAMENTUL (CE) NR. 867/2009

REGULAMENTUL (CE) NR. 867/2009 AL COMISIEI

din 21 septembrie 2009

de modificare și corectare a Regulamentului (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului din 15 iunie 1965 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană, în special articolul 4 alineatul (4), articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 alineatul (3),

întrucât:

  1. Anexa I partea C la Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei a definit tipurile de activități agricole. Anumite exploatații specializate în animalele erbivore nu pot fi clasificate pe baza definițiilor respective, iar pentru alte exploatații nu s-a obținut clasificarea cea mai potrivită.
  2. Anexa II partea B la Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 stabilește norme de grupare a claselor de dimensiuni economice. Aceste norme limitează posibilitatea statelor membre de a elabora planuri de selecție mai adecvate.
  3. Unele descrieri și denumiri utilizate în anexa I și anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 sunt confuze și, prin urmare, necesită clarificări.
  4. Descrierea și codul anumitor produse menționate în Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 și enumerate în Regulamentul (CE) nr. 868/2008 al Comisiei din 3 septembrie 2008 privind fișa exploatației care urmează a fi utilizată în scopul determinării veniturilor exploatațiilor agricole și analizării activității economice a acestor exploatații (3) au fost modificate de Regulamentul (CE) nr. 781/2009 din 27 august 2009.
  5. În plus, denumirile anumitor tipuri de activități agricole utilizate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 ar trebui corectate în unele versiuni lingvistice. Pentru o mai bună coerență, termenul „holding” ar trebui eliminat din denumirea unui tip de activitate agricolă, iar pentru o mai bună înțelegere, în denumirile unor tipuri de activități agricole, ar trebui înlocuiți anumiți termeni care desemnează categorii de păsări de curte.
  6. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 ar trebui să fie modificat și corectat în consecință.
  7. Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului comunitar pentru rețeaua de date contabile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I, II și IV la Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu exercițiul contabil 2010, pentru rețeaua de date contabile agricole, iar pentru anchetele asupra structurii exploatațiilor agricole, începând cu ancheta din anul 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei

ANEXĂ

Anexele I, II și IV la Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 se modifică după cum urmează:

1. Anexa I se modifică după cum urmează:

(a) Partea A. Schema de clasificare se modifică după cum urmează:

(i) La subpartea „Exploatații specializate – culturi”, coloana a treia „Tip special de activitate agricolă” se modifică după cum urmează:

— punctul 361 se înlocuiește cu următorul text:

„361. Exploatații specializate în fructe (altele decât citrice, fructe tropicale și subtropicale și fructe cu coajă)”;

— punctul 364 se înlocuiește cu următorul text:

„364. Exploatații specializate în fructe tropicale și subtropicale”;

— punctul 365 se înlocuiește cu următorul text:

„365. Exploatații specializate în fructe, citrice, fructe tropicale și subtropicale și fructe cu coajă: producție mixtă”;

(ii) [Nu privește decât versiunile spaniolă, daneză, engleză, letonă, lituaniană și maghiară.]

(iii) [Nu privește decât versiunile bulgară, estonă, engleză, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, poloneză și slovacă.]

(b) La partea B I, în Tabelul de corespondență între rubricile anchetelor asupra structurii exploatațiilor agricole și rubricile din fișa exploatației, prevăzută în cadrul rețelei de date contabile agricole (RDCA), rândurile 2.01.12.01 și 2.01.12.02 se înlocuiesc după cum urmează:

2.01.12.01. Teren scos temporar din circuitul agricol fără subvenție 315. Teren scos temporar din circuitul agricol fără subvenție
2.01.12.02. Teren scos temporar din circuitul agricol, aflat în regim de ajutor fără exploatație economică 316. Teren scos temporar din circuitul agricol, aflat în regim de ajutor”

c) Partea C. „Definirea tipurilor de activități agricole” se modifică după cum urmează:

(i) Subpartea „Exploatații specializate – producție vegetală” se modifică după cum urmează:

(aa) La prima coloană „Tipul de activitate agricolă”, a treia subcoloană „Special” se modifică după cum urmează:

— punctul 361 se înlocuiește cu următorul text:

„361. Exploatații specializate în fructe (altele decât citrice, fructe tropicale și subtropicale și fructe cu coajă)”;

— punctul 364 se înlocuiește cu următorul text:

„364. Exploatații specializate în fructe tropicale și subtropicale”;

— punctul 365 se înlocuiește cu următorul text:

„365. Exploatații specializate în fructe, citrice, fructe tropicale și subtropicale și fructe cu coajă: producție mixtă”;

(ab) La coloana a doua „Definiție”, Codul 3 „Exploatații specializate în culturi permanente”, rândul unsprezece se înlocuiește cu următorul text: „Fructe din zone cu climat subtropical > 2/3”;

(ii) Subpartea „Exploatații specializate – producție animală” se modifică după cum urmează:

(aa) Rândurile 45-48 se înlocuiesc cu următorul text:

reg867.2009.anexa1

(ab) [Nu privește decât versiunile spaniolă, daneză, engleză, letonă, lituaniană și maghiară.]

(ac) Rândul 53 se înlocuiește cu următorul text:

reg867.2009.anexa2

(iii) Subpartea „Exploatații mixte” se modifică după cum urmează:

(aa) [Nu privește decât versiunile bulgară, estonă, engleză, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, poloneză și slovacă.]

(ab) Rândul 8. „Exploatații mixte de culturi și creșterea animalelor” se înlocuiește cu următorul text:

reg867.2009.anexa3

 

(ac) Subrândul 843 „Apicultură” se înlocuiește cu următorul text:

reg867.2009.anexa4

 

(iv) La subpartea „Exploatații neclasificate”, rândul 9 se înlocuiește cu următorul text:

reg867.2009.anexa5

 

2. La anexa II partea B, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Normele stabilite pentru aplicarea în domeniul rețelei de date contabile agricole și în domeniul anchetelor comunitare asupra exploatațiilor agricole pot prevedea că clasele de dimensiuni II și III sau III și IV, IV și V sau III – V, VI și VII, VIII și IX, X și XI, XII – XIV sau X – XIV se grupează împreună.”

3. La anexa IV punctul 2, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) Defalcare geografică

— Producțiile-standard se determină cel puțin pe baza unităților geografice care sunt utilizabile pentru anchetele comunitare asupra structurii exploatațiilor agricole și pentru rețeaua de date contabile agricole. Toate aceste unități geografice au la bază Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS), conform definiției din Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Aceste unități sunt descrise ca o regrupare a regiunilor de nivel NUTS 3. Zonele defavorizate sau montane nu sunt considerate unități geografice.

— Nu se determină producția standard pentru niciuna din caracteristicile care nu sunt prezente în regiunile în cauză.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *