REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI
din 22 octombrie 2007
de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la
anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”)

Astfel cum a fost modificat prin:

 Jurnalul Oficial
NR. Pagina Data
►M1 Regulamentul (CE) nr. 247/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 L 76 1 19.3.2008
►M2 Regulamentul (CE) nr. 248/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 L 76 6 19.3.2008
►M3 Regulamentul (CE) nr. 248/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 L 121 1 7.5.2008
►M4 Regulamentul (CE) nr. 470/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 L 140 1 30.5.2008
►M5 Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 L 149 61 7.6.2008
►M6 Regulamentul (CE) nr. 13/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 L 5 1 9.1.2009
►M7 Regulamentul (CE) nr. 72/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 L 30 1 31.1.2009
►M8 Regulamentul (CE) nr. 183/2009 al Comisiei din 6 martie 2009 L 63 9 7.3.2009
►M9 Regulamentul (CE) nr. 435/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 L 128 12 27.5.2009
►M10 Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 L 154 1 17.6.2009
►M11 Regulamentul (CE) nr. 1047/2009 al Consiliului din 19 octombrie 2009 L 290 1 6.11.2009
►M12 Regulamentul (CE) nr. 1140/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 L 312 4 27.11.2009
►M13  Regulamentul (UE) nr. 513/2010 al Comisiei din 15 iunie 2010 L 150 40 16.6.2010
►M14 Regulamentul (UE) nr. 1234/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 L 346 11 30.12.2010

rectificat prin:

►C1 Rectificare, JO L 37, 6.2.2009, p. 14 (1234/2007)
►C2 Rectificare, JO L 230, 2.9.2009, p. 6 (72/2009)
►C3 Rectificare, JO L 220, 21.8.2010, p. 76 (72/2009)

REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI
din 22 octombrie 2007
de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European ,

întrucât:

(1) Funcționarea și dezvoltarea pieței comune a produselor agricole ar trebui însoțite de stabilirea unei politici agricole comune (denumite în continuare „PAC”) pentru a include, în special, organizarea comună a piețelor agricole (denumită în continuare „OCP”) care poate adopta diverse forme în funcție de produs, în conformitate cu articolul 34 din tratat.

(2) De la introducerea PAC, Consiliul a înființat 21 de OCP pentru diferite produse sau grupuri de produse, fiecare fiind reglementată printr-un regulament de bază specific al Consiliului:

 — Regulamentul (CEE) nr. 234/68 al Consiliului din 27 februarie 1968 de stabilire a organizării comune a pieței în sectorul plantelor vii și al produselor de floricultură;

 — Regulamentul (CEE) nr. 827/68 al Consiliului din 28 iunie 1968 privind organizarea comună a piețelor pentru anumite produse enumerate în anexa II din tratat;

— Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de porc;

— Regulamentul (CEE) nr. 2771/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a pieței în sectorul ouălor;

— Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de pasăre;

— Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pieței în sectorul tutunului brut;

— Regulamentul (CEE) nr. 404/93 al Consiliului din 13 februarie 1993 privind organizarea comună a pieței în sectorul bananelor;

— Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor;

— Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și al produselor vegetale transformate;

— Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat;

— Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate;

— Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul vitivinicol;

— Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului din 27 iulie 2000 privind organizarea comună a pieței în sectorul inului și al cânepei destinate producției de fibre;

— Regulamentul (CE) nr. 2529/2001 al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de oaie și de capră;

— Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței în sectorul cerealelor;

— Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului;

— Regulamentul (CE) nr. 1786/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței în sectorul furajelor uscate;

— Regulamentul (CE) nr. 865/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind organizarea comună a pieței în sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă;

— Regulamentul (CE) nr. 1947/2005 al Consiliului din 23 noiembrie 2005 privind organizarea comună a pieței în sectorul semințelor;

— Regulamentul (CE) nr. 1952/2005 al Consiliului din 23 noiembrie 2005 privind organizarea comună a pieței în sectorul hameiului;

— Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a pieței în sectorul zahărului.

(3) În plus, Consiliul a adoptat trei regulamente conținând norme specifice privind anumite produse fără a înființa, cu toate acestea, o OCP pentru aceste produse:

— Regulamentul (CE) nr. 670/2003 al Consiliului din 8 aprilie 2003 de stabilire a măsurilor specifice privind piața alcoolului etilic de origine agricolă;

— Regulamentul (CE) nr. 797/2004 al Consiliului din 26 aprilie 2004 privind măsurile de ameliorare a condițiilor de producție și de comercializare a produselor apicole;

— Regulamentul (CE) nr. 1544/2006 al Consiliului din 5 octombrie 2006 care prevede măsuri speciale în vederea favorizării creșterii viermilor de mătase.

(4) Regulamentele menționate mai sus (denumite în continuare „regulamente de bază”) sunt deseori însoțite de un ansamblu de alte regulamente ale Consiliului. Majoritatea regulamentelor de bază au o structură identică și conțin numeroase dispoziții comune. Acesta este, în special, cazul normelor privind comerțul cu țările terțe și al dispozițiilor generale, dar, într-o anumită măsură, și al regulilor privind piața internă. Regulamentele de bază conțin deseori soluții diferite pentru probleme identice sau similare.

(5) De mai multă vreme, Comunitatea urmărește simplificarea cadrului de reglementare referitor la PAC. În consecință, a fost creat un cadru juridic orizontal pentru toate plățile directe, care regrupează un ansamblu de sisteme de sprijin într-un regim de plată unică, introdus prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori ( 1 ). Această abordare ar trebui extinsă și la regulamentele de bază. În acest context, ansamblul dispozițiilor conținute în aceste regulamente ar trebui reunit într-un cadru juridic unic și, în măsura posibilului, abordările sectoriale ar trebui înlocuite prin abordări orizontale.

(6) Având în vedere considerațiile mai sus menționate, regulamentele de bază ar trebui abrogate și înlocuite cu un regulament unic.

(7) Nu ar trebui ca simplificarea să conducă la repunerea în discuție a deciziilor politice luate de-a lungul anilor în domeniul PAC. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie, în principal, un act de simplificare tehnică. Acesta nu ar trebui, prin urmare, să abroge sau să modifice instrumentele existente, cu excepția cazului în care acestea sunt învechite, redundante sau, prin natura lor, nu ar trebui tratate la nivelul Consiliului, iar acesta din urmă nu ar trebui să prevadă măsuri și instrumente noi.

(8) În acest context, prezentul regulament nu ar trebui să includă acele elemente ale OCP care fac obiectul unei reforme a politicii. Acesta este cazul cu privire la majoritatea părți din sectorul fructelor și legumelor, din sectorul fructelor și legumelor transformate și din sectorul vitivinicol. Prin urmare, dispozițiile Regulamentelor (CEE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1493/1999 ar trebui integrate în prezentul regulament numai în măsura în care nu fac obiectul unei reforme a politicii. Cu toate acestea, dispozițiile de fond referitoare la aceste OCP ar trebui să fie integrate numai la momentul adoptării reformelor respective.

(9) OCP în sectoarele cerealelor, orezului, zahărului, furajelor uscate, semințelor, uleiului de măsline și măslinelor de masă, inului și cânepei, bananelor, laptelui și produselor lactate, respectiv a viermilor de mătase prevede ani de comercializare care reflectă în mod principal ciclurile biologice de producție ale produselor în cauză. Prin urmare, ar trebui să se integreze în prezentul regulament anii de comercializare astfel cum sunt definiți în aceste sectoare.

(10) Pentru a stabiliza piețele și a garanta un nivel de trai echitabil populației agricole, a fost pus în aplicare un sistem de sprijinire a prețurilor diferențiat în funcție de sectoare, paralel cu introducerea regimurilor de sprijin direct; această manieră de a proceda permite să se țină cont, pe de o parte, de propriile necesități ale fiecărui sector și, pe de altă parte, de interdependențele dintre sectoare. Aceste măsuri iau forma unei intervenții publice sau a unei plăți de ajutor pentru depozitarea privată a produselor din sectorul cerealelor, orezului, zahărului, uleiurilor de măsline și al măslinelor de masă, al cărnii de vită și mânzat, laptelui și produselor lactate, cărnii de porc și cărnii de oaie și de capră. Având în vedere obiectivele prezentului regulament, este prin urmare necesar să se mențină măsurile de sprijinire a prețurilor dacă acestea sunt prevăzute în instrumentele elaborate în trecut, fără a aduce modificări substanțiale în raport cu situația juridică anterioară.

(11) Din motive de claritate și transparență, ar trebui să se prevadă o structură comună pentru măsurile menționate mai sus, menținând politica urmată în fiecare sector. În acest scop, este oportun să se opereze o distincție între prețurile de referință și prețurile de intervenție.

(12) OCP în sectoarele cerealelor, cărnii de vită și mânzat, respectiv laptelui și al produselor lactate cuprindeau prevederi conform cu care, hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 37 alineatul (2) din tratat, Consiliul poate modifica nivelul prețurilor. Având în vedere sensibilitatea sistemelor de prețuri, ar trebui clarificat faptul că posibilitatea modificării nivelului prețurilor în temeiul articolului 37 alineatul (2) există cu privire la toate sectoarele reglementate de prezentul regulament.

(13) Mai mult, OCP în sectorul zahărului prevedea posibilitatea de revizuire a calităților standard ale zahărului, astfel cum sunt enunțate în continuare în Regulamentul (CE) nr. 381/2006, astfel încât să se țină seama, în special, de cerințele comerciale și de evoluția în materie de analiză tehnică. Regulamentul respectiv prevedea, prin urmare, competența Comisiei de a modifica anexa relevantă. Este deosebit de necesar să fie menținută această posibilitate, pentru a permite Comisiei să acționeze rapid atunci când este cazul.

(14) În scopul garantării unei informații fiabile privind prețurile zahărului pe piața comunitară, ar trebui inclus în prezentul regulament sistemul de notificare a prețurilor, astfel cum este prevăzut în OCP în sectorul zahărului, pe baza căruia ar trebui determinat nivelul prețurilor de piață ale zahărului alb.

(15) Pentru a evita ca sistemul de intervenție în sectoarele cerealelor, orezului, untului și laptelui praf să nu devină un debușeu în sine, este oportun să se mențină posibilitatea de a limita deschiderea intervenției publice doar la anumite perioade ale anului. În privința produselor sectoarelor cărnii de vită și mânzat și al untului, deschiderea și închiderea intervenției publice ar trebui să depindă de nivelul de prețuri de piață pe o perioadă dată. În ceea ce privește sectoarele porumbului, orezului și zahărului, este oportun să se mențină limitarea cantităților până la concurența cărora achizițiile pot fi realizate sub titlul de intervenție publică. Pentru unt și lapte praf, este necesară menținerea competenței Comisiei de a suspenda achizițiile normale odată ce o anumită cantitate este atinsă sau de a le înlocui prin achiziții realizate pe bază de licitație publică.

(16) Prețul la care trebuie efectuate achizițiile realizate în cadrul intervenției publice a fost diminuat în trecut pentru OCP în sectoarele cerealelor, orezului și cărnii de vită și mânzat și fixat în paralel cu introducerea schemelor de sprijin direct în aceste sectoare. Există deci o legătură strânsă între, pe de o parte, ajutoarele acordate sub titlul acestor scheme și, pe de altă parte, prețurile de intervenție. Nivelul respectiv de preț pentru produsele din sectorul laptelui și al produselor lactate a fost definit pentru a promova consumul produselor în cauză, respectiv pentru a ameliora competitivitatea acestora. În sectoarele orezului și zahărului, prețurile au fost fixate pentru a contribui la stabilizarea pieței în cazul în care prețul de piață în cursul unui an de comercializare dat cade sub prețul de referință determinat pentru anul de comercializare următor. Aceste politici hotărâte de Consiliu rămân aplicabile.

(17) La fel ca în OCP anterioare, prezentul regulament ar trebui să asigure posibilitatea de punere în vânzare a produselor achiziționate în cadrul unei intervenții publice. Ar trebui ca aceste măsuri să fie luate astfel încât să se evite perturbarea pieței, garantând egalitatea accesului la mărfuri și egalitatea tratamentului cumpărătorilor.

(18) Datorită stocurilor de intervenție pentru diverse produse agricole, Comunitatea dispune de mijloacele necesare pentru a-și aduce o contribuție importantă la bunăstarea cetățenilor săi cei mai defavorizați. Este în interesul său să exploateze durabil acest potențial până la reducerea stocurilor la un nivel normal prin instituirea de măsuri adecvate. În sensul acestor considerente, Regulamentul (CEE) nr. 3730/87 al Consiliului din 10 decembrie 1987 de stabilire a normelor generale aplicabile operațiunilor de furnizare către anumite organizații a unor produse alimentare provenind din stocurile de intervenție și destinate distribuirii către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate ( 1 ) a prevăzut, până în prezent, distribuirea alimentelor de către organizații caritabile. Această măsură socială importantă, care poate avea o valoare considerabilă pentru persoanele cele mai dezavantajate, ar trebui menținută și inclusă în prezentul regulament.

(19) Pentru a contribui la echilibrarea pieței și la stabilizarea prețurilor pieței, a fost prevăzută, în cadrul OCP în sectorul laptelui și al produselor lactate, acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată smântânii, a anumitor produse de unt și a anumitor brânzeturi. Mai mult decât atât, Comisia a fost împuternicită să hotărască acordarea de ajutoare la depozitarea privată de alte tipuri de brânzeturi, zahăr alb, de anumite tipuri de ulei de măsline, respectiv de diferite produse ale sectoarelor cărnii de vită și mânzat, laptelui praf degresat, cărnii de porc, cărnii de oaie și cărnii de capră. Dat fiind scopul prezentului regulament, aceste măsuri ar trebui menținute.

(20) Regulamentul (CE) nr. 1183/2006 al Consiliului din 24 iulie 2006 privind grila comunitară de clasificare a carcaselor de bovine adulte ( 2 ), Regulamentul (CEE) nr. 1186/90 al Consiliului din 7 mai 1990 de extindere a domeniului de aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de bovine adulte ( 3 ), Regulamentul (CEE) nr. 3220/84 al Consiliului din 13 noiembrie 1984 de stabilire a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de porc ( 4 ) și Regulamentul (CEE) nr. 2137/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind grila comunitară de clasificare a carcaselor de ovine și stabilirea standardelor comunitare de calitate a carcaselor de ovine proaspete sau refrigerate ( 5 ) prevăd grile comunitare de clasificare a carcaselor în sectoarele cărnii de vită și mânzat, a cărnii de porc și de oaie și a cărnii de capră. Aceste dispozitive sunt esențiale în scopul înregistrării prețurilor și al aplicării mecanismelor de intervenție în sectoarele respective. Mai mult decât atât, acestea urmăresc obiectivul de a ameliora transparența pieței. Aceste grile de clasificare a carcaselor ar trebui menținute. Prin urmare, este oportun să se includă elementele esențiale ale acestora în prezentul regulament, concomitent cu împuternicirea Comisiei în vederea reglementării anumitor aspecte de natură tehnică prin intermediul normelor de punere în aplicare.

(21) Restricțiile la libera circulație care rezultă din aplicarea de măsuri destinate combaterii propagării bolilor animale pot provoca dificultăți pe piața anumitor produse într-unul sau mai multe state membre. Experiența a arătat că perturbări grave ale pieței, cum ar fi reducerea importantă a consumului sau a prețurilor, pot fi legate de o pierdere de încredere a consumatorilor, care rezultă din existența unor riscuri pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor.

(22) Măsurile excepționale de sprijinire a pieței destinate ameliorării acestor situații și prevăzute în OCP în sectoarele cărnii de vită și mânzat, laptelui și al produselor lactate, cărnii de porc, cărnii de oaie și de capră, ouălor și păsărilor de curte, ar trebui în consecință incluse în prezentul regulament în aceleași condiții ca cele aplicate deja. Aceste măsuri excepționale de sprijinire a pieței ar trebui luate de către Comisie și ar trebui legate direct sau rezultate din deciziile veterinare sau sanitare adoptate pentru combaterea răspândirii bolilor. Acestea ar trebui luate la cererea statelor membre pentru evitarea gravelor perturbări ale piețelor în cauză.

(23) În prezentul regulament ar trebui menținută capacitatea Comisiei, prevăzută de OCP în sectoarele cerealelor și orezului, de a adopta măsuri de intervenție speciale în cazul în care aceasta le consideră necesare în vederea răspunderii în mod concret și eficient la amenințările de perturbare a piețelor în sectorul cerealelor, și în vederea evitării recurgerii intensive la intervenția publică în anumite regiuni ale Comunității în sectorul orezului sau compensării penuriei de orez nedecorticat cauzată de catastrofe naturale.

(24) Ar trebui fixat un preț minim aplicabil sfeclei căreia i se aplică o cotă, corespunzător unei calități standard ce trebuie definită, în scopul asigurării unui nivel de trai echitabil producătorilor de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr din Comunitate.

(25) Este necesar să se prevadă instrumente specifice destinate asigurării unui echilibru just al drepturilor și obligațiilor între întreprinderile de transformare a sfeclei de zahăr și producătorii de sfeclă de zahăr. De aceea, ar trebui ca dispozițiile standard care reglementează acordurile interprofesionale, cuprinse anterior în OCP în sectorul zahărului, să fie menținute.

(26) Diversitatea situațiilor naturale, economice și tehnice face dificilă uniformizarea condițiilor de achiziționare a sfeclei de zahăr în cadrul Comunității. Au fost deja încheiate acorduri sectoriale între asociațiile de producători de sfeclă de zahăr și întreprinderile de transformare a sfeclei de zahăr. În consecință, dispozițiile- cadru ar trebui să servească doar la definirea garanțiilor minime solicitate atât producătorilor de sfeclă de zahăr, cât și industriei zahărului pentru a asigura buna funcționare a pieței zahărului, rezervând acordurilor sectoriale posibilitatea de a deroga de la anumite reguli. Modalități mai detaliate ale acestor raporturi au anexa II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Având în vedere caracterul eminamente tehnic al acestor dispoziții, este oportun ca acestea să fie abordate la nivelul Comisiei.

(27) Taxa pe producție prevăzută în cadrul OCP în sectorul zahărului pentru a contribui la finanțarea cheltuielilor realizate în cadrul OCP respectiv ar trebui integrată în prezentul regulament

(28) În scopul menținerii echilibrului structural al piețelor în sectorul zahărului la un nivel al prețului apropiat de prețul de referință, ar trebui să mențină posibilitatea Comisiei de a lua decizii privind retragerea unor cantități de zahăr de pe piață până ce acest echilibru de piață este restabilit.

(29) OCP în sectoarele plantelor vii, cărnii de vită și mânzat, cărnii de porc, cărnii de oaie și capră, ouălor și păsărilor de curte, fac posibilă adoptarea anumitor măsuri destinate facilitării adaptării ofertei la cerințele pieței. Aceste măsuri pot contribui la stabilizarea piețelor și la garantarea unui nivel de viață echitabil pentru comunitatea agricolă în cauză. Ținând cont de obiectivele prezentului regulament, este necesară menținerea acestei posibilități. În virtutea acestor dispoziții, Consiliul poate adopta regulile generale aplicabile acestor măsuri, conform procedurii prevăzute la articolul 37 din tratat. Obiectivele urmărite de acest tip de măsuri sunt definite în mod clar și delimitează natura măsurilor care pot fi adoptate. Din acest motiv, adoptarea de reguli generale suplimentare de către Consiliu nu este necesară și nu ar mai trebui asigurată.

(30) În sectoarele zahărului și al laptelui și produselor lactate, limitarea cantitativă a producției prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și în Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 ale Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate constituie de mai mulți ani un instrument esențial al politicii de piață. Motivele pentru care, în trecut, Comunitatea a adoptat sistemele de cote la producție în cele două sectoare, rămân pertinente în continuare.

(31) Dacă regimul de cote aplicabile zahărului a fost prevăzut în OCP în sectorul zahărului, corespondentul său în sectorul produselor lactate a fost reglementat până în prezent de Regulamentul (CE) nr. 1788/2003, act legislativ distinct față de OCP în sectorul laptelui și produselor lactate. Având în vedere importanța capitală a acestor regimuri și obiectivele prezentului regulament, este oportun să se includă dispozițiile relevante pentru ambele sectoare în prezentul regulament, fără a aduce modificări importante acestor regimuri și modului lor de funcționare în raport cu situația juridică anterioară.

(32) În consecință, ar trebui ca regimul de cote aplicabile zahărului prevăzut în prezentul regulament să reflecte dispozițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și, în special, să mențină statutul juridic al cotelor menționate mai sus în măsura în care, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, regimul de cote constituie un instrument de reglare a pieței de zahăr destinat să asigure atingerea obiectivelor de interes public.

(33) De aceea, prezentul regulament ar trebui să autorizeze Comisia să adapteze aceste cote la un nivel durabil după expirarea, în 2010, a fondului de restructurare stabilit de către Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei de prelucrare a zahărului în Comunitate.

(34) Dată fiind necesitatea de prevedere, în cursul perioadei de aplicare a cotelor, a unei anumite flexibilități naționale în adaptarea structurală a industriei de transformare și în cultivarea sfeclei de zahăr și a trestiei de zahăr, ar trebui menținută posibilitatea ca statele membre să modifice cotele întreprinderilor în anumite limite, fără a restrânge funcționarea instrumentului care constituie fondurile de restructurare.

(35) OCP în sectorul zahărului prevedea că, pentru a evita ca zahărul excedentar să perturbe piața, Comisia ar trebui autorizată, conform anumitor criterii, să reporteze zahărul, izoglucoza sau siropul de inulină excedentare la cota de producție a anului de comercializare următor. Mai mult decât atât, dacă, pentru anumite cantități, condițiile aplicabile nu sunt reunite, se prevedea de asemenea impunerea unei taxe pe excedent în scopul evitării ca o acumulare a acestor cantități să amenințe situația pieței. Aceste dispoziții ar trebui menținute.

(36) Principalul obiectiv al cotelor de lapte, respectiv reducerea dezechilibrului dintre cerere și ofertă pe piața respectivă și a surplusurilor structurale rezultate ca urmare a acestuia, prevalează încă, ajungându-se astfel la un echilibru mai bun al pieței. Aplicarea unei taxe pe cantitățile de lapte colectate sau vândute pentru consum direct ce depășesc un anumit prag garantat ar trebui, așadar, menținută. În conformitate cu obiectivele prezentului regulament, este necesar, într-o anumită măsură, să se procedeze la armonizarea terminologică între regimurile de cote aplicabile zahărului și laptelui, menținând totodată statu quo-ul juridic al acestora. Apare așadar necesitatea de a armoniza terminologia din sectorul laptelui cu cea din sectorul zahărului. Termenii „cantitate națională de referință” și „cantitate individuală de referință” din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 ar trebui, prin urmare, înlocuiți cu termenii „cotă națională” și „cotă individuală”, păstrând conceptul juridic în curs de definire.

(37) În esență, este necesar ca regimul de cote pentru produsele lactate din prezentul regulament să fie fidel Regulamentului (CE) nr. 1788/2003. Este necesar, în special, să se mențină distincția între livrările și vânzările directe și să se aplice regimul pe baza unui conținut de referință individual, respectiv național de grăsimi. Fermierii ar trebui autorizați, în anumite condiții, să-și transfere temporar cota individuală. În plus, ar trebui menținut principiul potrivit căruia în cazul în care o fermă este vândută, arendată sau transmisă prin moștenire, cota corespunzătoare acestei ferme este transferată cu terenul în cauză cumpărătorului, arendașului sau moștenitorului și totodată unele excepții de la principiul conform căruia cantitățile de referință se raportează la ferme, în scopul de a permite continuarea procesului de restructurare a producției lactatelor și de a contribui la ameliorarea mediului, ar trebui menținute. În funcție de diferitele tipuri de transfer al cotelor și în funcție de criterii obiective, dispozițiile care autorizează statele membre să plaseze în folosul rezervei naționale o parte din cantitățile transferate ar trebui de asemenea menținute.

(38) Taxa pe excedent ar trebui să fie fixată la un nivel disuasiv și să fie achitabilă de către statele membre de îndată de cota națională este depășită. Este, în continuare, necesar ca prelevarea să fie repartizată de către statul membru între producătorii care au contribuit la depășire. Producătorii respectivi ar trebui să datoreze statului membru plata contribuției lor la prelevarea datorată pentru faptul că au depășit cantitatea lor disponibilă. Statele membre ar trebui să verse Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) prelevarea corespunzătoare depășirii cotei lor naționale, redusă cu o valoare forfetară de 1 % destinată a ține cont de cazul falimentului sau incapacității definitive a anumitor producători de a se achita de contribuția lor la plata prelevării datorate.

(39) Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune califică încasările provenind din aplicarea prelevării suplimentare în sectorul lactatelor drept „încasări afectate”, care trebuie vărsate bugetului Comunității și care, în caz de refolosire, trebuie să servească în mod exclusiv finanțării cheltuielilor efectuate sub titlul FEOGA sau al Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 în termenii căruia veniturile din prelevări sunt considerate ca făcând parte din intervențiile destinate regularizării piețelor agricole și afectate finanțării cheltuielilor sectorului lactatelor a devenit prin urmare caduc și, în consecință, nu ar trebui integrat în prezentul regulament.

(40) Diferitele OCP au prevăzut mai multe tipuri de scheme de ajutor.

(41) OCP în sectoarele furajelor uscate, respectiv în sectorul inului și al cânepii, au prevăzut ajutoarele la transformare destinate regularizării pieței interne în ceea ce privește sectoarele vizate. Aceste dispoziții ar trebui menținute.

(42) Ținând cont de situația specială a pieței cerealelor și a amidonului de cartofi, OCP în sectorul cerealelor conține dispoziții care autorizează acordarea unei restituiri la producție în cazul în care aceasta se dovedește necesară. Această restituire ar trebui să fie de natură să permită sectorului în cauză să poată procura produsele de bază pe care le utilizează la un preț inferior celui rezultat prin aplicarea prețurilor comune. OCP în sectorul zahărului prevede posibilitatea unei restituiri la producție în cazul în care fabricarea anumitor produse industriale, chimice sau farmaceutice face să apară necesitatea luării unor măsuri în vederea obținerii anumitor produse din zahăr. Aceste dispoziții ar trebui menținute.

(43) În scopul de a contribui la echilibrul pieței lactatelor și de a stabiliza prețurile laptelui și ale produselor lactate, este necesar să se ia măsuri suplimentare în vederea creșterii posibilității de desfacere a produselor menționate mai sus. OCP în sectorul laptelui și produselor lactate prevedea deci acordarea de ajutoare destinate comercializării anumitor produse lactate având utilizatori sau destinații speciale. Mai mult decât atât, în scopul stimulării consumului de lapte de către tineret, această OCP prevede posibilitatea pentru Comunitate de a participa la cheltuielile efectuate în vederea acordării de ajutoare pentru furnizarea de lapte elevilor în instituții de învățământ. Aceste dispoziții ar trebui menținute.

(44) Este necesar să se prevadă o finanțare comunitară, corespunzător procentajului de ajutor direct pe care statele membre sunt autorizate să-l rețină în virtutea articolului 110i alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, pentru a încuraja organizațiile de operatori autorizați să elaboreze programe de lucru vizând ameliorarea calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă. În acest context, OCP în sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă dispunea ca ajutorul comunitar să fie alocat în funcție de prioritățile acordate activităților conduse în cadrul programelor de lucru menționate mai sus. Aceste dispoziții ar trebui menținute.

(45) Un fond comunitar de tutun, finanțat prin anumite deduceri efectuate asupra ajutoarelor acordate sectorului, a fost înființat prin Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 în vederea punerii în aplicare a diverselor măsuri în sectorul în cauză. Anul 2007 este ultimul an în cursul căruia deducerile efectuate asupra ajutoarelor prevăzute la titlul IV capitolul 10c din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sunt puse la dispoziția Fondului comunitar pentru tutun. Deoarece finanțarea fondului mai sus menționat expiră înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, este necesar să se mențină articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2075/92, care vor servi drept bază juridică eventualelor programe multianuale finanțate de fondul comunitar pentru tutun.

(46) Apicultura, ca sector al agriculturii, este caracterizată prin diversitatea condițiilor de producție și de randament, respectiv prin dispersarea și varietatea operatorilor economici, atât la nivelul producției, cât și la nivelul comercializării. Mai mult decât atât, ținând cont de extinderea varoozei în cursul ultimilor ani în mai multe state membre și de dificultățile pe care această boală le antrenează în producția de miere, o acțiune la nivel comunitar rămâne necesară deoarece este vorba de o boală care nu poate fi eradicată complet și care trebuie tratată cu produse autorizate. În aceste circumstanțe și în vederea ameliorării condițiilor generale de producție și de comercializare a produselor apicole în Comunitate, este necesară elaborarea, la fiecare trei ani, de programe naționale care conțin acțiuni de asistență tehnică, de combatere a varoozei, de raționalizare a transhumanței, de gestiune a potențialului apicol comunitar și de colaborare în programele de cercetare în materie de apicultură și a produselor sale. Este necesar ca aceste programe naționale să fie finanțate parțial de către Comunitate.

(47) Regulamentul (CE) nr. 1544/2006 a introdus un regim de ajutor comunitar pentru creșterea viermilor de mătase care ia forma unei valori forfetare pe cutie de ouă de viermi de mătase folosită, înlocuind regimul de ajutor național în favoarea acestui produs.

(48) Considerentele politice care au condus la introducerea regimurilor de ajutor în domeniul apiculturii și creșterii viermilor de mătase menționate mai sus rămân valabile, deci aceste regimuri de ajutor ar trebui incluse în prezentul regulament.

(49) Aplicarea de standarde de comercializare pentru produsele agricole poate contribui la ameliorarea condițiilor economice de producție și de comercializare, respectiv la creșterea calității acestor produse. Punerea în aplicare a standardelor de acest tip este deci în interesul producătorilor, al comercianților și al consumatorilor. În consecință, au fost introduse în cadrul OCP standardele de comercializare în sectorul bananelor, uleiurilor de măsline și al măslinelor de masă, al plantelor vii, ouălor și cărnii de pasăre, în special, în raport cu calitatea, clasificarea, greutatea, mărimea, condiționarea, ambalajul, stocarea, transportul, prezentarea, originea și etichetarea produselor în cauză. Este oportună menținerea acestora în prezentul regulament.

(50) În cadrul OCP în sectoarele uleiului de măsline și al măslinelor de masă, respectiv al bananelor, Comisia este însărcinată cu adoptarea dispozițiilor privind normele de comercializare. Dată fiind natura tehnică a acestor norme și ținând cont de necesitatea de a le ameliora constant eficacitatea și de a le adapta evoluției practicilor comerciale, este oportună extinderea acestei abordări și asupra sectorului plantelor vii, precizând criteriile de luat în considerare de către Comisie la definirea normelor aplicabile. Mai mult decât atât, în scopul evitării abuzurilor în legătură cu calitatea și autenticitatea produselor oferite spre consum și a perturbărilor importante care pot fi antrenate pe piață de către astfel de abuzuri, poate fi necesară adoptarea unor dispoziții speciale, în special recursul la metode de analiză avansate și la alte măsuri destinate determinării caracteristicilor normelor în cauză.

(51) Mai multe instrumente juridice au fost puse în practică în scopul regularizării comercializării și denumirii laptelui, produselor lactate și grăsimilor. Aceste instrumente urmăresc obiectivul de a ameliora, pe de o parte, situația laptelui și a produselor lactate pe piață și pe de altă parte, de a asigura o concurență loială între grăsimile tartinabile de proveniență lactată sau nelactată, atât în beneficiul producătorilor cât și al consumatorilor. Normele stabilite de Regulamentul (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului din 2 iulie 1987 privind protecția denumirii laptelui și a produselor lactate în momentul comercializării, au ca obiectiv protecția consumatorului și crearea de condiții de concurență între produsele lactate și produsele concurente în privința denumirii, etichetării și publicității care să evite orice denaturare. Regulamentul (CE) nr. 2597/97 al Consiliului din 18 decembrie 1997 care stabilește normele suplimentare de organizare comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate în privința laptelui de consum, comportă dispoziții destinate să asigure o calitate superioară a laptelui de consum și introducerea pe piață a unor produse care răspund nevoilor și așteptărilor consumatorilor, ceea ce contribuie la stabilizarea pieței în cauză și la garantarea unui lapte de consum de calitate superioară pentru consumatori. Regulamentul (CE) nr. 2991/94 al Consiliului din 5 decembrie 1994 care de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile, definește standardele de comercializare a produselor lactate și nelactate în cauză, prevăzând o clasificare clară și distinctă însoțită de norme privind denumirea acestora. Conform obiectivelor prezentului regulament, este necesară menținerea normelor menționate mai sus.

(52) În ceea ce privește sectorul ouălor și cel al păsărilor de curte, există dispoziții privind standardele de comercializare și, în anumite cazuri, producția. Aceste dispoziții sunt cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1028/2006 al Consiliului din 19 iunie 2006 privind standardele de comercializare a ouălor, Regulamentul (CE) nr. 1906/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 privind standardele de comercializare a cărnii de pasăre și Regulamentul nr. 2782/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermă. Dispozițiile esențiale incluse în aceste regulamente trebuie integrate în prezentul regulament.

(53) Regulamentul (CE) nr. 1028/2006 prevede că standardele de comercializare a ouălor, se aplică în principiu ouălor provenind de la găini din specia Gallus gallus, comercializate în Comunitate și, ca regulă generală, ouălor destinate exportului în țări terțe. Regulamentul menționat anterior operează o distincție clară între ouăle adecvate consumului uman direct și cele care nu sunt adecvate în acest scop prin crearea a două categorii de calitate a ouălor și stabilește dispoziții privind informarea corespunzătoare a consumatorilor în ceea ce privește clasele de calitate și de greutate și identificarea metodelor agricole utilizate. În cele din urmă, regulamentul prevede reguli speciale referitoare la ouăle importate din țări terțe, conform cărora, dispozițiile speciale în vigoare în anumite state terțe pot justifica derogări de la standardele de comercializare, dacă se garantează echivalența lor cu legislația comunitară.

(54) În ceea ce privește carnea de pasăre, Regulamentul (CE) nr. 1906/90 specifică faptul că standardele de comercializare ar trebui să se aplice, în principiu, anumitor tipuri de carne de pasăre destinate consumului uman comercializate în Comunitate și că ar trebui, totuși, să fie exclusă din sfera de aplicare a normelor de comercializare carnea de pasăre destinată exportului în țări terțe. Prezentul regulament prevede clasificarea cărnii de pasăre în două categorii, în conformitate cu conformația, aspectul și condițiile în care carnea urmează a fi pusă în vânzare.

(55) Conform acestor regulamente, statele membre ar trebui să excludă din sfera de aplicare a acestor norme ouăle și carnea de pasăre, vândute în mod direct de către producător consumatorului final, în cantități mici.

(56) Regulamentul (CE) nr. 2782/75 stabilește reguli speciale în privința comercializării și transportului ouălor pentru incubație și ale puilor de fermă, cât și în privința incubației ouălor. Regulamentul respectiv include dispoziții care se referă în special la marcarea individuală a ouălor pentru incubație utilizate în producția de pui, la modul de ambalare și tipul ambalajelor pentru transport. Cu toate acestea, regulamentul exclude de la aplicarea obligatorie a normelor prevăzute crescătoriile de păsări reproducătoare de rasă sau de alt tip de dimensiuni reduse și alte unități de reproducere.

(57) Conform obiectivelor prezentului regulament, este necesară menținerea regulilor menționate anterior fără modificări substanțiale. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să alte dispoziții de natură tehnică din respectivele regulamente ar trebui să fie abordate de Comisie, prin adoptarea unor norme de aplicare.

(58) Așa cum a fost cazul până în prezent în cadrul OCP în sectorul hameiului, este necesar să se urmărească o politică de calitate la nivel comunitar, prin aplicarea dispozițiilor privind certificarea, însoțite de reguli care interzic, în principiu, comercializarea produselor pentru care nu s-au eliberat certificate sau, pentru produsele importate, care nu răspund caracteristicilor calitative minime echivalente.

(59) Descrierile și definițiile uleiurilor de măsline și denumirile lor constituie un element esențial de structurare a pieței în ceea ce privește stabilirea de norme de calitate și prin furnizarea către consumator a unor informații adecvate asupra produselor și ar trebui menținute în prezentul regulament.

(60) Unul din regimurile de ajutor, menționate mai sus, care contribuie la echilibrul pieței laptelui și al produselor lactate și la stabilizarea prețurilor în acest sector, constă într-un regim de ajutor, cuprins în Regulamentul (CE) nr. 1255/1999, pentru transformarea laptelui degresat în cazeină și cazeinat. Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului din 24 iulie 1990 care stabilește normele generale suplimentare privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate în ceea ce privește brânzeturile, a prevăzut dispoziții privind utilizarea cazeinei și cazeinatului în fabricarea brânzeturilor, dispoziții destinate contracarării efectelor negative care pot rezulta din regimul de ajutor de mai sus, ținând cont de vulnerabilitatea brânzeturilor în operațiunile de substituire care implică recursul la cazeină și cazeinat și de asigurarea prin aceasta a stabilității pieței. Aceste norme ar trebui integrate în prezentul regulament.

(61) Transformarea anumitor materii prime agricole pentru obținerea de alcool etilic este strâns legată de economia acestor materii prime. Această transformare poate contribui considerabil la creșterea valorii materiilor prime și poate avea o importanță economică și socială deosebită pentru economia anumitor regiuni comunitare sau poate fi o sursă semnificativă de venit pentru producătorii materiilor prime respective. De asemenea, ea permite eliminarea produselor de calitate nesatisfăcătoare și a excedentelor pe termen scurt care pot cauza dificultăți temporare în anumite sectoare.

(62) În sectoarele hameiului, uleiurilor de măsline și al măslinelor de masă, al tutunului și viermilor de mătase, legislația se axează pe diferite tipuri de organizări pentru atingerea obiectivelor politicii, în special în vederea stabilizării piețelor produselor vizate printr-o acțiune comună, respectiv în vederea asigurării și ameliorării calității acestor produse. Dispozițiile care până în prezent au reglementat acest sistem de organizare se bazează pe organizații recunoscute de către statele membre sau în anumite cazuri de către Comisie, pe baza criteriilor stabilite de aceasta din urmă. Este necesară menținerea acestui sistem și armonizarea dispozițiilor în vigoare până în prezent.

(63) În scopul întăririi anumitor acțiuni ale organizațiilor sectoriale care prezintă un interes particular în privința reglementării actuale a OCP în sectorul tutunului, este necesară prevederea posibilității de extindere, în anumite condiții, a normelor adoptate pentru membrii săi de către o organizație sectorială la ansamblul producătorilor și grupurilor neaderente într-una sau mai multe regiuni. Același lucru ar trebui să se aplice în privința altor activități desfășurate de către organizații sectoriale și care prezintă un interes economic sau tehnic general pentru sectorul tutunului, în beneficiul tuturor persoanelor active în ramura în cauză. Este necesară existența unei cooperări strânse între statele membre și Comisie. Comisia ar trebui să dispună de competențe permanente de monitorizare, în special în privința acordurilor și practicilor comune adoptate de organizațiile menționate mai sus.

(64) În anumite sectoare, cu excepția acelora în care normele actuale prevăd recunoașterea organizațiilor de producători sau a organizațiilor interprofesionale, este posibil ca statele membre să intenționeze să recunoască acest fel de organizații în temeiul legislației naționale, în măsura în care acest lucru este compatibil cu legislația comunitară. Așadar, această posibilitate ar trebui clarificată. Mai mult, ar trebui să se adopte norme potrivit cărora recunoașterea producătorului și a organizațiilor interprofesionale în conformitate cu prezentul regulament rămâne valabilă după adoptarea prezentului regulament.

(65) O piață comunitară unică implică un regim de schimburi comerciale la frontierele exterioare ale Comunității. Acest regim, conținând taxe la import și restituiri la export ar trebui, în principiu, să permită stabilizarea pieței comunitare. Regimul comercial trebuie să se bazeze pe angajamentele luate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay.

(66) În cadrul OCP în sectoarele cerealelor, orezului, zahărului, semințelor, uleiurilor de măsline și al măslinelor de masă, al inului și al cânepei, cărnii de vită și mânzat, laptelui și produselor lactate, cărnii de porc, cărnii de oaie și de capră, ouălor și cărnii de pasăre, plantelor vii și alcoolului etilic de origine agricolă, monitorizarea volumului de schimburi de produse agricole cu țări terțe a făcut până în prezent obiectul sistemelor obligatorii de licențe, atât pentru import cât și pentru export, sau al sistemelor care autorizau Comisia să prevadă cerințe în materie de licențe.

(67) Monitorizarea fluxurilor comerciale este înainte de toate o chestiune de gestiune care ar trebui abordată într-o manieră flexibilă. În acest context, și ținând cont de experiența câștigată în OCP în care gestionarea certificatelor a fost deja conferită Comisiei, este adecvat să se extindă această manieră de a proceda pe ansamblul sectoarelor în care sunt folosite licențele de import și export. Comisia ar trebui să decidă asupra introducerii cerințelor în materie de licențe ținând cont de necesitatea licențelor de import în scopul gestiunii piețelor în cauză și, în special, monitorizării importului produselor în cauză.

(68) În cea mai mare parte, taxele vamale aplicabile produselor agricole în conformitate cu acordurile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) figurează în Tariful Vamal Comun. Cu toate acestea, pentru anumite produse din sectoarele cerealelor și orezului, introducerea de mecanisme suplimentare face necesară posibilitatea adoptării de derogări.

(69) Pentru a evita sau contracara efectele negative pe piața Comunității care pot rezulta din importul anumitor produse agricole, importul produselor de acest tip ar trebui să facă obiectul achitării unei taxe suplimentare, dacă anumite condiții sunt întrunite.

(70) În anumite condiții, este necesar să i se atribuie Comisiei competența de a deschide și a administra contingente tarifare la import care rezultă din acorduri internaționale încheiate în conformitate cu tratatul sau cu alte acte ale Consiliului.

(71) Regulamentul (CEE) nr. 2729/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind prelevările la import aplicabile amestecului de cereale, de orez și de brizură de orez, urmărește să asigure buna funcționare a sistemului de taxe vamale la importul amestecului de cereale, de orez și de brizură de orez. Aceste norme ar trebui incluse în prezentul regulament.

(72) Comunitatea a încheiat cu țări terțe mai multe acorduri în materie de acces preferențial pe piață, conform cărora aceste țări pot exporta zahăr din trestie de zahăr către Comunitate în condiții favorabile. OCP în sectorul zahărului a prevăzut evoluția nevoilor de zahăr ale rafinăriilor și, în anumite condiții, rezervarea licențelor de import operatorilor specializați care utilizează cantități importante de zahăr brut din trestie de zahăr importat, care sunt considerați a fi rafinării comunitare cu activitate permanentă. Aceste dispoziții ar trebui menținute.

(73) Pentru ca culturile ilicite de cânepă să nu perturbe OCP în sectorul cânepei destinate producției de fibre, regulamentul respectiv a prevăzut un control al importurilor de cânepă și de semințe de cânepă în scopul asigurării că produsele în cauză oferă anumite garanții în ceea ce privește conținutul în tetrahidrocanabinol. În plus, importul de semințe de cânepă, altele decât cele destinate însămânțării, era supus unui regim de control care prevede autorizarea importatorilor în cauză. Aceste dispoziții ar trebui menținute.

(74) O politică de calitate este urmărită la nivel comunitar în privința produselor din sectorul hameiului. În cazul importului, dispozițiile care asigură că nu se importă decât produsele care corespund exigențelor de calitate minimă echivalente ar trebui integrate în prezentul regulament.

(75) Regimul taxelor vamale permite renunțarea la orice altă măsură de protecție la frontierele externe ale Comunității. Piața internă și mecanismul de taxe ar putea, în circumstanțe excepționale, să se dovedească a fi inadecvate. În asemenea cazuri, pentru a nu lăsa piața comunitară fără apărare împotriva perturbărilor care pot apărea, Comunitatea trebuie să fie în măsură să ia de îndată toate măsurile necesare. Aceste măsuri ar trebui să fie conforme obligațiilor internaționale ale Comunității.

(76) Pentru a permite asigurarea bunei funcționări a OCP și, în special, pentru a evita perturbarea pieței, OCP pentru un anumit număr de produse au prevăzut, în mod tradițional, posibilitatea de a interzice recurgerea la regimul de perfecționare activă sau pasivă. Această posibilitate ar trebui menținută. Mai mult, experiența demonstrează că în cazul în care piețele sunt perturbate sau amenințate a fi perturbate de către folosirea acestor proceduri, trebuie să se întreprindă acțiuni fără întârzieri majore. Prin urmare, ar trebui să i se atribuie Comisiei competențele corespunzătoare. Așadar, este oportun să i se confere Comisiei competența de a suspenda utilizarea procedurii de perfecționare activă și de perfecționare pasivă în asemenea situații.

(77) Posibilitatea de a acorda, la exportul către țări terțe, a unei restituiri calculate prin diferența între prețurile practicate în Comunitate și cele ale pieței mondiale și cuprinse între limitele fixate conform angajamentelor Comunității Europene în cadrul OMC, ar trebui să asigure participarea Comunității la comerțul internațional cu anumite produse prevăzute de prezentul regulament. Exporturile care fac obiectul subvențiilor ar trebui supuse unor limite exprimate în termeni de cantitate și valoare.

(78) Ar trebui asigurată respectarea limitelor exprimate în valoare la data fixării restituirilor la export prin monitorizarea plăților conform normelor privind FEOGA. Monitorizarea poate fi facilitată impunând stabilirea în avans obligatorie a restituirilor la export, prevăzând în același timp posibilitatea, în cazul restituirilor diferențiate, de a schimba destinația prevăzută în interiorul unei zone geografice în care se aplică o rată de restituire unică la export. În cazul schimbării destinației, este necesar să se plătească restituirea la export aplicabilă destinației reale, plafonând-o la nivelul valorii care se aplică la destinația stabilită în prealabil.

(79) Ar trebui asigurată respectarea limitelor cantitative cu ajutorul unui sistem de monitorizare fiabil și eficient. În acest scop, este necesar ca restituirea la export să fie acordată numai dacă există o licență de export. Acordarea restituirilor la export în limitele disponibile trebuie să se efectueze în funcție de situația specială a fiecăruia dintre produsele respective. Excepții de la această normă ar trebui acceptate doar pentru produsele transformate care nu figurează în anexa I la tratat, cărora nu li se aplică limitele exprimate în volum. Este necesară prevederea posibilității de derogare de la respectarea strictă a normelor de gestionare în cazul în care exporturile cu restituire nu sunt susceptibile de a depăși limitele cantitative fixate.

(80) În cazul exportului de animale vii din specia bovină, acordarea și plata restituirilor la export ar trebui condiționate de respectarea dispozițiilor prevăzute de către legislația comunitară în materie de bunăstare a animalelor, în special în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului.

(81) În anumite cazuri, produsele agricole pot beneficia de un tratament special la import din țări terțe, dacă sunt conforme diferitelor specificații și/sau condiții de preț. O cooperare administrativă între autoritățile țărilor terțe importatoare și cele ale Comunității este necesară pentru buna aplicare a acestui sistem. În acest scop, este necesar ca produsele să fie însoțite de un certificat emis în Comunitate.

(82) Exportul de bulbi de flori către țări terțe prezintă un interes economic considerabil pentru Comunitate. Menținerea și dezvoltarea acestor exporturi poate fi asigurată printr-o stabilizare de prețuri pentru aceste schimburi. De aceea, este oportun să se prevadă prețuri minime la exportul produselor în cauză.

(83) Potrivit articolului 36 din tratat, dispozițiile capitolului din tratat privind regulile de concurență nu sunt aplicabile producției și comerțului produselor agricole decât în măsura determinată de către Consiliu în cadrul dispozițiilor articolul 37 alineatele (2) și (3) din tratat și în conformitate cu procedura stabilită la articolul respectiv. Dispozițiile referitoare la ajutoarele de stat au fost în majoritate declarate drept aplicabile în diferitele OCP. Modalitățile concrete de aplicare a normelor tratatului privind întreprinderile au fost de altfel definite în Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 al Consiliului din 24 iulie 2006 de aplicare a anumitor norme de concurență în domeniul producției și comerțului cu produse agricole. Ținând cont de obiectivul de creare a unui ansamblu coerent de norme în materie de politică de piață, este oportun să se integreze dispozițiile în cauză în prezentul regulament.

(84) Normele de concurență privind acordurile, deciziile și practicile menționate la articolul 81 din tratat, respectiv privind abuzul de poziție dominantă, ar trebui să se aplice producției și comerțului cu produse agricole, în măsura în care aplicarea lor nu împiedică funcționarea organismelor naționale ale piețelor agricole și nu pune în pericol realizarea obiectivelor PAC.

(85) Este necesară o abordare deosebită în cazul situației asociaților de exploatatori agricoli care au ca obiect producția sau comercializarea comună a produselor agricole sau utilizarea instalațiilor comune, cu excepția cazului în care o asemenea acțiune comună exclude concurența sau pune în pericol realizarea obiectivelor din articolul 33 din tratat.

(86) În scopul evitării compromiterii dezvoltării PAC și pentru a garanta întreprinderilor în cauză securitatea juridică și tratamentul nediscriminatoriu, Comisia ar trebui să dispună de competența exclusivă, sub rezerva controlului Curții de Justiție, de a hotărî dacă acordurile, deciziile și practicile menționate la articolul 81 din tratat sunt compatibile cu obiectivele PAC.

(87) Acordarea de ajutoare de stat ar împiedica buna funcționare a unei piețe unice bazate pe un sistem de prețuri comune. De aceea, dispozițiile tratatului care guvernează ajutoarele de stat ar trebui să se aplice, ca regulă generală, produselor prevăzute în prezentul regulament. În anumite cazuri, ar trebui să se permită aplicarea unor excepții. În aceste cazuri, Comisia ar trebui să poată stabili un inventar al ajutoarelor naționale existente, noi sau propuse, să formuleze observații adecvate în atenția statelor membre și să propună acestora măsuri adecvate.

(88) De la aderarea lor, Finlanda și Suedia pot acorda ajutoare de stat la producția și la comercializarea renilor și a produselor derivate, ținând cont de situația economică particulară a acestui sector. Mai mult decât atât, Finlanda poate, sub rezerva autorizării de către Comisie, acorda ajutoare pentru diferite cantități de semințe și pentru anumite cantități de semințe de cereale produse doar în acest stat membru, ca urmare a condițiilor climaterice specifice. Aceste excepții ar trebui menținute.

(89) În statele membre care se confruntă cu o reducere semnificativă a zahărului căruia i se aplică o cotă, producătorii de sfeclă de zahăr vor întâmpina probleme de adaptare deosebit de importante. În aceste situații, ajutorul comunitar tranzitoriu acordat producătorilor de sfeclă de zahăr, prevăzut la titlul IV capitolul 10f din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, nu va fi suficient pentru a rezolva ansamblul de dificultăți cu care aceștia se confruntă. Prin urmare, statele membre care și-au redus cota cu mai mult de 50 % din cota de zahăr stabilită la 20 februarie 2006 în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 ar trebui autorizate să acorde producătorilor de sfeclă de zahăr un ajutor de stat pe durata punerii în aplicare a ajutorului tranzitoriu acordat de Comunitate. Pentru a garanta că statele membre nu acordă un ajutor de stat care depășește nevoile producătorilor de sfeclă de zahăr, stabilirea sumei totale a respectivului ajutor de stat ar trebui supusă în continuare spre aprobare Comisiei, cu excepția Italiei, caz în care se poate estima că cei mai productivi producători de sfeclă de zahăr ar avea nevoie, pentru a se adapta condițiilor pieței după reformă, de maximum 11 EUR per tonă de sfeclă de zahăr produsă. Pe de altă parte, ținând seama de problemele specifice care ar putea apărea în Italia, ar trebui menținute dispoziții care să permită producătorilor de sfeclă de zahăr să beneficieze direct sau indirect de ajutoarele de stat acordate.

(90) În Finlanda, cultura sfeclei de zahăr se supune unor condiții geografice și climaterice specifice al căror efect defavorabil asupra sectorului se va adăuga efectelor generale ale reformei din sectorul zahărului. De aceea, dispozițiile din cadrul OCP în sectorul zahărului prin care respectivul stat membru este autorizat să acorde producătorilor săi de sfeclă, în mod permanent, un ajutor de stat corespunzător, ar trebui menținute.

(91) Ținând cont de situația specială din Germania, unde un mare număr de mici producători de alcool beneficiază în prezent de ajutoare naționale în virtutea condițiilor specifice ale monopolului german al alcoolului, este necesar să se permită, pe o durată limitată, ca aceste ajutoare să fie acordate în continuare. Este de asemenea necesar să se prevadă elaborarea unui raport de către Comisie asupra funcționării acestei derogări, la sfârșitul acestei perioade, însoțit de orice propuneri adecvate.

(92) Dacă un stat membru dorește să susțină pe teritoriul său măsuri vizând promovarea consumului de lapte și de produse lactate în Comunitate, este necesar să se prevadă posibilitatea de finanțare a unor astfel de măsuri printr-o prelevare promoțională impusă producătorilor la nivel național.

(93) Pentru a ține cont de posibilele evoluții ale producției de furaje uscate, Comisia, pe baza evaluării OCP în sectorul furajelor uscate, ar trebui să prezinte Consiliului, înainte de 30 septembrie 2008, un raport privind acest sector. Raportul ar trebui să fie însoțit, dacă este necesar, de propuneri corespunzătoare. Mai mult decât atât, Comisia ar trebui să raporteze la intervale regulate Parlamentului European și Consiliului asupra regimului de ajutor de stat aplicat în sectorul apicol.

(94) Sunt necesare informații adecvate în legătură cu situația actuală și perspectivele de evoluție a pieței hameiului în Comunitate. În consecință, este necesară înregistrarea tuturor contractelor de livrări privind hameiul produs în Comunitate.

(95) Este oportun să se prevadă, în anumite condiții și pentru anumite produse, posibilitatea de a lua măsuri în cazul în care se produc sau sunt susceptibile de a se produce perturbări, ca urmare a unei evoluții semnificative a prețurilor pe piața internă sau în privința cursului sau prețurilor pe piețele mondiale.

(96) Este necesară stabilirea unui cadru de măsuri specifice pentru alcoolul etilic de origine agricolă care să permită colectarea de date economice și analiza informațiilor statistice în vederea asigurării monitorizării pieței. În cazul în care piața de alcool etilic de origine agricolă este legată de piața de alcool etilic în general, este necesară, de asemenea, obținerea de informații privind piața de alcool etilic de origine neagricolă.

(97) Cheltuielile suportate de către statele membre sub titlul de obligații care le revin în virtutea prezentului regulament ar trebui să fie finanțate de către Comunitate conform Regulamentului (CE) nr. 1290/2005.

(98) Comisia ar trebui să fie autorizată să adopte măsurile necesare pentru rezolvarea anumitor probleme practice specifice în caz de urgență.

(99) Având în vedere evoluția constantă a pieței comune a produselor agricole, statele membre și Comisia ar trebui să se informeze reciproc în legătură cu schimbările importante.

(100) Pentru a evita recurgerea abuzivă la avantajele prevăzute în prezentul regulament, acestea nu ar trebui acordate sau dacă, după caz, ar trebui retrase, în cazul în care condițiile în vederea obținerii acestor avantaje au fost create artificial, în contradicție cu obiectivele prezentului regulament.

(101) Pentru a garanta respectarea obligațiilor enunțate în prezentul regulament, este necesară desfășurarea unor controale și aplicarea de măsuri administrative și sancțiuni administrative, în cazul nerespectării. Este deci necesar să se confere Comisiei competența de a adopta normele aplicabile în această privință, în special în ceea ce privește recuperarea sumelor plătite în mod neîntemeiat și obligațiile de raportare ale statelor membre care decurg din aplicarea acestui regulament.

(102) Măsurile necesare aplicării prezentului regulament ar trebui adoptate, ca regulă generală, conform Deciziei 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei. Cu toate acestea, în ceea ce privește anumite măsuri prevăzute în prezentul regulament care se referă la competențele ale Comisiei, necesită o acțiune rapidă sau sunt de natură pur administrativă, Comisia ar trebui împuternicită să acționeze pe cont propriu.

(103) Ca urmare a integrării mai multor aspecte ale OCP în sectorul vitivinicol și în cel al fructelor și legumelor proaspete și al fructelor și legumelor transformate, anumite modificări ar trebui aduse în OCP menționate mai sus.

(104) Prezentul regulament cuprinde dispozițiile privind aplicarea normelor de concurență prevăzute în tratat. Până în prezent, aceste dispoziții au făcut obiectul Regulamentului (CE) nr. 1184/2006. Domeniul de aplicare al respectivului regulament ar trebui modificat pentru a preciza că dispozițiile acestuia se aplică produselor care figurează în anexa I din tratat și care nu sunt acoperite de prezentul regulament.

(105) Prezentul regulament include dispozițiile cuprinse în regulamentele de bază enumerate la al doilea și al treilea considerent, cu excepția celor prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1493/1999. Mai mult decât atât, prezentul regulament include aspecte din următoarele regulamente:

— Regulamentul (CEE) nr. 2729/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind prelevările la import aplicabile amestecurilor de cereale, orez și brizură de orez;

— Regulamentul (CEE) nr. 2763/75 al Comisiei din 29 octombrie 1975 de stabilire a normelor de acordare a ajutorului pentru depozitarea în regim privat a cărnii de porc;

— Regulamentul (CEE) nr. 2782/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermă;

— Regulamentul (CEE) nr. 707/76 al Consiliului din 25 martie 1976 privind recunoașterea grupurilor de producători de viermi de mătase;

— Regulamentul (CEE) nr. 1055/77 al Consiliului din 17 mai 1977 privind stocarea și circulația produselor achiziționate de către un organism de intervenție;

— Regulamentul (CEE) nr. 2931/79 al Consiliului din 20 decembrie 1979 privind asistența la exportul de produse agricole care pot beneficia de un tratament special la importul într-o țară terță;

— Regulamentul (CEE) nr. 3220/84 al Consiliului din 13 noiembrie 1984 de stabilire a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de porc;

— Regulamentul (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului din 2 iulie 1987 privind protecția denumirilor laptelui și produselor lactate folosite pentru comercializare;

— Regulamentul (CEE) nr. 3730/87 al Consiliului din 10 decembrie 1987 de stabilire a normelor generale aplicabile operațiunilor de furnizare către anumite organizații a unor produse alimentare provenind din stocurile de intervenție și destinate distribuirii către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate;

— Regulamentul (CEE) nr. 386/90 al Consiliului din 12 februarie 1990 privind controlul la exportul de produse agricole care beneficiază de o restituire sau de alte sume;
— Regulamentul (CEE) nr. 1186/90 al Consiliului din 7 mai 1990 de extindere a domeniului de aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de bovine adulte;

— Regulamentul (CEE) nr. 1906/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 privind unele standarde de comercializare a cărnii de pasăre;

— Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului din 24 iulie 1990 de stabilire a normelor generale suplimentare privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate în ceea ce privește brânzeturile;

— Regulamentul (CEE) nr. 2077/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizațiile și acordurile sectoriale din sectorul tutunului;

— Regulamentul (CEE) nr. 2137/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind grila comunitară de clasificare a carcaselor de ovine și stabilirea standardelor comunitare de calitate a carcaselor de ovine proaspete sau refrigerate;

— Regulamentul (CE) nr. 2991/94 al Comisiei din 5 decembrie 1994 de stabilire a standardelor pentru grăsimi;

— Regulamentul (CE) nr. 2597/97 de stabilire a unor norme suplimentare privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate în ceea ce privește laptele de consum;

— Regulamentul (CE) nr. 2250/1999 al Consiliului din 22 octombrie 1999 privind contingentul tarifar pentru unt de origine neozeelandeză;

— Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate;

— Regulamentul (CE) nr. 1028/2006 al Comisiei din 19 iunie 2006 Regulamentul (CE) nr. 1028/2006 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor;

— Regulamentul (CE) nr. 1183/2006 al Consiliului din 24 iulie 2006 privind grilele comunitare de clasificare a carcaselor de bovine adulte.

(106) Prin urmare, aceste regulamente ar trebui abrogate. Din motive de certitudine juridică și având în vedere numărul de acte care urmează să fie abrogate prin prezentul regulament, precum și numărul de acte adoptate în temeiul actelor respective sau modificate prin actele respective, este oportun să se menționeze că abrogarea nu afectează valabilitatea niciunui act normativ adoptat în temeiul actului abrogat și a niciunei modificări ale altor acte normative efectuate prin acestea.

(107) Prezentul regulament ar trebui să înceapă să se aplice, ca regulă generală, la 1 ianuarie 2008. Cu toate acestea, pentru a se evita interferența noilor dispoziții cu anul de comercializare 2007/2008 în curs, ar trebui prevăzute date de aplicare ulterioare în ceea ce privește acele sectoare pentru care sunt prevăzuți ani de comercializare. Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai de la începutul anului de comercializare 2008/2009 pentru sectoarele în cauză. În consecință, reglementările care guvernează respectiv sectoarele în cauză ar trebui să continue să se aplice până la sfârșitul anului de comercializare 2007/2008 corespunzător.

(108) În ceea ce privește sectoarele în care nu sunt prevăzuți ani de comercializare, ar trebui prevăzută de asemenea o dată de aplicare ulterioară pentru a asigura o tranziție fără dificultăți de la OCP actuale la prezentul regulament. În consecință, reglementările care guvernează OCP existente în sectoarele respective ar trebui să continue să se aplice până la data ulterioară de aplicare prevăzută în prezentul regulament.

(109) Competența pentru adoptarea de dispoziții privind domeniile reglementate de Regulamentele (CE) nr. 386/90, (CE) nr. 1186/90 și (CE) nr. 1183/2006 se transferă Comisiei, în virtutea prezentului regulament. De asemenea, Regulamentul (CEE) nr. 3220/84, Regulamentul (CEE) nr. 1186/90, Regulamentul (CEE) nr. 2137/92 și Regulamentul (CE) nr. 1183/2006 se abrogă prin prezentul regulament, în timp ce doar anumite dispoziții ale regulamentelor respective sunt integrate în prezentul regulament. Prin urmare, mai multe amănunte cuprinse în regulamentele respective vor trebui abordate în normele de punere în aplicare ce urmează a fi adoptate de către Comisie. Este necesară prevederea unui termen suplimentar care să permită Comisiei să stabilească respectivele norme. În consecință, este necesar ca regulamentele menționate să rămână în vigoare până la 31 decembrie 2008.

(110) Următoarele acte ale Consiliului au devenit caduce și ar trebui abrogate:

— Regulamentul (CEE) nr. 315/68 de stabilire a standardelor de calitate pentru bulbi, cepe și tuberculi de flori;

— Regulamentul (CEE) nr. 316/68 din 12 martie 1968 de stabilire a standardelor de calitate pentru florile proaspete tăiate și frunzișul ornamental proaspăt;

— Regulamentul (CEE) nr. 2517/69 al Consiliului din 9 decembrie 1969 de definire a unor măsuri privind reorganizarea producției de fructe a Comunității;

— Regulamentul (CEE) nr. 2728/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind ajutoarele pentru producția și comerțul cu fecule de cartofi și cartofi destinați fabricării amidonului;

— Regulamentul (CEE) nr. 1358/80 al Consiliului din 5 iunie 1980 de stabilire pentru anul de comercializare 1980/81, a prețurilor orientative și a prețurilor de intervenție pentru bovinele adulte și de introducere a unei grile comunitare de clasificare a carcaselor de bovine adulte;

— Regulamentul (CEE) nr. 4088/87 al Consiliului din 21 decembrie 1987 de stabilire a condițiilor de aplicare a taxelor vamale preferențiale la importul anumitor produse de floricultură originare din Cipru, Israel și Iordania;

— Decizia 74/583/CEE a Consiliului din 20 noiembrie 1974 privind supravegherea circulației zahărului.

(111) Tranziția de la regimul prevăzut în dispozițiile și regulamentele abrogate de prezentul regulament ar putea crea dificultăți care nu sunt acoperite de prezentul regulament. Pentru a aborda aceste dificultăți, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri tranzitorii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

▼B

PARTEA I
DISPOZIȚII PRELIMINARE

Articolul 1
Domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament stabilește organizarea comună a piețelor pentru produsele care aparțin sectoarelor următoare, astfel cum se prevede în anexa I:

(a) cereale, anexa I partea I;
(b) orez, anexa I partea II;
(c) zahăr, anexa I partea III;
(d) furaje uscate, anexa I partea IV;
(e) semințe, anexa I partea V;
(f) hamei, anexa I partea VI;
(g) ulei de măsline și măsline de masă, anexa I partea VII;
(h) in și cânepă, anexa I partea VIII;
(i) fructe și legume, anexa I partea IX;
(j) fructe și legume transformate, anexa I partea X;
(k) banane, anexa I partea XI;
(l) vin, anexa I partea XII;
(m) plante vii și produse de floricultură, anexa I partea XIII (denumit în continuare „sectorul plantelor vii”);
(n) tutun brut, anexa I partea XIV;
(o) carne de vită și mânzat, anexa I partea XV;
(p) lapte și produse lactate, anexa I partea XVI;
(q) carne de porc, anexa I partea XVII;
(r) carne de oaie și de capră, anexa I partea XVIII;
(s) ouă, anexa I partea XIX;
(t) carne de pasăre, anexa I partea XX;
(u) alte produse, anexa I partea XXI.

▼M10 __________

(3) Prezentul regulament stabilește măsurile specifice pentru sectoarele enumerate mai jos și, dacă este cazul, astfel cum sunt definite în anexa II:

(a) alcool etilic de origine agricolă, anexa II partea I (denumit în continuare „sectorul alcoolului etilic de origine agricolă”);
(b) produse apicole, anexa II partea II (denumit în continuare „sectorul apicol”);
(c) viermi de mătase, anexa II partea III.

▼M3

(4) În ceea ce privește cartofii, proaspeți sau congelați, având codul NC 0701, se aplică partea IV capitolul II.

Articolul 2
Definiții

(1) În scopul aplicării prezentului regulament, se aplică definițiile privind anumite sectoare după cum sunt prezentate în anexa III.

(2) În sensul prezentului regulament:

(a) prin „agricultor” se înțelege agricultor, după cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;
(b) prin „organism plătitor” se înțelege organismul sau organismele desemnate de către un stat membru în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005;
(c) prin „preț de intervenție” se înțelege prețul la care se achiziționează produsele în cadrul procedurii de intervenție publică.

Articolul 3
Anii de comercializare

Sunt stabiliți următorii ani de comercializare:

(a) de la 1 ianuarie la 31 decembrie al unui an dat pentru sectorul bananelor;
(b) de la 1 aprilie la 31 martie al următorului an, pentru:

(i) sectorul furajelor uscate;
(ii) sectorul viermilor de mătase;

(c) de la 1 iulie la 30 iunie al anului următor, pentru:

(i) sectorul cerealelor;
(ii) sectorul semințelor;
(iii) sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă;
(iv) sectorul inului și al cânepei;
(v) sectorul laptelui și al produselor lactate;

▼M10

(ca) de la 1 august la 31 iulie al anului următor pentru sectorul vitivinicol;

▼B

(d) de la 1 septembrie la 31 august al anului următor pentru sectorul orezului;
(e) de la 1 octombrie la 30 septembrie al anului următor pentru sectorul zahărului.

▼M3

Pentru produsele din sectorul fructelor și al legumelor și din sectorul fructelor și al legumelor prelucrate, anii de comercializare se stabilesc de către Comisie, după caz.

▼B

Articolul 4
Competențele Comisiei

În afară de cazul în care se prevede altfel în prezentul regulament, dacă îi sunt conferite competențe, Comisia acționează în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2).

Articolul 5
Norme de aplicare

Comisia poate adopta normele detaliate de aplicare a articolului 2.

Comisia poate modifica definițiile privind orezul, stabilite în anexa III partea I și definiția „ACP/Zahăr indian” stabilită în anexa III partea II punctul 12.

Comisia poate, de asemenea, stabili ratele de conversiune pentru orez pentru diferite stadii de transformare, respectiv cheltuielile de transformare și valoarea subproduselor.

PARTEA II
PIAȚA INTERNĂ

TITLUL I
INTERVENȚIA ASUPRA PIEȚEI

CAPITOLUL I
Intervenția publică și depozitarea privată

Secțiunea I
Dispoziții generale

Articolul 6
Domeniul de aplicare

(1) Prezentul capitol stabilește regulile privind, dacă este cazul, achizițiile realizate în cadrul intervențiilor publice și acordarea de ajutor pentru depozitarea privată în ceea ce privește sectoarele următoare:

(a) cereale;
(b) orez;
(c) zahăr;
(d) ulei de măsline și măsline de masă;
(e) carne de vită și mânzat;
(f) lapte și produse lactate;
(g) carne de porc;
(h) carne de oaie și de capră.

(2) În sensul prezentului capitol:

(a) „cereale” înseamnă cerealele recoltate în Comunitate;

▼B

(b) „lapte” înseamnă laptele de vacă produs în interiorul Comunității;

▼M3 __________

▼B

(d) „smântână” înseamnă smântâna obținută direct și în mod exclusiv din lapte.

Articolul 7
Originea comunitară

Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (2), doar produsele originare din Comunitate pot fi cumpărate în cadrul intervenției publice sau pot beneficia de un ajutor pentru depozitarea privată a acestora.

Articolul 8
Prețuri de referință

(1) Pentru produsele supuse măsurilor de intervenție menționate la articolul 6 alineatul (1), se fixează următoarele prețuri de referință:

▼M7

(a) în privința sectorul cerealelor, 101,31 EUR/tonă;

▼B

(b) în privința orezului nedecorticat, 150 EUR/tonă pentru calitatea standard astfel cum este definită în anexa IV punctul A;

(c) în privința zahărului:

(i) pentru zahăr alb:

— 541,5 EUR/tonă pentru anul de comercializare 2008/2009;
— 404,4 EUR/tonă pentru anul de comercializare 2009/2010;

(ii) pentru zahăr brut:

— 448,8 EUR/tonă pentru anul de comercializare 2008/2009;
— 335,2 EUR/tonă pentru anul de comercializare 2009/2010.

Prețurile de referință stabilite la punctele (i) și (ii) se aplică zahărului neambalat, franco fabrică, de calitate standard așa cum este ea definită în anexa IV, punctul B;

(d) în privința sectorului cărnii de vită și mânzat, 2 224 EUR/tonă pentru carcasele de animal bovin mascul de grad R3 astfel cum este prevăzut în grila comunitară de clasificare a carcaselor de animal bovin mascul prevăzută în articolul 42 alineatul (1) litera (a);

(e) în privința sectorului laptelui și al produselor lactate:

(i) 246,39 EUR pe 100 kg pentru unt;

▼M3

(ii) 169,80 EUR/100 kg pentru lapte praf degresat;

▼B

(f) în privința sectorului de carne de porc, 1 509,39 EUR/tonă pentru carcasele de porc de calitate standard, astfel cum sunt definite în termeni de greutate și conținut de carne macră, în conformitate cu grila comunitară de clasificare a carcaselor de porc prevăzută la articolul 42 alineatul (1) litera (b), după cum urmează:

(i) carcasele care cântăresc între 60 și mai puțin de 120 kg: grad E astfel cum se prevede în anexa V punctul B II;
(ii) carcasele care cântăresc între 120 și 180 kg: grad R astfel cum se prevede în anexa V punctul B II.

(2) Prețurile de referință pentru cereale și orez stabilite la alineatul (1) literele (a) și (b) se referă la stadiul de vânzare cu ridicata pentru bunurile livrate la depozite, înainte de descărcare. Aceste prețuri de referință sunt valabile pentru toate centrele de intervenție comunitare desemnate în conformitate cu articolul 41.

(3) Consiliul, acționând conform procedurii prevăzute la articolul 37 alineatul (2) din tratat, poate modifica prețurile de referință fixate în alineatul (1) al prezentului articol, luând în considerare evoluția producției și piețelor.

Articolul 9
Notificări de prețuri pe piața zahărului

Comisia instituie un sistem de informare privind prețurile practicate pe piața zahărului, care cuprinde un dispozitiv de publicare a nivelurilor de preț pentru piața în cauză.

Sistemul respectiv funcționează în baza informațiilor comunicate de întreprinderile producătoare de zahăr alb sau de alți operatori economici participanți la comerțul cu zahăr. Aceste informații sunt tratate în mod confidențial.

Comisia se asigură că informațiile publicate nu permit identificarea prețurilor practicate de către diferite întreprinderi sau operatori economici individuali.

Secțiunea II
Intervenția publică

Subsecțiunea I
Dispoziții generale

Articolul 10
Produse eligibile pentru intervenția publică

(1) Intervenția publică este aplicabilă produselor următoare, sub rezerva condițiilor stabilite în prezenta secțiune și exigențelor și condițiilor suplimentare care vor fi determinate de către Comisie conform articolului 43:

(a) grâu comun, grâu dur, orz, porumb și sorg;
(b) orez nedecorticat;
(c) zahăr alb sau zahăr brut cu condiția ca zahărul respectiv să fie produs sub cotă și fabricat din sfeclă de zahăr sau din trestie de zahăr recoltată în Comunitate;
(d) carne proaspătă sau congelată în sectorul cărnii de vită și mânzat, cu codurile NC 0201 10 00 și – 0201 20 20 – 0201 20 50;

▼B

(e) unt produs direct și exclusiv din smântână pasteurizată într-o întreprindere desemnată din cadrul Comunității, cu un conținut minim de grăsimi butirice de 82 % din greutate și un conținut maxim de apă de 16 % din greutate;

▼M3

(f) lapte praf degresat de calitate superioară obținut din lapte prin procedeul pulverizării într-o întreprindere autorizată din cadrul Comunității, cu un conținut minim de materie proteică de 34 % din greutatea extractului sec fără grăsimi.

▼M7 __________

Subsecțiunea II
Deschiderea achiziționării

Articolul 11
Perioadele de intervenție publică

Intervenția publică este disponibilă:

(a) pentru cereale, în perioada 1 noiembrie-31 mai;
(b) pentru orezul nedecorticat, în perioada 1 aprilie-31 iulie;
(c) pentru zahăr, pe durata anilor de comercializare 2008/2009 și 2009/2010;
(d) pentru carnea de vită și mânzat, pe durata oricărui an de comercializare;
(e) pentru unt și lapte praf degresat, în perioada 1 martie-31 august.

Articolul 12
Deschiderea intervenției publice

(1) În cursul perioadelor prevăzute la articolul 11, intervenția publică:

(a) este deschisă pentru grâul comun,

(b) este deschisă pentru grâu dur, orz, porumb, sorg, orez nedecorticat, zahăr, unt și lapte praf degresat în limitele intervenției prevăzute la articolul 13 alineatul (1),

(c) este deschisă pentru carnea de vită și mânzat de către Comisie, fără asistența Comitetului prevăzută la articolul 195 alineatul (1), în cazul în care prețul mediu de piață pentru carnea de vită și mânzat, într-o perioadă reprezentativă într-un stat membru sau într-o regiune dintr-un stat membru, înregistrată pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor prevăzute la articolul 42 alineatul (1), este sub 1 560 EUR/tonă.

(2) Intervenția publică pentru carnea de vită și mânzat, prevăzută la alineatul (1) litera (c), este închisă de Comisie, fără asistența comitetului prevăzută la articolul 195 alineatul (1), în cazul în care, în decursul unei perioade reprezentative, condițiile prevăzute la litera în cauză nu mai sunt îndeplinite.

Articolul 13
Limitele intervenției

(1) Achiziția în cadrul intervenției publice se realizează în următoarele limite:

(a) pentru grâu dur, orz, porumb, sorg și orez nedecorticat, 0 tone pentru perioadele prevăzute la articolul 11 litera (a) și respectiv (b);

▼M7

(b) pentru zahăr, 600 000 de tone exprimate în zahăr alb, pentru fiecare an de comercializare;

(c) pentru unt, 30 000 de tone pentru fiecare perioadă prevăzută la articolul 11 litera (e);

(d) pentru lapte praf degresat, 109 000 de tone pentru fiecare perioadă prevăzută la articolul 11 litera (e).

(2) Zahărul depozitat în conformitate cu alineatul (1) litera (b) din prezentul articol pe parcursul unui an de comercializare nu este supus niciunei alte măsuri de stocare prevăzute la articolele 32, 52 și 63.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), pentru produsele prevăzute la literele (a), (c) și (d) din alineatul respectiv, Comisia poate decide să continue intervenția publică peste cuantumurile prevăzute la alineatul în cauză, dacă situația de pe piață și, în special, evoluția prețurilor pieței impun acest lucru.

Subsecțiunea III
Prețurile de intervenție

Articolul 18
Prețurile de intervenție

(1) Prețul de intervenție

(a) pentru grâul comun este egal cu prețul de referință pentru cantitatea maximă propusă de 3 milioane de tone pentru fiecare perioadă de intervenție, astfel cum se stabilește la articolul 11 litera (a),
(b) pentru unt este egal cu un procent de 90 % din prețul de referință pentru cantitățile propuse în limitele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (c),
(c) pentru laptele praf degresat este egal cu prețul de referință pentru cantitățile propuse în limitele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (d).

(2) Prețurile de intervenție și cantitățile pentru intervenția la următoarele produse sunt determinate de către Comisie pe bază de proceduri de ofertare:

(a) grâu comun pentru cantitățile care depășesc cantitatea maximă propusă de 3 milioane de tone pentru fiecare perioadă de intervenție, astfel cum se stabilește la articolul 11 litera (a),
(b) grâu dur, orz, porumb, sorg și orez nedecorticat, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3),
(c) carne de vită și mânzat,
(d) unt pentru cantitățile propuse peste limita prevăzută la articolul 13 alineatul (1) litera (c), în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și
(e) lapte praf degresat pentru cantitățile propuse peste limita prevăzută la articolul 13 alineatul (1) litera (d), în conformitate cu articolul 13 alineatul (3).

În circumstanțe speciale, procedurile de ofertare pot fi limitate per stat membru sau regiune, pe baza prețurilor medii de piață înregistrate, sau prețurile de intervenție și cantitățile pentru intervenție pot fi stabilite per stat membru sau regiune, pe baza prețurilor medii de piață înregistrate.

▼M7

(3) Prețul maxim de achiziție stabilit în conformitate procedurile de ofertare prevăzute la alineatul (2) nu depășește:

(a) pentru cereale și orez nedecorticat, prețurile de referință în cauză;
(b) pentru carnea de vită și mânzat, prețul de piață mediu înregistrat într-un stat membru sau într-o regiune a unui stat membru, majorat printr-o valoare care urmează a fi stabilită de către Comisie pe baza unor criterii obiective;
(c) pentru unt, 90 % din prețul de referință;
(d) pentru lapte praf degresat, prețul de referință.

(4) Prețurile de intervenție menționate la alineatele (1), (2) și (3) sunt:

(a) pentru cereale, fără a aduce atingere creșterilor sau reducerilor de preț din motive de calitate și
(b) pentru orezul nedecorticat, majorate sau reduse în consecință, în cazul în care calitatea produselor oferite organismului plătitor diferă de calitatea standard definită în anexa IV punctul A. Mai mult, Comisia poate stabili majorări sau reduceri ale prețului de intervenție în scopul asigurării unei orientări a producției către anumite varietăți.

(5) Prețul de intervenție pentru zahăr este de 80 % din prețul de referință stabilit pentru anul de comercializare care urmează anului de comercializare în cursul căruia este depusă oferta. Cu toate acestea, în cazul în care calitatea zahărului oferit agenției plătitoare diferă de calitatea standard definită la litera B din anexa IV, pentru care este stabilit prețul de referință, prețul de intervenție este majorat sau redus în consecință.

▼B

Subsecțiunea IV
Desfacerea stocului de intervenție

Articolul 25
Principii generale

Desfacerea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice are loc astfel încât să se evite orice perturbare a pieței și să se asigure accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a cumpărătorilor și în conformitate cu angajamentele care derivă din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300 din tratat.

Articolul 26
Desfacerea zahărului

În ceea ce privește zahărul cumpărat în cadrul intervenției publice, organismele plătitoare pot vinde zahărul doar la un preț superior prețului de referință fixat pentru anul de comercializare în cursul căruia are loc vânzarea.

Cu toate acestea, Comisia poate decide că organismele plătitoare:

(a) pot vinde zahărul la un preț egal sau mai mic decât prețul de referință prevăzut la primul alineat, în cazul în care zahărul este destinat:

▼B

(i) alimentării animalelor; sau

▼M3

(ii) exportului, în aceeași stare sau după prelucrarea acestuia în produsele enumerate în anexa I la tratat sau în produsele enumerate în partea III din anexa XX la prezentul regulament; sau
(iii) pentru uz industrial menționat la articolul 62.

▼B

(b) trebuie să pună zahărul brut pe care îl dețin, în scopul consumului uman pe piața internă a Comunității, la dispoziția organizațiilor de caritate – recunoscute de respectivul stat membru sau de către Comisie în cazul în care statul membru nu recunoaște astfel de asociații – la un preț mai mic decât prețul de referință aplicabil sau gratuit, pentru a fi distribuit total sau parțial în cadrul unor operațiuni de acordare de ajutor în caz de urgență.

Articolul 27
Distribuirea către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

(1) Produsele din stocurile de intervenție sunt puse la dispoziția anumitor organisme desemnate în vederea permiterii distribuirii produselor alimentare persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate conform unui plan anual.

Distribuirea este efectuată:

(a) gratuit; sau
(b) la un preț care nu depășește în nici un caz un nivel justificat de cheltuielile suportate în punerea în aplicare a acțiunii de către organismele desemnate.

(2) Un produs poate fi mobilizat pe piața comunitară în cazul în care:

(a) acest produs este temporar indisponibil în stocurile de intervenție comunitare la punerea în aplicare a planului anual menționat la alineatul (1), în măsura necesară pentru a permite realizarea planului într-unul sau mai multe state membre și cu condiția ca respectivele cheltuieli să se mențină în limitele cheltuielilor prevăzute în bugetul comunitar pentru acest scop; sau
(b) punerea în aplicare a planului ar implica un transfer intracomunitar în cantități mici de produse deținute pentru intervenție într-un alt stat membru decât cel sau cele în care produsul este cerut.

(3) Statele membre în cauză desemnează organizațiile menționate la alineatul (1) și informează Comisia în timp util în fiecare an dacă doresc să aplice această schemă.

(4) Produsele menționate la alineatele (1) și (2) sunt remise gratuit organismelor desemnate. Valoarea lor contabilă este egală cu prețul de intervenție, ajustat, dacă este cazul, cu coeficienți ținând cont de diferențele de calitate.

(5) Fără a aduce atingere articolului 190, produsele puse la dispoziție în temeiul alineatelor (1) și (2) ale prezentului articol sunt finanțate prin creditele liniei bugetare adecvate FEOGA, în interiorul bugetului Comunităților europene. De asemenea, se poate prevedea ca această finanțare să contribuie la acoperirea cheltuielilor de transport ale produselor de la centrele de intervenție și ale cheltuielilor administrative ale organizațiilor desemnate, ocazionate de punerea în aplicare a schemei menționate în prezentul articol, cu excluderea eventualelor cheltuieli suportate de către beneficiari în cadrul aplicării alineatelor (1) și (2).

Secțiunea III
Depozitarea privată

Subsecțiunea I
Ajutor financiar obligatoriu

Articolul 28
Produsele eligibile

Ajutorul pentru depozitarea privată este acordat pentru produsele următoare și este supus condițiilor precizate în prezenta secțiune și cerințelor și condițiilor suplimentare care vor fi adoptate de către Comisie în conformitate cu articolul 43:

▼M3 

(a) în ceea ce privește:

(i) unt nesărat produs din smântână sau lapte într-o întreprindere agreată din cadrul Comunității, cu un conținut minim de grăsimi de unt de 82 % din greutate, un conținut maxim de substanță uscată negrasă de 2 % din greutate și un conținut maxim de apă de 16 % din greutate;
(ii) untul sărat produs din smântână sau lapte într-o întreprindere autorizată din cadrul Comunității, cu un conținut minim de grăsimi de unt de 80 % din greutate, un conținut maxim de substanță uscată negrasă de 2 % din greutate, un conținut maxim de apă de 16 % din greutate și un conținut maxim de sare de 2 % din greutate.

▼M7 __________

▼M3

Articolul 29
Condițiile și nivelul ajutorului financiar pentru unt

►C1 Valoarea ajutorului financiar pentru smântână și unt se stabilește de către Comisie având în vedere cheltuielile de depozitare și evoluția previzibilă a prețurilor pentru untul proaspăt și pentru untul depozitat.

În cazul în care, în momentul scoaterii din depozit, piața a evoluat într- un mod defavorabil și imprevizibil față de momentul depozitării, ajutorul financiar poate fi majorat.

▼M7 __________

Subsecțiunea II
Ajutor financiar facultativ

Articolul 31
Produse eligibile

(1) Ajutorul pentru depozitarea privată poate fi acordat pentru următoarele produse, sub rezerva condițiilor precizate în prezenta secțiune și exigențelor și condițiilor suplimentare care urmează a fi adoptate de către Comisie conform articolului 40:

(a) zahăr alb;
(b) ulei de măsline;
(c) carne proaspătă sau congelată de bovine adulte, prezentată sub formă de carcase, semicarcase, sferturi compensate, sferturi anterioare sau posterioare, clasificate potrivit grilei comunitare de clasificare a carcaselor de animale bovine adulte prevăzută conform articolului 42 alineatul (1);

▼M3 __________

▼M7 __________

▼B

(f) carne de porc;
(g) carne de oaie și de capră.

Comisia poate modifica lista de produse stabilită la alineatul (1) litera (c) dacă situația pieței o cere.

▼M3

(2) Comisia fixează ajutorul pentru depozitarea privată prevăzut la alineatul (1) în prealabil sau prin procedura de licitație publică.

▼M7 __________

▼B

Articolul 32
Condiții de acordare a ajutorului financiar pentru zahărul alb

(1) În cazul în care prețul mediu comunitar înregistrat pentru zahărul alb este inferior prețului de referință pe o perioadă reprezentativă și este susceptibil, ținând cont de situația pieței, de a rămâne la același nivel, Comisia poate hotărî să acorde un ajutor financiar pentru depozitarea privată de zahăr alb întreprinderilor cărora li s-a alocat o cotă de zahăr.

(2) Zahărul depozitat în conformitate cu alineatul (1) pe perioada unui an de comercializare nu poate face obiectul al nici unei alte măsuri de depozitare prevăzute la articolele 13, 52 sau 63.

Articolul 33
Condiții de acordare a ajutorului financiar pentru uleiul de măsline

Comisia poate decide să autorizeze organismele care prezintă garanții suficiente și care sunt aprobate de statele membre, să încheie contracte pentru stocarea uleiului de măsline pe care îl comercializează, în caz de perturbare gravă a pieței anumitor regiuni ale Comunității, în special în cazul în care prețul mediu constatat pe piață pe o perioadă reprezentativă este mai mic de:

(a) 1 779 EUR/tonă pentru uleiul de măsline extra virgin; sau
(b) 1 710 EUR/tonă pentru uleiul de măsline virgin; sau
(c) 1 524 EUR/tonă pentru uleiul de măsline lampant de 2 grade aciditate liberă, această sumă fiind redusă cu 36,70 EUR/tonă pentru fiecare grad suplimentar de aciditate.

Articolul 34
Condiții de acordare a ajutorului financiar pentru produsele din sectorul cărnii de vită și mânzat

În cazul în care prețul mediu al pieței comunitare constatat pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor de animale bovine adulte prevăzută la articolul 42 alineatul (1) litera (a) este mai mic de 103 % din prețul de referință și este susceptibil să rămână la acel nivel, Comisia poate decide acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată.

▼M3 __________

▼M7 __________

▼B

Articolul 37
Condiții de acordare a ajutorului financiar pentru carnea de porc

Dacă prețul mediu de pe piața comunitară pentru carcasele de porc, stabilit pornind de la prețul din fiecare stat membru pe piețele reprezentative ale Comunității și ponderat cu ajutorul coeficienților care exprimă importanța relativă a șeptelului porcin al fiecărui stat membru, se situează la un nivel inferior de 103 % față de prețul de referință și este susceptibil de a rămâne la acest nivel, Comisia poate decide acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată.

Articolul 38
Condiții de acordare a ajutorului financiar pentru carnea de oaie și de capră

Comisia poate decide acordarea unui ajutor pentru depozitarea privată dacă există o situație deosebit de dificilă pentru cărnurile de oaie și de capră într-una sau mai multe din zonele de cotație următoare:

(a) Marea Britanie;
(b) Irlanda de Nord;
(c) orice stat membru altul decât Regatul Unit, luat separat.

Secțiunea IV
Dispoziții comune

Articolul 39
Norme referitoare la depozitare

(1) Organismele plătitoare nu pot depozita în afara teritoriului unui stat membru sub jurisdicția căruia se află produsele cumpărate decât după ce au obținut în prealabil autorizarea din partea Comisiei.
În sensul prezentului articol, Belgia și Luxemburg sunt considerate ca un singur stat membru.

(2) Autorizația este acordată dacă depozitarea este indispensabilă, respectiv ținând cont de următorii factori:

(a) de posibilitățile sau de nevoile de depozitare ale statului membru de care aparține organismul de intervenție, precum și ale altor state membre;
(b) cheltuielile suplimentare eventuale ocazionate de depozitarea în statul membru sub jurisdicția căruia se află organismul plătitor, respectiv de transport.

(3) Autorizația de depozitare într-o țară terță nu este acordată decât dacă, ținând cont de criteriile menționate la alineatul (2), depozitarea într-un alt stat membru ar crea dificultăți importante.

(4) Informațiile menționate la alineatul (2) litera (a) sunt stabilite după consultarea cu toate statele membre.

(5) Taxele vamale și alte sume de acordat sau de prelevat, instituite în cadrul politicii agricole comune, nu sunt aplicabile pentru produsele:

(a) transportate în urma unei autorizații acordate conform alineatelor (1), (2) și (3); sau
(b) transferate de la un organism plătitor la altul.

(6) Organismul plătitor care acționează conform alineatelor (1), (2) și (3) rămâne responsabil de produsele depozitate în exteriorul teritoriului statului membru sub jurisdicția căruia se află.

(7) Dacă produsele deținute de către un organism plătitor, în exteriorul teritoriului statului membru sub jurisdicția căruia se află, nu sunt înapoiate în acest stat membru, desfacerea lor se efectuează la prețurile și în condițiile adoptate sau care urmează a fi adoptate pentru locul de depozitare.

Articolul 40
Norme pentru procedurile de atribuire

Procedurile de atribuire asigură egalitatea accesului tuturor părților interesate.

În selectarea ofertelor se preferă în ordine, acelea ce sunt cele mai favorabile Comunității. În orice caz, aceasta nu implică în mod necesar acordarea unui contract.

Articolul 41
Centre de intervenție

(1) Comisia desemnează centrele de intervenție în sectoarele cerealelor și orezului și determină condițiile care le sunt aplicabile.

În privința produselor din sectorul cerealelor, Comisia desemnează centre de intervenție pentru fiecare cereale.

(2) La stabilirea listei centrelor de intervenție, Comisia ia în special în considerare factorii următori:

(a) localizarea centrelor în zonele excedentare pentru produsele în cauză;
(b) disponibilitatea locațiilor și a echipamentelor tehnice suficiente;
(c) situația favorabilă în privința mijloacelor de transport.

Articolul 42
Clasificarea carcaselor

(1) Grilele comunitare de clasificare a carcaselor se aplică în conformitate cu regulile stabilite la anexa V în următoarele sectoare:

(a) carne de vită pentru carcasele de bovine adulte;
(b) carne de porc pentru carcasele de porc, alții decât aceia folosiți pentru reproducere;

În sectorul cărnii de oaie și de capră, statele membre pot aplica grila comunitară de clasificare a carcaselor în privința carcaselor de oaie, în conformitate cu regulile stabilite la anexa V punctul C.

(2) Un comitet comunitar de inspecție format din experți din partea Comisiei și din experți numiți de statele membre desfășoară inspecții la fața locului, în numele Comunității, în ceea ce privește clasificarea carcaselor de bovine și ovine adulte. Respectivul comitet trimite Comisiei și statelor membre un raport cu privire la inspecțiile desfășurate.

Comunitatea suportă costurile aferente desfășurării inspecțiilor.

Articolul 43
Norme de aplicare

Fără a aduce atingere competențelor specifice conferite Comisiei de către dispozițiile prezentului capitol, Comisia adoptă normele detaliate pentru punerea în aplicare a acestuia privind, în special:

▼M7

(a) exigențele și condițiile de respectat pentru achiziționarea produselor în cadrul intervenției publice, în conformitate cu articolul 10 sau pentru ca ajutorul pentru stocarea privată să fie acordat, conform articolelor 28 și 31, în special în privința calității, claselor de calitate, categoriilor, cantității, ambalajelor incluzând etichetarea, vârstelor maxime, conservării, stadiului produselor vizate de prețul de intervenție și durata stocării private;

(aa) respectarea cantităților maxime și a limitelor cantitative prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 18 alineatul (1) litera (a); în acest context, normele de punere în aplicare pot autoriza Comisia să suspende achizițiile la un preț fix, să adopte coeficienți de alocare și, în ceea ce privește grâul comun, să treacă la procedura de ofertare menționată la articolul 18 alineatul (2), fără asistența comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1);

▼B

(b) modificările aduse anexei IV partea B;

(c) dacă este cazul, baremul de majorări sau de reduceri aplicabile;

(d) procedurile și condițiile de preluat în intervenția publică de către organismele plătitoare și acordarea ajutorului pentru depozitarea privată, în special:

(i) în privința încheierii și conținutului contractelor;
(ii) durata depozitării private și condițiile în care această durată, odată definită în contracte, poate fi scurtată sau prelungită;
(iii) condițiile în care se poate decide că produsele care fac obiectul contractelor de depozitare privată pot fi remise pe piață sau desfăcute;
(iv) statul membru în care o cerere de depozitare privată poate fi prezentată;

(e) adoptarea listei de piețe reprezentative menționate la articolul 17 și la articolul 37;

(f) regulile privind condițiile de desfacere a produselor achiziționate în cadrul intervenției publice, în special în ceea ce privește prețurile de vânzare, condițiile de eliberare din depozitare, dacă este cazul, utilizarea ulterioară sau destinația produselor astfel eliberate din depozitare, controalele de efectuat și de la caz la caz, un regim de garanție de aplicat;

(g) stabilirea planului anual menționat la articolul 27 alineatul (1);

(h) condițiile de mobilizare pe piața comunitară menționate la articolul 27 alineatul (2);

(i) regulile privind autorizația menționată la articolul 39 inclusiv, în măsura strict necesară, derogările de la regulile prevăzute în materie de schimburi;

(j) regulile privind procedurile de urmat în cazul în care se folosesc proceduri de licitație;

(k) regulile privind desemnarea centrelor de intervenție menționate la articolul 41;

(l) condițiile care trebuie îndeplinite de către depozitele în care ar putea fi depozitate produsele;

(m) grilele comunitare de clasificare a carcaselor prevăzute la articolul 42 alineatul (1), în special în ceea ce privește:

(i) definițiile;
(ii) prezentările de carcase în scopul notificării prețului în legătură cu clasificarea carcaselor de bovine adulte;
(iii) în ceea ce privește măsurile ce trebuie luate de către abatoare, astfel cum este prevăzut la anexa V punctul A punctul III:

— eventualele derogări menționate la articolul 5 din Directiva 88/409/CEE pentru abatoarele care doresc să- și restrângă producția la piața locală;
— eventualele derogări care pot fi acordate statelor membre care solicită acest lucru pentru abatoarele în care sunt sacrificate un număr foarte mic de bovine;

(iv) autorizarea statelor membre de a nu aplica grila de clasificare a carcaselor de porc și de a folosi criterii de evaluare în plus față de greutate și conținutul estimat de carne slabă;
(v) reguli privind notificarea prețurilor la anumite produse de către statele membre.

CAPITOLUL II
Măsuri speciale de intervenție

S e c ț i u n e a I
Măsuri excepționale de sprijinire a pieței

Articolul 44
Bolile animalelor

(1) Comisia poate adopta măsuri excepționale de sprijinire a pieței afectate pentru a ține cont de limitările în schimburile comerciale intracomunitare sau cu țările terțe care pot rezulta din aplicarea măsurilor destinate combaterii epizootiilor.

Măsurile prevăzute la primul paragraf se aplică sectoarelor următoare:

(a) carne de vită și mânzat;
(b) lapte și produse lactate;
(c) carne de porc;
(d) carne de oaie și de capră;
(e) ouă;
(f) păsări de curte.

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) primul paragraf sunt luate la cererea statului membru sau a statelor membre în cauză.

Acestea nu pot fi luate decât dacă statul sau statele membre interesat(e) a/au luat măsuri veterinare și sanitare pentru a permite stoparea rapidă a epizootiilor și doar în măsura și pe durata strict necesară pentru sprijinirea acestei piețe.

Articolul 45
Scăderea încrederii consumatorului

În privința sectoarelor cărnii de pasăre și ouălor, Comisia poate adopta măsuri excepționale de sprijinire a pieței pentru a ține cont de eventualele perturbări grave legate direct de o pierdere de încredere a consumatorilor rezultată din existența riscurilor pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animală.
Aceste măsuri sunt luate la cererea statului sau statelor membre în cauză.

Articolul 46
Finanțarea

(1) Comunitatea participă la finanțarea măsurilor excepționale menționate la articolele 44 și 45, până la concurența de 50 % din cheltuielile suportate de către statele membre.

Cu toate acestea, în privința sectoarelor cărnii de vită și mânzat, laptelui și produselor lactate, cărnii de porc, cărnii de oaie și de capră, Comunitatea participă la finanțarea măsurilor până la concurența de 60 % din cheltuieli în cazul combaterii febrei aftoase.

(2) Statele membre se asigură de faptul că, în cazul în care producătorii contribuie la cheltuielile suportate de către statele membre, aceasta să nu aibă ca rezultat denaturarea concurenței între producătorii diferitelor state membre.

▼M7 __________

▼B

Secțiunea II
Măsuri în sectoarele cerealelor și orezului

Articolul 47
Măsuri speciale de susținere a pieței în sectorul cerealelor

(1) Dacă situația pieței o cere, Comisia poate lua măsuri speciale de intervenție în sectorul cerealelor. Aceste măsuri de intervenție pot fi adoptate în special în cazul în care, într-una sau mai multe regiuni ale Comunității, prețurile de piață scad sau riscă să scadă în raport cu prețul de intervenție.

(2) Comisia adoptă natura și aplicarea măsurilor speciale de intervenție, precum și a condițiilor și procedurilor de comercializare sau a procedurilor stabilite în vederea oricărei altei afectări ale produselor care fac obiectul acestor măsuri.

Articolul 48
Măsuri speciale de susținere a pieței în sectorul orezului

(1) Comisia poate lua măsuri speciale pentru:

(a) a evita, în sectorul orezului, recurgerea intensivă la intervenții publice, astfel cum este prevăzut la capitolul I secțiunea II a prezentei părți, în anumite regiuni ale Comunității;
(b) compensării penuriei de orez nedecorticat în urma unor calamități naturale.

(2) Comisia adoptă modalitățile de aplicare ale prezentului articol.

Secțiunea III
Măsuri în sectorul zahărului

Articolul 49
Prețul minim la sfeclă

(1) Prețul minim al sfeclei de zahăr căreia i se aplică o cotă este de:

(a) 27,83 EUR/tonă pentru anul de comercializare 2008/2009;
(b) 26,29 EUR/tonă începând cu anul de comercializare 2009/2010.

(2) Prețul minim menționat la alineatul (1) se aplică sfeclei de zahăr la calitatea standard definită la anexa IV partea B.

(3) Întreprinderile producătoare de zahăr care achiziționează sfecla căreia i se aplică o cotă, adecvată pentru a fi transformată în zahăr și destinată fabricării zahărului căruia i se aplică o cotă, au obligația de a achita cel puțin prețul minim, ajustat prin aplicarea majorărilor sau reducerilor care corespund diferențelor de calitate față de calitatea standard.
Majorările sau reducerile menționate în primul paragraf sunt aplicabile conform modalităților de punere în aplicare care urmează a fi stabilite de către Comisie.

(4) Pentru cantitățile de sfeclă de zahăr care corespund cantităților de zahăr industrial sau de zahăr excedentar supuse taxei pe excedent prevăzute la articolul 64, întreprinderea producătoare de zahăr în cauză ajustează prețul de achiziție astfel încât să fie cel puțin egal cu prețul minim al sfeclei căreia i se aplică o cotă.

Articolul 50
Acorduri interprofesionale

(1) Acordurile sectoriale și contractele de livrare sunt conforme dispozițiilor alineatului (3) și condițiilor care urmează a fi determinate de către Comisie, în special în privința cumpărării, livrării, recepției și plății sfeclei de zahăr.

(2) Condițiile de achiziție a sfeclei și a trestiei de zahăr sunt reglementate prin acorduri sectoriale încheiate între producătorii comunitari ai acestor materii prime și întreprinderile producătoare de zahăr ale Comunității.

(3) În contractele de livrare se stabilește o distincție între tipurile de sfeclă în funcție de faptul că acele cantități de zahăr care vor fi produse din sfeclă reprezintă

(a) zahăr căruia i se aplică o cotă; sau
(b) zahăr peste cotă.

(4) Fiecare întreprindere producătoare de zahăr furnizează statului membru în care produce zahăr următoarele informații:

(a) cantitățile de sfeclă menționate la alineatul (3) litera (a) pentru care a încheiat contracte de livrare anterioare însămânțărilor, precum și conținutul de zahăr pe baza căruia s-au întocmit aceste contracte;
(b) randamentul corespunzător prevăzut.
Statele membre pot cere indicații suplimentare.

▼M3

(5) Întreprinderile producătoare de zahăr care nu au încheiat, anterior însămânțărilor, contracte de livrare la prețul minim al sfeclei căreia i se aplică o cotă, pentru o cantitate de sfeclă corespunzătoare zahărului căruia i se aplică o cotă, ajustată, după caz, cu coeficientul de retragere preventivă stabilit în conformitate cu articolul 52 alineatul (2) primul paragraf, au obligația de a achita, pentru toată cantitatea de sfeclă pe care o transformă în zahăr, cel puțin prețul minim al sfeclei căreia i se aplică o cotă.

(6) Sub rezerva aprobării de către statul membru în cauză, acordurile sectoriale pot deroga de la dispozițiile alineatelor (3), (4) și (5).

▼B

(7) În absența unor acorduri sectoriale, statul membru în cauză ia, în cadrul prezentului regulament, măsurile necesare protecției intereselor părților în cauză.

Articolul 51
Taxa pe producție

(1) O taxă pe producție este percepută asupra zahărului căruia i se aplică o cotă, izoglucozei căreia i se aplică o cotă și siropului de inulină căruia i se aplică o cotă atribuite întreprinderilor producătoare de zahăr, de izoglucoză și de sirop de inulină, astfel cum este prevăzut la articolul 56 alineatul (2).

(2) Taxa pe producție se stabilește la 12,00 EUR per tona de zahăr căruia i se aplică o cotă și de sirop de inulină căruia i se aplică o cotă. Taxa pe producție aplicabilă izoglucozei se stabilește la 50 % din taxa aplicabilă zahărului.

(3) Totalul taxei pe producție achitat în conformitate cu dispozițiile alineatului (1) se percepe de statele membre de la întreprinderile aflate pe teritoriul lor în funcție de cota alocată pentru respectivul an de comercializare.
Întreprinderile efectuează plățile până la sfârșitul lunii februarie a anului de comercializare corespunzător.

(4) Întreprinderile Comunității producătoare de zahăr și de sirop de inulină pot solicita producătorilor de sfeclă, de trestie de zahăr sau de cicoare să își asume până la 50 % din respectiva taxă pe producție.

▼M3

Articolul 52
Retragerea zahărului

(1) Pentru a menține echilibrul structural al pieței la un nivel apropiat de prețul de referință, ținând seama de angajamentele Comunității care rezultă din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300 din tratat, Comisia poate decide să retragă de pe piață, pentru un anumit an de comercializare, acele cantități de zahăr sau de izoglucoză produse în cadrul cotelor și care depășesc pragul calculat în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.

(2) Pragul de retragere menționat la alineatul (1) se calculează, pentru fiecare întreprindere care deține o cotă, înmulțind cota aferentă cu un coeficient stabilit de Comisie până la data de 16 martie a anului de comercializare anterior, pe baza estimărilor cu privire la tendințele pieței. Pentru anul de comercializare 2008/2009, coeficientul se aplică cotei, după renunțările prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 320/2006, acordate până la 15 martie 2008.

Pe baza estimărilor actualizate cu privire la tendințele pieței, Comisia poate decide, până la data de 31 octombrie a anului de comercializare în cauză, fie să ajusteze coeficientul, fie să stabilească un coeficient, în cazul în care nu s-a luat o astfel de decizie în conformitate cu primul paragraf al acestui alineat.

(3) Fiecare întreprindere care dispune de o cotă depozitează, pe propria cheltuială, până la începutul anului de comercializare următor, cantitățile de zahăr produs în cadrul unei cote care depășesc pragul calculat în conformitate cu alineatul (2). Cantitățile de zahăr sau de izoglucoză retrase de pe piață pe parcursul unui an de comercializare sunt considerate primele cantități produse în cadrul cotei pentru anul de comercializare următor.

Prin derogare de la primul paragraf al acestui alineat, luând în considerare tendințele estimate ale pieței zahărului, Comisia poate decide să considere, pentru anul de comercializare în curs și/sau următor, că toată cantitatea de zahăr sau izoglucoză retrasă sau doar o parte din aceasta este:

(a) zahăr excedentar sau izoglucoză excedentară susceptibil(ă) de a fi transformat(ă) în zahăr industrial sau izoglucoză industrială; sau
(b) o producție căreia i se aplică niște cote temporare, din care o parte poate fi rezervată exportului în temeiul angajamentelor Comunității care decurg din acorduri încheiate în conformitate cu articolul 300 din tratat.

(4) În cazul în care aprovizionarea cu zahăr în Comunitate nu este adecvată, Comisia poate decide ca o anumită cantitate de zahăr retras să poată fi vândută pe piața comunitară înainte de sfârșitul perioadei de retragere.

(5) În cazul în care zahărul retras este considerat prima producție de zahăr din anul de comercializare următor, prețul minim corespunzător anului de comercializare respectiv se plătește cultivatorilor de sfeclă.

În cazul în care zahărul retras devine zahăr industrial sau este exportat în conformitate cu alineatul (3) literele (a) și (b) din prezentul articol, cerințele prevăzute la articolul 49 cu privire la prețul minim nu se aplică.

În cazul în care zahărul retras este vândut pe piața comunitară înainte de sfârșitul perioadei de retragere în conformitate cu alineatul (4), cultivatorilor de sfeclă li se plătește prețul minim corespunzător anului de comercializare în curs.

▼M3

Articolul 52a
Retragerea zahărului în anii de comercializare 2008/2009 și 2009/2010

(1) Prin derogare de la articolul 52 alineatul (2) din prezentul regulament, în cazul statelor membre pentru care cota națională de zahăr a fost redusă ca urmare a renunțărilor la cote în conformitate cu articolul 3 și articolul 4a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 320/2006, Comisia stabilește coeficientul pentru anii de comercializare 2008/2009 și 2009/2010 aplicând dispozițiile anexei VIIc la prezentul regulament.

(2) Unei întreprinderi care, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) sau (b) din Regulamentul (CE) nr. 320/2006, renunță, începând cu anul de comercializare următor, la cerere, la toată cota care i s-a alocat, nu i se aplică coeficienții menționați la articolul 52 alineatul (2) din prezentul regulament. Cererea respectivă trebuie prezentată înainte de sfârșitul anului de comercializare pentru care se aplică retragerea.

▼B

Articolul 53
Norme de aplicare

Comisia poate adopta normele de aplicare a prezentei secțiuni, în special:

(a) criteriile pe care întreprinderile producătoare de zahăr trebuie să le aplice la distribuirea, între vânzătorii de sfeclă, a cantităților de sfeclă pentru care ar trebui încheiate contracte de livrare anterior însămânțărilor, astfel cum este prevăzut la articolul 50 alineatul (4);
(b) procentajul de zahăr căruia i se aplică o cotă, retras de pe piață, prevăzut la articolul 52 alineatul (1);
(c) condițiile privind achitarea prețului minim în cazul în care zahărul retras este vândut pe piața comunitară în conformitate cu articolul 52 alineatul (4).

Secțiunea IV
Adaptarea ofertei

Articolul 54
Măsuri care permit facilitarea adaptării ofertei la cerințele pieței

În vederea încurajării inițiativelor profesionale și sectoriale care permit facilitarea adaptării ofertei la cerințele pieței, cu excepția celor privind retragerea de pe piață, Comisia poate lua măsurile următoare în privința sectoarelor plantelor vii, cărnii de vită și mânzat, cărnii de porc, cărnii de oaie și de capră, ouălor și cărnii de pasăre:

(a) măsuri de îmbunătățire a calității;

(b) măsuri de promovare a unei mai bune organizări a producției, prelucrării și comercializării;

(c) măsuri care să faciliteze înregistrarea tendințelor prețurilor pieței;

(d) măsuri ce permit stabilirea unor previziuni pe termen scurt și lung pe baza mijloacelor de producție utilizate.

CAPITOLUL III
Sisteme de limitare a producției

Secțiunea I
Dispoziții generale

▼M10

Articolul 55
Sistemele de contingente și potențialul de producție

▼M7

(1) Regimul de cote se aplică următoarelor produse:

(a) laptelui și produselor lactate definite la articolul 65 literele (a) și (b);
(b) zahărului, izoglucozei și siropului de inulină;
(c) amidonului din cartofi care poate beneficia de ajutor comunitar.

(2) În ceea ce privește regimul de cote prevăzut la alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul articol, în cazul în care un producător depășește cota corespondentă și, în ceea ce privește zahărul, nu utilizează surplusul de cantități astfel cum se prevede la articolul 61, se percepe o taxă pe excedent aplicată cantităților respective sub rezerva condițiilor stabilite în secțiunile II și III.

▼M10

(2a) În sectorul vitivinicol, normele referitoare la potențialul de producție în ceea ce privește plantările ilegale, regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare și schema de defrișare se aplică în conformitate cu dispozițiile prevăzute în secțiunea IVa.

▼B

Secțiunea II
Zahăr

Subsecțiunea I
Repartiția și gestionare a cotelor

Articolul 56
Repartiția cotelor

(1) Cotele naționale și regionale de fabricare a zahărului, izoglucozei și siropului de inulină se stabilesc în anexa VI.

(2) Statele membre atribuie o cotă fiecărei întreprinderi producătoare de zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină aflată pe teritoriul lor și desemnată în conformitate cu articolul 57.

Fiecare întreprindere primește o cotă egală celei alocate în Regulamentul (CE) nr. 318/2006 aceleiași întreprinderi pentru anul de comercializare 2007/2008.

(3) În cazul alocării unei cote unei întreprinderi producătoare de zahăr care deține mai multe unități de producție, statele membre iau măsurile considerate necesare pentru a ține seama în mod corespunzător de interesele producătorilor de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr.

Articolul 57
Întreprinderi desemnate

(1) Statele membre livrează, la cerere, o autorizație întreprinderilor producătoare de zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină sau unei întreprinderi care asigură transformarea produselor în cauză într-unul dintre produsele din lista prevăzută la articolul 62 alineatul (2), cu condiția ca respectiva întreprindere:

(a) să demonstreze capacitatea sa profesională în domeniul producției;
(b) să accepte furnizarea tuturor informațiile necesare și să se supună controalelor prevăzute de prezentul regulament;
(c) să nu facă obiectul unei suspendări sau retrageri a acordului.

(2) Întreprinderile desemnate furnizează statului membru, pe teritoriul căruia se efectuează recolta de sfeclă sau de trestie sau rafinarea, următoarele informații:

(a) cantitățile de sfeclă sau de trestie de zahăr pentru care s-a încheiat un contract de livrare, precum și randamentele corespunzătoare estimate de sfeclă sau trestie și de zahăr la hectar;
(b) datele privind livrările planificate și efective de sfeclă de zahăr, de trestie de zahăr și de zahăr brut, precum și privind producția de zahăr și stadiul stocurilor de zahăr;
(c) cantitățile de zahăr alb vândute, prețurile și condițiile aferente.

Articolul 58
Cota de izoglucoză adițională și suplimentară

(1) Pentru anul de comercializare 2008/2009, o cotă adițională de izoglucoză de 100 000 tone este adăugată la cota anului de comercializare precedent. Această creștere nu se aplică Bulgariei și României.

Pentru anul de comercializare 2008/2009, se adaugă la cota anului de comercializare precedent o cotă adițională de izoglucoză de 11 045 tone pentru Bulgaria și de 1 966 tone pentru România.

Statele membre atribuie cotele adiționale întreprinderilor în mod proporțional cu cota de izoglucoză care li s-a alocat în conformitate cu articolul 56 alineatul (2).

(2) Italia, Lituania și Suedia pot aloca, la cerere, tuturor întreprinderilor stabilite pe teritoriul lor respectiv, o cotă de izoglucoză suplimentară în anii de comercializare 2008/2009 și 2009/2010. Cotele suplimentare maxime sunt fixate de către statele membre în anexa VII.

(3) O valoare unică de 730 EUR este prelevată asupra cotelor alocate întreprinderilor conform alineatului (2). Aceasta este prelevată pe fiecare tonă de cotă suplimentară alocată.

▼M3

Articolul 59
Gestionarea cotelor

(1) Comisia ajustează cotele fixate în anexa VI până la 30 aprilie 2008 pentru anul de comercializare 2008/2009, până la 28 februarie 2009 pentru anul de comercializare 2009/2010 și până la 28 februarie 2010 pentru anul de comercializare 2010/2011. Aceste ajustări rezultă din aplicarea alineatului (2) din prezentul articol și a articolului 58 din prezentul regulament, precum și a articolului 3 și a articolului 4a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 320/2006.

(2) Ținând seama de rezultatele regimului de restructurare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 320/2006, Comisia stabilește, până la 28 februarie 2010, procentul comun necesar în vederea reducerii cotelor existente pentru zahăr și izoglucoză pentru fiecare stat membru sau regiune, în scopul de a evita orice dezechilibru al pieței în cursul anilor de comercializare începând cu anul 2010/2011. Statele membre ajustează în consecință cota atribuită fiecărei întreprinderi.

Prin derogare de la primul paragraf al prezentului alineat, în cazul statelor membre pentru care cota națională a fost redusă în urma renunțărilor la cote în conformitate cu articolul 3 și articolul 4a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 320/2006, Comisia stabilește procentul aferent aplicând dispozițiile anexei VIIa la prezentul regulament. Statele membre în cauză ajustează acest procent pentru fiecare întreprindere de pe teritoriul lor care deține o cotă, în conformitate cu anexa VIIb la prezentul regulament.

Primul și al doilea paragraf din prezentul alineat nu se aplică regiunilor ultraperiferice menționate la articolul 299 alineatul (2) din tratat.

Articolul 60
Realocarea cotelor naționale și reducerea cotelor

(1) Un stat membru poate reduce cota de zahăr sau de izoglucoză alocată unei întreprinderi aflate pe teritoriul său până la concurența de 10 % pentru anul de comercializare 2008/2009 și următorul, respectând, în același timp, libertatea întreprinderilor de a participa la mecanismele instituite de Regulamentul (CE) nr. 320/2006. Procedând astfel, statele membre aplică criterii obiective și nediscriminatorii.

▼B

(2) Statele membre pot efectua transferuri de cote între întreprinderi în condițiile stabilite în anexa VIII și luând în considerare interesul fiecăreia dintre părțile implicate, în special al producătorilor de sfeclă de zahăr sau trestie de zahăr.

(3) Cantitățile reduse în conformitate cu dispozițiile alineatelor (1) și (2) se alocă de statul membru în cauză uneia sau mai multor întreprinderi aflate pe teritoriul său, fie că aceasta (acestea) dispun(e) de o cotă sau nu.

▼M3

(4) Prin derogare de la alineatul (3) din prezentul articol, în cazul în care se aplică articolul 4a din Regulamentul (CE) nr. 320/2006, statele membre ajustează cota de zahăr alocată întreprinderii respective prin aplicarea reducerii definite la alineatul (4) din respectivul articol, în limita procentului stabilit la alineatul (1) din prezentul articol.

▼B

S u b s e c ț i u n e a I I
D e p ă ș i r ea cotelor

Articolul 61
Domeniul de aplicare

Zahărul, izoglucoza sau siropul de inulină produs în cursul unui an de comercializare în surplus față de cota prevăzută la articolul 56 poate fi:

(a) utilizat pentru fabricarea anumitor produse enumerate la articolul 62;
(b) reportat în anul de comercializare următor, în contul producției căreia i se aplică o cotă a anului respectiv, în conformitate cu articolul 63;
(c) utilizat în scopul regimului de aprovizionare specific prevăzut pentru regiunile cele mai îndepărtate, în conformitate cu titlul II din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului ( 1 ); sau
(d) exportat în limitele cantităților fixate de către Comisie conform angajamentelor care rezultă din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat.

Celelalte cantități excedentare fac obiectul unei taxe pe excedent prevăzută la articolul 64.

Articolul 62
Zahărul industrial

(1) Zahărul industrial, izoglucoza industrială și siropul de inulină industrial se rezervă fabricării unuia dintre produsele enumerate la alineatul (2):

(a) în cazul în care fac obiectul unui contract de livrare încheiat înainte de sfârșitul anului de comercializare între un producător și un utilizator care au obținut, ambii, autorizația prevăzută la articolul 57; și
(b) în cazul în care se livrează utilizatorului cel târziu până la 30 noiembrie din anul de comercializare următor.

(2) Comisia stabilește o listă de produse a căror fabricare necesită utilizarea de zahăr industrial, de izoglucoză industrială sau de sirop de inulină industrial.

Lista menționată anterior cuprinde, în special:

(a) bioetanol, alcool, rom, drojdii active, cantități de siropuri tartinabile și de siropuri ce trebuie transformate în „Rinse appelstroop”;
(b) unele produse industriale fără zahăr, dar a căror fabricare necesită utilizarea zahărului, izoglucozei sau a siropului de inulină;
(c) unele produse din industria chimică sau farmaceutică, produse care conțin zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină.

Articolul 63
Reportarea zahărului excedentar

(1) Fiecare întreprindere poate decide reportarea în anul de comercializare următor, în contul producției respectivului an, a cantității totale sau parțiale a producției excedentare de zahăr căruia i se aplică o cotă, de izoglucoză căreia i se aplică o cotă sau de sirop de inulină căruia i se aplică o cotă. Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (3), respectiva decizie este irevocabilă.

(2) Întreprinderile care iau decizia menționată la alineatul (1):

(a) informează statul membru în cauză până la data stabilită de respectivul stat membru:

— între 1 februarie și 30 iunie din anul de comercializare în curs asupra cantităților de zahăr din trestie de zahăr care fac obiectul unui report;
— între 1 februarie și 15 aprilie din anul de comercializare în curs asupra altor cantități de zahăr, izoglucoză sau de sirop de inulină care fac obiectul unui report;

(b) se angajează să depoziteze, pe propria cheltuială, cantitățile reportate până la sfârșitul anului de comercializare în curs.

(3) În cazul în care producția definitivă a unei întreprinderi din timpul anului de comercializare în cauză este mai mică decât estimarea făcută la momentul deciziei prevăzute la alineatul (1), cantitatea reportată poate fi ajustată cu efect retroactiv până la 31 octombrie din anul de comercializare următor.

(4) Cantitățile reportate se consideră a fi primele cantități produse cărora se aplică o cotă, alocate pentru anul de comercializare următor.

(5) Zahărul depozitat în conformitate cu prezentul articol pe durata unui an de comercializare, nu poate face obiectul vreunei alte măsuri de depozitare prevăzute la articolele 13, 32 sau 52.

Articolul 64
Taxa pe excedent

(1) Taxa pe excedent se percepe la cantitățile:

(a) de zahăr excedentar, de izoglucoză excedentară sau de sirop de inulină excedentar produse pe parcursul unui an de comercializare, cu excepția cantităților reportate în anul de comercializare următor, în contul producției căreia i se aplică o cotă a anului respectiv și depozitate în conformitate cu articolul 63 sau a cantităților prevăzute la articolul 61 literele (c) și (d);
(b) de zahăr industrial, de izoglucoză industrială sau de sirop de inulină industrial pentru care nu s-a adus, până la o dată ce urmează să fie stabilită de către Comisie, nici o probă de utilizare a acestora la unul din produsele prevăzute la articolul 62 alineatul (2);

▼M3

(c) de zahăr și de izoglucoză retrase de pe piață în conformitate cu articolele 52 și 52a și pentru care nu se respectă obligațiile prevăzute la articolul 52 alineatul (3).

▼B

(2) Taxa pe excedent este fixată de către Comisie la un nivel suficient de ridicat pentru a evita acumularea de cantități menționate la alineatul (1).

(3) Taxa pe excedent la care se face referire la alineatul (1) se percepe de statele membre de la întreprinderile aflate pe teritoriul lor în funcție de cantitățile produse, prevăzute la alineatul (1), care s-au stabilit pentru respectivele întreprinderi pentru anul de comercializare în cauză.

Secțiunea III
Lapte

Subsecțiunea I
Dispoziții generale

Articolul 65
Definiții

În înțelesul prezentei secțiuni:

(a) prin „lapte” se înțelege produsul obținut din mulsul uneia sau mai multor vaci;

(b) prin „alte produse lactate” se înțelege orice produs lactat, altul decât laptele, în special laptele degresat, smântâna, untul, iaurtul și brânzeturile; în cazul în care este oportun, acestea se traduc în „echivalent lapte” prin aplicarea coeficienților care urmează a fi stabiliți de către Comisie;

(c) prin „producător” se înțelege agricultorul a cărui fermă este situată pe teritoriul geografic al statului membru, care produce și comercializează lapte sau se pregătește să facă acest lucru în scurt timp;

(d) prin „exploatare” se înțelege exploatarea așa cum este definită la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(e) prin „cumpărător” se înțelege o întreprindere sau o grupare care cumpără lapte de la producător:

— pentru a-l supune uneia sau mai multor operațiuni de colectare, ambalare, depozitare, răcire sau transformare, inclusiv sub contract;
— pentru a-l ceda uneia sau mai multor întreprinderi care tratează sau prelucrează laptele sau alte produse lactate.

Cu toate acestea, este considerat drept cumpărător orice grup de cumpărători, situați în aceeași zonă geografică, care efectuează în numele membrilor săi operațiile de gestiune administrativă și contabilă necesare efectuării plății taxei pe excedent. În scopul aplicării primei teze a prezentului alineat, Grecia este considerată ca o singură zonă geografică și poate asimila un organism public unui grup de cumpărători;

(f) prin „livrare” se înțelege orice livrare de lapte, cu excepția oricărui alt produs lactat, de către un producător către un cumpărător, indiferent dacă transportul este asigurat de producător, de cumpărător, de întreprinderea care tratează sau prelucrează aceste produse sau de către un terț;

(g) prin „vânzare directă” se înțelege orice vânzare sau cesiune de lapte de la producător direct către consumator, precum și orice vânzare sau cesiune a altor produse lactate efectuată de un producător. Comisia poate adapta, cu respectarea definiției termenului de „livrare” menționată la litera (f), definiția termenului de „vânzare directă” pentru a se asigura, în special, că nici o cantitate de lapte comercializat sau de alte produse lactate comercializate nu este exclusă din regimul de cote;

(h) prin „comercializare” se înțelege livrarea laptelui sau vânzarea directă de lapte sau de alte produse lactate;

(i) prin „cotă individuală” se înțelege cota producătorului la data de 1 aprilie pe o perioadă de 12 luni;

(j) prin „cotă națională” se înțelege cota menționată la articolul 66, fixată pentru fiecare stat membru;

(k) prin „cotă disponibilă” se înțelege cota la dispoziția producătorului la data de 31 martie a perioadei de 12 luni pentru care a fost stabilită cota, ținând cont de toate transferurile, vânzările, conversiunile și realocările temporare prevăzute în prezentul regulament și intervenite în cursul acestei perioade de 12 luni.

S u b s e c ț i u n e a I I
Repartiția și gestionarea cotelor

Articolul 66
Cote naționale

(1) Cotele naționale pentru producția de lapte și de alte produse lactate comercializate pe șapte perioade consecutive de 12 luni care încep la data de 1 aprilie 2008 (denumite în continuare „perioade de 12 luni”) sunt fixate în anexa IX punctul 1.

(2) Cotele menționate la alineatul (1) sunt repartizate între producători conform articolului 67, făcând distincție între livrări și vânzări directe. Depășirea cotelor naționale este stabilită la nivel național în fiecare stat membru, în conformitate cu prezenta secțiune, făcându-se distincția dintre livrările și vânzările directe.

(3) Cotele naționale din anexa IX punctul 1 sunt fixate sub rezerva unei eventuale revizii în funcție de situația generală a pieții și a condițiilor speciale existente în anumite state membre.

(4) Pentru Bulgaria și România se stabilește o rezervă specială pentru restructurare, astfel cum se indică în anexa IX punctul 2. Această rezervă se eliberează de la 1 aprilie 2009 în măsura în care consumul propriu de lapte și de produse lactate al exploatărilor în fiecare din aceste țări a scăzut începând cu anul 2002.

Decizia privind eliberarea rezervei și repartiția acesteia între livrări și cota de vânzări directe va fi luată de către Comisie pe baza unui raport care urmează a fi înaintat Comisiei de către Bulgaria și România, până la data de 31 decembrie 2008. Acest raport descrie în detaliu rezultatele și tendințele procesului efectiv de restructurare a sectorului laptelui din fiecare țară și, în special, trecerea de la o producție destinată consumului propriu al exploatărilor la o producție destinată pieței.

(5) ►C1 Pentru Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia și Slovacia, cotele naționale includ totalitatea cantităților de lapte sau de echivalent lapte livrate unui cumpărător sau vândute direct, chiar dacă sunt produse sau comercializate sub măsuri tranzitorii aplicabile în aceste țări.

Articolul 67
Cote individuale

(1) Cota sau cotele individuale ale producătorilor la data de 1 aprilie 2008 sunt egale cu cantitatea sau cantitățile de referință individuale ale acestora la data de 31 martie 2008, fără a aduce atingere transferurilor, vânzărilor și conversiunilor care intră în vigoare la 1 aprilie 2008.

(2) Producătorii pot dispune de una sau de două cote individuale, una pentru livrare și cealaltă pentru vânzarea directă. Conversiunea cantităților unui producător de la o cotă la alta nu poate fi realizată decât de către autoritatea competentă a statului membru la cererea producătorului, justificată în mod corespunzător.

(3) Dacă un producător dispune de două cote, calculul contribuției sale la eventuala taxă pe excedent datorată se face separat pentru fiecare dintre ele.

(4) Partea din cota națională finlandeză afectată livrărilor menționate la articolul 66 poate fi mărită de către Comisie pentru a compensa producătorii „SLOM” finlandezi, până la concurența de 200 000 tone.

Această rezervă, care urmează să fie alocată în conformitate cu legislația comunitară, se utilizează în exclusivitate în favoarea producătorilor al căror drept la o reluare a producției a fost alocat ca urmare a aderării.

(5) Cotele individuale sunt modificate, dacă este cazul, pentru fiecare din perioadele de 12 luni în cauză, în scopul ca, pentru fiecare stat membru, suma cotelor individuale pentru livrare și cele pentru vânzări directe să nu depășească partea corespondentă din cota națională adaptată conform articolului 69, ținând cont de reducerile eventuale impuse pentru alimentarea rezervei naționale menționată la articolul 71.

Articolul 68
Repartiția cotelor provenind din rezerva națională

Statele membre adoptă reguli care să permită alocarea pentru producători, în funcție de criteriile obiective comunicate Comisiei, a tuturor sau a unei părți din cotele provenind din rezerva națională menționată la articolul 71.

Articolul 69
Gestionarea cotelor

(1) Comisia adaptează, pentru fiecare stat membru și pentru fiecare perioadă, anterior sfârșitului acesteia, repartiția între „livrările” și „vânzările directe” a cotelor naționale, ținând cont de conversiunile solicitate de către producători între cotele individuale pentru livrări și cele pentru vânzări directe.

(2) Statele membre transmit în fiecare an Comisiei, anterior datei și potrivit modalităților fixate de către

Comisie conform procedurii vizate la articolul 192 alineatul (2), informațiile necesare:

(a) adaptării menționate în alineatul (1) al prezentului articol;
(b) calculării taxei pe excedent de plătit de către statul membru.

Articolul 70
Conținutul de grăsimi

(1) Fiecărui producător îi este atribuit, pentru cota sau cotele individuale aplicate livrărilor care îi sunt alocate, un conținut de referință de conținut de grăsimi.

(2) Pentru cotele atribuite producătorilor la data de 31 martie 2008 conform articolului 67 alineatul (1), conținutul de referință de grăsimi menționat la alineatul (1) este egal cu conținutul de referință de grăsimi aplicat acelei cote la acea dată.

(3) Conținutul de referință de grăsimi este modificat în cursul conversiunilor menționate la articolul 67 alineatul (2), iar in cazul în care se achiziționează cote, este transferat sau transferat temporar, în conformitate cu norme care urmează a fi stabilite de către Comisie.

(4) Pentru noii producători care au o cotă individuală pentru livrări alocate în întregime din rezerva națională, conținutul de referință de grăsimi este fixat în conformitate cu normele care urmează a fi stabilite de către Comisie.

(5) Conținutul individual de referință de grăsimi menționat la alineatul (1) este adaptat, dacă este cazul, la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior, la începutul fiecărei perioade de 12 luni, de fiecare dată când este necesar, în așa fel ca, pentru fiecare stat membru, media ponderată a conținuturilor individuale de grăsimi reprezentative să nu depășească cu mai mult de 0,1 grame pe kg conținutul de referință de grăsimi stabilit în anexa X.

Pentru România, conținutul de referință de grăsimi menționat în anexa X este reexaminat pe baza cifrelor pentru ansamblul anului 2004 și, dacă este cazul, este modificat de către Comisie.

Articolul 71
Rezerva națională

(1) Fiecare stat membru instituie o rezervă națională, ca parte a cotelor naționale fixate în anexa IX, în special în vederea alocărilor prevăzute la articolul 68. Aceasta este alimentată, după caz, prin retragerea cantităților menționate la articolul 72, prin rețineri asupra transferurilor vizate la articolul 76, sau prin reduceri lineare de ansamblu ale tuturor cotelor individuale. Aceste cote păstrează afectarea lor individuală, adică livrări sau vânzări directe.

(2) Orice cotă suplimentară alocată unui stat membru este afectată din oficiu rezervei naționale și împărțită în livrări și vânzări directe, potrivit nevoilor previzibile.

(3) Cotele afectate rezervei naționale nu au conținut de referință de grăsimi.

Articolul 72
Cazuri de inactivitate

(1) Dacă o persoană fizică sau juridică deține cote individuale și nu mai întrunește condițiile menționate la articolul 65 litera (c), pe durata unei perioade de 12 luni, aceste cote se întorc la rezerva națională cel târziu la data de 1 aprilie a anului calendaristic următor, în afara cazului în care persoana în cauză redevine producător în sensul articolului 65 litera (c), anterior acestei date.

În cazul în care persoana în cauză redevine producător cel târziu la sfârșitul celei de-a doua perioade de 12 luni următoare retragerii, toată sau o parte din cota individuală care i-a fost retrasă este restituită persoanei în cauză, cel târziu la data de 1 aprilie care urmează datei cererii sale.

(2) Dacă, cel puțin pe durata unei perioade de 12 luni, un producător nu comercializează o cantitate egală cu cel puțin ►M7 85 % din cota sa individuală, statul membru poate decide dacă totul sau o parte din cota neutilizată este vărsată la rezerva națională și în ce condiții.

Statul membru fixează condițiile la care o cotă este realocată producătorului în cauză în cazul în care acesta reia comercializarea.

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în caz de forță majoră sau în situații pe deplin justificate care afectează temporar capacitatea de producție a producătorilor și recunoscute de către autoritatea competentă.

Articolul 73
Transferuri temporare

(1) Înainte de sfârșitul fiecărei perioade de 12 luni, statele membre autorizează, pentru perioada menționată, transferul temporar al unei părți din cotele individuale pe care producătorii care au dreptul la acestea nu intenționează să le folosească.
Statele membre pot reglementa operațiunile de transfer în funcție de categoriile de producători sau de structurile producției de lapte, le pot limita la nivelul cumpărătorului sau în interiorul regiunilor, pot autoriza transferul total în cazurile menționate la articolul 72 alineatul (3) și pot determina în ce măsură persoana care efectuează transferul poate repeta operațiunile de transfer.

(2) Fiecare stat membru poate decide să nu pună în aplicare alineatul (1), pe baza unuia sau a tuturor criteriilor următoare:

(a) necesitatea de a facilita schimbările și adaptările structurale;
(b) necesități administrative imperioase.

Articolul 74
Transferuri de cote împreună cu terenuri

(1) Cotele individuale sunt transferate împreună cu exploatările către producătorii care le preiau, în caz de vânzare, arendare, transmitere prin moștenire, anticipație de moștenire, sau orice alt transfer care comportă efecte juridice comparabile pentru producători, potrivit normelor detaliate care urmează a fi determinate de către statele membre ținând cont de suprafețele utilizate pentru producția de lapte sau de alte criterii obiective și, dacă este cazul, de un acord între părți. Partea din cota care, dacă este cazul, nu este transferată împreună cu exploatarea este adăugată la rezerva națională.

(2) În cazul în care respectivele cote au fost sau sunt transferate conform alineatului (1) în cadrul contractelor de arendă sau prin alte mijloace care implică efecte juridice comparabile, statele membre pot decide, pe baza unor criterii obiective și pentru a se asigura că aceste cote sunt atribuite în mod exclusiv producătorilor, că respectiva cotă nu este transferată împreună cu exploatarea.

(3) În cazul transferului de pământuri autorităților publice și/sau pe motivul utilității publice sau atunci când transferul se realizează în scopuri neagricole, statele membre prevăd ca dispozițiile necesare pentru salvgardarea intereselor legitime ale părților să fie puse în aplicare, în special cele care îi permit producătorului care își încheie activitatea să continue producția de lactate, dacă dorește.

(4) În absența unui acord între părți, în cazul în care contractele de arendă urmează să expire fără posibilitatea de a fi prelungite în aceleași condiții, sau în situații care implică efecte legale comparabile, cotele individuale sunt transferate în totalitate sau parțial producătorilor care le preiau, potrivit dispozițiilor adoptate de către statele membre, ținând cont de interesele legitime ale părților.

Articolul 75
Măsuri speciale de transfer

(1) În vederea unei bune restructurări a producției de lapte sau de ameliorare a mediului, statele membre pot, potrivit modalităților determinate de acestea și ținând cont de interesele legitime ale părților:

(a) să acorde o indemnitate producătorilor care se angajează să abandoneze definitiv o parte sau totalitatea producției lor de lapte, vărsată în una sau mai multe anuități, și să alimenteze rezerva națională cu cotele individuale astfel eliberate;
(b) să determine, pe baza unor criterii obiective, condițiile potrivit cărora producătorii pot obține la începutul unei perioade de 12 luni, contra plată, reafectarea de către autoritatea competentă sau de către organismul desemnat de aceasta, a cotelor individuale eliberate în mod definitiv la sfârșitul perioadei de 12 luni precedente de către alți producători contra vărsării unei indemnizații egale plății menționate mai sus, într-una sau mai multe anuități;
(c) să centralizeze și să supravegheze transferurile de cote fără teren;
(d) să prevadă, în cazul unui transfer de terenuri destinate ameliorării mediului, punerea la dispoziția producătorului care renunță la teren a cotelor individuale în cauză, în cazul în care acesta dorește să continue producția de lapte;
(e) să determine, pe baza criteriilor obiective, regiunile sau zonele de colectare în interiorul cărora sunt autorizate, în scopul ameliorării structurii producției de lapte, transferurile definitive de cote fără transferul terenurilor corespondente;
(f) să autorizeze, pe baza unei cereri adresată de producător autorității competente sau unui organism desemnat de aceasta, în scopul ameliorării structurii producției de lapte la nivelul exploatării sau pentru a permite extensificarea producției, transferul definitiv al cotelor fără transferul terenului aferent sau viceversa.

(2) Alineatul (1) poate fi pus în aplicare la nivel național, la nivelul teritorial corespunzător sau în zonele de colectare.

Articolul 76
Reținerea cotelor

(1) În cazul transferurilor menționate la articolele 74 și 75, statele membre pot reține în beneficiul rezervei naționale o parte din cotele individuale, pe bază de criterii obiective.

(2) În cazul în care cotele au fost sau sunt transferate conform articolelor 74 și 75 cu sau fără terenurile aferente în cadrul contractelor de arendă sau prin alte mijloace care implică efecte juridice comparabile, statele membre pot decide, pe baza criteriilor obiective și în scopul ca aceste cote să fie atribuite exclusiv producătorilor, procentajul și condițiile în care cotele transferate sunt vărsate la rezerva națională.

Articolul 77
Ajutor financiar pentru achiziționarea cotelor

Vânzarea, transferarea sau alocarea cotelor în sensul prezentei secțiuni nu poate beneficia de nici o intervenție financiară a unei autorități publice legată în mod direct de achiziția de cote.

Subsecțiunea III
Depășirea cotelor

Articolul 78
Taxa pe excedent

(1) O taxă pe excedent este percepută pentru lapte și alte produse lactate comercializate peste cota națională stabilită conform subsecțiunii II.

Taxa este fixată la 27,83 EUR pentru 100 kilograme de lapte.

▼M7

Cu toate acestea, pentru perioadele de 12 luni care încep la 1 aprilie 2009 și la 1 aprilie 2010, taxa pe excedent pentru laptele livrat în exces la peste 106 % din cota națională pentru livrări aplicabilă perioadei de 12 luni care începe la 1 aprilie 2008, se fixează la 150 % din taxa menționată la al doilea paragraf.

▼M12

(1a) Prin derogare de la primul paragraf al alineatului (1), pentru perioadele de douăsprezece luni care încep la 1 aprilie 2009 și la 1 aprilie 2010 și în ceea ce privește livrările, taxa pe excedent se percepe pentru laptele comercializat peste cota națională stabilită în temeiul subsecțiunii II și din care se scad cotele individuale pentru livrări care au alimentat rezerva națională, în conformitate cu articolul 75 alineatul (1) litera (a), începând de la 30 noiembrie 2009 și menținute în rezerva națională până la data de 31 martie din perioada de douăsprezece luni în cauză.

▼B

(2) Statele membre sunt răspunzătoare față de Comunitate cu taxa pe excedent care rezultă din depășirea cotei naționale, stabilită la nivel național și separat pentru livrările și vânzările directe; acestea varsă 99 % din suma datorată către FEOGA, între 16 octombrie și 30 noiembrie următor perioadei de 12 luni în cauză.

▼M12

(2a) Diferența dintre valoarea taxei pe excedent care rezultă din aplicarea alineatului (1a) și cea care rezultă din aplicarea primului paragraf al alineatului (1) se utilizează de către statul membru pentru finanțarea măsurilor de restructurare a sectorului produselor lactate.

▼B

(3) Dacă taxa pe excedent menționată la alineatul (1) nu a fost plătită înainte de data fixată și după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole, Comisia deduce o sumă echivalentă taxei pe excedent neachitată din plățile lunare, în sensul articolului 14 și al articolului15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. Înainte de a lua decizia, Comisia avertizează statul membru în cauză, care își exprimă punctul de vedere în termen de o săptămână. Articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 2040/2000 ( 1 ) al Consiliului nu se aplică.

(4) Comisia determină modalitățile de punere în aplicare ale prezentului articol.

Articolul 79
Contribuția producătorilor la taxa pe excedent datorată

Taxa pe excedent este în întregime repartizată, conform articolelor 80 și 83, între producătorii care au contribuit la fiecare din depășirile cotelor naționale menționate la articolul 66 alineatul (2).

Fără a aduce atingere articolului 80 alineatul (3) și articolului 83 alineatul (1), producătorii au obligația față de statele membre de a plăti contribuția lor la taxa pe excedent datorată, calculată conform articolelor 69, 70 și 80, pentru simplul fapt că au depășit cota sau cotele disponibile.

▼M12

Pentru perioadele de douăsprezece luni care încep la 1 aprilie 2009 și la 1 aprilie 2010 și în ceea ce privește livrările, taxa pe excedent este alocată în întregime, în conformitate cu articolele 80 și 83, producătorilor care au contribuit la depășirea cotei naționale, astfel cum a fost stabilită prin aplicarea articolului 78 alineatul (1a).

▼B

Articolul 80
Taxa pe excedent aplicată livrărilor

(1) Pentru a stabili decontul final al taxei pe excedent, cantitățile livrate de un producător sunt ajustate în sus sau în jos, pentru a reflecta eventualele diferențe dintre conținutul de grăsimi real și cel de referință, folosind coeficienți și condiții care urmează să fie fixate de către Comisie.

▼M7

La nivel național, taxa pe excedent se calculează pe baza sumei livrărilor, ajustată în conformitate cu primul paragraf.
__________

▼B

3. Contribuția fiecărui producător la plata taxei pe excedente se stabilește prin decizia statului membru, după ce orice parte inutilizată din cota națională alocată livrărilor a fost sau nu realocată, proporțional cu cotele individuale ale fiecărui producător sau conform criteriilor obiective care trebuie stabilite de către statele membre:

(a) fie la nivel național, în funcție de depășirea de cotă a fiecărui producător;
(b) fie, mai întâi, la nivelul cumpărătorului, iar apoi, dacă este cazul, la nivel național.

▼M7

În cazul în care se aplică articolul 78 alineatul (1) al treilea paragraf, statele membre se asigură, atunci când stabilesc contribuția fiecărui producător la taxa percepută în urma aplicării ratei superioare prevăzute la paragraful respectiv, că suma aferentă acestei contribuții este plătită proporțional de producătorii responsabili, în conformitate cu anumite criterii obiective care urmează să fie stabilite de statul membru.

▼B

Articolul 81
Rolul cumpărătorilor

(1) Cumpărătorul este responsabil de colectarea de la producători a contribuțiilor datorate de către aceștia în virtutea taxei pe excedent și achită organului competent al statelor membre, anterior unei date și potrivit modalităților care urmează a fi fixate de către Comisie, valoarea acestor contribuții deduse din prețul laptelui plătit producătorilor responsabili de depășire sau, în absența acestei plăți, perceput prin orice alte mijloace adecvate.

(2) Dacă un cumpărător se substituie total sau parțial unuia sau mai multor cumpărători, cotele individuale de care dispun producătorii sunt luate în considerare pentru restul perioadei de 12 luni în curs, după deducerea cantităților deja livrate și ținând cont de conținutul lor de grăsimi. Aceasta se aplică de asemenea în cazul în care un producător trece de la un cumpărător la altul.

(3) Dacă, pe durata perioadei de referință, cantitățile livrate de un producător depășesc cota de care dispune, statul membru în cauză poate decide ca respectivul cumpărător să rețină sub titlu de avans la contribuția acestui producător la taxă, potrivit modalităților determinate de statul membru, o parte a prețului laptelui din toată livrarea acestui producător care depășește cota de care dispune pentru livrare. Statul membru poate să prevadă dispoziții specifice care le permit cumpărătorilor să rețină acest avans atunci când producătorii livrează mai multor cumpărători.

Articolul 82
Aprobarea

Activitatea cumpărătorului este supusă unei aprobări prealabile de către statul membru, potrivit criteriilor care urmează a fi stabilite de către Comisie.

Condițiile de îndeplinit și datele de furnizat de către un producător în caz de vânzare directă sunt stabilite de către Comisie.

Articolul 83
Taxa pe excedent în cazul vânzărilor directe

(1) În cazul vânzărilor directe și potrivit deciziei statului membru, contribuția producătorilor la plata taxei pe excedent se stabilește, după realocarea sau nu a părții neutilizate din cotele naționale afectate vânzărilor directe, la scară teritorială adecvată sau la nivel național.

(2) Statele membre stabilesc baza de calcul a contribuției producătorului la taxa pe excedent datorată din cantitatea totală de lapte vândut, transferat sau utilizat pentru fabricarea produselor lactate vândute sau transferate, prin aplicarea criteriilor fixate de Comisie.

(3) Pentru a stabili decontul final al taxei pe excedent, nu este luată în considerare nicio corecție privind conținutul de grăsimi.

(4) Comisia determină modalitățile și data de plată a taxei pe excedent către organismul competent al statului membru.

Articolul 84
Sume excedentare sau neachitate

(1) Dacă, în cazul livrărilor sau vânzărilor directe, se constată că taxa pe excedent este plătibilă și contribuția percepută de la producători este superioară taxei, statul membru poate:

(a) afecta surplusul perceput în parte sau în totalitate finanțării măsurilor prevăzute la articolul 75 alineatul (1) litera (a); și/sau
(b) rambursa taxa în parte sau în totalitate producătorilor care:

— intră în categoriile prioritare stabilite de către statul membru pe baza criteriilor obiective și într-un termen care urmează a fi fixat de către Comisie; sau
— sunt afectate unei situații excepționale care rezultă dintr-o dispoziție națională care nu are nici o legătură cu regimul de cote pentru lapte și alte produse lactate stabilite în prezentul capitol.

(2) Dacă se stabilește că nici o taxă pe excedente nu este plătibilă, avansurile de contribuție eventual percepute de către cumpărători sau de către statul membru sunt rambursate cel mai târziu la sfârșitul perioadei următoare de 12 luni.

(3) Dacă un cumpărător nu și-a respectat obligația de colectare a contribuției producătorilor la taxa pe excedent conform articolului 81, statul membru poate percepe valorile neplătite direct de la producător, fără a aduce atingere sancțiunilor pe care le poate aplica cumpărătorului vinovat.

(4) Dacă termenul de plată nu este respectat de către cumpărător sau producător, după caz, dobânzile de întârziere ce urmează a fi fixate de către Comisie sunt plătite de către statul membru.

▼M7

Secțiunea III-a
Cotele pentru amidonul din cartofi

Articolul 84a
Cotele pentru amidonul din cartofi

(1) Statelor membre care produc amidon din cartofi li se alocă cote pentru anul de comercializare în care se aplică regimul de cote în conformitate cu articolul 204 alineatul (5) și anexa Xa.

(2) Fiecare stat membru producător menționat în anexa Xa va distribui producătorilor de amidon din cartofi cota proprie, în vederea utilizării în anii de comercializare în cauză, pe baza subcotelor alocate fiecărui producător în 2007/2008.

(3) O întreprindere producătoare de amidon din cartofi nu încheie contracte de cultivare cu producătorii de cartofi pentru o cantitate de cartofi care ar produce o cantitate excesivă de amidon în raport cu cotele prevăzute la alineatul (2).

(4) Orice cantitate de amidon din cartofi produs peste cotele prevăzute la alineatul (2) este exportată, ca atare, din Comunitate înaintea datei de 1 ianuarie următoare încheierii anului de comercializare în cauză. Nu se acordă restituiri la export în acest sens.

(5) Fără a aduce atingere alineatului (4), o întreprindere producătoare de amidon din cartofi poate utiliza, în orice an de comercializare, pe lângă cotele sale pentru anul în cauză, maxim 5 % din cota aferentă următorului an de comercializare. În asemenea cazuri, cota pentru următorul an de comercializare este redusă în consecință.

(6) Dispozițiile prezentei secțiuni nu se aplică producției de amidon din cartofi de către întreprinderile care nu sunt vizate de dispozițiile alineatului (2) și care cumpără cartofi pentru care producătorii nu beneficiază de plata prevăzută la articolul 77 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 din 19 ianuarie 2009 de stabilire a normelor comune pentru sistemele de ajutor direct din cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori.

▼M10

Secțiunea IV
Norme procedurale privind contingentele de zahăr, lapte și amidon de cartofi

▼B

Articolul 85
Norme de aplicare

►M10 Comisia adoptă normele detaliate de aplicare a secțiunilor I-IIIa, în special în ceea ce privește:

(a) informațiile suplimentare care trebuie prezentate întreprinderilor desemnate menționate la articolul 57, precum și criteriile privind sancțiunile administrative, suspendările și retragerea autorizației întreprinderii;

(b) stabilirea și comunicarea sumelor menționate la articolul 58 și a taxei pe excedent menționată la articolul 64;
(c) derogări în privința datelor fixate la articolul 63;

▼M7

(d) în ceea ce privește secțiunea IIIa, fuziunile, schimbările de proprietar și începutul sau încheierea activităților comerciale ale producătorilor de amidon din cartofi.

▼M10

Secțiune a IV-a
Potențialul de producție în sectorul vitivinicol

Subsecțiunea I
Plantări ilegale

Articolul 85a
Plantări ilegale care au avut loc după data de 31 august 1998

(1) Producătorii defrișează pe propria cheltuială suprafețele plantate cu viță-de-vie fără a avea dreptul corespunzător de plantare, dacă este cazul, după data de 31 august 1998.

(2) Până la efectuarea defrișării în temeiul alineatului (1), strugurii și produsele din struguri care provin de pe suprafețele menționate la alineatul respectiv pot fi puse în circulație doar în vederea distilării, exclusiv pe cheltuiala producătorului. Din produsele rezultate în urma distilării nu poate fi fabricat un alcool având o tărie alcoolică dobândită în volume mai mică sau egală cu 80 % vol.

(3) Fără a aduce atingere, după caz, sancțiunilor anterioare impuse de statele membre, statele membre aplică, în cazul producătorilor care nu au respectat obligația defrișării, sancțiuni proporționale cu gravitatea, importanța și durata nerespectării.

(4) Sfârșitul interdicției tranzitorii de noi plantări la 31 decembrie 2015, în conformitate cu articolul 85g alineatul (1), nu afectează obligațiile prevăzute în prezentul articol.

▼M10

Articolul 85b
Regularizarea obligatorie a plantărilor ilegale efectuate înainte de 1 septembrie 1998

(1) În schimbul achitării unei taxe și nu mai târziu de 31 decembrie 2009, producătorii regularizează suprafețele plantate cu viță-de-vie fără un drept corespunzător de plantare, după caz, înainte de 1 septembrie 1998.

Fără a aduce atingere niciunei proceduri de închidere și validare a conturilor, primul paragraf nu se aplică în cazul suprafețelor regularizate în temeiul articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999.

(2) Taxa menționată la alineatul (1) se stabilește de către statele membre. Aceasta echivalează cu cel puțin dublul valorii medii a dreptului corespunzător de plantare pentru regiunea în cauză.

(3) Până la efectuarea regularizării în temeiul alineatului (1), strugurii și produsele din struguri care provin de pe suprafețele menționate la alineatul respectiv pot fi puse în circulație doar în vederea distilării, exclusiv pe cheltuiala producătorului. Din aceste produse nu poate fi fabricat un alcool având o tărie alcoolică dobândită mai mică sau egală cu 80 % vol.

(4) Suprafețele plantate ilegal menționate la alineatul (1) și neregularizate în conformitate cu respectivul alineat până la 31 decembrie 2009 sunt defrișate de către producătorii respectivi pe cheltuiala acestora.
Statele membre aplică, în cazul producătorilor care nu respectă obligația defrișării, sancțiuni proporționale cu gravitatea, importanța și durata nerespectării.
Până la efectuarea defrișării menționate la primul paragraf, alineatul (3) se aplică mutatis mutandis.

(5) Sfârșitul interdicției tranzitorii de noi plantări la 31 decembrie 2015, în conformitate cu articolul 85g alineatul (1), nu afectează obligațiile prevăzute la alineatele (3) și (4).

Articolul 85c
Verificarea lipsei circulației sau a distilării

(1) În ceea ce privește articolul 85a alineatul (2) și articolul 85b alineatele (3) și (4), statele membre solicită probe privind lipsa circulației produselor în cauză sau, în cazul în care produsele în cauză sunt distilate, solicită prezentarea contractelor de distilare.

(2) Statele membre verifică lipsa circulației și distilarea menționate la alineatul (1). Acestea aplică sancțiuni în caz de nerespectare.

(3) Statele membre aduc la cunoștința Comisiei suprafețele de pe care sunt recoltate produsele care fac obiectul distilării și volumele corespunzătoare de alcool.

Articolul 85d
Măsuri adiacente

Suprafețele menționate la articolul 85b alineatul (1) primul paragraf, atât timp cât nu sunt regularizate, și suprafețele menționate la articolul 85a alineatul (1) nu beneficiază de nicio măsură de sprijin național sau comunitar.

▼M10

Articolul 85e
Măsuri de punere în aplicare

Normele detaliate de aplicare a prezentei subsecțiuni sunt adoptate de către Comisie.

Aceste norme pot cuprinde:

(a) detalii privind cerințele referitoare la comunicările din partea statelor membre, inclusiv eventualele reduceri ale alocărilor bugetare prevăzute în anexa Xb în caz de nerespectare a cerințelor;
(b) detalii privind sancțiunile care pot fi impuse de statele membre în caz de nerespectare a obligațiilor prevăzute la articolele 85a, 85b și 85c.

Subsecțiunea II
Regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare

Articolul 85f
Durata

Prezenta subsecțiune se aplică până la 31 decembrie 2015.

Articolul 85g
Interdicția tranzitorie privind plantarea viței-de-vie

(1) Fără a aduce atingere articolului 120a alineatele (1)-(6) și, în special, alineatului (4), se interzice plantarea de viță-de-vie cu soiurile de struguri de vinificație care pot fi clasificate conform articolului 120a alineatul (2).

(2) De asemenea, este interzisă supraaltoirea soiurilor de struguri de vinificație care pot fi clasificate conform articolului 120a alineatul (2) pe alte soiuri decât soiurile de struguri de vinificație menționate la articolul respectiv.

(3) Sub rezerva alineatelor (1) și (2), plantarea și supraaltoirea în sensul acestor alineate sunt permise dacă sunt efectuate în temeiul:

(a) unui drept de plantare nouă, în sensul articolului 85h;
(b) unui drept de replantare, în sensul articolului 85i;
(c) unui drept de plantare acordat pe o rezervă, în sensul articolelor 85j și 85k.

(4) Drepturile de plantare menționate la alineatul (3) se acordă în hectare.

(5) Statele membre pot hotărî să mențină interdicția menționată la alineatul (1) pe teritoriul acestora sau pe anumite părți ale teritoriului acestora, până la 31 decembrie 2018. În aceste cazuri, normele care reglementează regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare, așa cum este stabilit în prezenta subsecțiune, inclusiv în prezentul articol, se aplică în consecință în statul membru respectiv.

Articolul 85h
Drepturile de plantare nouă

(1) Statele membre pot acorda producătorilor drepturi de plantare nouă pentru suprafețele:

(a) destinate noilor plantări efectuate în cadrul măsurilor de comasare sau a măsurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică în conformitate cu legislația națională;
(b) destinate unor activități experimentale;
(c) destinate culturii de viță-mamă pentru altoi; sau
(d) ale căror produse vitivinicole sunt destinate în exclusivitate consumului de către gospodăria viticultorului.

(2) Drepturile de plantare nouă acordate se exercită:

(a) de producătorul căruia îi sunt acordate;
(b) înainte de sfârșitul celui de-al doilea an vinicol care urmează anului în care au fost acordate;
(c) în scopurile în care au fost acordate.

Articolul 85i
Drepturile de replantare

(1) Statele membre acordă drepturi de replantare producătorilor care au efectuat o defrișare pe suprafața plantată cu viță-de-vie.

Cu toate acestea, suprafețele defrișate pentru care s-a acordat o primă de defrișare în conformitate cu subsecțiunea III nu generează drepturi de replantare.

(2) Statele membre pot acorda drepturi de replantare producătorilor care se angajează să efectueze o defrișare pe suprafața plantată cu viță- de-vie. În astfel de cazuri, suprafața în cauză este defrișată până la sfârșitul celui de-al treilea an de la plantarea noilor vițe pentru care s- au acordat drepturile de replantare.

(3) Drepturile de replantare acordate corespund unei suprafețe de cultură pură echivalente cu suprafața defrișată.

(4) Drepturile de replantare sunt exercitate în exploatația pentru care au fost acordate. Statele membre pot prevedea ca aceste drepturi să nu fie exercitate decât pe suprafața pe care s-a efectuat defrișarea.

(5) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (4), statele membre pot decide că drepturile de replantare pot fi transferate, parțial sau în totalitate, unei alte exploatații de pe teritoriul aceluiași stat membru în următoarele cazuri:

(a) dacă o parte a respectivei exploatații este transferată celei de-a doua exploatații;
(b) dacă suprafețe de pe cea de-a doua exploatație sunt destinate:

(i) producției de vinuri cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată; sau
(ii) culturii de viță-mamă pentru altoi.

Statele membre iau măsurile necesare pentru ca aplicarea derogărilor prevăzute la primul paragraf să nu determine o mărire globală a potențialului de producție de pe teritoriul lor, în special dacă sunt efectuate transferuri de la suprafețe neirigate către suprafețe irigate.

(6) Alineatele (1)-(5) se aplică mutatis mutandis drepturilor similare cu drepturile de replantare dobândite în temeiul unei legislații comunitare sau naționale anterioare.

(7) Drepturile de replantare acordate în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 se utilizează în perioadele prevăzute în acest sens de respectivul regulament.

Articolul 85j
Rezervele naționale și regionale cu drepturi de plantare

(1) În vederea îmbunătățirii gestionării potențialului de producție, statele membre creează o rezervă națională sau rezerve regionale cu drepturi de plantare.

(2) Statele membre care au constituit rezerve naționale sau regionale cu drepturi de plantare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 pot păstra aceste rezerve atât timp cât aplică regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare în conformitate cu prezenta subsecțiune.

(3) Următoarele drepturi de plantare se alocă rezervelor naționale sau regionale dacă nu sunt utilizate în termenul prescris:

(a) drepturile de plantare nouă;
(b) drepturile de replantare;
(c) drepturile de plantare acordate din rezervă.

(4) Producătorii pot transfera drepturile de replantare către rezervele naționale sau regionale. Condițiile unui astfel de transfer, efectuat, dacă este cazul, în schimbul unei plăți din fondurile naționale, se stabilesc de către statele membre, în funcție de interesele legitime ale părților.

(5) Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot decide să nu pună în aplicare un sistem de rezerve, cu condiția să poată dovedi că există pe teritoriul lor un sistem alternativ eficient pentru gestionarea drepturilor de plantare. Dacă este necesar, sistemul alternativ poate deroga de la dispozițiile relevante ale prezentei subsecțiuni.

Primul paragraf se aplică și statelor membre care încetează să administreze rezerve naționale sau regionale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999.

Articolul 85k
Acordarea drepturilor de plantare din rezervă

(1) Statele membre pot acorda drepturi dintr-o rezervă:

(a) cu titlu gratuit producătorilor în vârstă de până la patruzeci de ani, care posedă o capacitate profesională suficientă, care se stabilesc pentru prima dată și care au calitatea de șefi ai exploatației viticole;
(b) în schimbul unei plăți efectuate la fondurile naționale sau, eventual, regionale, producătorilor care au intenția de a utiliza drepturile pentru a planta podgorii a căror producție are un debușeu asigurat.

Statele membre definesc criteriile de stabilire a cuantumului plății prevăzute la litera (b), care poate varia în funcție de viitorul produs final al podgoriilor respective și de perioada tranzitorie rămasă în care se aplică interdicția de noi plantări, prevăzută la articolul 85g alineatele (1) și (2).

(2) În cazul în care sunt utilizate drepturile de plantare dintr-o rezervă, statele membre se asigură că:

(a) locul în care sunt exercitate drepturile de plantare acordate din rezervă, precum și soiurile și tehnicile utilizate pentru cultură garantează compatibilitatea producției ulterioare cu cererea de pe piață;
(b) randamentele sunt reprezentative pentru media regiunii în care sunt utilizate aceste drepturi, în special dacă drepturile de plantare provenite de pe suprafețe neirigate sunt utilizate pe suprafețe irigate.

(3) Drepturile de plantare atribuite dintr-o rezervă care nu sunt utilizate înainte de sfârșitul celui de-al doilea an vinicol după cel în cursul căruia au fost acordate se retrag și se reatribuie rezervei.

(4) Drepturile de plantare dintr-o rezervă își pierd valabilitatea dacă nu sunt acordate înainte de sfârșitul celui de-al cincilea an vinicol de la atribuirea lor pentru acea rezervă.

(5) Dacă într-un stat membru există rezerve regionale, acesta poate stabili norme care să autorizeze transferul drepturilor de plantare între rezervele regionale. Dacă într-un stat membru coexistă rezerve regionale și naționale, acesta poate, de asemenea, să autorizeze transferuri între astfel de rezerve.

Transferurile pot fi afectate de un coeficient de reducere.

Articolul 85l
De minimis

Prezenta subsecțiune nu se aplică în statele membre în care regimul comunitar al drepturilor de plantare nu s-a aplicat până la 31 decembrie 2007.

Articolul 85m
Norme naționale mai stricte

Statele membre pot adopta norme naționale mai stricte în ceea ce privește acordarea drepturilor de plantare nouă sau a celor de replantare. Acestea pot impune ca cererile respective și informațiile relevante care urmează să fie furnizate în acest sens să fie completate cu informații suplimentare necesare în scopul monitorizării evoluției potențialului de producție.

Articolul 85n
Măsuri de punere în aplicare

Normele detaliate de aplicare a prezentei subsecțiuni sunt adoptate de către Comisie.

Aceste norme pot cuprinde în special:

(a) dispoziții care permit evitarea cheltuielilor administrative excesive în cursul aplicării dispozițiilor prezentei subsecțiuni;

(b) coexistența podgoriilor în conformitate cu articolul 85i alineatul (2);

c) aplicarea coeficientului de reducere prevăzut la articolul 85k alineatul (5).

Subsecțiunea III
Schema de defrișare

Articolul 85o
Durata

Dispozițiile prezentei subsecțiuni se aplică până la sfârșitul anului vinicol 2010-2011.

Articolul 85p
Domeniul de aplicare și definiție

Prezenta subsecțiune stabilește condițiile în care viticultorilor li se acordă o primă pentru defrișarea podgoriilor (denumită în continuare «primă de defrișare”).

Articolul 85q
Condiții de eligibilitate

Prima de defrișare se acordă numai dacă suprafața în cauză îndeplinește următoarele condiții:

(a) nu a făcut obiectul unui sprijin comunitar sau național pentru măsuri de restructurare și reconversie în cei zece ani vinicoli anteriori cererii de defrișare;
(b) nu a făcut obiectul unui sprijin comunitar în cadrul niciunei alte organizări comune a pieței în cei cinci ani vinicoli anteriori cererii de defrișare;
(c) este întreținută;
(d) nu este mai mică de 0,1 ha. Cu toate acestea, dacă un stat membru decide astfel, dimensiunea minimă poate fi de 0,3 ha pentru anumite regiuni administrative ale acelui stat membru în care media suprafeței plantate cu viță-de-vie a unei exploatații viticole depășește un hectar;
(e) cultivarea ei nu a încălcat nicio dispoziție națională sau comunitară aplicabilă;
(f) este plantată cu un soi de struguri de vinificație care poate fi clasificat conform articolului 120a alineatul (2).

Prin derogare de la primul paragraf litera (e), suprafețele regularizate în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 și cu articolul 85b alineatul (1) din prezentul regulament sunt eligibile pentru prima de defrișare.

Articolul 85r
Cuantumul primei de defrișare

(1) Baremele primelor de defrișare acordate se stabilesc de către Comisie.

(2) Cuantumul specific al primei de defrișare se stabilește de statele membre în limita baremelor menționate la alineatul (1) și pe baza randamentelor obținute anterior de exploatația respectivă.

▼M10

Articolul 85s
Procedura și bugetul

(1) Producătorii interesați prezintă cereri de acordare a primei de defrișare autorităților competente din statele membre până la data de 15 septembrie a fiecărui an. Statele membre pot fixa o dată anterioară datei de 15 septembrie, cu condiția ca aceasta să fie situată după 30 iunie și cu condiția ca acestea să acorde atenție, acolo unde este cazul, aplicării scutirilor prevăzute la articolul 85u.

(2) Statele membre desfășoară controale administrative cu privire la cererile primite, analizează cererile eligibile și notifică Comisiei, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, suprafața totală și sumele reprezentate de cererile respective, defalcate pe regiuni și pe categorii de randamente.

(3) Bugetul maxim anual pentru schema de defrișare este stabilit în anexa Xd.

(4) Până la data de 15 noiembrie a fiecărui an Comisia stabilește procentul unic de acceptare a sumelor notificate, dacă suma totală notificată Comisiei de statele membre depășește resursele bugetare disponibile, avându-se în vedere, după caz, aplicarea articolului 85u alineatele (2) și (3).

(5) Până la data de 1 februarie a fiecărui an, statele membre acceptă cererile:

(a) privind suprafețele incluse integral în cerere, în cazul în care Comisia nu a stabilit un procent în sensul alineatului (4); sau
(b) privind suprafețele care rezultă în urma aplicării procentului menționat la alineatul (4) pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii și în conformitate cu următoarele priorități:

(i) statele membre acordă prioritate solicitanților a căror cerere pentru prima de defrișare acoperă întreaga podgorie;
(ii) statele membre acordă în al doilea rând prioritate solicitanților care au peste 55 de ani, în cazul în care statele membre prevăd acest lucru.

Articolul 85t
Ecocondiționalitate

În cazul în care se constată că un agricultor nu a îndeplinit, pe exploatația sa, oricând în decurs de trei ani de la plata primei de defrișare, cerințele de reglementare în materie de gestionare și bunele condiții agricole și de mediu menționate la articolele 3-7 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și, în cazul în care nerespectarea este rezultatul unei acțiuni sau al unei omisiuni direct imputabile agricultorului, suma de plată este redusă sau anulată, fie parțial, fie în întregime, în funcție de gravitatea, durata, permanența și repetiția nerespectării, iar agricultorul este obligat, dacă este cazul, să ramburseze această sumă în conformitate cu condițiile stabilite în dispozițiile respective.

Articolul 85u
Exonerări

(1) Un stat membru poate decide respingerea tuturor cererilor ulterioare menționate la articolul 85s alineatul (1) atunci când totalitatea suprafețelor defrișate pe teritoriul său reprezintă 8 % din suprafața cultivată cu viță-de-vie a statului în cauză prevăzută în anexa Xe.

Un stat membru poate decide respingerea tuturor cererilor ulterioare menționate la articolul 85s alineatul (1) pentru o regiune atunci când totalitatea suprafețelor defrișate din acea regiune reprezintă 10 % din suprafața cultivată cu viță-de-vie a regiunii în cauză.

(2) Comisia poate decide încetarea aplicării schemei de defrișare într- un stat membru dacă, luând în considerare cererile în curs, continuarea defrișării ar duce la o suprafață defrișată totală de peste 15 % din suprafața totală cultivată cu viță-de-vie a statului membru respectiv prevăzută în anexa Xe.

(3) Comisia poate decide încetarea aplicării schemei de defrișare într- un stat membru pentru un an dacă, luând în considerare cererile în curs, continuarea defrișării ar duce la o suprafață defrișată totală de peste 6 % din suprafața totală cultivată cu viță-de-vie a statului membru respectiv prevăzută în anexa Xe pentru acel an de aplicare a schemei.

(4) Statele membre pot declara podgoriile situate în zone de munte și de pantă abruptă drept neeligibile pentru schema de defrișare, în conformitate cu condițiile stabilite de Comisie.

(5) Statele membre pot declara o zonă drept neeligibilă pentru schema de defrișare în cazul în care aplicarea schemei ar fi incompatibilă cu preocupările legate de mediu. Zonele declarate neeligibile din aceste motive nu trebuie să depășească 3 % din suprafața totală cultivată cu viță-de-vie prevăzută în anexa Xe.

(6) Grecia poate declara zonele plantate cu viță-de-vie din insulele din Marea Egee și Insulele Ionice grecești, cu excepția insulelor Creta și Eubeea, neeligibile în cadrul schemei de defrișare.

(7) Schema de defrișare stabilită în prezenta subsecțiune nu se aplică în Insulele Azore, Madeira și Canare.

(8) Statele membre acordă prioritate agricultorilor din zonele neeligibile sau declarate neeligibile, în temeiul alineatelor (4)-(7), pentru alte măsuri de sprijin stabilite de prezentul regulament cu privire la sectorul vitivinicol, în special, dacă este cazul, pentru măsura de restructurare și reconversie din cadrul programelor de sprijin și al măsurilor de dezvoltare rurală.

Articolul 85v
De minimis

Prezenta subsecțiune nu se aplică statelor membre în care producția de vin nu depășește 50 000 hectolitri pe an vinicol. Această producție se calculează pe baza producției medii obținute în cursul ultimilor cinci ani vinicoli.

Articolul 85w
Ajutor național suplimentar

Statele membre pot acorda un ajutor național suplimentar pentru defrișare de până la 75 % din prima de defrișare aplicabilă, pe lângă prima de defrișare acordată.

Articolul 85x
Măsuri de punere în aplicare

Normele detaliate de aplicare a prezentei subsecțiuni sunt adoptate de către Comisie.

Aceste norme pot cuprinde în special:

(a) detalii privind condițiile de eligibilitate menționate la articolul 85q, în special în ceea ce privește dovezile că zonele au fost întreținute corespunzător în 2006 și 2007;
(b) baremele și nivelurile primei menționate la articolul 85r;
(c) criteriile de scutire în sensul articolului 85u;
(d) cerințele de raportare de către statele membre cu privire la punerea în aplicare a schemei de defrișare, incluzând sancțiunile în caz de întârziere a raportării și informațiile furnizate de statele membre producătorilor în ceea ce privește disponibilitatea schemei;
(e) cerințele de raportare privind ajutorul național suplimentar;
(f) termenele de plată.

▼B

CAPITOLUL IV
Regimul de ajutor financiar

Secțiunea I
Ajutor financiar pentru transformare

Subsecțiunea I
F u r a j u s c a t

Articolul 86
Întreprinderi eligibile

(1) Ajutorul pentru transformarea produselor din sectorul furajelor uscate este acordat întreprinderilor care transformă produsele acestui sector și care intră în cel puțin una dintre categoriile următoare:

(a) întreprinderile care au încheiat contracte cu producătorii de furaje de uscat. În cazul în care contractele sunt contracte speciale pentru transformarea furajelor livrate de producători, acestea au o clauză care prevede obligația întreprinderilor de transformare de a plăti producătorului ajutorul obținut pentru cantitățile transformate în cadrul contractului;

(b) întreprinderi care au prelucrat producția proprie sau, în cazul unui grup, producția acestuia;

(c) întreprinderi aprovizionate de persoane fizice sau juridice care au încheiat contracte cu producătorii de furaje de uscat.

(2) Ajutorul prevăzut la alineatul (1) este vărsat pentru furajele uscate care au părăsit întreprinderea de transformare și care răspund condițiilor următoare:

(a) conținutul maxim de umiditate este între 11 % și 14 % și poate varia în funcție de prezentarea produsului;
(b) conținutul minim de proteine brute totale față de substanța uscată trebuie să fie minimum:

(i) 15 % pentru produsele menționate la anexa I partea IV litera (a) și litera (b) liniuța a doua;
(ii) 45 % pentru produsele menționate la anexa I partea IV litera (b) prima liniuță;

(c) furajele uscate trebuie să fie de calitate bună, corectă și vandabilă.

Articolul 87
Plăți în avans

(1) Întreprinderile de transformare au dreptul la un avans de 19,80 EUR/tonă, sau de 26,40 EUR/tonă dacă au constituit o garanție de 6,60 EUR/tonă.

Statele membre vor efectua controalele necesare pentru a verifica dreptul de a beneficia de ajutor. În momentul în care se stabilește dreptul de a beneficia de ajutor, se plătește avansul.

Totuși, avansul poate fi plătit înainte de a se stabili dreptul de a beneficia de ajutor, cu condiția ca întreprinderea prelucrătoare să depună o garanție egală cu valoarea avansului plus 10 %. Această garanție va avea și rolul de garanție în sensul primului paragraf. Garanția este redusă la nivelul precizat în primul paragraf de îndată ce se stabilește dreptul de a beneficia de ajutor și este eliberată în întregime în momentul în care soldul este achitat.

(2) Înainte ca un avans să poate fi plătit, furajele uscate trebuie să fi părăsit întreprinderea prelucrătoare.

(3) Dacă a avut loc vreun vărsământ de avans, soldul echivalent cu diferența dintre avans și valoarea totală a ajutorului datorat întreprinderii este plătit sub rezerva aplicării dispozițiilor articolului 88 alineatul (2).

(4) Dacă avansul depășește valoarea totală la care are drept întreprinderea de transformare în urma aplicării articolului 88 alineatul (2), întreprinderea rambursează excedentul autorității competente a statului membru, la cerere.

Articolul 88
Rata ajutorului financiar

(1) Ajutorul financiar prevăzut la articolul 86 este fixat la 33 EUR/tonă.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), dacă în cursul unui an de comercializare cantitatea de furaje uscate pentru care se solicită un ajutor depășește cantitatea maximă garantată indicată la articolul 89, ajutorul este redus, pentru fiecare din statele membre în care producția depășește cantitatea națională garantată, prin diminuarea cheltuielilor în funcție de procentajul din suma depășirilor reprezentată de depășirea acelui stat membru.

Reducerea este fixată de către Comisie la un nivel care garantează un statu quo bugetar în raport cu cheltuielile care ar fi suportate în cazul în care cantitatea maximă de garanție nu ar fi depășită.

Articolul 89
Cantitatea garantată

Pentru fiecare an de comercializare este instituită o cantitate maximă garantată de 4 960 723 tone de furaj deshidratat și/sau uscat la soare pentru care poate fi acordat ajutorul menționat la articolul 86.

Această cantitate este repartizată între statele membre în cauză sub formă de cantități naționale garantate, conform anexei XI punctul B.

Articolul 90
Norme de aplicare

Comisia adoptă normele de aplicare a prezentei subsecțiuni care pot conține, în special, reguli privind:

(a) declarațiile care trebuie depuse de către întreprinderi în cazul în care ele introduc o cerere de ajutor;
(b) condițiile de luat în considerare în scopul stabilirii eligibilității pentru ajutor, în special în privința ținerii unei evidențe contabile a stocurilor și păstrarea altor documente justificative;
(c) acordarea de ajutor prevăzut în prezenta subsecțiune, respectiv acordarea de avans și eliberarea garanțiilor prevăzute la articolul 87 alineatul (1);
(d) condițiile și criteriile care trebuie îndeplinite de către întreprinderile menționate la articolul 86 și, în cazul în care întreprinderile sunt aprovizionate de către persoane fizice sau juridice, regulile referitoare la garanțiile care trebuie asigurate de către aceste persoane;
(e) condițiile de autorizare a cumpărătorilor de furaje de uscat care trebuie aplicate de statele membre;
(f) criteriile de determinare a cerințelor stabilite la articolul 86 alineatul (2);
(g) criteriile de îndeplinit la încheierea contractelor și elementele care trebuie conținute de acestea;
(h) aplicarea cantității maxime garantate stabilite la articolul 89;
(i) condițiile suplimentare celor stabilite la articolul 86, în special în ceea ce privește conținutul de caroten și fibră.

▼M1

Subsecțiunea II
In și cânepă destinate producției de fibre

▼B

Articolul 91
Eligibilitatea

(1) ►M7 Ajutorul pentru procesarea tulpinilor de in pentru fibre lungi și pentru fibre scurte și de cânepă pentru fibre se acordă unităților de procesare primară, autorizate, pentru anii de comercializare din intervalul 2009/2011-2011/2012 pe baza cantității de fibră obținută efectiv din tulpinile pentru care s-a încheiat un contract de vânzare cu un agricultor.

Cu toate acestea, în cazul în care agricultorul păstrează proprietatea asupra paielor transformate prin contract de către o întreprindere autorizată de transformare primară și dovedește că a introdus pe piață fibrele obținute, ajutorul este acordat agricultorului.

În cazul în care întreprinderea autorizată de transformare primară și agricultorul sunt aceeași persoană, contractul de vânzare se înlocuiește cu un angajament al părții în cauză de a efectua transformarea el însuși.

▼M1

(2) În temeiul prezentei subsecțiuni, „întreprindere autorizată de transformare primară” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul lor juridic din legislația națională sau de statutul membrilor lor, care a fost autorizată de autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia sunt situate instalațiile sale de producție de fibre de in sau de cânepă.

▼B

Articolul 92
Rata ajutorului financiar

▼M1

(1) Valoarea ajutorului pentru transformare prevăzut la articolul 91 este stabilit:

(a) pentru fibrele de in lungi:

— la 160 EUR/tonă pentru anul de comercializare 2008/2009;

▼M7

— la 200 EUR/tonă pentru anul de comercializare 2009/2010; precum și
— la 160 EUR/tonă pentru anii de comercializare 2010/11 și 2011/12;

(b) la 90 EUR/tonă pentru anii de comercializare 2009/2010, 2010/2011 și 2011/2012 pentru fibrele scurte de in și fibrele de cânepă în cazul cărora procentajul de impurități și deșeuri nu depășește 7,5 %.

▼M1

Cu toate acestea, statul membru poate decide, în funcție de debușeurile tradiționale, să acorde ajutor:

(a) pentru fibre scurte de in care conțin un procent de impurități și deșeuri cuprins între 7,5 % și 15 %;
(b) pentru fibre de cânepă care conțin un procent de impurități și deșeuri cuprins între 7,5 % și 25 %.

În cazurile prevăzute la paragraful al doilea, statul membru acordă ajutorul pentru o cantitate maximă egală cu cantitatea produsă, pe baza procentului de 7,5 % de impurități și deșeuri.

▼B

(2) Cantitățile de fibre eligibile pentru ajutorul financiar sunt limitate în funcție de suprafețele care fac obiectul unui contract sau angajament menționat la articolul 91.

Limitele menționate în primul paragraf sunt stabilite de statele membre astfel încât să fie în conformitate cu cantitățile naționale garantate menționate la articolul 94.

Articolul 93
Plăți în avans

La cererea operatorului primar autorizat, un avans este vărsat pentru ajutorul menționat la articolul 91 în funcție de cantitatea de fibre obținute.

Articolul 94
Cantitatea garantată

▼M7

(1) Pentru fiecare dintre anii de comercializare 2009/2011-2011/2012 se stabilește o cantitate maximă garantată de 80 878 de tone de fibre lungi de in pentru care se poate acorda ajutor. Cantitatea în cauză poate fi împărțită între anumite state membre sub formă de cantități naționale garantate în conformitate cu punctul A.I. din anexa XI.

(1a) Pentru fiecare dintre anii de comercializare 2009/2010- 2011/2012 se stabilește o cantitate maximă garantată de 147 265 de tone de fibre scurte de in și fibre de cânepă pentru care se poate acorda ajutor. Această cantitate este repartizată între anumite state membre sub formă de cantități naționale garantate, conform anexei XI punctul A.II.

▼B

(2) În cazurile în care fibrele obținute într-un stat membru provin din paiele produse în alt stat membru, cantitățile de fibre respective se compensează cu cantitatea națională garantată a statului membru în care au fost recoltate paiele. Ajutorul este plătit de statul membru pe baza cantității naționale garantate căruia i se face compensarea.

▼M1

(3) Fiecare stat membru poate transfera o parte din cantitatea sa națională garantată prevăzută la alineatul (1) la cantitatea sa națională garantată prevăzută la alineatul (1a) și invers.

Transferurile prevăzute la primul paragraf se efectuează pe baza echivalenței de o tonă de fibre de in lungi la 2,2 tone de fibre de in scurte și fibre de cânepă.

Ajutorul pentru transformare se acordă exclusiv în conformitate cu cantitățile prevăzute la alineatele (1) și (1a), ajustate în conformitate cu primele două paragrafe din prezentul alineat.

Articolul 94a
Ajutorul suplimentar

În cursul anului de comercializare 2008/2009, sunt acordate ajutoare suplimentare întreprinderilor autorizate de transformare primară pentru zonele cultivate cu in din zonele I și II descrise în anexa XI punctul A.III și pentru producția de paie care reprezintă obiectul:

(a) unui contract de vânzare-cumpărare sau al unui angajament prevăzut la articolul 91 alineatul (1); și
(b) unui ajutor pentru transformare în fibre lungi.

Valoarea ajutorului suplimentar este de 120 EUR/hectar în zona I și de 50 EUR/hectar în zona II. ▼B

Articolul 95
Norme de aplicare

Comisia adoptă normele de aplicare a prezentei subsecțiuni care pot conține, în special, reguli privind:

(a) condițiile de autorizare a întreprinderilor de transformare primară menționate la articolul 91;
(b) condițiile pe care întreprinderile de transformare primară trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește contractele de vânzare și angajamentele prevăzute la articolul 91 alineatul (1);
(c) condițiile care trebuie respectate de către agricultori în cazurile menționate la articolul 91 alineatul (1) al doilea paragraf;
(d) criteriile aplicabile fibrelor lungi de in;
(e) condițiile de acordare a ajutorului și a avansului, în special dovada de transformare a paielor;
(f) condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru stabilirea limitelor menționate la articolul 92 alineatul (2);

▼M7

Subsecțiunea III
Amidonul din cartofi

Articolul 95a
Prima pentru amidonul din cartofi

(1) Se plătește o primă de 22,25 EUR pe tonă de amidon produs pentru anii de comercializare 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 producătorilor de amidon din cartofi până la limita de cote de amidon din cartofi prevăzută la articolul 84a alineatul (2), cu condiția ca întreprinderile în cauză să fi plătit producătorilor de cartofi un preț minim pentru toți cartofii necesari pentru a produce amidon până la limita cotei în cauză.

(2) Prețul minim pentru cartofii destinați producției de amidon din cartofi se stabilește la 178,31 EUR pe tonă pentru anii de comercializare în cauză.

Acest preț se aplică pentru cantitatea de cartofi livrată fabricii, necesară pentru producția unei tone de amidon.

Prețul minim este modificat în funcție de conținutul de amidon din cartofi.
(3) Comisia trebuie să adopte normele detaliate pentru punerea în aplicare a prezentei subsecțiuni.

▼B

Secțiunea II
Restituiri la producție

▼M7 __________

▼B

Articolul 97
Restituirea la producție în sectorul zahărului

(1) O restituire la producție poate fi acordată pentru produsele din sectorul zahărului enumerate în anexa I partea III literele (b)-(e) dacă zahărul excedentar sau importat, izoglucoza excedentară sau siropul de inulină excedentar nu sunt disponibile la un preț corespunzător prețului mondial pentru fabricarea produselor menționate la articolul 62 alineatul (2) literele (b) și (c).

(2) Restituirea la producție menționată la alineatul (1) se stabilește ținând seama, în special, de cheltuielile inerente utilizării zahărului importat, care s-ar imputa sectorului în cazul aprovizionării pe piața mondială, și de prețul zahărului excedentar disponibil pe piața comunitară sau de prețul de referință în absența zahărului excedentar.

Articolul 98

Comisia adoptă condițiile de acordare a restituirilor la producție menționate în prezenta secțiune, precum și valoarea acestor restituiri și, în cazul restituirilor la producție pentru zahăr menționate la articolul 97, cantitățile eligibile.

S ecțiunea III
Ajutor financiar pentru sectorul laptelui și al produselor lactate

▼M7

Articolul 99
Ajutorul pentru lapte degresat și lapte praf degresat folosit ca furaje

(1) În cazul în care surplusurile de produse lactate apar sau este probabil să apară sau riscă să creeze un echilibru grav pe piață, Comisia poate decide ca ajutorul să fie acordat pentru laptele degresat sau laptele praf degresat produs în Comunitate și destinat utilizării ca furaje, în conformitate cu condițiile și normele privind produsele, care urmează să fie stabilite de Comisie. Ajutorul poate fi stabilit în avans sau prin proceduri de ofertare.

În sensul prezentului articol, zara și zara praf sunt asimilate laptelui degresat și laptelui praf degresat.

(2) Cuantumurile ajutorului sunt stabilite de Comisie luând în considerare prețul de referință pentru laptele praf degresat stabilit la articolul 8 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) și evoluția situației pieței în ceea ce privește laptele degresat și laptele praf degresat.

Articolul 100
Ajutorul financiar pentru laptele degresat transformat în cazeină și cazeinat

(1) În cazul în care surplusurile de produse lactate apar sau este probabil să apară sau riscă să creeze un dezechilibru grav pe piață, Comisia poate decide acordarea unui ajutor pentru laptele degresat produs în Comunitate și transformat în cazeină sau cazeinat în conformitate cu condițiile și normele pentru laptele în cauză și pentru cazeina și cazeinatul obținute din el care urmează să fie stabilite de Comisie. Ajutorul poate fi stabilit în avans sau prin proceduri de ofertare.

(2) Ajutorul este stabilit de Comisie pe baza evoluției situației pieței pentru laptele praf degresat și a prețului de referință pentru laptele praf degresat, stabilit la articolul 8 alineatul (1) litera (e) punctul (ii).
Ajutorul poate varia, în funcție de produsul obținut din procesarea laptelui degresat, respectiv cazeină sau cazeinat, și în funcție de calitatea produselor în cauză.

__________

▼B

Articolul 102
Ajutor financiar pentru furnizarea de produse lactate elevilor

(1) În condiții care trebuie determinate de către Comisie, se acordă un ajutor financiar comunitar pentru furnizarea către elevi, în instituții de învățământ, de lapte transformat în anumite produse, care urmează a fi determinate de către Comisie, cu codurile NC 0401, 0403, 0404 90 și 0406 sau NC 2202 90.

▼M7

(2) Statele membre pot acorda, pe lângă ajutorul comunitar, un ajutor național pentru livrarea produselor prevăzute la alineatul (1) elevilor din instituțiile de învățământ. Statele membre pot finanța ajutoarele naționale prin intermediul unei taxe în sectorul lactatelor sau prin orice altă contribuție din sectorul lactatelor.

▼M3

(3) Ajutorul comunitar este de 18,15 EUR/100 kg pentru toate tipurile de lapte.
Pentru alte produse lactate eligibile, valorile ajutorului financiar se stabilesc ținând seama de componentele lactate ale produselor respective.

▼B

(4) Ajutorul financiar menționat la alineatul (1) se acordă pentru o cantitate maximă de 0,25 litri echivalent lapte pe elev pe zi.

Secțiunea a III-a
Ajutor   financiar pentru sectorul hameiului

Articolul 102a
Ajutoare financiare pentru organizațiile de producători

(1) Comunitatea finanțează plata către organizațiile de producători din sectorul hameiului, recunoscute în temeiul articolului 122, pentru a finanța obiectivele menționate în cadrul respectivului articol.

(2) Finanțarea comunitară anuală pentru plățile către organizațiile de producători se ridică la 2 277 000 EUR pentru Germania.

(3) Comisia adoptă normele detaliate pentru punerea în aplicare a prezentei secțiuni.

▼B

Secțiunea IV
Ajutoare financiare pent ru sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă

Articolul 103
Ajutoare financiare pentru organizațiile operatorilor

▼M7

(1) Comunitatea finanțează programe de lucru trienale, stabilite de către organizațiile de operatori menționate la articolul 125 într-unul sau mai multe dintre domeniile următoare.

(1a) Finanțarea comunitară anuală a programelor de lucru se ridică la:

(a) 11 098 000 EUR pentru Grecia,
(b) 576 000 EUR pentru Franța și
(c) 35 991 000 EUR pentru Italia.

▼B

(2) Finanțarea comunitară maximă a programelor de lucru menționate la alineatul (1) este limitată la o parte din valoarea rezervată de către statele membre. Această finanțare vizează costurile eligibile privind ajutorul, cu cel mult:

(a) 100 % pentru activitățile desfășurate în domeniile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b);
(b) 100 % pentru investițiile în echipamente și 75 % pentru celelalte activități desfășurate în domeniul prevăzut la alineatul (1) litera (c);
(c) 75 % pentru programele de lucru desfășurate în cel puțin trei țări terțe sau state membre neproducătoare de către organizațiile de operatori desemnate din cel puțin două state membre producătoare, în domeniile menționate la alineatul (1) literele (d) și (e), rata fiind redusă la 50 % pentru celelalte activități desfășurate în aceleași domenii.

Statul membru respectiv asigură o finanțare suplimentară reprezentând 50 % din costurile neacoperite de finanțarea comunitară.

Comisia stabilește normele de aplicare a prezentului articol și, în special, procedurile de aprobare a programelor de lucru ale statelor membre și tipurile de acțiune eligibile în cadrul acestor programe.

(3) Fără a aduce atingere eventualelor dispoziții care pot fi adoptate de către Comisie în conformitate cu articolul 194, statele membre verifică modul de îndeplinire a condițiilor de alocare a finanțării comunitare. În acest scop, acestea efectuează un audit al programelor de lucru și pun în aplicare un plan de control recurgând la un eșantion selecționat pe baza unei analize a riscurilor și care cuprinde cel puțin 30 % din organizațiile de producători pe an și toate celelalte organizații de operatori care beneficiază de o finanțare comunitară în conformitate cu prezentul articol.

▼M3

Secțiunea a IV-a
Ajutoare în sectorul fructelor și al legumelor

Subsecțiunea I
Grupuri de producători

Articolul 103a
Ajutoare pentru grupuri de producători

(1) În cursul perioadei de tranziție permise în temeiul articolului 125e, statele membre pot acorda grupurilor de producători din sectorul fructelor și al legumelor care au fost înființate cu scopul de a fi recunoscute ca organizații de producători următoarele:

(a) ajutoare pentru a încuraja înființarea și pentru a facilita funcționarea administrativă a acestora;
(b) ajutoare, furnizate fie direct, fie prin intermediul instituțiilor de credit, care să acopere o parte a investițiilor necesare pentru obținerea recunoașterii și prevăzute în planul de recunoaștere menționat la articolul 125e alineatul (1) al treilea paragraf.

(2) Ajutoarele menționate la alineatul (1) sunt rambursate de Comisie în conformitate cu normele care urmează să fie adoptate de aceasta cu privire la finanțarea unor astfel de măsuri, inclusiv cu privire la pragurile, plafoanele și nivelurile finanțării comunitare.

(3) Ajutoarele menționate la alineatul (1) litera (a) se stabilesc pentru fiecare grup de producători pe baza propriei producții comercializate, valoarea ajutorului pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea an fiind următoarea:

(a) 10 %, 10 %, 8 %, 6 % și, respectiv, 4 % din valoarea producției comercializate în statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau după această dată; și
(b) 5 %, 5 %, 4 %, 3 % și, respectiv, 2 % din valoarea producției comercializate în regiunile ultraperiferice ale Comunității, menționate la articolul 299 alineatul (2) din tratat, sau în Insulele Egee mai mici, menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului din 18 septembrie 2006 de stabilire a măsurilor specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee ( 1 ).

Aceste rate procentuale pot fi reduse în funcție de valoarea producției comercializate care depășește un anumit prag. Ajutorului care poate fi acordat unui grup de producători în oricare dintre ani i se poate aplica un plafon.

Subsecțiunea II
Fonduri și programe operaționale

Articolul 103b
Fonduri operaționale

(1) Organizațiile de producători din sectorul fructelor și al legumelor pot crea un fond operațional.

Fondul este finanțat prin:

(a) contribuțiile financiare ale membrilor sau ale organizației de producători;
(b) ajutor financiar comunitar care poate fi acordat organizațiilor de producători.

(2) Fondurile operaționale se utilizează numai pentru finanțarea programelor operaționale aprobate de statele membre în conformitate cu articolul 103g.

Articolul 103c
Programe operaționale

(1) Programele operaționale în sectorul fructelor și în cel al legumelor urmăresc două sau mai multe dintre obiectivele menționate la articolul 122 litera (c) sau dintre următoarele obiective:

(a) planificarea producției;
(b) ameliorarea calității produselor;
(c) creșterea valorii comerciale a produselor;
(d) promovarea produselor, proaspete sau prelucrate;
(e) măsuri de mediu și metode de producție care să respecte mediul; inclusiv agricultura ecologică;
(f) prevenirea și gestionarea crizelor.

(2) Prevenirea și gestionarea crizelor se concentrează pe evitarea și soluționarea crizelor de pe piețele de fructe și legume, acoperind în acest context:

(a) retragerea de pe piață;
(b) recoltarea în stare necoaptă sau nerecoltarea fructelor și a legumelor;
(c) promovarea și comunicarea;
(d) măsuri de formare;
(e) asigurarea recoltelor;
(f) sprijin pentru costurile administrative antrenate de înființarea fondurilor mutuale.

Măsurile de prevenire și gestionare a crizelor, inclusiv rambursările de credite și dobânzi menționate la al treilea paragraf, nu includ mai mult de o treime din cheltuielile efectuate în cadrul programului operațional.

Pentru a putea finanța măsurile de prevenire și gestionare a crizelor, organizațiile de producători pot obține credite în condiții comerciale. În acest caz, rambursarea creditului și a dobânzilor aferente poate fi considerată ca parte a programului operațional, putând astfel fi eligibilă pentru ajutor financiar comunitar în conformitate cu articolul 103d. Orice acțiune specifică de prevenire și gestionare a crizelor se finanțează fie prin astfel de credite, fie direct, fiind permisă doar una dintre aceste variante.

(3) Statele membre se asigură că:

(a) programele operaționale includ două sau mai multe acțiuni de protecție a mediului; sau
(b) cel puțin 10 % din cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaționale sunt alocate acțiunilor de protecție a mediului.

Acțiunile de protecție a mediului respectă cerințele privind plățile pentru agromediu enunțate la articolului 39 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ( 1 ).

În cazul în care cel puțin 80 % dintre producători, membri ai unei organizații de producători, trebuie să respecte una sau mai multe angajamente privind agromediul în conformitate cu respectiva dispoziție, fiecare dintre respectivele angajamente se consideră a fi o acțiune de protecție a mediului, astfel cum se menționează la primul paragraf litera (a).

Sprijinul pentru acțiunile de protecție a mediului menționat la primul paragraf acoperă costurile suplimentare și pierderile de venit care rezultă din respectivele acțiuni.

(4) Alineatul (3) se aplică în Bulgaria și România de la 1 ianuarie 2011.

(5) Investițiile care sporesc presiunea asupra mediului sunt permise doar în situațiile în care sunt puse în practică metode eficiente de protecție a mediului împotriva acestor presiuni.

Articolul 103d
Ajutor financiar comunitar

(1) Ajutorul financiar comunitar este egal cu valoarea contribuțiilor financiare menționate la articolul 103b alineatul (1) litera (a) plătite efectiv, dar limitate la 50 % din valoarea reală a cheltuielilor suportate.

(2) Ajutorul financiar comunitar este limitat la 4,1 % din valoarea producției comercializate de fiecare organizație de producători.
Cu toate acestea, respectivul procent poate fi majorat la 4,6 % din valoarea producției comercializate, cu condiția ca suma ce depășește 4,1 % din valoarea producției comercializate să fie utilizată numai pentru măsurile de prevenire și gestionare a crizelor.

(3) La cererea organizației de producători, procentul menționat la alineatul (1) este de 60 % pentru un program operațional sau pentru o parte din acesta în cazul în se întrunește cel puțin una dintre condițiile următoare:

(a) este prezentat de mai multe organizații de producători din Comunitate care funcționează în state membre diferite conform sistemelor transnaționale;

(b) este prezentat de una sau mai multe organizații de producători implicate în sisteme care funcționează pe bază interprofesională;

(c) acoperă numai ajutorul specific acordat producției de produse ecologice reglementate, până la 31 decembrie 2008, prin Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare ( 1 ) și, de la 1 ianuarie 2009, prin Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice ( 2 );

(d) este prezentat de o organizație de producători dintr-un stat membru care a aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior, pentru acțiuni desfășurate până la sfârșitul anului 2013;

(e) este primul program prezentat de o organizație de producători recunoscută care a fuzionat cu o altă organizație de producători recunoscută;

(f) este primul program prezentat de o asociație de organizații de producători recunoscută;

(g) este prezentat de organizații de producători din state membre în care organizațiile de producători comercializează mai puțin de 20 % din producția de fructe și legume;

(h) este prezentat de o organizație de producători dintr-una din regiunile ultraperiferice ale Comunității;

(i) acoperă numai ajutorul specific pentru acțiuni de promovare a consumului de fructe și legume în rândul copiilor în instituțiile de învățământ.

(4) Procentul prevăzut la alineatul (1) este de 100 % în cazul în care volumul retragerilor de fructe și legume de pe piață nu depășește 5 % din volumul producției comercializate a fiecărei organizații de producători, iar cantitățile retrase sunt eliminate prin:

(a) distribuție gratuită către organizații și fundații de caritate autorizate în acest sens de statele membre, pentru a fi utilizate în cadrul activităților de sprijinire a persoanelor al căror drept la asistență publică este recunoscut de legislația internă, în special din cauza lipsei mijloacelor de subzistență;
(b) distribuție gratuită către unități penitenciare, școli, instituții de educație publice și tabere de vacanță pentru copii, precum și către spitale și cămine de bătrâni desemnate de statele membre, care iau toate măsurile pentru ca aceste cantități astfel distribuite să fie în plus față de cantitățile achiziționate în mod obișnuit de astfel de unități.

Articolul 103e
Ajutor financiar național

(1) În regiuni ale statelor membre în care gradul de organizare a producătorilor din sectorul fructelor și din cel al legumelor este deosebit de scăzut, statele membre pot fi autorizate de către Comisie, pe baza unei cereri bine justificate, să acorde organizațiilor de producători ajutor financiar național, reprezentând cel mult 80 % din contribuțiile financiare menționate la articolul 103b alineatul (1) litera (a).

Acest ajutor se adaugă la fondul operațional. În regiuni ale statelor membre în care organizațiile de producători comercializează mai puțin de 15 % din valoarea producției de fructe și legume și a căror producție de fructe și legume reprezintă cel puțin 15 % din producția agricolă totală, asistența menționată la primul paragraf poate fi rambursată de Comunitate la cererea statului membru respectiv.

▼M7 __________

▼M3

Articolul 103f
Cadrul național și strategia națională pentru programele operaționale

(1) Statele membre instituie un cadru național pentru stabilirea condițiilor generale pentru acțiunile menționate la articolul 103c alineatul (3). Acest cadru prevede în special că astfel de acțiuni trebuie să îndeplinească cerințele Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, inclusiv cele cu privire la complementaritate, coerență și conformitate prevăzute la articolul 5 din regulamentul în cauză.
Statele membre prezintă cadrul propus Comisiei, care poate solicita modificări în termen de trei luni în cazul în care constată că propunerea nu permite atingerea obiectivelor stabilite la articolul 174 din tratat și în cel de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu ( 1 ). Investițiile în exploatațiile individuale sprijinite de programele operaționale respectă, de asemenea, obiectivele respective.

(2) Statele membre stabilesc o strategie națională destinată programelor operaționale durabile pe piața de fructe și legume. Această strategie prevede următoarele:

(a) o analiză a situației din perspectiva punctelor tari și a punctelor slabe, precum și a potențialului de dezvoltare;
(b) justificarea priorităților alese;
(c) obiectivele programelor operaționale și ale instrumentelor, indicatorii de performanță;
(d) evaluarea programelor operaționale;
(e) obligațiile de raportare ale organizațiilor de producători.

De asemenea, strategia națională trebuie să includă cadrul național menționat la alineatul (1).

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică statelor membre care nu au organizații de producători recunoscute.

Articolul 103g
Aprobarea programelor operaționale

(1) Proiectele de programe operaționale sunt prezentate autorităților naționale competente care le aprobă, le resping sau solicită modificări în conformitate cu dispozițiile prezentei subsecțiuni.

(2) Organizațiile de producători comunică statului membru valoarea estimată a fondului operațional pentru fiecare an și prezintă motivele formulate pe baza devizelor pentru programele operaționale, a cheltuielilor pentru anul în curs și, posibil, pentru anii anteriori și, după caz, a estimărilor privind volumul producției pentru anul următor.

(3) Statul membru comunică organizației de producători sau asociației de organizații de producători valoarea estimată a ajutorului financiar comunitar, în conformitate cu plafoanele stabilite la articolul 103d.

(4) Plata ajutorului financiar se efectuează pe baza cheltuielilor suportate pentru acțiunile vizate de programul operațional. Pentru aceleași planuri se pot face și plăți în avans, cu condiția furnizării unei garanții.

(5) Organizația de producători comunică statului membru valoarea finală a cheltuielilor pentru anul precedent, anexând în acest sens toate documentele justificative, pentru a putea astfel primi soldul ajutorului financiar comunitar.

(6) Programele operaționale și finanțarea acestora de producători și organizații de producători, pe de o parte, și de fonduri comunitare, pe de altă parte, au o durată minimă de trei ani și o durată maximă de cinci ani.

▼M6

Subsecțiunea a II-a
Programul de încurajarea consumului de fructe în școli

Articolul 103ga
Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe și legume și cu produse transformate din fructe, legume și banane destinate copiilor

(1) În condițiile care urmează a fi determinate de către Comisie, începând cu anul școlar 2009-2010, se acordă un ajutor comunitar pentru:

(a) aprovizionarea instituțiilor de învățământ, inclusiv creșe, alte instituții preșcolare, școli primare și gimnazii, cu produse din sectorul fructelor și legumelor, cu produse transformate din fructe, legume și banane destinate copiilor; și
(b) anumite costuri legate de logistică, precum și distribuție, echipamente, comunicare, monitorizare și evaluare.

(2) Statele membre care doresc să participe la program elaborează în prealabil o strategie, la nivel național sau regional, pentru punerea în aplicare a acestuia, care conține în special bugetul programului lor, inclusiv contribuțiile comunitare și naționale, durata, grupul-țintă, produsele eligibile și modul de implicare al părților interesate relevante. Acestea prevăd, de asemenea, măsuri adiacente necesare pentru a asigura eficacitatea programului.

(3) Cu ocazia elaborării strategiilor lor, statele membre întocmesc lista produselor din sectorul fructelor și legumelor, al produselor transformate din fructe, legume și banane care vor fi eligibile în cadrul programelor lor. Totuși, respectiva listă nu include produse excluse printr-o măsură adoptată de Comisie în temeiul articolului 103h litera (f). Statele membre își selecționează produsele pe baza unor criterii obiective care pot include caracterul sezonier, disponibilitatea produsului și preocupări legate de mediu.

În acest sens, statele membre pot acorda preferință produselor de origine comunitară.

(4) Ajutorul comunitar menționat la alineatul (1):

(a) nu depășește 90 milioane EUR pe an școlar;

(b) nu depășește 50 % din costurile de aprovizionare și costurile asociate menționate la alineatul (1) sau 75 % din astfel de costuri în regiunile eligibile în cadrul obiectivului de convergență în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 299 alineatul (2) din tratat; și

(c) nu acoperă alte costuri în afară de costurile de aprovizionare și cele asociate menționate la alineatul (1).

(5) Ajutorul comunitar menționat la alineatul (1) este alocat fiecărui stat membru în funcție de criterii obiective care au la bază proporția de copii cu vârste între șase și zece ani. Cu toate acestea, fiecare stat membru care participă la program primește un ajutor comunitar de cel puțin 175 000 EUR. Statele membre participante la program solicită în fiecare an acordarea ajutorului comunitar pe baza strategiilor lor. Ca urmare a solicitărilor statelor membre, Comisia decide asupra alocării definitive, în limita creditelor disponibile în buget.

(6) Ajutorul comunitar menționat la alineatul (1) nu este utilizat pentru a înlocui finanțarea acordată oricăror programe naționale în derulare de încurajare a consumului de fructe sau altor programe de distribuție la nivelul școlilor care includ distribuirea fructelor. Totuși, dacă un stat membru are deja în derulare un program care ar fi eligibil pentru obținerea de ajutor comunitar în temeiul prezentului articol și dacă acesta intenționează să extindă aplicarea acestuia sau să îl facă mai eficient, inclusiv în ceea ce privește grupul-țintă al programului, durata acestuia sau produsele eligibile, ajutorul comunitar poate fi acordat în condițiile în care sunt respectate limitările prevăzute la alineatul (4) litera (b) în ceea ce privește raportul dintre ajutorul comunitar și cuantumul total al contribuției naționale. În acest caz, statul membru indică în strategia sa cum intenționează să își extindă programul sau să îl facă mai eficient.

(7) Statele membre pot, pe lângă ajutorul comunitar, să acorde un ajutor național pentru aprovizionarea cu produse și pentru acoperirea costurilor asociate menționate la alineatul (1). Aceste costuri pot fi acoperite, de asemenea, prin contribuții din partea sectorului privat. Statele membre pot, de asemenea, să acorde un ajutor național pentru finanțarea măsurilor adiacente menționate la alineatul (2).

(8) Programul comunitar de încurajare a consumului de fructe în școli nu aduce atingere niciunui alt program național separat de încurajare a consumului de fructe în școli care este compatibil cu dreptul comunitar.

(9) Comunitatea poate finanța, de asemenea, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, măsuri de informare, monitorizare și evaluare legate de programul de încurajare a consumului de fructe în școli, inclusiv cele de sensibilizare a publicului cu privire la acest program și cele de constituire a unei rețele.

Subsecțiunea III
Dispoziții procedurale

▼M3

Articolul 103h
Reguli de punere în aplicare

Comisia stabilește normele de punere în aplicare a prezentei secțiuni, în special:

(a) normele privind finanțarea măsurilor menționate la articolul 103a, inclusiv pragurile și plafoanele de ajutor și gradul de cofinanțare comunitară a ajutoarelor;
(b) procentul și normele privind rambursarea măsurilor menționate la articolul 103e alineatul (1);
(c) normele privind investițiile în exploatațiile individuale;
(d) datele pentru comunicările și notificările menționate la articolul 103g;
(e) dispoziția privind plățile parțiale ale ajutorului financiar comunitar menționat la articolul 103g;

▼M6

(f) dispozițiile referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe în școli menționat la articolul 103ga, inclusiv o listă de produse sau de ingrediente care ar trebui excluse din programul de încurajare a consumului de fructe în școli, repartizarea definitivă a ajutorului între statele membre, gestionarea financiară și bugetară și costurile asociate, strategiile statelor membre, măsurile adiacente și măsurile de informare, monitorizare și evaluare, precum și măsurile de constituire a unei rețele.

▼M10

Secțiunea IVb
Programe de sprijin în sectorul vitivinicol

Subsecțiunea I
Dispoziții introductive

Articolul 103i
Domeniu de aplicare

Prezenta secțiune prevede normele care reglementează acordarea de fonduri comunitare statelor membre și utilizarea acestor fonduri de către statele membre prin intermediul programelor naționale de sprijin (denumite în continuare „programe de sprijin“), în vederea finanțării măsurilor de sprijin specifice destinate susținerii sectorului vitivinicol.

Articolul 103j
Compatibilitate și coerență

(1) Programele de sprijin sunt compatibile cu legislația comunitară și cu activitățile, politicile și prioritățile Comunității.

(2) Statelor membre le revine responsabilitaea programelor de sprijin și asigură compatibilitatea acestora cu ordinea juridică internă și elaboraeea și punerea lor în aplicare în mod obiectiv, ținând cont de situația economică a producătorilor vizați și de necesitatea de a evita inegalitățile de tratament nejustificate între producători.
Statelor membre le revine responsabilitatea pentru asigurarea și efectuarea controalelor și aplicarea sancțiunilor necesare în cazul nerespectării programelor de sprijin.

(3) Nu se acordă sprijin:

(a) pentru proiecte de cercetare și măsuri destinate să susțină astfel de proiecte;
(b) pentru măsurile care sunt incluse în programele de dezvoltare rurală ale statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

Subsecțiunea II
Transmiterea și conținutul programelor de sprijin

Articolul 103k
Depunerea programelor de sprijin

(1) Fiecare stat membru producător menționat în anexa Xb înaintează Comisiei un proiect de program de sprijin pe cinci ani care cuprinde măsuri conforme cu dispozițiile prezentei secțiuni.

Programele de sprijin care au devenit aplicabile în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 continuă să se aplice în temeiul prezentului regulament.
Măsurile de sprijin din programele de sprijin se elaborează la nivelul geografic pe care statul membru îl consideră cel mai adecvat. Înainte de a fi înaintat Comisiei, programul de sprijin face obiectul unei consultări cu autoritățile și organizațiile competente la nivelul teritorial corespunzător.

Fiecare stat membru depune un singur proiect de program, care poate lua în calcul particularități regionale.

(2) Programele de sprijin devin aplicabile la trei luni după ce au fost înaintate Comisiei.
Cu toate acestea, în cazul în care programul de sprijin depus nu respectă condițiile prevăzute în prezenta subsecțiune, Comisia informează statul membru în consecință. În acest caz, statul membru înaintează Comisiei un program de sprijin revizuit. Programul revizuit devine aplicabil la două luni după notificare, cu excepția cazului în care persistă o incompatibilitate, situație în care se aplică prezentul paragraf.

(3) Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis modificărilor privind programele de sprijin prezentate de statele membre.

(4) Articolul 103l nu se aplică în cazul în care unica măsură a unui stat membru în cadrul unui program de sprijin constă în transferul către sistemul de plăți unice menționat la articolul 103o. În acest caz, articolul 188a alineatul (5) se aplică numai cu privire la anul în care are loc transferul, iar articolul 188a alineatul (6) nu se aplică.

Articolul 103l
Conținutul programelor de sprijin

Programele de sprijin sunt alcătuite din următoarele elemente:

(a) o descriere detaliată a măsurilor propuse, precum și obiectivele cuantificate ale acestora;
(b) rezultatele consultărilor organizate;
(c) o evaluare a efectelor de ordin tehnic, economic, social și de mediu preconizate;
(d) un calendar de punere în aplicare a măsurilor;
(e) un tabel financiar general, care să indice resursele care urmează să fie utilizate și un proiect orientativ de alocare a acestor resurse împărțit pe măsuri, în conformitate cu plafoanele stabilite în anexa Xb;
(f) criteriile și indicatorii cantitativi care urmează să fie utilizați pentru monitorizare și evaluare, precum și măsurile luate pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare și eficientă a programelor de sprijin; și
(g) desemnarea autorităților competente și a organismelor responsabile de punerea în aplicare a programului de sprijin.

Articolul 103m
Măsuri eligibile

(1) Programele de sprijin cuprind una sau mai multe dintre măsurile următoare:

(a) sprijinul prin sistemul de plăți unice în conformitate cu articolul 103o;
(b) promovarea în conformitate cu articolul 103p;
(c) restructurarea și reconversia podgoriilor în conformitate cu articolul 103q;
(d) recoltarea în stare verde în conformitate cu articolul 103r;
(e) fondurile mutuale în conformitate cu articolul 103s;
(f) asigurarea recoltei în conformitate cu articolul 103t;
(g) investițiile în conformitate cu articolul 103u;
(h) distilarea subproduselor în conformitate cu articolul 103v;
(i) distilarea alcoolului alimentar în conformitate cu articolul 103w;
(j) distilarea de criză în conformitate cu dispozițiile articolului 103x;
(k) folosirea mustului de struguri concentrat în conformitate cu articolul 103y.

(2) Programele de sprijin nu conțin alte măsuri în afara celor prevăzute la articolele 103o-103y.

Articolul 103n
Norme generale aplicabile programelor de sprijin

(1) Alocarea fondurilor comunitare disponibile, precum și plafoanele bugetare aplicabile sunt prevăzute în anexa Xb.

(2) Sprijinul comunitar se acordă doar pentru cheltuielile eligibile ocazionate după depunerea programelor de sprijin relevante, în conformitate cu articolul 103k alineatul (1).

(3) Statele membre nu contribuie la costul măsurilor finanțate de Comunitate în cadrul programelor de sprijin.

(4) Prin derogare de la alineatul (3), statele membre pot acorda un ajutor național, în conformitate cu normele comunitare în materie privind ajutoarele de stat, pentru măsurile menționate la articolele 103p, 103t și 103u.

Nivelul maxim al ajutorului, așa cum este stabilit în normele comunitare relevante privind ajutoarele de stat, se aplică finanțării publice globale, care include atât fonduri comunitare, cât și fonduri naționale.

Subsecțiunea III
Măsuri de sprijin specifice

Articolul 103o
Sistemul de plăți unice și sprijinul pentru viticultori

(1) Statele membre pot oferi sprijin viticultorilor prin alocarea unor drepturi la plată în sensul titlului III capitolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 în conformitate cu punctul O din anexa VII la regulamentul respectiv.

(2) Statele membre care intenționează să recurgă la posibilitatea menționată la alineatul (1) prevăd acest sprijin în programele lor de sprijin inclusiv, în ceea ce privește transferurile ulterioare de fonduri către sistemul de plăți unice, sub formă de modificări ale acelor programe în conformitate cu articolul 103k alineatul (3).

(3) După punerea sa în aplicare, sprijinul menționat la alineatul (1):

(a) rămâne în cadrul sistemului de plăți unice și nu mai este disponibil sau nu mai este pus la dispoziție în temeiul articolului 103k alineatul (3), pentru măsurile enumerate la articolele 103p-103y în anii următori de aplicare a programelor de sprijin;
(b) reduce proporțional cuantumul fondurilor disponibile pentru măsurile enumerate la articolele 103p-103y în cadrul programelor de sprijin.

Articolul 103p
Promovarea pe piețele țărilor terțe

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol se acordă pentru măsuri de informare sau de promovare în țările terțe a vinurilor comunitare, în vederea îmbunătățirii competitivității acestora în țările respective.

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) se referă la vinuri cu denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată sau la vinurile pentru care se indică soiul viței.

(3) Măsurile menționate la alineatul (1) pot să cuprindă numai următoarele:

(a) relații publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care subliniază în mod special avantajele produselor comunitare, în principal în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentară sau respectarea mediului;
(b) participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională;
(c) campanii de informare, în special privind regimurile comunitare referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică;
(d) studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;
(e) studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de promovare și informare.

(4) Contribuția Comunității la finanțarea activităților de promovare nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile.

Articolul 103q
Restructurarea și reconversia podgoriilor

(1) Obiectivul măsurilor referitoare la restructurarea și reconversia podgoriilor este creșterea competitivității producătorilor de vin.

(2) Restructurarea și reconversia podgoriilor sunt sprijinite în conformitate cu prezentul articol doar cu condiția ca statele membre să trimită inventarul potențialului de producție, în conformitate cu articolul 185a alineatul (3).

(3) Sprijinul pentru restructurarea și reconversia podgoriilor poate acoperi numai una sau mai multe din următoarele activități:

(a) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire;
(b) replantarea podgoriilor;
(c) ameliorarea tehnicilor de gestionare a podgoriilor.

Reînnoirea normală a podgoriilor ajunse la finalul ciclului lor natural de viață este exclusă de la acordarea sprijinului.

(4) Sprijinul pentru restructurarea și reconversia podgoriilor poate lua numai următoarele forme:

(a) acordarea unor despăgubiri producătorilor pentru pierderea veniturilor ca urmare a punerii în aplicare a măsurii;
(b) o contribuție la costurile restructurării și reconversiei.

(5) Despăgubirea producătorilor pentru pierderea veniturilor, așa cum este menționat la alineatul (4) litera (a) poate acoperi până la 100 % din pierderile relevante și poate lua una dintre formele următoare:

(a) sub rezerva dispozițiilor subsecțiunii II din partea II titlul I capitolul III secțiunea IVa prin care se stabilește regimul tranzitoriu privind drepturile de plantare, autorizarea coexistenței podgoriilor vechi cu cele noi pentru o perioadă determinată de maximum trei ani, care expiră la încheierea regimului tranzitoriu privind drepturile de plantare;
(b) o compensație financiară.

(6) Contribuția Comunității la finanțarea costurilor efective de restructurare și reconversie a podgoriilor nu depășește 50 % din acestea. În regiunile clasificate drept regiuni de convergență conform Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune ( 1 ), contribuția Comunității la costurile de restructurare și de reconversie nu depășește 75 %.

Articolul 103r
Recoltarea înainte de coacere

(1) În sensul prezentului articol, recoltarea înainte de coacere înseamnă distrugerea totală sau înlăturarea ciorchinilor încă neajunși la maturitate, reducând astfel la zero producția pe suprafața respectivă.

(2) Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere contribuie la restabilirea echilibrului între cerere și ofertă pe piața vitivinicolă a Comunității, pentru a preveni crizele de pe piață.

(3) Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere poate fi acordat ca despăgubire sub forma unei sume forfetare pe hectar, al cărei cuantum urmează să fie stabilit de statul membru în cauză.
Această plată nu depășește 50 % din suma costurilor directe ale distrugerii sau înlăturării ciorchinilor și din pierderile de venit aferente unei astfel de distrugeri sau înlăturări.

(4) Statele membre vizate introduc un sistem bazat pe criterii obiective pentru a se asigura că măsura recoltării înainte de coacere nu duce la o despăgubire a viticultorilor individuali care să depășească plafoanele menționate la alineatul (3) al doilea paragraf.

Articolul 103s
Fonduri mutuale

(1) Sprijinul pentru crearea de fonduri mutuale oferă asistență producătorilor care doresc să se asigure împotriva fluctuațiilor pieței.

(2) Sprijinul pentru crearea de fonduri mutuale poate fi acordat sub forma unui ajutor temporar și degresiv destinat să acopere costurile administrative ale unor astfel de fonduri.

Articolul 103t
Asigurarea recoltei

(1) Sprijinul pentru asigurarea recoltei contribuie la protejarea veniturilor producătorilor atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunători.

(2) Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat sub forma unei contribuții financiare a Comunității care nu poate depăși:

(a) 80 % din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva pierderilor rezultate din fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale;
(b) 50 % din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:

(i) pierderilor menționate la litera (a) și împotriva altor pierderi cauzate de fenomene climatice cu efecte adverse;
(ii) pierderilor cauzate de animale, boli vegetale sau de infestări cu dăunători.

(3) Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat numai dacă plățile din asigurarea în cauză nu îi despăgubesc pe producători în proporție de peste 100 % din pierderile de venit suferite, luând în calcul orice alte despăgubiri pe care aceștia le-au obținut în cadrul altor scheme de sprijin în legătură cu riscul asigurat.

(4) Sprijinul pentru asigurarea recoltei nu trebuie să denatureze concurența pe piața asigurărilor.

Articolul 103u
Investiții

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru investiții corporale sau necorporale în instalații de transformare, în infrastructura unității vinicole sau comercializarea vinului care îmbunătățesc performanța globală a întreprinderii și se referă la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

(a) producerea sau comercializarea produselor menționate în anexa XIb;
(b) dezvoltarea unor produse, procese sau tehnologii noi legate de produsele menționate în anexa XIb.

(2) Atunci când este acordat la nivelul maxim, ajutorul prevăzut la alineatul (1) se limitează la microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii. În cazul teritoriului Insulelor Azore, Madeira, Canare și al insulelor mici din Marea Egee în sensul Regulamentului (CE) nr. 1405/2006, precum și al departamentelor franceze de peste mări, nu se aplică nicio limită în ceea ce privește cuantumul pentru nivelul maxim de sprijin. În cazul întreprinderilor care nu intră sub incidența articolului 2 alineatul (1) din titlul I al anexei la Recomandarea 2003/361/CE și care au mai puțin de 750 de angajați sau o cifră de afaceri mai mică de 200 de milioane EUR, intensitatea maximă a ajutorului se reduce la jumătate.

Sprijinul nu se acordă întreprinderilor în dificultate în sensul orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate.

(3) Cheltuielile eligibile nu cuprind elementele menționate la articolul 71 alineatul (3) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

(4) Plafoanele maxime ale ajutoarelor în ceea ce privește costurile investițiilor eligibile care se aplică contribuției comunitare sunt următoarele:

(a) 50 % în regiunile clasificate drept regiuni de convergență în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006;
(b) 40 % în alte regiuni decât regiunile de convergență;
(c) 75 % în regiunile ultraperiferice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 247/2006;
(d) 65 % în insulele mici din Marea Egee, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1405/2006.

(5) Articolul 72 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 se aplică mutatis mutandis sprijinului menționat la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 103v
Distilarea subproduselor

(1) Se poate acorda sprijin pentru distilarea voluntară sau obligatorie a subproduselor vitivinicole care a fost efectuată în conformitate cu condițiile stabilite la punctul D din anexa XVb.
Valoarea ajutorului se stabilește pe procent/volum și pe hectolitru de alcool produs. Nu se acordă niciun ajutor pentru volumul de alcool conținut în subprodusele care urmează a fi distilate care depășesc 10 % în raport cu volumul de alcool conținut în vinul produs.

(2) Nivelurile maxime aplicabile ale ajutoarelor se bazează pe costurile de colectare și prelucrare și se stabilesc de către Comisie.

(3) Alcoolul rezultat din distilarea pentru care s-a acordat sprijin menționată la alineatul (1) este folosit exclusiv în scopuri industriale sau energetice pentru a se evita denaturarea concurenței.

Articolul 103w
Distilarea alcoolului alimentar

(1) Până la 31 iulie 2012, se poate acorda sprijin producătorilor pentru vinul care este distilat pentru a obține alcool alimentar sub forma unui ajutor pe hectar.

(2) Contractele relevante privind distilarea vinului, precum și dovezile relevante privind livrarea pentru distilare se depun înainte de acordarea sprijinului.

Articolul 103x
Distilarea de criză

(1) Până la 31 iulie 2012, se poate acorda sprijin pentru distilarea voluntară sau obligatorie a excedentului de vin care este stabilit de statele membre în cazuri justificate de criză pentru a reduce sau elimina excedentul și a asigura, în același timp, continuitatea ofertei de la o recoltă la alta.

(2) Nivelurile maxime aplicabile ale ajutoarelor se stabilesc de către Comisie.

(3) Alcoolul rezultat din distilarea pentru care s-a acordat sprijin, menționată la alineatul (1), este folosit exclusiv în scopuri industriale sau energetice pentru a se evita denaturarea concurenței.

(4) Partea din bugetul disponibil folosită pentru măsura de distilare de criză nu poate depăși următoarele cote procentuale calculate în raport cu fondurile totale disponibile stabilite în anexa Xb pentru fiecare stat membru în anul bugetar respectiv:

— 20 % în 2009;
— 15 % în 2010;
— 10 % în 2011;
— 5 % în 2012.

(5) Statele membre pot mări fondurile disponibile pentru măsura de distilare de criză dincolo de plafoanele anuale stabilite la alineatul (4) prin alocarea unor fonduri naționale în conformitate cu limitele următoare [exprimate în procente din plafonul anual respectiv stabilit la alineatul (4)]:

— 5 % în anul vinicol 2010;
— 10 % în anul vinicol 2011;
— 15 % în anul vinicol 2012.

Atunci când este cazul, statele membre notifică Comisiei alocarea de fonduri naționale menționate în primul paragraf, iar Comisia aprobă operațiunea înainte de punerea la dispoziție a acestor fonduri.

Articolul 103y
Folosirea mustului de struguri concentrat

(1) Până la 31 iulie 2012, se poate acorda sprijin producătorilor de vin care folosesc must de struguri concentrat, inclusiv must de struguri concentrat rectificat, pentru a crește tăria alcoolică naturală a produselor în conformitate cu condițiile stabilite în anexa XVa.

(2) Valoarea ajutorului se stabilește pe % volum de tărie alcoolică potențială și pe hectolitru de must folosit pentru îmbogățire.

(3) Nivelurile maxime aplicabile ale ajutoarelor pentru această măsură în diferite zone viticole se stabilesc de către Comisie.

Articolul 103z
Ecocondiționalitate

Atunci când se constată că un fermier nu a respectat pe exploatația sa, în orice moment în decursul a trei ani de la plata efectuată în cadrul programului de sprijin pentru reconstrucție și reconversie sau în cursul anului următor plății efectuate în cadrul programului de sprijin pentru recoltarea înainte de coacere, cerințele de reglementare în materie de gestionare și bunele condiții agricole și de mediu menționate la articolele 3-7 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, iar această nerespectare este rezultatul unei acțiuni sau al unei omisiuni direct imputabile fermierului, plata se reduce sau se anulează, parțial sau total, în funcție de gravitatea, măsura, continuitatea și caracterul repetat al nerespectării, iar dacă este cazul, fermierul este obligat să ramburseze sumele încasate în conformitate cu condițiile prevăzute în dispozițiile menționate.

Subsecțiunea IV
Dispoziții procedurale

Articolul 103za
Măsuri de punere în aplicare

Normele necesare de punere în aplicare a prezentei subsecțiuni sunt adoptate de către Comisie.
Aceste măsuri pot cuprinde în special:

(a) formatul prezentării programelor de sprijin;
(b) norme privind modificările programelor de sprijin după ce acestea au devenit aplicabile;
(c) norme detaliate de punere în aplicare a măsurilor prevăzute la articolele 103p-103y;
(d) condițiile aplicabile în materie de comunicare și publicitate privind sprijinul finanțat din fonduri comunitare.

▼B

Secțiunea V
Fondul comunitar de tutun

Articolul 104
Fondul de tutun

(1) Fondul comunitar de tutun (denumit în continuare „fondul”) este înființat în vederea finanțării măsurilor în domeniile următoare:

(a) îmbunătățirea conștientizării de către populație a efectelor nocive ale oricărei forme de consum de tutun, în special prin informare și educație, asistență în colectarea datelor pentru determinarea tendințelor în consumul de tutun și pentru realizarea unor studii epidemiologice asupra nicotinismului în Comunitate și un studiu asupra prevenirii nicotinismului;

(b) realizarea unor acțiuni specifice de reconversiune a producătorilor de tutun spre alte culturi sau spre alte activități economice creatoare de locuri de muncă, respectiv realizarea de studii asupra posibilităților în materie.

(2) Fondul este finanțat:

(a) pentru recolta din 2002, de o reținere egală cu 2 % și pentru recoltele din 2003, 2004 și 2005, de o reținere de 3 % din prima menționată la titlul I din Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 aplicabil până la și inclusiv recolta din 2005 pentru finanțarea măsurilor menționate la alineatul (1);

▼M4

(b) pentru anii calendaristici 2006-2009, în temeiul articolului 110m din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

▼B

(3) Normele de aplicare a prezentului articol sunt adoptate de către Comisie.

Secțiunea VI
Dispoziții speciale privind sectorul apicol

Articolul 105
Domeniul de aplicare

(1) În scopul ameliorării condițiilor generale de producție și de comercializare a produselor apicole, statele membre pot stabili un program național pentru o perioadă de 3 ani (denumit în continuare „programul apicol”).

▼M7

(2) Statele membre pot acorda ajutoare naționale specifice pentru protecția exploatațiilor apicole dezavantajate prin condiții structurale sau naturale sau în cadrul programelor de dezvoltare economică, cu excepția ajutoarelor alocate pentru producție sau comerț. Aceste ajutoare sunt notificate Comisiei de către statele membre împreună cu comunicarea programului apicol în conformitate cu articolul 109.

▼B

Articolul 106
Măsuri eligibile pentru ajutorul financiar

Acțiunile care pot fi incluse în programul apicol sunt următoarele:

(a) asistența tehnică pentru apicultori și grupuri de apicultori;

(b) lupta contra varoozei;

(c) raționalizarea transhumanței;

(d) măsuri de asistență pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii;

(e) măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol comunitar;

(f) colaborarea cu organismele specializate în realizarea de programe de cercetare aplicată în domeniul apiculturii și al produselor apicole.

Măsurile finanțate de către FEDR conform Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului ( 1 ) sunt excluse din programul apicol.

Articolul 107
Studiul structurii producției și comercializării în sectorul apicol

Pentru a putea beneficia de cofinanțarea prevăzută la articolul 108 alineatul (1), statele membre realizează un studiu asupra structurii sectorului apicol pe teritoriile lor, respectiv în privința producției și comercializării.

Articolul 108
Finanțarea

(1) Comunitatea participă la finanțarea programelor apicole cu 50 % din cheltuielile suportate de statele membre.

(2) Cheltuielile privind măsurile realizate în cadrul programului apicol sunt efectuate de către statele membre până cel târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Articolul 109
Consultare

Programul apicol se elaborează în strânsă colaborare cu organizațiile reprezentative și cooperativele apicole. Acesta este înaintat Comisiei în vederea aprobării.

Articolul 110
Norme de aplicare

Comisia stabilește modalitățile de aplicare ale prezentei secțiuni.

Secțiunea VII
Ajutor financiar pentru sectorul viermilor de mătase

Articolul 111
Ajutorul financiar destinat sericicultorilor

(1) Se acordă un ajutor financiar pentru viermii de mătase care se încadrează la codul NC ex 0106 90 00 și pentru ouăle viermilor de mătase cu codul NC ex 0511 99 85, crescuți în Comunitate.

(2) Ajutorul este acordat crescătorilor de viermi de mătase pentru fiecare cutie cu ouă de viermi de mătase pe care o folosesc, cu condiția ca acele cutii să conțină o cantitate minimă de ouă, cantitate care urmează să fie stabilită, iar creșterea viermilor să fi dat rezultate bune.

(3) Valoarea ajutorului pe cutie de ouă de viermi de mătase folosită este fixată la 133,26 EUR.

Articolul 112
Norme de aplicare

Comisia adoptă normele de aplicare a prezentei secțiuni, care se referă în special la următoarele elemente: cantitatea minimă de ouă menționată la articolul 110 alineatul (2).

TITLUL II
REGULI PRIVIND COMERCIALIZAREA ȘI PRODUCȚIA

▼M10

CAPITOLUL I
Norme privind comercializarea și producția

Secțiunea I
Norme de comercializare

▼B

Articolul 113
Standarde de comercializare

▼M3

(1) Comisia poate prevedea norme de comercializare pentru unul sau mai multe produse din următoarele sectoare:

(a) ulei de măsline și măsline de masă, în ceea ce privește produsele menționate în anexa I partea VII litera (a);
(b) fructe și legume;
(c) fructe și legume prelucrate;
(d) banane;
(e) plante vii;

▼B

(2) Normele menționate la alineatul (1):

(a) se stabilesc luând în considerare în special:

(i) particularitățile produselor în cauză;
(ii) necesitatea garantării condițiilor care permit buna desfacere a acestor produse pe piață;

▼M3

(iii) interesul consumatorilor de a primi informații adecvate și transparente privind produsele, cuprinzând, în special pentru produsele din sectoarele fructelor și legumelor și din cele ale fructelor și legumelor prelucrate, țara de origine, clasa și, după caz, soiul (sau tipul comercial) corespunzătoare produsului;

▼B

(iv) în ceea ce privește uleiurile de măsline menționate la anexa I partea VII litera (a), evoluția metodelor utilizate pentru a stabili caracteristicile fizice, chimice și organoleptice ale acestora;

▼M3

(v) în ceea ce privește sectorul fructelor și al legumelor și sectorul fructelor și al legumelor prelucrate, recomandările standard adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU);

(b) se pot referi în special la calitate, clasificare, greutate, calibrare, ambalare, condiționare, depozitare, transport, prezentare, origine și etichetare.

▼B

(3) În absența unor dispoziții contrare ale Comisiei, conform criteriilor menționate la alineatul (2) litera (a), produsele pentru care normele de comercializare au fost stabilite nu pot fi comercializate în Comunitate decât dacă îndeplinesc normele respective.

Fără a aduce atingere vreunei dispoziții specifice care ar putea fi adoptată de către Comisie în aplicarea articolului 194, statele membre verifică conformitatea produselor în cauză cu normele stabilite și, dacă este cazul, iau sancțiunile care se impun.

▼M3

Articolul 113a
Cerințe suplimentare pentru comercializarea produselor din sectorul fructelor și al legumelor

(1) Produsele din sectorul fructelor și al legumelor destinate a fi vândute în stare proaspătă consumatorilor pot fi comercializate numai dacă sunt de calitate bună, corectă și vandabilă și dacă este indicată țara de origine.

(2) Normele de comercializare la care se face referire la alineatul (1) și la articolul 113 alineatul (1) literele (b) și (c) se aplică tuturor etapelor de comercializare, inclusiv importului și exportului, exceptând cazurile în care Comisia dispune altfel.

(3) Deținătorul produselor provenind din sectorul fructelor și al legumelor și din cel al fructelor și al legumelor prelucrate reglementate în baza normelor de comercializare poate să expună aceste produse sau să le ofere spre vânzare, să le livreze sau să le comercializeze în Comunitate numai în conformitate cu respectivele norme și este responsabil de asigurarea unei asemenea conformități.

(4) În plus față de dispozițiile articolului 113 alineatul (3) al doilea paragraf și fără a aduce atingere niciunei dispoziții care poate fi adoptată de Comisie în conformitate cu articolul 194, în special în ceea ce privește aplicarea coerentă în statele membre a verificărilor de conformitate, statele membre verifică, în sectorul fructelor și al legumelor și în sectorul fructelor și al legumelor prelucrate, în mod selectiv, pe baza unei analize a riscului, dacă produsele în cauză se conformează standardelor de comercializare respective. Aceste verificări se concentrează pe etapa anterioară expedierii de la locul de producție, când produsele sunt ambalate sau încărcate. Pentru produsele din țările terțe, verificările se efectuează înainte de punerea în circulație.

Articolul 113b
Comercializarea cărnii provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 42 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) și anexei V punctul A, condițiile stabilite în anexa XIa, în special denumirile comerciale care trebuie utilizate, stabilite la punctul III din respectiva anexă, se aplică cărnii provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere sacrificate la sau după 1 iulie 2008, produsă în Comunitate sau importată din țări terțe.

Cu toate acestea, carnea provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere sacrificate înainte de 1 iulie 2008 poate fi comercializată în continuare fără a îndeplini condițiile stabilite în anexa XIa.

(2) Condițiile menționate la alineatul (1) nu se aplică cărnii provenind de la bovine în cazul cărora s-a înregistrat, înainte de 29 iunie 2007, o denumire de origine sau indicație geografică protejată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 510/2006 din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare ( 1 ).

▼M10

Articolul 113c
Norme de comercializare pentru îmbunătățirea și stabilizarea funcționării pieței comune a vinurilor

(1) În vederea îmbunătățirii și stabilizării funcționării pieței comune a vinurilor, inclusiv a strugurilor, musturilor și vinurilor din care rezultă, statele membre producătoare pot stabili norme de comercializare privind reglementarea ofertei, în special prin punerea în aplicare a deciziilor luate de organizațiile interprofesionale menționate la articolul 123 alineatul (3) și la articolul 125o.

Aceste norme trebuie să fie proporționale cu obiectivul urmărit și nu trebuie:

(a) să se refere la tranzacții ulterioare primei desfaceri pe piață a produsului în cauză;
(b) să permită fixarea prețurilor, inclusiv cu titlu orientativ sau de recomandare;
(c) să indisponibilizeze un procent excesiv din recoltă, care ar fi în mod normal disponibil;
(d) să permită refuzul eliberării atestatelor naționale și comunitare necesare circulației și comercializării vinurilor, dacă această comercializare este conformă cu normele menționate anterior.

(2) Normele menționate la alineatul (1) trebuie aduse in extenso la cunoștința operatorilor prin apariția într-o publicație oficială a respectivului stat membru.

(3) Obligațiile de raportare menționate la articolul 125o alineatul (3) se aplică în ceea ce privește deciziile sau acțiunile statelor membre în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 113d
Dispoziții specifice privind comercializarea vinului

(1) Denumirea unei categorii de produse viticole enumerate în anexa XIb se poate utiliza în Comunitate numai pentru comercializarea unui produs care respectă condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Cu toate acestea, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 118y alineatul (1) litera (a), statele membre pot permite utilizarea termenului „vin” în cazul în care:

(a) acesta este însoțit de denumirea unui fruct sub formă de denumire compusă, pentru a descrie produsele obținute prin fermentarea altor fructe decât strugurii; sau
(b) acesta face parte dintr-o denumire compusă.

Trebuie evitată orice confuzie cu produsele care corespund categoriilor de vin din anexa XIb.

(2) Categoriile de produse viticole care figurează în anexa XIb pot fi modificate de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 195 alineatul (4).

(3) Cu excepția vinurilor îmbuteliate pentru care există dovada că îmbutelierea a fost făcută înainte de 1 septembrie 1971, vinul obținut din unul dintre soiurile de struguri de vinificație enumerate în clasificările întocmite în conformitate cu articolul 120a alineatul (2) primul paragraf, dar care nu corespunde uneia dintre categoriile prevăzute în anexa XIb, nu poate fi utilizat decât pentru consumul individual al gospodăriei viticultorului, pentru producerea oțetului sau pentru distilare.

▼B

Articolul 114
Standardele de comercializare a laptelui și produselor lactate

(1) Produsele alimentare destinate consumului uman pot fi comercializate ca lapte și produse lactate doar dacă sunt conforme cu definițiile și denumirile prevăzute la anexa XII.

(2) Fără a aduce atingere scutirilor prevăzute de dreptul comunitar și măsurilor de protecție a sănătății publice, laptele cu codul NC 0401 destinat consumului uman nu poate fi comercializat în Comunitate decât în conformitate cu anexa XIII, și în special, conform definițiilor de la punctul I.

Articolul 115
Standarde de comercializare a grăsimilor

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 114 alineatul (1) sau altor dispoziții adoptate în domeniul veterinar sau a celui de produse alimentare pentru a garanta conformitatea produselor cu normele de igienă și de sănătate și pentru protejarea sănătății umane și animale, normele stabilite în anexa XV se aplică următoarelor produse, al căror conținut de grăsimi este de minimum 10 % dar mai puțin de 90 % din greutate, și care sunt destinate consumului uman:

(a) grăsimile lactate care se încadrează la subpozițiile NC 0405 și ex 2106;
(b) grăsimile care se încadrează la subpoziția NC ex 1517;
(c) grăsimi compuse din produse vegetale și/sau animale cu codurile NC ex 1517 și ex 2106.

Conținutul de grăsimi cu excluderea sării este egal sau cel puțin cu două treimi din materia uscată.

Cu toate acestea, aceste norme nu se aplică produselor care rămân solide la o temperatură de 20 o C, și care se utilizează pentru tartinare.

Articolul 116
Standarde de comercializare ale produselor din sectoarele ouălor și păsărilor de curte

Produsele din sectoarele ouălor și păsărilor de curte se comercializează în conformitate cu dispozițiile anexei XIV.

Articolul 117
Certificarea hameiului

(1) Produsele din sectorul hameiului, recoltate sau elaborate în Comunitate, sunt supuse unei proceduri de atestare.

(2) Atestarea nu poate fi eliberată decât pentru produsele care prezintă caracteristicile calitative minime valabile la un stadiu determinat de comercializare. În cazul pulberii de hamei, al pulberii de hamei îmbogățită cu lupulină, al extractului de hamei și al produselor amestecate cu hamei, atestarea nu poate fi eliberată decât dacă conținutul de acid alfa al acestor produse nu este inferior celui de hamei din care au fost elaborate.

(3) Atestarea indică cel puțin:

(a) locul/locurile de producție a hameiului;
(b) anul/anii de recoltare;
(c) varietatea/varietățile.

(4) Produsele din sectorul hameiului pot fi comercializate sau exportate doar dacă a fost eliberată atestarea menționată la alineatele (1), (2) și (3).
În cazul produselor importate din sectorul hameiului, atestarea prevăzută la articolul 158 alineatul (2) este considerată a fi echivalentă atestării.

(5) Măsuri derogatorii de la dispozițiile alineatului (4) pot fi adoptate de către Comisie:

(a) în vederea îndeplinirii cerințelor comerciale ale unor țări terțe; sau
(b) pentru produsele destinate unor utilizări speciale.

Măsurile menționate în primul paragraf:

(a) nu afectează comercializarea normală a produselor pentru care atestarea a fost eliberată;
(b) sunt însoțite de garanții pentru evitarea confuziilor cu aceste produse.

Articolul 118
Standarde de comercializare a uleiului de măsline și a uleiului din turtă de măsline

(1) Utilizarea descrierilor și definițiilor uleiului de măsline și ale uleiului din turtă de măsline care figurează în anexa XV este obligatorie în scopul comercializării produselor în cauză în cadrul Comunității, în măsura în care acest lucru este compatibil cu regulamentele internaționale obligatorii, în schimburile cu țări terțe.

(2) Doar uleiurile menționate la punctul 1 literele (a) și (b), punctul 3 și punctul 6 din anexa XV pot face obiectul unei comercializări cu amănuntul.

▼M10

Secțiunea a I-a
Denumiri de origine, indicații geografice și mențiuni tradițional e în sectorul vitivinicol

Articolul 118a
Domeniul de aplicare

(1) Normele privind denumirile de origine, indicațiile geografice și mențiunile tradiționale stabilite în prezenta secțiune se aplică produselor menționate la punctele 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 și 16 din anexa XIb.

(2) Normele menționate la alineatul (1) se bazează pe:

(a) protejarea intereselor legitime ale:

(i) consumatorilor; și
(ii) producătorilor;

(b) asigurarea bunei funcționări a pieței comune pentru produsele vizate;
(c) promovarea producerii unor produse de calitate, permițând, în același timp, măsuri naționale ale politicii de calitate.

Subsecțiunea I
Denumiri de origine și indicații geografice

Articolul 118b
Definiții

(1) În sensul prezentei subsecțiuni, se aplică următoarele definiții:

(a) „denumire de origine“ înseamnă denumirea unei regiuni, a unui loc specific sau, în cazuri excepționale, a unei țări, utilizată pentru a descrie un produs menționat la articolul 118a alineatul (1) care respectă următoarele cerințe:

(i) calitatea și caracteristicile sale se datorează în mod esențial sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factorii săi naturali și umani;
(ii) strugurii din care este produs provin exclusiv din această arie geografică;
(iii) este produs în această arie geografică; și
(iv) este obținut din soiuri de viță-de-vie aparținând speciei Vitis vinifera;

(b) „indicație geografică“ înseamnă o indicație referitoare la o regiune, un loc specific sau, în cazuri excepționale, o țară, utilizată pentru a descrie un produs menționat la articolul 118a alineatul (1) care respectă următoarele cerințe:

(i) posedă o calitate, o reputație sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite zonei geografice respective;
(ii) strugurii, în proporție de cel puțin 85 %, provin exclusiv din această arie geografică;
(iii) este produs în această arie geografică; și
(iv) este obținut din soiuri de viță de vie aparținând speciei Vitis vinifera sau unei încrucișări între Vitis vinifera și alte specii din genul Vitis.

(2) Anumite denumiri utilizate în mod tradițional constituie o denumire de origine dacă:

(a) desemnează un vin;
(b) trimit la o denumire geografică;
(c) îndeplinesc condițiile menționate la alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv); și
(d) sunt supuse procedurii de acordare a protecției pentru denumirile de origine și indicațiile geografice prevăzute în prezenta subsecțiune.

(3) Denumirile de origine și indicațiile geografice, inclusiv cele care se referă la arii geografice din țări terțe, sunt eligibile pentru protecție în Comunitate conform normelor prevăzute în prezenta subsecțiune.

Articolul 118c
Conținutul cererii de protecție

(1) Cererile de protecție a denumirilor, precum denumirile de origine sau indicațiile geografice, includ un dosar tehnic care conține:

(a) denumirea care urmează a beneficia de protecție;
(b) numele și adresa solicitantului;
(c) caietul de sarcini al produsului, așa cum sunt menționate la alineatul (2); și
(d) un document unic care rezumă caietul de sarcini al produsului menționate la alineatul (2).

(2) Caietul de sarcini al produsului permite părților interesate să verifice respectarea condițiilor relevante de producție asociate denumirii de origine sau indicației geografice.

Acestea conțin cel puțin următoarele elemente:

(a) denumirea care urmează a beneficia de protecție;

(b) o descriere a vinului (vinurilor):

(i) pentru vinuri cu denumire de origine, principalele caracteristici analitice și organoleptice;
(ii) pentru vinuri cu indicație geografică, principalele caracteristici analitice, precum și o evaluare sau o indicație a caracteristicilor organoleptice;

(c) dacă este cazul, practicile oenologice specifice utilizate pentru producerea vinului (vinurilor), precum și a restricțiilor relevante pentru producerea vinului (vinurilor);

(d) delimitarea ariei geografice în cauză;

(e) producția maximă la hectar;

(f) indicarea soiului sau a soiurilor de struguri de vinificație din care a (au) fost obținut (obținute) vinul (vinurile);

(g) informațiile care confirmă legătura menționată la articolul 118b alineatul (1) litera (a) punctul (i) sau, dacă este cazul, la articolul 118b alineatul (1) litera (b) punctul (i);

(h) cerințele aplicabile prevăzute de legislația comunitară sau națională sau, dacă un stat membru prevede astfel, de o organizație care gestionează denumirile de origine sau indicațiile geografice protejate, având în vedere că aceste cerințe trebuie să fie obiective și nediscriminatorii și compatibile cu dreptul comunitar;

(i) denumirea și adresa autorităților sau ale organismelor care verifică dacă caietul de sarcini al produsului respectă dispozițiile, precum și o descriere a sarcinilor acestora.

Articolul 118d
Cererea de protecție referitoare la o arie geografică situată într-o țară terță

(1) În cazul în care cererea de protecție se referă la o arie geografică situată într-o țară terță, aceasta conține, pe lângă elementele prevăzute la articolul 118c, o dovadă că denumirea în cauză este protejată în țara sa de origine.

(2) Cererea se transmite Comisiei, fie direct de către solicitant, fie prin intermediul autorităților țării terțe în cauză.

(3) Cererea de protecție se întocmește în una dintre limbile oficiale ale Comunității sau este însoțită de o traducere autorizată în una dintre aceste limbi.

Articolul 118e
Solicitanții

(1) Orice grup de producători interesat sau, în cazuri excepționale, orice producător individual poate depune o cerere de protecție pentru o denumire de origine sau o indicație geografică. La această cerere se pot asocia și alte părți interesate.

(2) Producătorii pot depune cerere de protecție numai pentru vinurile pe care le produc.

(3) În cazul unei denumiri care desemnează o arie geografică transfrontalieră sau al unei denumiri tradiționale legate de o arie geografică transfrontalieră, se poate depune o cerere comună.

Articolul 118f
Procedura preliminară la nivel național

(1) Cererile de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, conform articolului 118b, pentru vinuri provenind din Comunitate fac obiectul unei proceduri preliminare la nivel național, în conformitate cu prezentul articol.

(2) Cererea de protecție se depune în statul membru de pe teritoriul căruia provine denumirea de origine sau indicația geografică.

(3) Statul membru examinează cererea de protecție pentru a verifica respectarea condițiilor prevăzute în prezenta subsecțiune.

Statul membru desfășoară o procedură națională prin care se garantează o publicare adecvată a cererii și se prevede o perioadă de cel puțin două luni de la data publicării în care orice persoană fizică sau juridică care are un interes legitim și este stabilită sau rezidentă pe teritoriul său poate formula o opoziție la protecția propusă, prin depunerea unei declarații motivate în fața autorităților statului membru.

(4) În cazul în care statul membru consideră că denumirea de origine sau indicația geografică nu îndeplinește cerințele relevante sau este incompatibilă cu legislația comunitară în general, cererea se respinge.

(5) Dacă statul membru consideră că cerințele relevante sunt îndeplinite:

(a) publică documentul unic și caietul de sarcini al produsului cel puțin pe internet; și
(b) înaintează Comisiei o cerere de protecție care conține următoarele informații:

(i) numele și adresa solicitantului;
(ii) documentul unic menționat la articolul 118c alineatul (1) litera (d);
(iii) o declarație a statului membru conform căreia acesta consideră că cererea depusă de solicitant îndeplinește condițiile impuse; și
(iv) o trimitere privind publicarea menționată la litera (a).

Aceste informații sunt transmise în una dintre limbile oficiale ale Comunității sau sunt însoțite de o traducere autorizată în una dintre aceste limbi.

(6) Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentului articol până la 1 august 2009.

(7) În cazul în care un stat membru nu are legislație națională în ceea ce privește protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice, acesta poate, doar cu titlu tranzitoriu, să acorde protecție denumirii în cauză în conformitate cu cerințele prezentei subsecțiuni la nivel național, aceasta producând efecte începând de la data la care cererea de protecție este înaintată Comisiei. Această protecție națională cu titlu tranzitoriu încetează la data la care este adoptată o decizie privind înregistrarea sau refuzul în temeiul prezentei subsecțiuni.

Articolul 118g
Examinarea de către Comisie

(1) Comisia aduce la cunoștința publicului data depunerii cererii de protecție a denumirii de origine sau a indicației geografice.

(2) Comisia examinează cererile de protecție menționate la articolul 118f alineatul (5) pentru a verifica respectarea condițiilor prevăzute în prezenta subsecțiune.

(3) În cazul în care Comisia consideră că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta subsecțiune, aceasta publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene documentul unic menționat la articolul 118c alineatul (1) litera (d) și trimiterea la publicarea specificațiilor produsului menționate la articolul 118f alineatul (5).

În caz contrar, Comisia decide, în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4), respingerea cererii.

Articolul 118h
Procedura de opoziție

În termen de două luni de la data publicării prevăzute la articolul 118g alineatul (3) primul paragraf, orice stat membru sau țară terță sau orice persoană fizică sau juridică având un interes legitim, având reședința sau fiind stabilită într-un alt stat membru decât cel care depune cererea de protecție sau într-o țară terță poate formula o opoziție la protecția propusă, prin depunerea în fața Comisiei a unei declarații motivate corespunzător, referitoare la condițiile de eligibilitate prevăzute în prezenta subsecțiune.

În cazul persoanelor fizice sau juridice având reședința sau fiind stabilite într-o țară terță, această declarație se depune fie direct, fie prin intermediul autorităților țării terțe în cauză, în termenul de două luni menționat la primul paragraf.

Articolul 118i
Decizia de protecție

Pe baza informațiilor de care dispune Comisia, aceasta decide, în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4), fie acordarea protecției pentru denumirea de origine sau indicația geografică, dacă aceasta îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta subsecțiune și este compatibilă cu legislația comunitară, fie respingerea cererii, dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite.

Articolul 118j
Omonimele

(1) O denumire, pentru care se înaintează o cerere și care este omonimă sau parțial omonimă cu o altă denumire deja înregistrată în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament cu privire la sectorul vitivinicol, se înregistrează ținându-se seama în mod corespunzător de utilizările locale și tradiționale, precum și de orice risc de creare a unei confuzii.

O denumire omonimă care lasă consumatorilor impresia greșită că produsele sunt originare dintr-un alt teritoriu nu se înregistrează, chiar dacă aceasta este exactă în ceea ce privește teritoriul, regiunea sau localitatea din care produsele respective sunt originare.

Utilizarea unei denumiri omonime înregistrate nu se autorizează decât în cazul în care denumirea omonimă înregistrată ulterior este practic suficient de diferită de cea deja înregistrată, având în vedere necesitatea de a asigura un tratament echitabil pentru producătorii respectivi și necesitatea de a nu induce în eroare consumatorul.

(2) Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis în cazul în care o denumire, pentru care se înaintează o cerere, este omonimă sau parțial omonimă cu o indicație geografică protejată ca atare în conformitate cu legislația statelor membre.

Statele membre nu înregistrează indicații geografice care nu sunt identice pentru protecție în cadrul legislației proprii privind indicațiile geografice dacă denumirea de origine sau indicația geografică este protejată în Comunitate în temeiul legislației comunitare aplicabile denumirilor de origine și indicațiilor geografice.

(3) Cu excepția dispozițiilor contrare din măsurile de punere în aplicare ale Comisiei, atunci când denumirea unui soi de struguri de vinificație conține sau constă într-o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată, denumirea respectivă nu se utilizează la etichetarea produselor care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(4) Protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice pentru produse care intră în domeniul de aplicare al articolului 118b nu aduce atingere indicațiilor geografice protejate care se aplică în legătură cu băuturile spirtoase în sensul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase ( 1 ) și viceversa.

Articolul 118k
Motive de refuz al protecției

(1) Denumirile care au devenit generice nu sunt protejate ca denumiri de origine sau ca indicații geografice.

În sensul prezentei subsecțiuni, o „denumire devenită generică“ înseamnă denumirea unui vin care, deși se raportează la locul sau regiunea unde acest produs a fost inițial obținut sau comercializat, a devenit denumirea comună a unui vin în cadrul Comunității.

Pentru a stabili dacă o denumire a devenit sau nu generică, se va ține cont de toți factorii relevanți, în special de:

(a) situația existentă în Comunitate, în special în zonele de consum;
(b) legislația comunitară sau națională relevantă.

(2) O denumire nu poate fi protejată ca denumire de origine sau indicație geografică atunci când, având în vedere reputația și notorietatea unei mărci, protecția este de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la identitatea reală a vinului în cauză.

Articolul 118l
Relații cu mărcile comerciale

(1) Atunci când o denumire de origine sau o indicație geografică este protejată în temeiul prezentului regulament, înregistrarea unei mărci comerciale corespunzând uneia dintre situațiile menționate la articolul 118m alineatul (2) și care se raportează la un produs aflat într-una dintre categoriile enumerate în anexa XIb este refuzată dacă cererea de înregistrare a mărcii este prezentată după data depunerii în fața Comisiei a cererii de protecție a denumirii de origine sau a indicației geografice și dacă se obține protecția denumirii de origine sau a indicației geografice respective în temeiul cererii.

Mărcile înregistrate cu încălcarea dispozițiilor de la primul paragraf se anulează.

(2) Fără a aduce atingere articolului 118k alineatul (2), o marcă comercială a cărei utilizare corespunde uneia dintre situațiile menționate la articolul 118m alineatul (2) și care a fost depusă, înregistrată sau, dacă această posibilitate este prevăzută de legislația în cauză, consacrată prin utilizare pe teritoriul comunitar anterior datei depunerii în fața Comisiei a cererii de protecție a denumirii de origine sau indicației geografice, poate fi utilizată în continuare și reînnoită, în pofida protecției acordate denumirii de origine sau indicației geografice, cu condiția să nu existe motivele de anulare sau revocare a mărcii, prevăzute de prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci ( 1 ) sau de Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară ( 2 ).

În astfel de cazuri, este permisă utilizarea denumirii de origine sau a indicației geografice alături de mărcile relevante.

Articolul 118m
Protecția

(1) Denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate pot fi utilizate de orice operator care comercializează un vin produs în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător al produsului.

(2) Denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate, precum și vinurile care utilizează aceste denumiri protejate în conformitate cu caietul de sarcini al produsului, sunt protejate împotriva:

(a) oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a unei denumiri protejate:

(i) de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini al produsului pentru denumirea protejată; sau
(ii) în măsura în care această utilizare exploatează reputația unei denumiri de origine protejate sau a unei indicații geografice protejate;

(b) utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului sau a serviciului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de expresii precum „stil“, „tip“, „metodă“, „manieră“, „imitație“, „gust“, „similar“ sau altele asemenea;
(c) oricărei indicații false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau documentele aferente produsului vinicol respectiv, precum și împotriva împachetării produsului într-un ambalaj de natură să creeze o impresie greșită cu privire la originea acestuia;
(d) oricărei alte practici de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea adevărată a produsului.

(3) Denumirile de origine și indicațiile geografice protejate nu pot deveni generice în cadrul Comunității, în sensul articolului 118k alineatul (1).

(4) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica utilizarea ilicită a denumirilor de origine protejate și a indicațiilor geografice protejate, în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 118n
Registrul

Comisia întocmește și ține la zi un registru electronic al denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate pentru vinuri, care este accesibil publicului.

Articolul 118o
Desemnarea autorității de control competente

(1) Statele membre desemnează autoritatea sau autoritățile competente responsabile de controalele privind respectarea obligațiilor prevăzute în prezenta subsecțiune, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor ( 1 ).

(2) Statele membre asigură faptul că orice operator care respectă dispozițiile prezentei subsecțiuni are dreptul de a beneficia de un sistem de controale.

(3) Statele membre informează Comisia în legătură cu autoritatea sau autoritățile competente menționate la alineatul (1). Comisia publică numele și adresele acestora, pe care le actualizează periodic.

Articolul 118p
Verificarea respectării caietului de sarcini

(1) În ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate referitoare la o arie geografică din cadrul Comunității, verificarea anuală a respectării caietului de sarcini al produsului, efectuată în cursul producției vinului și în timpul sau după condiționarea acestuia, este asigurată de:

(a) autoritatea sau autoritățile competente menționate la articolul 118o alineatul (1); sau
(b) unul sau mai multe organisme de control, în sensul punctului 5 din articolul 2 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, care acționează în calitate de organism de certificare a produselor, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 5 din respectivul regulament.

Cheltuielile aferente acestui control sunt suportate de operatorii economici care fac obiectul acestuia.

(2) În ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate referitoare la o arie geografică dintr-o țară terță, verificarea anuală a respectării caietului de sarcini, efectuată în cursul producției vinului și în timpul sau după condiționarea acestuia, este asigurată de:

(a) una sau mai multe dintre autoritățile desemnate de țara terță; sau
(b) unul sau mai multe organisme de certificare.

(3) Organismele de certificare menționate la alineatul (1) litera (b) și la alineatul (2) litera (b) se conformează standardului european EN 45011 sau ghidului ISO/IEC 65 (Cerințe generale privind organismele care aplică sisteme de certificare a produselor), iar de la 1 mai 2010 sunt acreditate în conformitate cu acestea.

(4) Atunci când autoritatea sau autoritățile menționate la alineatul (1) litera (a) și la alineatul (2) litera (a) verifică respectarea specificațiilor produsului, acestea oferă garanții corespunzătoare de obiectivitate și imparțialitate și dispun de personal și resurse suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile.

Articolul 118q
Modificări ale caietului de sarcini

(1) Orice solicitant care îndeplinește condițiile de la articolul 118e poate solicita aprobarea unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate, în special pentru a ține cont de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice sau pentru a redefini aria geografică menționată la articolul 118c alineatul (2) al doilea paragraf litera (d). Cererea descrie modificările solicitate și le motivează.

(2) În cazul în care modificarea propusă implică una sau mai multe modificări ale documentului unic menționat la articolul 118c alineatul (1) litera (d), articolele 118f-118i se aplică mutatis mutandis cererii de modificare. Cu toate acestea, în cazul în care modificarea propusă este una minoră, se decide, în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4), dacă aceasta să fie aprobată sau nu fără a se urma procedura prevăzută la articolul 118g alineatul (2) și la articolul 118h, iar, în caz de aprobare, Comisia publică elementele menționate la articolul 118g alineatul (3).

(3) În cazul în care modificarea propusă nu implică nicio modificare în textul documentului unic, se aplică următoarele reguli:

(a) atunci când aria geografică este situată într-un stat membru, acesta își exprimă poziția cu privire la modificare, iar în caz de aviz pozitiv, publică caietul de sarcini modificat și informează Comisia cu privire la modificările aprobate și justificarea acestora;
(b) atunci când aria geografică este situată într-o țară terță, Comisia decide cu privire la aprobarea modificării propuse.

Articolul 118r
Anularea

În cazul în care respectarea caietului de sarcini corespondent nu mai este asigurată, Comisia poate decide, în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4), din inițiativă proprie sau la cererea motivată corespunzător a unui stat membru, a unei țări terțe sau a unei persoane fizice sau juridice având un interes legitim, anularea protecției acordate unei denumiri de origine sau unei indicații geografice.

Articolele 118f-118i se aplică mutatis mutandis.

Articolul 118s
Denumiri de vinuri protejate în prezent

(1) Denumirile de vinuri protejate în conformitate cu articolele 51 și 54 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 și cu articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 753/2002 al Comisiei din 29 aprilie 2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește descrierea, denumirea, prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole ( 1 ) sunt protejate automat în temeiul prezentului regulament. Comisia le înscrie în registrul prevăzut la articolul 118n din prezentul regulament.

(2) În ceea ce privește denumirile de vinuri protejate menționate la alineatul (1), statele membre transmit Comisiei:

(a) dosarele tehnice menționate la articolul 118c alineatul (1);
(b) deciziile naționale de aprobare.

(3) Denumirile menționate la alineatul (1) pentru care informațiile menționate la alineatul (2) nu sunt prezentate până la 31 decembrie 2011 pierd protecția în temeiul prezentului regulament. Comisia ia măsurile administrative necesare pentru a radia aceste denumiri din registrul prevăzut la articolul 118n.

(4) Articolul 118r nu se aplică în cazul denumirilor de vinuri protejate menționate la alineatul (1).
Comisia poate decide, până la 31 decembrie 2014, din inițiativă proprie și în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4), anularea protecției denumirilor de vinuri protejate menționate la alineatul (1), dacă acestea nu întrunesc condițiile prevăzute la articolul 118b.

Articolul 118t
Taxe

Statele membre pot solicita plata unei taxe pentru acoperirea cheltuielilor, inclusiv a celor ocazionate de examinarea cererilor de protecție, a declarațiilor de opoziție, a cererilor de modificare și a cererilor de anulare în temeiul prezentei subsecțiuni.

Subsecțiunea II
Mențiuni tradiționale

Articolul 118u
Definiții

(1) „Mențiune tradițională“ înseamnă o mențiune folosită în mod tradițional în statele membre pentru produsele menționate la articolul 118a alineatul (1) pentru a desemna:

(a) faptul că produsul are o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată în cadrul legislației comunitare sau al legislației naționale;

(b) metoda de producere sau de maturare, calitatea, culoarea, tipul locului de proveniență sau un eveniment deosebit legat de istoria produsului cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată.

(2) Mențiunile tradiționale sunt recunoscute, definite și protejate de Comisie.

Articolul 118v
Protecția

(1) O mențiune tradițională protejată poate fi utilizată numai în cazul unui produs care a fost produs în conformitate cu definiția menționată la articolul 118u alineatul (1).
Mențiunile tradiționale sunt protejate împotriva utilizării ilicite.
Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica utilizarea ilicită a mențiunilor tradiționale.
(2) Mențiunile tradiționale nu pot deveni generice în cadrul Comunității.

S e c ț i u n e a I b
Etichetarea și prezentarea în sectorul vitivinicol

Articolul 118w
Definiție

În sensul prezentei secțiuni:

(a) „etichetare“ înseamnă mențiunile, indicațiile, mărcile de fabrică sau comerciale, imaginile sau semnele care figurează pe orice ambalaj, document, anunț, etichetă, inel sau manșetă, care însoțesc un anumit produs sau care se referă la acesta;
(b) „prezentare“ înseamnă orice informații transmise consumatorului prin modalitatea de ambalare a produsului vizat, inclusiv prin forma și tipul sticlelor.

Articolul 118x
Condiții de aplicare a normelor orizontale

Sub rezerva dispozițiilor contrare din prezentul regulament, Directiva 89/104/CEE, Directiva 89/396/CEE a Consiliului din 14 iunie 1989 privind indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentar, Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora și Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate se aplică etichetării și prezentării produselor aflate în domeniul de aplicare al acestora.

Articolul 118y
Indicații obligatorii

(1) Etichetarea și prezentarea produselor menționate în anexa XIb punctele 1-11, 13, 15 și 16 comercializate în Comunitate sau destinate exportului conțin următoarele indicații obligatorii:

(a) denumirea categoriei de produse viticole în conformitate cu anexa XIb;
(b) pentru vinurile cu denumiri de origine protejate sau cu indicații geografice protejate:

(i) mențiunea „denumire de origine protejată“ sau „indicație geografică protejată“; și
(ii) denumirea de origine protejată sau indicația geografică protejată;

(c) tăria alcoolică dobândită în volume;
(d) indicarea provenienței;
(e) indicarea îmbuteliatorului sau, în cazul vinului spumant, al vinului spumos, al vinului spumant de calitate sau al vinului spumant de calitate de tip aromat, numele producătorului sau al vânzătorului;
(f) indicarea importatorului, în cazul vinurilor importate; și
(g) în cazul vinului spumant, al vinului spumos, al vinului spumant de calitate sau al vinului spumant de calitate de tip aromat, indicarea conținutului de zahăr.

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), trimiterea la categoria de produse viticole poate fi omisă pentru vinurile ale căror etichete conțin numele unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate.

(3) Prin derogare de la alineatul (1) litera (b), trimiterea la mențiunile „denumire de origine protejată“ sau „indicație geografică protejată“ poate fi omisă în următoarele cazuri:

(a) atunci când o mențiune tradițională, în sensul articolului 118u alineatul (1) litera (a), figurează pe etichetă;
(b) atunci când, în cazuri excepționale care urmează să fie stabilite de Comisie, denumirea de origine sau indicația geografică protejată figurează pe etichetă.

Articolul 118z
Indicații facultative

(1) Etichetarea și prezentarea produselor menționate la articolul 118y alineatul (1) poate conține, în special, următoarele indicații facultative:

(a) anul de recoltă;

(b) denumirea unuia sau mai multor soiuri de struguri de vinificație;

(c) în cazul altor vinuri decât cele menționate la articolul 118y alineatul (1) litera (g), mențiuni indicând conținutul de zahăr;

(d) în cazul vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată, mențiunile tradiționale, prevăzute la articolul 118u alineatul (1) litera (b);

(e) simbolul comunitar care indică denumirea de origine protejată sau indicația geografică protejată;

(f) mențiuni referitoare la anumite metode de producție;

(g) în cazul vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată, numele altei unități geografice care este mai restrânsă sau mai largă decât zona care determină denumirea de origine sau indicația geografică.

(2) Fără a aduce atingere articolului 118j alineatul (3), în ceea ce privește utilizarea indicațiilor menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) pentru vinurile fără o denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată:

(a) statele membre adoptă acte cu putere de lege și acte administrative pentru a asigura procedurile de certificare, aprobare și control în vederea garantării veridicității informațiilor respective;
(b) statele membre pot, pe baza unor criterii nediscriminatorii și obiective și acordând atenția cuvenită concurenței loiale, să întocmească, pentru vinul produs din soiuri de struguri de vinificație de pe propriul teritoriu, liste de soiuri de struguri de vinificație excluse, în special în cazul în care:

(i) există riscul de creare a unei confuzii în rândul consumatorilor cu privire la adevărata origine a vinului, din cauza faptului că respectivul soi de struguri de vinificație formează o parte integrantă a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicații geografice protejate existente;
(ii) controalele relevante nu ar fi eficiente din punct de vedere al costurilor, din cauza faptului că respectivul soi de struguri de vinificație reprezintă o parte foarte redusă din podgoria statului membru în cauză;

(c) amestecurile de vinuri din state membre diferite nu vor duce la o etichetare a soiului sau soiurilor de struguri de vinificație decât dacă statele membre vizate convin altfel și asigură fezabilitatea certificării, a aprobării și a procedurilor de control relevante.

Articolul 118za
Limbile

(1) Atunci când sunt exprimate în cuvinte, indicațiile obligatorii și opționale menționate la articolele 118y și 118z figurează în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale Comunității.

(2) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), numele unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate sau al unei mențiuni tradiționale în sensul articolului 118u alineatul (1) litera (a) figurează pe etichetă în limba sau limbile pentru care se aplică protecția.
În cazul denumirilor de origine protejate sau al indicațiilor geografice protejate sau al denumirilor naționale specifice care nu utilizează alfabetul latin, numele poate figura, de asemenea, în una sau mai multe limbi oficiale ale Comunității.

Articolul 118zb
Aplicarea legislației

Autoritățile competente ale statelor membre iau măsurile necesare pentru a împiedica introducerea pe piață a oricărui produs menționat la articolul 118y alineatul (1) care nu este etichetat în conformitate cu dispozițiile prezentei secțiuni sau pentru a-l retrage de pe piață.

▼B

Secțiunea II
Condiții de producție

▼M7

Articolul 119
Utilizarea cazeinei și a cazeinatului la fabricarea brânzeturilor

În cazul în care ajutorul este acordat în temeiul articolului 100, Comisia poate supune utilizarea cazeinei și cazeinatului pentru fabricarea brânzeturilor unei autorizări prealabile care se acordă numai în cazul în care această utilizare constituie o condiție necesară pentru producerea produselor respective. ▼B
Articolul 120
Metoda de producție a alcoolului etilic de origine agricolă
Comisia poate stabili metoda de producție și caracteristicile alcoolului etilic agricol obținut din produse agricole specifice enumerate în anexa I la tratat.

▼M10

Secțiunea a II-a
Norme de producție în sectorul vitivinicol

Subsecțiunea I
Soiuri de struguri de vinificație

Articolul 120a
Clasificarea soiurilor de struguri de vinificație

(1) Produsele enumerate în anexa XIb și produse în Comunitate sunt produse din soiuri de struguri de vinificație clasificabile în conformitate cu alineatul (2).

(2) Sub rezerva alineatului (3), statele membre clasifică soiurile de struguri de vinificație care pot fi plantate, replantate sau altoite pe teritoriile lor în scopul producerii vinului.

Numai soiurile de struguri de vinificație care îndeplinesc următoarele condiții pot fi clasificate de către statele membre:

(a) soiurile respective aparțin speciei Vitis vinifera sau provin dintr-o încrucișare între speciile Vitis vinifera și alte specii din genul Vitis;
(b) soiul nu este unul dintre următoarele: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton și Herbemont.
În cazul în care un soi de struguri de vinificație este eliminat din clasificarea menționată în primul paragraf, defrișarea acestui soi se efectuează în termen de 15 ani de la eliminarea sa.

(3) Statele membre ale căror producții vitivinicole nu depășesc 50 000 de hectolitri de vin pe an vinicol, calculate pe baza producției medii din ultimii cinci ani vinicoli, sunt scutite de obligația de clasificare prevăzută la alineatul (2).

Cu toate acestea, și în statele membre menționate în primul paragraf numai soiurile de struguri de vinificație care sunt în conformitate cu alineatul (2) literele (a) și (b) pot fi plantate, replantate sau altoite în scopul producerii vinului.

(4) Prin derogare de la primul și al doilea paragraf al alineatului (2) și de la al doilea paragraf al alineatului (3), plantarea, replantarea sau altoirea următoarelor soiuri de struguri de vinificație este permisă pentru cercetare științifică și în scop experimental:

(a) soiuri de struguri de vinificație care nu sunt clasificate în măsura în care sunt vizate statele membre menționate la alineatul (2);
(b) soiuri de struguri de vinificație care nu respectă alineatul (2) literele (a) și (b) în măsura în care sunt vizate statele membre menționate la alineatul (3).

(5) Suprafețele plantate cu soiuri de struguri pentru vinificație în scopul producerii de vin, plantate cu nerespectarea alineatelor (2), (3) și (4), se defrișează.
Cu toate acestea, nu există o obligație de defrișare a respectivelor suprafețe dacă producția în cauză este destinată exclusiv consumului gospodăriilor viticultorilor.

(6) Statele membre iau măsurile necesare pentru a verifica respectarea de către producători a dispozițiilor alineatelor (2)-(5).

Subsecțiunea  II
Practici oenologice și restricții

Articolul 120b
Domeniul de aplicare

Prezenta subsecțiune se referă la practicile oenologice autorizate și restricțiile în vigoare aplicabile producției și comercializării produselor din sectorul vitivinicol, precum și la procedura de decizie cu privire la aceste practici și restricții.

Articolul 120c
Practici oenologice și restricții

(1) Numai practicile oenologice autorizate conform legislației comunitare așa cum sunt stabilite în anexa XVa sau hotărâte în conformitate cu articolele 120d și 120e sunt utilizate pentru producerea și conservarea în Comunitate a produselor din sectorul vitivinicol.

Primul paragraf nu se aplică:

(a) sucului de struguri și sucului de struguri concentrat;
(b) mustului de struguri și mustului de struguri concentrat destinat producerii sucului de struguri.

(2) Practicile oenologice autorizate pot fi utilizate numai în scopul asigurării unei bune vinificări, unei bune conservări sau a unei valorificări superioare a produsului.

(3) Produsele din sectorul vitivinicol sunt fabricate în Comunitate în conformitate cu restricțiile relevante prevăzute în anexa XVb.

(4) Produsele care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament și care au făcut obiectul unor practici oenologice neautorizate la nivel comunitar sau, dacă este cazul, la nivel național sau care contravin restricțiilor stabilite în anexa XVb nu pot fi comercializate în Comunitate.

Articolul 120d
Reguli mai restrictive impuse de statele membre

Statele membre pot limita sau exclude utilizarea anumitor practici oenologice și pot impune restricții mai stricte pentru vinuri autorizate conform legislației comunitare și produse pe teritoriile lor, în scopul consolidării menținerii caracteristicilor esențiale ale vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație de origine protejată, ale vinurilor spumante și ale vinurilor licoroase.
Statele membre comunică aceste limitări, excluderi și restricții Comisiei, care le aduce la cunoștința celorlalte state membre.

Articolul 120e
Autorizarea practicilor oenologice și a restricțiilor

(1) Cu excepția practicilor oenologice legate de îmbogățire, acidificare și dezacidificare prevăzute în anexa XVa pentru produsele specifice reglementate de aceasta, precum și a restricțiilor enumerate în anexa XVb, autorizarea practicilor oenologice și a restricțiilor în ceea ce privește producția și conservarea produselor din sectorul vitivinicol se stabilește de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4).

(2) Statele membre pot autoriza utilizarea experimentală a unor practici oenologice neautorizate în condiții care urmează să fie stabilite de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4).

Articolul 120f
Criterii de autorizare

Pentru autorizarea practicilor oenologice în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4), Comisia:

(a) se bazează pe practicile oenologice recomandate și publicate de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV), precum și pe rezultatele utilizării experimentale a unor practici încă neautorizate;
(b) ia în calcul protejarea sănătății umane;
(c) ia în calcul riscurile potențiale pentru consumatori de a fi induși în eroare din cauza așteptărilor și a percepțiilor deja stabilite, având în vedere disponibilitatea și viabilitatea mijloacelor de informare care permit excluderea unor astfel de riscuri;
(d) face posibilă conservarea caracteristicilor naturale și esențiale ale vinului și nu aduce modificări substanțiale în ceea ce privește compoziția produsului în cauză;
(e) asigură un nivel minim acceptabil de protecție a mediului;
(f) respectă normele generale în materie de practici oenologice și restricții prevăzute în anexele XVa și XVb.

Articolul 120g
Metode de analiză

Metodele de analiză care permit stabilirea compoziției produselor din sectorul vitivinicol și normele prin care se poate stabili dacă aceste produse au făcut obiectul unor tratamente contrare practicilor oenologice autorizate sunt cele recomandate și publicate de OIV.
În absența unor metode și norme recomandate și publicate de către OIV, metodele și normele corespunzătoare se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4).
Până la adoptarea respectivelor norme, metodele și normele aplicabile sunt cele permise de statele membre implicate.

▼B

Secțiunea III
Norme de procedură

Articolul 121
Adoptarea de standarde, norme de aplicare și derogări

Comisia adoptă normele de aplicare a prezentului capitol, care se pot referi în special la:

▼M3

(a) normele de comercializare menționate la articolele 113 și 113a includ norme privind:

(i) derogări sau scutiri de la aplicarea normelor;
(ii) prezentarea informațiilor solicitate de norme, precum și comercializarea și etichetarea;
(iii) aplicarea normelor produselor importate în Comunitate sau exportate din aceasta;
(iv) în ceea ce privește articolul 113a alineatul (1), definirea produsului de calitate bună, corectă și vandabilă;

▼B

(b) în privința definițiilor și denumirilor care pot fi utilizate în comercializarea laptelui și a produselor lactate conform articolului 114 alineatul (1), dispoziții privind posibilitatea:

(i) de a stabili și, dacă este cazul, de a completa lista de produse menționate la anexa XII punctul III punctul 1 al doilea paragraf, pe baza listei comunicate de către statele membre;
(ii) de a completa, dacă este cazul, lista cu denumirile care figurează în anexa XII punctul II punctul 2 litera (a) al doilea paragraf;

(c) în privința normelor privind grăsimile tartinabile menționate la articolul 115:

(i) lista cu produsele menționate în anexa XV punctul I punctul 2 al treilea paragraf litera (a), stabilită pe baza listelor transmise Comisiei de către statele membre;
(ii) metodele de analiză necesare pentru verificarea compoziției și caracteristicilor de prelucrare a produselor menționate la articolul 115;
(iii) normele detaliate privind prelevarea de probe;

(iv) normele detaliate privind obținerea de informații statistice referitoare la piețele produselor menționate la articolul 115;

(d) în ceea ce privește dispozițiile cu privire la comercializarea ouălor prevăzute la anexa XIV partea A:

(i) definițiile;
(ii) frecvența de colectare, livrarea, conservarea și manipularea ouălor;
(iii) criteriile de calitate, în special aspectul cojii, consistența albușului și gălbenușului și înălțimea camerei de aer;
(iv) clasificarea în funcție de greutate, inclusiv excepțiile;
(v) marcarea ouălor și indicațiile de pe ambalaj, inclusiv excepțiile și normele care urmează a fi aplicate în privința centrelor de ambalare;
(vi) comerțul cu țări terțe;
(vii) metodele de creștere;

(e) în ceea ce privește dispozițiile cu privire la comercializarea cărnii de pasăre prevăzute la anexa XIV partea B:

(i) definițiile;
(ii) lista carcaselor de pasăre, a părților de carcase de pasăre, a organelor comestibile, inclusiv ficatul de gâscă, căreia i se aplică anexa XIV partea B;
(iii) criteriile de clasificare în sensul punctului III 1 din partea B din anexa XIV;
(iv) normele privind celelalte indicații urmează a fi prezentate în documentele comerciale anexate, în etichetare, prezentare și în publicitatea pentru carnea de pasăre destinată consumatorul final și denumirea sub care produsul este comercializat în sensul articolului 3 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2000/13/CE;
(v) indicarea opțională a metodei de refrigerare utilizate și a tipului de creștere;
(vi) derogările care se pot aplica în cazul livrărilor către unitățile de sacrificare sau de transformare;
(vii) regulile care urmează a fi aplicate în ceea ce privește procentajul de absorbție de apă pe parcursul preparării carcaselor proaspete, congelate sau congelate rapid și a bucăților din acestea, precum și indicațiile în această privință;

(f) în ceea ce privește dispozițiile cu privire la producția și comercializarea ouălor destinate incubației și a puilor de fermă prevăzute la anexa XIV partea C:

(i) definițiile;
(ii) înregistrarea unităților care produc sau comercializează ouă destinate incubației sau pui de fermă;
(iii) indicațiile care urmează a fi înscrise pe ouăle destinate incubației, inclusiv pe cele care urmează a fi importate din sau exportate către țări terțe și pe ambalaje, precum și normele care urmează a fi aplicate în privința puilor provenind din țări terțe;
(iv) registrele care urmează a fi ținute de către crescătorii;
(v) utilizarea posibilă, în alte scopuri decât cele destinate consumului uman a ouălor incubate retrase din incubator;

(vi) comunicările din partea crescătoriilor și a altor unități către autoritățile competente din statele membre;
(vii) documentele conexe;

(g) caracteristicile calitative minime ale produselor din sectorul hameiului menționate la articolul 117;
(h) metodele de analiză de utilizat dacă este cazul;
(i) în privința utilizării de cazeină și cazeinat menționate la articolul 119:

(i) condițiile în care statele eliberează autorizațiile, respectiv procentajul maxim de încorporare, determinate pe bază de criterii obiective stabilite ținând cont de ceea ce este necesar din punct de vedere tehnologic;
(ii) obligațiile care revin întreprinderilor care beneficiază de autorizațiile menționate la punctul (i);

▼M3

(j) în ceea ce privește condițiile care trebuie respectate pentru comercializarea cărnii provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere în conformitate cu articolul 113b:

(i) metodele practice de indicare a literei de identificare a categoriei, astfel cum sunt definite în anexa XIa punctul II, referitor la amplasarea și la dimensiunea caracterelor utilizate;
(ii) importul de carne din țări terțe, astfel cum se menționează în anexa XIa punctul VIII, în ceea ce privește metoda de verificare a conformității cu prezentul regulament;

▼M10

(k) normele privind denumirile de origine și indicațiile geografice menționate în secțiunea Ia subsecțiunea I, în special derogări de la condițiile de aplicare a normelor și a cerințelor stabilite în subsecțiunea menționată:

(i) în măsura în care este vorba despre cererile de protecție a denumirilor de origine sau a indicațiilor geografice aflate în curs;
(ii) în măsura în care este vorba despre producția anumitor vinuri cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată dintr-o zonă geografică aflată în proximitatea zonei geografice de unde provin strugurii;
(iii) în măsura în care practicile tradiționale de producție a anumitor vinuri cu denumire de origine protejată sunt vizate;

(l) normele privind mențiunile tradiționale la care se face referire în secțiunea Ia subsecțiunea II, în special în ceea ce privește:

(i) procedura de acordare a protecției;
(ii) nivelul specific de protecție;

(m) normele privind etichetarea și prezentarea la care se face referire în secțiunea Ib, în special:

(i) detalii privind indicarea provenienței produsului relevant;
(ii) condițiile de utilizare a indicațiilor facultative enumerate la articolul 118z;
(iii) cerințele specifice referitoare la indicațiile privind anul de recoltă și soiul de struguri de vinificație care figurează pe etichetă în sensul articolului 118z alineatul (2);

(iv) alte derogări față de cele menționate la articolul 118z alineatul (2), care prevăd posibilitatea de a se omite trimiterea la categoria de produse viticole;
(v) norme privind protecția care trebuie acordată cu privire la prezentarea unui anumit produs.

▼M3

Comisia poate modifica partea B a tabelului prevăzut în anexa XIa punctul III punctul 2.

▼M10

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor privind practicile oenologice și restricțiile prevăzute în secțiunea IIa subsecțiunea II și în anexele XVa și XVb, în cazul în care respectivele anexe nu prevăd altfel, se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4).

Măsurile menționate la paragraful al treilea pot include, în special:

(a) dispoziții care determină considerarea practicilor oenologice comunitare enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 ca practici oenologice autorizate;
(b) practicile oenologice autorizate și restricțiile inclusiv îmbogățirea, acidificarea și dezacidificarea referitoare la vinurile spumante, vinurile spumante de calitate și vinurile spumante de calitate de tip aromat;
(c) practicile oenologice autorizate și restricțiile referitoare la vinurile licoroase;
(d) sub rezerva anexei XVb punctul C, dispoziții care reglementează amestecul și cupajul musturilor și al vinurilor;
(e) în absența unor norme comunitare în materie, specificarea purității și identității substanțelor folosite în practicile oenologice;
(f) norme administrative de executare a practicilor oenologice autorizate;
(g) condițiile care reglementează deținerea, circulația și utilizarea produselor care nu sunt conforme dispozițiilor articolului 120c și eventualele scutiri de la cerințele articolului respectiv, precum și stabilirea unor criterii care permit evitarea, în cazuri individuale, a unei rigori excesive;
(h) condițiile în care statele membre pot autoriza deținerea, circulația și utilizarea unor produse care nu se conformează dispozițiilor subsecțiunii II din secțiunea IIa, altele decât cele de la articolul 120c, sau normelor de punere în aplicare a subsecțiunii menționate.

▼B

CAPITOLUL II
Organizații ale producătorilor, organizații interprofesionale și organizații de operatori

Secțiunea I
Principii generale

Articolul 122
Organizații de producători

Statele membre recunosc organizațiile de producători care:

▼M3

(a) se compun din producători ai unuia dintre următoarele sectoare:

(i) sectorul hameiului;
(ii) sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă;
(iii) sectorul fructelor și al legumelor în ceea ce privește agricultorii care cultivă unul sau mai multe produse din acest sector și/sau astfel de produse destinate exclusiv prelucrării;
(iv) sectorul viermilor de mătase;

▼B

(b) sunt constituite la inițiativa producătorilor;

▼M3

(c) urmărirea unui scop specific care poate, în special sau în ceea ce privește sectorul fructelor și al legumelor, să includă în special unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

(i) asigurarea programării și a adaptării producției la cerere, în special în privința calității și a cantității;
(ii) concentrarea aprovizionării și a plasării pe piață a produselor obținute de membrii săi;
(iii) optimizarea costurilor de producție și reglementarea prețurilor de producție;

▼M7

Statele membre pot, de asemenea, recunoaște organizațiile de producători constituite de producătorii din orice sector prevăzut la articolul 1 cu excepția sectoarelor prevăzute la litera (a) de la primul alineat, în condițiile stabilite la literele (b) și (c) ale alineatului respectiv.

▼M10

În ceea ce privește sectorul vitivinicol, statele membre pot recunoaște organizațiile de producători în aceleași condiții ca cele prevăzute la primul paragraf literele (b) și (c) și care aplică actul constitutiv prin care se solicită membrilor acestora, în mod special:

(a) să aplice normele adoptate de organizația de producători cu privire la raportarea producției, producție, comercializare și protecția mediului;
(b) să pună la dispoziție informațiile solicitate de organizația de producători în vederea întocmirii statisticilor, în special pentru suprafețele de cultură și evoluția pieței;
(c) să plătească penalități în caz de încălcare a obligațiilor care le revin în temeiul actului constitutiv.

În sectorul vitivinicol pot fi avute în vedere, în special, următoarele obiective specifice în sensul primului paragraf litera (c):

(a) promovarea și furnizarea de asistență tehnică pentru utilizarea unor practici de cultivare și tehnici de producție care protejează mediul;
(b) promovarea inițiativelor privind gestionarea subproduselor vitivinicole și gestionarea deșeurilor, în special pentru protejarea calității apei, a solului și a peisajului și pentru a ocroti sau a favoriza biodiversitatea;
(c) realizarea de studii privind metodele de producție sustenabile și evoluția pieței;
(d) contribuția adusă la realizarea programelor de sprijin în sensul secțiunii IVb din partea II titlul I capitolul IV.

▼B

Articolul 123
Organizațiile interprofesionale

►M3 (1) ◄ Statele membre recunosc organizațiile sectoriale care:

(a) sunt constituite din reprezentanți ai activităților economice legate de producție, de comerț și/sau de transformarea produselor din sectoarele următoare:

(i) al uleiului de măsline și al măslinelor de masă;
(ii) sectorul tutunului;

(b) sunt formate la inițiativa totalității sau unei părți a organismelor sau asociațiilor care le compun;
(c) au un scop precis, care se poate referi, în special, la:

(i) concentrarea și coordonarea ofertei și comercializarea produselor producătorilor membri;
(ii) adaptarea comună a producției și a transformării la cerințele pieții și ameliorarea produsului;
(iii) promovarea raționalizării și ameliorării producției și transformării;
(iv) realizarea studiilor cu privire la metodele de producție durabile și la evoluția pieței.

▼M3 __________

(2) În cazul în care organizațiile interprofesionale menționate la alineatul (1) își exersează activitățile pe teritoriul mai multor state membre, statutul de organizație interprofesională este recunoscut de către Comisie fără asistența comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1).

(3) ►M10 În plus față de dispozițiile alineatului (1), statele membre recunosc, în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor, și pot recunoaște, în ceea ce privește sectorul vitivinicol, de asemenea, organizațiile interprofesionale care:

(a) sunt formate din reprezentanți ai activităților economice legate de producerea, comerțul și/sau prelucrarea produselor din sectoarele menționate în textul introductiv;
(b) sunt constituite la inițiativa tuturor reprezentanților menționați la litera (a) sau a câtorva dintre ei;
(c) ►M10 desfășoară una dintre activitățile de mai jos, iar în cazul sectorului fructelor și legumelor două sau mai multe dintre aceste activități în una sau mai multe regiuni ale Comunității, ținând cont de interesele consumatorilor, și, fără a afecta alte sectoare, în sectorul vitivinicol având în vedere sănătatea publică și interesele consumatorilor;

(i) ameliorarea cunoștințelor, a transparenței producției și a pieței;

▼M10

(ii) contribuția la o mai bună coordonare a introducerii pe piață a produselor din sectorul fructelor și legumelor și din sectorul vitivinicol, în special prin cercetare și studii de piață;

▼M3

(iii) întocmirea de contracte tip în conformitate cu normele comunitare;

▼M10

(iv) o mai bună exploatare a potențialului fructelor și legumelor produse și a potențialului producției din sectorul vitivinicol;

▼M3

(v) transmiterea informațiilor și realizarea activității de cercetare necesare pentru direcționarea producției către produsele adecvate cererii pieței și gusturilor și așteptărilor consumatorilor, în special în ceea ce privește calitatea produselor și protecția mediului;
(vi) căutarea unor metode de restricționare a utilizării produselor fitosanitare și a altor substanțe de acest fel și de garantare a calității produselor, precum și a protecției solului și apelor;

▼M10

(vii) elaborarea unor metode și instrumente de îmbunătățire a calității produselor în toate stadiile de producție și comercializare și, în ceea ce privește sectorul vitivinicol, în stadiul de vinificație;
(viii) exploatarea potențialului agriculturii ecologice și protejarea și promovarea unei astfel de agriculturi, precum și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice;

▼M3

(ix) promovarea producției integrate sau a altor metode de producție ecologice;

▼M10

(x) în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor, stabilirea reglementărilor privind normele de producție și comercializare menționate în anexa XVIa punctele 2 și 3, care sunt mai stricte decât reglementările interne sau comunitare;
(xi) în privința sectorului vitivinicol:

— furnizarea de informații privind caracteristicile specifice ale vinurilor cu denumiri de origine protejate sau cu indicații geografice protejate;
— promovarea unui consum de vin moderat și responsabil și difuzarea de informații privind efectele nocive ale modelelor de consum periculoase;
— desfășurarea de acțiuni de promovare a vinurilor, în special în țările terțe;

▼B

Articolul 124
Dispoziții comune privind organizațiile producătorilor și organizațiile interprofesionale

▼M7

(1) Articolul 122 și articolul 123 alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere recunoașterii organizațiilor producătorilor, respectiv a organizațiilor interprofesionale, stabilită de statele membre în temeiul dreptului național și în conformitate cu dreptul comunitar, în orice sector menționat la articolul 1, cu excepția sectoarelor menționate la articolul 122 primul paragraf litera (a) și la articolul 123 alineatul (1).

▼B

(2) Organizațiile producătorilor recunoscute sau aprobate în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 865/2004, (CE) nr. 1952/2005 și (CE) nr. 1544/2006 se consideră a fi organizații ale producătorilor recunoscute în conformitate cu articolul 122 din prezentul regulament.

Organizațiile sectoriale recunoscute sau aprobate în conformitate cu Regulamentele (CEE) 2077/92 și (CE) nr. 865/2004 se consideră organizații sectoriale recunoscute în conformitate cu articolul 123 din prezentul regulament.

Articolul 125
Organizații de operatori

În sensul prezentului regulament, prin organizații de operatori se înțelege organizații recunoscute ale producătorilor, organizații sectoriale recunoscute sau organizații recunoscute ale altor operatori economici care activează în sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă sau asociații ale acestora.

▼M3

Secțiunea I A
Norme privind organizațiile de producători și organizațiile interprofesionale, precum și grupurile de producători din sectorul fructelor și al legumelor

Subsecțiunea I
Statutul și recunoașterea organizațiilor de producători

Articolul 125a
Statutul organizațiilor de producători

(1) Statutul unei organizații de producători din sectorul fructelor și al legumelor stabilește următoarele obligații ale membrilor producători, în special:

(a) aplicarea normelor adoptate de organizația de producători cu privire la raportarea producției, producție, comercializare și protecția mediului;
(b) apartenența la o singură organizație de producători, în cazul producției la nivelul unei exploatații a oricăruia dintre produsele menționate la articolul 122 litera (a) punctul (iii);
(c) comercializarea întregii producții vizate prin intermediul organizației de producători;
(d) punerea la dispoziție a informațiilor solicitate de organizația de producători, în special cele legate de suprafețele de cultură, cantitățile recoltate, producție și vânzări directe, în vederea întocmirii statisticilor;
(e) plata contribuțiilor financiare prevăzute în actul constitutiv pentru crearea și refinanțarea fondului operațional prevăzut la articolul 103b.

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1) litera (c), atunci când organizația de producători autorizează o astfel de acțiune și când această acțiune se desfășoară în conformitate cu condițiile stabilite de organizația de producători, membrii producători:

(a) nu pot vinde, direct de pe exploatația lor și/sau din afara exploatației lor, consumatorilor, pentru nevoi personale, mai mult de un procent fix din producția și/sau produsele lor, respectivul procent fiind stabilit de către statele membre la cel puțin 10 %;

(b) pot comercializa ei înșiși sau prin intermediul altei organizații de producători desemnate de propria organizație cantități de produse care reprezintă cantități marginale în raport cu volumul de producție comercializabil de organizația lor;

(c) pot comercializa ei înșiși sau prin intermediul altei organizații de producători desemnate de propria organizație produse care, din cauza caracteristicilor lor, nu fac în mod obișnuit obiectul activităților comerciale ale organizației de producători respective.

(3) Statutul unei organizații de producători prevede de asemenea:

(a) procedurile de stabilire, adoptare și modificare a normelor prevăzute la alineatul (1);
(b) obligația membrilor de a plăti contribuțiile financiare necesare pentru finanțarea organizației de producători;
(c) normele care să permită producătorilor membri să exercite un control democratic asupra organizației și a deciziilor sale;
(d) sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor care decurg din actul constitutiv, în special neplata contribuțiilor financiare, sau din nerespectarea normelor stabilite de organizația de producători;
(e) regulile de admitere a noilor membri, în special durata minimă a calității de membru;
(f) normele contabile și bugetare necesare pentru funcționarea organizației.

(4) Se consideră că organizațiile de producători din sectorul fructelor și al legumelor acționează în numele și în interesul membrilor lor în toate aspectele de natură economică.

Articolul 125b
Recunoașterea

(1) Statele membre recunosc ca organizații de producători în sectorul fructelor și al legumelor toate entitățile juridice sau părți clar definite din cadrul entităților juridice care își depun candidatura în vederea recunoașterii, cu condiția:

(a) să aibă drept obiectiv utilizarea de practici de cultură, tehnici de producție și tehnici de gestionare a deșeurilor ecologice, în special în vederea protejării calității apelor, a solului și a peisajului și a ocrotirii sau favorizării biodiversității, precum și să îndeplinească cerințele stabilite la articolele 122 și 125a și să furnizeze dovezi în acest sens;

(b) să aibă un număr minim de membri și să acopere un volum minim sau o valoare minimă din producția comercializabilă, care urmează să fie stabilită de către statele membre, și să furnizeze dovezi în acest sens;

(c) să existe suficiente dovezi că își pot desfășura activitatea în mod corespunzător, atât în timp, cât și ca eficacitate și concentrare a furnizării, în acest scop statele membre putând decide care dintre produsele sau grupurile de produse menționate la articolul 122 litera (a) punctul (iii) ar trebui să fie acoperite de organizațiile de producători;

(d) să le asigure efectiv membrilor lor obținerea asistenței tehnice necesare la utilizarea practicilor de cultivare ecologice;

(e) să pună efectiv la dispoziția membrilor lor, atunci când este cazul, mijloacele tehnice de colectare, depozitare, ambalare și comercializare a produselor acestora;

(f) să asigure gestiunea comercială și contabilă adecvată pentru activitățile acestora; și

(g) să nu dețină o poziție dominantă pe o anumită piață, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 33 din tratat.

(2) Statele membre:

(a) decid asupra acordării recunoașterii unei organizații de producători în termen de trei luni de la data depunerii cererii însoțite de toate documentele justificative;
(b) efectuează, la intervale regulate, controale privind respectarea de către organizațiile de producători a dispozițiilor prezentului capitol, aplică sancțiuni acestor organizații în cazul nerespectării sau al constatării unor nereguli în legătură cu dispozițiile prezentului regulament și hotărăsc, dacă este cazul, retragerea recunoașterii;
(c) comunică Comisiei, o dată pe an, orice decizie de acordare, refuz sau retragere a recunoașterii.

Subsecțiunea II
Asociația organizațiilor de producători și grupurile de producători

Articolul 125c
Asociația organizațiilor de producători din sectorul fructelor și al legumelor

O asociație a organizațiilor de producători din sectorul fructelor și al legumelor se constituie la inițiativa organizațiilor de producători recunoscute și poate desfășura oricare dintre activitățile unei organizații de producători menționate în prezentul regulament. În acest scop, statele membre pot recunoaște, la cerere, o asociație a organizațiilor de producători, atunci când:

(a) statul membru consideră că asociația este capabilă să desfășoare în mod eficient activitățile respective; și
(b) asociația nu deține o poziție dominantă pe o anumită piață, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 33 din tratat.

Articolul 125a alineatul (4) se aplică mutatis mutandis.

Articolul 125d
Externalizarea

Statele membre pot permite unei organizații de producători recunoscute din sectorul fructelor și al legumelor sau unei asociații de organizații de producători recunoscute din sectorul respectiv să externalizeze oricare dintre activitățile sale, inclusiv către sucursale, cu condiția să furnizeze statului membru suficiente dovezi care justifică faptul că externalizarea reprezintă o modalitate adecvată de realizare a obiectivelor organizației de producători sau ale asociației organizațiilor de producători respective.

Articolul 125e
Grupuri de producători din sectorul fructelor și al legumelor

(1) În statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior, în regiunile ultraperiferice comunitare menționate la articolul 299 alineatul (2) din tratat sau în Insulele Egee mai mici menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006, se pot constitui grupuri de producători, ca entitate juridică sau ca parte bine definită a unei entități juridice, la inițiativa agricultorilor care cultivă unul sau mai multe produse din sectorul fructelor și al legumelor și/sau astfel de produse destinate exclusiv prelucrării, în vederea recunoașterii ca organizație de producători.
Acestor grupuri de producători li se poate acorda o perioadă de tranziție în cursul căreia să îndeplinească condițiile pentru a fi recunoscute ca organizație de producători în conformitate cu articolul 122.
Pentru a putea fi recunoscute, acestea trebuie să prezinte statului membru în cauză un plan de recunoaștere etapizat a cărui acceptare semnalează începerea perioadei de tranziție menționate la al doilea paragraf și reprezintă o recunoaștere preliminară. Perioada de tranziție este de cel mult cinci ani.

(2) Anterior acceptării planului de recunoaștere, statele membre informează Comisia cu privire la intențiile lor și la posibilele implicații financiare ale acestui plan.

Subsecțiunea III
Extinderea aplicării normelor la producătorii dintr-o zonă economică

Articolul 125f
Extinderea aplicării normelor

(1) În cazurile în care o organizație de producători din sectorul fructelor și al legumelor care își desfășoară activitatea într-o anumită zonă economică este considerată, din punctul de vedere al unui anumit produs, reprezentativă pentru producția și producătorii din zona respectivă, statul membru în cauză poate, la solicitarea organizației de producători respective, să decidă obligativitatea următoarelor norme pentru producătorii din zona respectivă care nu sunt membri ai organizației de producători respective:

(a) normele menționate la articolul 125a alineatul (1) litera (a);
(b) normele necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor menționate la articolul 103c alineatul (2) litera (c).

Primul paragraf se aplică cu condiția ca normele respective:

(a) să fi fost în vigoare pe o perioadă de cel puțin un an de comercializare;
(b) să fie incluse în lista exhaustivă din anexa XVIa;
(c) să fie obligatorii pe durata a cel mult trei ani de comercializare.

Cu toate acestea, condiția menționată la paragraful al doilea litera (a) nu se aplică în cazul în care normele în cauză sunt cele enumerate în anexa XVIa punctele 1, 3 și 5. În această situație, extinderea aplicării normelor se aplică cel mult pe durata unui an de comercializare.

(2) În sensul prezentei subsecțiuni, prin „zonă economică” se înțelege o zonă geografică formată din regiuni de producție adiacente sau învecinate în care există condiții omogene de producție și de comercializare.

Statele membre notifică o listă de zone economice Comisiei.

În termen de o lună de la notificare, Comisia aprobă lista sau, în urma consultării statului membru vizat, decide asupra modificărilor pe care acesta trebuie să le opereze. Comisia face publică lista aprobată prin mijloacele pe care le consideră adecvate.

(3) O organizație de producători este considerată reprezentativă în sensul alineatului (1) atunci când membrii săi reprezintă cel puțin 50 % din producătorii din zona economică în care funcționează și atunci când acoperă cel puțin 60 % din volumul producției zonei respective. Fără a aduce atingere alineatului (5), la calcularea acestor procente nu se iau în considerare producătorii sau producția de produse ecologice care intră, până la 31 decembrie 2008, sub incidența Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 și, de la 1 ianuarie 2009, sub incidența Regulamentului (CE) nr. 834/2007.

(4) Normele obligatorii pentru toți producătorii dintr-o anume zonă economică:

(a) nu trebuie să afecteze în mod negativ ceilalți producători din statul membru respectiv sau din Comunitate;
(b) nu se aplică, cu excepția cazului în care se referă în mod explicit la acestea, la produsele livrate în vederea prelucrării în temeiul unui contract semnat anterior începerii anului de comercializare, cu excepția normelor referitoare la raportarea producției menționate la articolul 125a alineatul (1) litera (a);
(c) nu trebuie să fie incompatibile cu normele comunitare și naționale în vigoare.

(5) Normele nu pot fi considerate ca fiind obligatorii pentru producătorii de produse ecologice care intră, până la 31 decembrie 2008, sub incidența Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 și, de la 1 ianuarie 2009, sub incidența Regulamentului (CE) nr. 834/2007, exceptând situațiile în care o astfel de măsură a fost aprobată de cel puțin 50 % dintre producătorii respectivi din zona economică în care funcționează organizația de producători, iar organizația în cauză acoperă cel puțin 60 % din producția din zona respectivă.

Articolul 125g
Notificarea

Statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele pe care le-au hotărât obligatorii pentru toți producătorii dintr-o anumită zonă economică în temeiul articolului 125f alineatul (1). Comisia face publice normele respective prin mijloacele pe care le consideră adecvate.

Articolul 125h
Abrogarea extinderii aplicării normelor

Comisia decide că un stat membru trebuie să abroge extinderea aplicării normelor stabilite de respectivul stat membru în conformitate cu articolul 125f alineatul (1):

(a) în cazul în care constată că respectiva extindere la alți producători elimină concurența într-un segment important al pieței interne, periclitează liberul schimb sau îndeplinirea obiectivelor articolului 33 din tratat;
(b) în cazul în care constată că articolul 81 alineatul (1) din tratat se aplică normelor extinse la alți producători. Decizia Comisiei cu privire la respectivele norme se aplică începând de la data la care se constată acest aspect;
(c) în cazul în care stabilește, în urma unor verificări, că dispozițiile prezentei subsecțiuni nu au fost respectate.

Articolul 125i
Contribuțiile financiare ale producătorilor care nu sunt membri

Atunci când se aplică articolul 125f alineatul (1), statul membru în cauză poate decide, în urma unei verificări a dovezilor prezentate, ca producătorii care nu sunt membri să plătească organizației de producători partea din contribuțiile financiare plătită de producătorii membri, în măsura în care acestea se utilizează pentru acoperirea:

(a) costurilor administrative rezultate din aplicarea normelor menționate la articolul 125f alineatul (1);
(b) costurilor pentru cercetare, studii de piață și promovarea vânzărilor suportate de organizație sau asociație și de care beneficiază toți producătorii din zonă.

Articolul 125j
Extinderea aplicării normelor la asociațiile organizațiilor de producători

În sensul prezentei subsecțiuni, orice trimitere la organizațiile de producători se interpretează ca trimitere la asociațiile organizațiilor de producători recunoscute.

Subsecțiunea IV
Organizații interprofesionale din sectorul fructelor și al legumelor

Articolul 125k
Recunoaștere și retragerea recunoașterii

(1) În cazul în care structurile statelor membre oferă garanții în acest sens, statele membre pot recunoaște ca organizații interprofesionale în sectorul fructelor și al legumelor toate entitățile juridice înființate pe teritoriul lor care depun o cerere corespunzătoare, cu condiția ca acestea:

(a) să își desfășoare activitatea într-una sau mai multe regiuni ale statului membru respectiv;

(b) să reprezinte un segment important al producției, al comerțului și/sau al prelucrării fructelor și legumelor, precum și a produselor prelucrate pe bază de fructe și legume din regiunea sau regiunile vizate și, în cazul în care sunt implicate mai multe regiuni, acestea să poată demonstra un nivel minim de reprezentativitate în fiecare regiune, pentru fiecare ramură profesională din cadrul organizației;

(c) să desfășoare două sau mai multe dintre activitățile menționate la articolul 123 alineatul (3) litera (c);

(d) să nu fie ele însele implicate în producerea, prelucrarea sau comercializarea fructelor și a legumelor sau a produselor prelucrate pe bază de fructe și legume;

(e) să nu se angajeze în niciunul dintre acordurile, deciziile și practicile concertate menționate la articolul 176a alineatul (4).

(2) Înainte de a acorda recunoașterea, statele membre adresează Comisiei o notificare privind organizațiile interprofesionale care au solicitat recunoașterea, furnizând toate informațiile relevante cu privire la reprezentativitate și la diferitele activități ale acestora, împreună cu toate celelalte informații necesare pentru evaluare.

Comisia poate obiecta la solicitarea recunoașterii în termen de două luni de la notificare.

(3) Statele membre:

(a) decid acordarea recunoașterii în termen de trei luni de la depunerea cererii însoțite de toate documentele justificative;
(b) efectuează verificări la intervale regulate pentru a constata dacă organizațiile interprofesionale respectă condițiile de recunoaștere, aplică sancțiuni acestor organizații în cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament sau al existenței unor nereguli și hotărăsc, după caz, retragerea recunoașterii;
(c) retrag recunoașterea în cazul în care:

(i) cerințele și condițiile de recunoaștere stabilite în prezenta subsecțiune nu mai sunt respectate;
(ii) organizația interprofesională participă la oricare dintre acordurile, deciziile și practicile concertate menționate la articolul 176a alineatul (4), fără a aduce atingere niciunei alte sancțiuni impuse în temeiul legislației interne;
(iii) organizația interprofesională nu respectă obligația de notificare menționată la articolul 176a alineatul (2);

(d) informează Comisia, în termen de două luni, asupra oricărei decizii de acordare, refuz sau retragere a recunoașterii.

(4) Comisia stabilește termenii și condițiile, precum și frecvența cu care statele membre raportează Comisiei cu privire la activitățile organizațiilor interprofesionale.
În urma verificărilor, Comisia poate să solicite unui stat membru să retragă recunoașterea.
(5) Recunoașterea constituie o autorizație de desfășurare a activităților menționate la articolul 123 alineatul (3) litera (c), sub rezerva respectării dispozițiilor prezentului regulament.

(6) Comisia face publică, prin mijloacele pe care le consideră adecvate, o listă a organizațiilor interprofesionale recunoscute, indicând domeniul economic sau sfera activităților acestora și activitățile desfășurate în sensul articolului 125l. Retragerea recunoașterii este, de asemenea, făcută publică.

Articolul 125l
Extinderea aplicării normelor

(1) În cazurile în care o organizație interprofesională care își desfășoară activitatea într-una sau mai multe regiuni ale unui stat membru este considerată reprezentativă pentru producția, comerțul sau prelucrarea unui anumit produs, statul membru respectiv poate, la cererea organizației interprofesionale respective, să declare obligatorii anumite acorduri, decizii sau practici concertate convenite în cadrul organizației respective, pe o perioadă limitată, pentru alți operatori care își desfășoară activitatea în regiunea sau regiunile respective și care nu fac parte din organizație, indiferent dacă aceștia sunt persoane fizice sau grupuri.

(2) O organizație interprofesională este considerată reprezentativă în sensul alineatului (1) atunci când regrupează cel puțin două treimi din producția, comerțul sau prelucrarea produsului sau produselor în cauză din regiunea sau regiunile vizate ale unui stat membru. În cazul în care cererea de extindere a aplicării normelor sale la alți operatori acoperă mai multe regiuni, organizația interprofesională trebuie să demonstreze un nivel minim de reprezentativitate pentru fiecare dintre ramurile profesionale pe care le grupează în fiecare din regiunile vizate.

(3) Normele pentru care poate fi solicitată extinderea la alți operatori:

(a) urmăresc unul dintre următoarele obiective:

(i) raportări referitoare la producție și la piață;
(ii) norme de producție mai stricte decât cele stabilite prin reglementările comunitare sau naționale;
(iii) întocmirea de contracte-tip compatibile cu reglementările comunitare;
(iv) norme de comercializare;
(v) norme de protecție a mediului;
(vi) măsuri de promovare și exploatare a potențialului produselor;
(vii) măsuri de protecție a agriculturii ecologice, precum și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice;

(b) trebuie să fi fost în vigoare pe o perioadă de cel puțin un an de comercializare;
(c) pot fi obligatorii pe o perioadă de cel mult trei ani de comercializare;
(d) nu afectează în mod negativ ceilalți operatori din statul membru respectiv sau Comunitatea.

Cu toate acestea, condiția menționată la primul paragraf litera (b) nu se aplică în cazul în care normele în cauză sunt cele enumerate în anexa XVIa punctele 1, 3, și 5. În această situație, extinderea aplicării normelor se aplică cel mult pe durata unui an de comercializare.

(4) Normele menționate la alineatul (3) litera (a) punctele (ii), (iv) și (v) trebuie să fie identice cu cele stabilite în anexa XVIa. Normele menționate la alineatul (3) litera (a) punctul (ii) nu se aplică produselor care provin din afara regiunii sau a regiunilor menționate la alineatul (1).

Articolul 125m
Notificarea și abrogarea extinderii aplicării normelor

(1) Statele membre informează fără întârziere Comisia cu privire la normele pe care le consideră obligatorii pentru toți operatorii dintr-una sau mai multe regiuni specifice în conformitate cu articolul 125l alineatul (1). Comisia face publice normele respective prin mijloacele pe care le consideră adecvate.

(2) Înainte ca normele respective să fie făcute publice, Comisia informează comitetul instituit prin articolul 195 cu privire la orice notificare de extindere a aplicării acordurilor interprofesionale.

(3) Comisia decide dacă un stat membru trebuie să abroge o extindere a aplicării normelor adoptată de respectivul stat membru în cazurile menționate la articolul 125h.

Articolul 125n
Contribuțiile financiare ale producătorilor care nu sunt membri

În cazurile în care se extinde aplicarea normelor pentru unul sau mai multe produse, iar una sau mai multe dintre activitățile menționate la articolul 125l alineatul (3) litera (a) sunt desfășurate de o organizație interprofesională recunoscută și sunt în interesul economic general al acelor persoane ale căror activități sunt legate de unul sau mai multe dintre produsele vizate, statul membru care a acordat recunoașterea poate decide ca persoanele fizice sau grupurile care nu sunt membre ale organizației, dar beneficiază de pe urma acelor activități să plătească organizației, integral sau parțial, contribuțiile financiare achitate de membrii acesteia, în măsura în care aceste contribuții sunt destinate să acopere costurile directe suportate ca urmare a desfășurării respectivelor activități.

▼M10

Secțiunea Ib
Norme privind organizațiile de producători și organizațiile interprofesionale din sectorul vitivinicol

Articolul 125o
Recunoașterea

(1) Statele membre pot recunoaște organizațiile de producători și organizațiile interprofesionale care au depus o cerere de recunoaștere în statul membru respectiv, iar cererea conține dovezi conform cărora:

(a) organizațiile de producători:

(i) îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 122;
(ii) reunesc un număr minim de membri, care urmează să fie stabilit de statul membru în cauză;
(iii) acoperă un volum minim de producție comercializabilă, care urmează să fie stabilit de statul membru în cauză, în domeniul de activitate al organizației;
(iv) își pot desfășura activitățile în mod corespunzător, atât din punct de vedere al timpului, cât și din punct de vedere al eficienței și concentrării ofertei;
(v) asigură efectiv membrilor lor obținerea asistenței tehnice necesare la utilizarea practicilor de cultivare ecologice;

(b) organizațiile interprofesionale:

(i) îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 123 alineatul (3);

(ii) își desfășoară activitățile într-una sau mai multe regiuni de pe teritoriul în cauză;
(iii) reprezintă o parte semnificativă din producția sau comerțul cu produsele reglementate de prezentul regulament;
(iv) nu sunt implicate în producția, prelucrarea sau comercializarea produselor din sectorul vitivinicol.

(2) Organizațiile de producători recunoscute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 sunt considerate organizații de producători recunoscute în temeiul prezentului articol.
Organizațiile care întrunesc criteriile prevăzute la articolul 123 alineatul (3) și la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol și care sunt recunoscute de statele membre sunt considerate organizații interprofesionale recunoscute în temeiul dispozițiilor menționate.

(3) Articolul 125b alineatul (2) și articolul 125k alineatul (3) se aplică mutatis mutandis organizațiilor de producători și, respectiv, organizațiilor interprofesionale din sectorul vitivinicol. Cu toate acestea:

(a) termenele menționate la articolele 125b alineatul (2) litera (a) și, respectiv, 125k alineatul (3) litera (c) sunt de patru luni;
(b) cererile de recunoaștere menționate la articolele 125b alineatul (2) litera (a) și 125k alineatul (3) litera (c) se depun în statul membru unde organizația își are sediul;
(c) notificările anuale menționate la articolul 125b alineatul (2) litera (c) și, respectiv, articolul 125k alineatul (3) litera (d) se depun până la 1 martie în fiecare an.

▼B

Secțiunea II
Reguli privind organizațiile interprofesionale din sectorul tutunului

Articolul 126
Plata unei cotizații de către terți

(1) În cazul în care una sau mai multe din activitățile menționate la alineatul (2) sunt realizate de către o organizație sectorială recunoscută în sectorul tutunului și prezintă un interes economic general pentru operatorii economici ale căror activități sunt legate de unul sau mai multe din produsele în cauză, statul membru care a acordat recunoașterea sau Comisia, fără asistență din partea comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1), în cazul în care recunoașterea a fost făcută de către aceasta, poate decide că operatorii individuali sau grupurile de operatori care beneficiază de aceste activități au obligația de a plăti organizației suma întreagă sau parțială a cotizațiilor vărsate de către membri, în măsura în care aceste cotizații sunt destinate acoperirii cheltuielilor rezultate direct din realizarea activităților în cauză, cu excluderea tuturor cheltuielilor administrative.

(2) Activitățile menționate la alineatul (1) sunt legate de unul dintre obiectivele următoare:

(a) cercetare pentru valorificarea produselor, în special prin noi întrebuințări care nu reprezintă un pericol pentru sănătatea publică;

(b) studii prin care se dorește îmbunătățirea calității tutunului foi sau ambalat;

(c) cercetarea metodelor de cultivare ce permit o utilizare redusă a produselor medicale obținute din plante și garantează conservarea solului și a mediului înconjurător.

(3) Statele membre notifică Comisia în legătură cu deciziile pe care doresc să le ia în conformitate cu alineatul (1). Aceste decizii nu pot fi aplicate înainte de expirarea unui termen de 3 luni cu începere de la data notificării către Comisie. În acest termen de trei luni, Comisia poate să solicite respingerea totală sau parțială a proiectului de decizie dacă interesul economic general invocat nu apare ca fiind bine fondat.

(4) Dacă activitățile unei organizații sectoriale recunoscute de către Comisie, în conformitate cu prezentul capitol, prezintă un interes economic general, Comisia comunică proiectul său de decizie statelor membre interesate, care dispun de o perioadă de două luni pentru a-și transmite observațiile.

Secțiunea III
Norme de procedură

Articolul 127
Norme de aplicare

Comisia adoptă normele detaliate de aplicare a prezentului capitol, în special condițiile și procedurile privind recunoașterea organizațiilor producătorilor, organizațiilor sectoriale și organizațiilor de operatori ale unui sector individual, inclusiv:

(a) obiectivele precise care trebuie urmărite de aceste organizații;
(b) statutul acestor organizații;
(c) activitățile acestora;
(d) derogări de la cerințele menționate la articolele 122, 123 și 125;

▼M3

(da) dacă este cazul, normele privind organizațiile transnaționale de producători și asociațiile transnaționale ale organizațiilor de producători, inclusiv asistența administrativă care trebuie acordată de autoritățile competente în cazul cooperării transnaționale;

▼B

(e) dacă este cazul, efectele care decurg din recunoașterea statutului de organizație sectorială.

PARTEA III
SCHIMBURILE COMERCIALE CU ȚĂRI TERȚE

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Articolul 128
Principii generale

Dacă nu există dispoziții contrare prezentului regulament sau adoptate în conformitate cu acesta, sunt interzise în schimburile comerciale cu țările terțe:

(a) perceperea oricărei taxe cu efect echivalent unei taxe vamale;

(b) aplicarea de restricții cantitative sau de măsuri cu un caracter echivalent.

Articolul 129
Nomenclatura Combinată

Normele generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (denumit în continuare „Nomenclatura Combinată”) și normele specifice de aplicare sunt aplicabile clasei tarifare a produselor care intră sub incidența prezentului regulament. ►M10 Nomenclatura tarifară rezultată din aplicarea prezentului regulament, inclusiv, dacă este cazul, definițiile din anexa III și anexa XIb, sunt incluse în Tariful vamal comun.

CAPITOLUL II
Importuri

Secțiunea I
Licențe de import

Articolul 130
Licențe de import

(1) Fără a aduce atingere cazurilor în care prezentul regulament solicită licențe la import, Comisia poate efectua importuri în Comunitate pentru unul sau mai multe din produsele sectoarelor următoare, pe baza prezentării unei licențe de import:

(a) cereale;
(b) orez;
(c) zahăr:
(d) semințe:
(e) ulei de măsline și măsline de masă, în ceea ce privește produsele care se încadrează la codurile NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 și 1522 00 39;
(f) in și cânepă, în măsura în care este implicată cânepa:

▼M3

(fa) fructe și legume;
(fb) fructe și legume prelucrate;

▼B

(g) banane;

▼M10

(ga) vin;

▼B

(h) plante vii;
(i) carne de vită și mânzat;

(j) lapte și produse lactate;
(k) carne de porc;
(l) carne de oaie și de capră;
(m) ouă;
(n) păsări de curte;
(o) alcool etilic agricol.

(2) În aplicarea alineatului (1), Comisia ține cont de necesitatea licențelor de import pentru gestiunea piețelor în cauză și, în special, pentru monitorizarea importurilor produselor în cauză.

Articolul 131
Eliberarea licențelor

Licențele de import sunt eliberate de către statele membre oricărui solicitant, oricare ar fi sediul acestuia în Comunitate, în absența dispozițiilor contrare stabilite într-un regulament sau în orice act al Consiliului și fără a aduce atingere dispozițiilor luate în scopul aplicării prezentului capitol.

Articolul 132
Valabilitatea

Licența de import este valabilă în toată Comunitatea.

Articolul 133
Garanție

(1) În absența dispozițiilor contrare stabilite de către Comisie, eliberarea de licențe este subordonată constituirii unei garanții care asigură realizarea importurilor pe perioada valabilității licenței.

(2) Cu excepția cazurilor de forță majoră, garanția se execută total sau parțial în cazul în care importul nu este realizat sau este realizat doar parțial pe perioada valabilității licenței.

▼M10

Articolul 133a
Garanții speciale în sectorul vitivinicol

(1) În ceea ce privește sucurile și musturile care intră sub incidența codurilor NC 2009 61, 2009 69 și 2204 30 pentru care aplicarea taxelor din Tariful vamal comun depinde de prețul de import al produsului, valoarea efectivă a acestui preț este verificată fie pe baza unui control pe fiecare lot, fie utilizând o valoare forfetară la import, calculată de Comisie pe baza prețurilor acelorași produse în țările de origine.

Dacă prețul de intrare declarat al lotului respectiv este mai mare decât valoarea forfetară de import, majorată printr-o marjă adoptată de Comisie și care nu poate depăși valoarea forfetară cu mai mult de 10 %, se cere depunerea unei garanții egale cu taxele de import, stabilite pe baza valorii forfetare la import.

Dacă prețul de intrare al lotului nu este declarat, aplicarea Tarifului vamal comun depinde de valoarea forfetară la import sau de aplicarea, în condițiile care urmează să fie stabilite de Comisie, a dispozițiilor relevante ale legislației vamale.

(2) În cazul în care derogările Consiliului prevăzute la punctele B.5 sau C din anexa XVb se aplică produselor importate, importatorii depun o garanție pentru aceste produse la autoritățile vamale desemnate în momentul punerii în liberă circulație. Garanția se restituie în momentul prezentării de către importator a dovezii, acceptate de autoritățile vamale din statul membru al punerii în liberă circulație, că musturile au fost transformate în suc de struguri, utilizate în alte produse decât cele din sectorul vitivinicol sau, dacă au fost vinificate, că au fost etichetate corespunzător.

▼B

Articolul 134
Norme de aplicare

Comisia adoptă normele detaliate de aplicare a prezentei secțiuni, inclusiv perioada de valabilitate a licenței și valoarea garanției.

Secțiunea II
Taxe și prelevări la import

Articolul 135
Taxe la import

Sub rezerva unor dispoziții contrare din prezentul regulament, nivelul taxelor la import din Tariful Vamal Comun se aplică produselor menționate la articolul 1.

Articolul 136
Calcularea taxelor la import pentru cereale

(1) Sub rezerva dispozițiilor articolului 135, taxa la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 altele decât hibrid pentru însămânțare, este egal cu prețul de intervenție valabil pentru astfel de produse la data importării, majorat cu 55 % și diminuat cu prețul de import CIF aplicabil lotului în cauză. Cu toate acestea, această taxă nu poate depăși valoarea taxei convenționale stabilite în baza Nomenclaturii Combinate.

(2) Pentru calcularea taxei la import menționate la articolul (1), se stabilesc periodic prețuri reprezentative CIF de import pentru produsele menționate în alineatul precedent.

Articolul 137
Calcularea taxelor la import pentru orezul decorticat

(1) Sub rezerva articolului 135, taxa la import pentru orezul decorticat cu codul NC 1006 20 este stabilită de către Comisie fără asistența comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1) în termen de zece zile de la sfârșitul perioadei de referință în cauză, conform anexei XVII punctul 1.

Comisia stabilește fără asistența comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1) o nouă taxă aplicabilă în cazul în care calculele efectuate în temeiul anexei menționate anterior indică o necesitate de modificare a taxei existente. Taxa precedent stabilită se aplică până în momentul în care se stabilește această nouă taxă.

(2) Pentru calculul importurilor menționate la anexa XVII punctul 1 se ține cont de cantitățile pentru care licențele de import de orez decorticat cu codul NC 1006 20 au fost eliberate pe durata perioadei de referință respectivă, cu excepția licențelor de import de orez basmati menționat la articolul 138.

(3) Cantitatea de referință anuală se ridică la 449 678 de tone. Cantitatea de referință parțială corespunde, pentru fiecare an de comercializare, jumătății cantității de referință anuale.

Articolul 138
Calcularea taxelor la import pentru orezul basmati decorticat

Sub rezerva dispozițiilor articolului 135, varietățile de orez basmati decorticat cu codurile NC 1006 20 17 și 1006 20 98 enumerate în anexa XVIII beneficiază de taxe zero la import în condițiile stabilite de Comisie.

Articolul 139
Calcularea taxelor la import pentru orezul albit

(1) Sub rezerva dispozițiilor articolului 135, taxa la import pentru orezul semialbit sau albit având codul NC 1006 30 este stabilit de către Comisie, fără asistența comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1), în termen de zece zile de la sfârșitul perioadei de referință în cauză, conform anexei XVII punctul 2.

Comisia stabilește fără asistența comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1) o nouă taxă aplicabilă în cazul în care calculele efectuate în temeiul anexei menționate anterior indică o necesitate de modificare a taxei existente. Taxa precedent stabilită se aplică până în momentul în care se stabilește această nouă taxă.

(2) Pentru calculul importurilor menționate la anexa XVII punctul 2, se ține cont de cantitățile pentru care licențele de import de orez albit sau semialbit cu codul NC 1006 30 au fost eliberate pe durata perioadei de referință respectivă.

Articolul 140
Calcularea taxelor la import pentru brizura de orez

Sub rezerva dispozițiilor articolului 135, taxele la import pentru brizura de orez cu codul NC 1006 40 00 sunt de 65 EUR/tonă.

▼M3

Articolul 140a
Sistemul prețului de intrare pentru sectorul fructelor și al legumelor și sectorul fructelor și al legumelor prelucrate

(1) În situația în care aplicarea nivelului taxei din Tariful Vamal Comun depinde de prețul de intrare al transportului importat, veridicitatea prețului de intrare este verificată folosind o valoare forfetară de import calculată de Comisie, în funcție de produs și de origine, pe baza mediei ponderate a prețurilor la produsul respectiv pe piețele de import reprezentative ale statelor membre sau pe alte piețe, după caz.

Cu toate acestea, Comisia poate adopta dispoziții specifice pentru a verifica prețul de intrare al produselor importate în principal în vederea prelucrării.

(2) În cazul în care prețul de intrare declarat al transportului respectiv este mai mare decât valoarea forfetară de import, la care se adaugă o marjă stabilită de Comisie care nu poate depăși valoarea forfetară cu mai mult de 10 %, se solicită depunerea unei garanții egale cu taxa de import stabilită pe baza valorii forfetare de import.

(3) În cazul în care prețul de intrare al transportului respectiv nu este declarat în momentul vămuirii, nivelul taxei din Tariful Vamal Comun aplicat depinde de valoarea forfetară de import sau se calculează prin aplicarea dispozițiilor legislației vamale relevante în condițiile care urmează să fie stabilite de Comisie.

▼B

Articolul 141
Taxe suplimentare la import

▼M3

(1) ►M10 Se aplică o taxă suplimentară la import importurilor efectuate la nivelul taxei stabilit la articolele 135-140a, la unul sau mai multe produse din sectoarele cerealelor, orezului, zahărului, fructelor și legumelor, fructelor și legumelor prelucrate, cărnii de vită și mânzat, laptelui și produselor lactate, cărnii de porc, cărnii de oaie și de capră, ouălor, cărnii de pasăre și bananelor, precum și sucului de struguri și mustului de struguri, pentru a evita sau neutraliza efectele negative pe piața comunitară care ar putea rezulta din aceste importuri, dacă:

▼B

(a) importurile sunt efectuate la un preț inferior nivelului notificat de către Comunitate la OMC („preț de declanșare”); sau
(b) volumul importurilor unui an dat depășește un anumit nivel („volum de declanșare”).
Volumul de declanșare este stabilit în baza posibilităților de acces la piață, definite, dacă este cazul, ca fiind importuri raportate la consumul intern corespunzător celor trei ani precedenți.

(2) Taxa adițională la import nu se cere dacă importurile nu riscă să perturbe piața comunitară sau dacă efectele ar fi disproporționate în raport cu obiectivul vizat.

(3) În sensul alineatului (1) litera (a), prețurile de import sunt determinate pe baza prețurilor de import CIF ale transportului în cauză.

Prețurile de import CIF se verifică în acest scop în comparație cu prețurile reprezentative pentru produsul respectiv de pe piața internațională sau de pe piața de import a Comunității pentru produsul respectiv.

Articolul 142
Suspendarea taxelor la import în sectorul zahărului

Comisia poate suspenda, total sau parțial, aplicarea taxelor la import pentru anumite cantități din produsele următoare, în vederea garantării aprovizionării necesare la fabricarea produselor menționate la articolul 62 alineatul (2):

(a) zahăr cu codul NC 1701;
(b) izoglucoză cu codurile NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 și 1702 90 30.

Articolul 143
Norme de aplicare

Comisia adoptă normele detaliate de aplicare a prezentei secțiuni și în special:

(a) în ceea ce privește articolul 136:

(i) condițiile minimale referitoare la grâul comun de înaltă calitate;
(ii) cotațiile prețului care trebuie luate în considerare;
(iii) posibilitatea, în cazul în care acest lucru se dovedește corespunzător în cazuri determinate, de a acorda operatorilor economici posibilitatea de a cunoaște înainte de sosirea transporturilor respective taxa aplicabilă;

(b) în ceea ce privește articolul 141, produsele cărora li se aplică o taxă adițională la import, respectiv celelalte criterii necesare pentru asigurarea aplicării alineatului (1) din articolul respectiv.

Secțiunea III
Gestionarea contingentelor la import

Articolul 144
Contigente tarifare

(1) Contingentele tarifare de import aplicabile produselor menționate la articolul 1, care rezultă din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat sau din orice alt act al Consiliului, sunt deschise și gestionate de către Comisie potrivit regulilor adoptate de aceasta.

(2) Contingentele tarifare sunt gestionate astfel încât să se evite orice discriminare între operatorii economici în cauză, cu ajutorul uneia dintre metodele menționate în continuare, al unei combinații de metode sau al unei alte metode adecvate:

(a) metoda bazată pe ordinea cronologică de depunere a cererilor (după principiul „primul sosit, primul servit”);
(b) metodă de repartizare proporțional cu cantitățile solicitate la depunerea cererilor (după metoda numită a „examinării simultane”);
(c) o metodă bazată pe luarea în considerare a formelor tradiționale de comerț (pe baza metodei denumite „ a operatorilor tradiționali/nou- veniți”).

(3) Metoda de gestionare stabilită ține seama, după caz, de nevoile de aprovizionare a pieței Comunității și necesitatea menținerii echilibrului acesteia.

Articolul 145
Deschiderea contingentelor tarifare

Comisia prevede deschiderea contingentelor tarifare anuale, dacă este necesar, potrivit unei eșalonări adecvate pe an, și determină metoda de gestionare de aplicat.

Articolul 146
Norme specifice

(1) În ceea ce privește contingentul la import de 54 703 tone de carne de vită și mânzat congelată cu codurile NC 0202 20 30, 0202 30 și 0206 29 91 și destinată transformării, Consiliul, acționând conform procedurii stabilite prin articolul 37 alineatul (2) din tratat, poate prevedea că acest contingent, total sau parțial, acoperă cantități echivalente de carne de calitate superioară, aplicând rata de conversiune de 4,375.

(2) În cazul contingentului tarifar la import în Spania de 2 000 000 tone de porumb și de 300 000 tone de sorg și a contingentului tarifar la import în Portugalia de 500 000 tone de porumb, normele detaliate menționate la articolul 148 includ, între altele, dispozițiile necesare la realizarea importurilor sub contingent tarifar și, dacă este cazul, depozitarea publică a cantităților importate de către organismele plătitoare ale statelor membre în cauză, și desfacerea lor pe piețele acestor state membre.

Articolul 147
Contingente tarifare în cazul bananelor

Prezentul capitol se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1964/2005 al Consiliului ( 1 ) .

Articolul 148
Norme de aplicare

Comisia adoptă normele detaliate de aplicare a prezentei secțiuni, în special în privința:

(a) garanțiilor privind natura, proveniența și originea produsului;
(b) dispozițiilor privind recunoașterea documentului care permite verificarea garanțiilor prevăzute la litera (a);
(c) condițiilor de eliberare și duratei valabilității licențelor de import.

Secțiunea IV
Dispoziții speciale privind anumite produse

Subsecțiunea I
Dispoziții speciale aplicabile importurilor în sectoarele cerealelor și orezului

Articolul 149
Importuri de amestecuri de cereale diverse

Taxa la import aplicabilă amestecurilor compuse din cerealele menționate la literele (a) și (b) ale părții I din anexa I se stabilește după cum urmează:

(a) dacă amestecul este compus din două dintre cerealele menționate, taxa la import este aceea care se aplică:

(i) componentei principale în greutate, în cazul în care aceasta reprezintă cel puțin 90 % din greutatea amestecului;
(ii) componentei supuse taxelor la import celor mai ridicate, dacă nici unul dintre componente nu reprezintă cel puțin 90 % din greutatea amestecului;

(b) dacă amestecul este compus din mai mult de două cereale menționate și dacă mai multe cereale reprezintă fiecare peste 10 % din greutatea amestecului, taxa la import aplicabilă amestecului este cea mai ridicată dintre taxele la import aplicabile acestor cereale, chiar dacă valoarea taxei la import este identică pentru două sau mai multe dintre aceste cereale.
Dacă o singură cereală reprezintă peste 10 % din greutatea amestecului, taxa la import este cea aplicabilă acestei cereale;
(c) în cazurile care nu sunt acoperite de literele (a) și (b), taxa la import este cea mai ridicată dintre taxele aplicabile cerealelor care compun amestecul în cauză, chiar dacă valoarea taxei la import este identică pentru două sau mai multe dintre acestea.

Articolul 150
Importuri de amestecuri de cereale și orez

Taxa la import aplicabilă amestecurilor compuse, pe de o parte, dintr- una sau mai multe din cerealele menționate în anexa I partea I literele (a) și (b), și pe de altă parte, din unul sau mai multe din produsele menționate în anexa I partea II literele (a) și (b), este cea care se aplică compusului sau produselor supuse dreptului la import celui mai ridicat.

Articolul 151
Importuri de amestecuri de orez

Taxa la import aplicabilă amestecurilor compuse, pe de o parte, fie din orez care aparține mai multor grupe sau stadii de transformare diferite, fie din orez care aparține uneia sau mai multor grupe sau stadii de transformare diferite și, pe de altă parte, din brizură de orez, este aceea care se aplică:

(a) componentei principale în greutate, în cazul în care aceasta reprezintă cel puțin 90 % din greutatea amestecului;
(b) componentei supuse taxelor la import celor mai ridicate, dacă nici unul dintre componente nu reprezintă cel puțin 90 % din greutatea amestecului.

Articolul 152
Aplicabilitatea clasificării tarifare

Dacă metoda de stabilire a taxelor la import menționată la articolele 149-151 nu poate fi aplicată, taxa aplicabilă amestecului menționat în articolele de mai sus este aceea care rezultă din clasificarea tarifară a amestecului.

S u b s e c ț i u n e a I I
R e g i m u r i p r e f e r e n ț i a l e p e n t r u i m p o r t u l d e z a h ă r

Articolul 153
Necesarul tradițional de aprovizionare cu zahăr pentru rafinare

▼M3

(1) Necesarul tradițional de aprovizionare cu zahăr din sectorul rafinării, exprimat în zahăr alb, se stabilește, pentru Comunitate, la 2 424 735 de tone per an de comercializare.

▼B

În cursul anului de comercializare 2008/2009, necesarul tradițional de aprovizionare este împărțit după cum urmează:

(a) 198 748 tone pentru Bulgaria;
(b) 296 627 tone pentru Franța;
(c) 100 000 tone pentru Italia;
(d) 291 633 tone pentru Portugalia;
(e) 329 636 tone pentru România;
(f) 19 585 tone pentru Slovenia;
(g) 59 925 tone pentru Finlanda;
(h) 1 128 581 tone pentru Regatul Unit.

(2) Necesarul tradițional de aprovizionare menționat la primul paragraf din alineatul (1) este majorat la 65 000 tone. Această cantitate privește zahărul brut din trestie și este rezervată pentru anul de comercializare 2008/2009 unicei uzine de transformare a sfeclei de zahăr în zahăr care funcționa în 2005 în Portugalia. Uzina respectivă de transformare a zahărului este considerată a fi o rafinărie cu activitate permanentă.

(3) Licențele de import pentru zahărul destinat rafinării se eliberează doar rafinăriilor cu activitate permanentă, cu condiția ca respectivele cantități să fie mai mici decât cantitățile care pot fi importate în cadrul necesarului tradițional de aprovizionare menționat la alineatul (1). Licențele în cauză nu se pot transfera decât între rafinării cu activitate permanentă, iar perioada lor de valabilitate expiră la sfârșitul anului de comercializare pentru care au fost emise.

Prezentul articol se aplică anului de comercializare 2008/2009 și pe durata primelor 3 luni din fiecare din anii de comercializare următori.

(4) Aplicarea taxelor la importul de zahăr din trestie de zahăr care urmează a fi rafinat și care are codul NC 1701 11 10, originar din statele menționate în anexa XIX, este suspendat în privința cantității suplimentare necesare garantării, pentru anul de comercializare 2008/2009, a unei aprovizionări adecvate a rafinăriilor cu activitate permanentă.

Cantitatea suplimentară este stabilită de către Comisie pe baza raportului între necesarul tradițional de aprovizionare menționat la alineatul (1) și planul estimativ de aprovizionare cu zahăr de rafinat pentru anul de comercializare în cauză. Acest raport poate fi revizuit de către Comisie în cursul anului de comercializare și poate fi bazat pe evaluările forfetare istorice ale zahărului brut destinat consumului.

Articolul 154
Prețul garantat

(1) Prețurile garantate stabilite pentru zahărul ACP/India se aplică importurilor de zahăr brut și de zahăr alb de calitate standard care provine:

(a) din țările cele mai puțin dezvoltate în conformitate cu regimul menționat la articolele 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului ( 1 );
(b) din țări enumerate în anexa XIX pentru cantitatea suplimentară menționată la articolul 153 alineatul (3).

(2) Cererile de licențe de import pentru zahăr care beneficiază de un preț garantat sunt însoțite de o licență de export eliberată de autoritățile țării exportatoare, care garantează conformitatea zahărului cu normele prevăzute în acordurile corespunzătoare.

Articolul 155
Angajamente luate conform protocolului privind zahărul

Comisia poate adopta măsurile pentru a garanta că importul de zahăr ACP/India în Comunitate se efectuează în condițiile stabilite de Protocolul 3 la anexa V din Acordul de parteneriat ACP-CE și în acordul privind zahărul din trestie de zahăr între Comunitatea Europeană și Republica India. Măsurile respective pot, după caz, deroga de la dispozițiile articolului 153 din prezentul regulament.

Articolul 156
Norme de aplicare

Normele de aplicare a prezentei subsecțiuni sunt adoptate de către Comisie, în special în vederea respectării acordurilor internaționale. Acestea pot include modificări ale anexei XIX.

Subsecțiunea III
Dispoziții speciale pentru importul de cânepă

Articolul 157
Importurile de cânepă

(1) Produsele următoare nu pot fi importate în Comunitate decât dacă se întrunesc următoarele condiții:

(a) cânepa brută cu codul NC 5302 10 00 întrunește condițiile stabilite la articolul 52 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;
(b) semințele destinate însămânțării varietăților de cânepă, cu codul NC ex 1207 99 15, sunt însoțite de dovada că nivelul de tetrahidrocanabinol nu este superior celui stabilit în conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;
(c) semințele de cânepă, altele decât cele destinate însămânțării, cu codul NC 1207 99 91, nu pot fi importate decât de către importatori autorizați de către statul membru, prin garantarea că destinația acestora nu este însămânțarea.

(2) Fără a aduce atingere vreunei dispoziții speciale care ar putea fi adoptată de Comisie conform articolului 194, importul în Comunitate a produselor indicate la alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul articol fac obiectul controalelor pentru a determina dacă se întrunesc condițiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

(3) Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive luate de către statele membre, conform tratatului și obligațiilor care decurg din Acordul OMC privind agricultura.

Subsecțiunea IV
Dispoziții speciale pentru importul de hamei

Articolul 158
Importurile de hamei

(1) Produsele din sectorul hameiului nu pot fi importate din țări terțe decât dacă prezintă caracteristicile calitative cel puțin echivalente celor adoptate pentru aceleași produse recoltate în Comunitate sau fabricate din aceste produse.

(2) Produsele însoțite de o atestare eliberată de către autoritățile țării de origine și recunoscută ca fiind echivalentă certificatului menționat la articolul 117, sunt considerate ca prezentând caracteristicile menționate la alineatul (1).

În cazul pulberii de hamei, pulberii de hamei îmbogățită cu lupulină, extractului de hamei și a produselor amestecate de hamei, atestarea nu poate fi recunoscută ca fiind echivalentă certificatului decât în cazul în care conținutul de acid alfa al produselor nu este inferior celui din hameiul din care au fost elaborate.

Echivalența acestor atestări este verificată potrivit modalităților stabilite de către Comisie.

▼M10

S u b s e c ț i u n e a V
Dispoziții speciale pentru importul de vin

Articolul 158a
Cerințe speciale de import pentru vinuri

(1) Sub rezerva unor dispoziții contrare, în special în acordurile încheiate în temeiul articolului 300 din tratat, dispozițiile privind denumirile de origine și indicațiile geografice și etichetarea stabilite în partea II titlul II capitolul I secțiunea Ia subsecțiunea I, precum și la articolul 113d alineatul (1) din prezentul regulament se aplică produselor care intră sub incidența codurilor NC 2009 61, 2009 69 și 2204, care sunt importate în Comunitate.

(2) Sub rezerva unor dispoziții contrare în acordurile încheiate în temeiul articolului 300 din tratat, produsele menționate la alineatul (1) al prezentului articol se obțin în conformitate cu practicile oenologice recomandate și publicate de OIV sau autorizate de Comunitate în conformitate cu prezentul regulament și cu măsurile de punere în aplicare a acestuia.

(3) Importul produselor menționate la alineatul (1) este condiționat de prezentarea:

(a) unui certificat care să ateste conformitatea cu dispozițiile menționate la alineatele (1) și (2), întocmit de un organism competent, inclus pe o listă care urmează să fie dată publicității de către Comisie, în țara de origine a produsului;
(b) unui raport de analiză întocmit de un organism sau o direcție numită de statul din care provine producătorul, în măsura în care produsul este destinat consumului uman direct.

(4) Normele de aplicare a prezentului articol se adoptă de către Comisie.

▼B

Secțiunea V
Măsuri de protecție și perfecționare activă

Articolul 159
Măsuri de protecție

(1) Măsuri de protecție împotriva importurilor în Comunitate sunt luate de către Comisie, sub rezerva dispozițiilor alineatului 3 din prezentul articol, conform Regulamentului (CE) nr. 519/94 al Consiliului  și Regulamentului (CE) nr. 3285/94 al Consiliului.

(2) În absența dispozițiilor contrarii aplicabile în virtutea oricărui alt act al Consiliului, măsurile de protecție privind importurile în Comunitate prevăzute în cadrul acordurilor internaționale încheiate conform articolului 300 din tratat sunt luate de către Comisie în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol.

(3) Măsurile menționate la alineatele (1) și (2) pot fi luate de către Comisie la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, fără asistență din partea comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1). În cazul în care primește o cerere din partea unui stat membru, Comisia hotărăște cu privire la aceasta în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii.

Aceste măsuri sunt comunicate statelor membre și se aplică imediat.

Oricare stat membru poate înainta Consiliului deciziile luate de Comisie în temeiul alineatelor (1) și (2) în termen de cinci zile lucrătoare de la data notificării acestora. Consiliul se reunește imediat. Consiliul poate, cu o majoritate calificată, să modifice sau să anuleze decizia în cauză, în termen de o lună de la data sesizării Consiliului cu privire la aceasta.

(4) În cazul în care Comisia consideră că se impune abrogarea sau modificarea măsurilor luate în virtutea alineatelor (1) sau (2), procedează după cum urmează:

(a) în cazul în care Consiliul a hotărât cu privire la aceste măsuri, Comisia propune Consiliului abrogarea sau modificarea acestora; Consiliul hotărăște cu majoritate calificată;
(b) în orice alte cazuri, Comisia abrogă sau modifică măsurile de protecție fără asistență din partea comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1).

Articolul 160
Suspendarea regimului de perfecționare activă

▼M3

(1) ►M10 În cazul în care piața comunitară este perturbată sau riscă să fie perturbată datorită aplicării regimului de perfecționare activă, Comisia poate suspenda, total sau parțial, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, utilizarea acestui regim în privința produselor din sectoarele cerealelor, orezului, zahărului, uleiului de măsline și măslinelor, fructelor și legumelor, fructelor și legumelor prelucrate, cărnii de vită și mânzat, laptelui și produselor lactate, cărnii de porc, cărnii de oaie și de capră, ouălor, cărnii de pasăre și alcoolului etilic de origine agricolă. În cazul în care Comisia primește o cerere din partea unui stat membru, aceasta ia o decizie în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii.

▼B

Aceste măsuri sunt comunicate statelor membre și se aplică imediat.

Măsurile asupra cărora a hotărât Comisia pot fi prezentate Consiliului, în temeiul primului paragraf, de orice stat membru în termen de cinci zile lucrătoare de la data comunicării lor. Consiliul se reunește imediat. Consiliul poate, cu o majoritate calificată, să modifice sau să anuleze măsurile în cauză, în termen de o lună de la data prezentării acestora.

(2) În măsura necesară pentru buna funcționare a OCP, utilizarea regimului de perfecționare activă pentru produsele menționate la alineatul (1) poate fi interzisă total sau parțial de către Consiliu, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 37 alineatul (2) din tratat.

CAPITOLUL III
Exporturile

Secțiunea I
Licențe de export

Articolul 161
Licențe de export

(1) Fără a aduce atingere cazurilor în care prezentul regulament cere o licență la export, Comisia poate efectua exportul unuia sau mai multor produse din sectoarele următoare comunitare, pe baza prezentării unei licențe la export:

(a) cereale;
(b) orez;
(c) zahăr;
(d) ulei de măsline și măsline de masă, în privința produselor menționate la anexa I partea VII litera (a);

▼M3

(da) fructe și legume;
(db) fructe și legume prelucrate;

▼M10

(dc) vin;

▼B

(e) carne de vită și mânzat;
(f) lapte și produse lactate;
(g) carne de porc;
(h) carne de oaie și de capră;
(i) ouă;
(j) păsări de curte;
(k) alcool etilic agricol.

În sensul aplicării primului paragraf, Comisia ține cont de necesitatea licențelor la export pentru gestiunea piețelor în cauză și, în special, pentru monitorizarea exporturilor produselor în cauză.

(2) Articolele 131-133 se aplică mutatis mutandis.

(3) Comisia adoptă normele de aplicare ale alineatelor (1) și (2), inclusiv durata de valabilitate a licențelor și valoarea garanției.

Secțiunea II
Restituiri la export

Articolul 162
Domeniul de aplicare al restituirilor la export

(1) În măsura necesară pentru a permite realizarea exporturilor pe baza cursului sau al prețurilor pieței internaționale și în limitele care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat, diferența între aceste cursuri sau aceste prețuri și prețurile Comunității poate fi acoperită de o restituire la export:

(a) pentru produsele din sectoarele următoare care urmează a fi exportate fără transformări ulterioare:

(i) cereale;
(ii) orez;
(iii) zahăr, în privința produsele enumerate în anexa I partea III literele (b), (c), (d) și (g);
(iv) carne de vită și mânzat;
(v) lapte și produse lactate;
(vi) carne de porc;
(vii) ouă;
(viii) păsări de curte;

(b) pentru produsele enumerate la litera (a) punctele (i), (ii), (iii), (v) și (vii), ce urmează a fi exportate sub formă de mărfuri care figurează în anexele XX și XXI.

În cazul laptelui și produselor lactate exportate sub formă de produse enumerate în anexa XX partea IV, restituirile la export nu pot fi acordate decât pentru produsele care figurează în anexa I partea XVI literele (a)-(e) și (g).

(2) Restituirile la export pentru produsele exportate sub forma produselor transformate enumerate în anexele XX și XXI nu pot fi mai mari decât cele aplicabile acelorași produse exportate în aceeași stare.

(3) În măsura necesară pentru a ține cont de particularitățile de elaborare a anumitor băuturi spirtoase obținute pe bază de cereale, criteriile de acordare a restituirilor la export menționate la alineatele (1) și (2) și procedura de verificare pot fi adaptate la această situație specială de către Comisie.

Articolul 163
Repartiția restituirilor la export

Cantitățile care pot fi exportate cu restituire la export sunt alocate în conformitate cu metoda:

(a) cea mai adaptată naturii produsului și situației pieței în cauză, permițând cea mai eficientă utilizare a resurselor disponibile, ținând seama de eficacitatea și structura exporturilor Comunității, fără a crea discriminări între operatorii economici implicați și, în special, între micii și marii operatori economici;
(b) cea mai puțin greoaie din punct de vedere administrativ pentru operatorii economici, ținând seama de cerințele administrative;
(c) evită orice discriminare între operatorii vizați.

Articolul 164
Stabilirea restituirilor la export

(1) Restituirea la export este aceeași pentru întreaga Comunitate. Acestea pot fi diferențiate potrivit destinației, în special dacă se impune datorită situației pieței mondiale, necesităților specifice ale anumitor piețe sau obligațiilor care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat.

(2) Restituirile sunt fixate de către Comisie.

Această stabilire poate avea loc:

(a) în mod periodic;
(b) prin licitație pentru produsele pentru care procedura respectivă a fost prevăzută înainte de data de aplicare a prezentului regulament în conformitate cu articolul 204 alineatul (2).

Cu excepția cazului în care este stabilită prin licitație, lista produselor pentru care se oferă restituiri la export și valoarea acestei restituiri se stabilește cel puțin o dată la trei luni. Cu toate acestea, valoarea restituirii poate rămâne la același nivel pentru mai mult de trei luni și poate, în cazul în care este necesar, să fie modificată în perioada respectivă de către Comisie, fără asistență din partea comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1), la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă.

(3) La fixarea restituirilor aplicabile unui produs dat, se ține cont de unul sau de mai multe din elementele următoare:

(a) situația existentă și tendințele pe viitor cu privire la:

— prețul produsului considerat și disponibilitatea sa pe piața comunitară;
— prețul produsului considerat pe piața internațională;

(b) obiectivele organizării pieței comune, care sunt asigurarea unei situații echilibrate și dezvoltarea naturală a prețurilor și a schimburilor comerciale pe această piață;
(c) nevoia de a evita perturbările care pot cauza un dezechilibru prelungit între cerere și ofertă pe piața comunitară;
(d) aspectul economic al exporturilor propuse;
(e) limitele care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300 din tratat;
(f) necesitatea de a instaura un echilibru între utilizarea produselor de bază comunitare în fabricarea produselor transformate destinate exportului către țări terțe și utilizarea de produse originare din țări terțe, admise în regimul de perfecționare;
(g) cele mai favorabile costuri de comercializare și de transport de pe piețele Comunității în porturile Comunității sau alte locații de export din cadrul Comunității, precum și costurile de expediere până în țările de destinație;
(h) cererea pe piața Comunității;
(i) în privința sectoarelor de carne de porc, ouă și carne de pasăre, diferența dintre prețurile din Comunitate și prețurile de pe piața internațională pentru cantitatea de cereale furajere necesare producției în Comunitate a produselor acestor sectoare.

(4) O valoare corectivă aplicabilă restituirilor la export poate fi fixată de către Comisie în privința sectoarelor de cereale și orez. Cu toate acestea, dacă este necesar, Comisia poate modifica valorile corective, fără asistență din partea comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1).

Dispozițiile primului alineat pot fi de asemenea aplicate produselor exportate sub formă de mărfuri enumerate în anexa XX.

Articolul 165
Restituiri la export pentru malțul aflat în stoc

În cursul primelor trei luni ale anului de comercializare, în cazul exportului de malț aflat în stoc la sfârșitul anului precedent sau fabricat din orz în aflat stoc la această dată, restituirea aplicabilă este cea care ar fi fost aplicată, pentru licența de export respectivă, în cazul unui export în ultima lună a anului de comercializare precedent.

Articolul 166
Adaptarea restituirilor la export pentru cereale

În absența dispozițiilor contrarii adoptate de către Comisie, restituirea aplicabilă produselor enumerate la literele (a) și (b) din anexa I partea I, stabilită conform articolului 167 alineatul (2), este adaptată de către Comisie în funcție de nivelul de majorări lunare aplicabile prețului de intervenție și, dacă este cazul, variațiilor acestui preț.

Primul alineat poate fi aplicat, în totalitate sau parțial, produselor enumerate la literele (c) și (d) din anexa I partea I și exportate sub forma mărfurilor menționate în anexa XX partea I. În acest caz, adaptarea menționată la primul paragraf este corectată prin aplicarea majorării lunare cu un coeficient care exprimă raportul între cantitatea produsului de bază și cantitatea acestuia conținută în produsul transformat exportat sau utilizat în mărfurile exportate.

Articolul 167
Acordarea restituirilor la export

(1) În privința produselor enumerate la articolul 162 alineatul (1) litera (a) exportate ca atare fără transformare, restituirea nu este acordată decât la cerere și cu condiția prezentării unei licențe de export.

(2) Valoarea restituirilor aplicabile produselor menționate la alineatul (1) este cea care este valabilă în ziua cererii licenței sau, după caz, cea care se obține din procedura de adjudecare în cauză, și în cazul unei restituiri diferențiate, cea care este aplicabilă în aceeași zi:

(a) pentru destinația indicată pe licență; sau
(b) după caz, la destinația reală, în cazul în care aceasta diferă de destinația indicată pe licență, caz în care suma aplicabilă nu poate depăși suma aplicabilă destinației indicate pe licență.

Se pot lua măsuri corespunzătoare în vederea prevenirii utilizării abuzive a flexibilității prevăzute în prezentul alineat.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), Comisia poate decide că licențele la export pot fi eliberate ex post în cazul ouălor de incubație și a puilor de o zi.

(4) Se poate decide, conform procedurii stabilite la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului ( 1 ) să se aplice dispozițiile alineatelor (1) și (2) mărfurilor menționate la articolul 162 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament.

(5) Comisia poate acorda derogări de la alineatele (1) și (2) pentru produsele care beneficiază de restituiri la export în cadrul de acțiuni de ajutor alimentar.

(6) Restituirea este plătită dacă se aduce dovada că:

(a) produsele au fost exportate în afara Comunității;
(b) în cazul unei restituiri diferențiate, produsele au ajuns la destinația indicată pe licență sau la o altă destinație pentru care s-a fixat o restituire, fără a se aduce atingere dispozițiilor alineatului (2) litera (b).

Cu toate acestea, Comisia poate autoriza excepții de la regulă, cu condiția ca să fie fixate condițiile de natură să ofere garanții echivalente.

(7) Comisia poate fixa alte condiții la acordarea de restituiri la export pentru unul sau mai multe produse. Acestea pot fi:

(a) faptul că restituirile nu sunt plătite decât pentru produsele de origine comunitară;
(b) faptul că valoarea restituirilor pentru produsele importate este limitată la taxele percepute la import dacă acestea sunt inferioare restituirii aplicabile.

Articolul 168
Restituiri la export pentru animalele vii din sectorul cărnii de vită și mânzat

În privința produselor din sectorul de carne de vită și mânzat, acordarea și plata restituirilor la exportul de animale vii este subordonată dispozițiilor prevăzute prin legislația comunitară privind bunăstarea animalelor și, în special, privind protecția animalelor în cursul transportului.

Articolul 169
Limite la export

Respectarea angajamentelor privind volumul, care decurg din acorduri încheiate în temeiul articolului 300 din tratat, se asigură pe baza licențelor de export emise pentru perioadele de referință aplicabile produselor respective. În ceea ce privește respectarea obligațiilor care decurg din Acordul OMC privind agricultura, sfârșitul unei perioade de referință nu afectează valabilitatea licențelor de export.

Articolul 170
Norme de aplicare

Comisia adoptă normele de aplicare a prezentei secțiuni, în special:

(a) privind redistribuirea cantităților exportabile care nu fost alocate sau utilizate;
(b) privind norme de calitate și alte cerințe și condiții specifice aplicabile produselor eligibile pentru o restituire la export;
(c) privind modalitățile de supraveghere a faptului că operațiunile care dau dreptul la plata restituirilor și a tuturor altor valori legate de operațiunile de export au fost efectiv desfășurate și executate corect, inclusiv verificări fizice și examinarea documentelor.

Comisia efectuează orice alte modificări necesare ale anexei XX ținând seama de criteriile menționate la articolul 8 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 3448/93.

Cu toate acestea, modalitățile de aplicare a articolului 167 pentru produsele menționate la articolul 162 alineatul (1) litera (b) sunt adoptate conform procedurii prevăzute la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 3448/93.

Secțiunea III
Gestionarea contingentelor la export pentru sectorul laptelui și al produselor lactate

Articolul 171
Gestionarea contingentelor tarifare deschise de către țările terțe

(1) În privința laptelui și produselor lactate, dacă un acord încheiat conform articolului 300 din tratat prevede gestiunea totală sau parțială a unui contingent tarifar deschis de către o țară terță, metoda de gestiune de aplicat și modalitățile aferente sunt adoptate de către Comisie.

(2) Contingentele tarifare menționate la alineatul (1) sunt gestionate astfel încât să se evite orice discriminare între operatorii economici în cauză, și care garantează utilizarea completă a tuturor posibilităților disponibile conform contingentului în cauză, cu ajutorul uneia dintre metodele menționate în continuare, al unei combinații de metode sau al unei alte metode adecvate:

(a) metoda bazată pe ordinea cronologică de depunere a cererilor (după principiul „primul sosit, primul servit”);
(b) metodă de repartizare proporțional cu cantitățile solicitate la depunerea cererilor (după metoda numită a „examinării simultane”);
(c) metodă bazată pe luarea în considerare a curentelor comerciale tradiționale (după metoda denumită „a operatorilor tradiționali/nou-veniți”).

S e c ț i u n e a I V
T r a t a m e n t u l s p e c i a l l a i m p o r t î n ț ă r i l e t e r ț e

Articolul 172
Certificate pentru produsele care beneficiază de un tratament special la importul într-o țară terță

(1) La exportul produselor care, conform acordurilor încheiate de către Comunitate în virtutea articolului 300 din tratat, pot beneficia de un tratament special la importul într-o țară terță dacă anumite condiții sunt îndeplinite, autoritățile competente ale statelor membre eliberează, la cerere și după controale adecvate, un document care atestă că aceste condiții sunt îndeplinite.

(2) Normele de aplicare a prezentului articol sunt adoptate de către Comisie.

Secțiunea V
Dispoziții speciale pentru plante vii

Articolul 173
Prețuri minime de export

(1) În fiecare an, pentru fiecare din produsele sectorului plantelor vii cu codul NC 0601 10, unul sau mai multe prețuri minime la export către țări terțe pot fi fixate de către Comisie în timp util, anterior sezonului de comercializare.

Exportul acestor produse nu este autorizat decât dacă se efectuează la un preț superior sau egal prețului minim fixat pentru produsul în cauză.

(2) Normele detaliate de aplicare a alineatului (1) sunt adoptate de către Comisie, ținându-se seama de obligațiile care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 alineatul (2) din tratat.

Secțiunea VI
Perfecționarea pasivă

Articolul 174
Suspendarea regimului de perfecționare pasivă

(1) ►M10 În cazul în care piața comunitară este perturbată sau riscă să fie perturbată din cauza aplicării regimului de perfecționare pasivă, Comisia poate suspenda, total sau parțial, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, utilizarea acestui regim pentru produsele din sectoarele cerealelor, orezului, fructelor și legumelor, fructelor și legumelor prelucrate, vinului, cărnii de vită și mânzat, cărnii de porc, cărnii de oaie și de capră și cărnii de pasăre. În cazul în care Comisia primește o cerere din partea unui stat membru, aceasta ia o decizie în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii cererii.

Aceste măsuri sunt comunicate statelor membre și se aplică imediat.

Oricare stat membru poate prezenta Consiliului măsurile luate de Comisie în temeiul primului paragraf în termen de cinci zile lucrătoare de la data notificării acestora. Consiliul se reunește imediat. Consiliul poate, cu o majoritate calificată, să modifice sau să anuleze măsurile în cauză, în termen de o lună de la data prezentării acestora.

(2) În măsura necesară pentru buna funcționare a OCP, utilizarea regimului de perfecționare pasivă pentru produsele menționate la alineatul (1) poate fi interzisă total sau parțial de către Consiliu, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 37 alineatul (2) din tratat.

PARTEA IV
REGULI DE CONCURENȚĂ

CAPITOLUL I
Reguli aplicabile întreprinderilor

▼M10

Articolul 175
Aplicarea articolelor 81 și 86 din tratat

Sub rezerva unor dispoziții contrare în prezentul regulament, articolele 81-86 din tratat și dispozițiile de punere în aplicare a acestora, sub rezerva dispozițiilor articolelor 176 și 177 din prezentul regulament, se aplică tuturor acordurilor, deciziilor și practicilor menționate la articolul 81 alineatul (1) și la articolul 82 din tratat care se referă la producția sau comerțul cu produsele care fac obiectul prezentului regulament.

▼B

Articolul 176
Excepții

(1) Articolul 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor menționate la articolul 175 din prezentul regulament, care fac parte integrantă dintr-o organizație națională de piață sau care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor enunțate la articolul 33 din tratat.
În special, articolul 81 alineatul (1) din tratat, nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor exploatărilor agricole, asociațiilor de exploatatori agricoli sau asociațiilor unor asemenea asociații care aparțin unui singur stat membru care se referă la producția sau la vânzarea produselor agricole sau utilizarea instalațiilor comune de stocare, de tratare sau de transformare a produselor agricole și din care nu decurge obligația de a practica prețuri identice, cu excepția cazului în care Comisia constată că astfel concurența este exclusă sau că obiectivele articolului 33 din tratat sunt periclitate.

(2) După consultarea statelor membre și ținând cont de opinia întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi interesate, precum și a oricărei alte persoane fizice sau juridice considerate necesare, Comisia, sub rezerva controlului Curții de Justiție, are competența exclusivă de a hotărî, printr-o decizie care se publică, pentru care acorduri, decizii și practici sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1).

Comisia hotărăște fie din oficiu, fie la cererea unei autorități competente a unui stat membru sau la cererea unei întreprinderi sau asociații de întreprinderi interesate.

(3) Publicarea deciziei menționate la alineatul (2) primul paragraf menționează numele părților interesate și reia esențialul deciziei. Aceasta ia în considerare interesul legitim al întreprinderilor în protejarea secretelor lor de afaceri.

▼M3

Articolul 176a
Acorduri și practici concertate în sectorul fructelor și al legumelor

(1) Articolul 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute care au ca obiect desfășurarea activităților menționate la articolul 123 alineatul (3) litera (c) din prezentul regulament.

(2) Alineatul (1) se aplică numai cu condiția ca:

(a) acordurile, deciziile și practicile concertate să fi fost notificate Comisiei;
(b) în termen de două luni de la primirea tuturor informațiilor solicitate, Comisia să nu fi considerat că acordurile, deciziile sau practicile concertate sunt incompatibile cu normele comunitare.

(3) Acordurile, deciziile sau practicile concertate nu pot intra în vigoare înainte de expirarea perioadei menționate la alineatul (2) litera (b).

(4) Următoarele acorduri, decizii și practici concertate sunt în orice condiții declarate incompatibile cu normele comunitare:

(a) acordurile, deciziile și practicile concertate care pot duce la împărțirea, sub orice formă, a piețelor în cadrul Comunității;
(b) acordurile, deciziile și practicile concertate care pot afecta buna funcționare a organizării pieței;
(c) acordurile, deciziile și practicile concertate care pot genera perturbări ale concurenței, care nu sunt esențiale în îndeplinirea obiectivelor politicii agricole comune urmărite prin activitatea organizației interprofesionale;
(d) acordurile, deciziile și practicile concertate care conduc la fixarea prețurilor, fără a aduce atingere activităților desfășurate de organizațiile interprofesionale în aplicarea normelor comunitare specifice;
(e) acordurile, deciziile și practicile concertate care pot fi discriminatorii sau pot elimina concurența cu privire la o parte substanțială din produsele respective.

(5) În cazul în care, în urma expirării termenului de două luni menționat la alineatul (2) litera (b), Comisia constată că nu au fost respectate condițiile de aplicare a alineatului (1), aceasta adoptă o decizie prin care se declară că articolul 81 alineatul (1) din tratat se aplică acordului, deciziei sau practicii concertate în cauză.

Decizia Comisiei nu se aplică înainte de data notificării acesteia organizației interprofesionale în cauză, cu condiția ca organizația interprofesională să fi furnizat informații corecte sau să nu fi abuzat de scutirea prevăzută la alineatul (1).

(6) În cazul acordurilor multianuale, notificarea pentru primul an este valabilă pentru anii următori ai acordului. Cu toate acestea, în acest caz, Comisia poate, la inițiativa sa sau la solicitarea unui alt stat membru, să emită oricând o declarație de incompatibilitate.

▼B

Articolul 177
Acorduri și practici concertate în sectorul tutunului

(1) Articolul 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică acordurilor și practicilor concertate ale organizațiilor interprofesionale recunoscute în sectorul tutunului, menite a pune în aplicare scopurile menționate la articolul 123 litera (c) din prezentul regulament, cu condiția ca:

(a) acordurile și practicile comune să fie notificate Comisiei;
(b) Comisia, într-un termen de 3 luni de la data primirii tuturor elementelor necesare, să nu considere că aceste acorduri sau practici comune sunt incompatibile cu regulile comunitare în materie de concurență.

Acordurile și practicile comune de mai sus nu pot fi puse în aplicare în cursul acestui termen de 3 luni.

(2) Acordurile și practicile comune sunt declarate contrarii regulilor comunitare în materie de concurență în cazul în care:

(a) pot duce la orice formă de divizare a pieței în cadrul Comunității;
(b) pot afecta buna funcționare a organizării piețelor;
(c) pot crea denaturări ale concurenței ce nu sunt esențiale în îndeplinirea obiectivelor politicii agricole comune urmărite prin măsura adoptată de organizația sectorială;
(d) conduc la stabilizarea prețurilor sau cotelor, fără a aduce atingere măsurilor luate de organizațiile sectoriale la aplicarea dispozițiilor specifice ale reglementărilor Comunității;
(e) pot genera discriminare sau pot elimina concurența cu privire la o parte substanțială a produselor respective.

(3) În cazul în care Comisia constată, după expirarea termenului de 3 luni menționat la alineatul (1) litera (b), că aceste condiții de aplicare a prezentului capitol nu sunt întrunite, fără asistență din partea comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1), ia o decizie declarând articolul 81 alineatul (1) din tratat aplicabil acordului sau practicii comune în cauză.

Această decizie nu poate fi pusă în aplicare anterior datei notificării sale la organizația sectorială interesată, în afara cazului în care aceasta din urmă a dat indicații inexacte sau a utilizat în mod incorect exonerarea prevăzută la alineatul (1).

Articolul 178
Efectul obligatoriu al acordurilor și practicilor comune asupra terților în sectorul tutunului

(1) Organizațiile sectoriale din sectorul tutunului pot solicita ca anumite acorduri sau practici concertate să devină obligatorii, pe o durată determinată, pentru operatorii individuali și grupurile din sectorul economic în cauză care nu sunt membri ai ramurilor profesionale pe care aceștia le reprezintă, în zona în care își exercită activitatea.

Pentru ca aplicarea normelor acestora să fie extinsă, organizațiile sectoriale trebuie să reprezinte cel puțin două treimi din producția și/sau din comerțul în cauză. În cazul în care se intenționează ca normele să fie extinse pentru a acoperi un domeniu de aplicare interregional, organizațiile sectoriale trebuie să dovedească că posedă un grad minim de reprezentativitate, pentru fiecare din ramurile regrupate, în fiecare regiune în cauză.

(2) Normele pentru care se cere o extindere a domeniului de aplicare trebuie să fi fost în vigoare de cel puțin un an și să se refere la unul dintre obiectele următoare:

(a) cunoașterea producției și a pieței;
(b) stabilirea calităților minime;
(c) utilizarea de metode de cultivare compatibile cu protecția mediului;
(d) stabilirea standardelor minime de ambalare și prezentare;
(e) utilizarea semințelor certificate și monitorizarea calității produselor.

(3) Extinderea normelor face obiectul aprobării Comisiei.

▼M3

Articolul 179
Norme de punere în aplicare a acordurilor și a practicilor concertate în sectorul fructelor și al legumelor și în sectorul tutunului

Comisia poate adopta norme detaliate de punere în aplicare a articolelor 176a, 177 și 178, inclusiv norme privind notificarea și publicarea.

▼B

CAPITOLUL II
Reguli în materie de ajutor financiar de stat

▼M10

Articolul 180
Aplicarea articolelor 87, 88 și 89 din tratat

Articolele 87, 88 și 89 din tratat se aplică producției și comerțului cu produsele menționate la articolul 1.
Cu toate acestea, articolele 87, 88 și 89 din tratat nu se aplică plăților făcute de către statele membre în conformitate cu prezentul regulament, în baza articolelor 44-48, 102, 102a, 103, 103a, 103b, 103e, 103ga, 104, 105, 182 și 182a, subsecțiunii III a secțiunii IVa din capitolul III titlul I partea II și secțiunii IVb din capitolul IV titlul I partea II din prezentul regulament. Totuși, în ceea ce privește articolul 103n alineatul (4), doar articolul 88 din tratat nu se aplică.

▼B

Articolul 181
Dispoziții specifice privind sectorul laptelui și al produselor lactate

Sub rezerva dispozițiilor articolului 87 alineatul (2) din tratat, sunt interzise ajutoarele ale căror valoare se determină în funcție de prețul sau de calitatea produselor enumerate în partea XVI a anexei I la prezentul regulament.

Sunt de asemenea interzise măsurile naționale care permit egalizarea între prețurile produselor enumerate în partea XVI a anexei I la prezentul regulament.

Articolul 182
Dispoziții naționale specifice

(1) Sub rezerva autorizării de către Comisie, ajutoarele financiare pentru producția și comercializarea cărnii de ren și a produselor derivate (NC ex 0208 și ex 0210) pot fi acordate de către Finlanda și Suedia în măsura în care nu rezultă o creștere a nivelurilor tradiționale de producție.

▼M3

(2) Sub rezerva autorizării de către Comisie, Finlanda poate să acorde ajutoare pentru anumite cantități de semințe, cu excepția semințelor de timoftică (Phleum pratense L.), și pentru anumite cantități de semințe de cereale produse doar în Finlanda, până la recolta din 2010 inclusiv.
Până la 31 decembrie 2008, Finlanda transmite Comisiei un raport detaliat privind rezultatele ajutoarelor autorizate.

▼B

(3) Statele membre care își reduc cota de zahăr cu peste 50 % din cota de sfeclă de zahăr stabilită la 20 februarie 2006 în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 pot acorda producătorilor de sfeclă de zahăr un ajutor financiar de stat provizoriu pe durata perioadei pentru care ajutorul financiar provizoriu este plătit în conformitate cu titlul IV capitolul 10f din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Pe baza unei cereri depuse de oricare din statele membre în cauză, Comisia decide asupra sumei totale a ajutorului de stat disponibil pentru măsura respectivă.

Pentru Italia, ajutorul temporar prevăzut la primul paragraf nu depășește un total de 11 EUR per an de comercializare și per tonă de sfeclă de zahăr și se acordă producătorilor de sfeclă și pentru transportul acesteia.

Finlanda poate acorda producătorilor de sfeclă de zahăr un ajutor de până la 350 EUR per hectar și per an de comercializare.

Statele membre în cauză informează Comisia în termen de treizeci de zile de la sfârșitul fiecărui an de comercializare cu privire la valoarea ajutorului de stat acordat efectiv în cursul anului de comercializare în cauză.

▼M14

(4) Derogarea prevăzută în al doilea paragraf al articolului 180 din prezentul regulament se aplică plăților acordate ca ajutoare de Germania în cadrul național existent al monopolului german al alcoolului (denumit în continuare „monopolul”) pentru produsele care sunt comercializate de monopol, în urma unei noi prelucrări, ca alcool etilic de origine agricolă, menționat în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Derogarea respectivă se aplică numai până la 31 decembrie 2017, nu aduce atingere aplicării articolului 108 alineatul (1) și articolului 108 alineatul (3) prima teză din TFUE și este condiționată de respectarea următoarelor dispoziții:

(a) producția totală de alcool etilic care poate beneficia de ajutor în cadrul monopolului scade progresiv de la maximum 600 000 hl în 2011 la 420 000 hl în 2012 și la 240 000 hl în 2013; această producție nu poate depăși 60 000 hl pe an începând cu 1 ianuarie 2014 și până la 31 decembrie 2017, dată la care monopolul va înceta să mai existe;
(b) producția distileriilor agricole sub sigiliu care beneficiază de ajutor scade treptat de la 540 000 hl în 2011 la 360 000 hl în 2012 și la 180 000 hl în 2013. Toate distileriile agricole sub sigiliu trebuie să se retragă din monopol până la 31 decembrie 2013. Atunci când se retrag din monopol, fiecare distilerie agricolă sub sigiliu este autorizată să primească un ajutor compensatoriu în valoare de 257,50 EUR pe hectolitru drepturi de distilare nominale în sensul legislației germane aplicabile. Acest ajutor compensatoriu poate fi acordat până la 31 decembrie 2013 cel târziu, însă poate fi plătit în mai multe tranșe, dintre care ultima este plătită până la 31 decembrie 2017;
(c) distileriile de mici dimensiuni în regim forfetar, utilizatorii de distilerii și distileriile de fructe în regim de cooperativă pot beneficia de ajutorul acordat de monopol până la 31 decembrie 2017, cu condiția ca producția pentru care se primește ajutor să nu depășească 60 000 hl pe an;
(d) valoarea totală a ajutoarelor plătite între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2013 nu depășește 269,9 milioane EUR, iar valoarea totală a ajutoarelor plătite între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2017 nu depășește 268 milioane EUR; și
(e) înainte de data de 30 iunie a fiecărui an, Germania prezintă Comisiei un raport cu privire la funcționarea monopolului și ajutoarele acordate în cadrul acestuia în anul precedent. Comisia transmite raportul respectiv Parlamentului European și Consiliului. În plus, rapoartele anuale care trebuie prezentate în anii 2013-2016 trebuie să cuprindă un plan anual de eliminare progresivă în anul următor pentru distileriile de mici dimensiuni în regim forfetar, pentru utilizatorii de distilerii și pentru distileriile de fructe în regim de cooperativă.

▼M3

(5) Statele membre pot continua să acorde ajutoare de stat pe baza oricăror sisteme existente în domeniul producției și al comerțului cu cartofi, proaspeți sau congelați, având codul NC 0701, până la 31 decembrie 2011.

(6) În ceea ce privește sectorul fructelor și al legumelor, statele membre pot acorda ajutoare de stat până la 31 decembrie 2010 în următoarele condiții:

(a) ajutorul de stat este acordat numai producătorilor de fructe și legume care nu sunt membri ai unei organizații de producători recunoscute și care încheie un contract cu o organizație de producători recunoscută prin care acceptă să aplice măsurile de prevenire și gestionare a crizelor adoptate de către organizația de producători în cauză;
(b) valoarea ajutorului acordat unor astfel de producători nu depășește 75 % din sprijinul comunitar primit de către membrii organizației de producători în cauză; și
(c) până la 31 decembrie 2010, statul membru în cauză prezintă Comisiei un raport privind eficacitatea și eficiența ajutorului de stat, analizând în special cât de mult a sprijinit acesta organizația din sector. Comisia analizează raportul și decide asupra oportunității unor propuneri adecvate.

▼M7

(7) Statele membre pot acorda până la 31 martie 2014 un ajutor de stat al cărui cuantum total anual nu poate depăși 55 % din plafonul prevăzut la articolul 69 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 agricultorilor din sectorul laptelui, pe lângă ajutorul comunitar acordat în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) litera (b) din regulamentul în cauză. ►C2 Cu toate acestea, suma totală a ajutorului comunitar în temeiul măsurilor prevăzute la articolul 69 alineatul (4) din regulamentul în cauză și a ajutorului de stat nu poate depăși, în niciun caz, plafonul menționat la articolul 69 alineatele (4) și (5).

▼M10

Articolul 182a
Ajutorul național pentru distilarea vinului în cazuri de criză

(1) Începând de la 1 august 2012, statele membre pot acorda ajutor național producătorilor de vin pentru distilarea voluntară sau obligatorie a vinului în cazuri justificate de criză.

(2) Ajutorul menționat la alineatul (1) trebuie să fie proporțional și să permită soluționarea crizei.

(3) Valoarea totală a ajutorului disponibil într-un stat membru în orice an pentru acest fel de ajutor nu depășește 15 % din fondurile totale disponibile pentru fiecare stat membru stabilite în anexa Xb pentru anul respectiv.

(4) Statele membre care doresc să facă uz de ajutorul menționat la alineatul (1) înaintează Comisiei o notificare motivată corespunzător. Comisia decide dacă măsura se aprobă și dacă ajutorul poate fi acordat.

(5) Alcoolul rezultat din distilarea menționată la alineatul (1) este folosit exclusiv în scopuri industriale sau energetice pentru a se evita denaturarea concurenței.

(6) Normele de aplicare a prezentului articol pot fi adoptate de către Comisie.

▼B

PARTEA V
DISPOZIȚII SPECIALE APLICABILE ANUMITOR SECTOARE

Articolul 183
Prelevări promoționale în sectorul laptelui și produselor lactate

Fără a aduce atingere aplicării articolelor 87, 88 și 89 din tratat prevăzută la articolul 180 din prezentul regulament, un stat membru poate impune o prelevare promoțională producătorilor de lapte de pe teritoriul său pentru cantitățile de lapte sau echivalent lapte comercializate pentru a finanța măsurile de promovare a consumului în cadrul Comunității, de extindere a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate și de îmbunătățire a calității acestora.

Articolul 184
Raportarea cu privire la anumite sectoare

Comisia prezintă un raport:
1. Consiliului, înainte de data de 30 septembrie 2008, privind sectorul furajelor uscate, pe baza unei evaluări a dispozițiilor prevăzute în prezentul regulament, raport privind în special dezvoltarea suprafețelor consacrate leguminoaselor și altor furaje verzi, producția de furaje uscate și economia de combustibili fosili realizată. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de propuneri adecvate;

2. la fiecare 3 ani și pentru prima oară până la data de 31 decembrie 2010, Parlamentului European și Consiliului, privind punerea în aplicare a măsurilor privind sectorul apicol, prezentate în partea II titlul I capitolul IV secțiunea VI;

3. înainte de 31 decembrie 2009, Parlamentului European și Consiliului, asupra aplicării derogării menționate la articolul 182 alineatul (4) în privința monopolului german de alcool, inclusiv evaluarea ajutoarelor acordate în cadrul monopolului german de alcool împreună cu toate propunerile adecvate;

▼M3

4. înainte de 31 decembrie 2013, Parlamentului European și Consiliului, cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor stabilite în partea II titlul I capitolul IV secțiunea IVa și în partea II titlul II capitolul II în ceea ce privește organizațiile de producători, fondurile operaționale și programele operaționale din sectorul fructelor și al legumelor;

▼M6

5. înainte de 31 august 2012, Parlamentului European și Consiliului, cu privire la aplicarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli, prevăzut la articolul 103ga, însoțit, dacă este cazul, de propunerile corespunzătoare. Raportul examinează, în special, măsura în care programul a promovat instituirea în statele membre a unor programe eficiente de încurajare a consumului de fructe în școli și impactul programului asupra îmbunătățirii obiceiurilor alimentare ale copiilor.

▼M7

6. înainte de 31 decembrie 2010 și de 31 decembrie 2012, Parlamentului European și Consiliului privind evoluția situației pieței și condițiile consecutive de eliminare treptată a sistemului de cote pentru lapte, însoțit, după caz, de propunerile corespunzătoare. Mai mult, un raport va studia consecințele asupra producătorilor de brânzeturi cu denumire de origine protejată, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 510/2006;

▼M10

7. Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2011 privind punerea în aplicare a măsurilor de promovare în sectorul vitivinicol menționate la articolul 103p;
8. până la sfârșitul anului 2012 în ceea ce privește sectorul vitivinicol, luând în considerare, în special, experiența acumulată prin punerea în aplicare a reformei.

▼B

Articolul 185
Înregistrarea contractelor în sectorul hameiului

(1) Orice contract de livrare de hamei produs în Comunitate încheiat între, pe de o parte, un producător sau o asociație de producători și, pe de altă parte, un cumpărător, este înregistrat de către organismele desemnate în acest scop de către fiecare stat membru producător interesat.

(2) Contractele pentru livrarea de cantități determinate la prețuri convenite pe o perioadă ce acoperă una sau mai multe recolte și încheiate înainte de 1 august al anului primei recolte vizate se numesc „contracte încheiate în avans”. Ele fac obiectul unei înregistrări separate.

(3) Datele ce fac obiectul înregistrării nu pot fi utilizate decât în scopul aplicării prezentului regulament.

(4) Comisia adoptă modalitățile privind înregistrarea contractelor de livrare de hamei.

▼M10

Articolul 185a
Registrul plantațiilor viticole și inventarul

(1) Statele membre țin un registru al plantațiilor viticole care conține informații actualizate privind potențialul de producție.

(2) Statelor membre a căror suprafață totală cultivată cu viță-de-vie care produce soiuri de struguri de vinificație care pot fi clasificate conform articolului 120a alineatul (2) este sub 500 de hectare nu le revine obligația menționată la alineatul (1).

(3) Statele membre care adoptă măsura de „restructurare și reconversie a podgoriilor“ în cadrul programelor lor de sprijin, în conformitate cu articolul 130q, transmit Comisiei, pe baza registrului plantațiilor viticole, până la data de 1 martie a fiecărui an, un inventar actualizat al potențialului lor de producție.

(4) Normele privind registrul plantațiilor viticole și inventarul sunt adoptate de Comisie, în special în ceea ce privește utilizarea acestora la monitorizarea și controlul potențialului de producție, precum și privind măsurarea suprafețelor.

În orice moment după data de 1 ianuarie 2016, Comisia poate decide ca alineatele (1)-(3) să nu se mai aplice.

Articolul 185b
Declarațiile obligatorii din sectorul vitivinicol

(1) Producătorii de struguri destinați vinificației, precum și producătorii de must și de vin trebuie să declare în fiecare an autorităților naționale competente cantitățile de produse din ultima recoltă.

(2) Comercianții de struguri destinați producției de vin pot fi obligați de statele membre să declare în fiecare an cantitățile comercializate din ultima recoltă.

(3) Producătorii de must și de vin și comercianții, cu excepția comercianților cu amănuntul, trebuie să declare în fiecare an autorităților naționale competente cantitățile de must și de vin pe care le dețin, fie că provin din recolta anului în curs, fie din recoltele anilor anteriori. Mustul și vinurile importate din țările terțe fac obiectul unei mențiuni speciale.

(4) Normele de aplicare a prezentului articol pot fi adoptate de Comisie și pot include, în special, norme privind sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării cerințelor privind comunicările.

Articolul 185c
Documentele însoțitoare și registrul în sectorul vitivinicol

(1) Produsele din sectorul vitivinicol nu pot circula în interiorul Comunității decât însoțite de un document autorizat oficial.

(2) Persoanele fizice sau juridice sau grupurile de persoane care dețin produse cărora li se aplică reglementările din sectorul vitivinicol, pentru exercitarea profesiei lor, în special producătorii, îmbuteliatorii și prelucrătorii, precum și comercianții care urmează să fie stabiliți de Comisie, au obligația să țină registre cu intrările și ieșirile acestor produse.

(3) Normele de aplicare a prezentului articol pot fi adoptate de către Comisie.

Articolul 185d
Desemnarea autorităților naționale responsabile pentru sectorul vitivinicol

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului regulament în ceea ce privește stabilirea autorităților naționale competente, statele membre desemnează una sau mai multe autorități responsabile cu controlarea respectării dispozițiilor comunitare din sectorul vitivinicol. Statele membre desemnează, în special, laboratoarele autorizate să efectueze analize oficiale în sectorul vitivinicol. Laboratoarele desemnate trebuie să îndeplinească criteriile generale de funcționare a laboratoarelor de testare stabilite în ISO/IEC 17025.

(2) Statele membre transmit Comisiei denumirile și adresele autorităților și laboratoarelor menționate la alineatul (1). Comisia publică aceste informații, fără asistența comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1).

▼B

Articolul 186
Perturbarea prețurilor pe piața internă

Comisia poate lua măsurile necesare în următoarele situații, dacă acestea ar putea continua și datorită acestui fapt ar perturba sau ar risca să perturbe piețele:

▼M12

(a) în privința produselor din sectoarele zahărului, hameiului, cărnii de vită și mânzat, laptelui și produselor lactate, cărnii de oaie și de capră, în cazul în care prețul unuia dintre aceste produse pe piața comunitară crește sau scade în mod semnificativ;

▼B

(b) în privința produselor din sectoarele cărnii de porc, ouălor și păsărilor de curte și în privința uleiului de măsline, în cazul în care prețul unuia dintre aceste produse pe piața comunitară crește sau scade în mod semnificativ.

Articolul 187
Perturbări cauzate de cotații sau prețuri de pe piața internațională

În cazul în care cursurile sau prețurile unuia sau mai multor produse din sectoarele de cereale, orez, zahăr, lapte sau produse lactate, ating pe piața internațională un nivel care perturbă sau riscă să perturbe disponibilul necesar de aprovizionare a pieței comunitare și dacă această situație ar putea continua sau s-ar putea agrava, Comisia poate lua măsurile necesare în sectoarele în cauză. Aceasta poate, în special, suspenda total sau parțial, aplicarea de taxe la import pentru anumite cantități.

Articolul 188
Condiții privind măsurile care trebuie aplicate în caz de perturbări și norme de aplicare

(1) Măsurile prevăzute la articolele 186 și 187 pot fi adoptate:

(a) cu condiția ca alte măsuri disponibile în virtutea prezentului regulament să se dovedească insuficiente;
(b) având în vedere obligațiile care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 alineatul (2) din tratat.

(2) Comisia poate adopta normele detaliate de aplicare a articolelor 186 și 187.

▼M10

Articolul 188a
Raportarea și evaluarea în sectorul vitivinicol

(1) În ceea ce privește plantările ilegale efectuate după 31 august 1998 menționate la articolul 85a, statele membre comunică Comisiei, până la data de 1 martie a fiecărui an, suprafețele care au fost plantate cu viță-de-vie fără un drept corespunzător de plantare după 31 august 1998 și suprafețele care au fost defrișate în temeiul alineatului (1) din articolul menționat.

(2) În ceea ce privește regularizarea obligatorie a plantărilor ilegale efectuate înainte de 1 septembrie 1998 menționată la articolul 85b, până la data de 1 martie a fiecăruia dintre anii relevanți, statele membre aduc la cunoștința Comisiei:

(a) suprafețele plantate cu viță-de-vie, fără un drept corespunzător de plantare, înainte de 1 septembrie 1998;
(b) suprafețele regularizate în conformitate cu articolul menționat alineatul (1), taxele prevăzute la alineatul respectiv și valoarea medie a drepturilor de plantare regionale, în conformitate cu articolul menționat alineatul (2).

Statele membre aduc la cunoștința Comisiei, pentru prima dată până la 1 martie 2010, suprafețele defrișate în conformitate cu articolul 85b alineatul (4) primul paragraf.

Sfârșitul interdicției tranzitorii de noi plantări la 31 decembrie 2015, în conformitate cu articolul 85g alineatul (1), nu afectează obligațiile prevăzute în prezentul alineat.

(3) În ceea ce privește cererile pentru ajutoare în cadrul schemei de defrișare prevăzute în subsecțiunea III a secțiunii IVa din capitolul III titlul I partea II, până la data de 1 martie a fiecărui an, statele membre aduc la cunoștința Comisiei cererile acceptate defalcate pe regiuni și pe categorii de randament și suma totală a primelor de defrișare plătite pe regiune.

Pentru anul de comercializare precedent, statele membre aduc la cunoștința Comisiei, până la data de 1 decembrie a fiecărui an:

(a) suprafețele defrișate defalcate pe regiuni și pe categorii de randament;
(b) suma totală a primelor de defrișare plătite pe regiune.

(4) În ceea ce privește scutirile de la criteriile de eligibilitate privind participarea la schema de defrișare, în conformitate cu articolul 85u, statele membre care decid să utilizeze posibilitatea prevăzută la alineatele (4)-(6) din articolul menționat comunică Comisiei, până la data de 1 august a fiecărui an, măsura de defrișare care urmează a fi pusă în aplicare:

(a) zonele declarate neeligibile;
(b) justificarea pentru neeligibilitate în conformitate cu articolul 85u alineatele (4) și (5).

(5) La data de 1 martie a fiecărui an și pentru prima dată până la 1 martie 2010, statele membre înaintează Comisiei un raport privind punerea în aplicare, în cursul exercițiului financiar anterior, a măsurilor prevăzute în programele lor de sprijin menționate în secțiunea IVb din capitolul IV titlul I partea II.

Aceste rapoarte enumeră și descriu măsurile pentru care s-a acordat asistență comunitară în cadrul programelor de sprijin și oferă informații detaliate, în special, privind punerea în aplicare a măsurilor de promovare menționate la articolul 103p.

(6) Până la 1 martie 2011 și, ulterior, până la 1 martie 2014, statele membre înaintează Comisiei o evaluare a costurilor și avantajelor programelor de sprijin, precum și o indicare a modalităților de creștere a eficienței acestora.

(7) Normele de aplicare a prezentului articol sunt adoptate de către Comisie.

▼B

Articolul 189
Comunicări privind sectorul alcoolului etilic

(1) În privința produselor din sectorul de alcool etilic, statele membre comunică Comisiei următoarele informații:

(a) producția de alcool etilic de origine agricolă, exprimată în hectolitri de alcool pur, defalcată pe produsele producătoare de alcool utilizate;
(b) volumul de alcool etilic de origine agricolă care a fost vândut, exprimat în hectolitri de alcool pur, defalcat pe sectoare de destinație;
(c) stocurile de alcool etilic de origine agricolă disponibile în statul membru la sfârșitului anului anterior;
(d) producția prognozată pentru anul curent.

Comisia adoptă normele de comunicare a acestor informații și, în special, periodicitatea acestor comunicări și definirea sectoarelor de destinație.

(2) Pe baza informațiilor menționate la alineatul (1) și a oricăror alte informații disponibile, Comisia, fără asistență din partea comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1), stabilește un bilanț comunitar al pieței de alcool etilic de origine agricolă pentru anul precedent și o estimare de bilanț pentru anul în curs.

Bilanțul comunitar cuprinde, de asemenea, informații privind alcoolul etilic de origine neagricolă. Comisia adoptă conținutul precis și modalitățile de colectare a acestor informații.

În sensul prezentului alineat, prin „alcool etilic de origine neagricolă” se înțelege produsele cu codurile NC 2207, 2208 90 91 și 2208 90 99 care nu au fost obținute din produse agricole specifice enumerate în anexa I la tratat.

(3) Comisia comunică statelor membre bilanțul menționat la alineatul (2).

PARTEA VI
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 190
Dispoziții financiare

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și dispozițiile adoptate pentru punerea sa în aplicare se aplică cheltuielilor efectuate de către statele membre pentru a satisface obligațiile care decurg din prezentul regulament.

▼M10

 Articolul 190a
Transferul sumelor disponibile din sectorul vitivinicol către dezvoltarea rurală

(1) Sumele stabilite la alineatul (2) pe baza cheltuielilor anterioare efectuate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 pentru măsuri de intervenție destinate reglementării piețelor agricole, așa cum sunt menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, sunt disponibile ca fonduri comunitare suplimentare pentru a finanța, în regiunile viticole, măsuri în cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

(2) Sumele disponibile pe an calendaristic sunt următoarele:

— 2009: 40 660 000 EUR;
— 2010: 82 110 000 EUR;
— începând cu 2011: 122 610 000 EUR.

(3) Sumele stabilite la alineatul (2) se repartizează statelor membre în conformitate cu anexa Xc.

▼B

Articolul 191
Urgențe

Comisia adoptă măsurile care sunt în același timp necesare și justificate pentru soluționarea în regim de urgență a problemelor practice specifice.

Măsurile menționate pot deroga de la dispozițiile prezentului regulament, dar numai în măsura și pentru perioada în care acest lucru este strict necesar.

Articolul 192
Schimbul de informații între statele membre și Comisie

(1) Statele membre și Comisia își comunică reciproc toate informațiile necesare aplicării prezentului regulament sau monitorizării și analizei pieței, prin respectarea obligațiilor internaționale privind produsele menționate la articolul 1.

(2) Comisia adoptă normele potrivit cărora se determină informațiile necesare aplicării alineatului (1), respectiv cele privind forma, conținutul, calendarul și termenele limită și aranjamentele pentru transmiterea sau punerea la dispoziție a informațiilor și documentelor.

Articolul 193
Clauza privind frauda

Fără a aduce atingere vreunei dispoziții speciale, nici un avantaj prevăzut de prezentul regulament nu este acordat persoanelor fizice sau juridice în privința cărora s-a stabilit că au fost create în mod artificial condițiile cerute în vederea obținerii acestor avantaje, în contradicție cu obiectivele prezentului regulament.

Articolul 194
Controale și măsuri administrative și sancțiuni administrative și raportarea acestora

Comisia determină:

(a) normele privind controalele administrative și controalele fizice care trebuie realizate de către statele membre în privința respectării obligațiilor care decurg din aplicarea prezentului regulament;
(b) sistemul de aplicare a măsurilor administrative și a sancțiunilor administrative în cazul nerespectării oricăreia dintre obligațiile decurgând din aplicarea prezentului regulament;
(c) regulile cu privire la recuperarea sumelor plătite în mod neîntemeiat care decurg din aplicarea prezentului regulament;
(d) normele în materie de raportare a controalelor efectuate și a rezultatelor acestora.
Sancțiunile administrative menționate la litera (b) sunt în funcție de gravitatea, extinderea, persistența și repetarea nerespectării constatate.

▼M10

Comisia poate, de asemenea, stabili norme privind măsurarea suprafețelor în sectorul vitivinicol, care să asigure aplicarea uniformă a dispozițiilor comunitare prevăzute de prezentul regulament. Aceste norme se pot referi, în special, la controale și norme care guvernează procedurile financiare specifice pentru îmbunătățirea controalelor.

Articolul 194a
Compatibilitatea cu sistemul integrat de administrare și control

În vederea aplicării prezentului regulament în sectorul vitivinicol, statele membre se asigură că procedurile de administrare și control din domeniu, menționate la primul și al treilea paragraf din articolul 194 și care se referă la suprafețe, sunt compatibile cu sistemul integrat de administrare și control (IACS) în ceea ce privește următoarele elemente:

(a) baza de date electronică;
(b) sistemele de identificare a parcelelor agricole menționate la articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;
(c) controalele administrative.

Procedurile trebuie să permită funcționarea comună sau schimbul de informații cu IACS fără probleme sau conflicte.

▼B

PARTEA VII
NORME DE PUNERE ÎN APLICARE, TRANZITORII ȘI FINALE

CAPITOLUL I
Dispoziții de punere în aplicare

Articolul 195
Comitetul

▼M10

(1) Comisia este asistată de Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole (denumit în continuare „comitetul de gestionare“).

▼B

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.
Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

▼M10

(3) Comisia este asistată, de asemenea, de către un comitet de reglementare.

(4) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este stabilit la trei luni.

Articolul 196
Organizarea comitetului de gestionare

Pentru organizarea reuniunilor comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1), se ține seama în special de măsura responsabilităților acestuia, de particularitățile subiectului în discuție și de necesitatea unei expertize adecvate.

▼B

CAPITOLUL II
Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 197
Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1493/1999

Articolele 74-76 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 se elimină.

Articolul 198
Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 2200/96

Articolele 46 și 47 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 se elimină.

Articolul 199
Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 2201/96

Articolele 29 și 30 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 se elimină.

Articolul 200
Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1184/2006

Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 se modifică după cum urmează:

1. Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 al Consiliului din 24 iulie 2006 privind aplicarea anumitor norme de concurență la producția și comerțul cu anumite produse agricole”.

2. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1
Prezentul regulament stabilește normele de punere în aplicare privind aplicabilitatea articolelor 81-86 și a anumitor dispoziții ale articolului 88 din tratat în privința producției și comerțului cu produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepția produselor menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (a)-(h), litera (k) și literele (m)-(u) și la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (*).

Articolul 1a
Articolele 81-86 din tratat și dispozițiile pentru punerea în aplicare a acestora, sub rezerva dispozițiilor articolului 2 din prezentului regulament, se aplică ansamblului de acorduri, decizii și practici menționate la articolul 81 alineatul (1) și 82 din tratat care se raportează la producția sau la comerțul cu produsele menționate la articolul 1.
___________ (*) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.”

3. La articolul 2 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Articolul 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică acelor acorduri, decizii și practici menționate la articolul 1a din prezentul regulament care fac parte integrantă dintr-o organizație naționale de piață sau care sunt necesare la realizarea obiectivelor enunțate la articolul 33 din tratat.”

4. Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3
Articolul 88 alineatul (1) și articolul 88 alineatul (3) prima teză din tratat se aplică ajutoarelor financiare acordate la producția sau la comerțul cu produsele menționate la articolul 1.”

Articolul 201
Abrogări

(1) Sub rezerva dispozițiilor de la alineatul (3), se abrogă următoarele regulamente:

(a) Regulamentele (CEE) nr. 234/68, (CEE) nr. 827/68, (CEE) nr. 2517/69, (CEE) nr. 2728/75, (CEE) nr. 1055/77, (CEE) nr. 2931/79, (CEE) nr. 1358/80, (CEE) nr. 3730/87, (CEE) nr. 4088/87, (CEE) nr. 404/93, (CE) nr. 670/2003 și (CE) nr. 797/2004, începând cu 1 ianuarie 2008;

(b) Regulamentele (CEE) nr. 707/76, (CE) nr. 1786/2003, (CE) nr. 1788/2003 și (CE) nr. 1544/2006 începând cu 1 aprilie 2008;

(c) Regulamentele (CEE) nr. 315/68, (CEE) nr. 316/68, (CEE) nr. 2729/75, (CEE) nr. 2759/75, (CEE) nr. 2763/75, (CEE) nr. 2771/75, (CEE) nr. 2777/75, (CEE) nr. 2782/75, (CEE) nr. 1898/87, (CEE) nr. 1906/90, (CEE) nr. 2204/90, (CEE) nr. 2075/92, (CEE) nr. 2077/92, (CEE) nr. 2991/94, (CE) nr. 2597/97 (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1255/1999, (CE) nr. 2250/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CE) nr. 2529/2001, (CE) nr. 1784/2003, (CE) nr. 865/2004, (CE) nr. 1947/2005, (CE) nr. 1952/2005 și (CE) nr. 1028/2006, începând cu 1 ianuarie 2008;

(d) Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 începând cu 1 septembrie 2008;

(e) Regulamentul (CE) nr. 318/2006 începând cu 1 octombrie 2008;

(f) Regulamentele (CEE) nr. 3220/84, (CEE) nr. 386/90, (CEE) nr. 1186/90, (CEE) nr. 2137/92 și (CE) nr. 1183/2006 începând cu 1 ianuarie 2009.

(2) Decizia 74/583/CEE se abrogă începând cu 1 ianuarie 2008.

(3) Abrogarea regulamentelor menționate la alineatul (1) nu aduce atingere:

(a) menținerii în vigoare a actelor comunitare adoptate în temeiul regulamentelor respective; și
(b) valabilității, în continuare, a amendamentelor aduse de respectivele regulamente altor acte comunitare care nu sunt abrogate de prezentul regulament.

Articolul 202
Interpretarea trimiterilor

Trimiterile la dispozițiile și regulamentele modificate sau abrogate de către articolele 197-201 se consideră ca referințe la prezentul regulament și trebuie citite conform tabelelor care figurează în anexa XXII.

Articolul 203
Norme tranzitorii

Comisia poate adopta măsurile care se impun pentru facilitarea trecerii de la regimurile prevăzute în regulamentele modificate sau abrogate prin articolele 197-201, la cele prevăzute prin prezentul regulament.

▼M3

Articolul 203a
Norme tranzitorii în sectorul fructelor și al legumelor și în sectorul fructelor și al legumelor prelucrate

(1) Sistemele de ajutor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2201/96 și Regulamentul (CE) nr. 2202/96 din 28 octombrie 1996 de instituire a unui regim de ajutor comunitar pentru producătorii de anumite fructe citrice ( 1 ) și abrogate prin Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 se aplică în continuare fiecăruia dintre produsele vizate pentru anul de comercializare al produsului respectiv care se încheie în 2008.

(2) Organizațiile de producători și asociațiile organizațiilor de producători deja recunoscute în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2200/96 înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt recunoscute în continuare în temeiul prezentului regulament. După caz, se operează adaptări ale dispozițiilor prezentului regulament până la 31 decembrie 2010.
Organizațiile de producători și asociațiile organizațiilor de producători deja recunoscute în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1182/2007 sunt recunoscute în continuare în temeiul prezentului regulament.

(3) La solicitarea unei organizații de producători, un program operațional aprobat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2200/96 înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1182/2007:

(a) se poate derula în continuare până la finalizare;
(b) poate fi modificat pentru a răspunde cerințelor prezentului regulament; sau
(c) poate fi înlocuit cu un nou program operațional aprobat în temeiul prezentului regulament.

Articolul 103d alineatul (3) literele (e) și (f) se aplică programelor operaționale prezentate în 2007, care nu au fost încă aprobate la data aplicării prezentului regulament, dar care respectă criteriile stabilite la literele respective.

(4) Grupurile de producători cărora li s-a acordat recunoașterea preliminară în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2200/96 beneficiază în continuare de respectiva recunoaștere preliminară în temeiul prezentului regulament. Planurile de recunoaștere acceptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2200/96 beneficiază în continuare de respectiva acceptare în temeiul prezentului regulament. Cu toate acestea, planurile se modifică, după caz, pentru a permite grupului de producători să respecte criteriile de recunoaștere ca organizație de producători menționate la articolul 125b din prezentul regulament. În ceea ce privește grupurile de producători din statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior, ratele ajutorului menționat la articolul 103a alineatul (3) litera (a) se aplică planurilor de recunoaștere de la data aplicării prezentului regulament.

(5) Contractele menționate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2202/96, încheiate pentru mai mulți ani de comercializare din cadrul sistemului de ajutoare pentru prelucrarea fructelor citrice, care se referă la anul de comercializare care începe la 1 octombrie 2008 sau la anii următori, pot fi modificate sau reziliate pentru a se ține seama de abrogarea respectivului regulament prin Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 și de anularea, în consecință, a respectivului ajutor. În temeiul respectivului regulament sau a normelor sale de punere în aplicare, nu se aplică niciun fel de sancțiuni părților vizate ca urmare a unei astfel de modificări sau rezilieri.

(6) În cazul în care un stat membru recurge la măsura tranzitorie menționată la articolul 68b sau la articolul 143bc din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, normele adoptate în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96 sau cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2202/96 privind caracteristicile minime ale materiilor prime furnizate pentru prelucrare și cerințele minime de calitate pentru produsele finite rămân aplicabile în cazul materiilor prime recoltate pe teritoriul statului membru respectiv.

(7) Până la adoptarea de noi standarde de comercializare pentru fructe și legume și fructe și legume prelucrate în conformitate cu articolele 113 și 113a, continuă să se aplice standardele de comercializare stabilite în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 2200/96 și (CE) nr. 2201/96.

(8) Comisia poate adopta măsurile necesare pentru facilitarea trecerii de la dispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96, (CE) nr. 2202/96 și (CE) nr. 1182/2007 la dispozițiile stabilite în prezentul regulament, inclusiv cele prevăzute la alineatele (1)-(7) din prezentul articol.

▼M10

Articolul 203b
Norme tranzitorii în sectorul vitivinicol

Comisia poate adopta măsurile necesare pentru facilitarea tranziției de la dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 și ale Regulamentului (CE) nr. 479/2008 la dispozițiile stabilite de prezentul regulament.

▼B

Articolul 204
Intrarea în vigoare

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Se aplică de la 1 ianuarie 2008.
Cu toate acestea, se aplică:

(a) în privința sectoarelor cerealelor, semințelor, hameiului, uleiului de măsline și măslinelor de masă, inului și cânepii, tutunului brut, cărnii de vită și mânzat, cărnii de porc, cărnii de oaie și de capră, ouălor și cărnii de pasăre, de la data de 1 iulie 2008;
(b) în privința sectorului orezului, de la data de 1 septembrie 2008;
(c) în privința sectorului zahărului, de la data de 1 octombrie 2008 cu excepția articolului 59 care se aplică de la data de 1 ianuarie 2008.
(d) în privința sectoarelor de furaje uscate și viermi de mătase, de la 1 aprilie 2008;
(e) în privința sectorului viticol precum și articolul 197, de la data de 1 august 2008;
(f) în privința sectorului laptelui și produselor lactate, cu excepția dispozițiilor prevăzute în partea II titlul I capitolul III, de la data de 1 iulie 2008;
(g) în privința regimului de limitare a producției de lapte stabilit în partea II titlul I capitolul III, de la data de 1 aprilie 2008;
(h) în privința grilelor comunitare destinate clasificării carcaselor menționate la articolul 42 alineatul (1), începând cu 1 ianuarie 2009.

Articolele 27, 39 și 172 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008, iar articolele 149-152 începând cu data de 1 iulie 2008 pentru toate produsele în cauză.

(3) În privința sectorului zahărului, partea II titlul I se aplică până la sfârșitul anului de comercializare 2014/2015.

(4) Dispozițiile privind regimul de limitare a producției de lapte stabilit în partea II titlul I capitolul III se aplică, potrivit articolului 66, până la data de 31 martie 2015.

▼M7

5. În ceea ce privește amidonul din cartofi, partea II titlul I capitolul III secțiunea IIIa se pune în aplicare până la sfârșitul anului de comercializare 2011/2012 pentru amidonul din cartofi.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

ANEXA I
LISTA PRODUSELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1)

Partea I: Cereale

În ceea ce privește cerealele, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC

Denumirea

(a)          0709 90 600712 90 191001 90 911001 90 991002 00 001003 00

1004 00

 

1005 10 90

 

1005 90 00

 

1007 00 90

 

1008

 

(b)         1001 10

 

(c)          1101 00 00

 

1102 10 00

 

1103 11

 

1107

 

(d)         0714

 

 

 

 

 

ex 1102

 

1102 20

 

1102 90

 

1102 90 10

 

1102 90 30

 

1102 90 90

 

ex 1103

 

Porumb dulce, proaspăt sau refrigeratPorumb dulce uscat, întreg, tăiat în bucăți sau în felii sau bine pisat sau sfărâmat, însă fără a fi preparat altfel, altul decât cel hibrid destinat însămânțăriiSemințe de grâu comun și de borceag, pentru sămânțăGrâu spelt, grâu comun și borceag, altele decât cele destinate însămânțăriiSecarăOrzOvăz

Porumb pentru sămânță, altul decât cel hibrid

 

Porumb, altul decât pentru sămânță

 

Sorg cu boabe, altul decât hibrid, pentru însămânțare

 

Hrișcă, mei și iarba-cănărașului; alte cereale

 

Grâu dur

 

Făină de grâu sau meslin

 

Făină de secară

 

Uruială și materiale măcinate de grâu

 

Malț, prăjit sau nu

 

Rădăcini de manioc, de arorut sau de salep, topi-namburi, cartofi dulci și rădăcini și tuberculi similari cu un conținut ridicat de feculă sau de inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăți sau aglomerate sub formă de pelete; măduvă de sagotier

 

Făină de cereale, alta decât grâul sau borceagul:

 

– Făină de porumb

 

– Altele:

 

– – Făină de orz

 

– – Făină de ovăz

 

– – Altele

 

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, de cereale, cu excepția crupelor și a grișului de grâu de la subpoziția 1103 11, de orez de la subpoziția 1103 19 50 și a aglomeratelor sub formă de pelete de orez de la subpoziția 1103 20 50

 

ex 11041106 20ex 11081108 11 00

1108 12 00

 

1108 13 00

 

1108 14 00

 

ex 1108 19

 

1108 19 90

 

1109 00 00

 

1702

 

 

 

 

 

ex 1702 30

 

 

 

 

 

 

 

ex 1702 30 50

 

 

 

ex 1702 30 90

 

 

 

ex 1702 40

 

 

1702 40 90

 

ex 1702 90

 

 

1702 90 50

 

 

 

 

1702 90 75

 

Boabe de cereale altfel prelucrate (decorticate, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite, de exemplu), cu excepția orezului de la poziția 1006 și a fulgilor de orez de la subpoziția 1104 19 91; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau măcinațiFăină și griș de sago, rădăcini și tuberculi de la poziția 0714Amidon; inulină:– Amidon:– – Amidon de grâu– – Amidon de porumb– – Fecule de cartofi

– – Fecule de manioc (cassava)

 

– – Alte tipuri de amidon:

 

– – – Altele

 

Gluten de grâu, chiar uscat

 

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza) pure din punct de vedere chimic, în stare solidă; siropuri de zaharuri brute fără adaos de produse aromatizante sau de coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate:

 

– Glucoză și sirop de glucoză, care nu conțin fructoză sau conțin în greutate în stare uscată mai puțin de 20 % fructoză:

 

– – Altele:

 

– – – Altele:

 

 

– – – – Altele:

– – – Sub formă de pudră albă cristalină, aglomerată sau nu, care conțin, în stare uscată, glucoză în proporție mai mică de 99 % din greutate

 

– – – – Altele, care conțin, în stare uscată, glucoză în proporție mai mică de 99 % din greutate

 

 

– Glucoză și sirop de glucoză care conțin în greutate în stare uscată de la 20 % inclusiv la 50 % exclusiv fructoză, cu excepția zahărului invertit:

 

– – Altele

 

– Altele, inclusiv zahărul invertit și alte amestecuri de zahăr și sirop de zahăr care conțin în greutate în stare uscată 50 % fructoză:

 

– – Maltodextrină și sirop de maltodextrină

 

– – Zaharuri și melase caramelizate:

 

– – – Altele:

 

– – – – Sub formă de praf, chiar aglomerat

 

1702 90 792106ex 2106 902106 90 55ex 2302

 

 

 

ex 2303

 

 

 

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

ex 2306

 

 

 

 

 

2306 90 05

 

ex 2308

 

 

 

2308 00 40

 

 

2309

 

 

ex 2309 10

 

 

2309 10 11 2309 10 13 2309 10 31 2309 10 33 2309 10 51 2309 10 53

 

ex 2309 90

 

2309 90 20

 

– – – – AlteleProduse alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:– Altele:– – Siropuri de zahăr aromatizate sau cu adaos de coloranți:– – – Altele:– – – – Siropuri de glucoză sau de maltodextrinăTărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, rezultate din cernere, măcinare sau din alte prelucrări ale cerealelor

Reziduuri de amidon și reziduuri similare, pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri de zahăr, borhot și deșeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete:

 

– Reziduuri     ale     prelucrării     amidonului     și     alte reziduuri similare

 

– Borhot și deșeuri de la fabricarea berii sau de la distilare

 

Turte și alte reziduuri solide, chiar pisate sau aglo-merate sub formă de pelete, provenite din extragerea grăsimilor sau uleiurilor vegetale, altele decât cele de la pozițiile 2304 și 2305:

 

– Altele:

 

– – De germeni de porumb

 

Substanțe vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri și subproduse vegetale, chiar aglomerate sub formă de pelete, din soiurile utilizate pentru hrana animalelor, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

– Ghindă de stejar și castane sălbatice; tescovină de fructe, altele decât strugurii

 

Preparate          din      soiurile        utilizate     pentru            hrana animalelor:

 

– Alimente pentru câini sau pisici, ambalate pentru vânzarea cu amănuntul:

 

M9 – – Cu un conținut de amidon sau fecule, de glucoză sau sirop de glucoză, de malto-dextrine sau sirop de maltodextrine clasi-ficate   la       subpozițiile            1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 și 2106 90 55 sau de produse lactate:

 

M9 Altele:

 

M9 – Produse prevăzute la nota complementară 5 de la capitolul 23 din Nomenclatura combinată

 

M9 – Altele, inclusiv preamestecurile:

 

2309 90 31 2309 90 33 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 51 2309 90 53 M9 – – Cu un conținut de amidon sau fecule, de glucoză sau sirop de glucoză, de malto-dextrine sau sirop de maltodextrine clasi-ficate   la       subpozițiile            1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 și 2106 90 55 sau de produse lactate:

Partea II: Orez

 În ceea ce privește orezul, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC Denumirea
(a)          1006 10 21-1006 10 981006 201006 30(b)         1006 40 00(c)          1102 90 501103 19 501103 20 50

 

1104 19 91

 

ex 1104 19 99

 

1108 19 10

 

Orez nedecorticat, altul decât cel pentru însămânțăriOrez decorticat (brun)Orez semialbit sau albit, cu bob chiar sticlos sau glasatBrizură de orezFăină de orezCrupe și griș de orezPelete de orez

 

Fulgi sau boabe de orez

 

Boabe de orez zdrobite

 

Amidon de orez

 

Partea III: Zahăr

 În ceea ce privește zahărul, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC Denumirea
(a)         1212 911212 99 20(b)         1701(c)         1702 20M9 1702 60 95 și 1702 90 95 __________

 

 

1702 90 71

 

 

 

2106 90 59

 

Sfeclă de zahărZahărul din trestieZahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză pură din punct de vedere chimic, în stare solidăZahăr și sirop de arțarAlte zaharuri în stare solidă și siropuri de zahăr fără adaos de aromatizanți sau de coloranți, cu excepția lactozei, glucozei, maltodextrinei și izoglucozei

Zaharuri și melase caramelizate, cu un conținut de zaharoză, în greutate, în stare uscată, egal sau mai mare de 50 %

 

Siropuri de zahăr, aromatizate sau cu adaos de coloranți, cu excepția siropurilor de izoglucoză, lactoză, glucoză și maltodextrină

 

(d)         1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30(e)        1702 60 80 1702 90 80(f)         1703(g)         2106 90 30(h)         2303 20 IzoglucozăSirop de inulinăMelase rezultate din extragerea sau rafinarea zahăruluiSiropuri de izoglucoză, aromatizate sau cu adaos de coloranțiPulpe de sfeclă, resturi de la prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri provenite din prelucrarea zahărului

Partea IV: Furaje uscate

 În ceea ce privește furajele uscate, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC Denumirea
(a) ex 1214 10 00ex 1214 90 90(b) ex 2309 90 99

 

– Făină și aglomerate sub formă de pelete de lucernă, uscate artificial la cald– Griș și aglomerate sub formă de pelete de lucernă uscate prin alte modalități și măcinate– Lucernă, sparcetă, trifoi, lupin, măzăriche și alte produse furajere similare, uscate artificial prin expunere la căldură, cu excepția fânului și a verzei furajere, precum și a produselor care conțin fân– Lucernă, sparcetă, trifoi, lupin, măzăriche, sulfină, latir și seradelă, uscate prin alte modalități și măcinate– Concentratele de proteine obținute din suc de lucernă și suc de iarbă– Produse deshidratate obținute exclusiv din reziduuri solide și sucuri rezultate din prepararea concen-tratelor mai sus menționate

Partea V: Semințe

 În ceea ce privește semințele, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC Denumirea
0712 90 110713 10 10ex 0713 20 00ex 0713 31 00 Porumb dulce hibrid:– pentru însămânțareMazăre (Pisum sativum):– pentru însămânțareNăut:– pentru însămânțareFasole din speciile Vigna mungo (L.) Hepper sau Vigna radiata (L.) Wilczek:

– pentru însămânțare

 

ex 0713 32 000713 33 10ex 0713 39 00ex 0713 40 00ex 0713 50 00

 

 

 

ex 0713 90 00

 

 

1001 90 10

 

 

ex 1005 10

 

1006 10 10

 

 

1007 00 10

 

 

1201 00 10

 

 

1202 10 10

 

 

 

1204 00 10

 

 

1205 10 10 și ex 1205 90 00

 

 

1206 00 10

 

 

ex 1207

 

 

1209

 

Fasole mică roșie (Adzuki) (Phaseolus sau Vigna angularis):– pentru însămânțareFasole roșie, inclusiv fasole albă (Phaseolus vulgaris):– pentru însămânțareAlte tipuri de fasole:– pentru însămânțareLinte:

– pentru însămânțare

 

Bob (Vicia faba var. major) și (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):

 

– pentru însămânțare

 

Alte legume cu păstăi uscate:

 

– pentru însămânțare

 

Grâu spelt:

 

– pentru însămânțare

 

Porumb hibrid pentru sămânță

 

Orez nedecorticat (paddy):

 

– pentru însămânțare

 

Boabe de sorg hibride:

 

– pentru însămânțare

 

Boabe de soia, chiar sfărâmate:

 

– pentru însămânțare

 

Arahide în coajă, neprăjite sau preparate termic în vreun fel:

 

– pentru însămânțare

 

Semințe de in, chiar sfărâmate:

 

– pentru însămânțare

 

Semințe de rapiță sau de colză, sfărâmate sau nesfă-râmate, pentru însămânțare:

 

– Altele

 

Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate:

 

– pentru însămânțare

 

Alte semințe și fructe oleaginoase, chiar sfărâmate:

 

– pentru însămânțare

 

Semințe, fructe și spori:

 

– pentru însămânțare

 

Partea VI: Hamei

 1. În ceea ce privește hameiul, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC

 

Denumirea

 

1210 Conuri de hamei, proaspete sau uscate, măcinate sau nu, pudră sau în formă de pelete; lupulină

2. Normele din prezentul regulament privind comercializarea și schimburile comerciale cu țările terțe se aplică și următoarelor produse:

Codul NC

 

Denumirea

 

1302 13 00 Sucuri și extracte de hamei

Partea VII: Ulei de măsline și măsline de masă

 În ceea ce privește uleiul de măsline și măslinele de masă, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC Denumirea
(a)          15091510 00 Ulei de măsline și fracțiunile sale, chiar și nerafinat, dar fără să fie modificat chimicAlte uleiuri și fracțiuni din acestea, obținute exclusiv din măsline, chiar și rafinate, dar fără să fie modi-ficate chimic, inclusiv amestecuri din aceste uleiuri sau fracțiuni cu uleiuri sau fracțiuni de la poziția 1509
(b)         0709 90 310709 90 390710 80 100711 20ex 0712 90 90

 

 

2001 90 65

 

 

ex 2004 90 30

 

 

2005 70

 

Măsline, proaspete sau refrigerate, destinate pentru alt scop decât producerea de uleiAlte măsline, proaspete sau refrigerateMăsline, nefierte sau fierte prin abur sau în apă, congelateMăsline conservate temporar (de exemplu cu ajutorul dioxidului de sulf, în apă sărată sau sulfuroasă sau în alte soluții de conservare), dar într-o stare inadecvată consumului imediatMăsline uscate, întregi, tăiate în bucăți sau în felii, pisate sau sfărâmate, dar nu preparate altfelMăsline preparate sau conservate în oțet sau în acid aceticMăsline preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate

 

Măsline preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate

 

(c)         1522 00 31 1522 00 392306 90 11 2306 90 19 Reziduuri rezultare din tratarea substanțelor grase sau a cerurilor animale sau vegetale cu conținut de uleiuri care au caracteristicile uleiului de măslineReziduuri de măsline și alte reziduuri ce rezultă din extragerea de ulei de măsline

Partea VIII: In și cânepă destinate producției de fibre

 În ceea ce privește inul și cânepa destinate producției de fibre, prezentul regu-lament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC

 

Denumirea

 

53015302 In, brut sau lucrat dar nu tors; deșeuri de in (inclusiv deșeuri de recoltă și material fibros garnetat)Cânepă (Cannabis sativa L.) brută sau prelucrată dar nu toarsă; deșeuri de cânepă (inclusiv deșeuri de recoltă și material fibros garnetat)

Partea IX: Fructe și legume

 În ceea ce privește fructele și legumele, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC Denumirea
0702 00 000703070407050706

0707 00

 

 

0708

 

 

ex 0709

 

 

ex 0802

 

 

0803 00 11

 

ex 0803 00 90

 

0804 20 10

 

0804 30 00

 

0804 40 00

 

0804 50 00

 

0805

 

0806 10 10

 

0807

 

0808

 

0809

 

 

0810

 

0813 50 31 0813 50 39

 

0910 20

 

ex 0910 99

 

ex 1211 90 85

 

 

1212 99 30

 

Pătlăgele roșii, proaspete sau refrigerateCeapă, ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte aliacee, proaspete sau refrigerateVarză, conopidă, gulii, varză furajeră și alte produse comestibile din familia brassicaceae, proaspete sau refri-gerateSalată (Latuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), proaspete sau refrigerateMorcovi, napi, sfeclă de salată, barba caprei, țelină, ridichi     și     alte     rădăcinoase     comestibile     similare, proaspete sau refrigerateCastraveți     și     cornișoni     (castraveciori     de     murat), proaspeți sau refrigerațiLeguminoase, în păstăi sau decorticate, proaspete sau refrigerate

Alte legume, proaspete sau refrigerate, excluzând legumele de la subpozițiile 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 și 0709 90 60

 

Alte nuci, proaspete sau uscate, fie decorticate sau decojite sau nu, exceptând nucile palmierului de betel și nucile de cola de la subpoziția 0802 90 20

 

Banane proaspete, din soiul Musa paradisiaca

 

Banane uscate, din soiul Musa paradisiaca

 

Smochine proaspete

 

Ananas

 

Avocado

 

Guava, mango și mangostine

 

Citrice, proaspete sau uscate

 

Struguri de masă proaspeți

 

Pepeni (inclusiv pepenii verzi) și papaya, proaspeți

 

Mere, pere și gutui, proaspete

 

Caise, cireșe, piersici (inclusiv nectarine), prune și porumbe, proaspete

 

Alte fructe, proaspete

 

Amestecuri exclusive sau alune uscate de la pozițiile 0801 și 0802

 

Șofran

 

Cimbru, proaspăt sau refrigerat

 

Busuioc, melisă, mentă, origanum vulgare (măghiran), rozmarin, salvie, în stare proaspătă sau refrigerată

 

Semințe de roșcov

 

Partea X: Produse din fructe și legume procesate

 În ceea ce privește produsele din fructele și legumele procesate, prezentul regu-lament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Cod NC Denumirea
(a) ex 0710ex 0711

 

 

 

ex 0712

 

 

 

 

 

 

 

0804 20 90

 

 

0806 20

 

 

ex 0811

 

 

 

 

ex 0812

 

 

 

 

 

 

ex 0813

 

 

 

 

 

0814 00 00

 

 

 

 

0904 20 10

 

Legume (nepreparate sau preparate prin fierbere la abur sau prin fierbere în apă) congelate, excluzând porumbul     zaharat     de     la     subpoziția     0710 40 00, măslinele de la subpoziția 0710 80 10 și fructele din genul     Capsicum     sau Pimenta de la subpoziția 0710 80 59Legumele conservate provizoriu (de exemplu cu ajutorul bioxidului de sulf, în saramură sau în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare), dar într-o stare inadecvată consumului imediat, cu excepția măslinelor de la subpoziția 0711 20, a fructelor din genul     Capsicum     sau Pimenta de la subpoziția 0711 90 10 și a porumbului zaharat de la subpoziția 0711 90 30Legume uscate, întregi, tăiate, feliate, pisate sau sfărâmate, însă fără a fi preparate altfel, cu excepția cartofilor deshidratați prin uscare artificială la cald și inadecvați     consumului   uman        de     la     subpoziția ex 0712 90 05, porumbul dulce de la subpozițiile ex 0712 90 11 și 0712 90 19 și măslinele de la subpoziția ex 0712 90 90Smochine uscateStruguri uscați

 

 

Fructe și nuci, nepreparate sau preparate prin abur sau prin fierbere în apă, congelate, fără să conțină zahăr sau alți îndulcitori, excluzând bananele congelate de la subpoziția ex 0811 90 95

 

 

Fructe și fructe în coajă, conservate provizoriu (de exemplu cu ajutorul dioxidului de sulf, în apă sărată sau sulfuroasă sau în alte soluții de conservare), dar într-o     stare     inadecvată     consumului     imediat,     cu excepția     bananelor     conservate     temporar     de     la subpoziția ex 0812 90 98

 

 

Fructe, uscate, altele decât cele de la pozițiile 0801-0806; amestecuri de nuci sau alte fructe uscate din cadrul acestui capitol, excluzând amestecurile de nuci de la pozițiile 0801 și 0802 din cadrul subpozițiilor 0813 50 31 și 0813 50 39

 

 

Coajă de citrice sau pepeni galbeni (inclusiv pepeni verzi), proaspătă, congelată, uscată sau conservată temporar în saramură, apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare

 

 

Ardei grași uscați, nici sfărâmați, nici măcinați

 

(b) ex 0811ex 1302 20ex 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

2003

 

 

ex 2004

 

 

 

 

 

 

 

ex 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2006 00

 

 

 

 

ex 2007

 

Fructe și nuci, nepreparate sau preparate prin abur sau prin fierbere în apă, congelate, care conțin zahăr sau alți îndulcitoriPectine și pectinațiLegume, fructe, nuci și alte părți comestibile ale unor plante, preparate sau conservate în oțet de vin sau acid acetic, cu excepția:— fructelor din genul Capsicum, altele decât ardeii grași sau ardeii de la subpoziția 2001 90 20— porumbului zaharat (Zea mays var. saccharata) de la subpoziția 2001 90 30— ignamelor, cartofilor dulci și părților comestibile similare ale unor plante cu un conținut de amidon, în greutate, de 5 % sau mai mult, de la subpoziția 2001 90 40— miezurilor de palmier de la subpoziția 2001 90 60 — măslinelor de la subpoziția 2001 90 65— frunze de viță, muguri de hamei și alte părți comestibile similare ale plantelor de la subpoziția ►M9 ex 2001 90 97

 

Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet de vin sau în acid acetic

 

 

Ciuperci și trufe, preparate sau conservate altfel decât în oțet de vin sau în acid acetic

 

 

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet de vin sau în acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006, cu excepția porumbului zaharat (Zea mays var. saccharata) de la subpoziția ex 2004 90 10,                    a      măslinelor          de      la      subpoziția ex 2004 90 30 și a cartofilor preparați sau conservați sub formă de făină, griș sau fulgi de la subpoziția 2004 10 91

 

 

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet de vin sau în acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006, cu excepția măslinelor de la subpoziția 2005 70, a porumbului zaharat (Zea mays var. saccharata) de la subpoziția ex 2005 80 00, a fructelor din genul Capsicum, altele decât ardeii grași sau ardeii de la subpoziția 2005 99 10 și a cartofilor preparați sau conservați sub formă de făină, griș sau fulgi de la subpoziția 2005 20 10

 

 

Fructe, nuci, coji de fructe și alte părți ale plantelor, conservate cu zahăr (uscate, glasate sau cristalizate), excluzând bananele conservate cu zahăr de la subpo-zițiile ex 2006 00 38 și ex 2006 00 99

 

 

Gemuri, jeleuri de fructe, marmelade, piureuri de fructe sau de nuci și paste de fructe sau de nuci, ca preparate gătite, fie că acestea conțin sau nu un adaos de zahăr sau alți îndulcitori, excluzând:

— preparate omogenizate din banane de la subpoziția ex 2007 10

— gemuri, jeleuri, marmelade, piureuri sau paste de banane           de                la       subpozițiile                   ex 2007 99 39, ►M9 ex 2007 99 50 și ►M9 ex 2007 99 97

 

ex 2008

 

 

 

ex 2009

 

Fructe, nuci și alte părți comestibile ale unor plante, altfel preparate sau conservate, fie că acestea conțin sau nu un adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nespecificate sau neincluse în altă parte, excluzând:— untul de arahide de la subpoziția 2008 11 10 — miezul de palmier de la subpoziția 2008 91 00 — porumbul de la subpoziția 2008 99 85— igname, cartofii dulci și alte părți comestibile similare ale unor plante cu un conținut de amidon, în greutate, de 5 % sau mai mult de la subpoziția 2008 99 91— frunze de viță, muguri de hamei și alte părți comestibile similare ale plantelor de la subpoziția ex 2008 99 99— amestecuri     de     banane     altfel     preparate     sau conservate     de     la     subpozițiile     ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 și ex 2008 92 98— banane altfel preparate sau conservate de la subpo-zițiile                 ex 2008 99 49,   ex 2008 99 67              și ex 2008 99 99Sucuri de fructe (excluzând sucul de struguri și mustul de struguri de la subpozițiile 2009 61 și 2009 69 și sucul de banane de la subpoziția ex 2009 80) și sucuri de legume nefermentate și fără adaos de alcool, fie că acestea conțin sau nu un adaos de zahăr sau alți îndulcitori

Partea XI: Banane

 În ceea ce privește bananele, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Coduri NC Denumirea
0803 00 19ex 0803 00 90ex 0812 90 98ex 0813 50 991106 30 10ex 2006 00 99

ex 2007 10 99

 

Banane proaspete, excluzând bananele din soiul Musa paradisiacaBanane uscate, excluzând bananele din soiul Musa paradisiacaBanane conservate provizoriuAmestecuri de banane uscateFăină, griș și pudră de bananeBanane conservate în zahărPreparate omogenizate din banane
ex 2007 99 39M9 ex 2007 99 50 ►M9 ex 2007 99 97 Gemuri, jeleuri, marmelade, piureuri și paste de banane
ex 2008 92 59 ex 2008 92 78 ex 2008 92 93 ex 2008 92 98 Amestecuri de banane, preparate sau conservate altfel, fără adaos de alcool
ex 2008 99 49 ex 2008 99 67 ex 2008 99 99 Banane altfel preparate sau conservate
ex 2009 80 35 ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99 Suc de banane

Partea XII: Vin

 În ceea ce privește vinul, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC Denumirea
(a)         2009 61 2009 692204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98 Suc de struguri (inclusiv mustul de struguri)Alte musturi de struguri, altele decât cele parțial fermentate sau obținute prin oprirea fermentării altfel decât prin adaosul de alcool
(b) ex 2204 Vin de struguri proaspeți, inclusiv vinurile alcoo-lizate; mustul de struguri altfel decât cel de la poziția 2009, excluzând alte musturi de struguri de la subpozițiile 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 și 2204 30 98
(c)          0806 10 902209 00 11 2209 00 19 Struguri proaspeți alții decât strugurii de masăOțeturi din vin
(d)         2206 00 102307 00 11 2307 00 192308 00 11 2308 00 19 Rachiu de drojdie îndoit cu apăDrojdii de vinTescovină de struguri

Partea XIII: Plante vii și produse de floricultură

 În ceea ce privește plantele vii și produsele de floricultură, prezentul regulament reglementează toate produsele de la capitolul 6 din Nomenclatura Combinată.

Partea XIV: Tutun brut

 În ceea ce privește tutunul brut, prezentul regulament acoperă tutunul brut sau neprelucrat și deșeurile de tutun de la poziția 2401 din Nomenclatura Combinată.

Partea XV: Carnea de vită și mânzat

 În ceea ce privește carnea de vită și mânzat, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC

Denumirea

(a)          0102 90 05– 0102 90 79020102020206 10 950206 29 910210 20

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

Animale vii din specia bovinelor domestice, altele decât animalele reproducătoare de rasă purăCarne de bovine, proaspătă sau refrigeratăCarne de bovine, congelatăMușchi și piept, proaspăt sau refrigeratMușchi și piept, congelatCarne de bovine, sărată, conservată în saramură, uscată sau afumatăMușchi și piept, sărat, conservat în saramură, uscat sau afumat

 

Făină și pudră comestibile, obținute din carne sau organe interne comestibile

 

1602 50 101602 90 61(b)         0102 10M9 0206 10 98

 

 

 

0206 21 00 0206 22 00 0206 29 99

 

 

0210 99 59

 

 

 

ex 1502 00 90

 

 

M9       1602 50 31 și

1602 50 95

 

 

1602 90 69

 

Alte preparate sau conserve din carne sau organe comestibile de vită, negătite; amestecuri de carne sau organe comestibile gătite sau negătiteAlte preparate sau conserve din carne sau organe comestibile de vită, negătite; amestecuri de carne sau organe comestibile gătite sau negătiteAnimale vii din specia bovină reproducătoare de rasă purăOrgane comestibile de vită, excluzând mușchii și pieptul, proaspete sau refrigerate, altele decât cele destinate fabricării de produse farmaceuticeOrgane comestibile de vită, excluzând mușchii și pieptul, congelate, altele decât cele destinate fabricării de produse farmaceutice

 

 

Organe comestibile de vită, sărate, conservate în saramură, uscate sau afumate, excluzând mușchii și pieptul

 

 

Grăsimi de bovine, altele decât cele de la poziția 1503

 

 

Alte preparate sau conserve din carne sau organe comestibile de vită, altele decât cele negătite și ames-tecurile de carne sau organe comestibile gătite și negătite

 

 

Alte preparate și conserve din carne sau organe comes-tibile de vită, altele decât cele negătite și amestecurile de carne sau organe comestibile gătite sau negătite

 

Partea XVI: Lapte și produse lactate

 În ceea ce privește laptele și produsele lactate, prezentul regulament regle-mentează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC Denumirea
(a)         0401(b)        0402(c)         0403 10 11la 0403 10 39 0403 90 11la 0403 90 69(d)        0404 Lapte și smântână fără să fie în formă concentrată și fără să conțină zahăr adăugat sau alt îndulcitorLapte și smântână în formă concentrată sau conținând zahăr adăugat sau alt îndulcitorZară, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, concentrate sau nu sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nearomatizate, fără adaos de fructe, nuci sau cacaoZer concentrat sau neconcentrat sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori; produse din compuși naturali ai laptelui, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndul-citori, nemenționate și necuprinse în altă parte
(e) ex 0405(f)         0406(g)        1702 19 00(h)        2106 90 51(i) ex 2309

 

Unt și alte grăsimi provenind din lapte; paste lactate tartinabile cu un conținut de grăsimi cuprins între 75 % și 80 % în greutateBrânză și cașLactoză și sirop de lactoză fără adaosuri de substanțe aromatizante sau colorante, care conțin în greutate 99 % sau mai mult lactoză, exprimată în lactoză anhidră, calculată pe materie uscatăSiropuri de lactoză, aromatizate sau cu adaos de coloranțiPreparate          din      soiurile         utilizate         pentru        hrana animalelor:— Preparate și furaje conținând produse la care prezentul regulament se aplică, direct sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1667/2006, exceptând preparatele și furajele de la partea I din prezenta anexă.

Partea XVII: Carne de porc

 În ceea ce privește carnea de porc, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC

Denumirea

(a)        ex 0103 Animale vii din specia porcinelor domestice, altele decât animalele reproducătoare de rasă pură
(b)       ex 0203ex 0206ex 0209 00ex 02101501 00 11 1501 00 19 Carne de porc, proaspătă, refrigerată sau congelatăOrgane comestibile de porcine domestice, altele decât cele destinate fabricării de produse farmaceutice, proaspete, refrigerate sau congelateSlănină de porc, fără carne macră, netopită și neextrasă în alt mod, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată, în saramură, uscată sau afumatăCarne și organe comestibile de porcine domestice, sărate, în saramură, uscate sau afumateGrăsimea de porc (inclusiv untura)
(c)            1601 001602 10 001602 20 901602 41 10 1602 42 10 1602 49 11-1602 49 501602 90 101602 90 511902 20 30 Cârnați și produse similare din carne, organe comes-tibile sau sânge; preparate alimentare bazate pe aceste produsePreparate omogenizate din carne, organe comestibile sau sângePreparate sau conserve din ficat de la orice animal, altele decât gâsca sau rațaAlte preparate și produse conservate conținând carne sau organe comestibile de porcine domesticePreparate din sângele oricărui animalAlte preparate sau produse conservate conținând carne sau organe comestibile de porcine domesticePaste alimentare umplute, chiar și gătite sau altfel preparate, care conțin, în greutate, mai mult de 20 % cârnați, cârnăciori și preparate similare, carne și organe comestibile de orice fel, inclusiv grăsimi de orice fel sau origine

Partea XVIII: Carne de oaie și de capră

 În ceea ce privește carnea de oaie și de capră, prezentul regulament regle-mentează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC

Denumirea

(a)         0104 10 300104 10 800104 20 9002040210 99 21

0210 99 29

 

 

(b)         0104 10 10

 

0104 20 10

 

0206 80 99

 

 

 

0206 90 99

 

 

 

0210 99 60

 

 

ex 1502 00 90

 

 

(c)         1602 90 72

 

 

1602 90 74

 

 

(d)        1602 90 76 1602 90 78

 

Miei (până la vârsta de un an)Ovine vii, altele decât animalele reproducătoare de rasă pură și mieiiCaprine vii, altele decât animalele reproducătoare de rasă purăCarne de oaie sau de capră, proaspătă, refrigerată sau congelatăCarne de oaie sau de capră, cu os, sărată, în saramură, uscată sau afumatăCarne de oaie sau de capră, dezosată, sărată, în saramură, uscată sau afumatăOvine vii – animale reproducătoare de rasă pură

Caprine vii – animale reproducătoare de rasă pură

 

Organe comestibile de carne de ovine și caprine, proaspete sau refrigerate, altele decât cele destinate fabricării de produse farmaceutice

 

Organe comestibile de carne de ovine și caprine, congelate, altele decât cele destinate fabricării de produse farmaceutice

 

Organe comestibile de oaie sau de capră, sărate, în saramură, uscate sau afumate

 

Grăsimi de oaie sau capră, altele decât cele de la poziția 1503

 

Alte preparate sau conserve din carne sau organe comestibile de ovine sau caprine, negătite

 

Amestecuri de carne sau organe comestibile gătite sau negătite

 

Alte preparate sau conserve din carne sau organe comestibile de ovine sau caprine, altele decât cele negătite sau amestecurile de carne sau organe comes-tibile gătite sau negătite

 

Partea XIX: Ouă

 În ceea ce privește ouăle, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC

Denumirea

(a)         0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30(b)         0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 Ouă de păsări de curte, în coajă, proaspete, conservate sau fierteOuă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, preparate prin abur sau prin fierbere în apă, gătite, congelate sau altfel conservate, chiar și cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, alții decât cei inadecvați consumului uman

Partea XX: Carne de pasăre

 În ceea ce privește carnea de pasăre, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în următorul tabel:

Codul NC

Denumirea

(a)         0105(b) ex 0207(c)         0207 13 910207 14 910207 26 910207 27 910207 34

 

0207 35 91

 

0207 36 81

 

0207 36 85

 

0207 36 89

 

0210 99 71

 

0210 99 79

 

(d)         0209 00 90

 

 

(e)         1501 00 90

 

(f) M9 1602 20 10

 

1602 31

 

1602 32

 

1602 39

 

Păsări de curte vii și anume cele din specia Gallus domesticus, rațe, gâște, curcani și bibiliciCarnea și organele comestibile ale păsărilor de la poziția 0105, proaspete, refrigerate sau congelate, excluzând ficatul de la litera (c)Ficatul de pasăre, proaspăt, refrigerat sau congelat

 

 

 

Ficatul de pasăre, sărat, în saramură, uscat sau afumat

 

 

Grăsime de pasăre netopită și neextrasă în alt mod, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată, în saramură, uscată sau afumată

 

Grăsime de pasăre

 

Ficat de gâscă sau de rață, altfel preparat sau conservat

 

Carne sau organe comestibile de carne de pasăre de la poziția 0105, altfel preparate sau conservate

 

Partea XXI: Alte produse

Codul NC

Denumirea

ex 01010101 100101 10 100101 10 900101 900101 90 190101 90 30

 

0101 90 90

 

ex 0102

 

ex 0102 90

 

0102 90 90

 

Cai, măgari, catâri și bardoi vii:– Animalele reproducătoare de rasă pură:– – Cai (a)– – Altele– Altele:– – Cai:– – – Altele decât pentru abator

– – Măgari

 

– – Catâri și bardoi

 

Animalele vii din specia bovină:

 

– Altele decât animalele reproducătoare de rasă pură:

 

– – Altele decât speciile domestice

 

ex 01030103 10 00ex 0103 910103 91 90ex 0103 920103 92 90

0106 00

 

ex 0203

 

 

 

ex 0203 11

 

0203 11 90

 

ex 0203 12

 

0203 12 90

 

ex 0203 19

 

0203 19 90

 

 

 

ex 0203 21

 

0203 21 90

 

ex 0203 22

 

0203 22 90

 

ex 0203 29

 

0203 29 90

 

ex 0205 00

 

 

ex 0206

 

 

ex 0206 10

 

0206 10 10

 

 

 

 

ex 0206 22 00

 

 

 

ex 0206 29

 

0206 29 10

 

Porci vii:– Animalele reproducătoare de rasă pură (b)– Altele:– – Care cântăresc mai puțin de 50 kg:– – – Altele decât speciile domestice– – Care cântăresc 50 kg sau mai mult– – Altele decât speciile domestice

Alte animale vii

 

Carne de porc, proaspătă, refrigerată sau congelată:

 

– Proaspătă sau refrigerată:

 

– – În carcase sau semicarcase:

 

– – – Altele decât porcinele domestice

 

– – Șunci și spete întregi sau tăiate, nedezosate:

 

– – – Altele decât porcinele domestice

 

– – Altele:

 

– – – Altele decât porcinele domestice

 

– – Congelat

 

– – În carcase sau semicarcase:

 

– – – Altele decât porcinele domestice

 

– – Șunci și spete întregi sau tăiate, nedezosate:

 

– – – Altele decât porcinele domestice

 

– – Altele:

 

– – – Altele decât porcinele domestice

 

Carne de măgar, catâr sau bardoi, proaspătă, refri-gerată sau congelată

 

Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cal, măgar, catâr sau bardoi, proaspete, refrigerate sau congelate:

 

– De bovine, proaspete sau refrigerate:

 

– – Pentru fabricarea produselor farmaceutice (c)

 

– de vită și mânzat, congelate:

 

– – Altele:

 

– – Ficați:

 

– – – Pentru fabricarea produselor farmaceutice (c)

 

– – Altele:

 

– – – Pentru fabricarea produselor farmaceutice (c)

 

ex 0206 30 00ex 0206 41 00

 

ex 0206 49 00

 

 

 

 

 

M9 _____

 

ex 0206 80

 

0206 80 10

 

 

0206 80 91

 

ex 0206 90

 

0206 90 10

 

 

0206 90 91

 

0208

 

ex 0210

 

 

 

 

ex 0210 11

 

0210 11 90

 

ex 0210 12

 

0210 12 90

 

ex 0210 19

 

0210 19 90

 

 

 

 

0210 91 00

 

0210 92 00

 

– De porc, proaspete sau refrigerate:– – Pentru fabricarea produselor farmaceutice (c)– – Altele:– – – Altele decât din porcine domestice– De porc, congelate:– – Ficați:– – – Pentru fabricarea produselor farmaceutice (c)

– – – Altele:

 

– – – – Altele decât din porcine domestice

 

 

– – Altele:

 

– – – De animale domestice din specia porcine:

 

– – – – Destinate            fabricării           produselor           farma-ceutice (c)

 

 

– – – Altele

 

– Altele, proaspete sau refrigerate:

 

– – Pentru fabricarea produselor farmaceutice (c)

 

– – Altele:

 

– – – Din speciile cabalină, asine sau catâri

 

– Altele, congelate:

 

– – Pentru fabricarea produselor farmaceutice (c)

 

– – Altele:

 

– – – Din speciile cabalină, asine sau catâri

 

Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

 

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră comestibile, obținute din carne sau organe comestibile:

 

– Carne de porc:

 

– – Șunci și spete întregi sau tăiate, nedezosate:

 

– – – Altele decât porcinele domestice

 

– – Piept de porc (cu carne și grăsime) sau bucăți de piept de porc:

 

– – – Altele decât porcinele domestice

 

– – Altele:

 

– – – Altele decât porcinele domestice

 

– Altele, inclusiv făină și pudră comestibile, obținute din carne sau organe interne comestibile de vită sau mânzat:

 

– – De primate

 

– – De balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul     Cetacea);     de     lamantin     și     dugong (mamifere din ordinul Sirenia)

 

0210 93 00ex 0210 990210 99 310210 99 390210 99 80

 

ex 0407 00

 

 

0407 00 90

 

ex 0408

 

 

 

 

 

ex 0408 11

 

0408 11 20

 

ex 0408 19

 

0408 19 20

 

 

ex 0408 91

 

0408 91 20

 

ex 0408 99

 

0408 99 20

 

0410 00 00

 

 

0504 00 00

 

 

ex 0511

 

 

0511 10 00

 

 

0511 91

 

 

ex 0511 99

M3 _____

 

– – De reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase)– – Altele:– – – Carne:– – – – De ren– – – – Altele– – – Organe interne comestibile:– – – – Altele decât de porcine, bovine domestice, ovine și caprine:

– – – – – Altele decât ficatul de pasăre

 

Ouăle de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte:

 

– Altele decât ale păsărilor de curte

 

Ouăle de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, preparate prin abur sau fierte în apă, gătite, congelate sau altfel conservate, chiar și cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori:

 

– Gălbenușuri de ou:

 

– – Uscate:

 

– – – Improprii consumului uman (d)

 

– – Altele:

 

– – – Improprii consumului uman (d)

 

– Altele:

 

– – Uscate:

 

– – – Improprii consumului uman (d)

 

– – Altele:

 

– – – Improprii consumului uman (d)

 

Produse comestibile de origine animală, nespecificate și neincluse altundeva

 

Intestine, vezici și stomacuri de animale (altele decât de pește), întregi sau bucăți, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

 

Produse         animaliere           nespecificare            și      neincluse altundeva; animalele moarte menționate la capitolul 1 sau 3, improprii consumului uman:

 

– Material seminal de bovine

 

– Altele:

 

– – Produse de la pești sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice; animalele moarte de la capitolul 3

 

– – Altele:

 

– – – Bureți naturali de origine animală

 

– – – Altele

 

ex 0709ex 0709 600709 60 910709 60 950709 60 99ex 0710

 

 

ex 0710 80

 

 

0710 80 59

 

ex 0711

 

 

 

 

ex 0711 90

 

 

0711 90 10

 

 

ex 0713

 

ex 0713 10

 

0713 10 90

 

ex 0713 20 00

 

 

 

 

ex 0713 31 00

 

 

 

ex 0713 32 00

 

 

 

ex 0713 33

 

 

0713 33 90

 

ex 0713 39 00

 

 

ex 0713 40 00

 

Alte legume, proaspete sau refrigerate:– Fructele din genul Capsicum sau genul Pimenta:– – Altele:– – – Din genul Capsicum, destinate fabricării de vopsele de capsicin sau capsicum oleoresin (c)– – – Pentru fabricarea de uleiuri esențiale sau rășini (c)– – – AlteleLegume (nefierte sau fierte în apă sau în aburi), congelate:

– Alte legume:

 

– – Fructele din genul Capsicum sau genul Pimenta:

 

– – – Altele decât ardeii grași

 

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau cu adaos de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare:

 

– Alte legume; amestecuri de legume:

 

– – Legume:

 

– – – Fructele     din     genul     Capsicum     sau     genul Pimenta, excluzând ardeii grași

 

Legume uscate, în coajă, chiar și decojite sau tăiate:

 

– Mazăre (Pisum sativum):

 

– – Altele decât pentru însămânțare

 

– Năut:

 

– – Altele decât pentru însămânțare

 

– Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

– – Fasole din speciile Vigna mungo (L.) Hepper sau Vigna radiata (L.) Wilczek:

 

– – – Altele decât pentru însămânțare

 

– – Fasole mică roșie (fasole Adzuki) (Phaseolus sau Vigna angularis):

 

– – – Altele decât pentru însămânțare

 

– – Fasole roșie, inclusiv fasole albă (Phaseolus vulgaris):

 

– – – Altele decât pentru însămânțare

 

– – Altele:

 

– – – Altele decât pentru însămânțare

 

– Linte:

 

– – Altele decât pentru însămânțare

 

ex 0713 50 00ex 0713 90 000801ex 0802ex 0802 90

 

ex 0802 90 20

 

ex 0804

 

 

0804 10 00

 

0902

 

ex 0904

 

 

0905 00 00

 

0906

 

0907 00 00

 

0908

 

0909

 

 

ex 0910

 

 

ex 1106

 

 

1106 10 00

 

ex 1106 30

 

1106 30 90

 

ex 1108

 

1108 20 00

 

1201 00 90

 

 

1202 10 90

 

 

1202 20 00

 

 

1203 00 00

 

– Bob de grădină (Vicia faba var. major) și (Vicia faba var. equina și Vicia faba var. minor):– – Altele decât pentru însămânțare– Altele:– – Altele decât pentru însămânțareNuci de cocos, nuci de Brazilia și alune de caju, proaspete sau uscate, chiar și decojite sau decorticateAlte nuci, proaspete sau uscate, chiar și decojite sau decorticate:– Altele:

– – Nucile palmierului de betel și nuci de cola

 

Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango și mangustan, proaspete sau uscate:

 

– Curmale

 

Ceaiuri, aromate sau nu

 

Ardei din soiul Piper; fructe uscate, sfărâmate sau măcinate din genul Capsicum sau Pimenta, cu excepția ardeilor grași de la subpoziția 0904 20 10

 

Vanilie

 

Scorțișoară și flori de scorțișoară

 

Cuișoare (fructe întregi, cuișoare și tulpini)

 

Nucșoară, muscat și cardamon

 

Semințe de anason,     badian, secărea, coriandru, chimion sau chimen; boabe de ienupăr

 

Ghimbir, șofran de India (curcumă), frunze de dafin, curry și alte mirodenii, cu excepția cimbrului și a șofranului

 

Făină, griș și pudră de legume uscate de la poziția 0713, de sagotier sau de rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 sau de produse menționate la capitolul 8:

 

– De legume uscate de la poziția 0713

 

– De produse de la capitolul 8:

 

– – Altele decât banane

 

Amidon; inulină:

 

– Inulină

 

Semințe de soia, chiar sfărâmate, altele decât pentru însămânțare

 

Arahide neprăjite sau preparate altfel, în coajă, altele decât pentru însămânțare

 

Arahide neprăjite sau preparate altfel, decorticate, chiar sfărâmate

 

Copra

 

1204 00 901205 10 90 și ex 1205 90 001206 00 911206 00 991207 20 901207 40 90

 

 

1207 50 90

 

 

1207 91 90

 

 

1207 99 91

 

 

ex 1207 99 97

 

 

1208

 

 

1211

 

 

 

 

 

 

ex 1212

 

 

 

 

 

 

ex 1212 20 00

 

 

 

 

ex 1212 99

 

1212 99 41 și 1212 99 49

 

ex 1212 99 70

 

1213 00 00

 

 

ex 1214

 

Semințe de in, chiar sfărâmate, altele decât pentru însămânțareSemințe de navetă sau colză, chiar sfărâmate, altele decât pentru însămânțareSemințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate, altele decât pentru însămânțareSemințe de bumbac, chiar sfărâmate, altele decât pentru însămânțareSemințe de susan, chiar sfărâmate, altele decât pentru însămânțareSemințe de muștar, chiar sfărâmate, altele decât pentru însămânțare

Semințe de mac, chiar sfărâmate, altele decât pentru însămânțare

 

Semințe de cânepă, chiar sfărâmate, altele decât pentru însămânțare

 

Alte semințe și fructe de plante oleaginoase, chiar sfărâmate, altele decât pentru însămânțare

 

Făină și griș de semințe și de fructe oleaginoase, altele decât cele de muștar

 

M3 Plantele și părțile de plante (inclusiv semințele și fructele) utilizate pentru producerea parfumurilor, pentru     uz     farmaceutic     sau     pentru     insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete sau uscate, tăiate sau netăiate, zdrobite sau pudră, excluzând     produsele     enumerate     sub     codul     NC ex 1211 90 85 în partea IX din prezenta anexă

 

Boabe de roșcov, iarbă de mare și alte alge, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, proaspete, refrigerate sau congelate, măcinate sau nu; sâmburi de fructe și de alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din soiul Cichorium intybus sativum), utilizate în special pentru consumul uman, care nu sunt menționate la altă poziție:

 

– Iarbă de mare și alte alge utilizate în special în farmacie sau pentru consumul uman

 

– Altele:

 

– – Altele decât trestia de zahăr:

 

– – – Semințe de roșcove

 

 

– – – Altele, cu excepția rădăcinii de cicoare

 

Paie și coji de cereale, nepreparate, tăiate sau nu, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete;

 

Napi, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fân, lucernă (alfalfa),     trifoi,     sparcetă,     varză     furajeră,     lupin, măzăriche și alte produse furajere similare, chiar aglo-merate sub formă de pelete:

 

ex 1214 10 00ex 1214 901214 90 10ex 1214 90 90

 

 

 

 

 

 

ex 1502 00

 

 

ex 1502 00 10

 

 

 

 

1503 00

 

 

 

1504

 

 

 

1507

 

 

1508

 

 

1511

 

 

1512

 

 

 

1513

 

 

 

1514

 

 

ex 1515

 

– Griș și aglomerate sub formă de pelete de lucernă (alfalfa), excluzându-le pe cele uscate artificial la cald și pe cele uscate prin alte modalități și măcinate– Altele:– – Sfeclă furajeră, napi și alte rădăcini furajere– – Altele, excluzând:– Lucernă, sparcetă, trifoi, lupin, măzăriche și alte produse furajere similare, uscate artificial la cald, exceptând fânul și varza furajeră și produsele care conțin fân– Lucernă, sparcetă, trifoi, lupin, măzăriche, sulfină, latir și seradelă, altfel uscate și măcinateGrăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția 1503:

 

– Destinate utilizării în industrie, alta decât fabricarea produselor alimentare pentru consumul uman, cu excluderea grăsimilor obținute din oase și a deșeurilor (c)

 

Stearină din untură, oleostearină și stearină din seu; ulei de seu și oleomargarină, neemulsionate, neames-tecate și nepreparate în alt mod

 

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, din pește sau mamifere marine, rafinate sau nu, dar nemodificate chimic

 

Uleiul de soia și fracțiunile sale, chiar și nerafinat, dar fără să fie modificat chimic

 

Ulei de arahide și fracțiunile sale, chiar și nerafinat, dar fără să fie modificat chimic

 

Ulei de palmier și fracțiunile sale, chiar și nerafinat, dar fără să fie modificat chimic

 

Uleiuri din semințe de floarea-soarelui, de șofrănaș sau de bumbac și fracțiunile sale, chiar și nerafinat, dar fără să fie modificat chimic

 

Ulei din nucă de cocos (copra), din palmier sau din babassu și fracțiunile sale, chiar și nerafinat, dar fără să fie modificat chimic

 

Ulei de rapiță sau muștar și fracțiunile sale, chiar și nerafinat, dar fără să fie modificat chimic

 

Alte grăsimi și uleiuri vegetale (cu excepția uleiului de jojoba de la subpoziția ex 1515 90 11) și fracțiunile sale, chiar și nerafinat, dar fără să fie modificat chimic

 

ex 1516ex 1517

1518 00 31 1518 00 39

 

 

 

1522 00 91

 

 

 

 

1522 00 99

 

 

 

 

ex 1602

 

 

 

 

ex 1602 41

 

1602 41 90

 

ex 1602 42

 

1602 42 90

 

ex 1602 49

 

1602 49 90

 

ex 1602 90

 

 

 

 

1602 90 31

 

 

_____

 

 

 

 

M9 1602 90 99

 

Grăsimi și uleiuri animale și vegetale și fracțiunile lor, parțial sau total hidrogenate, inter-esterificate, re-este-rificate sau purificate, chiar și nerafinate, dar nu preparate     altfel     (cu     excepția     uleiului     de     ricin hidrogenat, așa-numitul „opalwax” de la subpoziția 1516 20 10)Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi și uleiuri vegetale sau animale sau din frac-țiunile acestora de diferite grăsimi și uleiuri de la acest capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare sau fracțiunile acestora de la poziția 1516, cu excepția subpozițiilor 1517 10 10,     1517 90 10     și 1517 90 93Uleiuri vegetale fixe, fluide, amestecate, destinate utilizării tehnice sau industriale, alta decât cea de fabricare a produselor alimentare pentru consumul uman (c)Depuneri și reziduuri de ulei; paste de neutralizare, rezultate din     tratarea substanțelor grase sau     a cerurilor animale sau vegetale, cu excepția celor care conțin uleiuri care au caracteristicile uleiului de măslineAlte reziduuri rezultate din tratarea substanțelor grase sau a cerurilor animale sau vegetale, cu excepția celor care conțin uleiuri care au caracteristicile uleiului de măslineAlte preparate și conserve de carne, organe interne comestibile sau sânge:– De porc:

 

– – Șunci întregi sau tăiate:

 

– – – Altele decât porcinele domestice

 

– – Spete întregi sau tăiate:

 

– – – Altele decât porcinele domestice

 

– – Altele, incluzând amestecurile:

 

– – – Altele decât porcinele domestice

 

– Inclusiv preparate din sânge de la toate animalele:

 

– – Altele decât preparatele din sângele oricărui animal:

 

– – – De vânat sau iepure

 

 

 

 

 

 

– – – – – – Altele decât ovine și caprine

 

1603 001801 00 001802 00 00ex 2001ex 2001 902001 90 20

 

 

ex 2005

 

 

 

ex 2005 99

 

2005 99 10

 

 

ex 2206

 

 

 

 

2206 00 31-2206 00 89

 

ex 2301

 

 

 

 

2301 10 00

 

 

ex 2302

 

 

 

2302 50 00

 

2304 00 00

 

 

 

2305 00 00

 

 

 

ex 2306

 

Extracte de sucuri de carne, pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvaticeBoabe de cacao, întregi sau fărâmate, crude sau prăjiteCoji, pielițe, pelicule și alte resturi de cacaoLegume, fructe, nuci și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau în acid acetic:– Altele:– – Fructe din genul Capsicum sau alți ardei grași sau iuțiAlte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

 

– Alte legume și amestecuri de legume:

 

– – Fructe din genul Capsicum sau alți ardei grași sau iuți

 

Alte băuturi fermentate(de exemplu cidru, cidru de pere, mied); amestecuri de băuturi fermentate și de băuturi fermentate cu băuturi fără alcool, care nu sunt menționate sau incluse în altă parte:

 

– Altele decât rachiul de drojdie îndoit cu apă

 

 

Făină, griș și aglomerări sub formă de pelete, din carne sau din organe comestibile, din pești, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, improprii pentru consumul uman; jumări:

 

– Făină, griș și pelete, din carne sau din organe comestibile; jumări

 

Tărâțe, gozuri și alte reziduuri, chiar sub formă de pelete, rezultate din cernerea, măcinarea sau din alte prelucrări ale cerealelor sau ale legumelor:

 

– De plante leguminoase

 

Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau sub aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extragerea uleiului de soia

 

Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglo-merate sub formă de pelete, rezultate din extragerea uleiului de arahide

 

Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglo-merate sub formă de pelete, rezultate din extragerea grăsimilor și uleiurilor vegetale, altele decât cele de la pozițiile 2304 sau 2305 cu excepția subpozițiilor NC 2306 90 05 (turte și alte reziduuri solide, rezultate din extragerea germenilor de porumb) și 2306 90 11 și 2306 90 19 (turte și alte reziduuri solide, rezultate din extragerea uleiului de măsline)

 

ex 2307 00 2307 00 90ex 2308 002308 00 90ex 2309ex 2309 102309 10 90

 

ex 2309 90 2309 90 10

 

ex 2309 90 91 la 2309 90 99

 

Sedimente de vin; argol: – ArgolSubstanțe vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri și subproduse vegetale, chiar aglomerate sub formă de pelete, din soiurile utilizate pentru hrana animalelor, nedenumite și necuprinse în altă parte:– Altele decât tescovina de struguri, ghindă și castane sălbatice, tescovină de fructe, altele decât struguriPreparate din soiurile utilizate pentru hrana animalelor:– Alimente pentru câini sau pisici, ambalate pentru vânzarea cu amănuntul:– – Altele decât cele care conțin amidon, glucoză, sirop de glucoză, maltodextrină sau sirop de maltodextrină de la subpozițiile 1702 30 51-1702 30 99,                        1702 40 90,                         1702 90 50             și 2106 90 55 sau produse lactate– Altele:– – Produse „solubile” de pești sau mamifere marine – – Altele, inclusiv preamestecurile:– – – Altele decât cele care conțin amidon, glucoză, sirop de glucoză, maltodextrină sau sirop de maltodextrină de la subpozițiile 1702 30 51-1702 30 99,                      1702 40 90,                        1702 90 50           și 2106 90 55 sau produse lactate, excluzând– Concentratele de proteine obținute din suc de lucernă și suc de iarbă– Produsele          deshidratate     obținute               exclusiv         din reziduuri solide și suc rezultat din prepararea concentratelor menționate la prima liniuță

 

(a)     Încadrarea în această subpoziție se face sub rezerva condițiilor stabilite de dispozițiile comunitare în acest domeniu [a se vedea Directiva 94/28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Decizia 93/623/CEE a Comisiei (JO L 298, 3.12.1993, p. 45)].

(b)     Încadrarea în această subpoziție se face sub rezerva condițiilor stabilite de dispozițiile comunitare în acest domeniu [a se vedea Directiva 88/661/CEE a Consiliului (JO L 382, 31.12.1988, p. 36); Directiva 94/28/CE a Consiliului (JO L 178, 12.7.1994, p. 66); Decizia 96/510/CE a Comisiei (JO L 210, 20.08.1996, p. 53)].

(c)     Încadrarea în această subpoziție se face sub rezerva condițiilor stabilite de dispozițiile comunitare în acest domeniu [a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1) și modificările ulterioare].

(d)     Încadrarea în această subpoziție se face sub rezerva condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare ale Nomenclaturii Combinate.

ANEXA II

 LISTA       PRODUSELOR   MENȚIONATE       LA       ARTICOLUL       1 ALINEATUL (3)

 

Partea I: Alcool etilic de origine agricolă

1. În privința alcoolului etilic, prezentul regulament reglementează produsele enumerate în tabelul următor:

Codul NC

Denumirea

ex 2207 10 00ex 2207 20 00ex 2208 90 91 șiex 2208 90 99 Alcool etilic nedenaturat cu o tărie alcoolică în volum de 80 % vol. sau mai mare, obținut din produsele agricole enumerate în anexa I la tratatAlcool etilic și alte produse spirtoase, denaturate, de orice tărie, obținute din produsele agricole enumerate în anexa I la tratatAlcool etilic nedenaturat cu o tărie alcoolică în volum de mai puțin de 80 % vol., obținut din produsele agricole enumerate în anexa I la tratat

2. Dispozițiile de la partea III capitolul II secțiunea I privind licențele de import și cele de la partea III capitolul III secțiunea I se aplică de asemenea produselor pe bază de alcool etilic de origine agricolă care se încadrează la codul NC 2208 prezentate în recipiente mai mari de doi litri și care prezintă toate caracteristicile alcoolului etilic, conform descrierii de la punctul 1.

 

Partea II: Produse apicole

 În privința produselor apicole, prezentul regulament se aplică produselor enumerate în tabelul următor:

Codul NC

 Denumirea

0409ex 0410 00 00ex 0511 99 85ex 1212 99 70ex 1521 90 Miere naturalăLăptișor de matcă și propolis, comestibileLăptișor de matcă și propolis, necomestibilePolenCeară de albine

Partea III: Viermi de mătase

 În privința viermilor de mătase, prezentul regulament reglementează viermii de mătase care se încadrează la subpoziția NC ex 0106 90 00 și ouăle de viermi de mătase care se încadrează la subpoziția NC ex 0511 99 85.

 ANEXA III
DEFINIȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

Partea I: Definiții privind sectorul orezului

I. Termenii „orez nedecorticat”, „orez decorticat”, „orez semialbit”, „orez albit”, „orez cu bobul rotund”, „orez cu bobul mijlociu”, „orez cu bobul lung A sau B” și „brizură de orez” se definesc după cum urmează:

1. (a) „orez nedecorticat” înseamnă orezul cu pleavă după treierat;

  (b) „orez decorticat” înseamnă orezul nedecorticat care a fost separat doar de pleavă. Exemple de orez care se încadrează în această definiție sunt cele cu descrierea comercială „orez brun”, „orez cargo”, „orez loonzain” și „orez sbramato”;

 (c) „orez semialbit” înseamnă orezul nedecorticat care a fost separat de pleavă, de o parte din germeni și de o parte sau de toate straturile exterioare ale pericarpului, dar nu și de straturile interioare;

 (d) „orez albit” înseamnă orezul nedecorticat care a fost separat de pleavă, de toate straturile exterioare și interioare ale pericarpului, de totalitatea germenilor, în cazul orezului cu bobul lung și a orezului cu bobul mijlociu, și de cel puțin o parte, în cazul orezului cu bobul rotund, dar pe care mai pot exista striuri albe longitudinale pe maximum 10 % din cantitatea de boabe;

2. (a) „orez cu bobul rotund” înseamnă orezul cu lungimea bobului mai mică sau egală cu 5,2 mm și cu raportul lungime/lățime mai mic de 2;

   (b) „orez cu bobul mijlociu” înseamnă orezul cu lungimea bobului mai mare de 5,2 mm, dar mai mică sau egală cu 6 mm și cu raportul lungime/lățime mai mic de 3;

   (c) „orez cu bobul lung” înseamnă:

(i) orez cu bobul lung de categoria A, orezul cu lungimea bobului mai mare de 6,0 mm și cu raportul lungime/lățime mai mare de 2 și mai mic de 3;
(ii) orez cu bobul lung de categoria B, orezul cu lungimea bobului mai mare de 6,0 mm și cu raportul lungime/lățime mai mare sau egal cu 3;

  (d) „măsurarea bobului” înseamnă măsurarea bobului se efectuează la orezul albit în conformitate cu următoarea metodă:

(i) se prelevează o probă reprezentativă din lot;
(ii) se triază proba pentru a opera cu boabe întregi, inclusiv cu cele necoapte;
(iii) se efectuează două măsurări, fiecare pe câte 100 de boabe, și se calculează media;
(iv) se stabilește rezultatul în milimetri, rotunjit cu o zecimală;

3. „boabe sparte” înseamnă fragmentele de boabe, cu lungimea egală cu sau mai mică de trei sferturi din lungimea medie a boabelor întregi.

II. În privința boabelor și boabelor sparte care nu sunt de calitate ireproșabilă, se aplică definițiile următoare:

A. „boabe întregi” înseamnă boabe cărora, independent de caracteristicile specifice fiecărui stadiu de prelucrare, li s-a extras cel mult o parte din extremitate;

B. „boabe fără vârf” înseamnă boabe cărora li s-a extras toată extremitatea;

C. „boabe sparte sau brizură” înseamnă boabe cărora li s-a extras o parte din volumul de deasupra extremității. Brizura cuprinde:

— brizura mare (fragmente de boabe cu lungimea egală cu sau mai mare de jumătate din lungimea boabelor întregi, dar care nu formează un bob întreg);
— brizura medie (fragmente de boabe cu lungimea egală cu sau mai mare de un sfert din lungimea boabelor întregi, dar sunt mai mici decât dimensiunea minimă a „brizurii mari”);
— brizura fină (fragmente de boabe cu lungimea mai mică de un sfert din lungimea boabelor întregi, dar care nu trec printr-o sită cu ochiuri de 1,4 mm);
— fragmentele de boabe (fragmente mici sau particule de boabe care pot trece printr-o sită cu ochiuri de 1,4 mm); acestea sunt asimilate boabelor zdrobite (fragmente de boabe rezultate în urma spargerii bobului întreg în lungime);

D. „boabe necoapte” înseamnă boabe a căror coacere este incompletă;

E. „boabe cu malformații naturale” înseamnă boabe care au deformările, de origine ereditară sau nu, față de caracteristicile morfologice tipice ale soiului;

F. „boabe albicioase” înseamnă boabe care prezintă un aspect opac și făinos pe cel puțin trei sferturi din suprafață;

G. „boabe striate cu roșu” înseamnă boabe care prezintă, în lungime, striuri de culoare roșie, de diferite intensități și tonuri, din cauza unor resturi de pericarp;

H. „boabe cu pete mici” înseamnă boabe care au un cerc mic, bine delimitat, de culoare închisă și cu o formă mai mult sau mai puțin regulată; se consideră, de asemenea, ca fiind boabe cu pete mici boabele care prezintă striuri negre ușoare și nu în profunzime; striurile și petele nu trebuie să prezinte o aureolă galbenă sau de culoare închisă;

I. „boabe pătate” înseamnă boabe care au suferit, pe o zonă restrânsă a suprafeței lor, o alterare evidentă a culorii naturale; petele pot fi de diferite culori (gri spre negru, roșietice, maro etc.); se consideră, de asemenea, ca fiind pete striurile negre adânci. Dacă petele au o culoare (negru, roz, maro roșietic) a căror intensitate este imediat vizibilă și o dimensiune egală cu sau mai mare decât jumătate din bob, acestea trebuie să fie considerate ca fiind boabe galbene;

J. „boabe galbene” înseamnă boabe care au suferit, dar nu în urma uscării, total sau parțial, o modificare a culorii naturale și au luat diferite nuanțe, de la galben deschis la galben portocaliu;

K. „boabe de culoarea ambrei” înseamnă boabe care au suferit, dar nu în urma uscării, o modificare uniformă, ușoară și pe toată suprafața, a culorii; această modificare schimbă culoarea boabelor în galben de ambră deschis.

Partea II: Definiții privind sectorul zahărului

1. „Zaharuri albe” înseamnă zaharuri nearomatizate, fără adaos de coloranți sau de alte substanțe care conțin, în stare uscată, în greutate determinată în conformitate cu metoda polarimetrică, zaharoză în proporție de cel puțin 99,5 %.

2. „Zaharuri brute” înseamnă zaharuri nearomatizate, fără adaos de coloranți sau de alte substanțe care conțin zaharoză, în stare uscată, în greutate determinată în conformitate cu metoda polarimetrică, într-o proporție mai mică de 99,5 %.

3. „Izoglucoză” înseamnă produsul obținut din glucoză sau din polimerii acesteia, cu un conținut în greutate, în stare uscată, de cel puțin 10 % fructoză.

4. „Sirop de inulină” înseamnă produsul ce se obține imediat după hidroliza inulinei sau a oligofructozelor, cu un conținut de fructoză în greutate, în stare uscată, de cel puțin 10 % sub formă liberă sau sub formă de zaharoză, exprimat în echivalent zahăr/izoglucoză. Pentru a evita restricțiile pe piața produselor de îndulcit cu putere scăzută fabricate de către transformatorii de fibre de inulină cărora nu li se aplică cote de sirop de inulină, prezenta definiție poate fi modificată de către Comisie.

5. „Zahăr căruia i se aplică o cotă” înseamnă „izoglucoză căreia i se aplică o cotă” și „sirop de inulină căruia i se aplică o cotă”, orice cantitate de zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină produsă pentru un anumit an de comercializare, în limita cotei întreprinderii în cauză.

6. „Zahăr industrial” înseamnă orice cantitate de zahăr produsă pentru un anumit an de comercializare și care depășește cantitatea de zahăr prevăzută la punctul 5, destinată fabricării de către sector a unuia dintre produsele enumerate la articolul 62 alineatul (2).

7. „Izoglucoză industrială” și „sirop de inulină industrial” înseamnă orice cantitate de izoglucoză sau de sirop de inulină produsă pentru un anumit an de comercializare, destinată fabricării de către sector a unuia dintre produsele enumerate la articolul 62 alineatul (2).

8. „Zahăr excedentar”, „izoglucoză excedentară” și „sirop de inulină excedentar” înseamnă orice cantitate de zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină produsă pentru un anumit an de comercializare, care depășește cantitățile menționate la punctele 5, 6 și 7.

9. „Sfeclă de zahăr căreia i se aplică o cotă” înseamnă orice sfeclă de zahăr prelucrată în zahăr căruia i se aplică o cotă.

10. „Contract de livrare” înseamnă contract încheiat între vânzător și întreprindere în scopul livrării sfeclei de zahăr destinate fabricării zahărului.

11. „Acord sectorial” înseamnă una dintre următoarele:

(a) un acord încheiat la nivel comunitar, înaintea încheierii oricărui contract de livrare, între un grup de organizații naționale de întreprinderi, pe de o parte, și un grup de organizații naționale de vânzători, pe de altă parte;
(b) un acord încheiat, înaintea încheierii oricărui contract de livrare, între întreprinderi sau o organizație de întreprinderi recunoscută de statul membru în cauză, pe de o parte, și o asociație de vânzători recunoscută, de asemenea, de statul membru în cauză, pe de altă parte;
(c) în absența acordurilor în sensul literelor (a) și (b), dispozițiile dreptului societăților comerciale sau ale dreptului cooperativelor, cu condiția să reglementeze livrările de sfeclă de zahăr de către acționarii sau membrii unei societăți sau ai unei cooperative producătoare de zahăr;
(d) în absența acordurilor în sensul literelor (a) și (b), aranjamentele existente înaintea încheierii oricărui contract de livrare, cu condiția ca vânzătorii care acceptă aranjamentul să furnizeze cel puțin 60 % din totalul de sfeclă achiziționat de întreprindere pentru fabricarea zahărului în una sau mai multe fabrici.

12. „Zahăr ACP/India” înseamnă zahărul încadrat la codul NC 1701, originar din statele menționate în anexa XIX și importat în Comunitate în temeiul:

— Protocolului nr. 3 din anexa V la Acordul de parteneriat ACP-CE; sau
— acordului între Comunitatea Europeană și Republica India ( 1 ) privind zahărul din trestie de zahăr.

13. „Rafinărie cu activitate permanentă” înseamnă o unitate de producție:

— al cărei singur domeniu de activitate îl constituie rafinarea zahărului brut din trestie importat; sau
— care a rafinat, în anul de comercializare 2004/2005, o cantitate de cel puțin 15 000 tone de zahăr brut din trestie importat.

Partea III: Definiții privind sectorul hameiului

1. „Hamei” înseamnă inflorescențe uscate, denumite și conuri, ale plantei (femelă) a hameiului cățărător (humulus lupulus); aceste inflorescențe de culoare verde-galbenă, de formă ovală, sunt prevăzute cu un peduncul și cea mai mare dimensiune a lor variază între 2-5 cm.

2. „Pudră de hamei” înseamnă produsul obținut prin măcinarea hameiului și care conține toate elementele naturale ale acestuia.

3. „Pulbere de hamei cu un conținut mai mare de lupulină” înseamnă produsul obținut din măcinarea hameiului, după eliminarea mecanică a unei părți din frunze, tulpini, bractee și axele centrale ale inflorescențelor.

4. „Extract de hamei” înseamnă produsele concentrate obținute prin acțiunea unui solvent asupra hameiului sau pulberii de hamei.

5. „Mixtură de produse din hamei” înseamnă amestecul de două sau mai multe produse menționate la punctele 1-4.

▼M10

Partea IIIa: Definiții privind sectorul vitivinicol

Termeni legați de vița-de-vie

1. „Defrișare” înseamnă eliminarea completă a butucilor de viță aflați pe o suprafață cultivată cu viță-de-vie.

2. „Plantare” înseamnă fixarea definitivă a răsadurilor de viță-de-vie sau a unor porțiuni de răsaduri de viță-de-vie, altoite sau nu, în vederea producerii de struguri sau a unei culturi de viță-mamă pentru altoi.

3. „Supraaltoire” înseamnă altoirea unei vițe-de-vie care a mai făcut obiectul unei altoiri.

Termeni legați de produse

4. „Struguri proaspeți” înseamnă fructul viței-de-vie utilizat în vinificație, bine copt sau chiar ușor stafidit, care poate fi zdrobit sau presat prin mijloace obișnuite în vinificație și care poate produce spontan o fermentație alcoolică.

5. „Must de struguri proaspăt, cu fermentația oprită prin adaosul de alcool” înseamnă un produs care:

(a) are o tărie alcoolică dobândită de minimum 12 % vol. și de maximum 15 % vol.;
(b) se obține prin adaos la un must de struguri nefermentat, care are o tărie alcoolică naturală de cel puțin 8,5 % vol. și care provine exclusiv din soiurile de struguri de vinificație care pot fi clasificate conform articolului 120a alineatul (2):

(i) fie de alcool neutru de origine vinicolă, inclusiv alcool obținut prin distilarea strugurilor stafidiți, având o tărie alcoolică dobândită de cel puțin 96 % vol.;
(ii) fie a unui produs nerectificat provenit din distilarea vinului și având o tărie alcoolică dobândită de cel puțin 52 % vol. și cel mult 80 % vol.

6. „Suc de struguri” înseamnă produsul lichid nefermentat, dar fermentabil, care:

(a) se obține prin tratare corespunzătoare, datorită căreia devine potrivit pentru consum ca atare;
(b) se obține din struguri proaspeți sau din must de struguri sau prin reconstituire. Atunci când se obține prin reconstituire, se reconstituie din must de struguri concentrat sau din suc de struguri concentrat.

Este permisă o tărie alcoolică dobândită pentru sucul de struguri de cel mult 1 % vol.

7. „Suc de struguri concentrat” înseamnă sucul de struguri necaramelizat obținut prin deshidratarea parțială a sucului de struguri realizată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzirea pe foc direct, astfel încât indicele refractometric, determinat la temperatura de 20 °C de refractometrul utilizat conform unei metode care urmează a fi stabilită, să nu fie mai mic de 50,9 %.

Este permisă o tărie alcoolică dobândită pentru sucul de struguri concentrat de cel mult 1 % vol.

8. „Drojdie de vin” înseamnă reziduul:

(a) care se depune în recipientele care conțin vin, după fermentare, în timpul stocării sau după tratarea autorizată;
(b) obținut din filtrarea sau centrifugarea produsului menționat la litera (a);
(c) care se depune în recipientele care conțin must de struguri în timpul stocării sau după tratarea autorizată;
(d) obținut din filtrarea sau centrifugarea produsului menționat la litera (c).

9. „Tescovină de struguri” înseamnă reziduul din tescuirea strugurilor proaspeți, fermentat sau nu.

10. „Pichet” înseamnă un produs obținut:

(a) prin fermentarea tescovinei de struguri proaspete macerate în apă; sau
(b) prin epuizarea cu apă a tescovinei fermentate.

11. „Vin alcoolizat” înseamnă un produs care:

(a) are o tărie alcoolică dobândită de minimum 18 % vol. și de maximum 24 % vol.;
(b) se obține exclusiv prin adaosul unui produs nerectificat, provenind din distilarea vinului și având o tărie alcoolică dobândită de maximum 86 % vol., la un vin care nu conține zahăr rezidual; sau
(c) are o aciditate volatilă maximă de 1,5 grame pe litru, exprimată în acid acetic.

12. „Producție de vin de bază” înseamnă:

(a) mustul de struguri;
(b) vinul; sau
(c) amestecul de musturi de struguri și/sau de vinuri cu diferite caracteristici, destinate obținerii unui anumit tip de vin spumant.

Tăria alcoolică

13. „Tărie alcoolică dobândită în volume” înseamnă numărul de volume de alcool pur la o temperatură de 20 °C cuprinse în 100 volume din produsul respectiv la această temperatură.

14. „Tărie alcoolică potențială în volume” înseamnă numărul de volume de alcool pur la o temperatură de 20 °C ce pot fi produse prin fermentarea totală a zaharurilor cuprinse în 100 volume din produsul respectiv la această temperatură.

15. „Tărie alcoolică totală în volume” înseamnă suma tăriilor alcoolice potențiale și dobândite.

16. „Tărie alcoolică naturală în volume” înseamnă tăria alcoolică totală în volume a unui produs înainte de orice îmbogățire.

17. „Tărie alcoolică dobândită în masă” înseamnă numărul de kilograme de alcool pur conținute în 100 kilograme de produs.

18. „Tărie alcoolică potențială în masă” înseamnă numărul de kilograme de alcool pur care pot fi produse prin fermentarea totală a zaharurilor cuprinse în 100 kilograme de produs.

19. „Tărie alcoolică totală în masă” înseamnă suma tăriilor alcoolice dobândite și potențiale în masă.

Partea IV: Definiții privind sectorul de carne de vită și mânzat

1. „Animale bovine” înseamnă animalele vii ale speciilor bovine domestice care se încadrează la codurile NC ex 0102 10, 0102 90 05-0102 90 79.

2. „Bovine adulte” înseamnă bovinele a căror greutate, în viu, depășește 300 kilograme.

Partea V: Definiții privind sectorul laptelui și al produselor lactate

1. În sensul aplicării contingentului tarifar de unt de origine neozeelandeză, expresia „fabricat direct din lapte sau din smântână” nu exclude untul fabricat din lapte sau smântână, fără a se face apel la alte materiale stocate, după un procedeu unic, autonom și neîntrerupt, care poate presupune trecerea smântânii printr-un stadiu de concentrare a materiei grase butirice și/sau de fracționare a acestei materii grase.

2. În sensul aplicării articolului 119 privind utilizarea de cazeină și cazeinați în fabricarea brânzeturilor:

(a) „brânzeturi” înseamnă produsele care se încadrează la codul NC 0406 și care sunt fabricate în interiorul Comunității;
(b) „cazeină și cazeinați” înseamnă produsele care se încadrează la codurile NC 3501 10 90 și 3501 90 90 și care sunt utilizate ca atare sau sub formă de amestec.

Partea VI: Definiții privind sectorul ouălor

1. „Ouă cu coajă” înseamnă ouă de păsări de curte în coajă, proaspete, conservate sau gătite, altele decât ouăle pentru incubație specificate la punctul 2.

2. „Ouă pentru incubație” înseamnă ouăle de păsări de curte pentru incubație.

3. „Produse integrale” înseamnă ouă de păsări fără coajă, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, adecvate consumului uman.

4. „Produse separate” înseamnă gălbenușuri de ouă de păsări, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, adecvate consumului uman.

Partea VII: Definiții privind sectorul cărnii de pasăre

1. „Păsări de curte vii” înseamnă găini, rațe, gâște, curcani și bibilici, fiecare cântărind peste 185 grame.

2. „Pui” înseamnă găini, rațe, gâște, curcani și bibilici, fiecare cântărind cel mult 185 grame.

3. „Păsări sacrificate” înseamnă găini, rațe, gâște, curcani și bibilici moarte, întregi, cu sau fără măruntaie.

4. „Produse derivate” înseamnă următoarele:

(a) produsele menționate la litera (a) partea XX din anexa I;
(b) produsele menționate la litera (b) partea XX din anexa I, cu excepția păsărilor de curte sacrificate și a organelor comestibile, cunoscute ca „bucăți de carne de pasăre”;
(c) măruntaiele comestibile menționate la litera (b) partea XX din anexa I;
(d) produsele menționate la litera (c) partea XX din anexa I;
(e) produsele menționate la literele (d) și (e) partea XX din anexa I;
(f) Produsele menționate la litera (f) partea XX din anexa I, altele decât produsele care se încadrează la codurile NC 1602 20 11 și 1602 20 19.

Partea VIII: Definiții privind sectorul apicol

1. „Miere” înseamnă substanța dulce naturală produsă de albinele din specia Apis mellifera din nectarul de plante sau din secrețiile care provin din părțile vii ale plantelor sau din excreții produse pe acestea de către insectele care se hrănesc cu seva plantelor, pe care le colectează, le transformă prin combinarea cu substanțe proprii speciale, le depun, le deshidratează, le depozitează și le lasă la maturat în fagurii stupului.

Principalele tipuri de miere sunt următoarele:

(a) în funcție de origine:

(i) mierea din flori sau mierea din nectar: mierea obținută din nectarul plantelor;
(ii) mierea extraflorală: mierea obținută în principal din excrețiile lăsate pe părțile vii ale plantelor de către insectele care se hrănesc cu seva plantelor (Hemiptera) sau din secrețiile care provin din părțile vii ale plantelor;

(b) în funcție de modul de producere și/sau de prezentare:

(iii) miere cu fagure: mierea depozitată de albine în celulele fagurilor fără larve, nou construiți, sau pe pereții subțiri ai structurii fagurelui construiți numai din ceară de albine și vândută în faguri întregi sigilați sau în secțiuni de astfel de faguri;
(iv) miere cu bucăți de fagure sau fagure cu miere: mierea care conține una sau mai multe bucăți de fagure;
(v) miere drenată: mierea obținută prin drenarea fagurilor fără larve deschiși;
(vi) mierea centrifugată: mierea obținută din centrifugarea fagurilor fără larve deschiși;
(vii) miere presată: mierea obținută din presarea fagurilor fără larve, cu sau fără încălzire moderată de maximum 45 o C;
(viii) miere filtrată: mierea obținută prin eliminarea materiilor străine organice sau anorganice, într-un mod care duce la eliminarea unei cantități semnificative de polen.

„Mierea destinată industriei” înseamnă o miere:

(a) care poate fi utilizată în scopuri industriale sau în calitate de ingredient în alte produse alimentare destinate a fi transformate; și
(b) care poate:

— să prezinte un gust sau miros diferit; sau
— să fi început să fermenteze sau să fi fermentat; sau
— să fi fost supraîncălzită.

2. „Produse apicole” înseamnă mierea, ceara de albine, lăptișorul de matcă, propolisul sau polenul.

ANEXA IV
CALITATEA STANDARD PENTRU OREZ ȘI ZAHĂR

A. Calitatea standard pentru orezul nedecorticat

Orezul nedecorticat de calitate standard trebuie:

(a) să fie de calitate bună, comercială, în conformitate cu cerințele și să nu aibă miros;
(b) să aibă o umiditate de cel mult 13 %;
(c) să aibă un randament al orezului albit de 63 % boabe întregi, în greutate (cu o toleranță de 3 % de boabe tăiate) cu următoarele procente, în greutate, de boabe de orez albit care nu sunt de calitate ireproșabilă:

boabe albicioase de orez nedecorticat care se încadrează în codurile NC 1006 10 27 și 1006 10 98  1,5 %
 boabe albicioase de orez nedecorticat care se încadrează în codurile NC, altele decât 1006 10 27 și 1006 10 98:  2,0 %
 boabe striate cu roșu  1,0 %
 boabe cu pete mici  0,50 %
 boabe pătate  0,25 %
 boabe galbene  0,02 %
boabe de culoarea ambrei 0,05 %

B. Calitatea standard pentru zahăr

I. Calitatea standard pentru sfecla de zahăr
Sfecla de calitate standard:

(a) are o calitate comercială adecvată;
(b) are un conținut în zahăr de 16 % la punctul de recepție.

II. Calitatea standard pentru zahărul alb

1. Zahărul alb de calitate standard are următoarele caracteristici:

(a) are o calitate comercială adecvată; este uscat, sub formă de cristale granulate omogene care curg liber;
(b) gradul minim de polarizare: 99,7 o ;
(c) conținutul maxim de umiditate: 0,06 %;
(d) conținut maxim de zahăr invertit: 0,04 %;
(e) numărul de puncte stabilit la alineatul (2) nu depășește 22 și nici nu depășește:

— 15 pentru conținutul de cenușă;
— 9 pentru tipul de culoare, stabilit prin metoda Institutului pentru tehnologie agricolă din Brunswick (denumită în continuare, „metoda Brunswick”);
— 6 pentru culoarea soluției, stabilită prin metoda Comisiei internaționale pentru uniformizarea metodelor de analiză a zahărului (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) (denumită în continuare „metoda ICUMSA”).

2. Un punct corespunde cu:

(a) 0,0018 % conținut de cenușă, stabilit prin metoda ICUMSA la 28 o Brix;

(b) 0,5 unități de tip de culoare, stabilite prin metoda Brunswick;

(c) 7,5 unități ale culorii soluției, stabilite prin metoda ICUMSA.

3. Metodele pentru stabilirea factorilor menționați la alineatul (1) sunt cele utilizate pentru stabilirea factorilor din cadrul măsurilor de intervenție.

III. Calitatea standard pentru zahărul brut

1. Zahărul brut de calitate standard este zahărul cu un randament în zahăr alb de 92 %.
2. Randamentul zahărului brut din sfeclă se calculează prin scăderea din gradul de polarizare a zahărului respectiv:

(a) a procentajului conținutului de cenușă, înmulțit cu patru;
(b) a procentajului conținutului de zahăr invertit, înmulțit cu doi;
(c) a numărului 1.

3. Randamentul zahărului brut din trestie se calculează scăzând 100 din gradul de polarizare a zahărului respectiv înmulțit cu doi.

ANEXA V
GRILELE COMUNITARE PENTRU CLASIFICAREA CARCASELOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 42

A. Grila comunitară de clasificare a carcaselor bovinelor adulte

I. Definiții

Se înțelege prin:

1. „carcasă”: întregul corp al unui animal sacrificat, astfel cum se prezintă după sângerare, eviscerare și jupuire;
2. „semicarcasă”: produsul obținut prin separarea carcasei menționate la punctul 1, după un plan de simetrie, prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare și sacrale și prin mijlocul sternului și al simfizei ischiopubiene.

II. Categorii

Carcasele sunt împărțite în următoarele categorii:

A. carcase de masculi tineri necastrați cu vârsta mai mică de doi ani;
B. carcase ale altor masculi necastrați;
C. carcase de masculi castrați;
D. carcase de femele care au fătat;
E. carcase ale altor femele.

III. Clasificare

Carcasele se clasifică în urma evaluării succesive a:

1. Conformației, definite după cum urmează:
Dezvoltarea profilurilor carcasei, în special ale părților esențiale ale acesteia (pulpă superioară, spinare, spată)

Clasa de conformație

 Descriere

S Superioară Toate profilurile foarte convexe; dezvoltare excep-țională a musculaturii (tipul de carcasă cu mușchi dublu)
E Excelentă Toate profilurile de la convexe până la foarte convexe; dezvoltare excepțională a musculaturii
U Foarte bună Profiluri în general convexe, dezvoltare foarte bună a musculaturii
R Bună Profiluri în general convexe; dezvoltare bună a musculaturii
O Destul             de bună Profiluri de la drepte la concave; dezvoltare medie a musculaturii
P Redusă Toate profilurile de la concave până la foarte concave; dezvoltare slabă a musculaturii

2. Stratul de grăsime, definit după cum urmează:

Cantitatea de grăsime de pe suprafața exterioară a carcasei și din cavitatea toracică

Clasa de grăsime

Descriere

1 redusă Lipsă până la un strat redus de grăsime
2 subțire Strat subțire de grăsime, carne vizibilă aproape peste tot
3 medie  Carne, cu excepția pulpei și spatei, acoperită de grăsime aproape peste tot, depuneri subțiri de grăsime în cavitatea toracică
4 ridicată  Carne acoperită de grăsime, dar pulpa și spata sunt încă vizibile parțial, anumite depuneri distincte de grăsime în cavitatea toracică
5 foarte ridicată Întreaga carcasă acoperită de grăsime; depuneri mari în cavitatea toracică

Statele membre sunt autorizate să efectueze o subdivizare pentru fiecare dintre clasele prevăzute la punctele 1 și 2 până la maximum trei subcategorii.

IV. Prezentare

Carcasele și semicarcasele se prezintă:

1. fără cap și fără labele picioarelor; capul se separă de carcasă la articulația atloido-occipitală, iar piciorul se separă de la articulația carpometacarpiană sau tarsometatarsiană,
2. fără organele din cavitățile toracică și abdominală, cu sau fără rinichi, grăsime renală și grăsime pelviană,
3. fără organele sexuale și mușchii aferenți și fără uger sau grăsimea din zona mamară.
În vederea stabilirii prețurilor de piață, se poate defini o prezentare diferită, în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2).

V. Clasificare și identificare

Abatoarele aprobate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 care prevede norme specifice de igienă pentru alimentele de origine animală ( 1 ), iau măsurile necesare pentru a se asigura că toate carcasele sau jumătățile de carcasă care provin de la bovinele adulte sacrificate în respectivele abatoare și care poartă marca sanitară prevăzută de articolul 5 alineatul (2) coroborat cu capitolul III secțiunea I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman ( 2 ) sunt clasificate și identificate în conformitate cu grila comunitară.

Înainte de identificarea prin marcare, statele membre pot acorda autorizații pentru eliminarea grăsimii externe de pe carcase sau de pe jumătățile de carcasă, în cazul în care acest lucru este justificat de stratul de grăsime.

B. Grila comunitară de clasificare a carcaselor de porc

I. Definiție
„carcasă”: corpul unui porc după sacrificare, sângerare și eviscerare, întreg sau separat de-a lungul liniei mediane.

II. Clasificare
Carcasele sunt clasificate în funcție de conținutul lor estimativ de carne slabă și sunt împărțite în următoarele categorii:

Clase

Procentul de carne slabă din greutatea carcasei

S 60 sau peste (*)
E 55 sau peste
U 50 sau peste dar să nu depășească 55
R 50 sau peste dar să nu depășească 55
O 40 sau peste dar să nu depășească 45
P sub 40

III. Prezentare

Carcasele se prezintă fără limbă, păr, copite, organe genitale, osânză, rinichi și diafragmă.
În privința porcilor sacrificați pe teritoriul lor, statele membre pot fi autorizate să dispună o prezentare diferită a carcaselor de porc dacă este îndeplinită una din condițiile următoare:

1. practicile comerciale de pe teritoriul lor diferă de prezentarea standard definită în primul paragraf;
2. cerințele tehnice justifică această prezentare;
3. carcasele de porc sunt jupuite în mod uniform.

IV. Conținutul de carne slabă

1. Conținutul de carne slabă este evaluat prin metode de clasificare autorizate de Comisie. Sunt autorizate exclusiv metodele de evaluare cunoscute din punct de vedere statistic pe baza unor măsurători fizice ale uneia sau mai multor părți anatomice ale carcasei de porc. Autorizarea metodelor de clasificare se face sub rezerva unei toleranțe maxime de eroare statistică în evaluare.

2. Cu toate acestea, valoarea comercială a carcaselor nu este determinată exclusiv de conținutul estimativ de carne slabă.

V. Identificarea carcaselor

Cu excepția cazului în care Comisia prevede contrariul, carcasele clasificate se identifică prin marcare în conformitate cu grila comunitară.

C. Grila comunitară de clasificare a carcaselor de ovine

I. Definiție

Pentru termenii „carcasă” și „semicarcasă” se aplică definițiile prevăzute la punctul A.I.

II. Categorii

Carcasele sunt împărțite în următoarele categorii:

A. carcase de ovine cu vârsta sub 12 luni;
B. carcasele celorlalte ovine.

III. Clasificare

1. Carcasele se clasifică prin aplicarea dispozițiilor de la punctul A.III mutatis mutandis. Cu toate acestea, termenul de „rotund” de la punctul A.III.1 și de la rândurile 3 și 4 din tabelul de la punctul A.III.2 se înlocuiește cu termenul „sfert superior”.

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor punctului 1, pentru mieii cu greutatea carcasei sub 13 kg, statele membre pot fi autorizate de Comisie, fără asistență din partea comitetului menționat la articolul 195 alineatul (2), să folosească următoarele criterii de clasificare:

(a) greutatea carcasei,
(b) culoarea cărnii;
(c) gradul de acoperire cu grăsime.

IV. Prezentare

Carcasele și semicarcasele se prezintă fără cap (separat la articulația atlantooccipitală), fără picioare (separate la articulația carpometacarpiană sau tarsometatarsiană), fără coadă (separată între a șasea și a șaptea vertebră caudală), fără uger, fără organe genitale, fără ficat și fără măruntaie. Rinichii și grăsimea perirenală sunt incluse în carcasă.

Cu toate acestea, statele membre sunt autorizate să permită forme de prezentare diferite în cazul în care nu se folosește forma de prezentare de referință. În astfel de cazuri, modificările necesare pentru a trece de la aceste forme de prezentare la forma de prezentare de referință sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 195 alineatul (2).

V. Identificarea carcaselor

Carcasele și semicarcasele clasificate se identifică prin marcare în conformitate cu grila comunitară.

ANEXA VI
COTELE NAȚIONALE ȘI REGIONALE
începând cu anul de comercializare 2010/2011

State membre sau regiuni (1) Zahăr (2) Izoglucoză (3) Sirop de inulină (4)
BelgiaBulgariaRepublica CehăDanemarcaGermaniaIrlanda

Grecia

 

Spania

 

Franța (metropolitană)

 

Departamentele franceze de peste mări

 

Italia

 

Letonia

 

Lituania

 

Ungaria

 

Țările de Jos

 

Austria

 

Polonia

 

Portugalia                (conti-nentală)

 

Regiunea            autonomă Azore

 

România

 

Slovenia

 

Slovacia

 

Finlanda

 

Suedia

 

Regatul Unit

 

676 235,00372 459,3372 383,02 898 255,70

158 702,0

 

498 480,2

 

3 004 811,15

 

432 220,05

 

508 379,0

 

0

 

90 252,0

 

105 420,0

 

804 888,0

 

351 027,4

 

1 405 608,1

 

0

 

9 953,0

 

104 688,8

 

0

 

112 319,5

 

80 999,0

 

293 186,0

 

1 056 474,0

 

114 580,289 198,056 638,2053 810,2

 

 

 

 

32 492,5

 

 

 

220 265,8

 

0

 

 

42 861,4

 

12 500,0

 

 

 

0

 

 

68 094,5

 

0

 

 

0

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

TOTAL 13 336 741,2 690 440,8 0

ANEXA VII
COTE SUPLIMENTARE PENTRU IZOGLUCOZĂ MENȚIONATE LA ARTICOLUL 58 ALINEATUL (2)

Statele membre

 Cotă suplimentară (tone)

ItaliaLituaniaSuedia 60 0008 00035 000

ANEXA VIIa
CALCULAREA PROCENTULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE STABILIT ÎN CONFORMITATE CU AL DOILEA PARAGRAF AL ARTICOLULUI 59 ALINEATUL (2)

1. În vederea efectuării calculului prevăzut la punctul 2, se aplică următoarele definiții:

(a) „procent la nivel de stat membru” înseamnă procentul care urmează să fie stabilit în conformitate cu punctul 2 pentru a stabili cantitatea totală care urmează să fie redusă la nivelul statului membru în cauză;
(b) „procent comun” înseamnă procentul comun stabilit de Comisie în conformitate cu articolul 59 alineatul (2) primul paragraf;
(c) „reducere” înseamnă cifra obținută împărțind totalul renunțărilor la cote în statul membru la cotele naționale stabilite în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 în versiunea aplicabilă la 1 iulie 2006. În cazul statelor membre care nu făceau parte din Comunitate la 1 iulie 2006, trimiterea la anexa respectivă se referă la versiunea aplicabilă la data aderării lor la Comunitate.

2. Procentul la nivel de stat membru este egal cu procentul comun înmulțit cu 1 – [(1/0,6) × reducerea].
În cazul în care rezultatul este mai mic decât zero, procentul aplicabil este egal cu zero.

ANEXA VIIb
CALCULAREA PROCENTULUI APLICABIL ÎNTREPRINDERILOR ÎN CONFORMITATE CU AL DOILEA PARAGRAF AL ARTICOLULUI 59 ALINEATUL (2)

1. În vederea efectuării calculului prevăzut la punctul 2, se aplică următoarele definiții:

(a) „procent aplicabil” înseamnă procentul care urmează să fie stabilit în conformitate cu punctul 2, aplicabil cotelor alocate întreprinderii în cauză;

(b) „procent comun la nivel de stat membru” înseamnă procentul calculat pentru statul membru în cauză după formula:

Qty/Σ [(1 – R/K) × Q]

unde
Qty = cantitatea care urmează să fie redusă la nivelul statului membru menționată în anexa VIIa punctul 1 litera (a);
R = renunțarea menționată la litera (c) pentru o întreprindere dată;
Q = cota alocată aceleiași întreprinderi date, disponibilă la sfârșitul lunii februarie 2010;
K = cifra calculată în conformitate cu litera (d);
Σ = suma produsului (1 – R/K) × Q calculat pentru fiecare întreprindere care deține o cotă pe teritoriul statului membru; în cazul în care produsul este mai mic decât zero se consideră egal cu zero;

(c) „renunțare” înseamnă cifra obținută împărțind cantitatea aferentă cotelor la care a renunțat întreprinderea în cauză la cota alocată în conformitate cu articolul 7 și articolul 11 alineatele (1)-(3) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și articolul 60 alineatele (1)-(3) din prezentul regulament.

(d) „K” se calculează în fiecare stat membru împărțind totalul reducerilor cotelor în statul membru respectiv [renunțări voluntare plus cantitatea care urmează să fie redusă la nivel de stat membru menționată în anexa VIIa punctul 1 litera (a)] la cota inițială alocată acestuia, stabilită în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 în versiunea aplicabilă la 1 iulie 2006. În cazul statelor membre care nu făceau parte din Comunitate la 1 iulie 2006, trimiterea la anexa respectivă se referă la versiunea aplicabilă la data aderării lor la Comunitate.

2. Procentul aplicabil este egal cu procentul comun înmulțit la nivel de stat membru înmulțit cu 1 – [(1/K) × reducerea].

În cazul în care rezultatul este mai mic decât zero, procentul aplicabil este egal cu zero.

ANEXA VIIc
CALCULAREA COEFICIENTULUI CARE URMEAZĂ SĂ FIE STABILIT ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 52a ALINEATUL (1)

1. În vederea efectuării calculului prevăzut la punctul 2, se aplică următoarele definiții:

(a) „coeficient la nivel de stat membru” înseamnă coeficientul care urmează să fie stabilit în conformitate cu punctul 2;
(b) „reducere” înseamnă cifra obținută împărțind totalul renunțărilor la cotele de zahăr în statul membru, inclusiv renunțările din cursul anului de comercializare căruia i se aplică retragerea, la cotele naționale de zahăr stabilite în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 în versiunea aplicabilă la 1 iulie 2006. În cazul statelor membre care nu făceau parte din Comunitate la 1 iulie 2006, trimiterea la anexa respectivă se referă la versiunea aplicabilă la data aderării lor la Comunitate;
(c) „coeficient” înseamnă coeficientul stabilit de Comisie în conformitate cu articolul 52 alineatul (2).

2. Pentru anii de comercializare 2008/2009 și 2009/2010, coeficientul la nivel de stat membru este egal cu coeficientul majorat cu [(1/0,6) × reducerea] × (1 – coeficientul).

În cazul în care rezultatul este mai mare decât 1, coeficientul aplicabil este egal cu 1.

ANEXA VIII
NORME DETALIATE PRIVIND TRANSFERUL DE COTE DE ZAHĂR SAU DE IZOGLUCOZĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 60

I

În sensul prezentei anexe:

(a) „fuziune de întreprinderi” înseamnă reuniunea într-o întreprindere unică a două sau mai multe întreprinderi;
(b) „înstrăinarea unei întreprinderi” înseamnă transferarea sau absorbția patrimoniului unei întreprinderi prevăzute cu cote, în beneficiul uneia sau mai multor întreprinderi;
(c) „înstrăinarea unei fabrici” înseamnă transferarea proprietății unei unități tehnice cu toate instalațiile necesare fabricării produsului în cauză, uneia sau mai multor întreprinderi, antrenând absorbția parțială sau totală a producției întreprinderii care-și transferă proprietatea;
(d) „închirierea unei fabrici” înseamnă contractul de închiriere al unei unități tehnice cu toate instalațiile necesare fabricării zahărului, în vederea exploatării sale, încheiat pe o durată de cel puțin trei ani de comercializare consecutivi, și pe care părțile se angajează să nu-l rezilieze înaintea celui de- al treilea an, cu o întreprindere stabilită în același stat membru unde este localizată și fabrica în cauză dacă, după ce închirierea produce efecte, întreprinderea care ia în chirie fabrica de mai sus poate fi considerată ca o singură întreprindere producătoare de zahăr pentru toată producția.

II

1. Fără a aduce atingere prevederilor de la alineatul (2), în caz de fuziune sau de înstrăinare a întreprinderii producătoare de zahăr și în cazul înstrăinării fabricii producătoare de zahăr, cotele sunt modificate după cum urmează:

(a) în cazul fuziunii de întreprinderi producătoare de zahăr, statul membru atribuie întreprinderii rezultate din fuziune o cotă egală cu suma cotelor atribuite anterior fuziunii întreprinderilor producătoare de zahăr în cauză;
(b) în cazul înstrăinării unei întreprinderi producătoare de zahăr, statul membru atribuie pentru producția de zahăr întreprinderii înstrăinătoare cota întreprinderii înstrăinate sau, dacă sunt mai multe întreprinderi înstrăinătoare, atribuirea se face în proporția cantităților de producție de zahăr absorbit de fiecare dintre ele;
(c) în cazul înstrăinării unei fabrici de zahăr, statul membru diminuează cota întreprinderii care transferă proprietatea fabricii și mărește cota întreprinderii sau întreprinderilor producătoare de zahăr care cumpără fabrica în cauză, prin cantitatea dedusă proporțional cu producția absorbită.

2. Dacă o parte a producătorilor de sfeclă de zahăr sau de trestie de zahăr direct afectați de către una din operațiunile menționate la punctul 1 își manifestă expres voința de a livra sfecla sau trestia de zahăr unei întreprinderi producătoare de zahăr care nu a făcut parte din aceste operațiuni, statul membru poate efectua atribuirea în funcție de cantitatea de producție absorbită de întreprinderea către care aceștia intenționează să-și livreze sfecla și trestia de zahăr.

3. În cazul încetării activității, în alte condiții decât cele vizate la alineatul (1):

(a) a unei întreprinderi producătoare de zahăr;

(b) a uneia sau a mai multor fabrici ale unei întreprinderi producătoare de zahăr,
statul membru poate atribui partea din cotele în cauză uneia sau mai multor întreprinderi producătoare de zahăr.

De asemenea, în cazul menționat la paragraful anterior litera (b), dacă o parte a producătorilor în cauză își manifestă expres voința de a-și livra sfecla sau trestia de zahăr unei anumite întreprinderi producătoare de zahăr, statul membru poate atribui partea de cote corespondente acestor sfecle sau trestii de zahăr, întreprinderii căreia îi este destinată livrarea produselor.

4. În cazul în care se face uz de derogarea menționată la articolul 50 alineatul (6), statul membru în cauză poate cere producătorilor de sfeclă de zahăr și întreprinderilor producătoare de zahăr în cauză prin derogarea de mai sus, să prevadă în acordurile lor sectoriale clauze speciale în vederea aplicării de către statul membru a dispozițiilor punctelor 2 și 3.

5. În caz de închiriere a unei fabrici care aparține unei întreprinderi producătoare de zahăr, statul membru poate diminua cota întreprinderii care dă în locație această fabrică și poate atribui partea de cotă întreprinderii care ia în locație fabrica pentru a produce zahăr.
În cazul în care contractul de închiriere este reziliat pe durata perioadei de comercializare de trei ani menționată la punctul I litera (d), adaptarea cotei efectuate în virtutea primului paragraf este anulată retroactiv de către statul membru de la data la care acesta a produs efecte. Cu toate acestea, în cazul în care contractul încetează din motive de forță majoră, statul membru nu trebuie să anuleze adaptarea.

6. În cazul în care o întreprindere producătoare de zahăr nu mai este în măsură să asigure respectarea obligațiilor sale care decurg din reglementarea comunitară privind producătorii de sfeclă sau de trestie de zahăr în cauză și această situație a fost constatată de către autoritățile competente ale statului membru respectiv, acesta poate atribui pentru unul sau mai mulți ani de comercializare partea de cote în cauză, uneia sau mai multor întreprinderi producătoare de zahăr proporțional cu volumul de producție absorbit.

7. În cazul în care un stat membru atribuie unei întreprinderi producătoare de zahăr garanții de preț și de desfacere pentru transformarea sfeclei de zahăr în alcool etilic, statul respectiv poate atribui, în acord cu această întreprindere și cu producătorii de sfeclă în cauză, pentru unul sau mai mulți ani de comercializare, toată sau o parte a cotelor producției de zahăr unei sau mai multor întreprinderi.

III

În caz de fuziune sau de înstrăinare de întreprinderi producătoare de izoglucoză, sau de înstrăinare a unei întreprinderi producătoare de izoglucoză, statul membru poate atribui cotele în cauză pentru producerea de izoglucoză, uneia sau mai multor întreprinderi beneficiare sau nu de cote de producție.

IV

Măsurile luate în virtutea punctelor II și III nu pot interveni decât în cazul în care condițiile următoare sunt îndeplinite:

(a) interesul fiecărei părți interesate este luat în considerare;
(b) statul membru în cauză le consideră ca fiind de natură să amelioreze structura sectoarelor de producție de sfeclă sau de trestie de zahăr și de producție de zahăr;
(c) vizează întreprinderile stabilite pe teritoriul pentru care cota este fixată în anexa VI.

V

În cazul în care fuziunea sau înstrăinarea intervine între 1 octombrie și 30 aprilie din anul următor, măsurile menționate la punctele II și III produc efecte pentru anul de comercializare în curs.

În cazul în care fuziunea sau înstrăinarea intervine între 1 mai și 30 septembrie în același an, măsurile menționate la punctele II și III produc efecte în anul de comercializare următor.

▼M3

VI

În cazul în care se aplică articolul 59 alineatul (2), statele membre atribuie cotele modificate până la sfârșitul lunii februarie, în vederea aplicării acestora în anul de comercializare următor.

▼B

VII

În cazul aplicării punctelor II și III, statele membre comunică Comisiei cotele modificate în termen de 15 zile după data limită menționată la punctul V.

ANEXA IX
COTELE NAȚIONALE ȘI CANTITĂȚILE REZERVELOR PENTRU RESTRUCTURARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 66

▼M7

1. Cotele naționale: cantități (tone) pe o perioadă de douăsprezece luni pe stat membru:

Stat membru 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Belgia 3427288,740 3461561,62 3496177,244 3531139,01 3566450,406 3602114,910 3602114,910
Bulgaria 998580,000 1008565,800 1018651,458 1028837,973 1039126,352 1049517,616 1049517,616
Republica Cehă 2792689,620 2820616,516 2848822,681 2877310,908 2906084,017 2935144,857 2935144,857
Danemarca 4612619,520 4658745,715 4705333,172 4752386,504 4799910,369 4847909,473 4847909,473
Germania 28847420,391 29135894,595 29427253,541 29721526,076 30018741,337 30318928,750 30318928,750
Estonia 659295,360 665888,314 672547,197 679272,669 686065,395 692926,049 692926,049
Irlanda 5503679,280 5558716,073 5614303,234 5670446,266 5727150,729 5784422,236 5784422,236
Grecia 836923,260 845292,493 853745,418 862282,872 870905,700 879614,757 879614,757
Spania 6239289,000 6301681,890 6364698,709 6428345,696 6492629,153 6557555,445 6557555,445
Franța 25091321,700 25342234,917 25595657,266 25851613,839 26110129,977 26371231,277 26371231,277
Italia 10740661,200 11288542,866 11288542,866 11288542,866 11288542,866 11288542,866 11288542,866
Cipru 148104,000 149585,040 151080,890 152591,699 154117,616 155658,792 155658,792
Letonia 743220,960 750653,170 758159,701 765741,298 773398,711 781132,698 781132,698
Lituania 1738935,780 1756325,138 1773888,389 1791627,273 1809543,546 1827638,981 1827638,981
Luxemburg 278545,680 281331,137 284144,448 286985,893 289855,752 292754,310 292754,310
Ungaria 2029861,200 2050159,812 2070661,410 2091368,024 2112281,704 2133404,521 2133404,521
Malta 49671,960 50168,680 50670,366 51177,070 51688,841 52205,729 52205,729
Țările de Jos 11465630,280 11580286,583 11696089,449 11813050,343 11931180,847 12050492,655 12050492,655
Austria 2847478,469 2875953,254 2904712,786 2933759,914 2963097,513 2992728,488 2992728,488
Polonia 9567745,860 9663423,319 9760057,552 9857658,127 9956234,709 10055797,056 10055797,056
Portugalia 1987521,000 2007396,210 2027470,172 2047744,874 2068222,323 2088904,546 2088904,546
România 3118140,000 3149321,400 3180814,614 3212622,760 3244748,988 3277196,478 3277196,478
Slovenia 588170,760 594052,468 599992,992 605992,922 612052,851 618173,380 618173,380
Slovacia 1061603,760 1072219,798 1082941,996 1093771,416 1104709,130 1115756,221 1115756,221
Finlanda 2491930,710 2516850,017 2542018,517 2567438,702 2593113,089 2619044,220 2619044,220
Suedia 3419595,900 3453791,859 3488329,778 3523213,075 3558445,206 3594029,658 3594029,658
Regatul Unit 1 125168,940 15276420,629 15429184,836 15583476,684 15739311,451 15896704,566 15896704,566

2. Cantitățile rezervei speciale pentru restructurare

Stat membru

Tone

BulgariaRomânia 39 180188 400

ANEXA X
CONȚINUTUL DE REFERINȚĂ ÎN MATERIE GRASĂ MENȚIONAT LA ARTICOLUL 70

Stat membru 

g/kg

Belgia

Bulgaria

Republica Cehă

Danemarca

Germania

Estonia

Grecia

Spania

Franța

Irlanda

Italia

Cipru

Letonia

Lituania

Luxemburg

Ungaria

Țările de Jos

Austria

Polonia

Portugalia

România

Slovenia

Slovacia

Finlanda

Suedia

Regatul Unit

36,91

39,10

42,10

43,68

40,11

43,10

36,10

36,37

39,48

35,81

36,88

34,60

40,70

39,90

39,17

38,50

42,36

40,30

39,00

37,30

38,50

41,30

37,10

43,40

43,40

39,70

ANEXA Xa
Cotele pentru amidonul din cartofi pe an de comercializare, menționate la articolul 84a

Stat membru

(tone)

Republica Cehă

Danemarca

Germania

Estonia

Spania

Franța

Letonia

Lituania

Țările de Jos

Austria

Polonia

Slovacia

Finlanda

Suedia

TOTAL

33 660

168 215

656 298

250

1 943

265 354

5 778

1 211

507 403

47 691

144 985

729

53 178

62 066

1 948 761

ANEXA Xb
BUGETUL PENTRU PROGRAMELE DE SPRIJIN [MENȚIONAT LA ARTICOLUL 103N ALINEATUL (1)]

 Exercițiul bugetar 

2009 2010  2011 2012 2013 

 începând cu 2014

BG 15 608 21 234 22 022 27 077 26 742 26 762
CZ 2 979 4 076 4 217 5 217 5 151 5 155
DE 22 891 30 963 32 190 39 341 38 867 38 895
EL 14 286 19 167 19 840 24 237 23 945 23 963
ES 213 820 284 219 279 038 358 000 352 774 353 081
FR 171 909 226 814 224 055 284 299 280 311 280 545
IT (*) 238 223 298 263 294 135 341 174 336 736 336 997
CY 2 749 3 704 3 801 4 689 4 643 4 646
LT 30 37 45 45 45 45
LU 344 467 485 595 587 588
HU 16 816 23 014 23 809 29 455 29 081 29 103
MT 232 318 329 407 401 402
AT 8 038 10 888 11 313 13 846 13 678 13 688
PT 37 802 51 627 53 457 65 989 65 160 65 208
RO 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100
SI 3 522 3 770 3 937 5 119 5 041 5 045
SK 2 938 4 022 4 160 5 147 5 082 5 085
UK 0 61 67 124 120 120

(*) Plafoanele naționale din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pentru Italia corespunzătoare anilor 2008, 2009 și 2010 se reduc cu 20 milioane EUR, iar sumele respective au fost incluse în sumele din bugetul pentru Italia pentru anii 2009, 2010 și 2011, așa cum sunt stabilite în prezentul tabel.

ANEXA Xc
BUGETUL ALOCAT DEZVOLTĂRII RURALE [MENȚIONAT LA ARTICOLUL 190A ALINEATUL (3)]

Exercițiul bugetar

2009 2010

Începând cu 2011

BG
CZ
DE
EL
ES 15 491 30 950 46 441
FR 11 849 23 663 35 512
IT 13 160 26 287 39 447
CY
LT
LU
HU
MT
AT
PT
RO
SI 1 050 1 050
SK
UK 160 160 160

ANEXA Xd
BUGETUL REZERVAT SCHEMEI DE DEFRIȘARE

Bugetul rezervat schemei de defrișare menționat la articolul 85s alineatul (3) este:

(a) pentru anul de comercializare 2008-2009 (exercițiul bugetar 2009): 464 000 000 EUR;
(b) pentru anul de comercializare 2009-2010 (exercițiul bugetar 2010): 334 000 000 EUR;
(c) pentru anul de comercializare 2010-2011 (exercițiul bugetar 2011): 276 000 000 EUR.

ANEXA Xe
SUPRAFEȚE PE CARE STATELE MEMBRE LE POT DECLARA NEELIGIBILE PENTRU SCHEMA DE DEFRIȘARE [MENȚIONATE LA ARTICOLUL 85U ALINEATELE (1), (2) ȘI (5)]

Statul membru

Suprafața totală cultivată cu viță-de-vie

Suprafețele menționate la articolul 85u alineatul (5)

BG 135 760 4 073
CZ 19 081 572
DE 102 432 3 073
EL 69 907 2 097
ES 1 099 765 32 993
FR 879 859 26 396
IT 730 439 21 913
CY 15 023 451
LU 1 299 39
HU 85 260 2 558
MT 910 27
AT 50 681 1 520
PT 238 831 7 165
RO 178 101 5 343
SI 16 704 501
SK 21 531 646

ANEXA XI

▼M1

A.I: Distribuția între statele membre a cantității maxime garantate pentru fibre de in lungi prevăzute la articolul 94 alineatul (1):

BelgiaBulgariaRepublica CehăGermaniaEstoniaSpaniaFranțaLetoniaLituania

Țările de Jos

Austria

Polonia

Portugalia

România

Slovacia

Finlanda

Suedia

Regatul Unit

 

13 800131 923300305055 8003602 263

4 800

150

924

50

42

73

200

50

50

 

A.II: ►M7 ►C3 Împărțirea cantității maxime garantate pentru fiecare an de comercializare din 2009/2010 până în 2011/2012 de in pentru fibre scurte și de cânepă pentru fibre între statele membre menționate la articolul 94 alineatul (1a) ◄ ◄

Cantitatea prevăzută la articolul 94 alineatul (1a) este repartizată sub forma:

(a) cantităților naționale garantate pentru următoarele state membre

BelgiaBulgariaRepublica CehăGermaniaEstoniaSpaniaFranțaLetoniaLituania

Ungaria (*)

Țările de Jos

Austria

Polonia

Portugalia

România

Slovacia

Finlanda

Suedia

Regatul Unit

 

10 350482 86612 8004220 00061 3501 3133 463

2 061

5 550

2 500

462

1 750

921

189

2 250

2 250

12 100

 

(*) Cantitatea națională garantată stabilită pentru Ungaria se referă doar la fibrele de cânepă.

▼C3

(b) 5 000 de tone se împart în cantități naționale garantate pentru fiecare an de comercializare din 2009/2010 până în 2011/2012 între Danemarca, Irlanda, Grecia, Italia și Luxemburg. Această împărțire se stabilește în funcție de suprafețele care au făcut obiectul unuia dintre contractele sau angajamantele menționate la articolul 91 alineatul (1).

▼M1

A.III: Zone eligibile pentru ajutorul menționat la articolul 94a

Zona I

1. Teritoriul Țărilor de Jos.
2. Următoarele comune din Belgia: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (exceptând Vladslo și Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (numai Meerdonk), Sint- Laureins, Veurne și Zuienkerke.

Zona II

1. Zonele din Belgia, altele decât cele incluse în zona I.
2. Următoarele zone din Franța:

— departamentul Nord;
— districtele Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer și cantonul Marquise din departamentul Pas-de-Calais;
— districtele Saint-Quentin și Vervins din departamentul Aisne;
— districtul Charleville-Mézières din departamentul Ardennes.

▼B

B. Repartiția între statele membre a cantității maxime garantate menționate la articolul 89 

Stat membru

Tone

Uniunea economică belgo-luxemburgheză (UEBL)Republica CehăDanemarcaGermaniaGrecia

 

Spania

 

Franța

 

Irlanda

 

Italia

 

Lituania

 

Ungaria

 

Țările de Jos

 

Austria

 

Polonia

 

Portugalia

 

Slovacia

 

Finlanda

 

Suedia

 

Regatul Unit

 

8 00027 942334 000421 00037 500

 

1 325 000

 

1 605 000

 

5 000

 

685 000

 

650

 

49 593

 

285 000

 

4 400

 

13 538

 

30 000

 

13 100

 

3 000

 

11 000

 

102 000

 

ANEXA XIa
COMERCIALIZAREA CĂRNII PROVENIND DE LA BOVINE ÎN VÂRSTĂ DE 12 LUNI SAU MAI TINERE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 113b

I. Definiție

În sensul prezentei anexe, „carne” înseamnă întreaga cantitate de carcase, carne cu os sau dezosată și măruntaiele, tăiate sau nu, destinate consumului uman, provenind de la bovine în vârstă de douăsprezece luni sau mai puțin, prezentate în stare proaspătă, înghețată sau congelată, fie că sunt sau nu învelite sau ambalate.

II. Clasificarea bovinelor în vârstă de 12 luni sau mai tinere la abator

În momentul sacrificării, toate bovinele în vârstă de 12 luni sau mai tinere sunt clasificate de operatori, sub supravegherea autorității competente menționate la punctul VII punctul 1 din prezenta anexă, într-una din următoarele categorii:

A. Categoria V: bovine în vârstă de 8 luni sau mai tinere, litera de identificare a categoriei: V;
B. Categoria Z: bovine cu vârsta mai mare de 8 luni, dar mai mică de 12 luni, litera de identificare a categoriei: Z.

Această clasificare se efectuează pe baza informațiilor incluse în pașaportul care însoțește bovinele sau, în absența acestuia, pe baza datelor din baza de date electronică prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentul European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat (*).

III. Denumiri comerciale

1. Denumirea comercială reprezintă numele sub care sunt vândute produsele alimentare, în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2000/13/CE.

2. Carnea provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere se comercializează în statele membre numai sub următoarea (următoarele) denumire (denumiri) comercială (comerciale) prevăzută (prevăzute) pentru fiecare stat membru:

A. Pentru carnea provenind de la bovine din categoria V:

 Țara de comercializare

Denumirile comerciale care trebuie utilizate

Belgia veau, viande de veau/kalfsvlees/ Kalbfleisch
Bulgaria месо от малки телета
Republica Cehă telecí
Danemarca lyst kalvekød
Germania Kalbfleisch
Estonia vasikaliha
Grecia μοσχάρι γάλακτος
Spania ternera blanca, carne de ternera blanca
Franța veau, viande de veau
Irlanda veal
Italia vitello, carne di vitello
Cipru μοσχάρι γάλακτος
Letonia teļa gaļa
Lituania veršiena
Luxemburg veau, viande de veau/Kalbfleisch
Ungaria borjúhús
Malta vitella
Țările de Jos kalfsvlees
Austria Kalbfleisch
Polonia cielęcina
Portugalia vitela
România carne de vițel
Slovenia teletina
Slovacia teľacie mäso
Finlanda vaalea vasikanliha/ljust kalvkött
Suedia ljust kalvkött
Regatul Unit veal

B. Pentru carnea provenind de la bovine din categoria Z:

 Țara de comercializare

Denumirile comerciale care trebuie utilizate

Belgia jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrind-fleisch
Bulgaria телешко месо
Republica Cehă hovězí maso z mladého skotu
Danemarca kalvekød
Germania Jungrindfleisch
Estonia noorloomaliha
Grecia νεαρό μοσχάρι
Spania ternera, carne de ternera
Franța jeune bovin, viande de jeune bovin
Irlanda rosé veal
Italia vitellone, carne di vitellone
Cipru νεαρό μοσχάρι
Letonia jaunlopa gaļa
Lituania jautiena
Luxemburg jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch
Ungaria növendék marha húsa
Malta vitellun
Țările de Jos rosé kalfsvlees
Austria Jungrindfleisch
Polonia młoda wołowina
Portugalia vitelăo
România carne de tineret bovin
Slovenia meso težjih telet
Slovacia mäso z mladého dobytka
Finlanda vasikanliha/kalvkött
Suedia kalvkött
Regatul Unit beef

3. Denumirile comerciale menționate la punctul 2 pot fi completate printr-o indicație a numelui sau a denumirii bucății de carne sau măruntaie în cauză.

4. Denumirile comerciale enumerate pentru categoria V la subpunctul A din tabelul prevăzut la punctul 2 și orice denumire nouă derivată din aceste denumiri comerciale se utilizează numai atunci când sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute la prezenta anexă.

În special, termenii „veau”, „telecí”, „Kalb”, „μοσχάρι”, „ternera”, „kalv”, „veal”, „vitello”, „vitella”, „kalf”, „vitela” și „teletina” nu se utilizează într-o denumire comercială și nu sunt indicați pe eticheta cărnii provenind de la bovine cu vârsta mai mare de 12 luni.

IV. Informații obligatorii pe etichetă

1. Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/13/CE și articolelor 13, 14 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, în fiecare etapă de producție și comercializare operatorii etichetează carnea provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere cu următoarele informații:

(a) vârsta animalelor la sacrificare indicată, după caz, sub forma: „vârsta la sacrificare: maximum 8 luni”, în cazul animalelor în vârstă de 8 luni sau mai tinere, sau „vârsta la sacrificare: între 8 și 12 luni”, în cazul animalelor cu vârsta mai mare de 8 luni, dar mai mică de 12 luni;
(b) denumirea comercială în conformitate cu punctul III din prezenta anexă.

Cu toate acestea, prin derogare de la litera (a), operatorii pot, în fiecare etapă de producție și comercializare, cu excepția etapei de punere în circulație către consumatorul final, să înlocuiască vârsta la sacrificare cu litera de identificare a categoriei prevăzută la punctul II din prezenta anexă.

2. În cazul cărnii provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere, prezentată spre vânzare consumatorului final la punctul de vânzare cu amănuntul fără a fi fost preambalată, statele membre stabilesc norme cu privire la modul în care trebuie indicate informațiile menționate la punctul 1.

V. Informații opționale pe etichetă

Operatorii pot completa informațiile obligatorii menționate la punctul IV cu informații opționale aprobate în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 16 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000.

VI. Înregistrare

În fiecare etapă de producție și comercializare a cărnii provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere, pentru a garanta acuratețea informațiilor de pe etichetă menționate la punctele IV și V, operatorii înregistrează în special următoarele informații:

(a) o indicație a numărului de identificare și a datei de naștere a animalelor, exclusiv la nivel de abator;
(b) o indicație a numărului de referință prin care se poate stabili o legătură între, pe de o parte, identificarea animalelor de la care provine carnea și, pe de altă parte, denumirea comercială, vârsta la sacrificare și litera de identificare a categoriei de pe eticheta cărnii;
(c) o indicație a datei de sosire și plecare, la punctul respectiv, a animalelor și a cărnii, pentru a putea stabili o legătură între sosiri și plecări.

VII. Controale oficiale

1. Până la 1 iulie 2008, statele membre desemnează autoritatea competentă (autoritățile competente) responsabilă (responsabile) de efectuarea unor controale oficiale prin care se poate evalua aplicarea articolului 113b și a prezentei anexe, precum și de informarea Comisiei în acest sens.

2. Autoritatea competentă (autoritățile competente) efectuează controalele în conformitate cu principiile generale stabilite de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (*).

3. Împreună cu autoritățile competente, Comisia se asigură că statele membre respectă dispozițiile articolului 113b și ale prezentei anexe.

4. Atunci când este necesar, experții Comisiei efectuează, împreună cu autoritățile competente în cauză și, după caz, cu experții statelor membre, controale la fața locului pentru a se asigura că dispozițiile articolului 113b și ale prezentei anexe sunt puse în aplicare.

5. Orice stat membru pe al cărui teritoriu se efectuează controalele respective oferă Comisiei asistența necesară pe care aceasta o poate solicita în vederea îndeplinirii sarcinilor sale.

VIII. Carne importată din țări terțe

1. Carnea provenind de la bovine în vârstă de 12 luni sau mai tinere importată din țări terțe se comercializează în Comunitate în conformitate cu dispozițiile articolului 113b și ale prezentei anexe.

2. Activitățile operatorilor din țări terțe care doresc să introducă pe piața comunitară carne de tipul celei menționate la punctul 1 fac obiectul unor verificări efectuate de autoritatea competentă desemnată de țara terță în cauză sau, în lipsa acesteia, de un organism terț independent. Organismul independent garantează pe deplin respectarea condițiilor stabilite de standardul european EN 45011 sau de ISO/IEC Guide 65 („Cerințe generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor”).

3. Autoritatea competentă desemnată sau, după caz, organismul terț independent se asigură că cerințele articolului 113b și ale prezentei anexe sunt îndeplinite.

IX. Sancțiuni

Fără a aduce atingere niciunei dispoziții specifice care ar putea fi adoptată de Comisie în conformitate cu articolul 194 din prezentul regulament, statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în caz de nerespectare a dispozițiilor articolului 113b și ale prezentei anexe și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicarea a acestora. Sancțiunile astfel prevăzute trebuie să fie efective, proporționate și disuasive. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 1 iulie 2009 și notifică acesteia fără întârziere și orice modificări ulterioare ale acestora.

▼M10

ANEXA XIb
CATEGORII DE PRODUSE VITICOLE

1. Vinul

Vinul este produsul obținut exclusiv prin fermentarea alcoolică, totală sau parțială, a strugurilor proaspeți, presați sau nu, sau a mustului de struguri.
Vinul:

(a) are, după tratamentele eventuale menționate în anexa XVa punctul B, o tărie alcoolică dobândită de minimum 8,5 % vol., cu condiția ca vinul să provină exclusiv din struguri recoltați în zonele viticole A și B menționate în apedincele la prezenta anexă, și de minimum 9 % vol. în alte zone viticole;
(b) are, prin derogare de la tăria alcoolică dobândită minimă aplicabilă în alte cazuri, atunci când are o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată, după tratamentele eventuale menționate în anexa XVa punctul B, o tărie alcoolică dobândită de minimum 4,5 % vol.;
(c) are o tărie alcoolică totală de minimum 15 % vol. Cu toate acestea, prin derogare:

— limita maximă a tăriei alcoolice totale poate ajunge până la 20 % vol. pentru vinurile care au fost obținute fără nicio îmbogățire, produse pe anumite suprafețe viticole din Comunitate, care urmează să fie stabilite de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4);
— limita maximă a tăriei alcoolice totale poate depăși 15 % vol. pentru vinurile cu denumire de origine protejată care au fost obținute fără îmbogățire;

(d) are, sub rezerva unor derogări care ar putea fi adoptate de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4), un conținut total de aciditate, exprimat în acid tartric, de cel puțin 3,5 grame pe litru sau 46,6 miliechivalenți pe litru.

„Retsina” este vinul produs doar pe teritoriul geografic al Greciei din mustul de struguri tratat cu rășină de pin din Alep. Utilizarea rășinii de pin din Alep nu este permisă decât pentru obținerea vinului „retsina” în condițiile stabilite prin dispozițiile de drept intern în vigoare în Grecia.

Prin derogare de la dispozițiile de la litera (b), „Tokaji eszencia” și „Tokajská esencia” sunt considerate vinuri.

2. Vin nou aflat încă în fermentație

Vinul nou aflat încă în fermentație este produsul a cărui fermentație alcoolică nu s-a încheiat și care nu este încă separat de drojdie.

3. Vinul licoros

Vinul licoros este un produs:

(a) care are o tărie alcoolică dobândită de minimum 15 % vol. și de maximum 22 % vol.;
(b) cu o tărie alcoolică totală de minimum 17,5 % vol., cu excepția anumitor vinuri licoroase cu denumiri de origine sau indicații geografice care figurează pe o listă ce urmează să fie întocmită de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4);
(c) care se obține din:

— must de struguri parțial fermentat;

— vin;

— amestecul produselor menționate anterior; sau

— must de struguri sau un amestec al acestuia cu vin, în cazul vinurilor licoroase cu denumire de origine protejată sau indicație geografică protejate care urmează să fie stabilite de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4);

(d) cu o tărie alcoolică naturală inițială de minimum 12 % vol., cu excepția anumitor vinuri licoroase cu denumire de origine protejată sau indicație geografică protejate care figurează pe o listă ce urmează să fie întocmită de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4);

(e) la care s-au adăugat următoarele:

(i) individual sau în amestec:

— alcool neutru de origine viticolă, inclusiv alcoolul obținut prin distilarea strugurilor stafidiți, având o tărie alcoolică dobândită de cel puțin 96 % vol.;
— distilat de vin sau de struguri stafidiți, având o tărie alcoolică dobândită de cel puțin 52 % vol. și cel mult 86 % vol.;

(ii) împreună cu unul sau mai multe din produsele următoare, dacă este cazul:

— must de struguri concentrat;
— un amestec al unuia dintre produsele prevăzute la litera (e) punctul (i) cu un must de struguri prevăzut la litera (c) prima și a patra liniuță;

(f) la care, prin derogare de la litera (e), s-au adăugat, în cazul anumitor vinuri licoroase cu denumire de origine sau indicație geografică protejate care apar pe lista ce va fi întocmită de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4):

(i) oricare dintre produsele enumerate la litera (e) punctul (i), individual sau în amestec; sau
(ii) unul sau mai multe dintre produsele următoare:

— alcool de vin sau de struguri stafidiți, cu o tărie alcoolică dobândită de cel puțin 95 % vol. și de cel mult 96 % vol.;
— rachiu de vin sau de tescovină de struguri, cu o tărie alcoolică dobândită de cel puțin 52 % vol. și de cel mult 86 % vol.;
— rachiu de struguri stafidiți, cu o tărie alcoolică dobândită de cel puțin 52 % vol. și de cel mult 94,5 % vol.; și

(iii) unul sau mai multe dintre produsele următoare, dacă este cazul:

— must de struguri parțial fermentat obținut din struguri stafidiți;
— must de struguri concentrat obținut prin acțiunea focului direct, care corespunde, cu excepția acestei operațiuni, definiției de must de struguri concentrat;
— must de struguri concentrat;
— un amestec al unuia dintre produsele enumerate la litera (f) punctul (ii) cu un must de struguri menționat la litera (c) prima și a patra liniuță.

4. Vinul spumant

Vinul spumant este un produs:

(a) obținut prin fermentație alcoolică primară sau secundară:

— din struguri proaspeți;
— din must de struguri; sau
— din vin;

(b) care, la deschiderea recipientului, degajă dioxid de carbon provenit exclusiv din fermentație;

(c) care, conservat la o temperatură de 20 °C în recipiente închise, prezintă o suprapresiune de minimum 3 bari, datorită dioxidului de carbon în soluție; și

(d) pentru care tăria alcoolică totală a producției de vin destinate elaborării acestora nu trebuie să fie mai mică de 8,5 % vol.

5. Vinuri spumante de calitate

Vinul spumant de calitate este un produs:

(a) obținut prin fermentație alcoolică primară sau secundară:

— din struguri proaspeți;
— din must de struguri; sau
— din vin;

(b) care, la deschiderea recipientului, degajă dioxid de carbon provenit exclusiv din fermentație;
(c) care, conservat la o temperatură de 20 °C în recipiente închise, prezintă o suprapresiune de minimum 3,5 bari, datorită dioxidului de carbon în soluție; și
(d) pentru care tăria alcoolică totală a producției de vin destinate elaborării acestora nu trebuie să fie mai mică de 9 % vol.

6. Vinuri spumante de calitate de tip aromat

Vinurile spumante de calitate de tip aromat sunt vinurile spumante de calitate:

(a) care sunt obținute numai prin utilizarea exclusivă, la alcătuirea producției de vin, a mustului de struguri sau a mustului de struguri parțial fermentat, care provin din anumite soiuri de struguri de vinificație menționate pe o listă care urmează să fie întocmită de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4). Vinurile spumante de calitate de tip aromat produse în mod tradițional prin utilizarea vinurilor la alcătuirea producției de vin sunt stabilite de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4);
(b) care, conservate la o temperatură de 20 °C în recipiente închise, prezintă o suprapresiune de minimum 3 bari, datorită dioxidului de carbon în soluție;
(c) a căror tărie alcoolică dobândită nu poate fi mai mică de 6 % vol.; și
(d) a căror tărie alcoolică totală nu poate fi mai mică de 10 % vol.

Normele specifice vizând alte caracteristici suplimentare sau condiții de producție și de circulație se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4).

7. Vinul spumos

Vinul spumos este un produs care:

(a) se obține din vin fără denumire de origine sau indicație geografică protejată;
(b) degajă, la deschiderea recipientului, dioxid de carbon provenind total sau parțial dintr-un adaos al acestui gaz;
(c) prezintă, atunci când este conservat la 20 °C în recipiente închise, o suprapresiune de minimum 3 bari datorată dioxidului de carbon în soluție.

8. Vinul petiant

Vinul petiant este un produs care:

(a) se obține din vin, cu condiția ca acesta să aibă o tărie alcoolică totală de minimum 9 % vol.;

(b) are o tărie alcoolică dobândită de minimum 7 % vol.;

(c) prezintă, dacă este conservat la 20 °C în recipiente închise, o suprapresiune datorată dioxidului de carbon endogen în soluție de minimum 1 bar și maximum 2,5 bari; și

(d) este prezentat în recipiente de 60 litri sau mai mici.

9. Vinul perlant

Vinul perlant este un produs care:

(a) se obține din vin;
(b) are o tărie alcoolică dobândită de minimum 7 % vol. și o tărie alcoolică totală de minimum 9 % vol.;
(c) prezintă, dacă este conservat la 20 °C în recipiente închise, o suprapresiune, datorată dioxidului de carbon în soluție total sau parțial adăugat, de minimum 1 bar și maximum 2,5 bari; și
(d) este prezentat în recipiente de 60 litri sau mai mici.

10. Mustul de struguri

Mustul de struguri este produsul lichid obținut în mod natural sau prin procedee fizice din struguri proaspeți. Este permisă o tărie alcoolică dobândită a mustului de struguri de maximum 1 % vol.

11. Must de struguri parțial fermentat

Mustul de struguri parțial fermentat este produsul obținut din fermentarea unui must de struguri, care are o tărie alcoolică dobândită mai mare de 1 % vol. și mai mică decât trei cincimi din tăria sa alcoolică totală în volume.

12. Mustul de struguri parțial fermentat extras din struguri stafidiți

Mustul de struguri parțial fermentat extras din struguri stafidiți este produsul obținut prin fermentarea parțială a mustului de struguri obținut din struguri stafidiți, al cărui conținut total de zahăr înainte de fermentare este de cel puțin 272 grame la litru și a cărui tărie alcoolică naturală și dobândită nu este mai mică de 8 % vol. Cu toate acestea, anumite vinuri care urmează să fie stabilite de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4) și care îndeplinesc aceste cerințe nu sunt considerate drept must de struguri parțial fermentat extras din struguri stafidiți.

13. Mustul de struguri concentrat

Mustul de struguri concentrat este must de struguri necaramelizat care se obține prin deshidratarea parțială a mustului de struguri efectuată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzire pe foc direct, astfel încât valoarea indicată la temperatura de 20 °C de refractometrul utilizat conform unei metode ce se va stabili în conformitate cu articolul 120g să nu fie mai mică de 50,9 %.

Este permisă o tărie alcoolică dobândită a mustului de struguri concentrat de cel mult 1 % vol.

14. Mustul de struguri concentrat rectificat

Mustul de struguri concentrat rectificat este produsul lichid necaramelizat care:

(a) se obține prin deshidratarea parțială a mustului de struguri efectuată prin orice altă metodă autorizată în afară de încălzirea pe foc direct, astfel încât valoarea indicată la temperatura de 20 °C de refractometrul utilizat conform unei metode care se va stabili în conformitate cu articolul 120g să nu fie mai mică de 61,7 %;
(b) a fost supus unor tratamente autorizate de dezacidificare și de eliminare a altor componente în afară de zahăr;
(c) are următoarele caracteristici:

— un pH de maximum 5, determinat la 25 Brix;
— o densitate optică, la 425 nm, de maximum 0,100 la o grosime a stratului de lichid de 1 cm, la 25 Brix;
— un conținut de zaharoză nedetectabil printr-o metodă de analiză care se va stabili;
— un indice Folin-Ciocalteu de maximum 6,00, determinat la 25 Brix;

— aciditate de titrare de cel mult 15 miliechivalenți pe kilogram de zaharuri totale;
— un conținut în dioxid de sulf de maximum 25 mg pe kilogramul de zaharuri totale;
— un conținut total de cationi de cel mult 8 miliechivalenți pe kilogram de zaharuri totale;
— conductivitate care nu depășește 120 micro-Siemens pe centimetru, la 25 Brix și la 20 °C;
— un conținut de hidroximetilfurfural de maximum 25 mg pe kilogramul de zaharuri totale;
— prezența mezoinozitolului.

Este permisă o tărie alcoolică dobândită pentru mustul de struguri concentrat rectificat de cel mult 1 % vol.

15. Vin din struguri stafidiți

Vinul din struguri stafidiți este un produs care:

(a) este obținut fără îmbogățire din strugurii lăsați la soare sau la umbră în vederea unei deshidratări parțiale;
(b) are o tărie alcoolică totală de minimum 16 % vol. și o tărie alcoolică dobândită de minimum 9 % vol.; și
(c) are o tărie alcoolică totală de minimum 16 % vol. (sau 272 grame zahăr/ litru).

16. Vinul de struguri copți în exces

Vinul din struguri copți în exces este produsul care:

(a) este obținut fără îmbogățire;
(b) are o tărie alcoolică naturală în volume de minimum 15 % vol.; și
(c) are o tărie alcoolică totală de minimum 15 % vol. și o tărie alcoolică dobândită de minimum 12 % vol.

Statele membre pot prevedea o perioadă de învechire pentru acest produs.

17. Oțetul de vin

Oțetul de vin este oțetul care:

(a) se obține exclusiv prin fermentarea acetică a vinului;
(b) are o aciditate totală de cel puțin 60 grame pe litru, exprimată în acid acetic.

Apendice la anexa XIb

Zone vitivinicole

Zonele vitivinicole sunt următoarele:

1. Zona vitivinicolă A cuprinde:

(a) în Germania: suprafețele cultivate cu viță-de-vie, altele decât cele cuprinse la alineatul (2) litera (a);
(b) în Luxemburg: regiunea vitivinicolă din Luxemburg;
(c) în Belgia, Danemarca, Irlanda, Țările de Jos, Polonia, Suedia și Regatul Unit: zonele vitivinicole din aceste țări;
(d) în Republica Cehă: regiunea vitivinicolă Čechy.

2. Zona vitivinicolă B cuprinde:

(a) în Germania, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din regiunea determinată Baden;
(b) în Franța, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din departamentele care nu sunt menționate în prezenta anexă, precum și din următoarele departamente:

— în Alsacia: Bas-Rhin, Haut-Rhin;
— în Lorena: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges;
— în Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne;
— în Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône;
— în Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comuna Chapareillan);
— în Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et- Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, precum și suprafețele cultivate cu viță-de-vie din arondismentul Cosne- sur-Loire din departamentul Nièvre;

(c) în Austria, zona vitivinicolă austriacă;
(d) în Republica Cehă, regiunea vitivinicolă Morava și suprafețele cultivate cu viță-de-vie care nu sunt menționate la alineatul (1) litera (d);
(e) în Slovacia, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele regiuni: Malokarpatská vinohradnícka oblast’, Južnoslovenská vinohradnícka oblast’, Nitrianska vinohradnícka oblast’, Stredoslovenská vinohradnícka oblast’, Východoslovenská vinohradnícka oblast’ și zonele vitivinicole care nu sunt menționate la alineatul (3) litera (f);
(f) în Slovenia, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele regiuni:

— în regiunea Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje;
— în regiunea Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska, Bela krajina și suprafețele cultivate cu viță-de-vie din regiunile care nu sunt incluse la alineatul (4) litera (d);

(g) în România, în zona Podișul Transilvaniei.

3. Zona vitivinicolă C I cuprinde:

(a) în Franța, suprafețele cultivate cu viță-de-vie:

— din următoarele departamente: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (cu excepția comunei Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (cu excepția arondismentului Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne;

— din arondismentele Valence și Die din departamentul Drôme (cu excepția cantoanelor Dieulefit, Loriol, Marsanne și Montélimar);

— din arondismentul Tournon, cantoanele Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Étienne-de- Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge și Voulte-sur-Rhône din departamentul Ardèche;

(b) în Italia, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din regiunea Valle d’Aosta, precum și din provinciile Sondrio, Bolzano, Trento și Belluno;

(c) în Spania, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din provinciile A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa și Vizcaya;

(d) în Portugalia, suprafețele plantate cu viță-de-vie din acea parte a regiunii Norte care corespunde zonei vitivinicole determinate „Vinho Verde”, precum și din „Concelhos de Bombarral, Lurinhă, Mafra e Torres Vedras” (cu excepția „Freguesis da Carvoeira e Dois Portos”), care fac parte din „Regiăo viticola de Extremadura”;

(e) în Ungaria, toate suprafețele cultivate cu viță-de-vie;

(f) în Slovacia, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din Tokajská vinohradnícka oblast’;

(g) în România, suprafețele cultivate cu viță-de-vie care nu sunt incluse la alineatul (2) litera (g) sau la alineatul (4) litera (f).

4. Zona vitivinicolă C II cuprinde:

(a) în Franța, suprafețele cultivate cu viță-de-vie:

— din următoarele departamente: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (cu excepția cantoanelor Olette și Arles-sur-Tech), Vaucluse;
— din partea departamentului Var care este delimitată la sud prin limita nordică a comunelor Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour și Sainte-Maxime;
— din arondismentul Nyons și din cantonul Loriol-sur-Drôme din departamentul Drôme;
— din unitățile administrative din departamentul Ardèche care nu au fost incluse la alineatul (3) litera (a);

(b) în Italia, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele regiuni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciei Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto (cu excepția provinciei Belluno), inclusiv insulele care aparțin acestor regiuni, de exemplu Elba și celelalte insule din arhipelagul toscan, insulele Ponziane, Capri și Ischia;

(c) în Spania, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele provincii:

— Lugo, Orense, Pontevedra;
— Ávila (cu excepția comunelor care țin de „comarca” viticolă desemnată Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora;
— La Rioja;
— Álava;
— Navarra;
— Huesca;
— Barcelona, Girona, Lleida;
— din partea provinciei Zaragoza, situată la nord de râul Ebro;
— din comunele din provincia Tarragona incluse în denumirea de origine Penedés;
— din partea provinciei Tarragona care corespunde cu „comarca” vitivinicolă desemnată Conca de Barberá;

(d) în Slovenia, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele regiuni: Brda sau Goriška Brda, Vipavska dolina sau Vipava, Kras și Slovenska Istra;

(e) în Bulgaria, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele regiuni: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Cernomorski Raion (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

(f) în România, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele regiuni: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului și Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, regiunea vitivinicolă sudică, inclusiv zonele nisipoase și alte regiuni favorabile.

5. Zona vitivinicolă C III (a) cuprinde:

(a) în Grecia, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele nomoi: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi, precum și insula Thira (Santorini);
(b) în Cipru, suprafețele cultivate cu viță-de-vie situate la altitudini de peste 600 metri;
(c) în Bulgaria, suprafețele cultivate cu viță-de-vie care nu sunt incluse la alineatul (4) litera (e).

6. Zona vitivinicolă C III (b) cuprinde:

(a) în Franța, suprafețele cultivate cu viță-de-vie:

— din departamentele din Corsica;
— din acea parte a departamentului Var situată între mare și o linie delimitată prin comunele (de asemenea incluse): Évenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour și Sainte-Maxime;
— din cantoanele Olette și Arles-sur-Tech din departamentul Pyrénées- Orientales;

(b) în Italia, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele regiuni: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardinia și Sicilia, inclusiv insulele aparținând acestor regiuni, de exemplu Pantelleria și Eolie, insulele Egadi și Pelagie;
(c) în Grecia, suprafețele cultivate cu viță-de-vie care nu sunt incluse la alineatul (5) litera (a);
(d) în Spania: suprafețele cultivate cu viță-de-vie care nu sunt incluse la alineatul (3) litera (c) sau la alineatul (4) litera (c);
(e) în Portugalia, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din regiunile care nu sunt incluse la alineatul (3) litera (d);
(f) în Cipru, suprafețele cultivate cu viță-de-vie situate la altitudini care nu depășesc 600 metri;
(g) în Malta, suprafețele cultivate cu viță-de-vie.

7. Delimitarea teritoriilor acoperite de unitățile administrative menționate în această anexă este aceea care rezultă din dispozițiile naționale în vigoare la 15 decembrie 1981, precum și, în cazul Spaniei, din dispozițiile naționale în vigoare la 1 martie 1986 și, în cazul Portugaliei, din dispozițiile naționale în vigoare la 1 martie 1998.

▼B

ANEXA XII
DEFINIȚII ȘI DENUMIRI PRIVIND LAPTELE ȘI PRODUSELE LACTATE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 114 ALINEATUL (1)

I. Definiții

În sensul prezentei anexe:

(a) „comercializare” înseamnă deținerea sau expunerea în vederea vânzării, punerii în vânzare, vânzarea, livrarea sau orice altă modalitate de punere pe piață;
(b) „denumire” înseamnă denumirea utilizată în toate fazele comercializării.

II. Folosirea denumirii de „lapte”

1. Denumirea de „lapte” este rezervată exclusiv produsului de secreție mamară normală, obținut prin una sau mai multe mulgeri, fără nici un fel de adăugare sau extracție.

Cu toate acestea, denumirea de „lapte” poate fi utilizată:

(a) pentru laptele tratat fără modificarea compoziției sale sau pentru laptele al cărui conținut în grăsime a fost standardizat, conform dispozițiilor combinate ale articolului 114 alineatul (2) și a anexei XIII;
(b) în asociere cu unul sau mai mulți termeni pentru a desemna tipul, clasa de calitate, originea și/sau utilizarea prevăzută a laptelui, sau pentru a descrie tratarea fizică sau modificările pe care le-a suferit în compoziție, cu condiția ca aceste modificări să fie limitate la adăugarea și/sau la retragerea de constituenți naturali ai laptelui.

2. În prezenta anexă, „produse lactate” reprezintă produsele derivate exclusiv din lapte, putând fi adăugate unele substanțe necesare fabricației lor, cu condiția ca aceste substanțe să nu fie utilizate în vederea înlocuirii, totale sau parțiale, a vreunui component al laptelui.

Sunt rezervate exclusiv produselor lactate elementele prezentate în continuare.

(a) următoarele denumiri:

(i) zer;
(ii) smântână;
(iii) unt;
(iv) zară;
(v) ulei de unt;
(vi) caseine;
(vii) materie grasă lactată anhidră;
(viii) brânză;
(ix) iaurt;
(x) chefir;
(xi) kumiss;
(xii) viili/fil;
(xiii) smetana;
(xiv) fil;

(b) denumirile în sensul articolului 5 din Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și la prezentarea produselor alimentare, respectiv publicitatea făcută ( 1 ), utilizate efectiv pentru produsele lactate.

3. Denumirea de „lapte” și denumirile utilizate pentru a desemna produsele lactate pot fi de asemenea folosite în asociere cu unul sau mai mulți termeni pentru a desemna produsele compuse în care nici un element nu înlocuiește sau nu este destinat să înlocuiască vreun altul din lapte și în care laptele sau produsul lactat este o parte esențială, fie prin cantitatea sa, fie prin caracteristicile produsului.

4. Originea laptelui și a produselor lactate care urmează a fi definite de către Comisie trebuie să fie precizată, în cazul în care nu provine de la specii bovine.

III. Utilizarea denumirilor în privința produselor concurente

1. Denumirile menționate la punctul II din prezenta anexă nu pot fi utilizate pentru nici un alt produs decât cele vizate.

Totuși, această prevedere nu se aplică denumirii produselor a căror natură exactă reiese clar din utilizarea lor tradițională și/sau dacă denumirile sunt clar utilizate pentru a descrie o calitate caracteristică a produsului.

2. În privința altor produse decât cele menționate la punctul II din prezenta anexă, nu poate fi utilizată nici o etichetă, nici un document comercial, nici un material publicitar, nici o formă de publicitate, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie 1984 în materie de publicitate eronată și comparativă ( 2 ), sau nici o formă de prezentare care indică, implică sau sugerează că produsele în cauză sunt produse lactate.

Cu toate acestea, pentru produsele care conțin lapte sau produse lactate, denumirea „lapte” sau denumirile menționate la punctul II punctul 2 paragraful al doilea din prezenta anexă pot fi utilizate doar pentru a descrie materiile prime de bază și pentru a enumera ingredientele în conformitate cu Directiva 2000/13/CE.

IV. Lista de produse; comunicări

1. Statele membre comunică Comisiei o listă indicativă a produselor pe care le consideră drept corespondente pe teritoriul lor produselor menționate la punctul III punctul 1 paragraful al doilea.

Dacă este cazul, statele membre completează această listă ulterior, informând Comisia.

2. În fiecare an, înaintea datei de 1 octombrie, statele membre comunică Comisiei un raport asupra evoluției pieței produselor lactate și a produselor concurente în cadrul punerii în aplicare a prezentei anexe, astfel încât Comisia să fie în măsură să prezinte un raport Consiliului înaintea datei de 1 martie a anului următor.

ANEXA XIII
COMERCIALIZAREA LAPTELUI DESTINAT CONSUMULUI UMAN MENȚIONAT LA ARTICOLUL 114 ALINEATUL (2)

I. Definiții

În sensul prezentei anexe:

(a) „lapte” înseamnă produsul obținut din mulsul uneia sau mai multor vaci;
(b) „lapte de consum” înseamnă produsele menționate la punctul III destinate a fi livrate consumatorilor în aceeași stare;
(c) „conținut în grăsimi” reprezintă raportul de masă exprimat în părți de grăsime lactată la o sută de părți de lapte din laptele respectiv;
(d) „conținut proteic” reprezintă raportul de masă al părților proteice la o sută de părți de lapte din laptele respectiv (obținut prin înmulțirea cu 6,38 a conținutul total de azot din lapte exprimat în procentaj de masă).

II. Livrarea sau vânzarea către consumatorul final

1. Numai laptele care îndeplinește condițiile stabilite pentru laptele de consum poate fi furnizat sau vândut fără a fi prelucrat consumatorului final, direct sau prin intermediul restaurantelor, spitalelor, cantinelor sau al altor servicii de acest tip.

2. Denumirile pentru vânzare folosite pentru produsele respective sunt cele prezentate la punctul III al acestei anexe. Acestea se folosesc numai pentru produsele menționate la punctul respectiv, fără a aduce atingere folosirii lor în denumirile compozite.

3. Statele membre adoptă măsuri pentru a informa consumatorii despre natura și compoziția produselor respective, în toate situațiile în care omisiunea acestor informații ar putea induce în eroare consumatorul.

III. Lapte de consum

1. Următoarele produse sunt considerate ca fiind lapte de consum:

(a) lapte crud: lapte care nu a fost tratat termic la peste 40 o C sau supus unui tratament cu un efect echivalent;

(b) lapte integral: lapte tratat termic care, în privința conținutul în grăsimi, îndeplinește una dintre următoarele condiții:

(i) lapte integral standardizat: lapte cu un conținut în grăsimi de cel puțin 3,50 % (m/m). Totuși, statele membre pot prevedea o categorie suplimentară de lapte integral cu un conținut în grăsimi de minimum 4,00 % (m/m) sau mai mult,
(ii) lapte integral nestandardizat: lapte cu un conținut în grăsimi care nu a fost modificat de la stadiul de mulgere, prin adăugarea sau îndepărtarea de grăsimi, prin amestecarea cu lapte al cărui conținut în grăsimi naturale a fost modificat. Cu toate acestea, conținutul în grăsimi nu poate fi mai mic de 3,50 % (m/m);

(c) lapte semidegresat: lapte tratat termic al cărui conținut în grăsimi a fost redus la cel puțin 1,50 % (m/m) și la cel mult 1,80 % (m/m);

(d) lapte-degresat: lapte fiert al cărui conținut în grăsimi a fost redus la cel mult 0,50 % (m/m).

▼M3

Laptele tratat termic care nu respectă cerințele privind conținutul de grăsimi stabilite la primul paragraf literele (b), (c) și (d) este considerat lapte de consum cu condiția indicării pe ambalaj a conținutului de grăsimi în mod clar, cu o zecimală, sub forma „…% grăsimi”. Acest tip de lapte nu este descris ca lapte integral, lapte semidegresat sau lapte degresat.

▼B

2. Fără a aduce atingere alineatului (1) litera (b) a doua liniuță, sunt permise numai următoarele modificări:

(a) modificarea conținutului în grăsimi naturale prin îndepărtarea sau adăugarea smântânii sau adăugarea laptelui integral, semi-degresat sau degresat, în scopul de a asigura conținutul în grăsimi stabilit pentru laptele de consum;
(b) îmbogățirea laptelui cu proteine lactate, săruri minerale sau vitamine;
(c) reducerea conținutului de lactoză prin schimbarea în glucoză și galactoză.

Modificările de compoziție ale laptelui menționate la literele (b) și (c) sunt permise numai dacă sunt indicate pe ambalajul produsului, astfel încât acestea să poată fi văzute și citite cu ușurință și fără să poată fi șterse. Cu toate acestea, aceste indicații nu înlocuiesc obligația cu privire la indicarea pe etichetă a valorii nutritive stabilite de Directiva 90/496/CEE din 24 septembrie 1990 privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare ( 1 ). Dacă se adăugă proteine, conținutul proteic al laptelui îmbogățit trebuie să fie de 3,8 % (m/m) sau peste această valoare.

Cu toate acestea, statele membre pot limita sau interzice modificările de compoziție ale laptelui prevăzute la literele (b) și (c).

3. Laptele de consum trebuie
(a) să aibă un punct de îngheț apropiat de punctul mediu de îngheț al laptelui crud înregistrat în zona de origine de unde a fost colectat laptele de consum;
(b) să aibă o masă mai mare sau egală cu 1 028 grame per litru pentru laptele care conține 3,5 % (m/m) grăsime la o temperatură de 20 o C sau o greutate echivalentă per litru pentru laptele având un conținut diferit în grăsimi;
(c) să conțină un minimum de 2,9 % (m/m) materie proteică pentru laptele conținând 3,5 % (m/m) grăsime sau o concentrație echivalentă în cazul laptelui având un conținut diferit în grăsimi;

IV. Produse importate

Produsele importate în Comunitate și destinate a fi vândute ca lapte de consum trebuie să fie conforme dispozițiilor prezentului regulament.

V. Se aplică dispozițiile Directivei 2000/13/CE, în special cele privind dispozițiile naționale de etichetare a laptelui de consum.

VI. Controale și sancțiuni și raportarea acestora

Fără a aduce atingere dispozițiilor speciale care pot fi adoptate de către Comisie conform articolului 194 din prezentul regulament, statele membre adoptă toate măsurile corespunzătoare pentru a garanta controlul aplicării prezentului regulament, pentru a sancționa încălcarea acestuia și pentru a preveni și a înlătura frauda.

Aceste măsuri, precum și orice modificări ale acestora sunt comunicate Comisiei în luna următoare adoptării lor.

ANEXA XIV
STANDARDE DE COMERCIALIZARE ALE PRODUSELOR DIN SECTOARELE OUĂLOR ȘI CĂRNII DE PĂSĂRI DE CURTE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 116

A. Standarde de comercializare pentru ouă de găină din specia Gallus gallus

I. Domeniul de aplicare

1. Fără a aduce atingere părții C a prezentei anexe privind dispozițiile cu privire la producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermă, partea respectivă se aplică în cazul comercializării în cadrul Comunității a ouălor produse în Comunitate, importate din țări terțe sau destinate exportului în afara Comunității.

2. Statele membre pot excepta de la dispozițiile prevăzute în această parte a prezentei anexe, cu excepția celor de la punctul III punctul 3, ouăle vândute direct de către producător consumatorului final:

(a) la locul de producție; sau
(b) într-o piață publică locală sau prin vânzarea „din ușă în ușă” în regiunea de producție a statului membru respectiv.

În cazul în care se acordă o astfel de exceptare, fiecare producător poate alege dacă aplică sau nu respectiva exceptare. În cazul în care se aplică această exceptare, nu se pot folosi nici un fel de categorii de calitate sau de greutate.

Statul membru poate stabili, în conformitate cu legislația națională, definiția termenilor „piață publică locală”, „vânzarea «din ușă în ușă»” și „regiunea de producție”.

II. Categoria de calitate și categoria de greutate

1. Categorii de calitate pentru ouă:

— clasa A sau „proaspete”;
— clasa B.

2. Ouăle din clasa A au și categorii de greutate. Cu toate acestea, clasificarea pe categorii de greutate nu este necesară pentru ouăle livrate industriei alimentare și nealimentare.
3. Ouăle din clasa B se livrează exclusiv industriei alimentare și nealimentare.

III. Marcarea ouălor

1. Ouăle din clasa A se marchează cu codul producătorului.

Ouăle din clasa B se marchează cu codul producătorului și/sau cu orice altă indicație.

Statele membre pot excepta de la această cerință ouăle din clasa B în cazul în care ouăle respective sunt comercializate exclusiv pe teritoriul propriu.

2. Marcarea ouălor în conformitate cu punctul 1 se efectuează la locul de producție sau la primul centru de ambalare unde sunt livrate ouăle.

3. Ouăle vândute consumatorului final de către producător într-o piață publică din regiunea de producție a statului membru vizat se marchează în conformitate cu punctul 1.

Cu toate acestea, statele membre pot excepta de la această cerință producătorii care dețin maxim 50 de găini ouătoare, cu condiția ca la punctul de vânzare să fie indicate numele și adresa producătorului.

IV. Importul ouălor

1. Comisia evaluează, fără asistența comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1) și la cererea țării interesate, standardele de comercializare pentru ouă aplicabile exportului în țări terțe. Această evaluare se extinde și asupra normelor de marcare și etichetare, metodelor de creștere și de control, precum și asupra punerii în aplicare. În cazul în care se constată că normele aplicate oferă suficiente garanții în ce privește echivalența cu legislația comunitară, ouăle importate din țările interesate se marchează cu un număr distinct echivalent cu codul de producător.

2. Atunci când este necesar, Comisia poartă negocieri cu țările terțe, fără asistența comitetului menționat la articolul 195 alineatul (1), în scopul găsirii modalităților corespunzătoare de oferire a garanțiilor menționate la punctul 1 și de încheiere a acordurilor vizând astfel de garanții.

3. În cazul în care nu sunt furnizate suficiente garanții în ce privește echivalența normelor, ouăle importate din țările terțe interesate poartă un cod care permite identificarea țării de origine și indicația că metoda de producere este „nespecificată”.

B. Standarde de comercializare a cărnii de pasăre

I. Domeniul de aplicare

▼M11

1. Fără a aduce atingere dispozițiilor părții C din prezenta anexă cu privire la producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermă, prezentele dispoziții se aplică în cazul comercializării în cadrul Comunității, printr-o activitate profesională sau comercială, a anumitor tipuri și prezentări de carne de pasăre, precum și a preparatelor și a produselor pe bază de carne de pasăre sau de organe interne comestibile de pasăre din speciile următoare, astfel cum se prevede în anexa I partea XX:

— Gallus domesticus;
— rațe;
— gâște;
— curcani;
— bibilici.

Prezentele dispoziții se aplică și cărnii de pasăre în saramură înregistrată la codul NC 0210 99 39, astfel cum se prevede în anexa I partea XXI.

▼B

2. Respectiva parte nu se aplică:

(a) cărnii de pasăre destinate exportului din Comunitate;
(b) păsărilor eviscerate prin eviscerare amânată, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală ( 1 ).

3. Statele membre pot deroga de la cerințele prezentului regulament, în cazul furnizării directe de cantități mici de carne de pasăre de către un producător, care are o producție anuală de maxim 10 000 de păsări, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

II. Definiții

Fără a aduce atingere definițiilor suplimentare care urmează a fi stabilite de către Comisie în scopul aplicării prezentei părți:

1. „carne de pasăre” înseamnă carne de pasăre adecvată consumului uman, care nu a fost tratată decât la rece;

▼M11

2. „carne proaspătă de pasăre” înseamnă carne de pasăre neîntărită în niciun moment prin procesul de răcire înainte de a fi păstrată la o temperatură de cel puțin – 2 °C și de cel mult + 4 °C. Cu toate acestea, statele membre pot stabili cerințe ușor diferite de temperatură privind intervalul minim necesar pentru tranșarea și manipularea cărnii proaspete de pasăre în magazinele cu amănuntul sau în incinte adiacente punctelor de vânzare, unde tranșarea și manipularea sunt efectuate exclusiv în vederea vânzării directe, la fața locului, către consumator;
3. „carne de pasăre congelată” înseamnă carne de pasăre care trebuie să fie congelată cât mai curând posibil în limitele procedurilor normale de sacrificare și care trebuie păstrată permanent la o temperatură de cel mult – 12 °C;

▼B

4. „carne de pasăre congelată rapid” înseamnă carne de pasăre care trebuie păstrată permanent la o temperatură de maxim – 18 o C în limitele toleranțelor prevăzute de Directiva 89/108/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la alimentele congelate rapid destinate consumului uman ( 1 );

▼M11

5. „preparate din carne de pasăre” înseamnă carne de pasăre, inclusiv carne de pasăre care a fost secționată în fragmente, căreia i s-au adăugat produse alimentare, condimente sau aditivi sau care a fost supusă unei prelucrări insuficiente pentru a modifica în esență structura fibroasă a mușchilor;

6. „preparat din carne proaspătă de pasăre” înseamnă preparat de carne de pasăre pentru care s-a utilizat carne proaspătă de pasăre. Cu toate acestea, statele membre pot stabili cerințe ușor diferite de temperatură care trebuie aplicate pentru intervalul minim necesar și numai în măsura în care este necesar pentru facilitarea manipulării și tranșării efectuate în fabrică în timpul producerii preparatelor din carne proaspătă de pasăre;

7. „produs pe bază de carne de pasăre” înseamnă un produs pe bază de carne, astfel cum este definit la punctul 7.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, pentru care s-a utilizat carne de pasăre.

▼B

III. Categoria de calitate și categoria de greutate

1. Carnea de pasăre se clasifică pe categorii de calitate fie în clasa A, fie în clasa B, în funcție de conformația și aspectul carcaselor sau bucăților.

▼M11_____

▼B

Clasificarea ține cont, în special, de starea cărnii, prezența grăsimii și gradul de deteriorare și de contuzii.

2. ►M11 Carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre se comercializează în următoarele condiții:

— proaspete;

— congelată; sau

— congelată rapid.

▼M11_____

▼B

C. Standarde de comercializare pentru producția și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de fermă

I. Domeniul de aplicare

1. Prezenta parte se aplică în cazul comercializării și transportului ouălor pentru incubație și puilor, precum și în cazul incubării ouălor pentru incubație în scopul comercializării în cadrul Comunității.

2. Cu toate acestea, crescătoriile de păsări reproducătoare de rasă sau de alt tip cu un număr de maxim 100 de păsări și incubatoarele cu o capacitate de maxim 1 000 de ouă pentru incubat nu trebuie să respecte prezenta parte.

II. Marcarea și ambalarea ouălor pentru incubație

1. Ouăle destinate incubației utilizate pentru producția de pui se marchează individual.

2. Ouăle destinate incubației se transportă în cutii perfect curate, care conțin doar ouă pentru incubație provenind de la aceeași specie, categorie și tip de pasăre și din aceeași crescătorie.

3. Ambalajele ouălor destinate incubației care urmează să fie importate din țări terțe conțin doar ouă pentru incubație provenind de la aceeași specie, categorie și tip de pasăre din aceeași țară de origine și de la același expeditor.

III. Ambalarea puilor

1. Puii se ambalează în funcție de specie, tip și categorie de păsări.

2. Cutiile conțin numai pui de la aceeași crescătorie și au marcat cel puțin numărul de identificare a crescătoriei.

3. Puii care provin din țări terțe pot fi importați numai dacă sunt grupați în conformitate cu punctul 1. Cutiile trebuie să conțină doar pui din aceeași țară de origine și de la același expeditor.

ANEXA XV
STANDARDE DE COMERCIALIZARE APLICABILE MATERIILOR GRASE TARTINABILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 115

I. Denumirea comercială

1. Produsele prevăzute la articolul 115 nu pot fi livrate sau cedate consumatorului final fără a fi prelucrate, direct sau prin intermediul restaurantelor, spitalelor, cantinelor sau prin intermediul altor instituții similare, decât dacă ele corespund cerințelor menționate în anexă.

2. Denumirile comerciale ale acestor produse trebuie să fie cele menționate în anexă, fără a aduce atingere punctului II punctul 2 sau punctului III punctele 2 și 3 din prezenta anexă.

Denumirile comerciale din anexă trebuie rezervate produselor definite în anexă.

Cu toate acestea, dispozițiile prezentului alineat nu se aplică:

(a) denumirii produselor a căror natură exactă este clară din utilizarea tradițională și/sau dacă denumirile sunt în mod clar utilizate pentru a descrie o caracteristică calitativă a produsului;
(b) produselor concentrate (unt, margarină, amestecuri) cu un conținut în grăsimi mai mare sau egal cu 90 %.

II. Etichetare și prezentare

1. În completarea dispozițiilor Directivei 2000/13/CE, următoarele informații trebuie indicate la etichetarea și prezentarea produselor menționate la punctul I punctul 1 din prezenta anexă:

(a) denumirea comercială, așa cum este definită în anexă;
(b) procentul total al conținutului de grăsimi din greutate la momentul fabricării, pentru produsele menționate în anexă;
(c) conținutul de grăsime vegetală, lactată sau din alte grăsimi animale, în ordinea descrescătoare a importanței greutății, exprimat ca procent din greutatea totală, la momentul fabricării, pentru compușii grași menționați în anexă, partea C;
(d) procentul conținutului de sare trebuie indicat în mod lizibil pe lista de ingrediente în cazul produselor menționate în anexă.

2. Fără a aduce atingere alineatul (1) litera (a), denumirile comerciale „minarină” sau „halvarină” pot fi utilizate pentru produsele menționate în anexă partea B punctul 3.

3. Denumirea comercială menționată la alineatul (1) litera (a) poate fi utilizată împreună cu unul sau mai mulți termeni pentru a defini speciile de plante și/sau animale de la care provin produsele sau scopul utilizării produselor, precum și cu alți termeni referitori la metodele de producție, în măsura în care acești termeni nu sunt incompatibili cu alte dispoziții comunitare, în special cu Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind atestatele de specificitate ale produselor agricole și alimentare.

Indicațiile privind originea geografică pot fi de asemenea utilizate, sub rezerva Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare.

4. Termenul „vegetal” poate fi utilizat împreună cu denumirile comerciale menționate în anexă partea B, dacă produsul conține numai grăsime de origine vegetală cu o toleranță de 2 % din conținutul de grăsime pentru grăsimea animală. Această toleranță se aplică și dacă este vorba despre o specie vegetală.

5. Informațiile menționate la alineatele (1), (2) și (3) trebuie să fie ușor de înțeles și trebuie marcate într-un loc în care să atragă atenția, în așa fel încât să fie vizibile, lizibile și de neșters.

6. Pentru anumite forme de publicitate, Comisia poate introduce măsuri speciale privind informațiile menționate la alineatul (1) literele (a) și (b).

III. Terminologia

1. Termenul „tradițional” poate fi utilizat împreună cu denumirea „unt” prevăzută în anexă partea A punctul 1, dacă produsul este obținut direct din lapte sau smântână.
În sensul prezentului punct, „smântână” reprezintă produsul obținut din lapte sub forma unei emulsii de tipul ulei-în-apă, cu un conținut minim de grăsime lactată de 10 %.

2. Pentru produsele menționate în anexă, se interzice utilizarea termenilor care indică, implică sau sugerează alt conținut de grăsime decât cel prevăzut în anexă.

3. Prin derogare de la punctul 2 și în completare:

(a) termenul „conținut redus de grăsime” poate fi utilizat pentru produsele menționate în anexă care au un conținut de grăsime cuprins între 41 % și 62 %;
(b) termenii „conținut scăzut de grăsime” sau „conținut foarte mic de grăsime” pot fi utilizați pentru produsele menționate în anexă care au un conținut de grăsime de cel mult 41 %.

Termenii „conținut redus de grăsime” și „conținut scăzut de grăsime” sau „conținut foarte mic de grăsime” pot totuși înlocui termenii „3/4 grăsime” sau „1/2 grăsime” utilizați în anexă.

IV. Norme naționale

1. Sub rezerva dispozițiilor prezentei anexe, statele membre pot adopta sau păstra dispozițiile naționale care stabilesc diverse nivele de calitate. Aceste dispoziții trebuie să permită evaluarea nivelelor de calitate pe baza criteriilor care se referă în special la materialele brute utilizate, la caracteristicile organoleptice ale produselor și la stabilitatea lor fizică și microbiologică.

Statele membre care folosesc această posibilitate se asigură că produsele celorlalte state membre, care sunt în conformitate cu criteriile stabilite prin aceste dispoziții, pot utiliza în condiții nediscriminatorii termeni care, în temeiul acestor reglementări, stabilesc că aceste criterii sunt îndeplinite.

2. Denumirile comerciale prevăzute la punctul 1 litera (a) punctul II pot fi suplimentate printr-o referință la nivelul de calitate specific produsului respectiv.

3. Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că sunt efectuate verificări cu privire la aplicarea tuturor criteriilor menționate în alineatul (1) al doilea paragraf, în vederea determinării nivelelor de calitate. Verificările efectuate în mod regulat și frecvent trebuie să se extindă până la produsul finit și trebuie să fie realizate de unul sau mai multe organisme de drept public și desemnate de statul membru respectiv sau de un organism oficial supervizat de acesta. Statele membre transmit Comisiei o listă a organismelor pe care le-au desemnat.

V. Produse importate

Produsele importate în Comunitate trebuie să respecte dispozițiile prezentei anexe în cazurile menționate la punctul I punctul 1.

VI. Sancțiuni

Fără a aduce atingere eventualelor dispoziții speciale adoptate de către Comisie în temeiul articolului 194, statele membre stabilesc sancțiunile efective care se impun în cazul încălcării articolului 115 și a prezentei anexe și, dacă este cazul, măsurile naționale relevante privind aplicarea acestui regulament și informând Comisia.

apendice anexa XIV

apendice p2 anexa XIV

▼M10

ANEXA XVa
ÎMBOGĂȚIREA, ACIDIFIEREA ȘI DEZACIDIFIEREA ÎN ANUMITE ZONE VITIVINICOLE

A. Limite de îmbogățire

1. Dacă este necesar, din cauza condițiilor climatice, în anumite zone vitivinicole din Comunitate menționate în apendicele la anexa XIb, statele membre respective pot autoriza mărirea tăriei alcoolice naturale în volume a strugurilor proaspeți, a mustului de struguri, a mustului de struguri parțial fermentat, a vinului nou aflat încă în fermentație și a vinului obținut din soiurile de struguri de vinificație care pot fi clasificate conform articolului 120a alineatul (2).

2. Creșterea tăriei alcoolice naturale în volume se realizează prin practicile oenologice menționate la litera B și nu poate depăși următoarele limite:

(a) 3 % vol. în zona vitivinicolă A menționată în apendicele la anexa XIb;
(b) 2 % vol. în zona vitivinicolă B menționată în apendicele la anexa XIb;
(c) 1,5 % vol. în zona vitivinicolă C menționată în apendicele la anexa XIb.

3. În anii cu condiții climatice deosebit de nefavorabile, statele membre pot solicita creșterea limitei/limitelor stabilite la alineatul (2) cu 0,5 %. Ca răspuns la o astfel de solicitare, Comisia trebuie să prezinte comitetului de gestionare prevăzut la articolul 195 alineatul (1) o propunere de măsură legislativă în cel mai scurt timp posibil. Comisia depune toate eforturile necesare pentru a lua o decizie în termen de patru săptămâni de la depunerea cererii.

B. Procedee de îmbogățire

1. Creșterea tăriei alcoolice naturale în volume menționate la litera A se poate realiza:

(a) în cazul strugurilor proaspeți, al mustului de struguri parțial fermentat sau al vinului nou aflat încă în fermentație, numai prin adaos de zaharoză, de must de struguri concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat;
(b) în cazul mustului de struguri, numai prin adaos de zaharoză, de must de struguri concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat sau prin concentrare parțială, inclusiv prin osmoză inversă;
(c) în cazul vinului, numai prin concentrare parțială la rece.

2. Procesele prevăzute la alineatul (1) se exclud reciproc în cazurile în care vinul sau mustul de struguri este îmbogățit cu must de struguri concentrat sau must de struguri concentrat rectificat și se plătește un ajutor în temeiul articolului 103y.

3. Adaosul de zaharoză menționat la alineatul (1) literele (a) și (b) se poate realiza numai prin îndulcire fără apă și numai în următoarele zone:

(a) zona vitivinicolă A menționată în apendicele la anexa XIb;

(b) zona vitivinicolă B menționată în apendicele la anexa XIb;

(c) zona viticolă C menționată în apendicele la anexa XIb, cu excepția podgoriilor din Italia, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru și a podgoriilor din departamentele franceze care se află sub jurisdicția curților de apel din:

— Aix-en-Provence;
— Nîmes;
— Montpellier;
— Toulouse;
— Agen;
— Pau;
— Bordeaux;
— Bastia.

Cu toate acestea, îmbogățirea prin îndulcire fără apă poate fi autorizată de către autoritățile naționale, ca excepție, în departamentele franceze menționate mai sus. Franța notifică imediat Comisiei și celorlalte state membre orice autorizare de acest fel.

4. Adaosul de must de struguri concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat nu poate mări volumul inițial de struguri proaspeți presați, de must de struguri, de must de struguri parțial fermentat sau de vin nou aflat încă în fermentație cu mai mult de 11 % în zona vitivinicolă A, 8 % în zona vitivinicolă B și 6,5 % în zona vitivinicolă C, care sunt menționate în apendicele la anexa XIb.

5. Concentrarea mustului de struguri sau a vinului supus procedeelor menționate la alineatul (1):

(a) nu poate avea ca efect reducerea volumului inițial al acestor produse cu mai mult de 20 %;
(b) fără a aduce atingere secțiunii A punctul 2 litera (c), nu poate spori tăria alcoolică naturală acestor produse cu mai mult de 2 % vol.

6. Tăria alcoolică totală a strugurilor proaspeți, a mustului de struguri, a mustului de struguri parțial fermentat, a vinului nou aflat încă în fermentație sau a vinului nu poate fi mărită prin procedeele menționate la alineatele (1) și (5):

(a) cu mai mult de 11,5 % vol. în zona vitivinicolă A menționată în apendicele la anexa XIb;
(b) cu mai mult de 12 % vol. în zona vitivinicolă B menționată în apendicele la anexa XIb;
(c) cu mai mult de 12,5 % vol. în zona vitivinicolă C I menționată în apendicele la anexa XIb;
(d) cu mai mult de 13 % vol. în zona vitivinicolă C II menționată în apendicele la anexa XIb; și
(e) cu mai mult de 13,5 % vol. în zona vitivinicolă C III menționată în apendicele la anexa XIb;

7. Prin derogare de la punctul 6, statele membre pot

(a) să mărească, în cazul vinului roșu, limita superioară a tăriei alcoolice totale a produselor menționate la punctul 6 până la 12 % vol. în zona vitivinicolă A și până la 12,5 % vol. în zona vitivinicolă B menționate în apendicele la anexa XIb;
(b) să mărească tăria alcoolică totală în volume a produselor menționate la punctul 6 pentru producția de vinuri cu denumire de origine până la un nivel care urmează să fie stabilit de statele membre.

C. Acidificare si dezacidificare

1. Strugurii proaspeți, mustul de struguri, mustul de struguri parțial fermentat, vinul nou aflat încă în fermentație și vinul pot face obiectul:

(a) unei dezacidificări în zonele vitivinicole A, B și C I menționate în apendicele la anexa XIb;
(b) unei acidificări și al unei dezacidificări în zonele vitivinicole C I, C II și C III (a) menționate în apendicele la anexa XIb, fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 7; sau
(c) unei acidificări în zona vitivinicolă C III (b) menționată în apendicele la anexa XIb.

2. Acidificarea produselor, altele decât vinul, menționate la punctul 1, se poate face doar până la limita maximă de 1,50 g/l, exprimată în acid tartric, sau 20 miliechivalenți pe litru.

3. Acidificarea vinurilor se poate face doar până la limita maximă de 2,50 grame pe litru, exprimată în acid tartric, sau 33,3 miliechivalenți pe litru.

4. Dezacidificarea vinurilor se poate face doar până la limita maximă de 1 g/l, exprimată în acid tartric, sau 13,3 miliechivalenți pe litru.

5. Mustul de struguri destinat concentrării poate face obiectul unei dezacidificări parțiale.

6. Fără a aduce atingere dispozițiilor punctului 1, în anii cu condiții climatice excepționale, statele membre pot autoriza acidificarea produselor menționate la punctul 1 din zonele vitivinicole A și B menționate în apendicele la anexa XIb, în condițiile menționate la punctele 2 și 3.

7. Acidificarea și îmbogățirea, în afara cazurilor de derogare care urmează să fie stabilite de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 195 alineatul (4), precum și acidificarea și dezacidificarea aceluiași produs se exclud reciproc.

D. Proceduri

1. Niciuna dintre procedurile menționate la literele B și C, cu excepția acidificării și dezacidificării vinurilor, nu este autorizată decât dacă se efectuează în condiții care se stabilesc de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4), în timpul transformării strugurilor proaspeți, a mustului de struguri, a mustului de struguri parțial fermentat sau a vinului nou aflat încă în fermentare în vin sau în orice altă băutură destinată consumului uman direct și menționată la articolul 1 alineatul (1) litera (l), cu excepția vinului spumant sau a vinului spumos din zona vitivinicolă în care au fost recoltați strugurii proaspeți utilizați.

2. Concentrarea vinurilor trebuie să aibă loc în zona vitivinicolă în care au fost recoltați strugurii proaspeți utilizați.

3. Acidificarea și dezacidificarea vinurilor nu pot avea loc decât în întreprinderea de vinificare și în zona vitivinicolă în care au fost recoltați strugurii utilizați pentru fabricarea vinului respectiv.

4. Fiecare procedură menționată la alineatele (1), (2) și (3) trebuie notificată autorităților competente. Aceeași dispoziție se aplică pentru cantitățile de must de struguri concentrat, must de struguri concentrat rectificat sau zaharoză deținute, pentru practicarea profesiei, de persoanele fizice sau juridice sau de grupuri de persoane, în special de către producători, îmbuteliatori, prelucrători, precum și de comercianți, care se stabilesc de către Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4), în același timp și în același loc ca și strugurii proaspeți, mustul de struguri, mustul de struguri parțial fermentat sau vinul în vrac. Cu toate acestea, notificarea acestor cantități poate fi înlocuită prin înscrierea lor într-un registru de intrări și de utilizare.

5. Fiecare dintre procedurile menționate la literele B și C trebuie înscrisă în documentul însoțitor menționat la articolul 185c, în baza căruia circulă produsele astfel tratate.

6. Aceste proceduri nu pot fi efectuate, sub rezerva derogărilor motivate de condiții climatice excepționale:

(a) după data de 1 ianuarie în zona vitivinicolă C menționată în apendicele la anexa XIb;
(b) după 16 martie în zonele vitivinicole A și B menționate în apendicele la anexa XIb, și acestea se efectuează numai pentru produsele provenite din recolta de struguri imediat precedentă acestor date.

7. Fără a aduce atingere punctului 6, concentrarea prin răcire, acidificarea și dezacidificarea vinurilor se poate face pe tot parcursul anului.

ANEXA XVb
RESTRICȚII

A. Generalități

1. Toate practicile oenologice autorizate exclud adaosul de apă, exceptând cazurile în care acest lucru este impus de o necesitate tehnică specifică.

2. Toate practicile oenologice autorizate exclud adaosul de alcool, cu excepția practicilor care vizează obținerea mustului din struguri proaspăt oprit din fermentare prin adaos de alcool, a vinului licoros, a vinului spumant, a vinului alcoolizat și a vinului petiant.

3. Vinul alcoolizat nu poate fi utilizat decât pentru distilare.

B. Strugurii proaspeți, mustul de struguri și sucul de struguri

1. Mustul de struguri proaspăt oprit din fermentare prin adaosul de alcool poate fi folosit numai în timpul etapei de preparare a produselor care nu intră sub incidența codurilor NC 2204 10, 2204 21 și 2204 29. Această procedură nu aduce atingere niciunei dispoziții mai stricte pe care o pot aplica statele membre în cazul preparării pe teritoriul lor a produselor care nu intră sub incidența codurilor NC 2204 10, 2204 21 și 2204 29.

2. Sucul de struguri și sucul de struguri concentrat nu pot fi folosite în scopul vinificării și nici nu se pot adăuga în vin. Se interzice fermentarea alcoolică a acestor produse pe teritoriul Comunității.

3. Dispozițiile de la punctele 1 și 2 nu se aplică produselor destinate fabricării în Regatul Unit, Irlanda și Polonia a produselor care intră sub incidența codului NC 2206 00, pentru care utilizarea unei denumiri compuse care include denumirea de vânzare «vin» poate fi admisă de către statele membre.

4. Mustul de struguri parțial fermentat, obținut din struguri stafidiți, nu poate fi pus în circulație decât pentru fabricarea vinurilor licoroase, exclusiv în zonele vitivinicole în care această întrebuințare era tradițională la data de 1 ianuarie 1985 și pentru fabricarea vinurilor obținute din struguri supracopți.

5. Sub rezerva unei decizii contrare a Consiliului adoptate în temeiul obligațiilor internaționale ale Comunității, strugurii proaspeți, mustul de struguri, mustul de struguri parțial fermentat, mustul de struguri concentrat, mustul de struguri concentrat rectificat, mustul de struguri cu fermentația oprită prin adaosul de alcool, sucul de struguri, sucul de struguri concentrat și vinul sau amestecurile obținute din produsele menționate anterior care provin din țări terțe nu pot fi transformate în produsele menționate în anexa XIb sau adăugate în astfel de produse pe teritoriul Comunității.

C. Amestecul de vinuri

În lipsa unei decizii contrare a Consiliului adoptată în temeiul obligațiilor internaționale ale Comunității, sunt interzise cupajul unui vin originar dintr-o țară terță cu un vin din cadrul Comunității și cupajul între vinuri originare din țările terțe pe teritoriul Comunității.

D. Subproduse

1. Se interzice suprapresarea strugurilor. În funcție de condițiile locale și tehnice, statele membre stabilesc cantitatea minimă de alcool conținută de tescovină și drojdie după tescuirea strugurilor.
Cantitatea de alcool conținută de aceste subproduse este stabilită de statele membre la un nivel minim de 5 % în raport cu volumul de alcool conținut în vinul produs.

2. Cu excepția alcoolului, rachiului și a pichetului, nu se poate fabrica vin sau altă băutură destinată consumului uman direct din drojdie de vin sau din tescovină de struguri. Turnarea vinului peste drojdie, tescovină de struguri sau pulpă de struguri aszú presați este permisă în condiții care urmează să fie stabilite de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4), atunci când această practică este utilizată în mod tradițional pentru producerea vinurilor «Tokaji fordítás» și «Tokaji máslás» în Ungaria și «Tokajský forditáš» și «Tokajský mášláš» în Slovacia.

3. Sunt interzise tescuirea drojdiei de vin și refermentarea tescovinei de struguri în alte scopuri decât pentru distilare sau producerea pichetului. Filtrarea și centrifugarea drojdiei de vin nu se consideră tescuire atunci când calitatea produselor obținute este autentică și comercială.

4. În cazul în care fabricarea sa este autorizată de către statul membru respectiv, pichetul nu poate fi utilizat decât pentru distilare sau consum în gospodăriile viticultorilor.

5. Fără a aduce atingere posibilității statelor membre de a solicita eliminarea subproduselor prin distilare, orice persoană fizică sau juridică sau orice grup de persoane care dețin subproduse trebuie să le elimine sub rezerva condițiilor care urmează să fie stabilite de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (4).

▼B

ANEXA XVI
DENUMIRILE ȘI DEFINIȚIILE ULEIURILOR DE MĂSLINE ȘI A ULEIURILOR DIN REZIDUURI DE MĂSLINE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 118

1. ULEIURI DE MĂSLINE VIRGINE

Uleiurile obținute din fructul de măslină doar prin procedee mecanice sau alte procedee fizice, în condiții care nu conduc la alterarea uleiului, fructul nesuferind nici un alt tratament decât spălarea, decantarea, centrifugarea și filtrarea, cu excepția uleiurilor obținute cu ajutorul unor solvenți sau adjuvanți cu acțiune chimică sau biochimică, sau prin procedee de reesterificare, și a oricărui amestec cu uleiuri de altă natură.

Uleiurile virgine de măsline sunt clasificate și descrise după cum urmează:

(a) Uleiul de măsline extra virgin
Ulei virgin de măsline a cărui aciditate liberă, exprimată în conținut de acid oleic, este de 0,8 g la 100 de g, respectiv celelalte caracteristici ale sale sunt conforme cu cele definite pentru această categorie.
(b) Uleiul de măsline virgin
Ulei virgin de măsline a cărui aciditate liberă, exprimată în conținut de acid oleic, este de 2 g la 100 de g, respectiv celelalte caracteristici ale sale sunt conforme cu cele definite pentru această categorie.
(c) Uleiul de măsline lampant
Uleiul de măsline virgin a cărui aciditate liberă, exprimată în acid oleic, est mai mare de 2 g pentru 100 g și/sau ale cărui caracteristici sunt conforme cu cele stabilite pentru această categorie.

2. ULEIUL DE MĂSLINE RAFINAT

Uleiul de măsline obținut prin rafinarea uleiului de măsline virgin a cărui aciditate liberă, exprimată în acid oleic, nu poate fi mai mare de 0,3 g pentru 100 g și ale cărui caracteristici sunt conforme cu cele stabilite pentru această categorie.

3. ULEI DE MĂSLINE – COMPUS DIN ULEI DE MĂSLINE RAFINAT ȘI DIN ULEI VIRGIN DE MĂSLINE

Uleiul de măsline obținut prin amestecul de ulei de măsline rafinat și uleiul de măsline virgin, altul decât cel lampant, a cărui aciditate liberă, exprimată în acid oleic, nu poate fi mai mare de 1 g pentru 100 g și ale cărui caracteristici sunt conforme cu cele stabilite pentru această categorie.

4. ULEIUL BRUT DIN TURTE DE MĂSLINE

Uleiul obținut din turte de măsline prin tratarea cu solvenți sau prin procedee fizice sau uleiul corespunzător uleiului de măsline lampant, cu excepția unor caracteristici bine determinate, excluzându-se uleiurile obținute prin procedee de reesterificare și a oricărui amestec cu uleiuri de altă natură și ale căror caracteristici sunt conforme cu cele stabilite pentru această categorie.

5. ULEI RAFINAT DIN REZIDUURI DE MĂSLINE

Uleiul obținut prin rafinarea uleiului brut din turte de măsline, a cărui aciditate liberă, exprimată în acid oleic, nu poate fi mai mare de 0,3 g pentru 100 g și ale cărui caracteristici sunt conforme cu cele stabilite pentru această categorie.

6. ULEIUL DIN TURTE DE MĂSLINE

Uleiul obținut prin amestecul de ulei rafinat de turte de măsline și ulei de măsline virgin, altul decât cel lampant, a cărui aciditate liberă, exprimată în acid oleic, nu poate fi mai mare de 1 g pentru 100 g și ale cărui caracteristici sunt conforme cu cele stabilite pentru această categorie.

▼M3

ANEXA XVIa
LISTA EXHAUSTIVĂ A NORMELOR A CĂROR APLICARE POATE FI EXTINSĂ LA PRODUCĂTORII CARE NU SUNT MEMBRI ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 125f ȘI 125l

1. Norme privind informațiile cu privire la producție

(a) notificarea intențiilor de cultivare, în funcție produs și, după caz, de soi;
(b) notificarea însămânțărilor și a răsadurilor;
(c) notificare suprafețelor totale cultivate, în funcție de produs și, dacă este posibil, de soi;
(d) notificarea cantităților anticipate și a datelor probabile de recoltare în funcție de produs și, dacă este posibil, de soi;
(e) notificarea periodică a cantităților recoltate și a stocurilor disponibile, în funcție de soi;
(f) informații privind capacitățile de depozitare.

2. Norme de producție

(a) alegerea semințelor care urmează a fi folosite conform destinației preconizate (piața de produse proaspete/prelucrare industrială);
(b) operațiunea de rărit în livezi.

3. Norme de comercializare

(a) datele specificate privind începutul recoltării, amplasarea și comercializarea;
(b) cerințele minime privind calitatea și dimensiunile;
(c) prepararea, prezentarea, ambalarea și marcarea în prima etapă de comercializare;
(d) indicarea originii produsului.

4. Norme de protecție a mediului

(a) utilizarea îngrășămintelor artificiale și naturale;
(b) utilizarea produselor fitosanitare și a altor metode de protecție a culturilor;
(c) conținutul rezidual maxim de produse fitosanitare și îngrășăminte în fructe și legume;
(d) norme privind eliminarea produselor secundare și a materialelor uzate;
(e) norme privind produsele retrase de pe piață.

5. Normele privind promovarea și comunicarea în contextul prevenirii și al gestionării crizelor, astfel cum se menționează la articolul 103c alineatul (2) litera (c).

ANEXA XVII
TAXELE DE IMPORT APLICABILE PRODUSELOR DIN SECTORUL OREZULUI MENȚIONATE LA ARTICOLELE 137 ȘI 139

1. Taxa de import pentru orezul decorticat

(a) 30 EUR/tonă în următoarele cazuri:

(i) dacă se constată că importurile de orez decorticat efectuate pe întreaga perioadă a anului de comercializare recent încheiat, nu ating cantitatea anuală de referință menționată la articolul 137 alineatul (3) primul paragraf, redusă cu 15 %;
(ii) dacă se constată că importurile de orez decorticat efectuate pe perioada primelor 6 luni ale unui an de comercializare, nu ating cantitatea de referință parțială menționată la articolul 137 alineatul (3) al doilea paragraf, redusă cu 15 %;

(b) 42,5 EUR/tonă în următoarele cazuri:

(i) dacă se constată că importurile de orez decorticat efectuate pe întreaga perioadă a anului de comercializare recent încheiat, depășesc cantitatea anuală de referință menționată la articolul 137 alineatul (3) primul paragraf, redusă cu 15 %, dar nu depășesc aceeași cantitate anuală de referință majorată cu 15 %;
(ii) dacă se constată că importurile de orez decorticat efectuate pe perioada primelor 6 luni a anului de comercializare, depășesc cantitatea de referință parțială menționată la articolul 137 alineatul (3) al doilea paragraf, redusă cu 15 %, dar nu depășesc aceeași cantitate de referință parțială majorată cu 15 %;

(c) 65 EUR/tonă în următoarele cazuri:

(i) dacă se constată că importurile de orez decorticat efectuate pe întreaga perioadă a anului de comercializare recent încheiat, depășesc cantitatea anuală de referință menționată la articolul 137 alineatul (3) primul paragraf, plus 15 %;
(ii) dacă se constată că importurile de orez decorticat efectuate pe perioada primelor 6 luni a anului de comercializare, depășesc cantitatea de referință parțială menționată la articolul 137 alineatul (3) al doilea paragraf, plus 15 %.

2. Taxa de import pentru orezul semialbit sau albit

(a) 175 EUR/tonă în următoarele cazuri:

(i) dacă se constată că importurile de orez semialbit sau albit efectuate pe întreaga perioadă a anului de comercializare recent încheiat, depășesc cantitatea de 387 743 tone;
(ii) dacă se constată că importurile de orez semialbit sau albit efectuate pe perioada primelor 6 luni ale anului de comercializare, depășesc cantitatea de 182 239 tone;

(b) 145 EUR/tonă în următoarele cazuri:

(i) dacă se constată că importurile de orez semialbit sau albit efectuate pe întreaga perioadă a anului de comercializare recent încheiat, nu depășesc cantitatea de 387 743 tone;
(ii) dacă se constată că importurile de orez semialbit sau albit efectuate pe perioada primelor 6 luni ale anului de comercializare, nu depășesc cantitatea de 182 239 tone;

ANEXA XVIII
VARIETĂȚI DE OREZ BASMATI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 138

Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

ANEXA XIX
STATE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 153 ALINEATUL (3) ȘI LA ARTICOLUL 154 ALINEATUL (1) LITERA (b), ȘI LA PUNCTUL 12 AL PĂRȚII II DIN ANEXA III

Barbados
Belize
Côte d’Ivoire
Congo
Fiji
Guyana
India
Jamaica
Kenya
Madagascar
Malawi
Mauritius
Mozambic
Saint Kitts și Nevis-Anguilla
Surinam
Swaziland
Tanzania
Trinidad și Tobago
Uganda
Zambia
Zimbabwe

ANEXA XX
LISTA MĂRFURILOR DIN SECTOARELE CEREALELOR, OREZULUI, ZAHĂRULUI, LAPTELUI ȘI OUĂLOR ÎN SENSUL ARTICOLULUI 26 LITERA (a) PUNCTUL (ii) ÎN CAZUL CĂRORA SE APLICĂ RESTITUIREA LA EXPORT, MĂRFURI MENȚIONATE ÎN PARTEA III A CAPITOLULUI III DIN SECȚIUNEA II

Partea I: Cereale

 Codul NC

Denumirea

ex 0403

 

0403 10

 

0403 10 51 -0403 10 99

 

0403 90

 

0403 90 71 -0403 90 99

 

ex 0710

 

 

0710 40 00

 

ex 0711

 

 

 

 

0711 90 30

 

ex 1704

 

 

1806

 

 

ex 1901

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

 

 

1901 20 00

 

 

1901 90

 

1901 90 11 -1901 90 19

 

Zară, lapte coagulat și smântână, iaurt, chefir și alte tipuri de lapte sau smântână fermentate sau acidulate, concentrate sau nu sau cu adaos de zahăr sau îndul-citori, nearomatizate, fără adaos de fructe, nuci sau cacao:– Iaurturi:

– – Aromatizate sau cu adaos de fructe, nuci sau de cacao

 

– Altele:

 

– – Aromatizate sau cu adaos de fructe, nuci sau de cacao

 

Legume (nefierte sau fierte în apă sau în aburi), congelate:

 

– Porumb dulce

 

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau cu adaos de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare:

 

– Porumb dulce

 

Dulciuri fără cacao (inclusiv ciocolata albă), cu excepția extractului de lemn-dulce de la subpoziția 1704 90 10

 

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao:

 

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401 – 0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nede-numite și necuprinse în altă parte:

 

– Preparate pentru alimentația copiilor, ambalate pentru vânzarea cu amănuntul

 

– Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie și a biscuiților de la poziția 1905

 

– Altele:

 

– – Extracte de malț

 

1901 90 99ex 1902

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

 

1902 19

 

ex 1902 20

 

 

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30

 

1902 40

 

1903 00 00

 

 

 

1904

 

 

 

 

 

1905

 

 

 

 

ex 2001

 

 

 

 

2001 90 30

 

2001 90 40

 

 

 

ex 2004

 

 

 

2004 10

 

 

 

2004 10 91

 

– – Altele:– – – Altele

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cușcuș, chiar preparat:

 

– Paste alimentare nefierte, neumplute și nici altfel preparate:

 

– – Care conțin ouă

 

– – Altele

 

– Paste făinoase umplute, fierte sau nefierte sau preparate în orice alt mod:

 

– – Altele:

 

– – – Fierte

 

– – – Altele

 

– Alte paste alimentare:

 

– Cușcuș

 

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, bobițe, criblură (resturi rezultate din cernere) sau alte forme similare

 

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; hostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare:

 

Legume, fructe, nuci și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau în acid acetic:

 

– Altele:

 

– – Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

 

– – Igname, cartofi dulci și părți comestibile similare de plante cu un conținut în greutate de amidon sau de feculă egal cu sau mai mare de 5 %

 

Alte legume preparate sau conservate, altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

 

– Cartofi:

 

– – Altele:

 

– – – Sub formă de făină, griș sau fulgi

 

2004 902004 90 10

ex 2005

 

 

 

2005 20

 

2005 20 10

 

2005 80 00

 

ex 2008

 

 

 

 

 

 

2008 99

 

 

 

 

 

2008 99 85

 

 

2008 99 91

 

 

 

ex 2101

 

 

 

 

2101 12

 

 

2101 12 98

 

2101 20

 

 

 

2101 20 98

 

2101 30

 

 

 

 

2101 30 19

 

 

 

 

2101 30 99

 

– Alte legume și amestecuri de legume:– – Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

 

– Cartofi:

 

– – Sub formă de făină, griș sau fulgi

 

– Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

 

Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

– Altele, inclusiv amestecuri, altele decât cele de la subpoziția 2008 19:

 

– – Altele:

 

– – – Fără adaos de alcool:

 

– – – – Fără adaos de zahăr:

 

– – – – – Porumb, cu excepția porumbului dulce (Zea mays var. saccharata)

 

– – – – – – Igname, cartofi dulci și părți comes-tibile similare de plante cu un conținut în greutate de amidon egal cu sau mai mare de 5 %

 

Extracte, esențe și concentrate de cafea, ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele lor:

 

–     Preparate pe bază de aceste extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de cafea:

 

– – Altele

 

– Extracte, esențe și concentrate de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de ceai sau de maté:

 

– – Altele

 

– Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți ai cafelei și extractele, esențele și concentratele lor:

 

– – Cicoare torefiată și alți înlocuitori torefiați ai cafelei:

 

– – – Altele

 

– – Extracte, esențe și concentrate de cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea:

 

– – – Altele

 

ex 21022102 10

 

2102 10 31 și 2102 10 39

 

2105 00

 

 

ex 2106

 

 

2106 90

 

 

2106 90 92

 

 

 

 

 

2106 90 98

 

2202

 

 

 

2205

 

 

ex 2208

 

 

2208 30

 

2208 30 32 -2208 30 88

 

2208 50

 

2208 60

 

2208 70

 

2208 90

 

 

 

 

 

2208 90 41

 

 

 

 

 

2208 90 52

 

2208 90 54

 

2208 90 56

 

Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme unicelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002); praf de copt preparat:– Drojdie activă:

– – Drojdie de panificație

 

 

Înghețată și alte forme de gheață comestibilă cu sau fără cacao

 

Produse alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

– Altele:

 

– – Altele:

 

– – – Care nu conțin grăsimi care provin din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau feculă sau care conțin în greutate mai puțin de 1,5 % grăsimi care provin din lapte, mai puțin de 5 % zaharoză sau izoglucoză, mai puțin de 5 % glucoză, amidon sau feculă

 

– – – Altele

 

Ape, inclusiv apele minerale și apele gazoase, cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau substanțe aromate, și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009

 

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți preparate cu ajutorul plantelor sau substanțelor aromatice

 

Alcool etilic nedenaturat cu o concentrație de alcool în funcție de volum de până la 80 % vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase:

 

– Whisky:

 

– – Alte tipuri de whisky decât „Bourbon”

 

 

– Gin și rachiu de ienupăr

 

– Votcă

 

– Lichioruri

 

– Altele:

 

– – Altele decât rachiuri și alte băuturi spirtoase, prezentate în recipiente cu un conținut:

 

– – – De maximum 2 litri:

 

– – – – Ouzo

 

– – – – Altele:

 

– – – – – Rachiuri (cu excepția lichiorurilor):

 

– – – – – – Altele:

 

– – – – – – – Korn

 

– – – – – – – Tequila

 

– – – – – – – Altele

 

2208 90 69

 

2208 90 75

 

2208 90 77

 

2208 90 78

 

2905 43 00

 

2905 44

 

ex 3302

 

 

 

 

 

3302 10

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10 29

 

3505

 

 

 

ex 3809

 

 

 

 

 

 

3809 10

 

3824 60

 

– – – – – Alte băuturi spritoase– – – De peste 2 litri:

– – – – Rachiuri (cu excepția lichiorurilor):

 

– – – – – Tequila

 

– – – – – Altele

 

– – – – Alte băuturi spirtoase

 

Manitol

 

D-glucitol (sorbitol):

 

Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau a mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor:

 

– De tipul celor utilizate în industria alimentară și de băuturi:

 

– – De tipul celor utilizate în industria băuturilor:

 

– – – Preparate care conțin toți agenții aromatizanți care caracterizează o băutură:

 

– – – – Altele:

 

– – – – – Altele

 

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu, amidonuri și fecule pregelatinizate sau este-rificate); cleiuri pe bază de amidon sau de feculă, de dextrină sau de alte amidonuri sau fecule modificate.

 

Agenți de apretare sau de finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de tipul celor utilizate în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nede-numite și necuprinse în altă parte:

 

– Pe bază de substanțe amilacee:

 

– Sorbitol, altul decât cel de la Sulpoziția 2905 44

 

Partea II: Orez

Codul NC

Denumirea

ex 0403

 

 

0403 10

 

0403 10 51 -0403 10 99

 

Zară, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndul-citori sau aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:– Iaurturi:

 

– – Aromatizate sau cu adaos de fructe, nuci sau de cacao

 

0403 900403 90 71 -0403 90 99

 

ex 1704

 

1704 90 51 -1704 90 99

 

ex 1806

 

 

 

ex 1901

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

 

 

1901 20 00

 

 

 

1901 90

 

1901 90 11 -1901 90 19

 

 

 

1901 90 99

 

ex 1902

 

 

 

1902 20

 

 

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30

 

1902 40

 

1902 40 90

 

1904

 

– Altele:– – Aromatizate sau cu adaos de fructe, nuci sau de cacao

 

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă):

 

– – Altele

 

 

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao, cu excepția celor de la subpozițiile 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 și 1806 90 90

 

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401 – 0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

– Preparate pentru alimentația copiilor, ambalate pentru vânzarea cu amănuntul

 

– Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie și a biscuiților de la poziția 1905

 

– Altele:

 

– – Extracte de malț

 

 

– – Altele:

 

– – – Altele

 

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cușcuș, chiar preparat:

 

– Paste alimentare umplute (chiar fierte sau altfel preparate):

 

– – Altele

 

– – – Fierte

 

– – – Altele

 

– Alte paste alimentare:

 

– Cușcuș:

 

– – Altele

 

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumb) sub formă de grăunțe, fulgi sau alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, crupelor și a grișului), parțial fierte sau preparate în orice alt mod, nemenționate sau nespecificate în altă parte

 

ex 1905

 

 

1905 90 20

 

 

 

ex 2004

 

 

 

2004 10

 

 

 

2004 10 91

 

ex 2005

 

 

 

2005 20

 

2005 20 10

 

ex 2101

 

 

 

 

2101 12

 

 

2101 12 98

 

2101 20

 

 

 

2101 20 98

 

2105 00

 

 

ex 2106

 

 

2106 90

 

 

 

2106 90 92

 

 

 

 

 

2106 90 98

 

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; hostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare:– – Hostii, cașete de tipul celor utilizate pentru medi-camente, prescuri, foi de plăcintă de făină, de amidon sau de feculă și produse similare

 

Alte legume preparate sau conservate, altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

 

– Cartofi:

 

– – Altele:

 

– – – Sub formă de făină, griș sau fulgi

 

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

 

– Cartofi:

 

– – Sub formă de făină, griș sau fulgi

 

Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele lor:

 

– – Preparate pe bază de aceste extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de cafea:

 

– – – Altele

 

– Extracte, esențe și concentrate de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de ceai sau de maté:

 

– – – Altele

 

Înghețată și alte forme de gheață comestibilă cu sau fără cacao

 

Produse alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

– Altele:

 

– – Altele:

 

– – – Care nu conțin grăsimi care provin din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau feculă sau care conțin în greutate mai puțin de 1,5 % grăsimi care provin din lapte, mai puțin de 5 % zaharoză sau izoglucoză, mai puțin de 5 % glucoză, amidon sau feculă

 

– – – Altele

 

ex 3505

 

 

ex 3809

 

 

 

 

 

 

3809 10

 

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu, amidonuri și fecule pregelatinizate sau este-rificate); cleiuri pe bază de amidon sau de feculă, de dextrină sau de alte amidonuri sau fecule modificate, cu excepția amidonurilor de la subpoziția 3505 10 50Agenți de apretare sau de finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de tipul celor utilizate în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nede-numite și necuprinse în altă parte:

 

– Pe bază de substanțe amilacee:

 

ex 0403

 

 

0403 10

 

0403 10 51 -0403 10 99

 

0403 90

 

0403 90 71 -0403 90 99

 

ex 0710

 

 

0710 40 00

 

ex 0711

 

 

 

 

0711 90

 

 

 

0711 90 30

 

1702 50 00

 

ex 1704

 

 

 

1806

 

Zară, lapte coagulat și smântână, iaurt, chefir și alte tipuri de lapte sau smântână fermentate sau acidulate, concentrate sau nu sau cu adaos de zahăr sau îndul-citori, nearomatizate, fără adaos de fructe, nuci sau cacao:– Iaurturi:

 

– – Aromatizate sau cu adaos de fructe, nuci sau de cacao

 

– Altele:

 

– – Aromatizate sau cu adaos de fructe, nuci sau de cacao

 

Legume (nefierte sau fierte în apă sau în aburi), congelate:

 

– Porumb dulce

 

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau cu adaos de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare:

 

– Alte legume; amestecuri de legume:

 

– – Legume:

 

– – – Porumb dulce

 

– Fructoză chimic pură

 

Dulciuri fără cacao (inclusiv ciocolata albă), cu excepția extractului de lemn-dulce de la subpoziția 1704 90 10

 

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao:

 

ex 1901

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

 

 

1901 20 00

 

 

 

1901 90

 

 

 

1901 90 99

 

ex 1902

 

 

 

1902 20

 

 

 

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30

 

1902 40

 

1902 40 90

 

1904

 

 

 

 

 

ex 1905

 

 

 

 

1905 10 00

 

1905 20

 

1905 31

 

1905 32

 

1905 40

 

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401 – 0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:– Preparate pentru alimentația copiilor, ambalate pentru vânzarea cu amănuntul

 

– Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie și a biscuiților de la poziția 1905

 

– Altele:

 

– – Altele:

 

– – – Altele

 

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cușcuș, chiar preparat:

 

– Paste făinoase umplute, fierte sau nefierte sau preparate în orice alt mod:

 

– – Altele:

 

– – – Fierte

 

– – – Altele

 

– Alte paste alimentare

 

– Cușcuș:

 

– – Altele

 

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul) sub formă de grăunțe, fulgi sau alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, crupelor și a grișului), parțial fierte sau preparate în orice alt mod, nemenționate sau nespecificate în altă parte

 

Produse de brutărie, patiserie sau biscuiți, chiar cu adaos de cacao; hostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare:

 

– Pâine crocantă denumită „Knäckebrot”

 

– Turtă dulce

 

– – Biscuiți la care s-au adăugat îndulcitori

 

– – Vafe și alveole

 

– Pesmet, pâine prăjită și produse similare prăjite

 

1905 90

 

1905 90 45

 

1905 90 55

 

 

 

 

1905 90 60

 

1905 90 90

 

ex 2001

 

 

 

2001 90

 

2001 90 30

 

2001 90 40

 

 

 

ex 2004

 

 

 

2004 10

 

 

 

2004 10 91

 

2004 90

 

2004 90 10

 

ex 2005

 

 

 

2005 20

 

2005 20 10

 

2005 80 00

 

ex 2101

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 12

 

 

2101 12 98

 

– Altele:– – Altele:

 

– – – Biscuiți

 

– – – Produse extrudate sau expandate, sărate sau aromatizate

 

– – – Altele:

 

– – – – La care s-au adăugat îndulcitori

 

– – – – Altele

 

Legume, fructe, nuci și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau în acid acetic:

 

– Altele:

 

– – Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

 

– – Igname, cartofi dulci și părți comestibile similare de plante cu un conținut în greutate de amidon sau de feculă egal cu sau mai mare de 5 %

 

Alte legume preparate sau conservate, altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

 

– Cartofi

 

– – Altele

 

– – – Sub formă de făină, griș sau fulgi

 

– Alte legume și amestecuri de legume:

 

– – Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

 

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

 

– Cartofi:

 

– – Sub formă de făină, griș sau fulgi

 

– Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

 

Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele lor:

 

– Extracte, esențe și concentrate de cafea, și preparate pe bază de extracte, de esențe sau de concentrate sau pe bază de cafea:

 

– – Preparate pe bază de aceste extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de cafea:

 

– – – Altele:

 

2101 20

 

 

2101 20 98

 

2101 30

 

 

 

 

2101 30 19

 

 

 

2101 30 99

 

2105 00

 

 

ex 2106

 

 

ex 2106 90

 

 

 

2106 90 92

 

 

 

 

 

2106 90 98

 

2202

 

 

 

2205

 

 

 

ex 2208

 

 

 

2208 20

 

ex 2208 50

 

2208 70

 

ex 2208 90

 

2208 90 41 -2208 90 78

 

2905 43 00

 

2905 44

 

– Extracte, esențe și concentrate de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de ceai sau de maté:– – Preparate

 

– – – Altele

 

– Cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți ai cafelei și extractele, esențele și concentratele lor:

 

– – Cicoare torefiată și alți înlocuitori torefiați ai cafelei:

 

– – – Altele

 

– – Extracte, esențe și concentrate de cicoare prăjită și de alți înlocuitori prăjiți ai cafelei:

 

– – – Altele

 

Înghețată și alte forme de gheață comestibilă cu sau fără cacao

 

Produse alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

– Altele:

 

– – Altele:

 

– – – Care nu conțin grăsimi care provin din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau feculă sau care conțin în greutate mai puțin de 1,5 % grăsimi care provin din lapte, mai puțin de 5 % zaharoză sau izoglucoză, mai puțin de 5 % glucoză, amidon sau feculă

 

– – – Altele

 

Ape, inclusiv apele minerale și apele gazoase, cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau substanțe aromate și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009

 

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți preparate cu ajutorul plantelor sau substanțelor aromatice

 

Alcool etilic nedenaturat cu o concentrație de alcool în funcție de volum de până la 80 % vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase:

 

– Distilat de vin sau de tescovină de struguri:

 

– Rachiu de ienupăr

 

– Lichioruri

 

– Altele

 

– – Alte rachiuri și băuturi spirtoase

 

 

– – Manitol

 

– D-glucitol (sorbitol)

 

ex 3302

 

 

 

3302 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10 29

 

ex capitolul 38

 

3824 60

 

Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau a mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor:– De tipul celor utilizate în industria alimentară și de băuturi:

 

– – De tipul celor utilizate în industria băuturilor:

 

– – – Preparate care conțin toți agenții aromatizanți care caracterizează o băutură:

 

– – – – – Altele (cu o concentrație alcoolică în volum dobândit mai mică sau egală cu 0,5 %)

 

– – – – – Altele

 

Produse diverse din industria chimică:

 

– Sorbitol, altul decât cel de la poziția 2905 44

 

Partea IV: Lapte

 Codul NC

 Denumirea

ex 0405

 

0405 20

 

0405 20 10

 

 

0405 20 30

 

 

ex 1517

 

 

 

 

 

1517 10

 

1517 10 10

 

 

1517 90

 

1517 90 10

 

 

ex 1704

 

ex 1704 90

 

Unt și alte grăsimi provenind din lapte; produse lactate tartinabile:

– Produse lactate tartinabile:

 

– – Cu un conținut de grăsimi cuprins între 39 % și 60 % din greutate

 

– – Cu un conținut de grăsimi cuprins între 60 % și 75 % din greutate

 

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni de diferite grăsimi sau uleiuri prevăzute în acest capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare sau decât fracțiunile acestora de la poziția 1516:

 

– Margarină, exclusiv margarina lichidă:

 

– – Cu un conținut de grăsimi de lapte de peste 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

– Altele:

 

– – Cu un conținut de grăsimi de lapte de peste 10 %, dar care să nu depășească 15 % din greutate

 

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă):

 

– Altele, excluzând extracte de lemn dulce care conțin zaharoze în proporție de peste 10 % din greutate, dar care nu conțin alte substanțe adăugate

 

ex 1806

 

 

ex 1901

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

 

 

1901 20 00

 

 

 

1901 90

 

 

 

1901 90 99

 

ex 1902

 

 

 

 

 

 

1902 19

 

1902 20

 

 

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30

 

1902 40

 

1902 40 90

 

1904

 

 

 

 

 

ex 1905

 

 

 

 

1905 10 00

 

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao, excluzând pudra de cacao îndulcită numai cu adaos de zaharoză cu codul NC 1806 10

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401 – 0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

– Preparate pentru alimentația copiilor, ambalate pentru vânzarea cu amănuntul

 

– Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, de patiserie și a biscuiților de la poziția 1905

 

– Altele:

 

– – Altele:

 

– – – Altele

 

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cușcuș, chiar preparat:

 

– Paste alimentare nefierte, neumplute și nici altfel preparate:

 

– – Altele

 

– Paste făinoase umplute, fierte sau nefierte sau preparate în orice alt mod:

 

– – Altele:

 

– – – Fierte

 

– – – Altele

 

– Alte paste alimentare:

 

– Cușcuș:

 

– – Altele

 

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumb) sub formă de grăunțe, fulgi sau alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, crupelor și a grișului), parțial fierte sau preparate în orice alt mod, nemenționate sau nespecificate în altă parte

 

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; hostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare:

 

Pâine crocantă denumită „Knäckebrot”

 

1905 20

 

 

1905 31

 

1905 32

 

1905 40

 

1905 90

 

 

1905 90 45

 

1905 90 55

 

 

 

1905 90 60

 

1905 90 90

 

ex 2004

 

 

2004 10

 

 

2004 10 91

 

ex 2005

 

 

2005 20

 

2005 20 10

 

2105 00

 

 

ex 2106

 

 

2106 90

 

 

2106 90 92

 

 

 

 

 

2106 90 98

 

ex 2202

 

 

 

2202 90

 

– Turtă dulce

– Biscuiți la care s-au adăugat îndulcitori; vafe și alveole:

 

– – Biscuiți la care s-au adăugat îndulcitori

 

– – Vafe și alveole

 

– Pesmet, pâine prăjită și produse similare prăjite

 

– Altele:

 

– – Altele:

 

– – – Biscuiți

 

– – – Produse extrudate sau expandate, sărate sau aromatizate

 

– – – Altele:

 

– – – – La care s-au adăugat îndulcitori

 

– – – – Altele

 

Alte legume preparate sau conservate, altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

 

– Cartofi:

 

– – Altele:

 

– – – Sub formă de făină, griș sau fulgi

 

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

 

– Cartofi:

 

– – Sub formă de făină, griș sau fulgi

 

Înghețată și alte forme de gheață comestibilă cu sau fără cacao

 

Produse alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

– Altele:

 

– – Altele:

 

– – – Care nu conțin grăsimi care provin din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau feculă sau care conțin în greutate mai puțin de 1,5 % grăsimi care provin din lapte, mai puțin de 5 % zaharoză sau izoglucoză, mai puțin de 5 % glucoză, amidon sau feculă

 

– – – Altele

 

Ape, inclusiv ape minerale gazoase care conțin zahăr sau alte produse de îndulcit sau substanțe aroma-tizante și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009:

 

– Altele:

 

– – Altele, cu un conținut de grăsimi provenite din produsele cuprinse la pozițiile 0401-0404:

 

2202 90 91

2202 90 95

 

 

2202 90 99

 

ex 2208

 

 

 

2208 70

 

2208 90

 

 

 

 

 

 

 

2208 90 69

 

 

 

2208 90 78

 

ex 3302

 

 

 

 

 

3302 10

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10 29

 

3501

 

 

ex 3502

 

 

 

3502 20

 

 

 

 

3502 20 91

 

3502 20 99

 

– – – Mai puțin de 0,2 % din greutate

– – – egal sau mai mare de 0,2 %, dar care să nu depășească 2 %

 

– – – 2 % sau mai mult

 

Alcool etilic nedenaturat cu o concentrație de alcool în funcție de volum de până la 80 % vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase:

 

– Lichioruri

 

– Altele:

 

– – Alte rachiuri și băuturi spirtoase, prezentate în recipiente:

 

– – – De maximum 2 litri:

 

– – – – Altele:

 

– – – – – Alte băuturi spirtoase

 

– – – De peste 2 litri:

 

– – – – Alte băuturi spirtoase

 

Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau a mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor:

 

– De tipul celor utilizate în industria alimentară și de băuturi:

 

– – De tipul celor utilizate în industria băuturilor:

 

– – – Preparate care conțin toți agenții aromatizanți care caracterizează o băutură:

 

– – – – Altele:

 

– – – – – Altele

 

Cazeină, cazeinați și alți derivați din cazeină; cleiuri de cazeină

 

Albumine (inclusiv concentratele a două sau mai multe proteine de lactoserum, conținând în greutate calculată pe materie uscată, 80 % din proteinele de lactoserum), albuminați și alți derivați din albumine:

 

– Albumină din lapte, inclusiv concentratele de două sau mai multe proteine din lactoserum:

 

– – Altele:

 

– – – Uscate (în foi, solzi, fulgi, pudră)

 

– – – Altele

 

Partea V: Ouă

Codul NC

Denumirea

ex 0403 10 51 -ex 0403 10 99 și ex 0403 90 71 -ex 0403 90 99

1806

 

ex 1901

 

 

 

 

1902 11 00

 

ex 1904

 

 

 

 

 

ex 1905

 

 

 

 

1905 20

 

1905 31

 

1905 32

 

1905 40

 

ex 1905 90

 

ex 2105 00

 

2208

 

 

ex 2208 70

 

3502

 

 

 

3502 11 90

 

3502 19 90

 

Zară, lapte coagulat și smântână, iaurt, chefir și alte tipuri de lapte sau smântână fermentate sau acidulate, aromatizate sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao, concentrate sau nu sau cu adaos de zahăr sau îndul-citori, sau aromatizate sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao.Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao:

 

Preparate alimentare din produsele de la pozitüle 0401 – 0404, care nu conțin cacao sau care conțin mai puțin de 5 % în greutate cacao calculate pe o bază în întregime degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

– Paste alimentare crude, care nu sunt umplute sau preparate în alt mod, conținând ouă

 

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumb) sub formă de grăunțe, fulgi sau alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, crupelor și a grișului), parțial fierte sau preparate în orice alt mod, nemenționate sau nespecificate în altă parte

 

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; hostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare:

 

– Turtă dulce

 

– Biscuiți cu adaos de îndulcitori

 

– Vafe și alveole

 

– Pesmet, pâine prăjită și produse similare prăjite

 

– Altele, cu excepția produselor de la subpozițiile 1905 90 10-1905 90 30

 

Înghețată și alte forme de gheață comestibilă, care conțin cacao

 

Alcool etilic nedenaturat cu o concentrație de alcool în funcție de volum de până la 80 % vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase:

 

– – Lichioruri

 

Albumine (inclusiv concentratele a două sau mai multe proteine de lactoserum, conținând în greutate calculată pe materie uscată, 80 % din proteinele de lactoserum), albuminați și alți derivați din albumine:

 

– – – Alte ovalbumine uscate

 

– – – Alte ovalbumine

 

ANEXA XXI
LISTA ANUMITOR PRODUSE CARE CONȚIN ZAHĂR, ÎN SENSUL ACORDĂRII RESTITUIRII LA EXPORT MENȚIONATE ÎN SECȚIUNEA II A CAPITOLULUI III DIN PARTEA III

Produsele enumerate la litera (b) din partea X a anexei I.

ANEXA XXII
TABELE DE CORELARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 202

1. Regulamentul (CEE) nr. 234/68

Regulamentul (CEE) nr. 234/68  Prezentul regulament 
Articolul 1

Articolul 2

 

Articolele 3-5

 

Articolul 6

 

Articolul 7

 

Articolul 8

 

Articolul 9

 

Articolul 10 alineatul (1)

 

Articolul 10 alineatul (2)

 

Articolul 10a

 

Articolul 11

 

Articolul 12

 

Articolul 13

 

Articolul 14

 

Articolul 15

 

Articolul 16

 

Articolul 17

 

Articolul 18

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (m)

Articolul 54

 

Articolul 113

 

 

Articolul 173

 

Partea III capitolul II secțiunea I

 

Articolul 135

 

Articolul 129

 

Articolul 128

 

Articolul 159

 

Articolul 180

 

 

Articolul 195

 

Articolul 195

 

 

 

 

 

2. Regulamentul (CEE) nr. 827/68

Regulamentul (CEE) nr. 827/68  Prezentul regulament 
Articolul 1Articolul 2 alineatul (1)

 

Articolul 2 alineatul (2)

 

Articolul 2 alineatul (3)

 

Articolul 3

 

Articolul 4

 

Articolul 5 primul paragraf

 

Articolul 5 al doilea paragraf

 

Articolul 6

 

Articolul 7

 

Articolul 8

 

Articolul 9

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (u)Articolul 135

 

Articolul 129

 

Articolul 128

 

Articolul 159

 

 

Articolul 180

 

Articolul 182 alineatul (1)

 

Articolul 95

 

 

 

 

3. Regulamentul (CEE) nr. 2729/75

Regulamentul (CEE) nr. 2729/75  Prezentul regulament 
Articolul 1Articolul 2 alineatul (1)Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 3

 

Articolul 149Articolul 150Articolul 151

Articolul 152

 

4. Regulamentul (CEE) nr. 2759/75

Regulamentul (CEE) nr. 2759/75  Prezentul regulament 
Articolul 1Articolul 2

 

Articolul 3 alineatul (1) prima liniuță

 

 

Articolul 3 primul paragraf a doua liniuță

Articolul 3 al doilea paragraf

Articolul 3 al treilea paragraf

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (6) prima liniuță

Articolul 4 alineatul (6) a doua liniuță

Articolul 4 alineatul (6) a treia liniuță

Articolul 5 alineatele (1)-(3)

Articolul 5 alineatul (4) litera (a)

Articolul 5 alineatul (4) litera (b)

 

Articolul 5 alineatul (4) litera (c)

Articolul 6

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 8 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 8 alineatul (2)

 

Articolul 9

Articolul 10 alineatele (1)-(3)

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 11 alineatele (1)-(3)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 12

Articolul 13 alineatul (1)

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (q)Articolul 54

 

Articolul 31 alineatul (1) litera (e)

 

 

Articolul 10 alineatul (2)

 

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (1) litera (f)

Articolele 17 și 37

Articolul 42

Articolele 17 și 37 alineatul (1)

Articolul 43 litera (d)

 

Articolul 43

 

Articolul 24

Articolul 43 litera (a)

Articolul          24      alineatul          (1)      și articolul 31 alineatul (2)

Articolul 43

Articolul 25

Articolul 43

Articolul     130     și     articolul     161 alineatul (1)

Articolul     131     și     articolul     161 alineatul (2)

Articolele 132, 133 și articolul 161 alineatul (2)

Articolul     134     și     articolul     161 alineatul (3)

Articolul 135

Articolul 141

Articolul 143

Articolul 144

Articolul 148

Articolul 186 litera (b)

Articolul 162 alineatul (1)

 

Articolul 13 alineatul (2)Articolul 13 alineatele (3) și (4)Articolul 13 alineatul (5)

Articolul 13 alineatele (6)-(10)

Articolul 13 alineatul (11)

Articolul 13 alineatul (12)

Articolul 14

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 16

Articolul 19

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 20 alineatele (2)-(4)

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 27

 

Articolul 163Articolul 164Articolul 170

Articolul 167

Articolul 169

Articolul 170

Articolele 160 și 174

Articolul 129

Articolul 128

Articolul 159

Articolul 44

Articolul 46

Articolul 180

Articolul 192

Articolul 195

 

5. Regulamentul (CEE) nr. 2771/75

 

Regulamentul (CEE) nr. 2771/75  Prezentul regulament 
Articolul 1 alineatul (1)Articolul 1 alineatul (2)Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 3 alineatul (2)

 

Articolul 4

Articolul 5 alineatele (1)-(3)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 6 alineatele (1)-(3)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 7

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatele (3) și (4)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 8 alineatele (6)-(11)

Articolul 8 alineatul (12)

Articolul 8 alineatul (13)

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (s)Articolul 2 alineatul (1)Articolul 54

Articolul 116

Articolele 130 și 161

 

Articolul     131     și     articolul     161 alineatul (2)

Articolele 132, 133 și articolul 161 alineatul (2)

Articolul     134     și     articolul     161 alineatul (3)

Articolul 135

Articolul 141

Articolul 143

Articolul 144

Articolele 145 și 148

Articolul 186 litera (b)

Articolul 162 alineatul (1)

Articolul 163

Articolul 164

Articolul 170

Articolul 167

Articolul 169

Articolul 170

 

Articolul 9Articolul 10 alineatul (1) Articolul 10 alineatul (2) Articolul 11Articolul 13

Articolul 14 alineatul (1) litera (a) Articolul 14 alineatul (1) litera (b) Articolul 14 alineatele (2) și (3) Articolul 15

Articolele 16 și 17 Articolul 18 Articolul 19 Articolul 20

Articolul 21

 

Articolul 160 Articolul 129 Articolul 128 Articolul 159 —Articolul 44 Articolul 45 Articolul 46 Articolul 192 Articolul 195 —Articolul 180 —

 

6. Regulamentul (CEE) nr. 2777/75

Regulamentul (CEE) nr. 2777/75

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

 

Articolul 2 alineatul (1)

 

Articolul 2 alineatul (2)

 

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf

 

Articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf

 

Articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf

 

Articolul 3 alineatul (2)

 

Articolul 4

 

Articolul 5 alineatele (1)-(3)

 

Articolul 5 alineatul (4)

 

Articolul 6 alineatele (1)-(3)

 

Articolul 6 alineatul (4)

 

Articolul 7

 

Articolul 8 alineatul (1)

 

Articolul 8 alineatul (2)

 

Articolul 8 alineatele (3) și (4)

 

Articolul 8 alineatul (5)

 

Articolul 8 alineatele (6)-(10)

 

Articolul 8 alineatul (11)

 

Articolul 8 alineatul (12)

 

Articolul 9

 

Articolul 10 alineatul (1)

 

Articolul 10 alineatul (2)

 

Articolul 11

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (t)

Articolul 2 alineatul (1)

 

Articolul 54

 

Articolul 116

 

Articolele 130 și 161

 

Articolul     131     și     articolul     161 alineatul (2)

 

Articolele 132, 133 și articolul 161 alineatul (2)

 

Articolul     134     și     articolul     161 alineatul (3)

 

Articolul 135

 

Articolul 141

 

Articolul 143

 

Articolul 144

 

Articolele 145 și 148

 

Articolul 186 litera (b)

 

Articolul 162 alineatul (1)

 

Articolul 163

 

Articolul 164

 

Articolul 170

 

Articolul 167

 

Articolul 169

 

Articolul 170

 

Articolele 160 și 174

 

Articolul 129

 

Articolul 128

 

Articolul 159

 

Articolul 13

 

Articolul 14 alineatul (1) litera (a)

 

Articolul 14 alineatul (1) litera (b)

 

Articolul 14 alineatele (2) și (3)

 

Articolul 15

 

Articolele 16 și 17

 

Articolul 18

 

Articolul 19

 

Articolul 20

 

Articolul 21

 

 

Articolul 44

 

Articolul 45

 

Articolul 46

 

Articolul 192

 

Articolul 195

 

 

Articolul 180

 

 

 

7. Regulamentul (CEE) nr. 2782/75

Regulamentul (CEE) nr. 2782/75

 Prezentul regulament

Articolul 1

 

Articolul 2

 

Articolul 3

 

Articolul 4

 

Articolul 5

 

 

Articolul 6

 

 

Articolul 7

 

Articolul 8

 

Articolul 9

 

Articolul 10

 

Articolul 11

 

 

Articolul 12

 

 

Articolul 13

 

Articolul 14

 

Articolul 15

 

Articolul 16

 

Articolul 17

 

Articolul 121 litera (f) punctul (i)

 

Anexa XIV punctul C.I

 

Articolul 121 litera (f) punctul (ii)

 

Articolul 192

 

Anexa         XIV        punctul         C.II       și articolul 121 litera (f) punctul (iii)

 

Anexa XIV punctul C.II punctul 3 și articolul 121 litera (f) punctul (iii)

 

Articolul 121 litera (f) punctul (iv)

 

Articolul 121 litera (f) punctul (v)

 

Articolul 121 litera (f) punctul (vi)

 

Articolul 192

 

Anexa XIV punctul C.III punctele 1 și 2

 

Anexa XIV punctul C.III punctul 3 și articolul 121 litera (f) punctul (iii)

 

Articolul 121 litera (f) punctul (vii)

 

Articolul 121 litera (f)

 

Articolul 121 litera (f)

 

Articolele 192 și 194

 

Articolul 121 litera (f)

 

8. Regulamentul (CEE) nr. 707/76

Regulamentul (CEE) nr. 707/76

Prezentul regulament

Articolul 1

 

Articolele 2 și 3

 

Articolul 122

 

Articolul 127

 

9. Regulamentul (CEE) nr. 1055/77

Regulamentul (CEE) nr. 1055/77

Prezentul regulament

Articolul 1Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

 

Articolul 39 alineatele (1)-(4)Articolul 39 alineatul (5)

Articolul 39 alineatele (6) și (7)

Articolul 43

Articolul 39 alineatul (1) al doilea paragraf

 

10. Regulamentul (CEE) nr. 2931/79

Regulamentul (CEE) nr. 2931/79

Prezentul regulament

Articolul 1 Articolul 172

11. Regulamentul (CEE) nr. 3220/84

Regulamentul (CEE) nr. 3220/84

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatul (2) și alineatul (3) primul paragraf

Articolul 2 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatul (3) al treilea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 3 alineatele (2) și (3)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolele 4 și 5

 

Articolul 42 alineatul (1) primul paragraf litera (b)—

 

Articolul 43 litera (m) punctul (iv)

 

Anexa V punctul B.I și III

 

Anexa V punctul B.III

 

Articolul 43 litera (m)

 

Articolul 43

 

Anexa V punctul B.IV punctul 1

 

Articolul 43 și anexa V punctul B.II

 

Articolul 43

 

Anexa V punctul B.IV punctul 2

 

Anexa V punctul B.II

Articolul 43 litera (m) punctul (iv)

Articolul 43 litera (m)

 

12. Regulamentul (CEE) nr. 1898/87

Regulamentul (CEE) nr. 1898/87

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2

 

Articolul 3

 

Articolul 4 alineatele (1) și (3)

 

Articolul 4 alineatul (2)

 

Articolul 114 alineatul (1) coroborat cu punctul I din anexa XIIArticolul 114 alineatul (1) coroborat cu punctul II din anexa XII

Articolul 114 alineatul (1) coroborat cu punctul III din anexa XII

Articolul 114 alineatul (1) coroborat cu punctul IV din anexa XII

Articolul 121

 

13. Regulamentul (CEE) nr. 3730/87

Regulamentul (CEE) nr. 3730/87

Prezentul regulament

Articolul 1Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

 

Articolul 27 alineatele (1) și (2)Articolul 27 alineatul (3)

Articolul 27 alineatul (4)

Articolul 27 alineatul (5)

Articolul 43

 

14. Regulamentul (CEE) nr. 1186/90

Regulamentul (CEE) nr. 1186/90

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

 

Articolul 1 alineatul (2)

 

Articolul 2 litera (a)

 

Articolul 2 litera (b)

 

Articolul 3

 

Anexa     V     punctul     A.V     primul paragraf

 

Articolul 43 litera (m)

 

Articolul 43 litera (m)

 

Articolul 43 litera (m) punctul (iii)

 

Articolul 194

 

15. Regulamentul (CEE) nr. 1906/90

Regulamentul (CEE) nr. 1906/90

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

 

Articolul 1 alineatul (3)

 

Articolul 1 alineatul (3a)

 

Articolul 2 alineatul (1)

 

Articolul 2 alineatele (2)-(4)

 

Articolul 2 alineatele (5)-(7)

 

Articolul 2 alineatul (8)

 

Articolul 3 alineatele (1) și (2)

 

Articolul 3 alineatul (3)

 

Articolul 4

 

Articolul 5 alineatele (1)-(5)

 

Articolul 5 alineatul (6)

 

Articolul 6

 

Articolul 7

 

Articolul 8

 

Articolul 9

 

Articolul 10

 

Articolul 11

 

Anexa XIV punctul B.I punctul 1

Articolul 121 litera (e) punctul (ii)

 

Anexa XIV punctul B.I punctul 2

 

Anexa XIV punctul B.I punctul 3

 

Anexa XIV punctul B.II punctul 1

 

Articolul 121 litera (e) punctul (i)

 

Anexa XIV punctul B.II punctele 2-4

 

Articolul 121 litera (e) punctul (i)

 

Anexa XIV punctul B.III punctele 1 și 2

 

Anexa XIV punctul B.III punctul 3

 

Articolul 121 litera (e) punctul (iv)

 

Articolul 121 litera (e) punctul (iv)

 

Articolul 121 litera (e) punctul (v) și articolul 194

 

Articolul 121 litera (e) punctul (vi)

 

Articolul 121 litera (e) punctul (vii) și articolul 194

 

Articolele 192 și 194

 

Articolul 121 litera (e)

 

Articolul 194

 

Articolul 194

 

16. Regulamentul (CEE) nr. 2204/90

 Regulamentul (CEE) nr. 2204/90

 Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

 

Articolul 1 alineatul (2)

 

Articolul 2

 

 

Articolul 3 alineatul (1)

 

 

Articolul 3 alineatul (2)

 

Articolul 3 alineatul (3)

 

Articolul 4

 

Articolul 5

 

Articolul 119

 

Articolul 121 litera (i)

 

Articolul 119 coroborat cu punctul 2 din partea V din anexa III

 

Articolele           121       litera         (i)       și articolul 194

 

Articolele 192 și 194

 

Articolul 194

 

 

Articolul 121

 

17. Regulamentul (CEE) nr. 2075/92

Regulamentul (CEE) nr. 2075/92

Prezentul regulament

Articolul 1

 

Articolul 13

 

Articolul 14a

 

Articolul 15

 

Articolul 16 alineatul (1)

 

Articolul 16 alineatul (2)

 

Articolul 16a

 

Articolul 17

 

Articolul 18

 

Articolul 20

 

Articolul 21

 

Articolele 22 și 23

 

Articolul 24

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (n)

 

Articolul 104 alineatele (1) și (2)

 

Articolul 104 alineatul (3)

 

Articolul 135

 

Articolul 129

 

Articolul 128

 

Articolul 159

 

Articolul 194

 

Articolul 180

 

 

Articolul 192

 

Articolul 195

 

 

18. Regulamentul (CEE) nr. 2077/92

Regulamentul (CEE) nr. 2077/9 

Prezentul regulament

Articolele 1, 2 și articolul 4 alineatul (1)

 

Articolul 3, articolul 4 alineatele (2) și (3) și articolele 5 și 6

 

Articolul 7

 

Articolul 8

 

Articolul 9

 

Articolul 10

 

Articolele 11 și 12

 

Articolul 123

 

 

Articolul 127

 

 

Articolul 177

 

Articolul 178

 

Articolul 127

 

Articolul 126

 

Articolul 127

 

19. Regulamentul (CEE) nr. 2137/92

 Regulamentul (CEE) nr. 2137/92

 Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2 primul paragraf litera (a)

 

Articolul 2 primul paragraf litera (b)

 

Articolul 2 al doilea paragraf

 

Articolul 3 alineatul (1)

 

Articolul 3 alineatul (2) primul și al doilea paragraf

 

Articolul 3 alineatul (2) al treilea paragraf

 

Articolul 3 alineatul (3)

 

Articolul 4 alineatul (1)

 

Articolul 4 alineatul (2)

 

Articolul 4 alineatul (3)

 

Articolul 5

 

Articolul 6

 

Articolul 7 alineatul (1)

 

Articolul 7 alineatul (2)

 

Articolul 7 alineatul (3)

 

Articolul 9

 

Articolul 42 alineatul (1) al doilea paragraf

Anexa V punctele C.I și IV

 

Anexa V punctul C.I

 

Anexa V punctul C.IV al doilea paragraf

 

Anexa V punctul C.II

 

Anexa V punctul C.III punctul 1

 

Anexa V punctul C.III punctul 2 și articolul 43 litera (m)

 

Articolul 43 litera (m)

 

Articolul 43 litera (m)

 

Anexa V punctul C.V

 

Articolul 43 litera (m)

 

Articolul 42 alineatul (2)

 

Articolul 43 litera (m)

 

 

Articolul 43 litera (m)

 

 

 

20. Regulamentul (CEE) nr. 404/93

Regulamentul (CEE) nr. 404/93

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatele (1) și (2)

Articolul 1 alineatul (3)

 

Articolul 2

 

Articolul 3

 

Articolul 4

 

Articolul 15 alineatul (1)

 

Articolul 15 alineatele (2)-(4)

 

Articolul 15 alineatul (5)

 

Articolul 21

 

Articolul 22

 

Articolul 23

 

Articolul 24

 

Articolul 27

 

Articolul 28

 

Articolul 29

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (k)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

 

Articolul 113 alineatele (1) și (2)

 

Articolul 113 alineatul (3)

 

Articolele 121 și 194

 

Articolul 135

 

Articolul 141

 

Articolul 143

 

Articolul 128

 

Articolul 129

 

Articolul 159

 

Articolul 180

 

Articolul 195

 

 

Articolul 192

 

20a. Regulamentul (CEE) nr. 1868/94

Regulamentul (CEE) nr. 1868/94

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1) și alineatul (2) primul paragraf

 

Articolul 4

 

Articolul 4a

 

Articolul 5

 

Articolul 6

 

Articolul 7

 

Articolul 8

 

Articolul 55 alineatul (1) litera (c)

Articolul 84a alineatele (1) și (2)

 

Articolul 84a alineatul (3)

 

Articolul 95a alineatul (2)

 

Articolul 95a alineatul (1)

 

Articolul 84a alineatele (4) și (5)

 

Articolul 84a alineatul (6)

 

Articolele 85 litera (d) și 95a alineatul (3)

 

21. Regulamentul (CE) nr. 2991/94

Regulamentul (CE) nr. 2991/94

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2

 

Articolul 3

 

Articolul 4

 

Articolul 5

 

Articolul 6

 

Articolul 7

 

Articolul 8

 

Articolul 9

 

Articolul 10

 

Articolul 115

Articolul 115 coroborat cu punctul I din anexa XV

 

Articolul 115 coroborat cu punctul II din anexa XV

 

Articolul 115 coroborat cu punctul III punctul 1 din anexa XV

 

Articolul 115 coroborat cu punctul III punctele 2 și 3 din anexa XV

 

Articolul 115 coroborat cu punctul IV din anexa XV

 

Articolul 115 coroborat cu punctul V din anexa XV

 

Articolul 121

 

 

Articolul 115 coroborat cu punctul VI din anexa XV

 

22. Regulamentul (CE) nr. 2200/96

Regulamentul (CE) nr. 2200/96

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatele (1) și (2)

Articolul 1 alineatul (3)

 

Articolul 46

 

Articolul 47

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (i)

Articolul 3 alineatul (2)

 

Articolul 195

 

 

23. Regulamentul (CE) nr. 2201/96

Regulamentul (CE) nr. 2201/96

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatele (1) și (2)Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 29

Articolul 30

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (j)Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 195

 

24. Regulamentul (CE) nr. 2597/97

Regulamentul (CE) nr. 2597/97

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

 

Articolul 1 alineatul (2)

 

 

Articolul 2

 

 

Articolul 3

 

 

Articolul 4

 

 

Articolul 5

 

 

Articolul 6

 

 

Articolul 7 alineatul (1)

 

 

Articolul 7 alineatul (2)

 

Articolul 114 alineatul (2)

 

Articolul 114 alineatul (2) coroborat cu punctul I din anexa XIII

 

Articolul 114 alineatul (2) coroborat cu punctul II din anexa XIII

 

Articolul 114 alineatul (2) coroborat cu punctul III punctele 1 și 2 din Anexa XIII

 

Articolul 114 alineatul (2) coroborat cu punctul III punctul 3 din anexa XIII

 

Articolul 114 alineatul (2) coroborat cu punctul IV din anexa XIII

 

Articolul 114 alineatul (2) coroborat cu punctul V din anexa XIII

 

Articolul 114 alineatul (2) coroborat cu punctul VI din anexa XIII

 

Articolul 121

 

25. Regulamentul (CE) nr. 1254/1999

Regulamentul (CE) nr. 1254/1999

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

 

Articolul 1 alineatul (2)

 

Articolul 2

 

Articolul 26 alineatul (1)

 

Articolul 26 alineatul (2)

 

Articolul 26 alineatul (3)

 

Articolul 26 alineatul (4)

 

 

Articolul 26 alineatul (5)

 

 

Articolul 27 alineatul (1)

 

 

Articolul 27 alineatul (2)

 

Articolul 27 alineatul (3)

 

 

Articolul 27 alineatul (4) primul paragraf

 

Articolul 27 alineatul (4) al doilea paragraf

 

Articolul 28

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (o)

 

Articolul 2 alineatul (1)

 

Articolul 54

 

Articolul 34

 

Articolul 8 alineatul 1 litera (d)

 

Articolul 31 alineatul (1) litera (c)

 

Articolul          8      alineatul          (3)       și articolul 31 alineatul (1) al doilea paragraf

 

Articolul          31      alineatul          (2)      și articolul 43

 

Articolul 7, articolul 10 litera (d), articolul 14 și articolul 43 litera (a)

 

Articolul 21 alineatul (2)

 

Articolul        21        alineatul        (1), articolul 40 și articolul 43 litera (e)

 

Articolul 43

 

 

Articolul 14

 

 

Articolul 25 și articolul 43 litera (e)

 

Articolul 29 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 29 alineatul (1) al doilea paragraf

 

Articolul 29 alineatul (1) al treilea paragraf

 

Articolul 29 alineatul (1) al patrulea paragraf

 

Articolul 29 alineatul (2)

 

Articolul 30

 

Articolul 31

 

Articolul 32 alineatul (1) primul paragraf și alineatele (2) și (3)

 

Articolul 32 alineatul (1) al doilea paragraf

 

Articolul 32 alineatul (4)

 

Articolul 33 alineatul (1)

 

Articolul 33 alineatul (2)

 

Articolul 33 alineatele (3) și (4)

 

Articolul 33 alineatul (5)

 

Articolul 33 alineatele (6)-(9) primul paragraf

 

Articolul 33 alineatul (9) al doilea paragraf

 

Articolul 33 alineatul (10)

 

Articolul 33 alineatul (11)

 

Articolul 33 alineatul (12)

 

Articolul 34

 

Articolul 35 alineatul (1)

 

Articolul 35 alineatul (2)

 

Articolul 36

 

Articolul 37

 

Articolul 38

 

Articolul 39 alineatul (1)

 

Articolul 39 alineatele (2)-(4)

 

Articolul 40

 

Articolul 41

 

Articolele 42 și 43

 

Articolul 44

 

Articolul 45

 

Articolele 46-49

 

Articolul 50 prima liniuță

 

Articolul 50 a doua liniuță

 

Articolul 130

Articolele 130 și 161

 

Articolul     131     și     articolul     161 alineatul (2)

 

Articolele 132, 133 și articolul 161 alineatul (2)

 

Articolul     134     și     articolul     161 alineatul (3)

 

Articolul 135

 

Articolul 141

 

Articolul 144

 

Articolul 146 alineatul (1)

 

Articolul 148

 

Articolul 162 alineatul (1)

 

Articolul 163

 

Articolul 164

 

Articolul 170

 

Articolul 167

 

Articolul 168

 

Articolul 167 alineatul (7)

 

Articolul 169

 

Articolul 170

 

Articolele 160 și 174

 

Articolul 129

 

Articolul 128

 

Articolul 159

 

Articolele 42 și 43

 

Articolul 186 litera (a)

 

Articolul 44

 

Articolul 46

 

Articolul 180

 

Articolul 192

 

Articolul 195

 

 

Articolul 190

 

 

 

Articolul 191

 

26. Regulamentul (CE) nr. 1255/1999

Regulamentul (CE) nr. 1255/1999

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2

 

Articolul 4 alineatul (1)

 

Articolul 4 alineatul (2)

 

Articolul 5

 

 

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf

 

Articolul 6 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf

 

Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf litera (a) prima liniuță

 

Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf litera (a) a doua și a treia liniuță și litera (b)

 

Articolul 6 alineatul (2) paragraful al doilea

 

Articolul 6 alineatul (3) primul paragraf

 

Articolul 6 alineatul (3) paragraful al doilea

 

Articolul 6 alineatul (3) paragraful al treilea

 

Articolul 6 alineatul (3) al patrulea paragraf

 

Articolul 6 alineatul (4) primul paragraf și al doilea paragraf prima teză

 

Articolul 6 alineatul (4) paragraful al doilea teza a doua

 

Articolul 6 alineatul (5)

 

Articolul 6 alineatul (6)

 

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf

 

Articolul 7 alineatul (1) paragraful al doilea

 

Articolul 7 alineatul (1) paragraful al treilea

 

Articolul 7 alineatul (2)

 

Articolul 7 alineatul (4)

 

Articolul 8 alineatul (1)

 

Articolul 8 alineatele (2) și (3)

 

Articolul 9 alineatul (1)

 

Articolul 9 alineatul (2)

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (p)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (v)

 

Articolul 8 alineatul (1) litera (e)

 

Articolul 8 alineatul (3)

 

 

 

Articolul          15      alineatul          (1)      și articolul 22

 

Articolul 15 alineatul (2)

 

Articolul 10 alineatul (1) litera (e)

 

Articolul            10        coroborat            cu articolul 43 litera (a)

 

Articolul            10        coroborat            cu articolul 43 litera (a)

 

Articolul 28 litera (a)

 

Articolul 29

 

Articolul 43 litera (d) punctul (i)

 

Articolul 43 litera (d) punctul (iii)

 

Articolul 25 și articolul 43 litera (f)

 

 

Articolul 43 litera (d) punctul (iii)

 

 

Articolul 6 alineatul (2) literele (b) și (c)

 

Articolul 10 alineatul (1) litera (f), articolul     16     primul     paragraf     și articolul 43 litera (a)

 

Articolul 23 și articolul 43 litera (a)

 

Articolul 43 litera (l)

 

Articolul 16 al doilea paragraf

 

Articolul 25 și articolul 43 litera (e)

 

Articolul 28 litera (b)

 

Articolul 30 și articolul 43 litera (d) punctele (i) și (iii)

 

Articolul 31 alineatul (1) litera (d) și articolul 36 alineatul (1)

 

Articolul 31 alineatul (2)

 

Articolul 9 alineatul (3)Articolul 9 alineatul (4)

 

 

Articolul 10 litera (a)

 

articolul 10 litera (b)

 

 

articolul 10 litera (c)

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 26 alineatul (1)

Articolul 26 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 26 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 26 alineatul (3)

 

Articolul 27

Articolul 28

Articolul 29 alineatele (1)-(3)

Articolul 29 alineatul (4)

Articolul 30

Articolul 31 alineatul (1)

Articolul 31 alineatul (2)

Articolul 31 alineatele (3) și (4)

Articolul 31 alineatul (5)

Articolul 31 alineatele (6)-(12)

Articolul 31 alineatul (13)

Articolul 31 alineatul (14)

Articolul 32

Articolul 33 alineatul (1)

Articolul 33 alineatul (2)

Articolul 34

Articolul 35

Articolul 36 alineatul (1)

Articolul 36 alineatele (2)-(4)

Articolul 37

Articolul 38

Articolul 39

Articolul 40

Articolele 41 și 42

Articolul 43

Articolul 44

Articolul 45

 

Articolul 43 litera (d) punctul (iii)Articolul 36 alineatul (2)

 

 

Articolul          15      alineatul          (3)      și articolul 43

Articolul 29 al doilea paragraf, articolul     30     primul     paragraf     și articolul 31 alineatul (2)

Articolul 43

Articolul 99

Articolul 100

Articolul 101

Articolul 102

Articolele 99-102

Articolele 130 și 161

Articolul     131     și     articolul     161 alineatul (2)

Articolele 132, 133 și 161 alineatul (2)

Articolul     134     și     articolul     161 alineatul (3)

Articolul 135

Articolul 141

Articolul 144

Articolele 145 și 148

Articolul 171

Articolul 162 alineatele (1) și (2)

Articolul 163

Articolul 164

Articolul 170

Articolul 167

Articolul 169

Articolul 170

Articolul 160

Articolul 129

Articolul 128

Articolul 187

Articolul 159

Articolul 44

Articolul 46

Articolul 180

Articolul 181

Articolul 183

Articolul 192

Articolul 195

Articolul 190

 

Articolul 46Articolul 47 prima liniuță

Articolul 47 a doua liniuță

 

— —Articolul 191

 

27. Regulamentul (CE) nr. 2250/1999

Regulamentul (CE) nr. 2250/1999

Prezentul regulament

Articolul 1 Articolul 2 alineatul (1) coroborat cu anexa III partea V punctul 1

28. Regulamentul (CE) nr. 1493/1999

Regulamentul (CE) nr. 1493/1999

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatele (1) și (2)

Articolul 1 alineatul (4)

 

Articolele 74 și 75

 

Articolul 76

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (1)

Articolul 3 alineatul 1 litera (d)

 

Articolul 195

 

 

29. Regulamentul (CE) nr. 1673/2000

Regulamentul (CE) nr. 1673/2000

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2) litera (a)

 

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

 

Articolul 1 alineatul (3)

 

Articolul 2 alineatul (1)

 

Articolul 2 alineatul (2)

 

Articolul 2 alineatele (3) și (4)

 

Articolul 2 alineatul (5)

 

Articolul 3 alineatele (1) și (3)

 

Articolul 3 alineatele (2), (4) și (5)

 

Articolul 4

 

Articolul 5

 

Articolul 6

 

Articolul 7

 

Articolul 8

 

Articolul 9 primul paragraf

 

Articolul 9 al doilea paragraf

 

Articolul 10

 

Articolul 11

 

Articolul 12

 

Articolul 13

 

Articolul 14 prima liniuță

 

Articolul 14 a doua liniuță

 

Articolul 15

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (h)

Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

 

Articolul 91 alineatul (2)

 

 

Articolul 91 alineatul (1)

 

Articolul 193

 

Articolul 92

 

Articolul 93

 

Articolul 94

 

 

 

Articolele 130 și 157

 

Articolul 128

 

Articolul 159

 

Articolul 180

 

Articolul 95

 

Articolul 194

 

Articolul 195

 

Articolul 190

 

 

 

 

Articolul 191

 

 

30. Regulamentul (CE) nr. 2529/2001

Regulamentul (CE) nr. 2529/2001

Prezentul regulament

Articolul 1Articolul 2

 

 

Articolul 12

 

 

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 13 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 13 alineatul (1) al patrulea paragraf

Articolul 13 alineatul (2)

 

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16 alineatele (1)-(3)

Articolul 16 alineatul (4) literele (a) și (b)

Articolul 16 alineatul (4) literele (c)-(e)

Articolul 17

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22 alineatul (1)

Articolul 22 alineatele (2)-(4)

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 27

Articolul 28

Articolul 29

Articolul 30

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (r)Articolul 54

 

 

Articolul 31 alineatul (1) litera (f) și articolul 38

 

 

Articolele 130 și 161

 

Articolul     132     și     articolul     161 alineatul (2)

Articolul     131     și     articolul     161 alineatul (2)

Articolul     133     și     articolul     161 alineatul (2)

Articolul     134     și     articolul     161 alineatul (3)

Articolul 135

Articolul 141

Articolul 144

Articolul 145

 

Articolul 148

 

Articolele 160 și 174

Articolul 129

Articolul 128

Articolul 159

Articolele 42 și 43

Articolul 186 litera (a)

Articolul 44

Articolul 46

Articolul 180

Articolul 192

Articolul 195

Articolul 191

Articolul 190

 

31. Regulamentul (CE) nr. 670/2003

Regulamentul (CE) nr. 670/2003

Prezentul regulament

Articolul 1 Articolul 2 Articolul 3Articolul 4 alineatul (1) Articolul 4 alineatul (2)

 

Articolul 4 alineatul (3)

 

Articolul 1 alineatul (3) litera (a) Articolul 120Articolul 189 Articolele 130 și 161

Articolele 131, 132 și articolul 161 alineatul (2)

Articolul     133     și     articolul     161 alineatul (2)

 

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 5

Articolul 6 alineatele (1)-(3) Articolul 6 alineatul (4) Articolul 7

Articolul 8 alineatul (1) Articolul 8 alineatul (2) Articolul 9

Articolul 10 alineatul (1) Articolul 10 alineatul (2) Articolul 10 alineatul (3)

 

Articolul 11 Articolul 12 Articolul 13 Articolul 14

Articolul 15 litera (a)

Articolul 15 litera (b)

 

Articolul     134     și     articolul     161 alineatul (3)Articolul 135 Articolul 144 Articolele 145 și 148 Articolul 160 Articolul 129 Articolul 128 Articolul 159 Articolul 180

Articolul 183 alineatul (4)

Articolul     182           alineatul     (4)     și articolul 184 alineatul (3)

Articolul 192 Articolul 195 —

— —

Articolul 191

 

32. Regulamentul (CE) nr. 1784/2003

Regulamentul (CE) nr. 1784/2003

Prezentul regulament

Articolul 1Articolul 2

 

Articolul 3

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (1)

 

 

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 6 litera (a)

Articolul 6 litera (b)

Articolul 6 litera (c)

Articolul 6 litera (d)

Articolul 6 litera (e)

Articolul 7

Articolul 8 alineatele (1) și (2)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 9 alineatul (2)

 

Articolul 10 alineatul (1)

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (a)Articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (i)

Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (2) litera (a), articolul 10 litera (a) și articolul 43 litera (a)

Articolul 11

Articolul 18

Articolele 41 și articolul 43 litera (j)

Articolul 43 litera (a)

Articolul 43 litera (c)

Articolul 43 litera (d)

Articolul 43 litera (f)

Articolul 47

Articolul 96

Articolul 98

Articolele 130 și 161

 

Articolul     131     și     articolul     161 alineatul (2)

Articolele 132, 133 și articolul 161 alineatul (2)

Articolul     134     și     articolul     161 alineatul (3)

Articolul 135

 

Articolul 10 alineatele (2) și (3)

Articolul 10 alineatul (4)

 

Articolul 11

 

Articolul 12 alineatele (1)-(3)

 

Articolul 12 alineatul (4) primul paragraf

 

Articolul 12 alineatul (4) al doilea paragraf

 

Articolul 13 alineatul (1)

 

Articolul 13 alineatul (2)

 

Articolul 13 alineatul (3)

 

Articolul 14

 

Articolul 15 alineatele (1) și (3)

 

Articolul 15 alineatul (2)

 

Articolul 15 alineatul (4)

 

Articolul 16

 

Articolul 17

 

Articolul 18

 

Articolul 19

 

Articolul 20 alineatul (1)

 

Articolul 20 alineatul (2)

 

Articolul 21

 

Articolul 22

 

Articolul 23

 

Articolul 24

 

Articolul 25

 

Articolul 26

 

Articolul 27

 

Articolul 28

 

Articolul 29

 

Articolul 30

 

Articolul 136

Articolul 143

 

Articolul 141

 

Articolul 144

 

Articolele 145 și 148

 

Articolul 146 alineatul (2)

 

Articolul 162 alineatele (1) și (2)

 

Articolul 163

 

Articolul 164

 

Articolul 167

 

Articolul 166

 

Articolul 164 alineatul (4)

 

Articolele 165 și 170

 

Articolul 162 alineatul (3)

 

Articolul 169

 

Articolul 170

 

Articolele 160 și 174

 

Articolul 129

 

Articolul 128

 

Articolul 187

 

Articolul 159

 

Articolul 180

 

Articolul 192

 

Articolul 195

 

 

Articolul 191

 

Articolul 190

 

 

 

33. Regulamentul (CE) nr. 1785/2003

Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 Prezentul regulament
Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1)

 

Articolul 2 alineatul (2)

 

Articolul 3

 

Articolul 4

 

Articolul 6 alineatul (1)

 

Articolul 6 alineatul (2) prima teză

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (b)

Articolul 2 alineatul (1)

 

Articolul 5

 

Articolul 3 alineatul (1) litera (d)

 

 

Articolul 8 alineatul (1) litera (b)

 

Articolul 8 alineatul (2)

 

Articolul 6 alineatul (2) a doua și a treia tezăArticolul 6 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 7 alineatele (4) și (5)

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 10 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 10 alineatul (1a)

Articolul 10 alineatul (2)

 

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 11a

Articolul 11b

Articolul 11c

Articolul 11d

Articolul 12

Articolul 13 alineatele (1)-(3)

Articolul 13 alineatul (4)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 14 alineatele (3) și (4)

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17 alineatul (1) litera (a) a primului paragraf

Articolul 17 alineatul (1) primul paragraf literele (b) și (c)

Articolul 17 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 21 alineatul (2)

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 25

 

Articolul 41 și articolul 43 litera (j)

Articolul 43 literele (a) și (k)

Articolul 10 litera (b) și articolul 12

Articolul 19 și articolul 43 litera (b)

Articolul 25 și articolul 43 litera (e)

Articolul 43

Articolul 48

Articolul 192

Articolele 130 și 161

 

Articolul     131     și     articolul     161 alineatul (2)

Articolele 132, 133 și articolul 161 alineatul (2)

Articolul 130

Articolul     134     și     articolul     161 alineatul (3)

Articolul 135

Articolul 143

Articolul 137

Articolul 138

Articolul 139

Articolul 140

Articolul 141

Articolul 144

Articolul 148

Articolul 162 alineatele (1) și (2)

Articolul 163

Articolul 164

Articolul 167

Articolul 164 alineatul (4)

Articolul 167 alineatul (7)

 

Articolul 167 alineatul (6)

 

Articolul 170

 

Articolul 167 alineatul (7)

Articolul 169

Articolul 170

Articolele 160 și 174

Articolul 129

Articolul 128

Articolul 187

Articolul 159

Articolul 180

Articolul 192

 

Articolul 6 alineatul (2) a doua și a treia tezăArticolul 6 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 7 alineatele (4) și (5)

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 10 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 10 alineatul (1a)

Articolul 10 alineatul (2)

 

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 11a

Articolul 11b

Articolul 11c

Articolul 11d

Articolul 12

Articolul 13 alineatele (1)-(3)

Articolul 13 alineatul (4)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 14 alineatele (3) și (4)

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17 alineatul (1) litera (a) a primului paragraf

Articolul 17 alineatul (1) primul paragraf literele (b) și (c)

Articolul 17 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 21 alineatul (2)

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 25

 

Articolul 41 și articolul 43 litera (j)

Articolul 43 literele (a) și (k)

Articolul 10 litera (b) și articolul 12

Articolul 19 și articolul 43 litera (b)

Articolul 25 și articolul 43 litera (e)

Articolul 43

Articolul 48

Articolul 192

Articolele 130 și 161

 

Articolul     131     și     articolul     161 alineatul (2)

Articolele 132, 133 și articolul 161 alineatul (2)

Articolul 130

Articolul     134     și     articolul     161 alineatul (3)

Articolul 135

Articolul 143

Articolul 137

Articolul 138

Articolul 139

Articolul 140

Articolul 141

Articolul 144

Articolul 148

Articolul 162 alineatele (1) și (2)

Articolul 163

Articolul 164

Articolul 167

Articolul 164 alineatul (4)

Articolul 167 alineatul (7)

 

Articolul 167 alineatul (6)

 

Articolul 170

 

Articolul 167 alineatul (7)

Articolul 169

Articolul 170

Articolele 160 și 174

Articolul 129

Articolul 128

Articolul 187

Articolul 159

Articolul 180

Articolul 192

 

34. Regulamentul (CE) nr. 1786/2003

Regulamentul (CE) nr. 1786/2003 Prezentul regulament
Articolul 1Articolul 2

 

Articolul 3

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9 primul paragraf

Articolul 9 al doilea paragraf

Articolul 10 literele (a) și (b)

Articolul 10 litera (c)

 

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 20 litera (a)

Articolul 20 litera (b)

Articolul 20 litera (c)

Articolul 20 litera (d)

Articolul 20 litera (e)

Articolul 20 litera (f)

Articolul 20 litera (g)

Articolul 20 litera (h)

Articolul 21

Articolul 22

 

Articolul 1 alineatul 1 litera (d)Articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (i)

 

Articolul 86 alineatul (1)

Articolul 88 alineatul (1)

Articolul 89

Articolul 88 alineatul (2)

Articolul 87

Articolul 192

Articolul 86 alineatul (2)

Articolul 90 litera (i)

Articolul 90 litera (b)

Articolul 86 alineatul (1) litera (a) și articolul 90 litera (e)

 

Articolul 90 litera (a)

Articolul 90 litera (g)

Articolul 194

Articolul 135

Articolul 129

Articolul 128

Articolul 159

Articolul 180

Articolul 195

Articolul 90

Articolul 194

Articolul 90 litera (c)

Articolul 90 litera (f)

Articolul 90 litera (d)

Articolul 194

Articolul 90 litera (g)

Articolul 90 litera (h)

Articolul 192

 

Articolul 23Articolul 24

Articolul 25

 

Articolul 184 alineatul (1)Articolul 190

 

35. Regulamentul (CE) nr. 1788/2003

Regulamentul (CE) nr. 1788/2003

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2

 

Articolul 3

 

Articolul 4

 

Articolul 5

 

Articolul 6

 

Articolul 7

 

Articolul 8

 

Articolul 9

 

Articolul 10

 

Articolul 11

 

Articolul 12

 

Articolul 13

 

Articolul 14

 

Articolul 15

 

Articolul 16

 

Articolul 17

 

Articolul 18

 

Articolul 19

 

Articolul 20

 

Articolul 21

 

Articolul 22

 

Articolul 23

 

Articolul 24

 

Articolul 25

 

Articolul 26

 

Articolul 66 și articolul 78 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 78 alineatul (1) al doilea paragraf

 

Articolul 78 alineatele (2)-(4)

 

Articolul 79

 

Articolul 65

 

Articolul 67

 

Articolul 68

 

Articolul 69

 

Articolul 70

 

Articolul 80

 

Articolul 81

 

Articolul 83

 

Articolul 84

 

Articolul 71

 

Articolul 72

 

Articolul 73

 

Articolul 74

 

Articolul 75

 

Articolul 76

 

Articolul 77

 

Articolul 82

 

 

Articolul 195

 

Articolul 85

 

 

 

36. Regulamentul (CE) nr. 797/2004

Regulamentul (CE) nr. 797/2004

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

 

Articolul 1 alineatul (3) primul paragraf prima teză

 

Articolul 1 alineatul (3) primul paragraf a doua teză și al doilea paragraf

 

Articolul 105 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (3) litera (b)

 

Articolul 180

 

Articolul 105 alineatul (2)

 

Articolul 2

Articolul 3

 

Articolul 4 alineatul (1)

 

Articolul 4 alineatele (2) și (3)

 

Articolul 5

 

Articolul 6

 

Articolul 7

 

Articolul 8

 

Articolul 106

Articolul 107

 

Articolul 190

 

Articolul 108

 

Articolul 109

 

Articolul 195

 

Articolul 184 alineatul (2)

 

 

37. Regulamentul (CE) nr. 865/2004

Regulamentul (CE) nr. 865/2004 Prezentul regulament
Articolul 1Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 6

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 8

Articolul 9 litera (a)

Articolul 9 literele (b) și (c)

 

Articolul 9 litera (d)

Articolul 9 litera (e)

Articolul 10 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (4)

 

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 19

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (g)Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 118

Articolul 113

Articolul 194

Articolul 121 litera (h)

Articolele 31 și 33

Articolul 125

Articolul 123

Articolul 103

Articolul 127

Articolul 103 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 194

Articolul 127

Articolul 130

 

Articolul 131

 

Articolele 132 și 133

Articolul 161

Articolul     134     și     articolul     161 alineatul (3)

Articolul 135

Articolul 186 litera (b)

Articolul 129

Articolul 128

Articolul 160

Articolul 159

Articolul 180

Articolul 192

Articolul 195

Articolul 191

 

Articolul 20 Articolul 24Articolul 25

 

Articolul 190 ——

 

38. Regulamentul (CE) nr. 1947/2005

Regulamentul (CE) nr. 1947/2005

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2

 

Articolul 3

 

Articolul 4 alineatul (1)

 

Articolul 4 alineatul (2)

 

Articolul 4 alineatul (3)

 

Articolul 5

 

Articolul 6 alineatul (1)

 

Articolul 6 alineatul (2)

 

Articolul 7

 

Articolul 8 alineatul (1)

 

Articolul 8 alineatul (2)

 

Articolul 9

 

Articolul 10

 

Articolul 11

 

Articolul 12

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (e)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

 

 

Articolul 130

 

Articolul 131

 

Articolele 132 și 133

 

Articolul 135

 

Articolul 129

 

Articolul 128

 

Articolul 159

 

Articolul 180

 

Articolul 182 alineatul (2)

 

Articolul 192

 

Articolul 195

 

Articolul 134

 

 

39. Regulamentul (CE) nr. 1952/2005

Regulamentul (CE) nr. 1952/2005 Prezentul regulament
Articolul 1

Articolul 2

 

Articolul 3

 

Articolul 4

 

Articolul 5

 

Articolul 6

 

Articolul 7

 

Articolul 8

 

Articolul 9

 

Articolul 10 alineatul (1)

 

Articolul 10 alineatul (2)

 

Articolul 11

 

Articolul 12

 

Articolul 13

 

Articolul 14

 

Articolul 15

 

Articolul 16

 

Articolul 17 prima liniuță

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (f)

Articolul 2 alineatul (1)

 

 

Articolul 117 alineatele (1)-(3)

 

Articolul 117 alineatele (4) și (5)

 

Articolul 122

 

Articolul 127

 

Articolul 135

 

Articolul 158

 

Articolul 129

 

Articolul 128

 

Articolul 159

 

Articolul 180

 

 

Articolul 185 alineatele (1)-(3)

 

Articolul 192

 

Articolul 195

 

Articolul 121 litera (g)

 

Articolul 17 a doua liniuță

Articolul 17 a treia liniuță

 

Articolul 17 a patra liniuță

 

Articolul 17 a cincea liniuță

 

Articolul 18

 

Articolul 19

 

Articolul 127

Articolul 127

 

Articolul 185 alineatul (4)

 

Articolul 192

 

 

 

40.Regulamentul (CE) nr. 318/2006

Regulamentul (CE) nr. 318/2006

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

 

Articolul 1 alineatul (2)

 

Articolul 2

 

Articolul 3

 

Articolul 4

 

Articolul 5

 

Articolul 6

 

Articolul 7

 

Articolul 8

 

Articolul 9

 

Articolul 10

 

Articolul 11

 

Articolul 12

 

Articolul 13 alineatele (1) și (2)

 

Articolul 13 alineatul (3)

 

Articolul 14

 

Articolul 15

 

Articolul 16

 

Articolul 17

 

Articolul 18 alineatul (1)

 

 

Articolul 18 alineatul (2) primul paragraf prima liniuță

 

Articolul 18 alineatul (2) primul paragraf a doua liniuță

 

Articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf

 

Articolul 18 alineatul (3)

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (c)

 

Articolul 3 alineatul (1) litera (e)

 

Articolul 2 alineatul (1)

 

Articolul 8 alineatul (1) litera (c)

 

Articolul 9

 

Articolul 49

 

Articolul 50

 

Articolul 56

 

 

Articolul 58

 

Articolul 59

 

Articolul 60

 

Articolul 61

 

Articolul 62

 

Articolul 97

 

Articolul 63

 

Articolul 64

 

Articolul 51

 

Articolul 57

 

Articolul 31 alineatul (1) litera (a) și articolul 32 alineatul (1)

 

Articolul 10 litera (c) și articolul 13 alineatul (1)

 

Articolul 43 litera (d) punctul (i)

 

 

Articolul 20

 

 

Articolul 26

 

Articolul 19

Articolul 19a

 

Articolul 20

 

 

 

Articolul 21 Articolul 22

Articolul 23 alineatul (1) Articolul 23 alineatul (2)

 

Articolul 23 alineatul (3)

 

Articolul 23 alineatul (4)

 

Articolul 24 Articolul 25

Articolul 26 alineatul (1) Articolul 26 alineatul (2)

 

Articolul 26 alineatul (3) Articolul 27

Articolul 28 Articolul 29 Articolul 30 Articolul 31

Articolul 32 alineatele (1) și (2) Articolul 32 alineatul (3) Articolul 33 alineatul (1) Articolul 33 alineatul (2) Articolul 33 alineatele (3) și (4) Articolul 34

Articolul 35

Articolul 36 alineatul (1) Articolul 36 alineatele (2)-(4) Articolul 37

 

Articolul 38 Articolul 39

Articolul 40 alineatul (1) litera (a)

 

Articolul 40 alineatul (1) literele (b) și (c)

Articolul 40 alineatul 1 litera (d) Articolul 40 alineatul (1) litera (e)

 

Articolul 40 alineatul (1) litera (f) Articolul 40 alineatul (1) litera (g) Articolul 40 alineatul (2) litera (a) Articolul 40 alineatul (2) litera (b)

 

Articolul 40 alineatul (2) litera (c)

 

Articolul 52

Articolul 52a

 

Articolul            13        alineatul            (2), articolul        32        alineatul                (2), articolul      52      alineatul      (5)      și articolul 63 alineatul (5)

Articolul 129 Articolul 128 Articolele 130 și 161

Articolul     131     și     articolul     161 alineatul (2)

Articolele 132, 133 și articolul 161 alineatul (2)

Articolul     134     și     articolul     161 alineatul (3)

Articolul 160 Articolul 159 Articolul 135

Articolul           186       litera         (a)       și articolul 187

Articolul 142 Articolul 141 Articolul 144 Articolul 153 Articolul 154 Articolul 155

Articolul 162 alineatele (1) și (2) Articolul 170

Articolul 163 Articolul 164 Articolul 167 Articolul 169 Articolele 187 și 188 Articolul 180

Articolul 182 alineatul (3)

Articolul           186       litera         (a)       și articolul 188

Articolul 192 Articolul 195

Articolul 43 litera (b) și articolul 49 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 85

 

Articolele 53, 85 și 192

Articolul 143, articolul 144 alineatul (1), articolele 145 și 148

Articolul 192 alineatul (2) Articolele 170 și 187 Articolul 53 litera (a)

Articolul 43 litera (a) și articolul 50 alineatul (1)

Articolul 85 litera (d)

 

Articolul 40 alineatul 2 litera (d)

Articolul 40 alineatul (2) litera (e)

Articolul 40 alineatul (2) litera (f)

 

Articolul 40 alineatul (2) litera (g)

 

Articolul 41

Articolul 42

Articolul 43

Articolul 44

Articolul 45

 

Articolul 43, articolul 53 literele (b) și (c) și articolul 85 litera (b)Articolele 130 și 161

Articolul 5 al doilea paragraf și articolul 156

Articolul           186       litera         (a)       și articolul 188

Articolul 191

Articolul 190

 

41. Regulamentul (CE) nr. 1028/2006

Regulamentul (CE) nr. 1028/2006

Prezentul regulament

Articolul 1Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (5)

Articolul 11 alineatul (6)

Articolul 11 alineatul (7)

Articolul 11 alineatul (8)

Articolul 11 alineatul (9)

 

Anexa XVI punctul A.IArticolul 121 litera (d) punctul (i)

Anexa XVI punctul A.II

Anexa XVI punctul A.III

Articolul 121 litera (d) punctul (v)

Anexa XVI punctul A.IV

Articolul 194

Articolul 194

Articolul 192

Articolul 195

Articolul 121 litera (d) punctul (ii)

Articolul 121 litera (d) punctul (iii)

Articolul 121 litera (d) punctul (iv)

Articolul 121 litera (d) punctul (v)

Articolul 194

Articolul 121 litera (d) punctul (vi)

Articolul 192

Articolul 121 litera (d) punctul (vii)

Articolele 121 și 194

 

42. Regulamentul (CE) nr. 1183/2006

Regulamentul (CE) nr. 1183/2006

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2 litera (a) teza intro-ductivă

Articolul 2 litera (a), prima, a doua și a treia liniuță

Articolul 2 litera (b)

Articolul 3

 

 

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

 

Articolul 42 alineatul (1) primul paragraf litera (a)Anexa V punctul A.I punctul 1

 

Anexa V punctul A. IV primul paragraf

Anexa V punctul A.I punctul 2

Anexa V punctul A.IV al doilea paragraf și articolul 43 litera (m) punctul (ii)

Anexa V punctul A.II

 

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragrafArticolul 4 alineatele (2) și (3)

Articolul 4 alineatul (4)

 

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

 

Articolul 5 alineatul (3)

 

Articolul 6

Articolul 7

 

Articolul 43 litera (m)

Anexa V punctul A.III

Anexa V punctul A.III punctul 2 al doilea paragraf

Articolul 43

Anexa     V     punctul     A.V     primul paragraf

Anexa V punctul A.V al doilea paragraf

Articolul 42 alineatul (2)

Articolul 43

 

43. Regulamentul (CE) nr. 1184/2006

Regulamentul (CE) nr. 1184/2006

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

 

Articolul 175

Articolul 176

 

44. Regulamentul (CE) nr. 1544/2006

Regulamentul (CE) nr. 1544/2006

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

 

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

 

Articolul 110

Articolele 112, 192 și 194

Articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (ii)

Articolul 195

Articolul 190

 

45. Regulamentul (CE) nr. 700/2007

Regulamentul (CE) nr. 700/2007

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatele (1) și (2)

 

Articolul 1 alineatul (3) Articolul 2

Articolul 3 Articolul 4 Articolul 5 Articolul 6 Articolul 7 Articolul 8 Articolul 9 Articolul 10

Articolul 11 alineatul (1)

 

Articolul 11 alineatul (2) Articolul 12

Articolul 13

 

Articolul 113b alineatul (1) primul paragraf

Articolul 113b alineatul (2) Punctul I din anexa XIa Punctul II din anexa XIa Punctul III din anexa XIa Punctul IV din anexa XIa Punctul V din anexa XIa Punctul VI din anexa XIa Punctul VII din anexa XIa Punctul VIII din anexa XIa Punctul IX din anexa XIa

Articolul 121 alineatul (1) punctul (j)

Articolul 121 alineatul (2) Articolul 195

Articolul 113b alineatul (1) para-graful al doilea

 

46. Regulamentul (CE) nr. 1182/2007

Regulamentul (CE) nr. 1182/2007

Prezentul regulament

Articolul 1 primul paragraf

 

Articolul 1 al doilea paragraf

 

Articolul 2 alineatul (1)

 

Articolul 2 alineatul (2)

 

Articolul 2 alineatul (3)

 

Articolul 2 alineatul (4) litera (a)

 

Articolul 2 alineatul (4) litera (b)

 

Articolul 2 alineatul (4) litera (c)

 

Articolul 2 alineatul (5)

 

Articolul 2 alineatul (6)

 

Articolul 2 alineatul (7)

 

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

 

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

 

Articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (i)

 

Articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (ii)

 

Articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (iii)

 

Articolul 3 alineatul (1) litera (d)

 

Articolul 3 alineatul (1) litera (e)

 

Articolul 3 alineatele (2)-(5)

 

Articolul 4

 

Articolul 5

 

Articolul 6

 

Articolul 7 alineatele (1) și (2)

 

Articolul 7 alineatele (3)-(5)

 

Articolul 8

 

Articolul 9

 

Articolul 10

 

Articolul 11

 

Articolul 12

 

Articolul 13

 

Articolul 14

 

Articolul 15

 

Articolul 16

 

Articolul 17

 

Articolul 18

 

Articolul 19

 

Articolul 20

 

Articolul 1 alineatul (1) literele (i) și (j)

 

Articolul 1 alineatul (4)

 

Articolul 113a alineatul (1)

 

Articolul            113        alineatul           (1) literele (b) și (c)

 

Articolul 113 alineatul (2) litera (a) punctul (ii)

 

Articolul 121 litera (a)

 

Articolul 113 alineatul (2) litera (a)

 

Articolul 113 alineatul (2) litera (b)

 

Articolul 113a alineatul (2)

 

Articolul 113a alineatul (3)

 

Articolul 203a alineatul (7)

 

Articolul 122 litera (a) și litera (b)

 

Articolul 125b alineatul (1) litera (a)

 

Articolul 122 litera (c) punctul (ii)

 

Articolul 122 litera (c) punctul (i)

 

Articolul 122 litera (c) punctul (iii)

 

Articolul 125a alineatul (1) partea introductivă

 

Articolul 122

 

Articolul 125a

 

Articolul 125b

 

Articolul 125c

 

Articolul 125d

 

Articolul 125e

 

Articolul 103a

 

Articolul 103b

 

Articolul 103c

 

Articolul 103d

 

Articolul 103e

 

Articolul 103f

 

Articolul 103g

 

Articolul 125f

 

Articolul 125g

 

Articolul 125h

 

Articolul 125i

 

Articolul 125j

 

Articolul 184 alineatul (4)

 

Articolul 123 alineatul (3)

 

Articolul 21

 

Articolul 22

 

Articolul 23

 

Articolul 24

 

Articolul 25

 

Articolul 26

 

Articolul 27

 

Articolul 28

 

Articolul 29

 

Articolul 30

 

Articolul 31

 

Articolul 32

 

Articolul 33

 

Articolul 34

 

Articolul 35 alineatele (1)-(3)

 

Articolul 35 alineatul (4)

 

Articolul 36

 

Articolul 37 primul paragraf

 

Articolul 37     al     doilea     paragraf literele (a), (b) și (c)

 

Articolul 38

 

Articolul 39

 

Articolul 40

 

Articolul 41

 

Articolul 42 litera (a) punctul (i)

 

Articolul 42 litera (a) punctul (ii)

 

Articolul 42 litera (a) punctul (iii)

 

Articolul 42 litera (a) punctul (iv)

 

Articolul 42 litera (a) punctul (v)

 

Articolul 42 litera (b) punctul (i)

 

Articolul 42 litera (b) punctul (ii)

 

Articolul 42 litera (b) punctul (iii)

 

Articolul 42 litera (b) punctul (iv)

 

Articolul 42 litera (b) punctul (v)

 

Articolul 42 litera (b) punctul (vi)

 

Articolul 42 litera (c)

 

Articolul 42 literele (d)-(g)

 

Articolul 42 litera (h)

 

Articolul 42 litera (i)

 

Articolul 42 litera (j)

 

Articolul 43 primul paragraf

 

Articolul 125k

 

Articolul 176a

 

Articolul 125l

 

Articolul 125m

 

Articolul 125n

 

Articolul 128

 

Articolul 129

 

Articolul            130        alineatul           (1) literele (fa) și (fb)

 

Articolul 131

 

Articolul 132

 

Articolul 133

 

Articolul 134

 

Articolul 135

 

Articolul 140a

 

Articolul 141

 

Articolul 143

 

Articolul 144

 

Articolul 145

 

Articolul 148

 

Articolul 159

 

Articolul 160

 

Articolul            161        alineatul           (1) literele (da) și (db)

 

Articolul 174

 

Articolul 121 litera (a)

 

Articolul 113a alineatul (3)

 

Articolul 121 litera (a) punctul (i)

 

Articolul 121 litera (a) punctul (ii)

 

Articolul 121 litera (a) punctul (iii)

 

Articolul 127 litera (e)

 

Articolul 103h litera (a)

 

Articolul 103h litera (b)

 

Articolul 103h litera (c)

 

Articolul 103h litera (d)

 

Articolul 103h litera (e)

 

Articolele 127 și 179

 

Articolul 194

 

Articolul 134, articolul 143 litera (b) și articolul 148

 

Articolul 192

 

Articolul 203a alineatul (8)

 

Articolul          1      alineatul          (4)       și articolul 180

 

Articolul 43     al     doilea     paragraf litera (a)

 

Articolul 43     al     doilea     paragraf litera (b)

 

Articolul 43     al     doilea     paragraf litera (c)

 

Articolul 44

 

Articolul 45

 

Articolele 46-54

 

Articolul 55

 

Articolul 182 alineatul (5)

 

 

Articolul 182 alineatul (6)

 

Articolul 192

 

Articolul 190

 

 

Articolul 203a alineatele (1)-(6)

 

47. Regulamentul (CE) nr. 479/2008

Regulamentul (CE) nr. 479/2008

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2

 

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 21 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 21 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 22 primul paragraf și al doilea paragraf literele (a)-(d)

Articolul 22 paragraful al doilea litera (e)

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 25 alineatul (1)

Articolul 25 alineatele (2), (3) și (4)

 

Articolul 1 alineatul (1) litera (l)

Articolul 2 și partea IIIa din anexa III

Articolul 103i

Articolul 103j

Articolul 103k

Articolul 103l

Articolul 103m

Articolul 103n

Articolul 103o

Articolul 103p

Articolul 103q

Articolul 103r

Articolul 103s

Articolul 103t

Articolul 103u

Articolul 103v

Articolul 103w

Articolul 103x

Articolul 103y

Articolul 103z

Articolul 188a alineatul (5)

Articolul 188a alineatul (6)

 

Articolul 184 punctul 5

 

Articolul 103za

 

Articolul 188a alineatul (7)

 

Articolul 190a

Articolul 120a alineatele (2)-(6)

Articolul 120a alineatul (1)

Articolul 113d

 

Articolul 26

 

Articolul 27

 

Articolul 28

 

Articolul 29

 

Articolul 30

 

Articolul 31

 

Articolul 32

 

Articolul 33

 

Articolul 34

 

Articolul 35

 

Articolul 36

 

Articolul 37

 

Articolul 38

 

Articolul 39

 

Articolul 40

 

Articolul 41

 

Articolul 42

 

Articolul 43

 

Articolul 44

 

Articolul 45

 

Articolul 46

 

Articolul 47

 

Articolul 48

 

Articolul 49

 

Articolul 50

 

Articolul 51

 

Articolul 52

 

Articolul 53

 

Articolul 54

 

Articolul 55

 

Articolul 56

 

Articolul 57

 

Articolul 58

 

Articolul 59

 

Articolul 60

 

Articolul 61

 

Articolul 62

 

Articolul 63

 

Articolul 64 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) punctele (i)-(iv)

 

Articolul 64 alineatul (1) litera (c) punctele(v)-(viii):

 

Articolul 64 alineatul (1) litera (d)

 

Articolul 120b

 

Articolul 120c

 

Articolul 120d

 

Articolul 120e

 

Articolul 120f

 

Articolul 120g

 

Articolul 121 paragrafele al treilea și al patrulea

 

Articolul 118a

 

Articolul 118b

 

Articolul 118c

 

Articolul 118d

 

Articolul 118e

 

Articolul 118f

 

Articolul 118g

 

Articolul 118h

 

Articolul 118i

 

Articolul 118j

 

Articolul 118k

 

Articolul 118l

 

Articolul 118m

 

Articolul 118n

 

Articolul 118o

 

Articolul 118p

 

Articolul 118q

 

Articolul 118r

 

Articolul 118s

 

Articolul 121 primul paragraf litera (k)

 

Articolul 118t

 

Articolul 118u

 

Articolul 118v

 

Articolul 121 primul paragraf litera (l)

 

Articolul 118w

 

Articolul 118x

 

Articolul 118y

 

Articolul 118z

 

Articolul 118za

 

Articolul 118zb

 

Articolul 121 primul paragraf litera (m)

 

Articolul 122 al doilea paragraf

 

Articolul 122 al treilea paragraf

 

Articolul 122 al treilea paragraf

 

Articolul 26

 

Articolul 27

 

Articolul 28

 

Articolul 29

 

Articolul 30

 

Articolul 31

 

Articolul 32

 

Articolul 33

 

Articolul 34

 

Articolul 35

 

Articolul 36

 

Articolul 37

 

Articolul 38

 

Articolul 39

 

Articolul 40

 

Articolul 41

 

Articolul 42

 

Articolul 43

 

Articolul 44

 

Articolul 45

 

Articolul 46

 

Articolul 47

 

Articolul 48

 

Articolul 49

 

Articolul 50

 

Articolul 51

 

Articolul 52

 

Articolul 53

 

Articolul 54

 

Articolul 55

 

Articolul 56

 

Articolul 57

 

Articolul 58

 

Articolul 59

 

Articolul 60

 

Articolul 61

 

Articolul 62

 

Articolul 63

 

Articolul 64 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) punctele (i)-(iv)

 

Articolul 64 alineatul (1) litera (c) punctele(v)-(viii):

 

Articolul 64 alineatul (1) litera (d)

 

Articolul 120b

 

Articolul 120c

 

Articolul 120d

 

Articolul 120e

 

Articolul 120f

 

Articolul 120g

 

Articolul 121 paragrafele al treilea și al patrulea

 

Articolul 118a

 

Articolul 118b

 

Articolul 118c

 

Articolul 118d

 

Articolul 118e

 

Articolul 118f

 

Articolul 118g

 

Articolul 118h

 

Articolul 118i

 

Articolul 118j

 

Articolul 118k

 

Articolul 118l

 

Articolul 118m

 

Articolul 118n

 

Articolul 118o

 

Articolul 118p

 

Articolul 118q

 

Articolul 118r

 

Articolul 118s

 

Articolul 121 primul paragraf litera (k)

 

Articolul 118t

 

Articolul 118u

 

Articolul 118v

 

Articolul 121 primul paragraf litera (l)

 

Articolul 118w

 

Articolul 118x

 

Articolul 118y

 

Articolul 118z

 

Articolul 118za

 

Articolul 118zb

 

Articolul 121 primul paragraf litera (m)

 

Articolul 122 al doilea paragraf

 

Articolul 122 al treilea paragraf

 

Articolul 122 al treilea paragraf

 

Articolul 96 Articolul 97 Articolul 98 Articolul 99 Articolul 100 Articolul 101

Articolul 102 alineatele (1)-(4) și (5) primul paragraf

Articolul 102 alineatul (5) al doilea paragraf și alineatul (6)

Articolul 103

Articolul 104 alineatele (1)-(7) și (9) Articolul 104 alineatul (8)

Articolul 105 Articolul 106 Articolul 107 Articolul 108 Articolul 109 Articolul 110

 

Articolul 111 Articolul 112

Articolul 113 alineatul (1) Articolul 113 alineatul (2) Articolul 114

Articolul 115 Articolul 116

 

Articolul 117 litera (a) Articolul 117 literele (b)-(e) Articolul 118

Articolul 119 Articolul 120

Articolul 121 literele (a), (b) și (c)

 

 

Articolul 121 literele (d) și (e) Articolul 121 litera (f) Articolul 121 litera (g) Articolul 122-125

Articolul 126 litera (a) Articolul 126 litera (b) Articolul 127 alineatul (1) Articolul 127 alineatul (2)

Articolul 129 alineatul (3)

 

Articolul 85m Articolul 85n Articolul 85p Articolul 85o Articolul 85q Articolul 85r Articolul 85s

 

Articolul 188a alineatul (3)

 

Articolul 85t Articolul 85u

Articolul 188a alineatul (4) Articolul 85v

Articolul 85w Articolul 85x

Articolul 185a alineatele (1) și (2) Articolul 185a alineatul (3)

Articolul 185a alineatul (4) para-graful al doilea

Articolul 185b Articolul 185c

Articolul 195 alineatul (2) Articolul 195 alineatele (3) și (4) Articolul 190

Articolul 192

Articolul 194 paragrafele al patrulea și al cincilea

Articolul 194 al treilea paragraf Articolul 194 primul paragraf Articolul 185d

Articolul 182a alineatele (1)-(5) Articolul 184 punctul 8

Articolul 185a alineatul (4) primul paragraf și articolul 194 al treilea paragraf

Articolul 185b alineatul (4) Articolul 185c alineatul (3) Articolul 182a alineatul (6) —

Articolul 203b Articolul 191

Articolul 180 primul paragraf Articolul 180 al doilea paragraf

Articolul 85f

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *