REGULAMENT (CE) NR. 868/2008

REGULAMENTUL (CE) NR. 868/2008 AL COMISIEI
din 3 septembrie 2008
privind fișa exploatației care urmează a fi utilizată în scopul determinării veniturilor exploatațiilor
agricole și analizării activității economice a acestor exploatații

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului din 15 iunie 1965 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană, în special articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (2),

întrucât:

  1. Tipul, definiția și forma de prezentare a datelor contabile menționate la articolul 7 din Regulamentul nr. 79/65/CEE și colectate pe baza fișei exploatației instituite în vederea determinării fiabile a veniturilor exploatațiilor agricole trebuie să fie identice, indiferent de caracteristicile exploatațiilor care fac obiectul evidenței contabile. Pentru simplificare și pentru lizibilitatea datelor, este necesar să se prevadă, de asemenea, reluarea în fișa individuală a elementelor și detaliilor complementare specifice de care este nevoie pentru analiza activității economice a exploatațiilor agricole, selectate în conformitate cu articolul 11 din regulamentul menționat. În cazul acesta, trebuie considerat că fișa exploatației joacă și rolul fișei de exploatație agricolă specială, descrisă la articolul 12 alineatul (1).
  2. Regulamentul (CEE) nr. 2237/77 al Comisiei din 23 septembrie 1977 privind fișa exploatației ce urmează a fi utilizată în scopul determinării veniturilor exploatațiilor agricole a stabilit normele privitoare la colectarea datelor contabile.
  3. Datele colectate pe baza fișei exploatației trebuie să țină cont de experiența acumulată de la crearea rețelei și de evoluția politicii agricole comune și trebuie să corespundă definițiilor cuprinse în regulamentele pertinente, în special Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare, Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, în ceea ce privește zonele care pot beneficia de ajutor de la fondurile structurale, și Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”).
  4. Este necesar, prin urmare, ca Regulamentul (CEE) nr. 2237/77 să fie adaptat ținând seama de schimbările intervenite, de la adoptarea sa, în politica agricolă comună, în tipul informațiilor necesare pentru analiza datelor și în tehnicile de comunicare a informațiilor. Pentru mai multă claritate și raționalitate, este de dorit să se procedeze la înlocuirea regulamentului menționat.
  5. Fișele exploatațiilor, completate corespunzător, trebuie transmise Comisiei prin intermediul agenției de legătură desemnate de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul nr. 79/65/CEE. Din acest motiv, ar trebui să se prevadă ca agenția de legătură să poată comunica direct Comisiei datele în cauză prin intermediul sistemului informatic instalat de Comisie și ca sistemul să permită schimbul necesar de date electronice pe baza modelelor furnizate agenției de legătură prin acest sistem. De asemenea, ar trebui stipulat ca, prin intermediul comitetului comunitar pentru rețeaua de date contabile agricole, Comisia să informeze statele membre asupra condițiilor generale de punere în funcțiune a sistemului informatic.
  6. Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului comunitar pentru rețeaua de colectare de date contabile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Fișele exploatațiilor și datele contabile

 (1) Tipul și forma de prezentare a datelor contabile necesare pentru determinarea anuală a veniturilor exploatațiilor și pentru analiza activității economice a acestora în conformitate cu capitolele II și III din Regulamentul nr. 79/65/CEE sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament.

(2) Definițiile și instrucțiunile cu privire la datele menționate în alineatul (1) sunt stabilite în anexa II.

Articolul 2
Notificarea Comisiei

(1) Fișele exploatațiilor și datele menționate la articolul 1 se transmit Comisiei de către agenția de legătură menționată la articolul 6 din Regulamentul nr. 79/65/CEE prin intermediul sistemului informatic instalat de Comisie și pus la dispoziția statelor membre pentru schimbul electronic de informații.

(2) Statele membre sunt informate asupra condițiilor generale de punere în funcțiune a sistemului informatic menționat la alineatul (1) prin intermediul comitetului comunitar pentru rețeaua de colectare de date contabile agricole.

Forma și conținutul fișei exploatației sunt definite pe baza unui model și a instrucțiunilor necesare pentru întocmirea acesteia. Comisia adaptează și actualizează acest model prin intermediul sistemului informatic după ce informează în prealabil comitetul menționat la paragraful (1).

Articolul 3
Abrogare

Regulamentul (CEE) nr. 2237/77 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 4
Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică începând cu exercițiul contabil 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 septembrie 2008.

Pentru Comisie
Mariann FISCHER BOEL
Membru al Comisiei
 

ANEXA I
DESCRIEREA FIȘEI EXPLOATAȚIEI

Pentru fiecare rubrică și coloană a tabelelor din prezenta anexă, trebuie să se facă trimiteri la definițiile și instrucțiunile prevăzute în anexa II. Numerele din coloanele acestor tabele sunt numerele de ordine ale datelor pe suportul informațional. Aceste numere de ordine sunt indicate în mod sistematic, chiar și pentru pozițiile care nu se completează niciodată (de exemplu, în tabelul K, coloana „suprafața”, pentru produsul 162, „Lapte de vacă”). Spațiile care corespund numerelor nefolosite rămân disponibile pentru o utilizare ulterioară și se completează cu zero.

A. INFORMAȚII GENERALE DESPRE EXPLOATAȚIE
Numărul și descrierea rubricii Număr de ordine
 1. Numărul exploatației
 — Circumscripția  1
 — Subcircumscripția  2
 — Numărul de ordine al exploatației  3
 (Neutilizat)  4-5
 2. Informații privind înregistrările computerizate și biroul de expertiză contabilă
 — Numărul grupelor de 10 date 6
(Neutilizat)  7-16
 — Numărul biroului de expertiză contabilă 17
 3. Forma de organizare a exploatației  18
 (Neutilizat)  19
 4. Factori naționali de eșantionare și ponderare
 — Ponderea națională a exploatației calculată de statul membru 20
 (Neutilizat) 21
 (Neutilizat) 22
 (Neutilizat) 23-30
 5. Sediul exploatației 31
 6. Categoria exploatației
 — Agricultură ecologică 32
 — Tipul de agricultură la momentul selecției 33
 — Tipul de agricultură pe baza datelor contabile 34
 — Clasa de dimensiune economică la momentul selecției 35
 — Clasa de dimensiune economică pe baza datelor contabile 36
 7. Data încheierii exercițiului contabil și data creării suportului informațional
 — Data încheierii exercițiului contabil 37
 — Data creării suportului informațional 38
 8. Zonă defavorizată 39
 9. Alte informații privind exploatația
 — Suprafața agricolă utilizată (SAU) irigată 40
 — Altitudine 41
 — Zile de pășunat pe pășuni alpine sau pe alte pășuni neincluse în SAU 42
 — Suprafața totală protejată 43
 — Zonă de fonduri structurale 44
 — Zone cu restricții de mediu 45
 (Neutilizat) 46-47
B. TIPUL DE EXPLOATARE
 10. SAU exploatată de proprietar 48
 11. SAU arendată 49
 12. SAU exploatată în parte 50

 

C. MÂNA DE LUCRU
Numărul și descrierea rubricii  Funcții îndeplinite
(codul)
 Anul nașterii  Numărul
unităților de
muncă anuale
 Timpul lucrat
anual
(ore)
(1) (2) (3) (4)
A. Mâna de lucru permanentă nesalarizată
13. Exploatantul/administratorul exploatației
(cod 1)
51 52 53 54
55 56 57 58
14. Exploatantul/administratorul exploatației
(cod 2)
59 60 61 62
63 64 65 66
15.Administratorul exploatației/persoană care nu este exploatantul(cod 3) 67 68 69 70
Număr de
persoane 
16. Soțul/soția exploatantului 71 72 73
17. Alții 74 75 76
B.18. Mâna de lucru nepermanentă nesalarizată 77
C. Mâna de lucru permanentă salarizată
 19. Administratorul 78 79  80
 20. Alții 81 82
D.21. Mâna de lucru temporară salarizată 83

 

D. EFECTIVELE ȘI VALOAREA ANIMALELOR
Numărul și descrierea rubricii Inventarul de deschidere Inventarul de închidere  Efectivmediu
Număr Valoare Număr Valoare
(1) (2) (3) (4) (5)
22. Cabaline 86 87 88 89 90
23. Viței pentru îngrășat 91 92 93 94 95
24. Alte bovine sub un an 96 97 98 99 100
25. Tăurași între un an și doi ani 101 102 103 104 105
26. Juninci între un an și doi ani 106 107 108 109 110
27. Tauri de la doi ani în sus 111 112 113 114 115
28. Juninci de reproducere 116 117 118 119 120
29. Juninci pentru îngrășat 121 122 123 124 125
30. Vaci de lapte 126 127 128 129 130
31. Vaci de lapte pentru sacrificare 131 132 133 134 135
32. Alte vaci 136 137 138 139 140
33. Stupi 141 142 143 144 145
34. Iepuri, femele de reproducere 146 147 148 149 150
35. (Neutilizat) 151 152 153 154 155
36. (Neutilizat) 156 157 158 159 160
37. (Neutilizat) 161 162 163 164 165
38. Caprine, femele de reproducere 166 167 168 169 170
39. Alte caprine 171 172 173 174 175
40. Oi 176 177 178 179 180
41. Alte ovine 181 182 183 184 185
42. (Neutilizat) 186 187 188 189 190
43. Purcei 191 192 193 194 195
44. Scroafe de reproducere 196 197 198 199 200
45. Porci pentru îngrășat 201 202 203 204 205
46. Alte porcine 206 207 208 209 210
47. Pui de carne 211 212 213 214 215
48. Găini ouătoare 216 217 218 219 220
49. Alte păsări de curte 221 222 223 224 225
50. Alte animale 227 229

 

E. ACHIZIȚII ȘI VÂNZĂRI DE ANIMALE
Numărul și descrierea rubricii Achiziții de animale Vânzări de animale Consumul în
gospodărie și beneficiile
în natură
(1) (2) (3)
51. Cabaline 231 232 233
52. Bovine 234 235 236
53. (Neutilizat) 237 238 239
54. Ovine 240 241 242
55. Caprine 243 244 245
56. Porcine 246 247 248
57. Păsări de curte 249 250 251
58. Alte animale 252 253 254

 

F. COSTURI
Numărul și descrierea rubricii Număr de ordine
 Costuri cu mâna de lucru și mașinile
59. Salarii și asigurări sociale 259
60. Lucrări efectuate de contractanți și închirierea de mașini 260
61. Întreținerea curentă a mașinilor și a echipamentelor 261
62. Carburanți și lubrifianți pentru motoare 262
63. Cheltuieli cu vehiculele 263
Costuri specifice pentru creșterea animalelor
Furaje achiziționate:
64. Furaje concentrate pentru erbivore (cabaline, bovine, ovine, caprine) 264
65. Nutreț brut pentru erbivore (cabaline, bovine, ovine, caprine) 265
66. Furaje pentru porcine 266
67. Furaje pentru păsări de curte și alte animale mici
Furaje produse și utilizate în exploatație pentru:
267
68. Erbivore (cabaline, bovine, ovine, caprine) 268
69. Porcine 269
70. Păsări de curte și alte animale mici 270
71. Alte costuri specifice pentru creșterea animalelor 271
Costuri specifice pentru culturi
72. Semințe și răsaduri achiziționate 272
73. Semințe și răsaduri produse și utilizate în exploatație 273
74. Îngrășăminte și amelioratori de sol 274
75. Produse pentru protecția culturilor 275
76. Alte costuri specifice pentru culturi 276
77. Costuri specifice pentru silvicultură 277
Cheltuieli de regie ale exploatației
78. Întreținerea curentă a clădirilor și a îmbunătățirilor funciare 278
79. Electricitate 279
80. Combustibili pentru încălzire 280
81. Apă 281
82. Asigurări 282
83. Impozite și alte taxe 283
84. Alte cheltuieli de regie ale exploatației 284
Costuri funciare
85. Chiria plătită 285
86. din care: chiria plătită pentru teren 286
87. asigurarea pentru clădirile exploatației 287
88. Impozite pe terenuri și clădiri 288
Dobânzi plătite
89. Total dobânzi și taxe financiare plătite: 289
90. Dobânzi și taxe financiare plătite la împrumuturile pentru teren și clădiri 290
91. din care: Pentru achizițiile de teren 291
92. Dobânzi și taxe financiare plătite la împrumuturile pentru fondul de rulment și la datoriile curente 292
93. Costuri totale 293

 

 

H. DATORII
Numărul și descrierea rubricii Inventarul de deschidere Inventarul de închidere
Total din care pentru: Total din care pentru:
Teren și clădiri Alte active Teren și clădiri Alte active
Total din care pentru: Total din care pentru:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
104. Împrumuturi pe termen mediu și lung (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381)
105. Împrumuturi pe termen scurt și datorii curente (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389)
106. Total (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397)

 

I. TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ (TVA)
Numărul și descrierea rubricii Număr de ordine
 107. Sistemul TVA 400
Subîmpărțirea sistemului TVA (Spania, Franța și Italia) 401
Rubricile 108-111 se completează numai când se aplică un sistem agricol sau alt sistem similar 402
108. TVA pe vânzări 403
109. TVA pe achiziții 404
110. TVA pe investiții 405
111. TVA restituită de către autoritățile fiscale 406

 

J. PRIME ȘI SUBVENȚII
Numărul rubricii Descrierea Codul* Suma
112 Prime și subvenții, cu excepția celor pentru costurile legate de animale și achizițiile de animale 408
113  din care: 409 la …
20 de coduri „deschise” corespunzătoare categoriilor definite în anexa II 448
114 Prime și subvenții pentru costuri 449
115 din care: 450 la …
10 coduri „deschise” corespunzătoare rubricilor pentru costurile respective (rubricile 59-89) 469
116 Prime și subvenții pentru achiziționarea de animale 470
117 din care: 471 la …
5 coduri „deschise” corespunzătoare rubricilor pentru categoriile de animale achiziționate (rubricile 51-58) 480
118 Total prime și subvenții 481
119 (Neutilizat) 482
Diferențe față de exercițiile contabile anterioare 483
*Se va menționa rubrica corespunzătoare categoriilor de animale, produse, costuri sau ajutoare directe în cauză.

 

K. PRODUCȚIA (cu excepția animalelor) (rubricile 120-375)
Produsul (rubrica) Tipul culturii (codul) Date lipsă (codul) Suprafața Producția pentru exercițiul contabil Inventarul de deschidere Vânzări Consumul în gospodărie și beneficiile în natură Inventarul de închidere Utilizarea în exploatație
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
488 489 490 491 492 493 494 495 496 497
498
*
(1) Ultimul număr de ordine = 487 + (10 × numărul produselor menționate).

 

L. COTE ȘI ALTE DREPTURI
Cota sau
dreptul
Tipul de cod al
datelor
Plăți
(achiziție/
leasing,
închiriere)
Încasări
(vânzare/
leasing,
închiriere)
Inventarul de deschidere Amortizare Inventarul de închidere Cantitate Taxe
(inclusiv
prelevarea
suplimentară)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
xxx

Cod 1 = înregistrări
privind
activele

Cod 2 = înregistrări
privind
veniturile

(Neutilizat) Cod 1 =
valoarea
achizițiilorCod 2 =
plăți pentru
utilizare
Cod 1 =
valoarea
vânzărilorCod 2 =
încasări
pentru
utilizare
Cod 1 =
valoareCod 2 =
(neutilizat)
Cod 1 =
valoareCod 2 =
(neutilizat)
Cod 1 =
valoareCod 2 =
(neutilizat)
Cod 2 =
valoare

 

M. PLĂȚI DIRECTE în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (rubricile 601-680 și 700-772)
Produsul sau
combinația
de produse
(rubrica)
Numărul
unităților de
bază pentru
plăți
Ajutorul total Suma de
referință
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
xxx

(Neutilizat)

(Neutilizat)  (Neutilizat)

 

M. PLĂȚI DIRECTE în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (rubricile 601-680 și 700-772)
Categoria de
animale
(rubrica)
Numărul de
animale achiziționate
Valoarea achizițiilor Numărul de
animale
vândute
Valoarea
vânzărilor
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
xxx

(Neutilizat)

(Neutilizat)  (Neutilizat)

ANEXA II
DEFINIȚII ȘI INSTRUCȚIUNI REFERITOARE LA FIȘA EXPLOATAȚIEI

I. DEFINIȚII ȘI INSTRUCȚIUNI GENERALE

(a) Datele din fișa exploatației trebuie să se refere la o singură exploatație agricolă și la un singur exercițiu contabil de 12 luni consecutive.

(b) Datele din fișa exploatației privesc exclusiv exploatația agricolă. Aceste date se referă la activitățile exploatației propriuzise și, dacă este cazul, la silvicultura și turismul legate de exploatație. La completarea fișei exploatației nu se vor lua în considerare informații legate de activitățile neagricole ale exploatantului sau ale familiei sale sau informații referitoare la pensii, moșteniri, conturi private în bănci, proprietăți din afara exploatației agricole, impozite personale, asigurări private etc.

Dacă resursele de producție ale exploatației (mână de lucru salarizată sau nesalarizată, mașini sau echipamente) se folosesc pentru suplimentarea mijloacelor fixe (construcții de mașini sau reparații capitale ale acestora; construcții, reparații capitale sau chiar demolări de clădiri; plantarea sau tăierea de pomi fructiferi), nici costurile aferentele, nici devizele acestora nu se includ în costurile de exploatare ale exploatației. Costurile cu mâna de lucru și orele lucrate pentru realizarea de mijloace fixe trebuie excluse oricum atât din costuri, cât și din datele despre mâna de lucru. În cazuri excepționale, dacă anumite costuri (altele decât cele cu mâna de lucru) utilizate pentru a produce mijloace fixe nu pot fi calculate separat (de exemplu, folosirea tractorului exploatației) și dacă aceste cheltuieli sunt, în consecință, incluse în costuri, o estimare a tuturor acestor costuri utilizate pentru a produce mijloace fixe trebuie înscrisă la rubrica 181, „Alte produse și încasări”.

În orice caz, valoarea mijloacelor fixe produse trebuie evaluată pe baza costului acestora (inclusiv valoarea mâinii de lucru salarizate și/sau nesalarizate) și trebuie adăugată la valoarea mijloacelor fixe care figurează la rubricile 94-101.

(c) Datele furnizate în fișa exploatației trebuie preluate din documentele contabile care constau în înregistrări făcute în mod sistematic și regulat pe tot parcursul exercițiului contabil.

(d) Datele contabile se furnizează în valori monetare:

— fie fără TVA,
— fie cu TVA, în situațiile menționate mai jos (a se vedea rubricile 107-111).

(e) Datele contabile în valori monetare se furnizează fără prime și subvenții. Prin prime și subvenții se înțelege orice formă de ajutor direct din fonduri publice care a dus la o încasare anume (a se vedea rubricile 112-118).

(f) Referitor la prime și subvenții:

— În tabelul G, se inserează primele și subvențiile primite în exercițiul contabil curent, inclusiv cele primite pentru investiții efectuate în exercițiile contabile precedente.

— În tabelul J, se înregistrează după cum urmează:

— toate plățile directe pentru producție, suprafețe sau animale sunt legate de exercițiul contabil curent, chiar dacă nu au fost încă primite;
— în cazul plăților pentru dezvoltare rurală, se inserează numai sumele primite în cursul exercițiului contabil curent.

— În tabelul M, se inserează plățile directe legate de suprafețele sau animalele existente în cursul exercițiului contabil curent, chiar dacă nu au fost încă primite.

(g) Datele din fișa exploatației se furnizează în următoarele unități și cu următoarele grade de precizie:

— valorile: în euro sau în unități monetare naționale, fără zecimale. Cu toate acestea, în cazul monedelor naționale pentru care unitatea reprezintă o valoare relativă scăzută comparativ cu euro, agenția de legătură a statului membru și personalul Comisiei care administrează rețeaua de date contabile agricole pot conveni ca valorile să fie exprimate în sute sau mii de unități monetare naționale;

— cantitățile fizice: în chintale (q = 100 kg), exceptând cazul ouălor, care se exprimă în mii de bucăți, și al vinului și produselor înrudite, care se exprimă în hectolitri;

— suprafețele: în ari, cu excepția culturilor de ciuperci, care se exprimă în metri pătrați de suprafață totală cultivată;

— efectivele medii de animale: cu cel mult o zecimală, exceptând păsările de curte și iepurii, care se raportează în numere întregi, și albinele, care se raportează în număr de stupi ocupați;

— unitățile de mână de lucru: cu cel mult două zecimale.

Pozițiile fixe (a se vedea tabelele A-J din anexa I) la care nu trebuie indicat nimic se completează cu zero.

În ceea ce privește produsele inserate în tabelul K, tranzacțiile legate de cote și alte drepturi stabilite din tabelul L, ajutoarele directe din tabelul M și detaliile despre vânzările și achizițiile de animale din tabelul N, se completează cu zero la pozițiile la care nu este nimic de indicat.

II. DEFINIȚII ȘI INSTRUCȚIUNI REFERITOARE LA DIFERITE ELEMENTE DIN FIȘA EXPLOATAȚIEI

A. INFORMAȚII GENERALE DESPRE EXPLOATAȚIE

1. Numărul exploatației

Fiecărei exploatații contabile i se atribuie un număr când este selectată pentru prima dată. Exploatația își păstrează permanent acest număr atât timp cât face parte din rețeaua contabilă. Un număr, odată atribuit unei exploatații, nu se mai atribuie niciodată altei exploatații.

Totuși, dacă exploatația suferă o schimbare fundamentală și, în special, dacă schimbarea este rezultatul divizării în două exploatații separate sau al fuziunii cu o altă exploatație, aceasta poate fi considerată ca o exploatație nouă. În acest caz, trebuie să i se atribuie un nou număr. Dacă se schimbă tipul de agricultură practicat în exploatație, nu este necesar să se schimbe numărul exploatației. Dacă păstrarea numărului exploatației creează confuzie cu alte exploatații contabile (de exemplu, atunci când se creează noi subcircumscripții regionale), numărul trebuie schimbat. În acest caz, se va înainta Comisiei un tabel indicând corespondența dintre numerele vechi și cele noi.

Numărul exploatației cuprinde trei grupe de indicații, după cum urmează:

Numărul de ordine 1 – Circumscripția: se atribuie un număr de cod, corespunzător setului de coduri din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 1859/82 al Comisiei (1).

Numărul de ordine 2 – Subcircumscripția: se atribuie un număr de cod.

Subcircumscripțiile alese trebuie să aibă la bază sistemul comun de clasificare a regiunilor, denumit Nomenclatorul unităților teritoriale statistice (NUTS) și creat de către Biroul Statistic al Comunităților Europene în cooperare cu institutele naționale de statistică.

În orice caz, statul membru interesat transmite Comisiei un tabel indicând regiunile NUTS corespunzătoare fiecărui cod de subcircumscripție utilizat, precum și regiunea corespunzătoare pentru care sunt calculate valorile specifice ale marjei brute standard.

Numărul de ordine 3 – Numărul de ordine al exploatației.

2. Indicații privind înregistrările computerizate

Datele corespunzătoare primelor cinci numere de ordine constituie eticheta exploatației și figurează în partea de sus a fiecărei înregistrări. A șasea dată pentru fiecare exploatație reprezintă numărul grupelor indivizibile de 10 date.

3. Forma de organizare a exploatației

1. = Exploatațiile individuale (familiale) exploatații al căror rezultat economic compensează munca nesalarizată prestată de exploatantul/administratorul exploatației și de familia sa și capitalul propriu cheltuit de aceștia.

2. = Parteneriatele exploatații al căror rezultat economic compensează factorii de producție aduși în exploatație de mai mulți parteneri, din care cel puțin jumătate participă la munca în exploatație ca mână de lucru nesalarizată.

3. = Altele exploatații fără mână de lucru nesalarizată și alte exploatații neincluse în categoriile 1 și 2.

4. Factori naționali de eșantionare și ponderare

Numărul de ordine 20: ponderea națională a exploatației calculată de statul membru. Valorile se exprimă în sutimi.

Numărul de ordine 21:

Numărul de ordine 22:

5. Sediul exploatației

Numărul care trebuie indicat este acela al unității geografice de bază celei mai adecvate (de preferință, comuna) în care este situată exploatația.

O hartă a acestor unități cu numerele lor trebuie transmisă Comisiei. Orice schimbări semnificative ale hotarelor acestor unități geografice trebuie aduse la cunoștința Comisiei.

6. Categoria exploatației

Numărul de ordine 32 – Agricultură ecologică: trebuie menționat dacă exploatația aplică metode de producție agricolă ecologică în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, în special în sensul articolului 6 din acesta. Se vor utiliza următoarele numere de cod:

1. = exploatația nu aplică metode de producție ecologică;
2. = exploatația aplică numai metode de producție ecologică;
3. = exploatația este în curs de trecere la producția ecologică sau aplică atât metode de producție ecologice, cât și alte metode de producție.

Numărul de ordine 33: Codul tipului de agricultură practicat în exploatație, în conformitate cu anexa II la Decizia 85/377/CEE a Comisiei (1), la momentul selecției pentru exercițiul contabil respectiv.

Numărul de ordine 34: Codul tipului de agricultură practicat în exploatație, în conformitate cu anexa II la Decizia 85/377/CEE a Comisiei, pe baza datelor contabile pentru exercițiul contabil respectiv.

Numărul de ordine 35: Codul clasei de dimensiune economică a exploatației, în conformitate cu anexa III la Decizia 85/377/CEE a Comisiei, la momentul selecției pentru exercițiul contabil respectiv.

Numărul de ordine 36: Codul clasei de dimensiune economică a exploatației, în conformitate cu anexa III la Decizia 85/377/CEE a Comisiei, pe baza datelor contabile pentru exercițiul contabil respectiv.

7. Data încheierii exercițiului contabil și data creării suportului informațional

Numărul de ordine 37 – Data încheierii exercițiului contabil: de exemplu, 30 iunie 2009 sau 31 decembrie 2009.

Numărul de ordine 38 – Data creării suportului informațional: de exemplu, 15 august 2010.

8. Zonă defavorizată
Trebuie să se menționeze dacă majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă care face obiectul articolelor 18-20 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 (2). Se vor utiliza următoarele numere de cod:

1. = majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației nu este situată într-o zonă defavorizată, în sensul articolelor 18-20 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999;

2. = majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă defavorizată, în sensul articolelor 19 și 20 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999;

3. = majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă montană, în sensul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999;

4. = suprafețele sunt atât de mici și de numeroase în aceste state membre, încât informația nu este semnificativă.

9. Alte informații privind exploatația

Numărul de ordine 40 – SAU irigată

Suprafața agricolă utilizată, alta decât cea protejată cu sticlă, efectiv irigată în cursul exercițiului cu echipament fix sau mobil, indiferent de procedeul folosit (aspersoare, inundare).

Numărul de ordine 41 – Altitudinea

Altitudinea trebuie indicată prin numărul de cod corespunzător:

1. = cea mai mare parte a exploatației este situată la o altitudine sub 300 m;
2. = cea mai mare parte a exploatației este situată între 300 și 600 m;
3. = cea mai mare parte a exploatației este situată peste 600 m;
4. = nu există date.

Numărul de ordine 42 – Pășunatul pe pășuni alpine sau pe alte pășuni neincluse în SAU: Numărul (întreg) de zile de pășunatunitate vită mare (UVM) efectuat de animalele exploatației pe terenuri neincluse în SAU.

Ziua de pășunat-UVM este o unitate care corespunde unei zile de pășunat a unei vaci de lapte sau a unei bovine sau cabaline mai mari de doi ani. Pentru bovinele sau cabalinele sub doi ani, ca și pentru caprine sau ovine, zilele de pășunat pot fi transformate în zile de pășunat-UVM prin aplicarea coeficienților 0,5, 0,2 și, respectiv, 0,15.

Numărul de ordine 43 – Suprafața totală protejată: se exprimă în ari și pe ea se cultivă, în principiu, culturi de tipul 5 și anume: culturile 138, 141 și 156 și, de asemenea, culturile 143, 285 și 157 de tipul 5.

Termenul „protejată” se referă la sere, rame permanente și tunele înalte, dar nu se referă la tunelele joase de plastic, clopotele de sticlă sau orice alt tip de ramă portabilă (a se vedea definiția pentru culturile 138, 141 și 156 din tabelul K).

Suprafața „totală” înseamnă suprafața totală de teren „protejat”, indiferent de utilizare (deci inclusiv potecile). Pentru serele „supraetajate”, suprafața se înregistrează o singură dată.

Numărul de ordine 44 – Zonă de fonduri structurale: Trebuie să se menționeze dacă majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă care face obiectul articolelor 5, 6 sau 8 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. Se vor utiliza următoarele numere de cod:

6. = majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă eligibilă în temeiul obiectivului de convergență, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, în special în sensul articolului 5 din acest regulament;

7. = majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă eligibilă în temeiul obiectivului de concurență regională și de ocupare a forței de muncă, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, în special în sensul articolului 6 din acest regulament;

8. = majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă eligibilă pentru susținere tranzitorie, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, în special în sensul articolului 8 din acest regulament.

Numărul de ordine 45 – Zone cu restricții de mediu: Trebuie să se menționeze dacă majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă care face obiectul articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Se vor utiliza următoarele numere de cod:

1. = majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației nu este situată într-o zonă eligibilă pentru plăți Natura 2000 sau plăți aferente Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în sensul articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;

2. = majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă eligibilă pentru plăți Natura 2000 sau plăți conform Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în sensul articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

B. TIPUL DE EXPLOATARE A SUPRAFEȚEI AGRICOLE UTILIZATE

Terenul exploatațiilor deținute în comun de doi sau mai mulți parteneri trebuie înregistrat ca teren exploatat de proprietar sau în arendă sau în parte, în conformitate cu acordul în vigoare dintre parteneri.

10. SAU exploatată de proprietar

Suprafața agricolă utilizată (teren arabil, pajiște și pășune permanentă, culturi permanente) la care exploatantul este proprietarul, uzufructuarul sau arendașul pe termen lung și/sau suprafața agricolă utilizată deținută în termeni similari. Cuprinde și terenul gata pentru semănat, dat în arendă terților (rubrica 149).

11. SAU arendată

Suprafața agricolă utilizată (teren arabil, pajiște și pășune permanentă, culturi permanente) lucrată de către altă persoană decât proprietarul, uzufructuarul sau arendașul pe termen lung, persoană care deține un contract de arendare pe suprafața respectivă (arenda se plătește în numerar și/sau în natură, este, în general, stabilită dinainte și, în mod normal, nu variază în funcție de rezultatele din exploatare) și/sau suprafața agricolă utilizată deținută în condiții similare.

Suprafața arendată nu include terenurile a căror recoltă este achiziționată în starea de cultură în curs. Sumele plătite pentru achiziționarea de culturi în curs trebuie înscrise în tabelul F, la rubricile 65-67 (furaje achiziționate), în cazul pășunilor sau al culturilor furajere, și la rubrica 76 (alte costuri specifice pentru culturi), în cazul culturilor comercializabile (produse care sunt de regulă comercializate). Culturile comercializabile achiziționate în curs trebuie înscrise fără a specifica suprafața implicată (a se vedea instrucțiunile privind suprafața, coloana 4, tabelul K).

Terenul arendat ocazional, pe o perioadă sub un an, și, respectiv, producția acestuia sunt tratate la fel ca terenul a cărui recoltă este achiziționată în starea de cultură în curs.

12. SAU exploatată în parte

Suprafața agricolă utilizată (teren arabil, pajiște și pășune permanentă, culturi permanente) exploatată în comun de către cesionar și o altă persoană pe baza unui acord de cultivare în parte și/sau suprafața agricolă utilizată (SAU) exploatată în condiții similare.

C. MÂNA DE LUCRU

Prin mână de lucru se înțelege toate persoanele care au fost angajate în muncă la exploatație în timpul exercițiului contabil (a se vedea mai jos). Nu sunt incluse însă aici persoanele care au efectuat această muncă în numele altei persoane sau întreprinderi (contract de muncă în agricultură, ale cărui costuri apar în tabelul F, la rubrica 60).

În cazul ajutorului acordat reciproc între exploatații, dacă acest ajutor constă într-un schimb de muncă prestată, ajutorul primit fiind echivalent în principiu cu ajutorul acordat, se specifică în fișa exploatației timpul lucrat de către mâna de lucru din exploatație și orice salarii aferente.

Uneori ajutorul primit este compensat prin ajutor de altă natură (de exemplu, ajutorul primit sub formă de muncă prestată este compensat prin punerea la dispoziție a unei mașini). Dacă schimbul de servicii este limitat, nu se indică nimic în fișa exploatației (în exemplul de mai sus, ajutorul primit nu figurează la mâna de lucru; costurile pentru mașini includ însă costurile legate de punerea la dispoziție a echipamentului). În cazuri excepționale, când schimbul de servicii se face pe o scară largă, procedura este una dintre următoarele:

(a) ajutorul primit sub formă de muncă este compensat printr-un serviciu de altă natură (de exemplu punerea la dispoziție a unei mașini): timpul de lucru primit este înregistrat ca muncă salarizată în exploatație (rubrica 20 sau 21, dacă mâna de lucru este angajată sau nu în exploatație în mod permanent sau în alt mod); valoarea ajutorului acordat este înregistrată atât ca producție la rubrica corespunzătoare (în prezentul exemplu, rubrica 177, „Lucrări contractuale efectuate pentru terți, inclusiv închirierea de echipament terților”), cât și în calitate de cost (la rubrica 59, „Salarii și asigurări sociale”);

(b) ajutorul acordat sub formă de muncă este compensat prin servicii de altă natură (de exemplu punerea la dispoziție a unei mașini): în această situație, timpul de lucru furnizat și eventualele salarii aferente nu sunt luate în considerare; valoarea serviciului primit este înregistrată ca rezultat la rubrica corespunzătoare (în prezentul exemplu, rubrica 60, „Lucrări efectuate de contractanți și închirierea de mașini”).

Se disting următoarele categorii de mână de lucru:

A. Mâna de lucru permanentă nesalarizată

Mâna de lucru nesalarizată sau mâna de lucru care primește o remunerație mai mică (în numerar sau în natură) decât suma plătită în mod normal pentru serviciile efectuate (astfel de plăți nu trebuie să apară în costurile exploatației) și care, în timpul exercițiului contabil, a participat cel puțin o zi întreagă, în fiecare săptămână (cu excepția concediilor obișnuite), la activitățile exploatației agricole.

O persoană angajată permanent, dar care, din anumite motive, a lucrat în exploatație numai pentru o perioadă limitată pe durata exercițiului contabil, este totuși înregistrată (pentru numărul de ore lucrate efectiv) ca mână de lucru permanentă.

Pot apărea următoarele situații sau altele similare:

(a) condiții speciale de producție în exploatație pentru care nu este necesară mână de lucru pe tot parcursul anului: de exemplu, la exploatațiile de măsline sau viță-de-vie și la exploatațiile specializate în îngrășarea sezonieră a animalelor sau în producerea fructelor și legumelor în aer liber;

(b) absența de la lucru, din alte motive decât pentru efectuarea concediilor obișnuite, de exemplu, pentru serviciul militar, boală, accident, maternitate, concediu prelungit etc.;

(c) venirea în sau plecarea din exploatație;

(d) încetarea totală a lucrului în exploatație datorită unor cauze accidentale (inundații, incendii etc.).

În continuare, sunt prezentate subcategoriile:

13. Exploatantul/administratorul exploatației
Persoana care își asumă responsabilitatea economică și juridică pentru exploatație și care se ocupă de administrația curentă a acesteia. În cazul exploatării în parte, partenerul este trecut ca exploatant/administrator al exploatației.

14. Exploatantul/persoană care nu este administratorul exploatației

Persoana care își asumă responsabilitatea economică și juridică pentru exploatație, fără să se ocupe de administrația curentă a acesteia.

15. Administratorul/persoană care nu este exploatantul exploatației

Persoana care asigură administrația curentă a exploatației, fără să își asume responsabilitatea juridică și economică pentru aceasta.

16. Soțul/soția exploatantului

17. Altă mână de lucru permanentă nesalarizată

Mâna de lucru permanentă nesalarizată care nu este inclusă la rubricile precedente. Sunt cuprinși aici și șeful de echipă și subadministratorii care nu răspund de administrarea întregii exploatații.

B.18. Mâna de lucru temporară și sezonieră nesalarizată

Se include global la această rubrică mâna de lucru nesalarizată care nu a lucrat regulat în exploatație pe parcursul exercițiului contabil.

C. Mâna de lucru permanentă salarizată

Mâna de lucru plătită (în numerar și/sau în natură) la un nivel normal pentru serviciile efectuate și care pe parcursul exercițiului contabil (cu excepția concediilor obișnuite) a lucrat cel puțin o zi întreagă pe săptămână pentru exploatație.

Se disting următoarele categorii:

19. Administratorul exploatației

Persoana salarizată care răspunde de administrația curentă a exploatației.

20. Alții

Se include global la această rubrică toată mâna de lucru permanentă salarizată (cu excepția administratorului salarizat al exploatației). Sunt cuprinși aici și șeful de echipă, și subadministratorii care nu răspund de administrarea întregii exploatații.

D.21. Mâna de lucru temporară și sezonieră salarizată

Se include global la această rubrică mâna de lucru salarizată (inclusiv lucrătorii în acord) care nu a lucrat regulat în exploatație pe parcursul exercițiului contabil.

COLOANELE DIN TABELUL C

Funcțiile îndeplinite (codul) (coloana 1, pozițiile 51, 55, 59, 63 și 67)

Funcția îndeplinită este indicată de un număr de cod, după cum urmează:

1. = exploatantul/administratorul exploatației;
2. = exploatantul/persoană care nu este administratorul exploatației;
3. = administratorul/persoană care nu este exploatantul exploatației.

Atunci când funcția este îndeplinită de mai multe persoane (de exemplu doi frați, tatăl și fiul etc.), fiecare funcție este înregistrată în ordinea descrescătoare a responsabilității; dacă mai multe persoane au responsabilitați egale, se înregistrează în ordinea descrescătoare a vârstei. Astfel, datele privind persoana care își asumă cea mai mare responsabilitate sunt înregistrate la pozițiile 51-54, iar datele care privesc persoana următoare ca responsabilitate, la pozițiile 55-58 etc.

Numărul persoanelor (coloana 1, pozițiile 71 și 74)

Trebuie indicat numărul soților/soțiilor și numărul persoanelor din categoria „Altă mână de lucru permanentă nesalarizată”. Dacă sunt mai mulți exploatanți, pot exista mai mulți soți/mai multe soții.

Anul nașterii (coloana 2)

Anul nașterii trebuie menționat numai pentru exploatant (exploatanți) și/sau administrator (administratori) (categoriile 13-15 și 19); se utilizează ultimele două cifre ale anului.

Total forță de muncă: număr de unități anuale (coloana 3)

Forța de muncă angajată în regim permanent se transformă în unități de muncă anuale. O unitate de muncă anuală este echivalentă cu o persoană care lucrează cu normă întreagă în exploatație. O persoană nu poate depăși echivalentul unei unități de muncă, chiar dacă timpul ei de lucru depășește norma pe regiune și tip de exploatație. O persoană care nu lucrează întregul an în exploatație reprezintă o fracțiune dintr-o „unitate anuală”. „Unitatea de muncă anuală” a fiecărei persoane de acest fel se obține împărțind timpul său efectiv de muncă anual la timpul normal de muncă anual al unui lucrător cu normă întreagă din regiunea respectivă și din același tip de exploatație.

În cazul lucrătorilor cu capacitate redusă de muncă, unitatea de muncă anuală trebuie redusă proporțional cu capacitățile acestora.

Timpul lucrat (coloana 4)

Timpul lucrat trebuie indicat în ore și trebuie să se refere la timpul consacrat efectiv muncii în exploatație. În cazul lucrătorilor cu capacitate redusă de muncă, timpul lucrat trebuie redus proporțional cu capacitățile acestora.

Timpul lucrat în acord se estimează împărțind suma total plătită pentru lucrările respective la salariul pe oră al unui lucrător angajat cu plata în regie.

Lucrările în exploatația agricolă

Lucrările în exploatația agricolă includ întreaga activitate de organizare, supraveghere și execuție, atât cu caracter manual, cât și administrativ, efectuată pentru a asigura funcționarea normală a exploatației, ca de exemplu:

— organizarea și administrarea financiară (vânzările și achizițiile exploatației, contabilitatea etc.);
— lucrul la câmp (arat, semănat, recoltat, întreținerea livezilor etc.);
— creșterea animalelor (pregătirea furajelor, furajarea animalelor, mulsul, îngrijirea animalelor etc.);
— pregătirea produselor pentru comercializare, depozitarea și prelucrarea în exploatație;
— întreținerea clădirilor, a mașinilor, a echipamentului, a gardurilor, a șanțurilor etc.;
— transportul pentru exploatație, efectuat de mâna de lucru a exploatației;
— alte activități legate direct de lucrările exploatației agricole:

— lucrări de silvicultură pe terenul împădurit care face parte din exploatația agricolă;
— activitatea legată de agroturism (întreținerea terenurilor de camping, de sport sau de agrement și a facilităților pentru practicarea echitației, închirierea de căsuțe etc.), dacă acestea sunt subsidiare activităților exploatației și se suprapun cu acestea în asemenea măsură, încât activitățile turistice sunt practic imposibil de disociat de munca agricolă propriu-zisă a exploatației agricole [în acest caz, încasările și cheltuielile legate de turism se includ la produse (a se vedea rubrica 179) și, respectiv, la cheltuielile exploatației];
— lucrările contractuale efectuate pentru terți, cu condiția ca acestea să fie ocazionale și efectuate cu echipamentul exploatației (plata pentru acestea se include în producția exploatației).

Nu se includ în activitatea exploatației următoarele activități:

— lucrările pentru producerea de mijloace fixe (construcția de clădiri sau mașini sau reparațiile capitale ale acestora, plantarea livezilor, demolarea clădirilor, defrișarea livezilor etc.);
— lucrările efectuate pentru gospodăria exploatantului sau a administratorului.

Se disting următoarele categorii de animale:

22. CABALINE (toate vârstele)

Sunt incluși aici și caii de curse și de călărie, măgarii, catârii, bardoii etc.

23. VIȚEI PENTRU ÎNGRĂȘAT

Viței pentru îngrășat, de regulă, sacrificați la vârsta de aproximativ șase luni.

24. ALTE BOVINE SUB UN AN

25. TĂURAȘI ÎNTRE UN AN ȘI DOI ANI

26. JUNINCI ÎNTRE UN AN ȘI DOI ANI

Cu excepția bovinelor femele care au fătat deja.

27. TAURI DE 2 ANI SAU MAI MULT

28. JUNINCI DE REPRODUCERE

Bovine femele de 2 ani sau mai mult, care nu au fătat încă și care sunt destinate reproducerii.

29. JUNINCI PENTRU ÎNGRĂȘAT

Bovine femele de 2 ani sau mai mult, care nu au fătat încă și care nu sunt destinate reproducerii.

30. VACI DE LAPTE

Bovine femele care au fătat (inclusiv cele mai mici de 2 ani), care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de lapte destinat consumului uman sau obținerii de produse lactate.

31. VACI DE LAPTE PENTRU SACRIFICARE

Vacile de lapte după lactația finală. Dacă există date disponibile în contabilitatea exploatației.

32. ALTE VACI

1. Bovine femele care au fătat (inclusiv cele mai mici de 2 ani), care sunt ținute exclusiv sau în principal pentru producția de viței și al căror lapte nu este utilizat pentru consumul uman sau obținerea de produse lactate.
2. Vaci pentru muncă.
3. Vaci pentru sacrificare care nu sunt de lapte (îngrășate sau nu înaintea sacrificării). Rubricile 23-32 includ și categoriile corespunzătoare de bivoli și bivolițe.

33. STUPI DE ALBINE (se va indica numărul de stupi ocupați)

34. IEPURI, FEMELE DE REPRODUCERE

35. până la 37 (Neutilizate)

38. CAPRINE, FEMELE DE REPRODUCERE

39. ALTE CAPRINE

Caprine, altele decât femelele de reproducere.

40. OI

Oi de un an sau mai mult destinate reproducerii.

41. ALTE OVINE

Ovine de toate vârstele, cu excepția oilor.

42. (Neutilizat)

43. PURCEI

Purcei sub 20 de kilograme în viu.

44. SCROAFE DE REPRODUCERE

Scroafe de reproducere de 50 de kilograme sau mai mult, cu excepția scroafelor pentru sacrificare (a se vedea rubrica

46, „Alte porcine”).

45. PORCI PENTRU ÎNGRĂȘAT

Porci pentru îngrășat de 20 de kilograme în viu sau peste, cu excepția scroafelor și a vierilor pentru sacrificiu (a se vedea rubrica 46, „Alte porcine”).

46. ALTE PORCINE

Porci de 20 de kilograme în viu sau mai mult, cu excepția scroafelor de reproducere (a se vedea rubrica 44) și a porcilor pentru îngrășat (a se vedea rubrica 45).

47. PUI DE CARNE

Cu excepția găinilor ouătoare și a găinilor pentru sacrificare. Nu se includ puișorii.

48. GĂINI OUĂTOARE

Se includ puicuțele, găinile ouătoare și găinile pentru sacrificiu. Puicuțele sunt găini tinere care nu au început încă să ouă. Nu se includ puișorii.

49. ALTE PĂSĂRI DE CURTE

Se includ rațele, curcanii, gâștele, bibilicile și struții. Se includ femelele de reproducere. Nu se includ puișorii.

50. ALTE ANIMALE

Numai evaluări. Sunt incluși puișorii, iepurii, cu excepția femelelor de reproducere, căprioarele, bizonii și peștii. Se includ, de asemenea, poneii și alte animale folosite în agroturism. Nu se includ produsele altor animale (a se vedea tabelul K, rubrica 170).

COLOANELE DIN TABELUL D

Inventarul de deschidere (coloanele 1 și 2)

Numărul (coloana 1)

Numărul de animale aparținând exploatației la începutul exercițiului contabil, indiferent dacă sunt prezente sau nu în  exploatație la momentul respectiv.

Valoarea (coloana 2)

Valoarea animalelor aparținând exploatației la începutul exercițiului contabil, determinată pe baza prețurilor curente.

Inventarul de închidere (coloanele 3 și 4)

Numărul (coloana 3)

Numărul de animale aparținând exploatației la sfârșitul exercițiului contabil, indiferent dacă sunt prezente sau nu în exploatație la momentul respectiv.

Valoarea (coloana 4)

Valoarea animalelor aparținând exploatației la sfârșitul exercițiului contabil, determinată pe baza prețurilor curente.

Efectivul mediu (coloana 5)

Efectivul mediu se exprimă cu o zecimală, cu excepția păsărilor de curte și a iepurilor, pentru care se dau numere întregi. Fiecare unitate se referă la prezența unui animal în exploatație timp de un an. Animalele sunt numărate proporțional cu durata prezenței lor în exploatație în timpul anului.

Efectivul mediu se determină fie prin inventariere periodică, fie prin înregistrarea intrărilor și ieșirilor. Acesta include toate animalele prezente în exploatație, precum și animalele crescute sau îngrășate pe bază de contract (animale care nu aparțin exploatației, dar care sunt crescute sau îngrășate acolo, astfel încât activitatea constituie doar un serviciu efectuat de exploatant, care nu își asumă riscul contabil implicat de creșterea sau îngrășarea acestor animale) și animalele luate sau date în pensiune pentru pășunat pentru perioada din an în care sunt prezente în exploatație.

E. ACHIZIȚII ȘI VÂNZĂRI DE ANIMALE

Se specifică următoarele categorii de animale:

51. Cabaline

52. Bovine

Rubrica 52 include și vânzările, și achizițiile de bubaline.

53. (Neutilizat)

54. Ovine

55. Caprine

56. Porcine

57. Păsări de curte

Se include și suma plătită pentru ouăle de clocit, precum și achizițiile și vânzările de puișori.

58. Alte animale

Se includ iepurii și stupii de albine ocupați.

COLOANELE DIN TABELUL E

Achiziții de animale (coloana 1)

Totalul achizițiilor de animale pe parcursul exercițiului contabil (inclusiv costurile de achiziție). Primele și subvențiile aferente nu se deduc din totalul acestor achiziții, dar se specifică la rubrica 116 (a se vedea instrucțiunile privind această rubrică).

Vânzări de animale (coloana 2)
Totalul vânzărilor de animale pe parcursul exercițiului contabil. Primele și subvențiile aferente nu se includ în totalul vânzărilor, dar se specifică la rubrica 112 (a se vedea instrucțiunile privind această rubrică).

Eventualele costuri de comercializare, atunci când se cunosc, nu se deduc din totalul vânzărilor, dar se menționează la rubrica 71, „Alte costuri specifice pentru creșterea animalelor”.

Consumul în gospodărie și beneficiile în natură (coloana 3)

Valoarea animalelor consumate în gospodăria exploatației sau utilizate pentru beneficiile în natură pe parcursul exercițiului contabil, evaluată la prețul la poarta exploatației.

F. COSTURI

Cheltuielile exploatației (în numerar și în natură) se referă la „consumul” de resurse productive (inclusiv utilizarea în exploatație), corespunzătoare producției exploatației pe parcursul exercițiului contabil, sau se referă la „consumul” acestor resurse pe parcursul exercițiului contabil. Dacă anumite cheltuieli sunt legate în parte de consumul privat și în parte de cheltuielile exploatației (de exemplu, electricitatea, apa, combustibilul pentru încălzit, carburanții etc.), numai această din urmă parte trebuie indicată în fișa exploatației. Cota-parte din cheltuielile cu vehiculele personale corespunzătoare utilizării lor pentru nevoile exploatației trebuie, de asemenea, inclusă.

La calcularea costurilor legate de producția exercițiului contabil respectiv, achizițiile și utilizarea în exploatație din timpul exercițiului trebuie corectate în funcție de variațiile inventarului (inclusiv schimbările care afectează culturile). La fiecare articol, se vor indica separat costurile totale plătite pentru articolul respectiv și valoarea utilizării în exploatație.

În cazul în care costurile indicate se referă la „consumul” total de mijloace de producție pe parcursul exercițiului contabil, dar nu corespund producției din exercițiul respectiv, modificările intervenite în stocurile de aprovizionare (inclusiv avansurile pentru culturi) trebuie indicate la rubrica 102, „Capital circulant”.

Costurile legate de „consumul” de mijloace fixe sunt reprezentate de amortizare, deci cheltuielile efectuate pentru achiziția de mijloace fixe nu trebuie tratate drept costuri ale exploatației. Pentru instrucțiuni cu privire la amortizare, a se vedea rubricile 94-103.

Cheltuielile corespunzătoare articolelor de cost compensate pe durata exercițiului contabil sau ulterior (de exemplu, reparații la un tractor în urma unui accident, care sunt acoperite de o poliță de asigurare sau de răspunderea unei părți terțe) nu se înregistrează la costurile exploatației, iar chitanțele aferente nu se includ în calculele contabile ale exploatației.

Chitanțele pentru revânzarea mărfurilor achiziționate trebuie scăzute din rubricile costurilor corespunzătoare.

Primele și subvențiile legate de costuri nu se scad din articolele de cost corespunzătoare, ci se trec la rubrica 114 (a se vedea instrucțiunile cu privire la această rubrică). Primele și subvențiile pentru investiții sunt indicate la rubricile 94-103.

Costurile includ, de asemenea, toate cheltuielile de achiziție corespunzătoare fiecărui articol de cost.

Costurile sunt clasificate după cum urmează:

59. Costuri cu salariile și asigurările sociale pentru mâna de lucru salarizată

Această rubrică cuprinde:

— salariile și indemnizațiile plătite efectiv în numerar salariaților, indiferent de baza de remunerare (în acord sau cu ora), scăzând orice ajutor social plătit exploatantului în calitate de angajator pentru a compensa plata unui salariu care nu corespunde muncii efectiv îndeplinite (de exemplu, absența de la lucru cauzată de un accident sau pentru pregătirea profesională etc.);

— salariile și indemnizațiile în natură (de exemplu, cazare, masă, locuință, produse ale exploatației etc.);

— prime pentru productivitate sau calificări, cadouri, gratuități, participări la beneficii;

— alte cheltuieli legate de mâna de lucru (cheltuieli de angajare);

— contribuțiile la asigurările sociale care revin angajatorului și cele efectuate de acesta în numele și în locul salariatului;

— asigurarea pentru accidentele de muncă.

Contribuțiile la asigurările sociale și asigurările personale ale exploatantului, precum și cele aferente mâinii de lucru nesalarizate nu sunt considerate costuri ale exploatației.

Sumele primite de lucrătorii nesalarizați (care, prin definiție, sunt mai mici decât un salariu normal – a se vedea definiția mâinii de lucru nesalarizate) nu trebuie să figureze în fișa exploatației.

Alocațiile (în numerar sau în natură) acordate lucrătorilor salarizați care s-au pensionat și care nu mai sunt angajați ai exploatației nu se înregistrează la această rubrică, ci se trec la rubrica „Alte cheltuieli de regie ale exploatației”.

60. Lucrări efectuate de contractanți și închirierea de mașini

Această rubrică cuprinde:

— cheltuielile totale cu privire la lucrările în exploatație efectuate de către întreprinderi de servicii agricole. În general, suma respectivă cuprinde costul utilizării echipamentului (inclusiv carburantul) și manopera. În cazul în care contractul cuprinde și costul materialelor folosite, altele decât carburantul (de exemplu, produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte și semințe), costul acestor materiale nu se trece. Sumele respective (estimativ, dacă este cazul) se înregistrează la articolele de cost corespunzătoare (de exemplu, pesticidele se înregistrează la rubrica 75, „Produse pentru protecția culturilor”);
— costul închirierii unor mașini utilizate de mâna de lucru din exploatație. Costul combustibilului folosit pentru
utilizarea mașinilor închiriate se înregistrează la rubrica 62, „Carburanți și lubrifianți pentru motoare”;
— costul luării în leasing a unor mașini utilizate de mâna de lucru din exploatație. Costul carburantului pentru mașinile luate în leasing și costul întreținerii acestora se înregistrează la rubricile corespunzătoare (rubrica 61, „Întreținerea curentă a mașinilor și a echipamentelor”, respectiv rubrica 62, „Carburanți și lubrifianți pentru motoare”).

61. Întreținerea curentă a mașinilor și a echipamentelor

Costul întreținerii mașinilor și a echipamentelor și al unor reparații minore care nu modifică valoarea de piață a mașinilor respective (plata mecanicului, costul pieselor de schimb etc.).

Acest număr de cod cuprinde achizițiile de echipament minor, costul harnașamentului și al potcovirii cailor, achiziționarea de pneuri, prelate, costume de protecție pentru lucrările insalubre, detergenți pentru curățarea echipamentului în general, precum și cota-parte din costul vehiculelor personale corespunzătoare utilizării lor pentru nevoile exploatației (a se vedea, de asemenea, rubrica 63). Detergenții folosiți pentru curățarea echipamentului necesar animalelor (de exemplu, mașinile de muls) sunt menționați la rubrica 71, „Alte costuri specifice pentru creșterea animalelor”.

Reparațiile capitale care măresc valoarea echipamentului, comparativ cu valoarea anterioară reparațiilor, nu sunt incluse la această rubrică (a se vedea și instrucțiunile cu privire la amortizare din tabelul G).

62. Carburanți și lubrifianți pentru motoare

Această rubrică include și cota-parte din costurile carburanților și lubrifianților pentru vehiculele personale corespunzătoare utilizării acestora pentru nevoile exploatației (a se vedea, mai jos, rubrica 63).

Dacă se utilizează produse petroliere atât sub formă de carburanți pentru motoare, cât și sub formă de combustibili pentru încălzire, suma totală se împarte între două rubrici:

62. „Carburanți și lubrifianți pentru motoare”;
80. „Combustibili pentru încălzire”.

63. Cheltuieli cu vehiculele

În cazul în care cota-parte din cheltuielile pentru vehiculele personale corespunzătoare utilizării lor pentru nevoile exploatației se calculează arbitrar (de exemplu, o sumă fixă pe kilometru), aceste costuri se înregistrează la această rubrică.

Furaje

Furajele se împart în furaje achiziționate și furaje produse și consumate în exploatație.

Furajele achiziționate includ atât suplimentele de minerale, produsele lactate (achiziționate sau returnate la exploatație) și produsele pentru conservarea și depozitarea furajelor, cât și cheltuielile cu pensiunea animalelor, cheltuielile cu utilizarea pășunilor comune și a terenurilor pentru pășunat neincluse în SAU, dar și cheltuielile de închiriere a suprafețelor furajere neincluse în SAU. Așternuturile pentru animale și paiele achiziționate se includ, de asemenea, în furajele achiziționate.

Furajele achiziționate pentru erbivore sunt împărțite în furaje concentrate și nutreț brut (inclusiv prețul pensiunii animalelor, cheltuielile de utilizare a pășunilor comune, a terenului pentru pășunat și a suprafețelor furajere neincluse în SAU, precum și așternuturile și paiele achiziționate).

Rubrica „Furaje concentrate” include în special șroturi de oleaginoase, furaje combinate, cereale, iarbă deshidratată, pulpă de sfeclă de zahăr uscată, făină de pește și carne, lapte și produse lactate, suplimente minerale și produse pentru conservarea și depozitarea unor astfel de furaje.

Cheltuielile cu munca efectuată de contractanți agricoli pentru producerea de furaj brut, de exemplu, grânele însilozate, se înscriu la rubrica 60, „Lucrări efectuate de contractanți”.

Furajele produse și consumate în exploatație includ produsele comercializabile utilizate ca furaje (inclusiv laptele și produsele lactate, dar exceptând laptele supt de viței, care nu se ia în considerare). Așternuturile pentru animale și paiele produse în exploatație se includ doar dacă acestea constituie un produs comercializabil în regiunea și în anul în cauză.

Se disting următoarele rubrici:

Furaje achiziționate:

64. Furaje concentrate pentru erbivore (cabaline, bovine, ovine, caprine)
65. Nutreț brut pentru erbivore (cabaline, bovine, ovine, caprine)
66. Furaje achiziționate pentru porcine
67. Furaje achiziționate pentru păsări de curte și alte animale mici

Furaje produse și utilizate în exploatație pentru:

68. Erbivore (cabaline, bovine, ovine, caprine)
69. Porcine
70. Păsări de curte și alte animale mici
71. Alte costuri specifice pentru creșterea animalelor

Toate cheltuielile legate direct de producția animală, pentru care nu există prevederi separate la alte rubrici de cheltuieli: taxe veterinare, medicamente, taxe pentru armăsarii de prăsilă, însămânțare artificială, castrare, testarea laptelui, cotizații și înscrieri în registrele genealogice, detergenți utilizați pentru curățarea echipamentului zootehnic (de exemplu, mașinile de muls), materiale pentru ambalarea produselor animaliere și produse pentru prelucrarea acestora, costurile depozitării în afara exploatației și pregătirii pentru comercializare în afara exploatației a produselor animaliere din exploatație, costul comercializării produselor animaliere din exploatație, achizițiile ocazionale de
produse animaliere, suplimentare față de producția exploatației (de exemplu, lapte), care se prelucrează în exploatație etc. Se include, de asemenea, chiria pe termen scurt a clădirilor utilizate pentru adăpostirea animalelor sau depozitarea produselor legate de creșterea animalelor.

72. Semințe și răsaduri achiziționate

Toate semințele și răsadurile achiziționate, inclusiv bulbii, cormii și tuberculii. Costurile puieților de arbori și arbuști destinați unei noi plantații reprezintă o investiție și se înregistrează fie la rubrica 96, „Culturi permanente”, fie la rubrica 100, „Terenuri împădurite”. Pe de altă parte, costurile puieților de arbori și arbuști destinați unor operațiuni minore de replantare sunt considerate costuri ale exercițiului contabil respectiv și trebuie menționate în prezenta rubrică, cu excepția costurilor privind pădurile care aparțin exploatației agricole, acestea din urmă fiind indicate la rubrica 77, „Costuri specifice pentru silvicultură”.

Costurile prelucrării semințelor (sortare, dezinfectare) sunt și ele incluse la această rubrică.

73. Semințe și răsaduri produse și utilizate în exploatație

Toate semințele și răsadurile (inclusiv bulbii, cormii și tuberculii) produse și utilizate în exploatație.

74. Îngrășăminte și amelioratori de sol

Toate îngrășămintele și amelioratorii de sol achiziționați (de exemplu varul), inclusiv compostul, turba și gunoiul de grajd (cu excepția gunoiului de grajd produs în exploatație).

Îngrășămintele și amelioratorii de sol utilizați pentru pădurile care fac parte din exploatația agricolă se includ la rubrica 77, „Costuri specifice pentru silvicultură”.

75. Produse pentru protecția culturilor

Toate materialele utilizate pentru protejarea culturilor și a plantelor împotriva dăunătorilor, a bolilor, a animalelor de pradă, a intemperiilor etc. (insecticide, fungicide, erbicide, momeli otrăvite, sperietori de păsări, protecție antigrindină, protecția împotriva înghețului etc.). Dacă operațiunile de protejare a culturilor sunt efectuate pe bază de contract de către o întreprindere de servicii agricole și dacă costul materialelor de protecție utilizate nu este prezentat defalcat, costul total se înregistrează la rubrica 60, „Lucrări efectuate de contractanți”.

Materialele de protecție utilizate pentru pădurile care fac parte din exploatația agricolă se includ la rubrica 77, „Costuri specifice pentru silvicultură”.

76. Alte costuri specifice pentru culturi (inclusiv pajiștile și pășunile permanente)

Toate costurile legate direct de producția vegetală pentru care nu există prevederi separate la alte rubrici de cheltuieli: materiale pentru ambalat și legat, sârmă și sfoară, costurile analizelor de sol, costurile pentru concursurile de culturi, folii de plastic (utilizate, de exemplu, pentru cultura căpșunilor), materiale pentru conservarea și prelucrarea produselor vegetale, depozitarea produselor vegetale în afara exploatației și pregătirea acestora pentru comercializare în afara exploatației, costuri de comercializare a produselor vegetale ale exploatației, sume plătite pentru achiziționarea de culturi în curs comercializabile sau pentru închirierea pe o perioadă mai mică de un an a unor terenuri pentru cultivarea de culturi comercializabile, achiziții ocazionale de produse vegetale, suplimentare față de producția exploatației (de exemplu, strugurii), care se prelucrează în exploatație etc. Se include, de asemenea, chiria pe termen scurt a clădirilor utilizate pentru culturi comercializabile.

77. Costuri specifice pentru silvicultură

Îngrășăminte, materiale de protecție, costuri specifice diverse. Nu se includ cheltuielile cu mâna de lucru, lucrările efectuate de contractanți și cheltuielile de mecanizare; acestea se înregistrează la rubricile de costuri corespunzătoare.

78. Întreținerea curentă a clădirilor și a îmbunătățirilor funciare

Întreținerea (tip chiriaș) a clădirilor și a îmbunătățirilor funciare, inclusiv a serelor, a ramelor și a suporturilor. Achiziționarea de materiale de construcție pentru întreținerea curentă a clădirilor trebuie indicată la această rubrică.

Achiziționarea de materiale de construcție pentru noi investiții trebuie menționată în coloana „Investiții” de la rubricile 94, „Teren agricol și clădirile exploatației”, 97, „Îmbunătățiri funciare”, și/sau 98, „Clădirile exploatației”.

Costul reparațiilor capitale efectuate la clădiri, care măresc valoarea acestora (întreținere majoră), nu se înregistrează la această rubrică, chiar dacă costul este suportat de către chiriaș (a se vedea instrucțiunile privind arenda plătită, rubrica 85). Aceste costuri se înregistrează la rubrica 98, „Clădirile exploatației”.

79. Electricitate

Consumul total de electricitate pentru activitatea comercială a exploatației agricole.

80. Combustibili pentru încălzire

Consumul total de combustibili pentru încălzire utilizați pentru activitatea comercială a exploatației, inclusiv pentru încălzirea serelor de sticlă.

81. Apă

Cheltuielile de racordare la rețeaua de distribuție a apei și consumul de apă pentru toate nevoile exploatației, inclusiv pentru irigare. Costurile legate de utilizarea instalațiilor hidraulice ale exploatației trebuie indicate la rubricile corespunzătoare: amortizarea mașinilor și a echipamentului, întreținerea curentă a mașinilor și a echipamentului, carburanți pentru motoare, electricitate.

82. Asigurări

Toate primele de asigurare care acoperă riscurile de exploatare, cum ar fi răspunderea civilă a exploatantului, incendii, inundații, asigurări în caz de moarte a animalelor și pagube suferite de culturi etc., cu excepția primelor de asigurare pentru accidentele de muncă indicate la rubrica 59. Primele de asigurare pentru clădiri se includ doar dacă nu au fost deja incluse la rubrica 87.

83. Impozite și alte taxe

Toate impozitele și celelalte taxe legate de activitatea exploatației, inclusiv cele percepute în cadrul măsurilor de protecție a mediului, dar cu excepția TVA și a taxelor pe teren, clădiri și mână de lucru. Impozitul direct pe veniturile exploatantului nu se include în costurile exploatației.

84. Alte cheltuieli de regie ale exploatației

Orice alte costuri ale exploatației nemenționate în rubricile precedente (onorariile contabililor, servicii de secretariat și cheltuieli de birou, costul telefoanelor, diverse cotizații și abonamente etc.). Se include și chiria pe termen scurt pentru clădirile utilizate atât pentru creșterea animalelor și culturile comercializabile, cât și/sau în scopuri generale.

85. Chiria plătită

Chiria plătită (în numerar sau natură) pentru terenuri, clădiri, cote și alte drepturi închiriate pentru nevoile exploatației sunt cuprinse la această rubrică cheltuielile efectuate de către chiriaș în numele și în locul proprietarului (de exemplu, impozitul pe teren și amortizarea legată de reparațiile capitale al căror cost a fost suportat de către chiriaș) și care nu pot fi recuperate de către chiriaș. Se înregistrează numai cota-parte corespunzătoare utilizării fermelor și a altor clădiri închiriate pentru activitatea exploatației. Costurile de închiriere sau de leasing al cotelor care nu se referă la terenuri se includ, de asemenea, în tabelul L.

86. din care: Chiria plătită pentru teren

87. Asigurarea pentru clădirile exploatației

Această informație este facultativă.

Primele de asigurare (incendiu, inundație etc.) pentru clădirile aflate în exploatarea proprietarului care, în cazul exploatării de către chiriaș, sunt în mod normal plătite de către proprietar. Dacă toate asigurările fac obiectul unei polițe unice, trebuie estimată cota-parte din prime care corespunde clădirilor exploatației.

88. Impozite și alte taxe pe teren și clădiri

Impozitele, tarifele și alte taxe de plătit, legate de proprietatea asupra terenului și a clădirilor exploatate de proprietar și cultivate în parte.

89. Total dobânzi și taxe financiare plătite

Dobânzile și taxele financiare plătite pe capitalul împrumutat (împrumuturi) pentru nevoile exploatației. Această informație este obligatorie.

Subvențiile la dobânzi nu sunt deduse, dar sunt incluse în tabelul J la rubrica 114.

90. Dobânzi și taxe financiare plătite la împrumuturile obținute pentru achiziția de terenuri și clădiri

Această informație este facultativă.

91. din care: Dobânzi și taxe financiare plătite la împrumuturile obținute pentru achiziția de terenuri

Această informație este facultativă.

92. Dobânzi și taxe financiare plătite pentru împrumuturile obținute în vederea finanțării fondului de rulment (animale, mașini și capital circulant) și către creditori

Această informație este facultativă.

93. Costuri totale

Totalul rubricilor 59-89.

G. TERENURI ȘI CLĂDIRI, MAȘINI ȘI CAPITAL CIRCULANT

Se disting următoarele rubrici:

94. Teren agricol, clădiri ale exploatației și drepturi

Totalul rubricilor 95-99 de mai jos. Rubricile 95, 97 și 99 se completează dacă datele relevante sunt disponibile în contabilitate.

95. Teren agricol

Teren agricol aflat în exploatarea proprietarului

96. Culturi permanente

Toate plantațiile (fără codri și păduri și fără valoarea terenului) care aparțin exploatantului, indiferent de modul de exploatare a terenului. Rubrica trebuie completată, iar sumele incluse aici sunt supuse amortizării în coloana 7, poziția 316.

Plantațiile tinere (culturi permanente care nu sunt încă în producție deplină) se includ la rubrica „Investiții” (coloana 4). Se înregistrează, de asemenea, în tabelul K, rubrica 159, „Inventarul de închidere” (coloana 9).

97. Îmbunătățiri funciare

Îmbunătățiri funciare (de exemplu, împrejmuiri, instalații de drenare, echipament fix pentru irigații) aparținând exploatantului, indiferent de modul de exploatare al terenului. Sumele înregistrate sunt supuse amortizării în coloana 7, poziția 324.

98. Clădirile exploatației

Clădirile aparținând exploatantului, indiferent de modul de exploatare a terenului. Rubrica trebuie completată, iar sumele incluse aici sunt supuse amortizării în coloana 7, poziția 332.

99. Costuri de achiziție, cote și alte drepturi

Taxele pentru avocat, taxe de înregistrare etc. legate de achiziția terenului agricol sau a clădirilor exploatației.

Tranzacții privind vânzarea și/sau achiziționarea cantităților de referință de lapte și sfeclă de zahăr și transferurile drepturilor și obligațiilor prevăzute, cum ar fi transferul efectivelor de animale de referință.

Cotele/drepturile sunt înregistrate și în tabelul L. Se exclud costurile de achiziție a terenurilor împădurite.

Amortizarea nu se aplică cotelor din tabelul G, ci se înregistrează în tabelul L, coloana 7.

100. Teren împădurit, inclusiv masa lemnoasă pe picior

Terenul împădurit aflat în exploatarea proprietarului și care face parte din exploatația agricolă, inclusiv costurile de achiziție corespunzătoare.

101. Mașini și echipamente

Tractoare, cultivatoare motorizate, camioane, camionete, autoturisme, echipamente agricole mari și mici, inclusiv uneltele a căror valoare depășește 300 EUR în stare nouă.

102. Capital circulant

Capitalul circulant include următoarele elemente:

(a) stocuri: produsele exploatației și mărfurile din magazie;
(b) alt capital circulant:

— valoarea culturilor nerecoltate încă (limitată la valoarea îngrășămintelor, a amelioratorilor de sol, a semințelor și a materialului săditor utilizate pentru culturile în curs, cu excepția răsadurilor pentru culturile permanente);
— acțiuni deținute de exploatația agricolă (acțiuni la cooperative sau alte întreprinderi ale căror servicii sunt utilizate de exploatație);
— creanțe:

— creanțe de încasat pe termen scurt pentru vânzarea de produse sau mijloace fixe sau pentru furnizarea de servicii;
— sume plătite în avans pentru bunuri și servicii;

— lichidități (în casă, la bancă, în cont poștal GIRO) necesare pentru funcționarea exploatației.

Dobânzile la conturile bancare se indică la rubrica 178.

Dacă valoarea capitalului circulant nu poate fi determinată cu exactitate, se poate realiza o evaluare globală. Aceasta se poate realiza prin estimarea sumei medii a capitalului investit în procesul de producție, ținând cont de durata investiției. În acest caz, totalul capitalului circulant din inventarul de deschidere este identic cu cel din inventarul de închidere.

103. Total

Totalul rubricilor 94, 100, 101 și 102.

COLOANELE DIN TABELUL G

Inventarul de deschidere (coloana 3)

Inventarul de deschidere este valoarea bunurilor la începutul exercițiului contabil. În cazul exploatațiilor care au fost cuprinse în eșantion și în exercițiul precedent, inventarul de deschidere trebuie să fie egal cu inventarul de închidere din exercițiul precedent. În cazul exploatațiilor neincluse anterior în eșantion, inventarul de deschidere se calculează după cum urmează:

— Pentru activele care nu sunt supuse amortizării, valoarea la deschidere este egală cu valoarea de înlocuire.
— Pentru activele supuse amortizării, valoarea la deschidere se determină în conformitate cu perioada de amortizare rămasă și pe baza valorii de înlocuire (inclusiv reparațiile capitale deja efectuate).

Valoarea de înlocuire este egală cu prețul de achiziție al unui activ nou similar la prețurile curente. Valoarea de înlocuire poate fi estimată și pe baza indicelui de prețuri (generale sau specifice) pentru activele respective (mașini, clădiri etc.).

Terenul este evaluat pe baza prețurilor (fără costurile de achiziție) curente în regiune pentru terenurile neînchiriate, cu o poziție și o calitate similară, vândute în scopuri agricole (evaluările realizate cu ocazia transferurilor de proprietate între rude nu sunt luate în considerare la determinarea valorii). În cazul în care costurile utilizării vehiculelor personale pentru nevoile exploatației sunt împărțite între rubricile 61, „Întreținerea curentă a echipamentelor”, și 62, „Carburanți și lubrifianți”, cota-parte din valoarea autoturismelor corespunzătoare utilizării pentru nevoile exploatației se include la mașini. În cazul în care costurile utilizării vehiculelor personale pentru nevoile exploatației sunt calculate arbitrar (a se vedea rubrica 63), vehiculele personale nu trebuie incluse la mașini.

Investiții (coloana 4)

Cheltuielile totale pentru achiziții, reparații capitale și producția de mijloace fixe pe parcursul exercițiului contabil. Dacă sau primit prime și subvenții pentru aceste investiții, suma cheltuită înainte de deducerea respectivelor prime și subvenții se inserează în coloana 4.

Achizițiile de mașini și echipamente minore, precum și achizițiile de puieți de arbori și arbuști pentru replantările minore nu apar în aceste coloane, dar se includ în costurile pentru exercițiul contabil respectiv (a se vedea rubrica 61, „Întreținerea curentă a mașinilor și a echipamentelor”, rubrica 72, „Semințe și răsaduri achiziționate” și rubrica 77, „Costuri specifice pentru silvicultură”).

Când plata se face cu titluri de creanță cu dobândă fixă, acestea se evaluează pe baza valorii lor în numerar.

Subvenții pentru investiții (coloana 5)

Subvențiile primite în cursul exercițiului contabil. Pot fi incluse și subvențiile plătite pentru investiții efectuate în exercițiile precedente.

Vânzări (coloana 6)

Totalul vânzărilor de active în cursul exercițiului contabil.

Amortizare (coloana 7)

Amortizarea care trebuie înregistrată este valoarea efectivă a amortizării pe exercițiul contabil respectiv. Aceasta se calculează pe baza valorii de înlocuire (adică valoarea de înlocuire la sfârșitul exercițiului contabil, înmulțită cu rata de amortizare).

Un tabel conținând ratele anuale de amortizare aplicate de fiecare stat membru trebuie comunicat Comisiei concomitent cu introducerea datelor din fișa de exploatare.

Amortizarea plantațiilor

Costul puieților de arbori și arbuști pentru o nouă plantație reprezintă un mijloc fix supus amortizării.

Sunt supuse amortizării numai plantațiile care sunt proprietatea exploatantului (indiferent de modul de exploatare a terenului).

Amortizarea clădirilor, a echipamentului fix și a îmbunătățirilor funciare ale exploatației

Amortizarea clădirilor, a echipamentului fix (inclusiv serele de sticlă și ramele) și a îmbunătățirilor funciare aparținând exploatantului, indiferent de modul de exploatare a terenului.

Amortizarea mașinilor și a echipamentelor

Mașinile și echipamentele supuse amortizării sunt cele cu o valoare de peste 300 EUR în stare nouă. Amortizarea echipamentelor minore de valoare mai scăzută nu se calculează; achizițiile de astfel de echipamente trebuie tratate direct drept costuri ale exercițiului contabil respectiv (rubrica 61, „Întreținerea curentă a mașinilor și a echipamentelor”).

Reparațiile capitale care măresc efectiv valoarea mașinilor și a echipamentelor comparativ cu valoarea lor anterioară reparației sunt, de asemenea, incluse la această rubrică fie ca parte integrantă a amortizării mașinilor sau a echipamentelor, care va fi ajustată în consecință pentru a lua în considerare durata de viață prelungită (datorită reparațiilor) a articolului respectiv, fie prin repartizarea costului reparațiilor capitale pe câțiva ani succesivi.

Valoarea amortizării anuale poate fi calculată după metoda amortizării liniare sau după metoda amortizării degresive.

Rata amortizării este determinată de diverși factori care depind, în cea mai mare parte, de condițiile particulare ale regiunii și ale producției în cauză (gradul de utilizare anual), dar și de progresul tehnic.

Datorită diferențelor de amortizare care apar de la o regiune la alta sau chiar de la o exploatație la alta, birourile de contabilitate pot alege, pentru fiecare mașină și echipament, o rată de amortizare corespunzătoare regiunii sau exploatației, obiectivul fiind de a se apropia cât mai mult de valoarea amortizării reale a mijlocului mecanic respectiv.

Inventarul de închidere (coloana 8)

Inventarul de închidere este valoarea bunurilor la sfârșitul exercițiului contabil. Aceasta se calculează pe baza valorii de înlocuire la momentul respectiv și a perioadei de amortizare care a mai rămas.

H. DATORII

Sumele indicate trebuie să se refere numai la sumele încă nerambursate, adică împrumuturile contractate, minus rambursările deja efectuate. Împrumuturile sub formă de titluri de creanță cu dobândă fixă se evaluează la valoarea lor în numerar. Trebuie furnizate informații cel puțin pentru pozițiile 374, 378, 382, 386, 390 și 394.

Împrumuturile sunt indicate conform duratei, astfel:

104. Împrumuturi pe termen mediu și lung

Împrumuturi contractate de exploatație pe o durată de un an și peste.

105. Împrumuturi pe termen scurt și datorii curente

Împrumuturi contractate de exploatație pe o durată sub un an, datorii și plăți neachitate.

106. Total

Suma rubricilor 104 și 105.

Dacă există date disponibile în contabilitatea exploatației, împrumuturile trebuie subîmpărțite după destinațiile lor, după cum urmează:

— împrumuturi pentru terenuri și clădiri (coloanele 2 și 6),
— din care: împrumuturi pentru achiziționarea de terenuri (coloanele 3 și 7); împrumuturi pentru alte active (coloanele 4 și 8).

Suma acestor articole corespunde valorilor înscrise în coloana 1 (Inventarul de deschidere, total) (= coloanele 2 + 4) și coloana 5 (Inventarul de închidere, total) (= coloanele 6 + 8).

I. TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ (TVA)

Datele în termeni monetari din fișa exploatației sunt exprimate în funcție de statul membru implicat:

— fie fără TVA; această metodă se aplică pentru toate exploatațiile supuse sistemului de TVA normal,
— fie cu TVA. Statele membre în care se utilizează această metodă trebuie să furnizeze anual, odată cu datele contabile ale exercițiului pe suport informatic, o listă a cotelor de TVA aplicate în cursul exercițiului contabil respectiv pentru fiecare post din fișa exploatației.

În cazul exploatațiilor supuse sistemului de TVA normal, rubricile 108-111 nu trebuie completate. Același lucru este valabil și atunci când achizițiile și vânzările din fișa exploatației sunt trecute cu TVA inclus.

Trebuie furnizate următoarele date privind TVA-ul:

107. Sistemul TVA

Sistemul TVA (numărul de ordine 400) din care face parte exploatația este indicat de numărul de cod corespunzător din următoarea listă:

Ţara Număr de ordine 400 Codul
BELGIA Régime normal obligatoire 1
Régime normal sur option 2
Régime agricole 3
BULGARIA Scutit 1
Înregistrat 2
REPUBLICA CEHĂ Înregistrat 1
DANEMARCA Moms (= normal) 1
GERMANIA Pauschalierender Betrieb 1
Optierender Betrieb 2
Getränke erzeugender Betrieb 3
Betrieb mit Kleinumsatz 4
ESTONIA Normal 1
Special 2
IRLANDA Agricol 1
Înregistrat (= normal) 2
GRECIA Sistem normal 1
Sistem agricol 2
 SPANIA Sistem normal 1
Sistem simplificat 2
Sistem agricol 3
FRANȚA TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants 2
Remboursement forfaitaire 3
ITALIA Sistem scutit 1
Sistem special agricol 2
Sistem normal 3
 CIPRU Normal 1
Agricol 2
TVA neaplicabil 3
 LETONIA Normal 1
Agricol 2
LITUANIA Normal 1
Special  2
 LUXEMBURG Régime normal obligatoire  1
Régime normal sur option 2
Régime forfaitaire de l’agriculture 3
UNGARIA Normal 1
Agricol 2
 MALTA Normal 1
 ȚĂRILE DE JOS Algemene regeling verplicht 1
Algemene regeling op aanvraag 2
Landbouwregeling 3
 AUSTRIA Pauschalierender Betrieb 1
Optierender Betrieb 2
 POLONIA Normal 1
Agricol 2
PORTUGALIA Sistem agricol 1
Sistem normal 2
ROMÂNIA Normal 1
Special 2
Mici exploatații agricole 3
SLOVENIA Normal 1
Agricol 2
 SLOVACIA Înregistrat 1
Scutit 2
 FINLANDA Sistem normal 1
SUEDIA Sistem normal 1
 REGATUL UNIT Scutit 1
Înregistrat 2
Subdiviziuni ale sistemului TVA (doar pentru Spania, Franța, Italia, Ungaria și Polonia)
Ţara Număr de ordine 401
SPANIA Atunci când în exploatație se aplică două sisteme diferite, introduceți codul sistemului TVAminoritar (dintre cele care au fost utilizate pentru numărul de ordine 400
FRANȚA Sans TVA obligatoire sur activités connexes 0
Avec TVA obligatoire sur activités connexes 1
ITALIA Sistem TVA aplicabil agroturismului („agriturismo”) ca activitate secundară 1
Regime speciale agriturismo 2
Regime normale agriturismo 3
UNGARIA Atunci când în exploatație se aplică
două sisteme diferite, introduceți codul
sistemului TVA minoritar (dintre cele
care au fost utilizate pentru numărul
de ordine 400)
POLONIA Atunci când în exploatație se aplică
două sisteme diferite, introduceți codul
sistemului TVA minoritar (dintre cele
care au fost utilizate pentru numărul
de ordine 400)

Rubricile 108-111

Rubricile 108-111 se completează numai dacă exploatația este supusă sistemului agricol (sau unor sisteme similare).

Sistemul agricol (sau sistemele similare) urmărește să acorde o compensație globală pentru TVA-ul plătit la achiziționarea de bunuri și servicii la prețurile curente și pentru investiții. În acest caz, vânzările și achizițiile se inserează fără TVA.

108. TVA pe vânzări

TVA-ul încasat în cursul exercițiului contabil pe produsele vândute.

109. TVA pe achiziții

TVA-ul plătit în cursul exercițiului contabil pentru achizițiile curente de bunuri și servicii. În Italia, această rubrică include și TVA-ul plătit către autoritățile fiscale pe baza regimului pro rata.

110. TVA pe investiții

TVA-ul plătit în cursul exercițiului contabil pentru achizițiile de mijloace de producție (investiții).

111. TVA restituită de către autoritățile fiscale

Valoarea restituirii.

J. PRIME ȘI SUBVENȚII

Primele și subvențiile care trebuie menționate la rubricile 112-118 sunt cele care au fost acordate din fondurile publice, cu excepția primelor și a subvențiilor pentru investiții care figurează la rubricile 94-103.

112. Prime și subvenții, cu excepția celor pentru costurile legate de animale și achizițiile de animale

Valoarea primelor și a subvențiilor care s-au primit sau la care s-a acordat un drept, pentru animale, produse și pentru alte plăți primite sau în curs de primire, cu excepția celor pentru costurile legate de animale și achizițiile de animale. Toate înregistrările trebuie să se refere la animale, suprafețe și produse ale exploatației corespunzătoare activităților desfășurate pe parcursul exercițiului contabil.

113. din care: Defalcarea sumei totale de la rubrica 112

1. Categorii de animale (codurile 22-50 corespunzătoare rubricilor respective din tabelul D), cu excepția subvențiilor pentru bovine menționate la codurile 700 și 770 de mai jos.

2. Produse (codurile 120-313 corespunzătoare rubricilor sau subrubricilor din tabelul K), cu excepția plăților pe suprafață menționate la codul 600 și a plăților menționate la codurile 670 și 680 de mai jos. Plățile se înregistrează o singură dată fie la rubrica, fie la subrubrica corespunzătoare, astfel încât să nu fie adunate de două ori.

3. Coduri specifice indicate în următoarea listă:

— Codul 600 corespunde sumei totale a plăților pe suprafață, acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, inclusiv plățile pe suprafață pentru scoaterea temporară a terenurilor din circuitul agricol și pentru culturile energetice. Această valoare totală și defalcarea ei se inserează și în tabelul M.

— Codul 670 corespunde ajutoarelor acordate în cadrul schemei de plată unică în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. Această valoare totală și defalcarea ei se inserează și în tabelul M.

— Codul 680 corespunde ajutoarelor acordate în cadrul schemei de plată unică pe suprafață în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. Această valoare totală și defalcarea ei se inserează și în tabelul M.

— Codul 700 corespunde sumei totale a plăților directe acordate pentru carnea de vită și de vițel pe baza Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. Această valoare totală și defalcarea ei se inserează și în tabelul M.

— Codul 770 corespunde primelor pentru produsele lactate și plăților suplimentare, acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. Această valoare totală și defalcarea ei se inserează și în tabelul M.

— Codul 800 corespunde plăților pentru agromediu și bunăstarea animalelor acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

— Codul 810 corespunde plăților Natura 2000 acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 și plăților legate de Directiva 2000/60/CE.

— Codul 820 corespunde ajutoarelor pentru handicapuri naturale în regiunile montane și în alte zone cu handicapuri naturale, acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

— Codul 830 corespunde sprijinului acordat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 pentru adaptarea la standardele bazate pe legislația comunitară.

— Codul 835 corespunde sprijinului acordat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 pentru acoperirea costurilor utilizării serviciilor de consultanță agricolă.

— Codul 840 corespunde sprijinului pentru participarea agricultorilor la sistemele de calitate a alimentelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

— Codul 900 corespunde ajutoarelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 pentru prima împădurire a terenurilor agricole.

— Codul 910 corespunde altor ajutoare acordate silviculturii (plăți Natura 2000, plăți pentru silvomediu, acțiuni de refacere a potențialului forestier și introducerea de măsuri preventive), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

— Codul 951 corespunde primelor și subvențiilor pentru producția animalieră care nu sunt incluse în codurile de mai sus.

— Codul 952 corespunde primelor și subvențiilor pentru culturi care nu sunt incluse în codurile de mai sus.

— Codul 953 corespunde primelor și subvențiilor pentru dezvoltare rurală care nu sunt incluse în codurile de mai sus.

— Codul 955 corespunde ajutoarelor suplimentare, acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003.

— Codul 956 corespunde plăților directe acordate în temeiul articolului 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pentru tipuri specifice de agricultură care sunt importante pentru protecția și ameliorarea mediului sau pentru îmbunătățirea calității și comercializării produselor agricole.

— Codul 998 cuprinde compensarea de către autoritățile publice a pierderilor de producție sau mijloace de producție în caz de calamități. (Pentru indemnizațiile acordate de asigurările private, se completează rubrica 181 din tabelul K.)

— Codul 999 cuprinde primele și subvențiile cu caracter excepțional (de exemplu, compensațiile agromonetare). Dat fiind caracterul lor excepțional, aceste plăți se înregistrează pe baza sumelor vărsate.

— Codurile 1052 și 2052 corespund indemnizațiilor pentru încetarea producției de lapte. Sumele care se plătesc anual se înregistrează la codul 1052, iar sumele care se plătesc o singură dată, la codul 2052.

— Codul 950 corespunde subvențiilor cu caracter general care nu pot fi alocate niciunei activități anume sau nu pot fi înregistrate la niciunul dintre codurile precedente.

114. Prime și subvenții pentru costuri

Valoarea primelor și a subvențiilor legate de costuri (se utilizează codurile 59-82, 84, 85, 87 și 89). 115. din care: Defalcarea totalului de la rubrica 114 pe categorii de costuri (se utilizează codurile 59-82, 84, 85, 87 și 89).

116. Prime și subvenții pentru achiziționarea de animale

Valoarea primelor și a subvențiilor pentru achiziționarea de animale (se utilizează codurile 51, 52 și 54-58).

117. din care: defalcarea totalului de la rubrica 116 pe categorii de animale (se utilizează codurile 51, 52, 54-58).

118. Total prime și subvenții

Suma rubricilor 112, 114 și 116.

119. Diferențe față de exercițiile contabile anterioare

K. PRODUCȚIA (cu excepția animalelor)

Pentru anumite produse, rubricile sunt împărțite în subrubrici. În aceste cazuri, informațiile din coloanele 4-10 trebuie să figureze atât la rubricile principale, cât și la subrubricile de care aparțin. În cazul acesta, la rubrica principală trebuie să se insereze suma subrubricilor acelei rubrici.

Se înregistrează separat culturile obținute pe terenurile scoase temporar din circuitul agricol în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Se fac, de asemenea, înregistrări separate în cazul în care aceeași cultură se realizează atât pe terenuri irigate, cât și pe terenuri neirigate.

Datele privind culturile nerecoltate încă se înregistrează la rubrica corespunzătoare, cu excepția suprafeței, care nu se inserează la această rubrică. La fel se procedează pentru culturile de pe terenuri închiriate ocazional pe perioade mai scurte de un an.

A. CULTURI
Cereale

Cerealele destinate însilozării nu se includ printre produsele enumerate mai jos la rubricile 120-128.

Acestea se înregistrează la rubricile 326, „Porumb furajer”, și 327, „Alte cereale pentru siloz”. Meiul, triticalele, hrișca și sorgul (cu excepția sorgului furajer) se includ la rubrica 128, „Alte cereale”. Sorgul furajer trebuie inclus la rubrica 145, „Alte plante furajere”.

Semințele se includ la rubricile 120-128.

120. Grâu comun și spelt

121. Grâu dur

122. Secară (inclusiv borceagul)

123. Orz

124. Ovăz

125. Amestecuri de cereale de vară

126. Porumb boabe (inclusiv porumbul boabe umed)

127. Orez

128. Alte cereale

Alte culturi de câmp

129. Culturi proteice

Toate culturile proteice cultivate pentru semințele lor, inclusiv sămânța și amestecurile de leguminoase uscate cu cereale. Nu se includ leguminoasele recoltate verzi, de exemplu lucerna, care se înregistrează la rubrica 145, „Alte plante furajere”, culturile oleoproteaginoase (de exemplu, soia), care se înregistrează la rubrica 132, „Culturi oleaginoase erbacee”, și leguminoasele cultivate ca legume care se înregistrează la rubricile 136, 137 sau 138.

Subrubricile rubricii 129 („Culturi proteice”):

360. Mazăre, fasole de câmp și lupin dulce
361. Linte, năut și măzăriche
330. Alte culturi proteice

130. Cartofi (inclusiv cartofii timpurii și sămânța)

Subrubricile rubricii 130 („Cartofi”):
Datele se introduc, dacă sunt disponibile, în contabilitatea exploatației.

362. Cartofi pentru amidon
363. Alți cartofi

131. Sfeclă de zahăr (exceptând sămânța)

132. Culturi oleaginoase erbacee (inclusiv sămânța)

Subrubricile rubricii 132 („Culturi oleaginoase erbacee”):

331. Rapiță
332. Floarea-soarelui
333. Soia
364. In, altul decât inul pentru fibră (dacă există date în contabilitatea exploatației)

334. Altele (inclusiv in, altul decât inul pentru fibră, dacă nu este înregistrat la rubrica 364, ricin, șofrănaș, susan, arahide, muștar, mac și alte culturi oleaginoase)

133. Hamei (exceptând sămânța)

134. Tutun (exceptând sămânța)

Subrubricile rubricii 134 („Tutun”):

Subrubricile corespund grupelor de varietăți de tutun, așa cum au fost definite la articolul 171ca din Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 al Comisiei (1). Datele se introduc dacă sunt disponibile în contabilitatea exploatației.

365. Flue-cured (varietățile incluse: Virginia, Virginia D și hibrizii acesteia, și Bright)

366. Light air-cured (varietățile incluse: Burley, Badischer Burley și hibrizii acesteia, și Maryland)

367. Dark air-cured [varietățile incluse: Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso, Paraguay și hibrizii acesteia, Dragon Vert și hibrizii acesteia, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre, Nijkerk, Misionero și hibrizii acesteia, Rio Grande și hibrizii acesteia, Forchheimer Havana Iic, Nostrano del Brenta, Resistente 142, Goyano, hibrizi de Geudertheimer, Beneventano, Brasile Selvaggio și varietățile similare, Burley fermentat și Havanna]

368. Fire-cured (varietățile incluse: Kentucky și hibrizii lui, Moro di Cori și Salento)

369. Sun-cured [varietățile incluse: Xanthi-Yaka, Perustitza, Samsun, Erzegovina și varietățile similare, Myrodata Smyrnis, Trapezous și Phi I, Kaba Koulak (nonclasic), Tsebelia și Mavra]

370. Basmas (varietățile incluse: Basmas)

371. Katerini (varietățile incluse: Katerini și varietățile similare)

372. Kaba-Koulak (clasic) (varietăți incluse: Elassona, Myrodata Agrinion și Zychnomyrodata)

135. Alte culturi industriale (exceptând sămânța)

Se includ și bumbacul sau trestia de zahăr, inul pentru fibră și cânepa.

Subrubricile rubricii 135 („Alte culturi industriale”):

345. Plante medicinale, condimente, plante aromatice și mirodenii, inclusiv ceaiul, cafeaua și cicoarea pentru cafea
346. Trestie de zahăr
347. Bumbac: producția pentru exercițiul contabil (coloana 5) trebuie exprimată prin greutatea (100 kg) bumbacului-sămânță, adică a fibrei brute
373. In pentru fibră (dacă există date disponibile în contabilitatea exploatației)
374. Cânepă (dacă există date disponibile în contabilitatea exploatației)
348. Alte culturi industriale. Se includ și inul pentru fibră și cânepa, dacă nu sunt înregistrate la rubricile 373 și 374.

Legume și culturi fructifere neperene

136. Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni cultivate în câmp: culturi care intră în rotație cu culturi agricole, inclusiv ananasul și porumbul dulce.

137. Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni cultivate în aer liber, în grădină: culturi realizate împreună cu alte culturi horticole și într-un sistem de rotație scurtă, cu ocupare aproape continuă a terenului și mai multe recolte pe an, inclusiv ananasul și porumbul dulce

138. Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni cultivate în spații protejate (inclusiv ananasul și porumbul dulce): culturi cultivate – pe toată durata sezonului de cultivare sau în cea mai mare parte a acestuia – în spații protejate (sere, rame permanente, tunele de plastic înalte); culturile cultivate în tunele de plastic joase, sub clopot sau sub rame portabile nu se consideră culturi protejate. În cazul serelor supraetajate, se ia în considerare numai suprafața de bază.

Subrubricile rubricilor 136, 137 și 138 („Legume și culturi fructifere neperene”):

Produsele se includ în subrubrici, indiferent de utilizarea lor ulterioară (consum în stare proaspătă, uscată, prelucrată, conservată etc.). Datele se introduc dacă sunt disponibile în contabilitatea exploatației.

335. Varză, conopidă, broccoli etc.
336. Legume pentru frunze (praz, spanac, salată etc.)
337. Tomate
375. Porumb dulce (dacă există date disponibile în contabilitatea exploatației)
338. Legume cultivate pentru fructe sau flori, altele decât tomatele (dovleci și dovlecei, vinete, castraveciori, anghinare, ardei gras etc.). De asemenea, porumbul dulce, dacă nu este înregistrat la rubrica 375.
339. Legume cultivate pentru rădăcină, bulbi sau tuberculi (cu excepția cartofilor)
340. Legume păstăi (mazăre, fasole etc., cu excepția lintei și a năutului)
341. Fructele plantelor neperene (căpșuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas etc.)

139. Ciuperci: suprafața totală a culturilor succesive (suprafața de bază × numărul de recolte complete) se înregistrează în metri pătrați. Această suprafață nu se include în total (rubrica 183).

Flori și plante ornamentale

140. Flori și plante ornamentale cultivate în aer liber (cu excepția pepinierelor, care se înregistrează la rubrica 157) (suprafață de bază)
141. Flori și plante ornamentale cultivate în spații protejate (suprafață de bază)

Subrubricile rubricilor 140 și 141 („Flori și plante ornamentale”):

Datele se introduc dacă sunt disponibile în contabilitatea exploatației.

342. Bulbi de flori, cormi și tuberculi
343. Flori tăiate și boboci
344. Plante cu flori și plante ornamentale

Semințe

142. Semințe de graminee (graminee și leguminoase furajere).

143. Alte semințe (semințe pentru horticultură, semințe și răsaduri pentru teren arabil, cu excepția cerealelor, a boabelor de leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase și a semințelor de graminee).

Culturi furajere și pârloagă

144. Rădăcinoase și crucifere furajere (sfeclă furajeră, napi suedezi, morcovi furajeri și napi furajeri, sfeclă furajeră semizaharată, alte rădăcinoase și crucifere furajere) (exceptând sămânța)

145. Alte plante furajere

Toate culturile furajere verzi anuale sau multianuale, cultivate prin rotație și care ocupă același teren mai puțin de cinci ani, cu excepția culturilor de graminee.

Subrubricile rubricii 145 („Alte plante furajere”):

326. Porumb furajer
327. Alte cereale pentru siloz
328. Alte plante furajere

146. Pârloage: terenuri care nu dau nicio recoltă pe durata întregului exercițiu contabil. Se înregistrează și terenurile scoase temporar din circuitul agricol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, și lăsate necultivate. Se includ, de asemenea, terenurile scoase temporar din circuitul agricol care sunt acoperite de vegetație. Suprafețele scoase temporar din circuitul agricol, dar pe care se autorizează o cultură nealimentară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, se înregistrează la rubrica culturii respective, la codul 8 sau 9 („tipul de cultură”).

147. Iarbă temporară: iarba semănată pe terenuri arabile, cedate producțiilor furajere erbacee pe perioade mai scurte de cinci ani; se includ și suprafețele pe mai puțin un an. Totalul vânzărilor de fân și/sau iarbă provenind de pe această suprafață se înregistrează la această rubrică.

148. Alte culturi arabile neincluse la rubricile 120-147 sau la subrubricile acestora.

149. Terenurile pregătite pentru semănat date în arendă, inclusiv terenurile puse la dispoziția angajaților ca beneficiu în natură

150. Pajiști și pășuni permanente: suprafață agricolă utilizată care nu intră într-un sistem de rotație, ci este alocată permanent (pentru cinci ani sau mai mult) producției de culturi furajere verzi, fie semănate, fie naturale, în general fertilizate și întreținute. Totalul vânzărilor de fân și/sau iarbă provenind de pe această suprafață se înregistrează la această rubrică.

151. Pășuni sărace: pășunile sărace, inclusiv lăstărișul, de obicei nefertilizate și neîntreținute.

314. Pășuni permanente care nu se mai utilizează în scopuri de producție și care sunt eligibile pentru subvenții.

Culturi permanente

152. Livezi de pomi fructiferi și arbuști cu fruct bacă

Se includ și fructele tropicale și subtropicale; se includ bananele, dar nu și culturile permanente protejate, menționate la rubrica 156.

Subrubricile rubricii 152 („Livezi de pomi fructiferi și arbuști cu fruct bacă”):

Produsele se includ în subrubrici, indiferent de utilizarea lor ulterioară (consum în stare proaspătă, uscată, prelucrată, conservată etc.).

349. Fructe semințoase: mere, pere etc., cu excepția stafidelor (subrubrica 291) și a strugurilor de masă (subrubrica 285)

350. Fructe sâmburoase: prune, piersici, caise, cireșe etc., cu excepția măslinelor de masă (subrubrica 281)

351. Fructe cu coajă: nuci, alune, migdale, castane etc.

352. Fructe mici și bace: coacăze albe și roșii, zmeură, smochine etc. (nu se includ căpșunile, pepenii galbeni și ananasul: rubricile 136, 137 și 138)

353. Fructe tropicale și subtropicale: banane, avocado, mango, papaia etc.

153. Livezi de citrice

Subrubricile rubricii 153 („Livezi de citrice”):

354. Portocale
355. Tangerine, mandarine, clementine și fructe mici similare
356. Lămâi
357. Alte citrice

154. Plantații de măslini

Subrubricile rubricii 154 („Plantații de măslini”):

281. Măsline de masă
282. Măsline pentru ulei (vândute sub formă de fructe)
283. Ulei de măsline
284. Produse secundare din măsline

155. Viță-de-vie

Subrubricile rubricii 155 („Viță-de-vie”):

285. Struguri de masă
286. Struguri pentru vinul de calitate cu denumire de origine protejată (DOP)
292. Struguri pentru vinul de calitate cu indicație geografică protejată (IGP)
293. Struguri pentru alte vinuri
288. Produse viticole diverse: must, suc, rachiu, oțet și altele, dacă sunt obținute în exploatație
289. Vinuri de calitate cu denumire de origine protejată (DOP)
294. Vinuri de calitate cu indicație geografică protejată (IGP)
295. Alte vinuri
291. Stafide
304. Produse viticole secundare (marc, drojdie)

156. Culturi permanente protejate

157. Pepiniere: se includ pepinierele viticole; nu se includ pepinierele de arbori din păduri care se folosesc pentru necesitățile exploatației.

158. Alte culturi permanente (răchită, papură, bambus, salcie etc.)

159. Creșterea plantațiilor tinere evaluate pe baza costului mijloacelor de producție utilizate (se iau în considerare numai plantațiile care nu au atins încă nivelul de producție deplină). Această valoare se include și la „Investiții”, coloana 4 din rubrica 96, „Culturi permanente” (tabelul G).

Alte produse din culturi

160. Produse prelucrate din culturi ale exploatației nemenționate separat: inclusiv alcoolul, altul decât cel din struguri, cidrul de mere, cidrul de pere sau altele.

161. Produse secundare vegetale (cu excepția produselor secundare ale viței-de-vie și ale plantațiilor de măslini)

Subrubricile rubricii 161 („Produse secundare vegetale”):

Datele se introduc dacă sunt disponibile în contabilitatea exploatației.

299. Paie
300. Colete de sfeclă de zahăr
301. Alte produse secundare

B. PRODUSE ANIMALIERE

162. Lapte de vacă

163. Produse din lapte de vacă

164. Lapte de oaie

165. Lapte de capră

166. Lână

167. Produse din lapte de oaie

168. Produse din lapte de capră

169. Ouă de găină (inclusiv ouăle destinate incubației)

170. Alte produse animaliere (gunoiul de grajd vândut, taxe pentru armăsari, alte ouă decât cele de găină etc.)

313. Miere și produse apicole: miere, hidromel, precum și alte produse și produse secundare din apicultură, exprimate în chintale (= 100 kg) de echivalent miere.

171. Creșterea animalelor pe bază de contract

Valoarea încasărilor pentru creșterea animalelor pe bază de contract, corespunzând în principal plății pentru serviciile prestate și în cazul în care exploatantul nu își asumă riscul economic implicat în mod normal de creșterea și îngrășarea acestor animale.

Subrubricile rubricii 171 („Creșterea animalelor pe bază de contract”):

Datele se introduc dacă sunt disponibile în contabilitatea exploatației.

307. Bovine crescute pe bază de contract

308. Ovine și/sau caprine crescute pe bază de contract

309. Porcine crescute pe bază de contract

310. Păsări de curte crescute pe bază de contract

311. Alte animale crescute pe bază de contract

C. SILVICULTURĂ

173. Suprafață împădurită

Suprafața acoperită de păduri și codri, inclusiv pepinierele din pădure, precum și plantațiile de plopi. Copacii izolați, pâlcurile și aliniamentele nu se includ în terenul împădurit, suprafața lor fiind inclusă în terenul care le înconjoară. Suprafața împădurită se ia în considerare, dacă este administrată de către exploatant, dacă este întreținută de mâna de lucru a exploatației agricole cu echipamentele exploatației și/sau dacă produsele rezultate sunt utilizate în exploatația agricolă.

174. Vânzările de material lemnos tăiat: valoarea vânzărilor de material lemnos, inclusiv utilizarea în exploatație, în cursul exercițiului contabil

175. Vânzările de material lemnos pe picior: valoarea vânzărilor de material lemnos pe picior în cursul exercițiului contabil

176. Alte produse din silvicultură: valoarea vânzărilor de produse silvice, altele decât materialul lemnos (coajă, rășină de pin etc.).

D. ALTE PRODUSE

172. Încasări din închirierea ocazională de suprafețe furajere și luarea de animale în pensiune

177. Lucrări contractuale efectuate pentru terți, inclusiv închirierea de echipament

178. Dobânda pe activele lichide din contul bancar al exploatantului, necesar pentru funcționarea exploatației. Această rubrică nu se completează dacă capitalul circulant este determinat în mod arbitrar (a se vedea instrucțiunile privind capitalul circulant, rubrica 102).

179. Încasări din turism, în cazurile în care activitatea de agroturism se suprapune cu activitatea agricolă a exploatației în asemenea măsură, încât cele două activități sunt practic imposibil de disociat. Se include aici chiria realizată din turism (spații de camping, căsuțe, facilități pentru călărie, vânătoare, pescuit etc.). Costurile și mâna de lucru aferente nu pot fi separate și, în consecință, se includ la rubricile corespunzătoare.

180. Corecția încasărilor corespunzătoare exercițiilor contabile precedente: sumele primite în timpul exercițiului contabil curent, dar care corespund exercițiilor contabile precedente și nu au fost incluse în încasările exercițiilor contabile respective. Primele, subvențiile și ajutoarele directe pentru produse, animale, suprafețe, costuri și dezastre se includ la rubricile 112-118 pentru exercițiul contabil curent, și la numărul de ordine 483, pentru exercițiile contabile precedente.

181. Alte produse și încasări care nu au fost enumerate mai sus: Valoarea cazării angajaților inclusă în salarii și indemnizații în natură (evaluată pe baza costurilor corespunzătoare), producția de mijloace fixe [valoarea estimată pentru toate costurile de producere a mijloacelor fixe tratate drept costuri curente ale exploatației: a se vedea litera (b) din „Definiții și instrucțiuni generale”], compensații primite care nu pot fi atribuite unui articol anume sau deduse din costuri etc.

182. Alte suprafețe și producția lor

Rubrica 182 acoperă toate celelalte suprafețe, de exemplu grădina casei, terenul ocupat de clădiri, drumuri, grajduri, heleșteie etc.

183. Total: suma rubricilor 120-182 și 313-314.

Suma suprafețelor nu include însă suprafețele utilizate pentru culturile succesive și culturile de ciuperci. Prin urmare, suma suprafețelor reprezintă suprafața totală a exploatației.

COLOANELE DIN TABELUL K

Produse (coloana 1)

Produsele trebuie indicate în ordinea numerelor menționate mai sus.

Tipul de cultură (coloana 2)

Se disting următoarele tipuri de cultură și codurile corespunzătoare:

Codul 0: Acest cod se utilizează în cazul produselor animale, al produselor prelucrate, al produselor depozitate și al produselor secundare.

A. Culturile de câmp [se includ legumele proaspete, pepenii galbeni și căpșunile cultivate în aer liber, prin rotație cu culturile agricole; nu se includ culturile de pe terenurile scoase temporar din circuitul agricol în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003].

Codul 1: Culturi principale neirigate

Culturile principale cuprind

— culturile unice, anume culturile care ocupă în mod exclusiv o anumită suprafață în cursul exercițiului contabil în cauză;
— culturile mixte: culturi semănate, cultivate și recoltate împreună și al căror produs se prezintă sub forma unui amestec de produse;
— cultura care rămâne cel mai mult timp pe o anumită suprafață dintre culturile realizate succesiv pe suprafața respectivă în cursul exercițiului contabil.

Codul 2: Culturi combinate neirigate

Culturile care cresc împreună pe același teren o anumită perioadă de timp și care, în mod normal, produc fiecare propria sa recoltă în cursul exercițiului contabil. Suprafața totală respectivă se împarte între aceste culturi proporțional cu suprafața ocupată efectiv de fiecare.

Codul 3: Culturi succesive neirigate (culturi secundare)

Culturi cultivate succesiv în cursul exercițiului contabil pe o anumită suprafață și care nu sunt considerate culturi principale.

Codul 6: Culturi principale sau combinate irigate

Codul 7: Culturile succesive irigate

O cultură este considerată irigată în cazul în care apa necesară se furnizează în mod normal pe cale artificială.

Aceste ultime două tipuri de cultură se indică dacă există informația disponibilă în registrele contabile.

B. Culturi de zarzavaturi și culturi florale cultivate în aer liber

Codul 4: Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni cultivate în aer liber, în grădină (a se vedea rubrica 137), precum și flori și plante ornamentale cultivate în aer liber (rubrica 140).

C. Culturi protejate

Codul 5: Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni cultivate în spații protejate (a se vedea rubrica 138), flori și plante ornamentale (anuale sau perene) cultivate în spații protejate (a se vedea rubrica 141), culturi permanente în spații protejate (a se vedea rubrica 156). A se vedea, după caz, și rubricile 143, 285 și 157.

D. Culturi pe terenuri scoase temporar din circuitul comercial în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Codul 8: Culturile neirigate pe terenuri scoase temporar din circuitul agricol

Codul 9: Culturile irigate pe terenuri scoase temporar din circuitul agricol

E. Culturi energetice

Codul 10: Culturi energetice, după cum sunt definite la articolul 88 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, indiferent dacă primesc sau nu ajutoarele pentru culturile energetice; nu se includ „Culturile nealimentare de pe terenurile scoase temporar din circuitul agricol”.

Date lipsă (coloana 3)

Codul 0: Se introduce codul 0 atunci când nu lipsește nici o dată.

Codul 1: Se introduce codul 1 când suprafața unei culturi nu este menționată (coloana 4), de exemplu, în cazul vânzării produselor unor culturi achiziționate sub formă de culturi în curs sau care provin de pe terenuri închiriate ocazional pe o perioadă mai mică de un an și în cazul producției obținute prin prelucrarea de produse animale sau vegetale achiziționate.

Codul 2: Se introduce codul 2 pentru culturile contractate atunci când condițiile de vânzare nu permit să se precizeze producția fizică (coloana 5).

Codul 3: Se introduce codul 3 atunci când condițiile de vânzare nu permit să se precizeze producția fizică și când culturile nu sunt contractate.

Codul 4: Se introduce codul 4 când lipsesc suprafața și producția fizică.

Codul 8: Se introduce codul 8 pentru codul de produs 146 când suprafața este scoasă temporar din circuitul agricol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, și nu este cultivată (dar poate fi acoperită de vegetație).

Suprafața (coloana 4)

Suprafața trebuie exprimată în ari (100 ari = 1 ha), cu excepția suprafețelor utilizate pentru cultivarea ciupercilor (rubrica 139), care se exprimă în metri pătrați. Acestea din urmă nu se includ în suprafața totală (a se vedea rubrica 183).

În această coloană se precizează suprafața pentru fiecare produs vegetal, cu excepția produselor secundare (rubricile 161, 284, 299-301 și 304) și a unor produse prelucrate (rubricile 160 și 288). Produsele obținute prin prelucrarea culturilor achiziționate și produsele culturilor comercializabile achiziționate pe picior sau provenind de pe terenuri închiriate ocazional pe o perioadă mai scurtă de un an se menționează fără a se indica suprafața. Se introduce codul 1 în coloana 3 („Date lipsă”).

Pentru subrubricile care privesc legumele proaspete, pepenii galbeni și căpșunile (335-341), florile și plantele ornamentale (rubricile 342-344), cultivate în grădini în aer liber sau în spații protejate, se menționează suprafața efectiv utilizată pentru cultura respectivă (suprafață cultivată). Exemplu: dacă, pe aceeași suprafață de 1 ha de grădină în aer liber, se cultivă ridichi și apoi praz, suprafața de bază care se include la rubrica 137 va fi de 1 ha, iar suprafața cultivată va fi de două ori 1 ha și se va include la rubricile 339 și, respectiv, 336. Dacă această informație nu există în contabilitatea exploatației, se introduce codul 1 în coloana 3 („date lipsă”).

Producția pentru exercițiul contabil (coloana 5)

Cantitățile de produse animaliere și de culturi produse în cursul exercițiului contabil (fără pierderile de pe câmp și din exploatație). Se menționează aceste cantități pentru produsele principale ale exploatației (cu excepția produselor secundare).

Aceste cantități trebuie indicate în chintale (100 kg), cu excepția ouălor (rubrica 169), care sunt exprimate în mii, și a vinului și produselor din vin (rubricile 286-289 și 292-295), care sunt exprimate în hectolitri. La rubrica principală 155, „Viță-de-vie”, cantitatea se exprimă în chintale, chiar dacă este vorba de vin.

În cazul laptelui, se precizează cantitatea de lapte lichid produs, indiferent de forma sub care este vândut, consumat în exploatație sau utilizat pentru beneficii în natură sau în scopuri agricole (smântână, unt, brânză etc.). Laptele supt de viței nu se include în producție.

Dacă, din cauza condițiilor de vânzare, producția efectivă în chintale nu poate fi determinată (a se vedea vânzările de culturi în curs și culturile pe bază de contract), se trece codul 2 („date lipsă”) în coloana 3 pentru culturile pe bază de contract și codul 3 în celelalte cazuri.

Inventarul de deschidere (coloana 6)

Valoarea produselor aflate în stoc la începutul exercițiului contabil, cu excepția animalelor. Produsele se evaluează la prețurile de la poarta fermei din ziua inventarierii.

Vânzări (coloana 7)

Valoarea totală a vânzărilor (indiferent dacă sumele au fost sau nu încasate în timpul exercițiului contabil) de produse aflate în stoc la începutul exercițiului contabil și de produse recoltate în timpul exercițiului.

Totalul pentru produsele vândute include și valoarea produselor returnate exploatației (lapte degresat, pulpă etc.). Această ultimă valoare se menționează și la costurile exploatației.

Orice plăți compensatorii (de exemplu, indemnizația pentru pagubele provocate de grindină) din timpul exercițiului contabil trebuie adăugate la totalul pentru vânzările produselor corespunzătoare, dacă pot fi defalcate pe produse; în caz contrar, se trec la rubrica 181, „Alte venituri și încasări”.

Primele și subvențiile primite pentru produse pe parcursul exercițiului contabil nu se includ în totalul vânzărilor, ci la rubrica 112 (a se vedea instrucțiunile pentru această rubrică). Eventualele costuri de comercializare, atunci când se cunosc, nu se deduc din totalul vânzărilor, ci se menționează la rubrica 71, „Alte costuri specifice cu animalele”, sau la rubrica 76, „Alte costuri specifice pentru culturi”.

Consumul în gospodărie și beneficiile în natură (coloana 8)

Produsele consumate în gospodăria exploatantului (inclusiv produsele din exploatație utilizate pentru prepararea hranei pentru turiști) și/sau utilizate ca plăți în natură pentru bunuri și servicii (inclusiv remunerarea în natură). Produsele respective se evaluează la prețurile la poarta fermei.

Inventarul de închidere (coloana 9)

Valoarea produselor aflate în stoc (depozitate) la sfârșitul exercițiului contabil, cu excepția animalelor. Produsele se evaluează la prețurile la poarta fermei din ziua inventarierii.

Utilizarea în exploatație (coloana 10)

Valoarea la poarta fermei a produselor exploatației aflate în stoc (depozitate) la începutul exercițiului contabil și/sau produse în timpul exercițiului, utilizate ca mijloace de producție în exploatație pe parcursul exercițiului. Această valoare include:

— furajele pentru animale:

valoarea la poarta fermei a produselor vandabile ale exploatației (produse comercializabile în mod curent) utilizate în timpul anului ca furaje pentru animale. Paiele produse și utilizate în exploatație (ca furaje și așternut pentru animale) se evaluează numai când reprezintă un produs vandabil în regiunea și anul în cauză. Laptele supt de viței nu se include la categoria utilizării în exploatație.

Produsele în cauză se evaluează la prețul de vânzare la poarta fermei;

— semințele:

valoarea la poarta fermei a produselor vandabile utilizate ca semințe pentru culturile din cursul exercițiului contabil.

L. COTE ȘI ALTE DREPTURI

Cantitatea de cote deținute la sfârșitul exercițiului contabil se trece întotdeauna în coloana 9.

Și cotele achiziționate inițial gratuit se înregistrează la valoarea actuală de piață, în cazul în care pot face obiectul unor schimburi separat de terenurile care le sunt asociate. Cotele care nu pot face obiectul unor schimburi separat de terenurile asociate se menționează numai în tabelul G.

Unele date se includ simultan, individual sau ca parte din sume globale, la alte rubrici din tabelele F, G și/sau K.

Rubricile care trebuie utilizate sunt următoarele:

401. Lapte
402. Prime pentru vaci care alăptează
404. Prime pentru oi și capre
421. Sfeclă de zahăr
422. Tutun
423. Cartofi pentru amidon
441. Amoniac
442. Gunoi de grajd ecologic
470. Drepturi la plăți în cadrul sistemului de plată unică (facultativ)
499. Altele.

COLOANELE DIN TABELUL L

Cote sau alte drepturi (coloana 1)

Rubrica dreptului sau a cotei.

Tipul datelor (coloana 2)

Codul 1: Date referitoare la active: achiziții și vânzări
Codul 2: Date referitoare la venituri: închirierea de cote, inclusiv în leasing

(Coloana 3): (Neutilizat)

Plăți (coloana 4)

Pentru codul 1 din coloana 2:

Suma plătită pentru achiziția de cote sau de alte drepturi.

Pentru codul 2 din coloana 2:

Suma plătită pentru închirierea sau luarea în leasing de cote sau de alte drepturi. Se includ și în chiriile plătite, rubrica 85 („Chirii plătite”) din tabelul F.

Încasări (coloana 5)

Pentru codul 1 din coloana 2:

Suma primită pentru vânzarea de cote sau de alte drepturi.

Pentru codul 2 din coloana 2:

Suma primită pentru darea de cote sau alte drepturi cu chirie sau în leasing. Se includ și la rubrica 181 („Alte produse și încasări”) din tabelul K.

Inventarul de deschidere (coloana 6)

Pentru codul 1 din coloana 2:

În inventarul de deschidere, valoarea cantităților de care dispune exploatantul, indiferent dacă le-a dobândit gratuit sau le-a achiziționat, se înregistrează la valoarea actuală de piață, în cazul în care cotele pot face obiectul unor schimburi separat de terenurile care le sunt asociate.

Pentru codul 2 din coloana 2:

Nu se aplică.

Amortizare (coloana 7)

În această coloană, se pot insera amortizările de cote și de alte drepturi, dar în tabelul G (poziția 340) nu se înregistrează nicio amortizare a cotelor sau a altor drepturi.

Inventarul de închidere (coloana 8)

Pentru codul 1 din coloana 2:

În inventarul de închidere, valoarea cantităților de care dispune exploatantul, indiferent dacă le-a dobândit gratuit sau le-a achiziționat, se înregistrează la valoarea actuală de piață, în cazul în care cotele pot face obiectul unor schimburi separat de terenurile care le sunt asociate.

Pentru codul 2 din coloana 2:

Nu se aplică.

Cantitatea (coloana 9)

Unitățile care trebuie utilizate sunt:

— rubricile 401, 421-441: chintale;
— rubrica 442: chintale sau număr de animale, dacă așa prevede legislația națională;
— rubricile 402 și 404: număr de prime;
— rubrica 470: număr de drepturi;
— rubrica 499: nu se completează.

Taxe, prelevări suplimentare (coloana 10)

Se înregistrează o singură dată, cu codul 2 = coloana 2.

Rubrica 401: prelevarea suplimentară pentru lapte, datorată pentru producția în exercițiul contabil sau suma plătită.

M. PLĂȚI DIRECTE în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (rubricile 600-680 și 700-772) 600. Plăți pe suprafață în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003.

Valoarea totală a plăților pe suprafață se înregistrează și în tabelul J la codul 600. Această valoare cuprinde și plățile pe suprafață pentru terenurile scoase temporar din circuitul comercial și pentru culturile energetice.

Defalcarea rubricii 600

Rubricile 621-638 se completează pentru culturile irigate numai în cazul în care acestea sunt tratate aparte în planul național de regionalizare. În acest caz, suprafețele și plățile aferente nu se mai includ la rubricile 601-618. În cazul în care culturile irigate nu sunt tratate separat în planul național de regionalizare, ele se includ la rubricile 601-618.

 601. Plăți pe suprafață pentru terenurile neirigate

În coloana 4, „Numărul unităților de bază pentru plăți”: suma rubricilor 602-618, cu excepția rubricilor 608, 614 și 618, atunci când aceleași unități de bază sunt înregistrate și la o altă rubrică din tabelul M. În coloana 5, „Ajutor total”: suma rubricilor 602-618.

Diversele subrubrici trebuie completate cel puțin în cazul în care statul membru a prevăzut, în planul său de regionalizare, scheme de compensare diferite (în ceea ce privește randamentele de referință, valoarea ajutorului unitar, suprafața totală eligibilă) pentru diferitele culturi eligibile.

602. Plăți pe suprafață pentru cereale

603. Plăți pe suprafață pentru culturile oleaginoase

604. Plăți pe suprafață pentru culturile proteice

605. Plăți pe suprafață pentru cerealele pentru siloz

606. Plăți pe suprafață pentru porumbul boabe

607. Plăți pe suprafață pentru porumbul pentru siloz

608. Supliment la plata pe suprafață pentru grâul dur în zonele de producție tradiționale sau ajutor special pentru grâul dur, conform dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1782/2003

609. Plăți pe suprafață pentru culturile arabile

611. Plăți pe suprafață pentru însilozarea ierbii

612. Plăți pe suprafață pentru inul cultivat pentru fibre

613. Plăți pe suprafață pentru cânepa cultivată pentru fibre

614. Primă pentru culturile proteice (dacă nu este inclusă la rubrica 604)

618. Primă specială de calitate pentru grâul dur (dacă nu este inclusă la rubrica 608)

621. Plăți pe suprafață pentru terenurile irigate

În coloana 4, „Numărul unităților de bază pentru plăți”: suma rubricilor 622-638, cu excepția rubricilor 628, 634 și 638, atunci când aceleași unități de bază sunt înregistrate și la o altă rubrică din tabelul M. În coloana 5, „Ajutor total”: suma rubricilor 622-638.

Diversele subrubrici trebuie completate cel puțin în cazul în care statul membru a prevăzut, în planul său de regionalizare, scheme de compensare diferite (în ceea ce privește randamentele de referință, valoarea ajutorului unitar, suprafața totală eligibilă) pentru diferitele culturi eligibile.

622. Plăți pe suprafață pentru cerealele irigate

623. Plăți pe suprafață pentru culturile oleaginoase irigate

624. Plăți pe suprafață pentru culturile proteice irigate

625. Plăți pe suprafață pentru cerealele pentru siloz irigate

626. Plăți pe suprafață pentru porumbul boabe irigat

627. Plăți pe suprafață pentru porumbul pentru siloz

628. Supliment la plata pe suprafață pentru grâul dur irigat din zonele tradiționale de producție sau ajutor special pentru grâul dur, conform dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1782/2003

629. Plăți pe suprafață pentru alte culturi arabile irigate

632. Plăți pe suprafață pentru culturile irigate de in cultivat pentru fibre

633. Plăți pe suprafață pentru culturile irigate de cânepă cultivată pentru fibre

634. Primă pentru culturile proteice irigate (dacă nu este inclusă la rubrica 624)

638. Primă specială de calitate pentru grâul dur irigat (dacă nu este inclusă la rubrica 628)

650. Plăți pe suprafață pentru terenurile scoase temporar din circuitul agricol

655. Ajutor pentru culturile energetice

670. Schema de plată unică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

În coloana 4, „Numărul unităților de bază pentru plăți”: suma rubricilor 671-673. În coloana 5, „Ajutorul total”: suma rubricilor 671-674.

Ajutorul total acordat în conformitate cu schema de plată unică se înregistrează și în tabelul J la codul 670.

Rubrici Numărul unităților de bază pentru plăți Ajutorul total
671 Plăți în conformitate cu schema de plată unică, cu excepția celor de la rubricile 672-674; se includ și plățile pentru pășuni/pășuni permanente și pentru terenurile scoase temporar din circuitul agricol, dacă nu sunt disociate Obligatoriu Obligatoriu
672 Plăți în conformitate cu schema de plată unică pentru pășuni/pășuni permanente Facultativ Facultativ
673 Plăți în conformitate cu schema de plată unică pentru terenurile scoase temporar din circuitul agricol Facultativ Facultativ
674 Plăți în conformitate cu schema de plată unică, bazate pe drepturi speciale Obligatoriu Obligatoriu

680. Sistem de plată unică în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003

Ajutorul total acordat în conformitate cu schema de plată unică se înregistrează și în tabelul J la codul 680.

700. Plăți directe pentru producția de carne de vită în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003

Valoarea totală a plăților directe pentru carnea de vită se înregistrează și în tabelul J la codul 700.

Tabelul următor indică rubricile pentru toate tipurile de plăți directe pentru carnea de vită, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Rubrici Numărul unităților de bază pentru plăți Ajutorul total
700 Totalul plăților pentru carnea de vită
(suma rubricilor 710, 720, 730, 740, 750, 760)
Obligatoriu
710 Primă specială
(suma rubricilor 711 și 715)
Obligatoriu Obligatoriu
711 Primă specială pentru tauri Obligatoriu Obligatoriu
715 Primă specială pentru boi Obligatoriu Obligatoriu
730 Primă pentru vaci care alăptează
(suma rubricilor 731 și 735)
Obligatoriu
731 Primă pentru vaci care alăptează și juninci Obligatoriu Obligatoriu
735 Primă pentru vaci care alăptează: primă națională suplimentară Obligatoriu Obligatoriu
740 Primă de sacrificare
(suma rubricilor 741 și 742)
Obligatoriu
741 Primă de sacrificare: 1-7 luni Facultativ Obligatoriu
742 Primă de sacrificare: 8 luni și mai mult Obligatoriu Obligatoriu
750 Plată de extensificare Obligatoriu Obligatoriu
760 Plăți suplimentare (pachet național) Obligatoriu

770. Primă pentru produse lactate, inclusiv plățile suplimentare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003

Rubrici Numărul unităților de bază pentru plăți Ajutorul total
770 Primă și plăți suplimentare pentru produsele lactate
(suma rubricilor 771 și 772)
Obligatoriu Obligatoriu
771 Primă pentru produsele lactate Facultativ Facultativ
772 Plăți suplimentare Facultativ Facultativ

COLOANELE DIN TABELUL M

Produsul sau combinația de produse (coloana 1)

(Coloanele 2 și 3): (Neutilizat)

Numărul unităților de bază pentru plăți (coloana 4)

La rubricile 600-655 și 680, se indică suprafața în ari pentru care se plătesc ajutoarele către producător. La rubricile 710- 750, trebuie indicat numărul animalelor pentru care se primesc plăți. La rubricile 670-673, numărul drepturilor activate se exprimă în ari. La rubrica 674, se inserează numărul de drepturi speciale. La rubricile 770-772, trebuie indicată cantitatea de referință individuală (în chintale).

Ajutorul total (coloana 5)

Totalul ajutoarelor primite sau pentru care s-a stabilit un drept în cursul exercițiului contabil.

Valoarea de referință (coloana 6)

La rubricile 602-613, 622-633 și 650, se indică randamentul de referință al culturii (în kilograme la hectar) care a servit la calcularea primelor care urmează a fi primite. Dacă această informație nu este disponibilă în contabilitatea exploatației, ea va putea fi inserată de către agențiile de legătură pe baza datelor regionale, în funcție de sediul exploatației.

(Coloanele 7-10): (Neutilizat)

N. DEFALCAREA ACHIZIȚIILOR ȘI A VÂNZĂRILOR DE ANIMALE

Categoriile de animale trebuie indicate utilizând numerele de cod 22-50, corespunzătoare rubricilor pentru aceleași categorii de animale, utilizate în tabelul D.

Subtotalurile achizițiilor și vânzărilor pe specii de animale (cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine, păsări de curte, alte animale) se inserează în tabelul E.

COLOANELE DIN TABELUL N

Categoria de animale (coloana 1)

Corespunzător rubricilor din tabelul D.

(Coloanele 2 și 3): (Neutilizat).

Numărul de animale achiziționate (coloana 4)

Indicat în „capete”.

Achiziții de animale (coloana 5)

Totalul achizițiilor de animale pe parcursul exercițiului contabil (inclusiv costurile de achiziție). Primele și subvențiile aferente nu se deduc din totalul acestor achiziții, dar se specifică la rubrica 116 (a se vedea instrucțiunile privind această rubrică).

Numărul de animale vândute (coloana 6)

Indicat în „capete”.

Vânzări de animale (coloana 7)

Totalul vânzărilor de animale pe parcursul exercițiului contabil. Primele și subvențiile aferente nu se includ în totalul vânzărilor, dar se specifică la rubrica 112 (a se vedea instrucțiunile privind această rubrică). Eventualele costuri de comercializare, atunci când se cunosc, nu se deduc din totalul vânzărilor, dar se menționează la rubrica 71, „Alte costuri specifice cu animalele”.

(Coloanele 8-10): (Neutilizat).

 

Regulamentul (CEE) nr. 2237/77 Prezentul regulament
Articolul 1 Articolul 1
Articolul 2
Articolul 2
Articolul 3
Articolul 3
Articolul 4
Anexa I Anexa I
Anexa II Anexa II
Anexa III
Anexa III

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *