Ordonanţa Guvernului nr 136/2000

ORDONANŢĂ Nr. 136 din 31 august 2000
privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

Text în vigoare începând cu data de 2 iulie 2010
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 2 iulie 2010.

Act de bază

#B: Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000

Acte modificatoare

#M1: Legea nr. 214/2001
#M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2008
#M3: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#CIN
NOTE:
1. Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001 (#M1).

2. Prin Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.

3. În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei noi.

4. Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin articolul unic pct. 5 din Legea nr. 214/2001 (#M1). Reproducem mai jos aceste prevederi:

#M1

„5. În tot cuprinsul ordonanţei, sintagmele Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Agenţia Naţională Fitosanitară, Ministerul Finanţelor şi ministrul agriculturii şi alimentaţiei se înlocuiesc cu sintagmele Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Direcţia fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Finanţelor Publice şi ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.”

#CIN

5. Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin articolul unic pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2008 (#M2). Reproducem mai jos aceste prevederi:

#M2

„7. În tot cuprinsul ordonanţei, următoarele sintagme şi denumiri se înlocuiesc astfel:

a) sintagma <<plante, produse vegetale şi/sau articole reglementate>> cu sintagma <<plante, produse vegetale şi/sau alte obiecte>>;
b) denumirea <<Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei>> cu denumirea <<Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale>>;
c) sintagma <<direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti>> cu sintagma <<unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti>>;
d) denumirea <<Ministerul de Interne>> cu denumirea <<Ministerul Internelor şi Reformei Administrative>>;
e) denumirea <<Ministerul Finanţelor>> cu denumirea <<Ministerul Economiei şi Finanţelor>>.”

#CIN

6. Reproducem mai jos prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 (#M3).

#M3

„ART. 13
În tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările şi completările ulterioare, orice referire la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, precum şi la Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se consideră a fi făcută la Laboratorul Central Fitosanitar.”

#B
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. E pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

ART. 1

Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul juridic referitor la măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii în România a organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale.

ART. 2

În sensul prezentei ordonanţe, termenii folosiţi au următorul înţeles:

#M2

a) *** Abrogată

#B

b) carantină fitosanitară – ansamblu de măsuri care vizează prevenirea introducerii şi/sau răspândirii organismelor de carantină sau combaterea acestora;

#M2

c) *** Abrogată

#B

d) control fitosanitar – control oficial al plantelor, produselor vegetale şi al articolelor reglementate pentru a se determina prezenţa sau absenţa organismelor dăunătoare şi/sau pentru a asigura respectarea reglementărilor fitosanitare;

e) organe de carantină fitosanitară – instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din prezenta ordonanţă;

f) organism de carantină – organism dăunător cu importanţă economică potenţială pentru o zonă ameninţată, care nu este prezent în acea zonă sau care este prezent cu o distribuţie limitată şi care face obiectul combaterii oficiale;

#M2

g) *** Abrogată

h) *** Abrogată

i) *** Abrogată

j) *** Abrogată

#B

k) regimul de carantină fitosanitară – un complex de măsuri privind prevenirea introducerii şi/sau răspândirii organismelor de carantină, iar în cazul pătrunderii şi existenţei lor pe teritoriul ţării, de localizare şi chiar de lichidare;

l) reglementări fitosanitare – ansamblu de reglementări oficiale care vizează prevenirea introducerii şi/sau a răspândirii organismelor de carantină, controlând producţia şi circulaţia plantelor, a produselor vegetale şi a articolelor reglementate;

m) zonă ameninţată – zona în care condiţiile sunt favorabile stabilirii unui organism de carantină a cărui prezenţă va atrage pierderi economice importante.

#M2

n) *** Abrogată

#B

ART. 3

(1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin Agenţia Naţională Fitosanitară, reprezintă autoritatea centrală în domeniul organizării şi funcţionării carantinei fitosanitare.

(2) Agenţia Naţională Fitosanitară coordonează din punct de vedere tehnic:

a) Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară;
b) direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară este organul tehnic de carantină fitosanitară autorizat pentru diagnoza, prognoza şi avertizarea organismelor dăunătoare, care organizează şi conduce controlul fitosanitar vamal.

#M1

(4) Direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt unităţi cu personalitate juridică în subordinea direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

#B

ART. 4

Persoanele fizice sau juridice care exercită un drept cu privire la plante, produse vegetale sau articole reglementate, purtătoare de organisme de carantină sunt obligate să informeze imediat organele de carantină fitosanitară şi să ia măsuri de combatere, sub controlul direcţiilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

ART. 5

Pentru a preveni răspândirea organismelor de carantină, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei stabileşte măsuri privind circulaţia plantelor, a produselor vegetale sau a articolelor reglementate, care provin din zone contaminate, precum şi pentru combaterea organismelor respective.

ART. 6

Organele de carantină fitosanitară efectuează controale privind respectarea regimului de carantină fitosanitară, fără nici o discriminare în ceea ce priveşte originea plantelor, produselor vegetale sau a articolelor reglementate.

ART. 7

Agenţia Naţională Fitosanitară, prin direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, instituie regimul de carantină fitosanitară sau îl ridică, după caz.

ART. 8

În activitatea de supraveghere şi control privind respectarea regimului de carantină fitosanitară inspectorii fitosanitari au următoarele competenţe:

a) accesul, cu respectarea dispoziţiilor legale, pe teritoriul porturilor şi al debarcaderelor fluviale şi maritime, al aeroporturilor aviaţiei civile, al staţiilor de cale ferată, pe vasele flotei comerciale, în avioanele aviaţiei civile, în vagoanele de marfă şi de persoane, în automobile, pe culturile tuturor producătorilor agricoli, în pepiniere, livezi şi vii, în depozitele de produse vegetale, pe teritoriul institutelor de cercetări ştiinţifice, precum şi în alte locuri unde se impune efectuarea controlului fitosanitar;
b) prelevarea, cu ocazia controlului fitosanitar, de probe din plante, produse vegetale şi articole reglementate supuse regimului de carantină fitosanitară pentru analize şi expertize de laborator, în prezenţa factorilor direct implicaţi;
c) solicitarea de informaţii de la administraţia vămilor porturilor, aeroporturilor, staţiilor de cale ferată şi oficiilor poştale asupra mărfurilor sosite, aflate în păstrare sau expediate, şi controlul documentelor fitosanitare care însoţesc mărfurile;
d) propunerea de instituire a regimului de carantină fitosanitară sau ridicarea acestuia, după caz;
e) stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii şi de combatere a organismelor de carantină, precum şi controlul privind efectuarea acestora.

ART. 9

(1) Producătorii şi importatorii de plante, produse vegetale sau articole reglementate, prevăzute în reglementările fitosanitare, se înregistrează la direcţia fitosanitară judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.

#M1

(2) Înregistrarea nu este obligatorie pentru micii producători sau prelucrători de plante, produse vegetale sau articole reglementate a căror producţie şi/sau vânzare sunt destinate autoconsumului sau pieţei locale pentru utilizare de către persoane care nu sunt implicate profesional în producerea de seminţe şi material săditor, destinate multiplicării, cu excepţia situaţiilor în care există pericolul răspândirii organismelor de carantină.

#M2

ART. 10

(1) Unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi inspectoratele de carantină fitosanitară vamală eliberează un paşaport fitosanitar valabil pe teritoriul României, pe teritoriul Comunităţii Europene sau pentru o zonă protejată, după caz, în situaţia în care în urma controlului fitosanitar efectuat se constată că plantele, produsele vegetale sau alte obiecte întrunesc cerinţele specifice stabilite de reglementările fitosanitare în vigoare.

#B

(2) Paşaportul fitosanitar poate fi înlocuit ulterior cu un paşaport fitosanitar de înlocuire în cazul divizării loturilor, a reunirii mai multor loturi sau părţi din acestea, în cazul schimbării stării fitosanitare a lotului sau în alte cazuri stabilite de Agenţia Naţională Fitosanitară, şi se eliberează de direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Procedura de eliberare a paşaportului fitosanitar şi a paşaportului fitosanitar de înlocuire se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.

ART. 11
Importul plantelor, produselor vegetale sau al articolelor reglementate se face numai dacă acestea sunt însoţite de certificat fitosanitar şi dacă în urma controlului fitosanitar au fost găsite libere de organisme de carantină.

ART. 12

Inspectorii de carantină fitosanitară, împuterniciţi prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, eliberează certificate fitosanitare pentru plantele, produsele vegetale sau articolele reglementate destinate exportului în situaţia în care ţările importatoare impun exigenţe specifice.

#M2

ART. 13

(1) Importul şi tranzitul de plante şi produse vegetale se efectuează numai prin punctele de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar şi se referă la:

a) plantele şi produsele vegetale supuse controlului fitosanitar, listate în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
b) exemplarele speciilor de plante prevăzute în anexele la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea, conform legislaţiei specifice în vigoare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 61 din 3 martie 1997.

(1^1) Importul şi tranzitul de plante şi produse vegetale care conţin sau constau în organisme modificate genetic ori o combinaţie de asemenea organisme, definite conform legislaţiei specifice în vigoare, sunt permise doar prin punctele de trecere a frontierei de stat în care sunt organizate controale fitosanitare, sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

(1^2) Exportul de plante şi produse vegetale se efectuează prin toate punctele de trecere a frontierei de stat deschise potrivit legii, cu excepţia:

a) plantelor şi produselor vegetale care conţin sau constau în organisme modificate genetic, a produselor alimentare de origine nonanimală supuse controlului pentru siguranţa alimentelor pentru care exportul este permis doar prin punctele de trecere a frontierei de stat în care sunt organizate controale fitosanitare, sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform legislaţiei în vigoare;
b) exemplarelor aparţinând speciilor de plante prevăzute în anexele la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 din 9 decembrie 1996, pentru care exportul este permis doar prin punctele de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar şi care sunt notificate Comisiei Europene conform art. 12 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97.

#B

(2) Condiţiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.

ART. 14

Ministerul de Interne şi Ministerul Finanţelor, prin Direcţia Generală a Vămilor, sunt obligate să sprijine autorităţile de carantină fitosanitară în exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor ce le revin.

#M1

ART. 15

(1) Faptele prevăzute la art. 16 – 20 constituie contravenţii la normele privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor, produselor vegetale şi a articolelor reglementate în România, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni, potrivit legii penale.

#M2

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

#M2

ART. 16

Se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei efectuarea operaţiunilor de import, export, circulaţie intracomunitară, transport şi comercializare a plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte care nu respectă exigenţele fitosanitare prevăzute de legislaţia fitosanitară, precum şi nerespectarea/neaplicarea măsurilor fitosanitare prevăzute de legislaţia fitosanitară în vigoare, în cazul depistării unui organism de carantină.

#B

ART. 17

Se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei introducerea în ţară a plantelor, a produselor vegetale sau a articolelor reglementate a căror introducere este interzisă conform reglementărilor fitosanitare.

ART. 18

Se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei obstrucţionarea organelor de carantină fitosanitară în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării reglementărilor fitosanitare de către importatorii, exportatorii, comercianţii, producătorii, depozitele, centrele de expediere sau oricare altă persoană implicată în producerea sau circulaţia plantelor, produselor vegetale sau articolelor reglementate.

ART. 19

Se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei nefurnizarea informaţiilor solicitate, în scris, de către organele de carantină fitosanitară în termenul stabilit de acestea.

ART. 20
Se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul de a permite accesul inspectorilor fitosanitari în locurile prevăzute la art. 8 lit. a).

ART. 21

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat de inspectori ai poliţiei fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.

(2) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.

#M1

(3) Sancţiunile prevăzute se aplică persoanelor fizice şi juridice.

#B

ART. 22

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.

ART. 23

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă capitolul IV „Carantina fitosanitară” din Legea nr. 5/1982 privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor şi regimul pesticidelor, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

ART. 24

Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

—————

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *