Ordonanţa 4 din 20 ianuarie 1995

ORDONANŢĂ Nr. 4 din 20 ianuarie 1995
privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură

Text în vigoare începând cu data de 16 martie 2009
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 13 martie 2009:
– Legea nr. 85/1995;
– Legea nr. 26/2006;
– Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007;
– Legea nr. 28/2009.

NOTE:
1. Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995.

2. Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. 7 pct. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007. Reproducem mai jos aceste prevederi.
„8. În cuprinsul ordonanţei sintagma <<de uz fitosanitar>> şi sintagma <<fitosanitare>> se înlocuiesc cu sintagma <<de protecţie a plantelor>>, sintagma <<din grupele I şi a II-a de toxicitate>> se înlocuieşte cu sintagma <<clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T)>>, sintagma <<din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate>> se înlocuieşte cu sintagma <<clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare de periculozitate>> iar sintagma <<inspectoratul judeţean pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară>> se înlocuieşte cu sintagma <<unitatea fitosanitară>>.”

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. g) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

ART. 1 *** Abrogat
ART. 2 *** Abrogat
ART. 3 *** Abrogat
ART. 4 *** Abrogat
ART. 5 *** Abrogat
ART. 6 *** Abrogat
ART. 7 *** Abrogat
ART. 8

Fabricarea în România a unor produse de uz fitosanitar care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul României, fiind produse în vederea exportului, se poate face numai în baza unei autorizaţii speciale eliberate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.

ART. 9
Publicitatea de orice fel, prin orice mijloace, pentru utilizarea produselor de uz fitosanitar care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul României este interzisă.

ART. 10 *** Abrogat
ART. 11 *** Abrogat
ART. 12 *** Abrogat
ART. 13 *** Abrogat
ART. 14 *** Abrogat
ART. 15

Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) au regimul produselor reglementate cu stricteţe, în care scop:

a) pentru fabricarea, comercializarea, importul, distribuirea şi utilizarea lor vor fi înregistrate/autorizate numai persoanele juridice care dispun de persoane calificate, confirmate prin certificatul de atestare profesională, cu pregătire în domeniul agricol/biologic/biochimic sau silvic, de nivel superior ori de nivel mediu, precum şi de mijloacele necesare depozitării, manipulării şi utilizării în siguranţă a acestor produse, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, a animalelor şi de poluare a mediului înconjurător, precum şi pentru protejarea albinelor;
b) fabricanţii, importatorii, comercianţii, distribuitorii şi utilizatorii autorizaţi să desfăşoare activităţi cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se vor înregistra, în mod obligatoriu, la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror rază teritorială aceştia urmează să-şi desfăşoare activitatea;
c) sunt interzise comercializarea, distribuirea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) de către persoane fizice, precum şi de către persoane juridice neînregistrate/neautorizate;
d) utilizatorii autorizaţi pentru folosirea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se vor înregistra la unităţile fitosanitare şi inspectoratele teritoriale de muncă, care au obligaţia să notifice aceasta la inspectoratele judeţene pentru protecţia muncii, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială aceştia urmează să îşi desfăşoare activitatea;
e) la distribuirea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), fabricanţii, importatorii şi distribuitorii înregistraţi au obligaţia să ceară cumpărătorului certificatul de înregistrare (pentru comercianţi şi distribuitori), iar utilizatorului autorizaţia de utilizare, să le verifice valabilitatea şi să le înregistreze într-un registru special de evidenţă a distribuirii acestor produse, potrivit autorizaţiilor eliberate. Registrele de evidenţă se sigilează şi paginile se numerotează de către unităţile fitosanitare.

ART. 16 *** Abrogat
ART. 17 *** Abrogat
ART. 18

Prestatorii de servicii cu produse de uz fitosanitar şi producătorii agricoli persoane juridice pot redistribui cantităţile excedentare de produse de uz fitosanitar pe care le deţin, în limitele termenelor de valabilitate a acestora, după cum urmează:

a) produsele de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate, numai utilizatorilor autorizaţi să lucreze cu astfel de produse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe;
b) celelalte produse de uz fitosanitar din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate, la toţi utilizatorii, persoane juridice sau fizice, numai pentru utilizare proprie, fiind interzisă recomercializarea acestora.

ART. 19

(1) Utilizarea produselor de uz fitosanitar se poate face numai în scopurile pentru care au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, cu normele şi recomandările prevăzute în tehnologiile aprobate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru silvicultură.

(2) În vederea protejării sănătăţii oamenilor şi a animalelor, protecţiei albinelor şi a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le deţin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate, au obligaţia să le depoziteze, să le manipuleze şi să le utilizeze în conformitate cu instrucţiunile tehnice care le însoţesc, aprobate potrivit legii.

(3) Pot efectua tratamente fitosanitare, la solicitarea producătorilor agricoli şi a deţinătorilor de terenuri cu vegetaţie forestieră, persoane fizice sau juridice, numai prestatorii de servicii care deţin autorizaţie pentru prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar.

(4) Prestatorii de servicii fitosanitare care obţin dreptul de utilizare şi a produselor din grupele I şi a II-a de toxicitate, potrivit dispoziţiilor art. 15, se vor înregistra la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, potrivit art. 15 lit. b) şi d).

(5) Producătorii agricoli, persoane juridice, care au nevoie şi de produse din grupele I şi a II-a de toxicitate, pot cumpăra şi utiliza aceste produse numai dacă solicită şi dacă obţin autorizaţia de utilizare, potrivit art. 15.

(6) Pot fi autorizaţi să cumpere şi să utilizeze produse de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate numai producătorii agricoli, persoane juridice, şi prestatorii de servicii fitosanitare, care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 15 lit. a).

ART. 20

Producătorii agricoli, persoane juridice, care au mijloacele necesare şi personal calificat, atestat prin certificat de atestare profesională, eliberat nominal, în urma examenului, de către inspectoratul judeţean pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară, se pot autoriza şi ca prestatori de servicii fitosanitare, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentei ordonanţe. De aceste prevederi pot beneficia şi unităţile silvice, pentru terenurile cu vegetaţie forestieră.

ART. 21

Asistenţa tehnică operativă în domeniul fitosanitar pentru producătorii agricoli, cu precădere pentru producătorii din sectorul privat care nu dispun de pregătire profesională adecvată, revine inspectoratelor judeţene pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară, precum şi specialiştilor de la centrele agricole comunale, prin:

a) informarea din timp a producătorilor agricoli asupra agenţilor biologici de dăunare specifici fiecărei culturi, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi combatere, în funcţie de rezerva biologică existentă şi de evoluţia factorilor climatici;
b) orientarea producătorilor agricoli asupra necesarului de produse de uz fitosanitar pe care aceştia urmează să-l comande comercianţilor autorizaţi;
c) controlul stării fitosanitare a culturilor şi recomandarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, în concordanţă cu prevederile buletinelor de avertizare emise de către staţiile de prognoză şi avertizare teritoriale;
d) îndrumarea producătorilor agricoli cu privire la executarea tratamentelor cu pesticide, respectiv manipularea produselor, prepararea soluţiilor, reglarea maşinilor şi a aparatelor de tratat, execuţia calitativă a tratamentelor, inclusiv asupra normelor obligatorii privind protecţia muncii şi protecţia mediului;
e) organizarea periodică a instruirii teoretice şi practice a producătorilor agricoli, cu privire la protecţia fitosanitară a culturilor.

ART. 22

(1) Efectuarea tratamentelor de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor se va face numai la avertizare, prin buletinele de avertizare emise de serviciile de prognoză şi avertizare din teritoriu, sau, în lipsa acestora, prin înştiinţare făcută de specialiştii fitosanitari, inclusiv prin mass-media.

(2) Producătorii agricoli, persoane fizice şi juridice, care execută cu forţe şi cu mijloace proprii tratamentele fitosanitare, precum şi prestatorii de tratamente fitosanitare vor solicita înregistrarea lor la serviciile de prognoză şi avertizare din teritoriu pentru a obţine buletinele de avertizare necesare efectuării tratamentelor fitosanitare.

(3) Serviciile de prognoză şi avertizare din subordinea inspectoratelor judeţene pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară emit, gratuit, buletinele de avertizare pe care le expediază centrelor agricole teritoriale, prestatorilor de servicii fitosanitare şi, în măsura posibilităţilor, producătorilor agricoli, în vederea informării operative a tuturor producătorilor agricoli asupra oportunităţii tratamentelor fitosanitare, a mijloacelor şi a condiţiilor în care se pot executa.

(4) Cheltuielile aferente emiterii buletinelor de avertizare se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.

(5) Pentru silvicultură, tratamentele de combatere a dăunătorilor se aplică pe baza lucrărilor de depistare şi de prognoză întocmite anual de filialele silvice, verificate şi aprobate de Regia Autonomă a Pădurilor „Romsilva”.

ART. 23

(1) Fabricanţii, importatorii şi comercianţii poartă răspunderea pentru calitatea produselor furnizate, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(2) Este interzisă crearea de stocuri de produse de uz fitosanitar peste nevoile de utilizare. Deţinătorii de produse de uz fitosanitar sunt obligaţi să asigure folosirea acestora sau redistribuirea lor la alţi utilizatori, în limita termenelor de valabilitate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

(3) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei exercită, prin laboratoare autorizate, controlul calităţii produselor de uz fitosanitar de fabricaţie internă şi din import. Controlul reziduurilor produselor de uz fitosanitar în soluri, în furaje, în ape, în produse agroalimentare de origine vegetală şi animală se exercită de către laboratoarele autorizate ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.

ART. 24

(1) Prestatorii de servicii fitosanitare sunt obligaţi să respecte toate instrucţiunile, normele tehnice şi metodologice care reglementează depozitarea, manipularea şi efectuarea tratamentelor cu produse de uz fitosanitar şi răspund de calitatea şi eficienţa tratamentelor efectuate.

(2) Controlul şi expertiza calităţii acestor servicii se fac de către personalul de specialitate al inspectoratelor judeţene pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară, precum şi de alte persoane împuternicite de autorităţile agricole competente, din proprie iniţiativă sau la solicitarea producătorilor agricoli.

(3) Nici un producător agricol sau deţinător de teren cu vegetaţie forestieră, persoană fizică sau juridică, nu poate fi obligat la plata unor servicii fitosanitare pe care nu le-a solicitat sau pentru care nu şi-a dat acordul prealabil. Fac excepţie acţiunile de prevenire şi combatere a unor boli, dăunători şi buruieni care constituie obiecte de carantină fitosanitară sau care, prin potenţialul de dăunare, constituie agenţi deosebit de periculoşi pentru plantele agricole şi vegetaţia forestieră şi pentru care serviciile agricole teritoriale sau unităţile silvice dispun măsuri speciale de combatere, la solicitarea serviciilor de prognoză şi avertizare ale inspectoratelor judeţene pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară şi ale organelor silvice.

ART. 25

(1) Fabricanţii, importatorii, comercianţii şi distribuitorii de produse fitosanitare sunt obligaţi să-şi organizeze mijloacele necesare recuperării ambalajelor revalorificabile de la produsele furnizate la utilizatori, fiind interzisă stocarea acestora la producătorii agricoli sau la prestatorii de tratamente mai mult de 90 de zile peste termenul de valabilitate a produsului utilizat.

(2) Producătorii agricoli şi prestatorii de servicii fitosanitare sunt obligaţi să returneze furnizorilor toate ambalajele recuperabile, imediat ce sunt golite de conţinut, în condiţiile stabilite cu furnizorii, care au obligaţia de a le reprimi, în vederea recuperării.

(3) Este interzisă utilizarea ambalajelor produselor de uz fitosanitar în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

(4) Ambalajele nerecuperabile se vor distruge de către utilizatorii produselor, imediat după golire, în conformitate cu instrucţiunile înscrise pe ele de către furnizor.

(5) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Sănătăţii, împreună cu celelalte ministere, vor elabora şi vor propune reglementările necesare introducerii, până la 31 decembrie 1995, a siglei de mediu pentru ambalaje şi a taxei pentru nerecuperarea ambalajelor refolosibile.

ART. 26

(1) Seminţele tratate cu produse de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate sunt supuse aceloraşi dispoziţii, de strictă reglementare. Este interzisă comercializarea acestora către persoane fizice sau juridice neautorizate. Tratarea seminţelor cu produse din grupele I şi a II-a de toxicitate, de către persoane fizice sau juridice neautorizate, este interzisă.

(2) Producătorii agricoli pot solicita efectuarea însămânţărilor cu seminţe tratate cu pesticide din grupele I şi a II-a de toxicitate, prin prestatorii de servicii autorizaţi.

ART. 27

În scopul reducerii riscului de impact asupra sănătăţii oamenilor şi a animalelor, precum şi pentru protecţia albinelor şi a mediului înconjurător, sunt interzise:

a) aplicarea cu mijloace avio a produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate în agricultură şi silvicultură;
b) aplicarea tratamentelor la plante melifere, cât şi la cele care îşi realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, în perioada înfloritului. Unele tratamente se pot face numai în cazuri deosebite, cu aprobarea şi sub controlul inspectoratului judeţean pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară, al filialei silvice şi al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;
c) tratamentele cu produse a căror remanenţă depăşeşte timpul de pauză stabilit pentru punerea în consum a produselor recoltate;
d) vânzarea şi punerea în consum a produselor agricole recoltate fără respectarea timpului de pauză stabilit de autorităţile competente sau cu reziduuri de produse de uz fitosanitar peste limitele maxime admise;
e) efectuarea de tratamente cu produse fitosanitare interzise în zonele de protecţie a apelor, de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate, stabilite de autorităţile competente;
f) utilizarea oricărui produs fitosanitar în alte scopuri decât cele pentru care a fost omologat;
g) efectuarea de tratamente cu produse ale căror reziduuri se acumulează peste limitele maxime admise în soluri, în ape, în furaje şi în produsele agroalimentare.

ART. 28
Autorităţile agricole vor introduce măsuri adecvate stimulării interesului producătorilor agricoli pentru aplicarea tehnologiilor recomandate şi evitarea utilizării abuzive a produselor de uz fitosanitar.

ART. 29 *** Abrogat
ART. 30

(1) Responsabilităţile organizării asistenţei fitosanitare pentru toţi producătorii agricoli pe teritoriul ţării, în conformitate cu dispoziţiile legale, revine Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin inspectoratele judeţene pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară. Pentru domeniul silvic, responsabilitatea revine Regiei Autonome a Pădurilor „Romsilva” prin filialele silvice ale acesteia.

(2) În fiecare judeţ, inspectoratul judeţean pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară exercită atribuţiile de autoritate teritorială fitosanitară care controlează respectarea dispoziţiilor legale referitoare la desfăşurarea acţiunilor fitosanitare şi gestionarea produselor de uz fitosanitar pe întreg teritoriul judeţului, în agricultură şi silvicultură, precum şi în alte sectoare ce utilizează produse de uz fitosanitar, indiferent de forma de proprietate şi de organizare a activităţii. Autorităţile silvice, cele pentru sănătate şi pentru mediu controlează dispoziţiile prezentei ordonanţe în conformitate cu atribuţiile pe care le au.

(3) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, instituţie bugetară în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, organizează şi îndrumă metodologic reţeaua de prognoză-avertizare şi carantină fitosanitară, exercită controlul calităţii produselor de uz fitosanitar, din producţia internă şi din import, organizează şi conduce controlul fitosanitar vamal. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară autorizează şi îndrumă metodologic laboratoarele pentru controlul calităţii produselor de uz fitosanitar din cadrul inspectoratelor judeţene pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară.

(4) Pe măsura dotării tehnico-materiale, Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară va efectua controlul reziduurilor din produsele de origine vegetală, va autoriza şi va îndruma metodologic laboratoarele pentru controlul reziduurilor de produse de uz fitosanitar din cadrul inspectoratelor judeţene pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară.

(5) Agenţii economici care desfăşoară activităţi cu produse de uz fitosanitar – fabricanţi, importatori, comercianţi, distribuitori, utilizatori – sunt obligaţi să furnizeze informaţiile solicitate de inspectoratele judeţene pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară, la termenele şi în condiţiile stabilite, cu respectarea limitelor privind secretul profesional şi comercial, referitoare la aceste activităţi.

ART. 31

Constituie contravenţii la normele privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

1. cu amendă de la 100 de lei la 2.000 de lei:

a) nerespectarea obligaţiilor ce revin deţinătorilor de terenuri agricole pentru menţinerea culturilor agricole într-o stare fitosanitară corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) nereturnarea ambalajelor de la produsele de protecţie a plantelor de către producătorii agricoli şi prestatorii de servicii fitosanitare la furnizorii produselor şi neefectuarea operaţiei de clătire de trei ori a ambalajului după utilizarea produsului;
c) ridicarea de la furnizori cu bună ştiinţă a unor produse de protecţie a plantelor necorespunzătoare sub aspectul calităţii şi al ambalării;
d) efectuarea tratamentelor fitosanitare fără respectarea instrucţiunilor tehnice privind utilizarea produselor, a echipamentelor şi condiţiile de efectuare a tratamentelor;
e) refuzul de a permite accesul autorităţilor în locurile în care se efectuează controlul, precum şi refuzul pentru ridicarea probelor de analiză;

2. cu amendă de la 1.500 de lei la 4.500 de lei:

a) refuzul de a permite efectuarea acţiunilor de prevenire şi combatere a unor boli, dăunători şi buruieni care constituie obiecte de carantină fitosanitară sau care, prin potenţialul de dăunare, constituie agenţi deosebit de periculoşi, de către unităţile fitosanitare;
b) publicitatea pentru produse de protecţie a plantelor care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul României;
c) prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor fără autorizaţie pentru prestări de servicii;
d) utilizarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) fără autorizaţie de utilizare;
e) tratarea şi comercializarea de sămânţă tratată cu produse clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) de către/şi la persoane fizice sau persoane juridice neautorizate/neînregistrate, precum şi deţinerea şi utilizarea de astfel de sămânţă de către persoane fizice sau juridice neautorizate;
f) refuzul din partea operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu produse de protecţie a plantelor – fabricanţi, importatori, comercianţi, distribuitori şi utilizatori – de a transmite informaţiile solicitate de către unitatea fitosanitară;
g) comercializarea de produse de protecţie a plantelor fără etichete, cu etichete necorespunzătoare sau în ambalaje neautorizate;
h) neprezentarea operatorilor economici înregistraţi/autorizaţi pentru comercializarea, utilizarea sau prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) în vederea înregistrării la unităţile fitosanitare şi la inspectoratele teritoriale de muncă;
i) neţinerea evidenţei operaţiunilor cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) într-un registru special şi necompletarea datelor necesare pentru identificarea beneficiarilor de către fabricanţi, importatori şi comercianţi înregistraţi;

3. cu amendă de la 3.000 de lei la 7.000 de lei şi confiscarea mărfii:

a) punerea în vânzare a produselor agricole recoltate înainte de expirarea timpului de pauză de la aplicarea ultimului tratament;
b) comercializarea produselor de protecţie a plantelor cu termen de garanţie expirat sau în afara parametrilor omologaţi. Cheltuielile rezultate în urma efectuării analizelor de laborator se suportă de către comercianţi;
c) utilizarea în agricultură şi în silvicultură a produselor de protecţie a plantelor neomologate;
d) punerea în consumul animalelor sau al populaţiei a seminţelor tratate cu produse de protecţie a plantelor sau a subproduselor obţinute prin prelucrarea acestor seminţe;
e) utilizarea ambalajelor de produse de protecţie a plantelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate;

4. cu amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei:

a) comercializarea produselor de protecţie a plantelor fără certificat de înregistrare;
b) vânzarea produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) la persoane fizice sau la persoane juridice neautorizate;
c) depozitarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi a materialului semincer tratat în spaţii neautorizate sau cu nerespectarea condiţiilor de depozitare;
d) nerecuperarea ambalajelor de la produsele de protecţie a plantelor de către fabricanţi, importatori, comercianţi şi distribuitori;
e) crearea de stocuri de produse de protecţie a plantelor peste nevoile de utilizare;
f) aplicarea cu mijloace avio a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) şi a celor pentru care există reglementări nominale privind interzicerea utilizării cu mijloace avio;
g) aplicarea tratamentelor la plantele melifere, precum şi la cele care îşi realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, în perioada înfloritului, fără aprobare;
h) efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse interzise în zonele de protecţie a apelor, de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate;
i) utilizarea produselor de protecţie a plantelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost omologate, inclusiv sub formă de momeli toxice sau pentru braconaj;
j) deversarea pe sol sau în ape a soluţiilor de produse de protecţie a plantelor rămase neutilizate, precum şi a apelor de spălare a utilajelor, echipamentelor şi a ambalajelor de produse de protecţie a plantelor.

ART. 32

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat, după caz, de către poliţia fitosanitară organizată de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, de personalul împuternicit de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, de Ministerul Sănătăţii, precum şi de Ministerul de Interne. Contravenţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) lit. c), d), i) şi alin. (4) lit. a), b), c), i) şi j) se constată şi se aplică şi de către ofiţerii şi subofiţerii de poliţie.

(2) Amenzile contravenţionale se aplică persoanelor fizice şi juridice.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 31 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiunea despre această posibilitate în procesul-verbal.

ART. 33

Anularea sau suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni a certificatului de înregistrare, a autorizaţiei de utilizare şi a autorizaţiei de prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor se face de către emitent în următoarele situaţii:

a) când aceasta este cerută de către personalul împuternicit cu atribuţii de control din partea unităţii fitosanitare, agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inspectoratului judeţean de poliţie, inspectoratului teritorial de muncă şi a altor unităţi competente;
b) în cazul săvârşirii repetate, în decurs de 2 ani, a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 31;
c) când certificatul de înregistrare, autorizaţia de utilizare şi autorizaţia de prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor au fost obţinute pe baza unor informaţii false care au indus în eroare;
d) când deţinătorul certificatului de înregistrare, autorizaţiei de utilizare şi al autorizaţiei de prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor nu anunţă emitentul, în termenul prevăzut, că în documentaţia depusă la înregistrare/autorizare au intervenit modificări.

Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 34

Fabricanţii, importatorii, comercianţii, prestatorii de servicii şi utilizatorii de produse de uz fitosanitar care produc, importă, comercializează, distribuie, prestează servicii şi utilizează produse de uz fitosanitar vor solicita autorizarea, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

ART. 35

(1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului vor dispune ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, toate produsele de uz fitosanitar degradate şi neidentificate, existente în depozitele unităţilor agricole şi silvice, să fie colectate şi depozitate, în condiţii de siguranţă, până la găsirea soluţiilor de distrugere a acestora.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se va aplica şi de către Ministerul Industriilor, pentru stocurile de produse de uz fitosanitar deteriorate, existente în unităţile producătoare.

(3) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Industriilor, prin organele lor de specialitate şi prin unităţile de cercetare subordonate, vor analiza şi vor propune, până la 1 august 1995, măsuri tehnice şi economice de neutralizare şi de distrugere a stocurilor de produse de uz fitosanitar degradate.

ART. 36

Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, împreună cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu alte autorităţi şi cu agenţii economici interesaţi, vor elabora măsuri pentru:

a) interzicerea fabricării în ţară a produselor mercurice, de uz fitosanitar, începând cu data de 1 ianuarie 1995 şi a utilizării lor pe teritoriul ţării, începând cu data de 15 noiembrie 1995;
b) interzicerea utilizării pentru tratamente pe sol a pulberilor de prăfuit pe bază de insecticide organoclorurate, începând cu data de 1 iunie 1995. Producerea acestor insecticide în ţară, în scopul exportului, va fi analizată de autorităţile centrale pentru sănătate şi mediu până la data de 31 decembrie 1995, când vor lua o decizie pe care o vor comunica fabricanţilor interesaţi;
c) punerea sub regim de strictă reglementare a tuturor produselor care exercită un impact negativ asupra calităţii produselor agroalimentare, sănătăţii oamenilor, animalelor şi mediului.

ART. 37

Termenii de specialitate în înţelesul prezentei ordonanţe sunt definiţi în anexa la prezenta ordonanţă.

ART. 38

(1) Ministrul agriculturii şi alimentaţiei va stabili, prin ordin, conţinutul următoarelor documente:

a) *** Abrogată
b) *** Abrogată
c) autorizaţia pentru utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate;
d) autorizaţia pentru prestări de servicii cu produse de uz fitosanitar;
e) *** Abrogată
f) certificatul de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de agentul economic pentru activitatea de utilizare a produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate;
g) certificatul de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de agentul economic pentru activitatea de prestări de servicii cu produse de uz fitosanitar;
h) *** Abrogată
i) *** Abrogată
j) cerere pentru obţinerea autorizaţiei de utilizare a produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate;
k) cerere pentru obţinerea autorizaţiei de prestări de servicii cu produse de uz fitosanitar.

(2) Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei împreună cu formularele tip vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.

ART. 39

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare se abrogă.

ANEXA 1

DEFINIREA
termenilor de specialitate utilizaţi în prezenta ordonanţă

1. Produs de uz fitosanitar: orice produs din categoria celor definite la pct. 2 şi 3, condiţionat şi ambalat în vederea prezentării, vânzării şi utilizării.

2. Pesticid: orice substanţă chimică sau combinaţie de substanţe chimice cunoscute sub denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, raticide, erbicide şi altele asemenea, care se utilizează în agricultură şi în silvicultură pentru tratamente fitosanitare ce vizează prevenirea şi combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în culturile agricole, în plantaţiile pomicole şi viticole, în păduri, păşuni şi fâneţe, precum şi pentru tratarea materialului semincer, pentru dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea spaţiilor de depozitare a produselor agricole.

3. Alte produse de uz fitosanitar: produse ce se utilizează ca regulatori de creştere şi fructificare a plantelor, produse pentru tratarea pre şi postrecoltă a fructelor în scopul prevenirii deteriorării acestora pe timpul transportului sau la depozitării; adjuvanţi la utilizarea pesticidelor; produsele cu efect atractant (capcane feromonale, fago şi chromoatractive) şi repelent; biopreparatele pe bază de microorganisme, virusuri şi cele pe bază de insecte entomofage, precum şi alte asemenea mijloace care au ca scop creşterea vigorii şi rezistenţei, tratarea bolilor neparazitare, reglarea dezvoltării şi fructificării plantelor, ameliorarea stării lor fitosanitare şi a recoltelor.

4. Substanţă activă: componenta sau componentele biologic active care intră în compoziţia unui produs de uz fitosanitar.

5. Formulare – condiţionare: operaţiuni prin care substanţa activă se prelucrează sub formă de produs utilizabil – pulberi de prăfuit, pulberi pentru tratarea seminţelor, pulberi umectabile, emulsii, suspensii, soluţii, granule etc. – prin adăugarea unor componente organice sau anorganice cu rol diluant sau adjuvant.

6. Fabricare: obţinerea, prin instalaţii şi prelucrări speciale, de substanţe active, formularea acestora sub formă de produse utilizabile şi ambalarea lor în scopul prezentării şi comercializării.

7. Reambalare: transferul unui produs dintr-un ambalaj comercial în altul, în general mai mic, pentru vânzare ulterioară.

8. Fabricant – producător: societate sau organizaţie autorizată, din sectorul public sau privat, a cărei activitate constă în fabricarea de substanţe active, formularea lor sub formă de produse utilizabile şi ambalarea sau reambalarea acestora în scopul prezentării şi comercializării spre utilizare în agricultură şi în silvicultură.

9. Comercializare: ansamblul de activităţi autorizate pentru promovarea comercială a produselor – inclusiv publicitatea, relaţiile publice şi serviciile de informare, distribuire şi vânzare pe piaţa internă sau externă.

10. Comerciant: persoană juridică autorizată care se ocupă de comercializarea produselor de uz fitosanitar, inclusiv de importul, exportul şi distribuirea internă a acestora.

11. Furnizor: firma din sectorul public sau privat, autorizată să fabrice şi/sau să comercializeze produse de uz fitosanitar, inclusiv cele autorizate pentru importul şi distribuirea produselor pe piaţa internă.

12. Distribuire: ansamblu de operaţiuni prin care produsele de uz fitosanitar sunt dirijate de fabricanţi, importatori sau de comercianţi intermediari autorizaţi spre utilizatorii de pe piaţa internă, prin circuitele comerciale legale.

13. Redistribuire: operaţiune care este permisă a se face numai între utilizatori pentru vânzarea-cumpărarea cantităţilor de produse în limitele termenelor lor de valabilitate, care depăşesc nevoile proprii de utilizare.

14. Omologare: procedură prin care autorităţile naţionale competente aprobă utilizarea pe teritoriul ţării a produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, în agricultură şi în silvicultură, după examinarea datelor ştiinţifice prezentate de fabricanţi şi de autorităţile ştiinţifice proprii, competente, care atestă că produsul este eficient pentru utilizările prevăzute şi nu prezintă sau prezintă riscuri acceptate pentru sănătatea umană şi animală sau pentru mediul înconjurător.

15. Utilizatori: orice persoană fizică sau juridică care intră în posesia unui produs de uz fitosanitar pentru a-l utiliza în scopul pentru care a fost omologat, în special producătorii agricoli şi silvici, precum şi prestatorii de tratamente fitosanitare.

16. Protecţia utilizatorilor: ansamblu de norme, instrucţiuni tehnice, mijloace, măsuri, informaţii şi atenţionări ce trebuie asigurate de autorităţile fitosanitare, fabricanţi, comercianţi şi personalul sanitar pentru utilizarea corectă a produselor de uz fitosanitar fără riscuri asupra utilizatorilor.

17. Produse reglementate cu stricteţe: produse a căror fabricare, comercializare şi utilizare este reglementată cu stricteţe, pe motive toxice şi/sau ecologice.

18. Autorităţi competente: organisme guvernamentale însărcinate să reglementeze fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar, să organizeze şi să exercite controlul asupra respectării legislaţiei în acest domeniu.

—————

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *