Ordinul nr.737/2014

ORDIN Nr. 737 din 15 mai 2014
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 din 16 mai 2014

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 110.981 din 13 mai 2014 şi prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.

ART. I

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 2
(1) În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin entităţile mandatate, conform atribuţiilor prevăzute la alin. (2^1).”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Pentru anul 2014, termenul de înregistrare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică este de 30 iunie.”

3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Entităţile mandatate sunt:
– direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;
– asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul de agricultură ecologică;
– organismele de inspecţie şi certificare.”

4. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1), (2^2), (2^3), (2^4) şi (2^5), cu următorul cuprins:

„(2^1) Atribuţiile entităţilor mandatate sunt:

a) direcţiile pentru agricultură judeţene, denumite în continuare DAJ – primesc fişele de înregistrare ale operatorilor fie direct, fie prin intermediul asociaţiilor profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, în vederea avizării şi aprobării;
b) asociaţii profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice – pot întocmi, la solicitarea operatorilor, fişele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1 – 7, verifică conformitatea datelor şi transmit fişele de înregistrare, în original, la DAJ în vederea înregistrării şi avizării;
c) organismele de inspecţie şi certificare – verifică şi certifică operatorii înscrişi în sistemul de agricultură ecologică.

(2^2) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul de agricultură ecologică, pentru a putea să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (2^1) lit. b) şi la alin. (2^5), sunt următoarele:

– să aibă vechime în domeniul agriculturii ecologice de minimum 5 ani;
– să aibă minimum 2 angajaţi, conform legislaţiei muncii în vigoare;
– să deţină filiale/sucursale pe teritoriul mai multor judeţe.

(2^3) Asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul de agricultură ecologică, prevăzute la alin. (2), depun la DAJ, respectiv Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, pe raza căreia au înregistrat sediul social, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, în copie şi în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:

– hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei;
– certificatul de înregistrare fiscală;
– copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor;
– bilanţul contabil anual pentru anul anterior, depus şi înregistrat la administraţia financiară;
– dovada vechimii asociaţiei în domeniul de agricultură ecologică, de minimum 5 ani;
– lista cu filialele/sucursalele asociaţiei.

(2^4) După expirarea termenului de depunere a documentaţiei de către asociaţii, DAJ şi Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti transmit la MADR, lista asociaţiilor eligibile, în vederea postării pe site-ul propriu a listei cu asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2^2) şi (2^3).
(2^5) Operatorii care se înregistrează în sistemul de agricultură ecologică (producători) prezintă odată cu fişa de înregistrare şi o adeverinţă, prin care se recunoaşte statutul de producător în sectorul vegetal şi/sau zootehnic, eliberată de către o asociaţie profesională, legal constituită, în domeniul de agricultură ecologică. Adeverinţa se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al asociaţiei respective.”

5. La articolul 2, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Fişele de înregistrare ale operatorilor se avizează şi se aprobă de către DAJ şi Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti.”

6. La articolul 2, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1) cu următorul cuprins:

„(11^1) Documentele prevăzute în anexele nr. 1 – 7, 10, 13 şi 14 se depun la DAJ şi la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, în vederea avizării şi aprobării.”

ART. II

Fişele de înregistrare completate şi depuse la nivelul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti în temeiul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013, cu modificările ulterioare, până la data publicării prezentului ordin, rămân valabile.

ART. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat

Bucureşti, 15 mai 2014.
Nr. 737.

—————

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *