ORDINUL nr.222/2006

ORDIN Nr. 222 din 30 martie 2006
pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 308 din 5 aprilie 2006

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale,

văzând Referatul de aprobare nr. 78.820/2006 al Direcţiei generale elaborare strategii, politici sectoriale şi de piaţă,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Regulamentul privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prevederilor prezentului ordin le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

ANEXA 1

REGULAMENT
privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1

Prezentul regulament stabileşte procedurile pentru acordarea autorizaţiei de depozit spaţiilor de depozitare pentru produse agricole, condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile de depozitare, procedurile referitoare la suspendarea autorizaţiei de depozit pe perioada necesară remedierii deficienţelor sau la anularea acesteia.

ART. 2

Autorizaţiile de depozit se acordă la cererea operatorilor economici persoane juridice care deţin în proprietate sau în administrare spaţii de depozitare pentru produse agricole şi care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea acestora prevăzute de prezentul regulament.

ART. 3

Autorizaţiile de depozit se acordă pentru fiecare unitate de depozitare, cu nominalizarea acesteia şi cu indicarea tipurilor de spaţii de depozitare şi a capacităţilor.

ART. 4

(1) Verificarea modului de îndeplinire a condiţiilor legale pentru acordarea autorizaţiei de depozit se face de către reprezentanţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi prin decizie a directorului executiv.

(2) La desfăşurarea acţiunilor prevăzute la alin. (1) participă în calitate de observator un reprezentant al asociaţiilor de profil interesate. Lista reprezentanţilor desemnaţi în acest sens se avizează de către Consiliul cereale şi produse procesate şi se transmite ulterior fiecărei direcţii pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

CAP. 2
Procedura de acordare a autorizaţiei de depozit

ART. 5

(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de depozit, operatorii economici care deţin în proprietate sau în administrare spaţii de depozitare înaintează direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate spaţiile în cauză cererea-tip pentru acordarea autorizaţiei de depozit, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Cererea-tip pentru acordarea autorizaţiei de depozit este însoţită de Fişa tehnică a unităţii de depozitare, care cuprinde condiţiile minime necesare pentru autorizare, completată de solicitant pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

ART. 6

Cererea-tip însoţită de Fişa tehnică a unităţii de depozitare se înregistrează în Registrul de evidenţă a cererilor pentru acordarea autorizaţiilor de depozit, care se deschide la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

ART. 7

Reprezentanţii împuterniciţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică la faţa locului, la unităţile de depozitare pentru care s-a solicitat acordarea autorizaţiei de depozit, realitatea datelor înscrise în Fişa tehnică completată de solicitant.

ART. 8

(1) Rezultatul verificărilor se înscrie în raportul de evaluare de către reprezentantul împuternicit al direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Raportul de evaluare se întocmeşte în două exemplare, se semnează de către reprezentantul împuternicit al direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de către reprezentantul împuternicit al operatorului economic; un exemplar rămâne operatorului economic şi unul se depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la data încheierii acestuia.

(3) Concluziile reprezentantului împuternicit al direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, privind îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor pentru acordarea autorizaţiei de depozit se menţionează distinct în raportul de evaluare, care constituie actul în baza căruia se poate acorda autorizaţia de depozit.

(4) Reprezentanţii împuterniciţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, răspund pentru corectitudinea verificării pe teren a exactităţii datelor înscrise în Fişa tehnică completată de solicitant.

(5) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite toate condiţiile aplicabile fiecărei unităţi de depozitare, necesare acordării autorizaţiei de depozit, aceasta se menţionează detaliat în raportul de evaluare la rubrica „Menţiuni speciale”, cu precizarea de comun acord cu operatorul economic a termenelor de remediere, şi constituie motivaţia neacordării autorizaţiei de depozit. După remedierea deficienţelor constatate, operatorul economic poate înainta o nouă solicitare de acordare a autorizaţiei de depozit.

ART. 9

(1) În baza raportului de evaluare prevăzut la art. 8, direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază administrativ-teritorială se află unitatea de depozitare eliberează autorizaţia de depozit.
(2) Autorizaţiile de depozit se înregistrează la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de depozit, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

ART. 10

(1) Formularele autorizaţiilor de depozit se asigură, la nivel naţional, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin procedura cumpărării directe, în condiţiile prevederilor art. 8 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se distribuie direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii împuterniciţi ai acestora.

(2) Necesarul de formulare tipizate ale autorizaţiilor de depozit pentru fiecare judeţ se stabileşte în baza centralizării datelor din Registrul de evidenţă a cererilor pentru acordarea autorizaţiilor de depozit, deschis la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Fondurile necesare tipăririi formularelor tipizate ale autorizaţiilor de depozit se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(4) În vederea aplicării dispoziţiilor alin. (2) şi a monitorizării modului de acordare a autorizaţiilor de depozit, la fiecare direcţie pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se asigură în mod obligatoriu utilizarea în format electronic a Registrului de evidenţă a cererilor pentru acordarea autorizaţiilor de depozit şi a Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de depozit, precum şi transmiterea săptămânală la Direcţia generală elaborare strategii, politici sectoriale şi de piaţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a situaţiilor operative necesare.

CAP. 3
Proceduri referitoare la suspendarea autorizaţiei de depozit pe perioada necesară remedierii deficienţelor sau la anularea acesteia

ART. 11

(1) Reprezentanţii împuterniciţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică anual la unităţile de depozitare care deţin autorizaţii de depozit modul de respectare a condiţiilor care au dus la acordarea acestora.

(2) Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei de depozit se sancţionează conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale.

(3) Autorizaţia de depozit se anulează şi în cazul schimbării profilului de activitate al unităţii de depozitare, precum şi la schimbarea operatorului economic care deţine în proprietate sau în administrare unitatea în cauză. Autorizaţiile anulate se returnează emitentului, care va opera menţiunea corespunzătoare în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de depozit.

ART. 12

Anexele nr. 1 – 5*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

————

*) Anexele nr. 1 – 5 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA 1
la regulament

 
 ______________________________________________________________________________
| Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală jud. ....../mun. Bucureşti |
| Nr. înregistrare ................... Data ..................         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                CERERE-TIP                  |
|         pentru acordarea autorizaţiei de depozit           |
|                 (model)                   |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                       |
| Subsemnat(ul/a) ........................ domiciliat în ..................... |
| str. ............. nr. ... bloc ... scara ... ap. ... judeţ/sector ........, |
| tel. .................... act identitate ............ seria ... nr. ........ |
| CNP ...................... în calitate de(*) ............................... |
| pentru ........................ cod unic de înregistrare ................... |
| cu sediul în: localitatea ............ str. ............... nr. ... bloc ... |
| scara ... ap. ... judeţ/sector .................. cod poştal ............... |
| tel. .................... fax ...................... e-mail ................ |
|                                       |
| Pe baza Fişei tehnice anexate, solicit eliberarea autorizaţiei de depozit  |
| pentru unitatea de depozitare ............................ situată la adresa |
| ............................. pe care o deţin în proprietate (o administrez) |
|                                       |
| Declar pe propria răspundere:                        |
| - cunosc prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor generale şi specifice|
| din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI), sanitar-veterinar şi |
| pentru siguranţa alimentelor, protecţiei mediului, protecţiei muncii     |
| - asigur furnizarea periodică de date statistice privind evoluţia stocurilor |
| şi a fluxurilor de produse în unitatea de depozitare, în condiţiile legii  |
|______________________________________________________________________________|
|                                       |
| Data ....................          Semnătura .................... |
|                                       |
| (*) se completează cu calitatea pe care reprezentantul legal o deţine    |
|______________________________________________________________________________|

  ANEXA 2
la regulament

 
FIŞA TEHNICĂ A UNITĂŢII DE DEPOZITARE                 
(model)

  1. Denumirea şi adresa poştală completă a unităţii de depozitare
 ____________________________          _____________________________
|____________________________|  Telefon Nr.: |_____________________________|
|____________________________|    Fax Nr.: |_____________________________|
|____________________________|     E-mail |_____________________________|
             ____________________________________________________
  Localizarea:    |                          |
            |____________________________________________________|
             ____________________________________________________
  Informaţii privind |                          |
  reţelele de acces  |                          |
  auto şi/sau CFR:  |____________________________________________________|

  2. Capacitate totală de depozitare .............. tone
  3. Tipuri de spaţii de depozitare şi capacităţi (tone)
  - silozuri şi/sau magazii construite din beton armat (cărămidă), metalice

 ______________________________________________________________________________
|          Siloz          |      Magazie        |
|____________________________________________|_________________________________|
| Tip  |Capacitate|Nr. celule|An construcţie| Capacitate| Număr|An construcţie|
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
|beton |     |     |       |      |   |       |
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
|metalic|     |     |       |      |   |       |
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
|altele |     |     |       |      |   |       |
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|

  4. Condiţii necesare pentru spaţii de depozitare

                                   DA  NU
                                  ___  ___
  Pardoseli solide, din materiale rezistente, uşor de curăţat  |  | |  |
  şi dezinfectat                         |___| |___|
                                  ___  ___
  Pereţi cu suprafeţe fără igrasie sau infiltraţii        |___| |___|
                                  ___  ___
  Acoperiş fără infiltraţii                   |___| |___|
                                  ___  ___
  Uşi din materiale rezistente, uşor de curăţat şi dezinfectat  |___| |___|
                                  ___  ___
  Ferestre echipate cu sisteme de protecţie împotriva      |  | |  |
  insectelor, rozătoarelor şi/sau păsărilor           |___| |___|
                                  ___  ___
  Sistem de alimentare cu apă (reţeaua publică sau sursă     |  | |  |
  proprie) a unităţii de depozitare               |___| |___|
                                  ___  ___
  Platforme betonate şi/sau şoproane pentru depozitare      |  | |  |
  temporară, unde nu există sistem de preluare directă      |___| |___|

  5. Condiţii aplicabile după caz, pentru determinări de calitate a produselor

                                   DA  NU
                                  ___  ___
  Spaţiu corespunzător cu dotări necesare (alimentare apă,    |  | |(*)|
  energie electrică, termică)                  |___| |___|

  Asigurarea, după caz, cu aparatura necesară pentru determinări
  la recepţia, depozitarea şi livrarea produselor:
                                  ___  ___
  Prelevarea de probe din depozit, din mijloacele de transport  |  | |(*)|
  (aparatura automată, sonde electromecanice, sonde manuale,   |___| |___|
  recipienţi, altele)
                                  ___  ___
  Dotare de laborator pentru eşantionare, determinarea      |  | |(*)|
  umidităţii, conţinut impurităţi, masa hectolitrică şi     |___| |___|
  infestare (*)
                                  ___  ___
  Aparatura pentru măsurarea temperaturii în masa de produs   |  | |(*)|
  (termosonde, termometre, instalaţie automată pentru      |___| |___|
  detectarea temperaturii, altele)
                                  ___  ___
  Spaţiu pentru păstrarea eşantioanelor martor          |  | |(*)|
                                  |___| |___|

  6. Condiţii aplicabile după caz, pentru determinarea cantităţilor de produs, la recepţie şi/sau livrare

                                   DA  NU
                                  ___  ___
  Dispozitive de cântărire, în incintă sau în afara spaţiului  |  | |(*)|
  de depozitare, verificate metrologic (bascule auto şi/sau CF, |___| |___|
  alte dispozitive de cântărire) (*)

  7. Condiţii aplicabile după caz, privind utilaje, dispozitive, instalaţii din dotare

                                   DA  NU
                                  ___  ___
  Utilaje pentru preluarea, manipularea, livrarea produselor   |  | |  |
  agricole (transportoare cu melc, cu lanţ, cu bandă,      |  | |  |
  elevatoare, transportoare pneumatice, încărcătoare frontale,  |  | |  |
  altele)                            |___| |___|
                                  ___  ___
  Utilaje pentru condiţionare (harfe, tarare, trioare, altele)  |___| |___|
                                  ___  ___
  Instalaţii pentru aerare activă (canale de aerare, altele)   |___| |___|
                                  ___  ___
  Instalaţii (aparatură) pentru efectuarea periodică a      |  | |(*)|
  dezinsecţiilor şi deratizare (*)                |___| |___|

  8. Condiţii aplicabile după caz, privind resursele umane

                                   DA  NU
                                  ___  ___
  Personal angajat pentru operaţiuni de cântărire, depozitare,  |  | |(*)|
  manipulare prelevare probe, eşantionare şi analize (*)     |___| |___|

  9. Condiţii aplicabile după caz, privind documente şi evidenţe contabile

                                   DA  NU
  Documente legale privind recepţia, determinări de calitate,   ___  ___
  plan gradare, tichet de cântar, buletin laborator, BCAR,    |  | |(*)|
  facturi fiscale, aviz expediţie, NIR, borderou achiziţii    |  | |  |
  altele                             |___| |___|
                                  __  ____
  Dotare tehnică la nivelul operatorului economic care a     | | |(**)|
  solicitat autorizarea, cu mijloace electronice de       | | |  |
  înregistrare, prelucrare şi furnizare a datelor şi       | | |  |
  evidenţelor contabile (PC)                   |__| |____|

————
(*) Condiţii care pot fi îndeplinite, după caz, prin colaborare cu alţi operatori economici care deţin în proprietate sau administrează spaţii de depozitare autorizate în condiţiile prezentului ordin şi care deţin dotarea şi resursele umane necesare desfăşurării activităţilor în cauză
(**) se precizează termenul de îndeplinire, dar nu mai târziu de 30 iunie 2006.

ANEXA 3
la regulament

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CERERILOR PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIILOR DE DEPOZIT
                  (model)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Număr    | Data| Nume şi adresă solicitant|Mod de rezolvare | Obs. |
|crt.|înregistrare|   |             |conform raportului|    |
|  |      |   |             |de evaluare    |    |
|____|____________|_____|__________________________|__________________|________|
| 1 |   2   | 3 |       4      |     5    |  6  |
|____|____________|_____|__________________________|__________________|________|
|____|____________|_____|__________________________|__________________|________|
|____|____________|_____|__________________________|__________________|________|
|____|____________|_____|__________________________|__________________|________|

       REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A AUTORIZAŢIILOR DE DEPOZIT
                  (model)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Seria şi  |Data   |Titularul autorizaţiei|Denumirea şi adresa| Obs. |
|crt.|numărul   |eliberării|de depozit      |completă a unităţii|   |
|  |autorizaţiei|     |           |de depozitare   |   |
|  |de depozit |     |           |pentru care s-a  |   |
|  |      |     |           |acordat autorizaţia|   |
|  |      |     |           |de depozit     |   |
|____|____________|__________|______________________|___________________|______|
| 1 |   2   |   3  |      4     |     5    |  6 |
|____|____________|__________|______________________|___________________|______|
|____|____________|__________|______________________|___________________|______|
|____|____________|__________|______________________|___________________|______|
|____|____________|__________|______________________|___________________|______|

 ANEXA 4
la regulament

 DADR Judeţ ................/mun. Bucureşti

                RAPORT DE EVALUARE

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea de depozitare                            |
|                                       |
| Adresa                                    |
|______________________________________________________________________________|

  Capacitate totală de depozitare .............. tone
  Tipuri de spaţii de depozitare şi capacităţi (tone)
  silozuri şi/sau magazii construite din beton armat (cărămidă), metalice

 ______________________________________________________________________________
|          Siloz          |      Magazie        |
|____________________________________________|_________________________________|
| Tip  |Capacitate|Nr. celule|An construcţie| Capacitate| Număr|An construcţie|
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
|beton |     |     |       |      |   |       |
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
|metalic|     |     |       |      |   |       |
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
|altele |     |     |       |      |   |       |
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
 ______________________________________________________________________________
|                                   DA  NU |
|                                   __  __|
| Consider că sunt îndeplinite condiţiile precizate în fişa tehnică  | | | |
| a unităţii de depozitare, în vederea acordării autorizaţiei de   | | | |
| depozit                               | | | |
|_____________________________________________________________________|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| Aprecierile reprezentantului împuternicit constatator privind modul de    |
| îndeplinire a condiţiilor, aplicabile fiecărei unităţi de depozitare (se   |
| completează, după caz, cu detalierea modului de îndeplinire a condiţiilor)  |
|                                       |
| - Condiţii necesare pentru spaţii de depozitare               |
|                                       |
| Pardoseli solide, din materiale rezistente, uşor de curăţat şi dezinfectat  |
| ............................................................................ |
| Pereţi cu suprafeţe fără igrasie sau infiltraţii ........................... |
| Acoperiş fără infiltraţii .................................................. |
| Uşi din materiale rezistente, uşor de curăţat şi dezinfectat ............... |
| Ferestre echipate cu sisteme de protecţie împotriva insectelor, rozătoarelor |
| şi/sau păsărilor ........................................................... |
| Sistem de alimentare cu apă (reţeaua publică sau sursă proprie) a unităţii de|
| depozitare ................................................................. |
| Platforme betonate şi/sau şoproane pentru depozitare temporară, unde nu   |
| există sistem de preluare directă .......................................... |
|                                       |
| - Condiţii aplicabile după caz, pentru determinări de calitate a produselor |
|                                       |
| (*) Spaţiu corespunzător cu dotări necesare (alimentare apă, energie     |
| electrică, termică) ........................................................ |
| Asigurarea, după caz, cu aparatura necesară pentru determinări la recepţia, |
| depozitarea şi livrarea produselor:                     |
|                                       |
| (*) Prelevarea de probe din depozit, din mijloacele de transport (aparatură |
| automată, sonde electromecanice, sonde manuale, recipienţi, altele)     |
| ............................................................................ |
| (*) Dotare de laborator pentru eşantionare, determinarea umidităţii, conţinut|
| impurităţi, masa hectolitrică şi infestare ................................. |
| (*) Aparatura pentru măsurarea temperaturii în masa de produs (termosonde,  |
| termometre, instalaţie automată pentru detectarea temperaturii, altele)   |
| ............................................................................ |
| (*) Spaţiu pentru păstrarea eşantioanelor martor ........................... |
|                                       |
| - Condiţii aplicabile după caz, pentru determinarea cantităţilor de produs, |
| la recepţie şi/sau livrare                          |
|                                       |
| (*) Dispozitive de cântărire, în incintă sau în afara spaţiului de depozitare|
| (bascule auto şi/sau CF, alte dispozitive de cântărire) .................... |
| (*) Documente de verificare metrologică .................................... |
|                                       |
| - Condiţii aplicabile după caz, privind utilaje, dispozitive, instalaţii din |
| dotare                                    |
|                                       |
| Utilaje pentru preluarea, manipularea, livrarea produselor agricole     |
| (transportoare cu melc, cu lanţ, cu bandă, elevatoare, transportoare     |
| pneumatice, încărcătoare frontale, altele) ................................. |
| Utilaje pentru condiţionare (harfe, tarare, trioare, altele) ............... |
| Instalaţii pentru aerare activă (canale de aerare, altele) ................. |
| (*) Instalaţii (aparatură) pentru efectuarea periodică a dezinsecţiilor şi  |
| deratizare ................................................................. |
|                                       |
| - Condiţii aplicabile după caz, privind resursele umane           |
|                                       |
| (*) Personal angajat pentru operaţiuni de cântărire, depozitare, manipulare |
| prelevare probe, eşantionare şi analize .................................... |
|                                       |
| - Condiţii aplicabile după caz, privind documente şi evidenţe contabile   |
|                                       |
| (*) Documente legale privind recepţia, determinări de calitate, plan gradare,|
| tichet de cântar, buletin laborator, BCAR, facturi fiscale, aviz expediţie, |
| NIR, borderou de achiziţii, altele ......................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Dotare tehnică la nivelul operatorului economic care a solicitat autorizarea,|
| cu mijloace electronice de înregistrare, prelucrare şi furnizare a datelor şi|
| evidenţelor contabile (PC) (**)                       |
|                                       |
| (*) Condiţii care pot fi îndeplinite, după caz, prin colaborare cu alţi   |
| operatori economici care deţin în proprietate sau administrează spaţii de  |
| depozitare autorizate în condiţiile prezentului ordin şi care deţin dotarea |
| şi resursele umane necesare desfăşurării activităţilor în cauză       |
| (**) se precizează termenul de îndeplinire, dar nu mai târziu de 30 iunie  |
| 2006                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Menţiuni speciale .......................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| Observator: Nume şi Prenume .................. Asociaţia ................... |
|______________________________________________________________________________|
| Reprezentant Direcţia pentru Agricultură şi   | Reprezentant unitate    |
| Dezvoltare Rurală                |              |
| Judeţul ................../municipiul Bucureşti |              |
| Nume şi Prenume ............................... | Nume şi Prenume .......... |
| Funcţia ....................................... | Funcţia .................. |
| Semnătura ..................................... | Semnătura ................ |
| Data .......................................... | Data ..................... |
|_________________________________________________|____________________________|

  ANEXA 5
la regulament

 (model)

 ______________________________________________________________________________
|                 ROMÂNIA                   |
|     MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE      |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|             AUTORIZAŢIE DE DEPOZIT               |
|              SERIA _ _ NR. 00001                |
|                                       |
| Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   |
| nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera|
| cerealelor şi a produselor procesate din cereale,              |
| în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi   |
| dezvoltării rurale nr. 222 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind |
| acordarea autorizaţiilor de depozit spaţiilor de depozitare pentru produse  |
| agricole,                                  |
| Directorul executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală a  |
| judeţului .........................../municipiul Bucureşti, emite următoarea |
|                                       |
|             AUTORIZAŢIE DE DEPOZIT               |
|                                       |
| ............................ cod unic de înregistrare ...................... |
| cu sediul în localitatea .................... str. ................. nr. ... |
| bloc .... scara .... ap. .... judeţ/sector ............ cod poştal ......... |
| tel. ........... fax ............ e-mail ................... este autorizată |
| să desfăşoare activităţi de depozitare produse agricole, clasa CAEN ......., |
| la unitatea de depozitare ........... situată la adresa .................... |
| cu o capacitate totală de depozitare de ....... tone, din care, pe tipuri de |
| spaţii de depozitare şi capacităţi (tone)                  |
| ____________________________________________________________________________ |
||        Siloz          |       Magazie       ||
||________________________________________|___________________________________||
|| Capacitate| Nr. celule| An construcţie | Capacitate | Număr| An construcţie||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
||      |      |        |      |   |        ||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
||      |      |        |      |   |        ||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
||      |      |        |      |   |        ||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
||      |      |        |      |   |        ||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
||      |      |        |      |   |        ||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
||      |      |        |      |   |        ||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
|                                       |
|                DIRECTOR EXECUTIV               |
|                                       |
| Data .....................                          |
|______________________________________________________________________________|

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *