Ordinul nr 1438-2013

ORDIN Nr. 1438 din 16 decembrie 2013
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 798 din 18 decembrie 2013

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 81.213 din 16 decembrie 2013;
– prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

ART. I

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1), (2) şi (4) vor va avea următorul cuprins:

„(1) În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin entităţile mandatate de MADR sau direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare EM/DAJ.
(2) EM se deplasează la operatori, încheie contracte de prestări de servicii, întocmeşte împreună cu operatorii fişele de înregistrare prezentate în anexele nr. 1 – 7, verifică conformitatea datelor, transmite fişele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării şi avizării şi comunică MADR fişele de înregistrare în format electronic.
………………………………………………………………..
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie a fiecărui an, în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (3), operatorii care intră pentru prima dată în sistem şi nu solicită sprijin financiar.”

2. La articolul 2 alineatul (6), litera c) se abrogă.
3. La articolul 2, alineatul (7) se abrogă.
4. La articolul 2 alineatul (10), litera b) se abrogă.
5. La articolul 2, alineatele (13) şi (15) se abrogă.
6. La articolul 2, alineatul (17) va avea următorul cuprins:

„(17) Pentru a beneficia de prevederile alin. (16), operatorii depun la DAJ/EM, în format electronic, Declaraţia pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 11.”

7. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Situaţiile în care se poate depune această declaraţie sunt următoarele:

a) operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecţie şi certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către MADR. Declaraţia, însoţită de contractul încheiat cu noul organism de inspecţie şi certificare, precum şi de fişa de înregistrare iniţială, se depune la noul EM, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării din partea MADR;
b) rezilierea contractului cu organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) şi încheierea unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare;
c) schimbarea formei de organizare;
d) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei fără modificarea CUI;
e) schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei, cu modificarea CUI;
f) schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) – în cazul persoanelor juridice;
g) schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei;
h) cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:

– decesul fermierului;
– incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
– o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei;
– distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploataţie;
– o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului sau stocul de peşte;

i) constatarea unor diferenţe în ceea ce priveşte dimensiunea exploataţiei declarată în fişa de înregistrare la data depunerii acesteia la EM şi dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecţie şi certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecţiei;
j) transferul total a activităţii cu profil ecologic;
k) transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului – producţie vegetală sau piscicolă.”

8. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În situaţia în care un operator a fost exclus de către organismul de inspecţie şi certificare din sistemul de agricultură ecologică, pentru neconformităţi majore produse datorită unor fraude (conform listei de sancţiuni pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplică operatorilor), acesta nu mai poate depune o nouă fişă de înregistrare decât după 5 ani de la excludere.”

9. Anexa nr. 8 se abrogă.
10. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „DAJ/EM” se înlocuieşte cu sintagma „EM/DAJ”, iar termenul „estimat” se înlocuieşte cu „realizat în anul anterior”.

ART. II

Prevederile art. 5 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat

Bucureşti, 16 decembrie 2013.
Nr. 1.438.

—————

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *