ORDIN nr. 420 din 26 iunie 2008

ORDIN Nr. 420 din 26 iunie 2008

privind stabilirea atributiilor Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor

ACT EMIS DE:
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 524 din 11 iulie 2008

Văzând Referatul de aprobare nr. 64.113 din 11 iunie 2008 al Direcţiei generale de inspecţii tehnice şi control,

în temeiul prevederilor art. 27 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, şi ale art. 9 din Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, republicată,

ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., este responsabilă pentru coordonarea şi efectuarea controlului de conformitate cu standardele de calitate ale legumelor şi fructelor proaspete şi asigurarea contactelor cu Comisia Europeană.

Art. 2. – Controlul de conformitate cu standardele de calitate se efectuează în toate stadiile de comercializare a legumelor şi fructelor proaspete, conform prevederilor art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.182/2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor şi legumelor.

Art. 3. – Principalele atribuţii ale I.S.C.TP.V.L.F. sunt următoarele:

a) întocmirea şi întreţinerea bazei de date a comercianţilor din sectorul legume şi fructe proaspete;

b) efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, pe piaţa internă;

c) efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, la export;

d) efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, la import;

e) monitorizarea loturilor de legume şi fructe proaspete importate din ţări terţe agreate;

f) efectuarea controlului la loturile de legume şi fructe proaspete destinate transformării industriale;

g) verificarea respectării tehnologiilor de producţie pentru legume şi fructe;

h) efectuarea controlului de conformitate la loturile de legume şi fructe ce urmează procedura de retragere de pe piaţă.

Art. 4.

(1) Realizarea bazei de date a comercianţilor din sectorul legume şi fructe proaspete grupează, în condiţiile definite de prezentul articol, persoanele fizice sau juridice care participă la comercializarea fructelor şi legumelor pe întreaga filieră de produs.

(2) Prin comerciant se înţelege orice persoană fizică sau juridică care deţine fructe ori legume
proaspete făcând obiectul standardelor de comercializare, în scopul expunerii lor în vederea vânzării, punerii în vânzare sau comercializării de o altă natură, în folosul propriu ori în folosul unei terţe persoane, pe teritoriul Comunităţii Europene şi/sau pentru exportul lor către ţări terţe.

(3) Următorii comercianţi nu sunt înscrişi în baza de date:

a) comercianţii al căror obiect de activitate îl constituie produsele prevăzute la art. 10;

b) persoanele fizice sau juridice ale căror activităţi în sectorul fructelor şi legumelor sunt limitate fie la transportul mărfurilor, fie la vânzarea cu amănuntul a unor cantităţi reduse de fructe şi legume.

(4) Baza de date conţine pentru fiecare comerciant înregistrat: numele, adresa, importanţa şi informaţiile necesare clasificării sale, în special localizarea sa pe filiera de comercializare, precum şi orice alte informaţii care se desprind din constatările efectuate în timpul controalelor de conformitate precedente.

(5) Autoritatea de coordonare a I.S.C.TP.V.L.F. asigură omogenitatea bazei de date şi actualizarea permanentă a acesteia. Aceste actualizări sunt efectuate pe baza informaţiilor obţinute în timpul controalelor de conformitate efectuate în toate stadiile de comercializare de către inspectorii organismelor de control.

(6) Comercianţii sunt obligaţi să furnizeze informaţiile considerate necesare de către inspectorii organismelor de control pentru constituirea şi actualizarea bazei de date. Inspectorii vor înregistra
toţi comercianţii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului lor, indiferent dacă aceştia au sau nu au sediul central pe teritoriul judeţului respectiv.

(7) Comercianţii care nu au domiciliul stabil pe teritoriul naţional, dar care îşi desfăşoară activitatea de comercializare pe teritoriul României vor fi înregistraţi în baza de date.

Art. 5. –

(1) Inspectorii asigură realizarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare, prin sondaj, al legumelor şi fructelor proaspete deţinute de comercianţi în toate stadiile de comercializare.

(2) Regimul de control prin sondaj se stabileşte în funcţie de o analiză a riscului, astfel încât să se asigure o frecvenţă suficientă a controalelor, în vederea respectării conformităţii cu standardele
de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete, pentru fiecare comerciant.

(3) Pentru efectuarea analizei de risc se au în vedere următorii parametri: mărimea comerciantului, amplasarea acestuia pe filiera de comercializare, constatările efectuate în timpul controalelor precedente şi alţi indicatori consideraţi relevanţi, definiţi de autoritatea competentă.

(4) Comercianţii care condiţionează şi ambalează legumele şi fructele, mai ales în zona de producţie, vor face obiectul unei frecvenţe mai ridicate a controalelor faţă de alte categorii de comercianţi.

(5) Comercianţii sunt obligaţi să pună la dispoziţia organismelor de control toate informaţiile solicitate în vederea executării în bune condiţii a controalelor de conformitate.

(6) Comercianţii care deţin legume şi fructe proaspete, pentru care sunt adoptate standarde de comercializare, nu pot să expună aceste produse spre vânzare, nu pot să le pună în vânzare, să le vândă, să le livreze sau să le comercializeze în orice alt mod pe piaţa internă decât dacă acestea sunt conforme cu prevederile standardelor respective şi sunt direct responsabili de respectarea acestor norme.

(7) Comercianţii care asigură condiţionarea şi expedierea legumelor şi fructelor proaspete supuse standardelor de comercializare şi care oferă, prin sistemul propriu de control (autocontrol), suficiente garanţii pentru asigurarea unui procentaj constant şi ridicat al conformităţii acestor produse pot fi autorizaţi pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire, cu condiţia să aplice pe fiecare colet expediat o etichetă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(8) Comercianţii care beneficiază de această posibilitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să dispună de personal de control care a urmat o formă de pregătire agreată de autoritatea competentă;

b) să dispună de spaţiu, echipamente necesare condiţionării şi etichetării produselor;

c) să se angajeze la efectuarea unui control de conformitate riguros al mărfurilor pe care le expediază;

d) să dispună de un registru care să cuprindă toate operaţiunile de control de conformitate efectuate asupra loturilor de legume şi fructe proaspete expediate spre comercializare.

(9) In cazul în care comerciantul autorizat nu mai oferă garanţii suficiente pentru asigurarea unei rate constante şi ridicate de conformitate sau când una dintre condiţiile de mai sus nu mai este îndeplinită, autoritatea competentă va retrage această autorizaţie.

(10) Organismele de control care constată că un lot de produse provenit dintr-un alt stat membru nu respectă standardele, ca urmare a unor defecte sau deteriorări care au apărut în urma transportului, ia măsuri de reasigurare a conformităţii şi comunică prin autoritatea de coordonare cu autorităţile statului respectiv.

Art. 6. –

(1) Inaintea efectuării exportului de legume şi fructe către ţări terţe, organismele de control competente se vor asigura, prin controale de conformitate, că loturile respective, corespund prevederilor standardelor de comercializare şi vor elibera certificatul de conformitate.

(2) Comercianţii sunt obligaţi să comunice organismelor de control toate informaţiile pe care acestea din urmă le consideră necesare pentru organizarea şi executarea controalelor.

(3) Comercianţii la care s-a constatat o rată a conformităţii ridicată pot fi autorizaţi să beneficieze de un regim de control simplificat, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) oferă garanţii suficiente cu o rată de conformitate constantă şi ridicată pentru fructele şi legumele pe care le comercializează;

b) dispun de personal de control care a beneficiat de o formare profesională agreată de statul membru;

c) se angajează să procedeze la un control de conformitate al mărfurilor pe care le comercializează;

d) se angajează să ţină un registru care să conţină o evidenţă a tuturor operaţiunilor de control pe care le-au efectuat.

(4) Organismul de control eliberează certificatul de conformitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, pentru fiecare lot destinat exportului pe care îl consideră a fi conform cu standardele de comercializare, în urma operaţiunilor de control. In cazul în care un export este compus din mai multe loturi, conformitatea acestora poate fi certificată global, printr-un singur certificat, cu enumerarea distinctă a tuturor loturilor care alcătuiesc exportul respectiv.

(5) In cazul în care, în conformitate cu alin. (4), loturile menţionate în certificatul de conformitate nu au fost supuse unui control de conformitate, organismul de control competent trebuie să înscrie la rubrica 13 (Observaţii) a certificatului menţiunea „autocontrolat”.

(6) Declaraţia vamală de export va fi acceptată de către autoritatea vamală dacă: loturile de legume şi fructe proaspete sunt însoţite de certificatul de conformitate menţionat la alin. (4) sau de cel menţionat la alin. (5);

Art. 7.

(1) Inaintea punerii în circulaţie, toate loturile de fructe şi legume provenite din ţările terţe vor fi supuse controlului de conformitate cu standardele de comercializare.

(2) Importatorii sunt obligaţi să comunice organismelor de control informaţiile pe care acestea le consideră necesare pentru organizarea şi executarea controalelor de conformitate.

(3) In stadiul de import, organismul de control competent efectuează, pentru fiecare lot importat, un control de conformitate şi emite, în caz de constatare a conformităţii, certificatul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. In cazul în care un import este compus din mai multe loturi, conformitatea acestora poate fi certificată global, printr-un singur certificat, cu enumerarea distinctă a loturilor care alcătuiesc importul respectiv.

(4) Autoritatea vamală autorizează punerea în liberă circulaţie a fructelor şi legumelor numai dacă mărfurile sunt însoţite de certificatul de conformitate.

(5) Autoritatea vamală cooperează cu autoritatea de coordonare şi/sau cu organismele de control, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor de la alin. (1), (3) şi (4), şi le comunică acestora toate informaţiile privind operaţiunile în cauză.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), (2) şi (3), în cazul în care organismul de control competent estimează că riscurile de neconformitate sunt scăzute pentru anumite loturi, poate să nu efectueze controlul la acestea. Măsura luată va fi comunicată autorităţii vamale, printr-o declaraţie dată în acest sens, cu semnătura şi ştampila organismului de control competent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 8. –

(1) Ţările terţe agreate şi produsele care se supun controlului de conformitate sunt cele aprobate în temeiul prevederilor art. 13 ale Regulamentului (CE) nr. 1.580/2007.

(2) Importatorii sunt obligaţi să comunice organismelor de control informaţiile pe care acestea le consideră necesare pentru organizarea şi executarea controalelor de conformitate.

(3) Organismele de control din aceste ţări terţe agreate întocmesc, pentru fiecare lot controlat înainte de introducerea pe teritoriul vamal comunitar, fie un certificat de conformitate fie conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, fie certificatul de conformitate convenit între Comisie şi ţara terţă respectivă, prevăzut la lit. c din anexa IV la Regulamentul CE nr. 1.580/2007. In cazul în care un import este compus din mai multe loturi, conformitatea acestor loturi poate fi certificată global, printr-un singur certificat, enumerându-se distinct diferitele loturi ce compun importul.

(4) Inspectorul organismului de control competent al I.S.C.T.R.V.L.F. care efectuează controlul de conformitate în vamă are obligaţia să verifice documentele de conformitate, să efectueze prin sondaj un
control fizic şi să înregistreze pentru fiecare ţară terţă agreată, următoarele date: produsul importat, numărul de loturi şi cantităţile care au fost importate. Aceste date sunt centralizate într-un registru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, şi se vor raporta centralizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(5) Pentru ţările terţe agreate la care s-au înregistrat neconformităţi, Autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. instituie un regim de control, care să permită monitorizarea conformităţii produselor importate şi a certificatelor de conformitate emise de autorităţile competente din ţările terţe agreate respective.

(6) In cazul în care apar îndoieli cu privire la autenticitatea unui certificat menţionat la alin. (3)
sau cu privire la exactitatea informaţiilor conţinute în acesta, se realizează un control a posteriori.

(7) Inspectorul organismului de control competent al I.S.C.T.R.V.L.F. emite o cerere de control a posteriori, pe care o va transmite Autorităţii de coordonare a I.S.C.T.R.V.L.F., conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. Importatorul produselor respective va fi înştiinţat asupra cererii de control a posteriori şi va putea solicita organismului de control competent să desfăşoare un control de conformitate, respectând prevederile art. 4. In urma solicitării, inspectorul va realiza un control de conformitate a posteriori asupra loturilor de legume şi fructe care fac obiectul certificatului de conformitate contestat şi va înregistra produsul importat, numărul de loturi şi cantităţile respective care au făcut obiectul controlului, precum şi cantităţile respective şi natura defectelor constatate pentru fiecare dintre aceste loturi. Aceste date sunt centralizate într-un registru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, şi vor fi raportate centralizat, conform modelului prevăzut din anexa nr. 8.

(8) Rezultatul controlului de conformitate efectuat în urma cererii de control a posteriori se comunică la Autoritatea de coordonare a I.S.C.T.R.V.L.F., în termen de 48 de ore de la efectuarea controlului.

(9) Autorităţile vamale cooperează cu Autoritatea de coordonare a I.S.C.T.R.V.L.F şi/sau cu organismele de control, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor de la alin. (4) şi (7), şi le comunică acestora toate informaţiile privind operaţiunile în cauză.

Art. 9. –

(1) Produsele destinate prelucrării industriale sunt legumele şi fructele prevăzute în anexa nr. 9, care sunt trimise spre a fi prelucrate industrial, în produse a căror poziţie în nomenclatorul combinat este diferită de cea a produsului proaspăt iniţial.

(2) Organismele de control eliberează certificatul de destinaţie industrială pentru fructele şi legumele destinate industrializării, prevăzut în anexa nr. 10, pentru fructele şi legumele destinate exportului către ţări terţe şi pentru cele importate în spaţiul comunitar.

(3) Pentru loturile provenite din import, organismele de control vor transmite autorităţii de coordonare a statului membru unde se va realiza prelucrarea industrială o copie a certificatului de destinaţie industrială, precum şi orice informaţie necesară efectuării unui eventual control al operaţiunilor de transformare industrială. Operatorul care prelucrează legumele şi fructele are obligaţia ca după efectuarea prelucrării industriale să înapoieze certificatul organismului de control competent, care se va asigura că produsele au fost supuse transformării industriale.

(4) Ambalajele produselor destinate industrializării trebuie să fie etichetate vizibil, cu menţiunea „destinaţie industrială” sau cu orice altă menţiune similară. In cazul mărfurilor expediate angro, încărcate direct într-un mijloc de transport, această indicaţie trebuie să figureze pe o fişă ce însoţeşte marfa sau pe un formular plasat vizibil în interiorul mijlocului de transport.

Art. 10. – Următoarele produse nu fac obiectul obligaţiei de respectare a standardelor de comercializare:

a) produsele transportate de producător de pe exploataţia sa, pentru uzul personal al acestuia;

b) produsele dintr-o regiune dată ce sunt vândute prin comerţ cu amănuntul în regiunea respectivă, pentru consumul local tradiţional, conform procedurii prevăzute la art. 46 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.200/96;

c) produsele vândute sau livrate de producător către unităţile de condiţionare sau către unităţile de depozitare ori transportate de la exploataţia sa către unităţile respective;

d) produsele transportate de la unităţile de depozitare către unităţile de condiţionare;

e) produsele expuse sau oferite spre vânzare, livrate ori comercializate de către producător în pieţele de producători situate în zona de producţie;

f) produsele transportate de comercianţi de la pieţele de producători către unităţile de condiţionare sau către spaţiile de depozitare situate în aceeaşi zonă de producţie.

Art. 11. –

(1) Informaţiile solicitate în mod special prin standardele de comercializare trebuie să fie prezentate în mod lizibil şi vizibil pe una dintre părţile ambalajului, fie imprimate direct pe colet, astfel încât să nu poată fi şterse, fie pe o etichetă care este parte integrantă din ambalaj sau bine ataşată acestuia, şi sunt următoarele:

– ambalatorul/expeditorul;

– produsul;

– specia sau soiul (dacă este cazul);

– ţara de origine;

– categoria de calitate;

calibrul (dacă este cazul);

– marca oficială de control (opţional).

(2) Pentru produsele transportate în vrac şi încărcate direct în mijloacele de transport, informaţiile specifice menţionate la alin. (1) sunt prezentate în documentele ce însoţesc produsele.

Art. 12. –

(1) In stadiul comercializării en detail, atunci când produsele sunt ambalate, informaţiile specifice solicitate prin standardele de comercializare trebuie să fie lizibile şi vizibile.

(2) Pentru produsele preambalate, în plus faţă de informaţiile prevăzute de standardele de comercializare se indică greutatea netă. Totuşi, pentru produsele comercializate în mod normal la bucată cerinţa de a indica greutatea netă nu se aplică dacă numărul articolelor poate fi observat clar şi uşor de numărat prin ambalaj sau dacă numărul este indicat pe etichetă.

(3) Produsele pot fi prezentate de comerciantul en detail şi neambalate, cu condiţia ca acesta să expună, alături de produsele expuse spre vânzare, un anunţ vizibil şi lizibil, care să indice informaţiile specifice prevăzute în standardele de comercializare cu privire la varietate, ţara de origine a produsului şi clasa de calitate din care acesta face parte.

Art. 13. –

(1) Ambalajele cu fructe şi legume proaspete, având o greutate netă mai mică sau egală cu 3 kg, pot conţine amestecuri de fructe şi legume din soiuri diferite, cu condiţia să fie respectate următoarele condiţii:

a) produsele sunt calitativ omogene şi fiecare soi este clasificat în aceeaşi categorie de calitate;

b) pe ambalaj figurează o etichetă corespunzătoare, în conformitate cu dispoziţiile alin. (3);

c) amestecul nu este de natură să inducă în eroare cumpărătorul.

(2) In cazul în care amestecurile conţin fructe sau legume care nu sunt supuse standardelor de comercializare comunitare, acestea trebuie încadrate în aceeaşi categorie de calitate, în conformitate cu anexa nr. 11.

(3) Eticheta ambalajelor prevăzută la alin. (1) şi/sau a fiecăruia dintre coletele care le conţin cuprind următoarele informaţii:

a) numele şi adresa ambalatorului şi/sau ale expeditorului. Această menţiune poate fi înlocuită:

– pentru toate ambalajele, de codul reprezentând ambalatorul şi/sau expeditorul, eliberat sau recunoscut de un serviciu oficial, precedat de menţiunea „ambalator şi/sau expeditor” ori de o abreviere
echivalentă;

– pentru preambalaje, cu numele şi adresa unui comerciant stabilit în Comunitatea Europeană, precedat de menţiunea „Ambalat pentru:” ori de o menţiune echivalentă. In acest caz, eticheta trebuie, de asemenea, să conţină un cod care corespunde ambalatorului şi/sau expeditorului. Comerciantul furnizează orice informaţii considerate necesare de către organismele de control privind semnificaţia acestui cod;

b) denumirea fiecăruia dintre produsele aflate în ambalaj;

c) denumirea soiului pentru fiecare dintre produsele conţinute în amestec;

d) ţara de origine pentru fiecare produs în cauză;

e) categoria de calitate.

Art. 14. –

(1) Controlul de conformitate prevăzut în prezentul ordin, cu excepţia controalelor efectuate în stadiul vânzării cu amănuntul la consumatorul final, se efectuează pe baza metodelor de control prezentate în anexa nr. 12.

(2) Controlul de conformitate în stadiul vânzării cu amănuntul la consumatorul final se va face prin stabilirea unor modalităţii specifice de control stabilite de autoritatea competentă.

(3) In cazul în care controlul evidenţiază conformitatea fructelor şi legumelor cu standardele de comercializare, organismul de control competent poate să elibereze certificatul de conformitate prevăzut în anexa nr. 2. Acest certificat de conformitate se eliberează numai în stadiile de import şi export.

(4) In caz de neconformitate, organismul de control întocmeşte un proces-verbal de constatare a neconformităţii, al cărui este prevăzut în anexa nr. 13, în prezenţa operatorului sau a reprezentantului său legal, pentru loturile de legume şi/sau fructe proaspete supuse controlului.

(5) Fructele şi legumele care au făcut obiectul procesului-verbal de constatare a neconformităţii nu pot fi deplasate fără acordul organismului de control care l-a emis. Comercianţii pot decide să reasigure conformitatea pentru toate sau numai pentru o parte din loturile de legume şi/sau fructe pentru care s-a constatat neconformitatea. Comercializarea loturilor de legume şi/sau fructe pentru care s-a reasigurat conformitatea se poate face numai după eliberarea de către organismul de control competent a unui certificat de conformitate.

(6) In cazul în care un organism de control asigură, la cererea unui comerciant, repunerea în conformitate a unor loturi de legume şi fructe într-un alt stat membru decât cel în care s-a constatat iniţial neconformitatea, statele membre respective vor lua măsurile necesare de colaborare pentru a verifica dacă acţiunea de reasigurare a conformităţii a fost efectuată corect. In cazul în care loturile de legume şi fructe nu pot fi:

– reasigurate sub aspectul conformităţii;

– destinate transformării industriale;

– destinate nutriţiei animalelor;

– destinate altor utilizări nealimentare,

organismul de control va cere comercianţilor să ia măsurile necesare pentru ca aceste loturi să nu ajungă pe filiera de comercializare.

Comercianţii sunt obligaţi să furnizeze informaţiile considerate necesare de către organismele de control.

(7) Pe facturile şi documentele care însoţesc loturile de legume şi fructe proaspete trebuie să se indice categoria de calitate, ţara de origine a produselor şi, după caz, destinaţia industrială a produsului.
Această cerinţă nu se impune în stadiul vânzării cu amănuntul către consumatorul final.

Art. 15. – Inspectorii organismelor de control ale I.S.C.T.P.V.L.F. asigură:

a) verificarea respectării tehnologiilor de producţie pentru legume şi fructe;

b) efectuarea controlului de conformitate la loturile de legume şi fructe care urmează procedura de retragere de pe piaţă.

Art. 16. – Legumele şi fructele proaspete care fac obiectul standardelor de comercializare sunt prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 17. – Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 18. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 592/2006 privind efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 7 septembrie 2006, se abrogă.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1*)

MODEL DE ETICHETA

 anexa1ordin420.2008

ANEXA Nr. 2*)

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CU STANDARDELE DE COMERCIALIZARE PENTRU FRUCTELE Şl LEGUMELE PROASPETE

CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH THE COMMUNITY MARKETING STANDARDS FOR FRESH FRUIT AND VEGETABLES MENTIONED IN ARTICLES 11 AND 12 BY REGULATION (EC) No 1580/2007

1. Operator

1. Trader

Certificat de conformitate cu standardele de comercializare care
se aplică fructelor şi legumelor proaspete

Certificate of conformity with the marketing standards applicable
to fresh fruit and vegetables

Nr………………………………………

No

(Prezentul certificat este destinat exclusiv organismelor de
control)

(This certificate is exclusively for the use of inspection bodies)

2. Ambalator identificat pe ambalaj

(dacă este diferit de operator)

2. Packer identified on packaging

(if other than trader)

3. Organism de control

3. Inspection body

4. Locul de efectuare a controlului/tara de origine1)

4.Place of inspection/country of origin 1)

5. Regiunea sau ţara de destinaţie

5.Region or country of destination

6. Identificarea mijlocului de transport

6. Identifier of means of transport

7.

|_| – Intern

Internal

|_| – Import

Import

|_| -Export

Export

8. Ambalaje

(număr şi tip)

8. Packages

(number and type)

9. Tipul produsului

(soiul, dacă standardul o prevede)

9.Type of product

(variety if the standard specifies)

10. Categoria de calitate

10. Quality class

11. Greutatea totală, în kg, brut/net2)

11. Total weight in kg gross/net2)

 1
 2
 3
 4
 5

12. Organismul de control menţionat mai sus certifică, pe baza unei verificări prin sondaj, că marfa indicată mai sus corespunde, în momentul efectuării controlului, standardelor de comercializare în vigoare,, prevăzute la articolul 2. din Regulamentul (CE) nr.2200/96

12. The above mentioned inspection body certifies following inspection by sampling that the above goods correspond at the time of inspector) to the marketing standards referred to in article 2 of Regulation (EC) no.2200/96 in force.

……………………………………………

Biroul vamal vizat: intrare/ieşire 2)

Customs Office foreseen: entry/exit2)

Perioada de
valabilitate………………………zile ……………………………………….

Period of validity
days (locul şi data emiterii)

(place
and date of issue)

Inspector (Inspector)

……………………………………………..
………………………… Ştampila I.S.C.T.P.V.L.F.
(numele cu litere de
tipar) (semnătura) Inspection
stamp (name
in block letters)
Signatura

13. Observaţii

13. Comments

1 Dacă produsul este reexportat, se menţionează ţara de origine, în căsuţa 9

1 Wnere the goods are being re-exported, indicate theier origin in box 9. 2

2 Bifaţi menţiunea inutilă

2 Delete as appropriate.

*) Anexa nr. 2 este reprodusă
în facsimil.

ANEXA Nr. 3

DECLARAŢIE

de înştiinţare a autorităţii vamale

Inspector………………………………………………………………………….,
legitimaţie nr……………, al I.S.C.T.P.V.L.F. din
judeţul………………………………….,

vă înştiinţăm că lotul de legume/fructe compus din:

specia…………………..calitatea…………….cantitatea
(kg)…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..

nr. mijloc de
transport…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….

importator şi/sau comisionar
vamal…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….

poate fi supus operaţiunii de vămuire fără certificat de conformitate.

Vizat I.S.C.T.P.V.L.F.

Inspector: Numele şi prenumele…………………………………….legitimaţia nr……….

Semnătura şi ştampila

………………………………

ANEXA Nr. 4

REGISTRU

pentru evidenţa importurilor din ţări terţe agreate, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007

Importuri ce fac obiectul prevederilor art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007

Nr. crt.

Ţara

Produsul

Nr. de loturi

Cantitatea (kg)

Observaţii

Brută

Netă

 1
 2
 3

ANEXA Nr. 5

CENTRALIZATOR

privind importurile de legume-fructe din ţări terţe agreate în trimestrul………/anul……..

Nr. crt.

Ţara

Produsul

Nr. total de loturi pe trimestru

Cantitatea totală trimestrială (kg)

Observaţii

Brută

Netă

 1
 2
 3

ANEXA Nr. 6

anexa6ordin420.2008

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA

……………………………………………………………………………………………….

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROL TEHNIC IN PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR Şl FRUCTELOR
(I.S.C.T.P.V.L.F.)

Nr. *)…………………din…………………………

CERERE DE CONTROLA POSTERIORI

Subsemnata/Subsemnatul
………………………………………………., inspector al organismului de control ………………………., solicit efectuarea unui control de conformitate pentru produsele importate din ţara terţă agreată………………………………………, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructe şi legume.

Menţionez că:

– certificatul de conformitate, care însoţeşte produsele importate din ţara agreată…………………., nu corespunde cu modelele de certificate menţionate la art. 14 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 şi menţionate în anexele III sau IV:

– certificatul de conformitate conţine informaţii inexacte privind conformitatea produselor importate: **).

Data………………/ora…………..

AUTORITATEA DE COORDONARE

I.S.C.T.P.V.L.F.

Avizat

Inspector,

……………………………………………………………

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Inspector,

…………………………………………………………..

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

*) Se acordă în ordine cronologică de către inspectorul organismului de control.

**) Se bifează situaţia de fapt din momentul verificării.

ANEXA Nr. 7

REGISTRU pentru evidenţa importurilor din ţări terţe agreate, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007

Importuri ce fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007

Nr. crt.

Ţara

Produsul

Nr. de loturi

Cantitatea (kg)

Natura defectelor constatate*)

Brută

Netă

 1
 2
 3

ANEXA Nr. 8

CENTRALIZATOR

privind importurile de legume-fructe din ţări terţe agreate în trimestrul………/anul……..

Nr. crt.

Ţara

Produsul

Nr. total de loturi pe trimestru

Cantitatea totală trimestrială (kg)

Natura defectelor constatate*)

Brută

Netă

 1
 2
 3

*) In cazul în care defectele constatate au dus la modificarea cantităţii produsului, se va menţiona şi noua cantitate rezultată.

ANEXA Nr. 9

LISTA cuprinzând fructele şi legumele destinate consumului în stare proaspătă, care se supun standardelor de comercializare

1

Andive

2

Anghinare

3

Ardei

4

Castraveţi

5

Ceapă

6

Ciuperci de cultură

7

Conopidă

8

Dovlecei

9

Fasole păstăi

10

Mazăre verde

11

Morcov

12

Pătlăgele vinete

13

Pepene galben

14

Pepene verde

15

Praz

16

Salată verde, cicoare cu frunza creaţă

17

Spanac

18

Sparanghel

19

Tomate

20

Ţelină

21

Usturoi

22

Varză

23

Varză de Bruxelles

24

Avocado

25

Alune

26

Caise

27

Căpşuni

28

Cireşe

29

Citrice

30

Mere

31

Pere

32

Nuci

33

Piersici şi nectarine

34

Prune

35

Struguri de masă

36

Kiwi

37

Amestec de fructe şi legume proaspete

ANEXA Nr. 10*)

CERTIFICAT DE DESTINAŢIE INDUSTRIALA PENTRU FRUCTELE Şl LEGUMELE DESTINATE INDUSTRIALIZĂRII

CERTIFICATE OF INDUSTRIAL USE REFERRED TO IN ARTICLE 19(2) FOR FRESH FRUIT AND VEGETABLES SUBJECT TO COMMUNITY MARKETING STANDARDS

1. Operator

1. Trader

Certificat de destinaţie industrială

Certificate of industrial use

(fructele şi legumele proaspete care fac
obiectul normelor de comercializare)

(Fresh fruit and vegetables subject to marketing standards)

Nr………………………………………

No

2. Identificarea mijlocului de transport

2. Identifier of means of transport

3. Organismul de control ce emite certificatul

3 Inspection body issuing the certificate

4. Destinaţia industrială a produsului /numele şi adresa unităţii
de prelucrare industrială

4 Intended industrial use/Name and address of processor

5. Organismul de inspecţie al regiunii unde are loc prelucrarea
industrială

5 Inspection body for the region where processing is to take
place

6. Numărul ambalajelor sau menţiunea „vrac”

6. Number of packages or the words ‘in bulk’

7. Felul produsului/ originea produsului

7. Nature of goods/country of origin

8. Greutatea totală, în kg, brută/netă1

8. Total weight in kg gross//net1

9.

…………………………………………….. ………………………………………….

Biroul vamal vizat: intrare/ieşire1) (locul şi data emiterii)

Customas office foreseen: entry/exit 1)
(place and date of issue)

Inspector,

Inspector,

……………………………………………..
…………………………………. Stampila inspectiei

(numele cu litere de tipar) (semnătura) Inspection
stamp

(name in block letters)
Signature

10. Observaţii:

10. Comments

11. Procesatorul certifică faptul că produsul menţionat mai sus a făcut obiectul prelucrării industriale

11 The processor certifies that the product indicated above has been processed.

Locul si data:
……………………………………….
Stampila

( place and date ) (semnătura)
Stamp
Signature

12. Prezentul certificat trebuie să fie returnat, cu documentul menţionat în căsuţa 11, după prelucrarea produselor menţionate în căsuţele 6, 7 şi 8, organismului de control menţionat în căsuţa 5.

12. The present certificate shall be returned, signed and stamped in box 11, after processing of the goods mentioned in boxes 6, 7 and 8, to the inspection body mentioned in box 5.

1 Bifaţi menţiunea inutilă

1 Delete as appropriate

*) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 11

CONDIŢII DE CALITATE care trebuie întrunite de produse pentru care nu există standarde comunitare de comercializare

A. Cerinţe minime de calitate

Indiferent de categorie, ţinând cont de toleranţele admise (a se vedea mai jos), produsele trebuie să fie:

– întregi;

– sănătoase; se exclud produsele atinse de putregai sau de forme de alterare din cauza cărora devin improprii pentru consum;

– curate, practic fără materii străine vizibile;

– fără boli;

– fără deteriorări cauzate de boli;

– fără umezeală externă anormală;

– fără miros şi/sau gust străine.

Categoria „Extra”

Produsele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Acestea trebuie să prezinte caracteristicile soiului şi/sau ale varietăţii comerciale. Produsele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepţia unor alterări superficiale foarte uşoare, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, conservarea şi prezentarea în ambalaj a acestuia.

Categoria I

Produsele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Acestea trebuie să prezinte caracteristicile soiului şi/sau ale varietăţii comerciale. Totuşi, produsele din această categorie pot prezenta uşoare defecte, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, conservarea şi prezentarea în ambalaj a acestuia.

Categoria a II-a

Această categorie cuprinde produsele care nu pot fi clasificate în categorii superioare, dar care corespund caracteristicilor minime definite mai sus. Produsele din această categorie pot prezenta defecte, cu condiţia să îşi păstreze caracteristicile esenţiale de calitate, conservare şi prezentare.

B. Toleranţe de calitate

In cadrul fiecărui colet se admit următoarele toleranţe de calitate pentru produsele care nu îndeplinesc cerinţele categoriei indicate:

– Categoria „Extra”: 5% (număr sau cantitate) din produsele care nu corespund caracteristicilor categoriei, dar sunt în conformitate cu cele de la categoria I sau sunt, în mod excepţional, admise în toleranţele acestei categorii.

– Categoria I: 10% (număr sau cantitate) din produsele care nu corespund caracteristicilor categoriei, dar sunt în conformitate cu cele de la categoria a II-a sau sunt, în mod excepţional, admise în toleranţele acestei categorii.

– Categoria a II-a: 10% (număr sau cantitate) din produsele care nu corespund caracteristicilor categoriei, nici caracteristicilor minime, cu excepţia produselor afectate de mucegai sau de altă formă de alterare care le face improprii consumului.

C. Uniformitate

Toate produsele din ambalaj trebuie să aibă aceeaşi origine, să fie din acelaşi soi sau tip comercial şi să aibă aceeaşi calitate.

ANEXA Nr. 12

METODE DE CONTROL

Prezentele metode de control corespund Ghidului de aplicare a controlului de calitate al fructelor şi legumelor proaspete, adoptate de Grupul de standardizare a mărfurilor perisabile şi de îmbunătăţire a calităţii al CEE/ONU.

I. Definiţii

a) Control de conformitate – controlul efectuat pentru verificarea conformităţii fructelor şi legumelor proaspete cu standardele de comercializare stabilite prin art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.182/2007.

Acest control poate cuprinde:

– un control al documentelor şi al identităţii: controlul documentelor sau certificatelor care însoţesc lotul şi/sau al registrelor prevăzute la art. 10 alin. (3) paragraful al doilea a treia liniuţă şi la art. 11 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.580/2007 şi concordanţa dintre produse şi indicaţiile care figurează în aceste documente;

– un control fizic al lotului de fructe şi/sau de legume prin eşantionare, pentru a verifica dacă acesta îndeplineşte toate condiţiile stabilite prin standardele de comercializare, inclusiv dispoziţiile privind prezentarea şi marcarea coletelor şi ambalajelor.

b) Inspector– specialistul angajat al I.S.C.T.R.V.L.E., care este instruit şi abilitat pentru efectuarea operaţiunilor de control de conformitate.

c) Expediere – comercializarea de către un comerciant a unei cantităţi de fructe şi/sau de legume existentă în momentul controlului şi însoţită de un document: Aceasta se poate compune din unul sau mai multe tipuri de produse şi poate conţine unul ori mai multe loturi de fructe şi/sau legume proaspete.

d) Lot – cantitatea de fructe şi/sau de legume care în momentul controlului are aceleaşi caracteristici privind:

– identitatea ambalatorului şi/sau a expeditorului;

– ţara de origine;

– natura produsului;

– categoria de calitate a produsului;

– calibrul (dacă produsul se clasează în funcţie de calibrul său);

– varietatea sau tipul comercial (dacă standardul îl prevede);

– tipul ambalajului şi modul de prezentare a produsului. Dacă în timpul controlului este dificil de identificat loturile şi/sau dacă nu este posibilă prezentarea distinctă a acestora, toate loturile destinate comercializării vor putea fi considerate ca formând acelaşi lot, dacă prezintă caracteristici uniforme în privinţa tipului produsului, expeditorului, ţării de origine, categoriei de calitate şi dacă acestea sunt prevăzute în standard, a soiului sau a tipului comercial.

e) Eşantionare – prelevarea temporară a unei cantităţi din produs în timpul unui control de conformitate.

f) Eşantion elementar – cantitatea de produs prelevată dintr-un lot sau, în cazul unui produs în vrac, dintr-o parte a lotului.

g) Eşantion global – se compune din mai multe eşantioane elementare reprezentative pentru lot, prelevate în cantitate suficientă pentru a permite evaluarea lotului în funcţie de toate criteriile.

h) Eşantion secundar – se prelevează în cazul fructelor cu coajă şi este o cantitate reprezentativă din produs prelevată din fiecare eşantion elementar al eşantionului global, cu o greutate cuprinsă între 0,3 kg şi 1 kg. In cazul în care eşantionul elementar conţine produse ambalate, eşantionul secundar se constituie dintr-un colet.

i) Eşantion compozit – în cazul fructelor cu coajă, reprezintă un amestec omogen, în greutate de cel puţin 3 kg, din toate eşantioanele secundare ale unui eşantion global.

j) Eşantion redus – o cantitate reprezentativă pentru produs, prelevată din eşantionul global, într-o cantitate suficientă pentru a permite evaluarea în funcţie de un număr de criterii. In cazul fructelor cu coajă, eşantionul redus cuprinde cel puţin 100 de unităţi care provin din eşantionul compozit. Din eşantionul global se pot preleva mai multe eşantioane reduse.

k) Colet – o parte a unui lot, individualizată prin ambalajul şi conţinutul său. Ambalajul coletului
este conceput astfel încât să uşureze manipularea şi transportul unui anumit număr de ambalaje de vânzare sau de produse în vrac sau ordonate, pentru a evita deteriorarea cauzată de manipularea lor fizică şi deprecierile datorate transportului. Containerele de transport rutier, feroviar, maritim şi aerian nu sunt considerate colete. In anumite cazuri, coletul constituie un ambalaj de vânzare.

l) Ambalaj de vânzare – o parte a unui colet, individualizată prin ambalajul şi conţinutul său. Ambalajul de vânzare este conceput astfel încât să constituie la punctul de vânzare o unitate de vânzare pentru utilizatorul final sau pentru consumator. Pentru ambalajele de vânzare, preambalajele sunt concepute în aşa fel încât ambalajul acoperă în întregime sau parţial conţinutul, astfel încât conţinutul să nu poată fi modificat fără a deschide sau modifica ambalajul.

II. Modul de efectuare a controlului de conformitate

a) Observaţii generale

Controlul de conformitate se efectuează prin evaluarea eşantionului global prelevat la întâmplare din diferite puncte ale lotului ce urmează a fi controlat. Eşantionul global trebuie să fie reprezentativ pentru întregul lot supus controlului.

b) Identificarea loturilor şi/sau o impresie de ansamblu în privinţa lotului supus controlului

Identificarea loturilor se efectuează în funcţie de marcajul acestora sau de criteriile care sunt stabilite în conformitate cu Directiva 89/396/CEE a Consiliului. In cazul expedierilor compuse din mai multe loturi, inspectorul trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra acestora, prin intermediul documentelor însoţitoare. Inspectorul determină, pe baza controlului, gradul de conformitate al loturilor, pe baza datelor ce figurează în documentele de însoţire şi a declaraţiilor, determinând gradul de conformitate al loturilor prin intermediul indicaţiilor prevăzute în aceste documente. Dacă produsele trebuie să fie sau au fost încărcate într-un mijloc de transport, indicaţiile referitoare la mijlocul de transport trebuie să servească la identificarea expedierii.

c) Prezentarea produselor

Inspectorul stabileşte coletele pe care doreşte să le examineze. Coletele trebuie să fie apoi puse la dispoziţia inspectorului de către comerciant sau de către reprezentantul său, în vederea efectuării controlului de conformitate. Operaţiunea de control constă în prezentarea eşantionului global şi în furnizarea tuturor informaţiilor necesare identificării loturilor.

Dacă sunt necesare eşantioane reduse sau secundare, inspectorul le alege din eşantionul global.

d) Controlul fizic

Evaluarea ambalajului şi a modului de prezentare a produsului cu ajutorul eşantioanelor elementare:

In funcţie de cerinţele prevăzute prin standardele de comercializare, se va avea în vedere verificarea conformităţii şi igienei ambalajului, precum şi a materialelor utilizate pentru confecţionarea acestuia. In cazul în care standardul respectiv prevede un anumit tip de ambalaj, inspectorul va verifica dacă această cerinţă este respectată.

Controlul marcajului cu ajutorul eşantioanelor elementare: In primul rând este bine să se determine dacă marcajul este conform cu standardele de comercializare. In cursul efectuării controlului de conformitate, inspectorul determină în ce măsură caracteristicile marcajului sunt corecte şi/sau dacă trebuie modificate.

Fructele şi legumele ambalate individual sub o peliculă de plastic nu pot fi considerate ca produse preambalate în sensul Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi nu vor face obiectul marcajului prevăzut de standardele de comercializare. In această situaţie, pelicula de plastic poate fi considerată ca o simplă protecţie pentru produse fragile.

Verificarea conformităţii produselor cu ajutorul eşantionului global sau al eşantionului compozit şi/sau al eşantioanelor reduse

Inspectorul determină mărimea eşantionului global care îi permite evaluarea loturilor. Inspectorul alege la întâmplare coletele care sunt supuse controlului sau, în cazul produselor în vrac, punctele din lot din care se va face prelevarea eşantioanelor elementare. Coletele deteriorate nu pot fi utilizate pentru alcătuirea eşantionului global. Acestea se pun separat şi vor face obiectul, dacă va fi cazul, al unei alte examinări, urmând ca rezultatele să fie raportate separat.

In situaţia în care se impune încheierea unui proces-verbal de constatare a neconformităţii, prelevarea de probe trebuie efectuată cu respectarea cantităţilor enumerate mai jos:

1. Produse ambalate

Numărul coletelor care compun lotul

Numărul coletelor care trebuie

prelevate pentru alcătuirea

eşantionului elementar

până la 100

5

între 101 şi 300

7

între 301 şi 500

9

între 501 şi 1.000

10

peste 1.000

minimum 15

2. Produse în vrac

Masa lotului, în kg, sau numărul de
unităţi incluse în lot

Cantitatea de eşantioane

elementare, în kg, sau numărul

unităţilor ce trebuie prelevate

până la 200

10

între 201 şi 500

20

între 501 şi 1.000

30

între 1.001 şi 5.000

60

peste 5.000

minimum 100

In cazul fructelor şi legumelor proaspete, voluminoase, cu greutatea mai mare de 2 kg pe bucată, în vrac, esantioanele elementare trebuie să fie constituite din minimum 5 bucăţi.

In cazul loturilor compuse din mai puţin de 5 colete sau cu o greutate mai mică de 10 kg, inspectorul stabileşte integralitatea lotului.

Dacă în urma unei verificări, inspectorul nu poate lua o hotărâre, acesta decide efectuarea unui nou control, urmând ca rezultatul să fie exprimat prin media aritmetică, în procente, a celor două controale.

Conformitatea privind starea de dezvoltare şi/sau de maturitate ori privind prezenţa sau absenţa unor defecte interne poate fi verificată cu ajutorul eşantioanelor reduse. Este cazul operaţiunilor de control în urma cărora are loc distrugerea valorii comerciale a produsului.

Pentru stabilirea defectelor interne ale produsului se folosesc eşantioane reduse. Folosirea acestora este absolut necesară, în special în cazul determinării procentului de degradare a întregului lot. Volumul acestor eşantioane se va limita la o cantitate minimă absolut necesară pentru evaluarea lotului. Dacă astfel de defecte sunt constante sau presupuse, volumul eşantionului redus nu poate depăşi 10% din volumul eşantionului global care a fost constituit în mod iniţial pentru inspecţie.

e) Controlul produsului

Produsul care urmează a fi controlat trebuie să fie scos complet din ambalajul său. Inspectorul poate renunţa la aceasta în cazul fructelor cu coajă sau dacă tipul şi natura ambalajului permit verificarea conţinutului acestuia fără a desface ambalajul. Verificarea omogenităţii, a caracteristicilor minime, a categoriilor de calitate şi a dimensiunii trebuie să se realizeze cu ajutorul eşantionului global, exceptând fructele cu coajă, la care această verificare se face cu ajutorul eşantionului compozit.

In cazul în care produsul prezintă defecte, inspectorul determină procentul de produse neconforme cu standardul de comercializare respectiv în funcţie de numărul sau de greutatea produselor.

Verificarea criteriilor privind starea de dezvoltare şi/sau de maturitate se poate face cu ajutorul instrumentelor şi metodelor prevăzute în acest sens în cadrul standardelor de comercializare sau în conformitate cu practicile recunoscute.

f) Raportarea rezultatelor inspecţiilor

Inspectorul eliberează certificatul de conformitate sau, dacă este cazul, procesul-verbal de constatare a neconformităţii.

In caz de neconformitate cu standardele de comercializare, comerciantul sau reprezentantul acestuia este imediat informat, în scris, asupra cauzelor care au determinat neconformitatea. Dacă este posibil ca produsului să i se reasigure conformitatea cu standardele de comercializare prin modificarea marcajului, comerciantul sau reprezentantul său va fi informat în legătură cu aceasta.

Dacă produsul prezintă defecte, procentul considerat neconform cu standardul de comercializare trebuie să fie precizat.

g) Diminuarea valorii produsului în urma controlului de conformitate

După efectuarea controlului de conformitate, eşantionul global este pus la dispoziţia comerciantului sau a reprezentantului acestuia.

Inspectorul nu este obligat să restituie elementele eşantionului global care au fost distruse în timpul efectuării controlului.

ANEXA Nr. 13

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

I.S.C.T.R.V.L.F.
…………………………………………………………….

PROCES-VERBAL de constatare a neconformitătii

Nr……………………….

Incheiat astăzi………………………………………………………….

(ziua, luna, anul)

1. Agent constatator

…………………………………………………………………………………..………………..funcţia…………………………..…… legitimaţia
nr…………………………………..;

…………………………………………………………………………………………………….funcţia…………………………..…… legitimaţia
nr…………………………………..;

…………………………………………………………………………………………………….funcţia…………………………..…… legitimaţia
nr…………………………………..

2. Operator controlat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….

Nr. din registrul
comerţului…………………………, CUI………………………adresă
sediu………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

Certificat de producător nr…….…………….., eliberat de………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Unitatea (filiala, punct de lucru) –
adresa……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..

unde am fost primit de dl (d-na)…………………………………………………………, în calitate de…………………………………………., posesor/posesoare al/a actului de identitate……..seria……..nr…………………….., eliberat la data de………………………. CNP………………………………..

4. Obiectul controlului (descrierea
loturilor)*):……………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

5. Constatări în timpul efectuării controlului:

In ziua……………luna………………….anul………….ora…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

6. Măsuri stabilite în baza constatărilor:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

7. Obiectiuni:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

Inspector

I.S.C.T.P.V.L.F.,

………………………………………………………………………………..

LS

Operatorul economic controlat sau reprezentantul acestuia,

…………………………………………………………………………………

LS

*) Cu respectarea condiţiilor de eşantionare prevăzute în anexa nr. 11 la prezentul ordin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *