ORDIN nr. 358 din 15 aprilie 2003

ORDIN Nr. 249/358 din 31 martie 2003
pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale*)

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
Nr. 249 din 31 martie 2003
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
Nr. 358 din 15 aprilie 2003
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 362 bis din 28 mai 2003

*) Ordinul nr. 249/358/2003 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 28 mai 2003, şi este reprodus şi în acest număr bis.

Având în vedere prevederile art. 14 din Legea zootehniei nr. 72/2002 şi ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002,

văzând Referatul de aprobare nr. 131.318 din 28 martie 2003 al Direcţiei generale de implementare, reglementare şi de management al resurselor biotehnologice,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi ministrul sănătăţii şi familiei emit următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Normele privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu

Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş

ANEXA 1*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

NORME

privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale

ART. 1

(1) Prezentele norme se aplică ansamblului de activităţi privind producerea, importul, controlul şi examenul calitativ, individualizarea, desfacerea şi utilizarea nutreţurilor combinate, aditivilor şi preparatelor furajere de tipul nutreţurilor combinate medicamentate, premixurilor, concentratelor proteino-vitamino-minerale, probioticelor, suplimentelor furajere destinate alimentaţiei animalelor din toate speciile.

(2) Sunt abilitate să desfăşoare activităţi economice în domeniul producerii, comercializării şi utilizării nutreţurilor menţionate la alin. (1), persoanele fizice sau juridice şi asociaţii agricole care deţin unităţi autorizate, numite unităţi producătoare de nutreţuri combinate.

(3) Înfiinţarea unităţilor producătoare de nutreţuri combinate se face prin respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, sănătăţii publice şi normelor sanitare veterinare.

(4) Abilitarea unităţilor producătoare de nutreţuri combinate se face prin expertizarea tehnică de către instituţiile abilitate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Institutul de Biologie şi Nutriţie Animală şi Asociaţia Naţională Patronală a Producătorilor de Nutreţuri Combinate din România, care se reînnoieşte anual.

(5) Expertiza tehnică trebuie să constate dacă unitatea producătoare de nutreţuri, deţine condiţii şi tehnici proprii producerii nutreţurilor combinate, conform cerinţelor calitative şi efectuează continuu controlul calităţii acestora.

(6) Abilitarea trebuie să cuprindă gama nutreţurilor ce pot fi produse, conform alin. (1) din art. 1.

ART. 2

(1) Controlul calităţii este efectuat de unităţile producătoare de nutreţuri combinate, cuprinde controlul respectării tehnologiei, examenul de laborator al materiilor prime ce urmează a fi utilizate în producerea nutreţurilor şi respectiv, al produselor finite.

(2) În cazul când unitatea producătoare de nutreţuri combinate nu deţine laborator propriu, examenele necesare controlului calităţii vor fi executate în laboratoare autorizate.

(3) Rezultatele examenelor de laborator privind controlul calităţii trebuie păstrate un an, iar unitatea producătoare de nutreţuri combinate este obligată să le prezinte când acestea sunt solicitate în timpul efectuării unei inspecţii.

ART. 3

Este interzisă deţinerea în scopul vânzării sau distribuirii cu titlu gratuit, scoaterea la vânzare a produselor şi substanţelor destinate alimentaţiei animalelor, produse în ţară sau provenind din import, care nu se conformează denumirilor caracteristice şi prevederilor acestor norme.

ART. 4

Produsele şi substanţele comercializate pentru a fi administrate ca atare în alimentaţia animalelor, nu trebuie să prezinte nici un pericol pentru sănătatea animalelor şi nici să provoace modificări dăunătoare produselor animaliere consumate de om.

ART. 5

Definirea termenilor specifici prezentului ordin este înscrisă în anexa nr. 1 la prezentele norme.

ART. 6

(1) Nutreţurile simple cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele norme nu pot fi comercializate decât sub denumirile, descrierile prevăzute, precum şi dacă îndeplinesc condiţiile de salubritate cuprinse în anexa nr. 3 la prezentele norme.

(2) Se pot comercializa ca nutreţuri simple, sub denumirea lor obişnuită, cerealele, nutreţurile fibroase şi suculente, rădăcinoasele şi tuberculii în stare naturală fără nici un fel de procesare, cu excepţia extragerii apei, şroturi diferite, subproduse vegetale, produse din industria amidonului, produse şi subproduse de la fabricarea zahărului, produse şi subproduse din alte industrii prelucrătoare, produse deshidratate artificial, produse şi subproduse de origine animală, produse proteice obţinute prin participarea bacteriilor.

ART. 7

(1) Fac parte din nutreţuri simple făinurile şi granulele obţinute din deshidratarea artificială sau naturală a leguminoaselor perene sau amestecurilor de leguminoase şi graminee perene.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor sprijină cultivatorii de furaje verzi şi producătorii de făinuri şi granule, prevăzute la alin. (1), prin acordarea anuală de alocaţii, diferenţiat în funcţie de modul de deshidratare.

(3) Sprijinul acordat anual este fixat pentru două cantităţi maxime distincte, una pentru nutreţurile uscate artificial prin expunere la căldură şi alta pentru nutreţurile uscate natural.

ART. 8

(1) Producătorul de nutreţuri deshidratate artificial sau natural, care solicită sprijinul, are dreptul la plata unui avans de până la 50% din valoarea acestuia, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Producătorul de nutreţuri deshidratate artificial sau natural trebuie să încheie contracte cu cultivatorii de furaje verzi, în cazul în care acesta nu procesează producţia proprie.

(3) Anul de comercializare a nutreţurilor deshidratate artificial sau natural, pentru care se acordă sprijinul, este cuprins între 1 aprilie a fiecărui an şi 31 martie a anului următor.

(4) Nutreţurile deshidratate artificial sau natural pentru care se acordă sprijinul, care au fost prelucrate şi comercializate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: conţinutul maxim de umiditate să fie cuprins între 11% şi 14%, conţinutul minim de proteină brută în masa uscată să nu fie mai mic de 15% şi să fie de calitate bună.

ART. 9

Comercializarea nutreţurilor simple se face în vrac, în containere sau ambalate. Nutreţurile de origine animală se pot comercializa numai în ambalaje închise a căror reutilizare după deschidere este interzisă.

ART. 10

(1) Nutreţurile simple care se comercializează vor fi însoţite de documente cuprinzând următoarele indicaţii în limba română: nutreţ simplu, denumire, indicaţii corespunzând denumirii prevăzute în anexa nr. 3, conţinutul în constituenţi analitici enumeraţi în anexa nr. 2 exprimat în raport de greutatea produsului, masa netă pentru produsele solide, masa sau volumul net pentru lichide, masa netă sau numărul pentru produsele comercializate la bucată, numele persoanei fizice sau juridice, adresa responsabilului pentru indicaţiile de etichetare – producător, condiţionator, importator, vânzător sau distribuitor. Documentul de însoţire a mărfii poate fi constituit de avizul de însoţire a mărfii şi/sau de factura eliberată cumpărătorului la livrare.

(2) În afara celor prevăzute la alin. (1), mai pot fi înscrise pe ambalaj, recipient, etichetă sau documentul de însoţire, următoarele: marca de identificare sau marca comercială, modul de folosire, termenul limită de valabilitate a produsului, ţara de producere sau fabricaţie a nutreţului simplu, numărul lotului, preţul produsului. Atunci când pe ambalaje, recipiente, etichete sau documente de însoţire sunt înscrise alte informaţii decât cele obligatorii sau facultative prevăzute mai sus, ele trebuie să fie net separate de aceste menţiuni. Ele nu trebuie să le contrazică sau să le modifice conţinutul şi trebuie să fie verificabile.

ART. 11

(1) Substanţele şi produsele avizate şi înregistrate în România, parametrii de calitate şi condiţiile de utilizare sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme, corelate cu respectarea normelor privind salubritatea produselor şi substanţelor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme.

(2) Unităţile producătoare de nutreţuri trebuie să asigure fabricarea acestora, conform normelor calitative şi să aibă autorizarea necesară specifică desfăşurării acestei activităţi.

(3) Nutreţurile vor putea fi comercializate doar în cazul în care unităţile întocmesc fişa tehnică de produs, conform anexelor nr. 4 şi 5 la prezentele norme.

(4) Conţinutul în substanţe toxice şi nocive al nutreţurilor produse, comercializate, importate şi utilizate nu pot depăşi valorile prevăzute în anexele nr. 6 şi 7 la prezentele norme şi nu pot conţine substanţele interzise prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme.

ART. 12

(1) Unităţile producătoare de nutreţuri combinate trebuie să aibă în evidenţă: nutreţurile produse şi calitatea lor, nutreţurile înscrise pe loturi, circulaţia materiilor prime furajere cu menţionarea locului de origine şi indicarea cumpărătorilor.

(2) La producerea nutreţurilor combinate, în compoziţia acestora, se va utiliza sarea iodată, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară.

ART. 13

Pentru producerea nutreţurilor combinate medicamentate se pot folosi doar produse de uz veterinar omologate şi se pot fabrica exclusiv pe baza normelor avizate de medicul veterinar. Medicamentele omologate de uz veterinar necesare producerii nutreţurilor combinate medicamentate vor fi păstrate în încăperi separate, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 14

Substanţele care au devenit improprii pentru producerea nutreţurilor combinate vor fi distruse.

ART. 15

Nutreţurile se depozitează şi se desfac în spaţii special amenajate, în care nu se pot păstra substanţe nocive animalelor sau omului, respectiv substanţe care influenţează negativ caracteristicile calitative ale nutreţurilor.

ART. 16

Compoziţia şi valorile nutritive ale furajelor şi nutreţurilor combinate comercializate trebuie să corespundă, în perioada de valabilitate, cu valorile înscrise pe fişa tehnică a produsului – diferenţele acceptabile fiind prevăzute în anexa nr. 9 la prezentele norme.

ART. 17

Importul de materii prime pentru producerea nutreţurilor combinate se face după autorizarea acestora de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, conform prevederilor anexelor nr. 10, 11-a, 11-b şi 11-c la prezentele norme.

ART. 18

(1) Materiile prime furajere, aditivii furajeri, nutreţurile combinate medicamentate, amestecurile furajere şi nutreţurile concentrate pot fi comercializate în ambalaje care asigură menţinerea calităţii acestora.

(2) Pe eticheta ambalajului materiilor prime furajere, aditivilor furajeri, nutreţurilor combinate medicamentate, amestecurilor furajere şi nutreţurilor concentrate trebuie să fie înscrise citeţ, observabil, nedetaşabil şi în limba română:

– numele sau firma şi adresa producătorului, condiţionatorului, importatorului, vânzătorului sau distribuitorului;
– denumirea furajului sau nutreţului combinat, componentele nutreţului combinat, parametrii analitici garantaţi ai nutreţului, denumirea medicamentului inclus în nutreţul combinat şi cantitatea de substanţă activă calculată pe unitatea de cantitate a nutreţului combinat;
– menţiunea „numai pentru uz furajer”;
– masa netă, iar pentru aditivii sub formă lichidă volumul net şi/sau masa netă – facultativ;
– numărul de referinţă al lotului;
– data fabricaţiei;
– termen de valabilitate;
– modul de întrebuinţare şi măsuri de protecţie specifice pentru cei ce le manipulează sau animalele care le consumă, iar pentru substanţele cu acţiune antioxidantă, substanţele colorante sau pigmenţi, se menţionează expres denumirea specifică a substanţei active.

(3) Pentru nutreţurile în vrac, producătorul trebuie să evidenţieze pe actele care însoţesc nutreţul, datele enumerate la alin. (2).

(4) Pe ambalajul materiilor prime furajere care sunt produse în alte locuri decât în unitatea producătoare de nutreţuri combinate, respectiv pe actele însoţitoare ale acestora, trebuie menţionate: denumirea, data, locul producerii şi originea.

ART. 19

(1) Ambalajele trebuie să asigure menţinerea calităţii nutreţurilor concentrate.

(2) Materialele pentru ambalaj, recipientele şi locul de depozitare al ambalajelor nu pot conţine substanţe dăunătoare sănătăţii animalelor.

(3) Este interzisă refolosirea ambalajelor.

(4) Nutreţurile combinate medicamentate pot fi distribuite şi vândute numai în ambalaje nedesfăcute.

(5) La locul de desfacere a nutreţurilor combinate, cele care provin din ambalaje originale desfăcute, vor fi marcate identic cu lotul iniţial, cu excepţia nutreţurilor combinate medicamentate.

(6) Nutreţurile combinate trebuie ţinute separat, individualizate şi marcate fără posibilitatea de a se amesteca.

(7) Nutreţurile combinate ambalate în saci se pot păstra doar în locuri răcoroase, cu podeaua uscată şi pe fiecare unitate de nutreţ ambalat se aplică, în mod corect şi vizibil, marcaje. Datele înscrise pe marcaje trebuie evidenţiate vizibil şi asigurată imposibilitatea de a fi şterse.

(8) Este interzisă înscrierea datelor inexacte şi eronate pe marcajul nutreţurilor, fapt ce ar putea să inducă în eroare cumpărătorul.

ART. 20

La livrare, nutreţurile combinate, preamestecurile concentrate proteino-vitamino-minerale şi suplimentele furajere trebuie să fie însoţite de un certificat de conformitate prin care se garantează valoarea nutritivă, precum şi salubritatea produsului conform normei şi tehnologiei de fabricaţie. Responsabilitatea corectitudinii datelor revine integral emitentului – producător, condiţionator, importator, vânzător sau distribuitor.

ART. 21

(1) Preparatele biotehnologice „probiotice” sunt produse rezultate din multiplicarea unuia sau mai multor culturi bacteriene special selecţionate, care au efect benefic în conservarea furajelor şi îmbunătăţirea indicatorilor tehnici de producţie, precum şi asupra sănătăţii animalelor, care tind să înlocuiască antibioticele şi alţi promotori de creştere folosiţi în nutriţia animalelor.

(2) Omologarea producerii în România a preparatelor biotehnologice şi a celor importate, precum şi avizarea folosirii acestora, se face de către Institutul de Biologie şi Nutriţie Animală cu acordul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

ART. 22

În funcţie de tehnologia de creştere şi exploatare a animalelor sunt stabilite norme de energie, substanţe nutritive şi norme de hrană, folosind valorile nutritive medii prevăzute în anexele nr. 12 şi 13 la prezentele norme.

ART. 23

(1) Producătorii de nutreţuri combinate, preamestecuri, concentrate proteino-vitamino-minerale şi suplimente furajere care se comercializează, au obligaţia de a asigura controlul de calitate şi de salubritate al tuturor materiilor prime furajere, inclusiv aditivii furajeri, folosite în producţie, precum şi al produselor finite, pe loturi de fabricaţie.

(2) Pentru asigurarea controlului materiilor prime şi a produselor finite, producătorii sunt obligaţi să-şi organizeze şi doteze corespunzător laboratoarele proprii, în funcţie de denumirea produsului pe care îl fabrică şi comercializează, sau să angajeze pe bază de contract serviciile unui laborator autorizat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

(3) Certificatele de conformitate eliberate de aceste laboratoare au caracter de garanţie faţă de cumpărător şi utilizator, angajând direct responsabilitatea producătorului.

ART. 24

Producătorii de nutreţuri combinate şi preparate biotehnologice destinate comercializării, vor avea un sistem organizat de urmărire a calităţii, bazat pe analiza riscurilor în punctele critice de control, ale căror documente să poată fi prezentate organelor de control oficiale.

ART. 25

Producătorii de nutreţuri concentrate şi preparate biotehnologice răspund de calitatea, salubritatea şi conformitatea mărfii până la livrare, inclusiv. Agenţii economici autorizaţi să comercializeze nutreţuri combinate şi preparate biotehnologice – producătorii, condiţionatorii, importatorii, vânzătorii şi distribuitorii – răspund de calitatea şi salubritatea produselor şi vor suporta daunele provocate clienţilor pentru livrarea de produse necorespunzătoare.

ART. 26

(1) În cazul litigiilor privind rezultatele analizelor, determinările de control vor fi efectuate de către laboratoare independente, autorizate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

(2) Certificatele de conformitate emise de acestea constituie singurele documente opozabile la organele judecătoreşti sau de arbitraj intern sau internaţional. Interpretarea datelor se va face conform anexei nr. 9 la prezentele norme.

ART. 27

(1) Controlul oficial al nutreţurilor şi preparatelor biotehnologice urmăreşte ca producerea, importul, fabricarea, manipularea, comercializarea şi folosirea acestora să se efectueze în conformitate cu reglementările legale privind protecţia sănătăţii omului şi animalelor, cu interesele beneficiarilor, precum şi cu cele privind protejarea unei concurenţe corecte pe piaţă.

(2) Organismele responsabile pentru efectuarea controlului oficial sunt:

a) autorităţile sanitare veterinare, fitosanitare şi laboratoarele pentru controlul calităţii nutreţurilor şi nutriţiei animalelor desemnate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
b) autorităţile sanitare desemnate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei;
c) autorităţile abilitate pentru protecţia consumatorilor.

ART. 28

Producerea, manipularea şi comercializarea nutreţurilor şi preparatelor biotehnologice sunt controlate de inspectorii de specialitate care au obligaţia păstrării secretelor de fabricaţie şi a datelor cunoscute despre unităţile controlate, pe care le pot folosi numai în conformitate cu reglementările în vigoare. Inspecţiile se fac fără anunţare prealabilă.

ART. 29

Inspecţia cuprinde examinarea vizuală, prelevarea şi analizarea de probe, examinarea documentelor şi sistemului intern de control al calităţii nutreţurilor, verificarea depozitelor, a mijloacelor de transport şi a echipamentelor de producţie. Inspecţia poate fi completată cu informaţii obţinute de la conducătorul sau angajaţii unităţii controlate.

ART. 30

(1) Inspectorii de specialitate autorizaţi să exercite controlul, au dreptul ca în baza procesului verbal, din care un exemplar rămâne la unitatea controlată, să preleveze şi să ridice fără plată probe, în scopul analizării. La cererea celui controlat se vor ridica şi contraprobe, cu excepţia probelor destinate examenului microbiologic.

(2) Analizele efectuate ca urmare a controlului vor evidenţia modul în care parametri calitativi stabiliţi în norme, specificaţia tehnică sau eticheta produsului, corespund realităţii. Modul de interpretare a rezultatelor analizelor va fi corelat cu prevederile din anexa nr. 9.

(3) Inspectorii de specialitate sunt nutriţionişti atestaţi de către o comisie alcătuită din specialişti în domeniu, aparţinând unităţilor de învăţământ superior, de cercetare şi Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

ART. 31

Inspectorii de specialitate – nutriţionişti atestaţi, care descoperă nereguli sunt împuterniciţi:

a) să interzică funcţionarea unităţii, utilajelor, echipamentelor, respectiv utilizarea ambalajului, a depozitului, a mijloacelor de transport, şi poate iniţia revocarea autorizaţiei de funcţionare;
b) să condiţioneze reînceperea funcţionării, utilizării şi exploatării celor menţionate la litera a;
c) să declare necorespunzătoare nutreţurile şi să interzică sau să restricţioneze, respectiv să condiţioneze desfacerea şi utilizarea acestora sau să dispună distrugerea lor, respectând prevederile protecţiei mediului;
d) să propună revocarea licenţelor, avizelor şi acordului producătorului, condiţionatorului, importatorului, vânzătorului sau distribuitorului de nutreţuri;
e) să declare „cu valoare scăzută” nutreţurile ale căror valori privind compoziţia şi conţinutul nu corespund cu normele, specificaţia tehnică sau eticheta care îl însoţesc, dar care nu pun în pericol sănătatea animalelor şi/sau indirect a oamenilor. Declaraţia „cu valoare scăzută” va fi adusă la cunoştinţa utilizatorului;
f) să iniţieze procedurile legale în cazul infracţiunilor;
g) să aplice amenzi în cazul contravenţiilor.

ART. 32

(1) Producătorii de nutreţuri combinate şi preparate biotehnologice destinate comercializării pot desfăşura activitatea numai pe baza licenţelor de fabricaţie.

(2) Licenţele de fabricaţie se solicită de către toţi producătorii care desfăşoară activităţi în domeniul producerii de nutreţuri combinate şi preparate biotehnologice şi se acordă de către direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de dotări, de pregătirea de specialitate a personalului, de condiţiile de igienă şi de posibilităţile de garantare a calităţii produselor fabricate.

(3) Licenţele de fabricaţie acordate, atestă faptul că producătorii de nutreţuri combinate au dreptul să efectueze astfel de activităţi, la un nivel de siguranţă şi calitate, care să asigure protecţia animalelor, oamenilor şi mediului.

(4) Producătorul de nutreţuri combinate şi preparate biotehnologice, în vederea desfăşurării activităţii de producţie, înaintează direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea pentru care solicită licenţă de fabricaţie, cererea-tip pentru acordarea licenţei de fabricaţie, întocmită conform anexei nr. 14 la prezentele norme, însoţită de documente justificative ca:

a) statutul persoanelor juridice sau autorizaţia de producere a nutreţurilor combinate şi a preparatelor biotehnologice pentru asociaţiile familiale şi persoanele fizice, în copie;
b) codul unic de înregistrare a societăţii comerciale, în copie;
c) certificatul de înregistrare fiscală a societăţii comerciale, a asociaţiei familiale şi persoanei fizice, în copie;
d) autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii pentru care se solicită licenţa de fabricaţie, eliberată de către direcţia de sănătate publică judeţeană, în copie;
e) autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare pentru unităţile care sunt supuse controlului sanitar veterinar, eliberată de către direcţia sanitară veterinară judeţeană, în copie;
f) specificaţia tehnică a fiecărei categorii de produse pentru care se solicită licenţă de fabricaţie, care trebuie să cuprindă condiţiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul, condiţiile specifice de ambalare, etichetare, manipulare, transport şi depozitare, regulile de verificare a calităţii, precum şi termenul de valabilitate al acestuia;
g) schema tehnologică pentru fiecare categorie de produse, care trebuie să cuprindă toate fazele fluxului tehnologic, începând cu recepţia materiilor prime până la depozitarea produsului finit;
h) instrucţiunile tehnologice pentru fiecare categorie de produse pentru care se solicită licenţă de fabricaţie, în care sunt descrise în amănunt toate operaţiunile din fluxul tehnologic, modul în care sunt verificaţi şi controlaţi parametrii tehnologici, precum şi utilajele şi instalaţiile tehnologice;
i) fişa cu privire la pregătirea de specialitate atestată a personalului, în care să se menţioneze: personalul de conducere a procesului de fabricaţie, personalul de laborator şi personalul de execuţie calificat.

ART. 33

(1) Cererea, completată cu datele necesare, împreună cu documentaţia în vederea obţinerii licenţei de fabricaţie, se depune la direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară judeţeană, care se înregistrează în registrul de evidenţă a cererilor pentru acordarea licenţelor de fabricaţie.

(2) În situaţia în care se constată că datele înscrise în documentaţie corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se menţionează în procesul-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 15 la prezentele norme, care constituie actul pe baza căruia se eliberează licenţa de fabricaţie.

(3) Producătorul de nutreţuri combinate va depune la direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară judeţeană, documentul prin care se dovedeşte plata taxei pentru acordarea licenţei de fabricaţie, în termen de 5 zile de la data încheierii procesului-verbal. Taxa se achită prin virare, cu ordin de plată, în contul bugetului de stat „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare” deschis la trezoreria statului în raza căreia se află sediul fiscal al producătorilor respectivi. Documentul de justificare a achitării taxei îl reprezintă copia de pe ordinul de plată, confirmată de unitatea bancară, pentru virarea sumei la bugetul de stat.

(4) Licenţa de fabricaţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme, se va înregistra la direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară judeţeană, sau a municipiului Bucureşti, în registrul de evidenţă a licenţelor de fabricaţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 17 la prezentele norme.

ART. 34

Este obligatorie certificarea sănătăţii animalelor, atunci când pentru producerea nutreţurilor combinate se folosesc ca materii prime, organe şi ţesuturi de la animale.

ART. 35

Metodele de analiză pentru controlul oficial al nutreţurilor, respectiv a nutrienţilor, a conţinutului în antibiotice şi aflatoxine, de determinare a spiramicinei, halufuginonelor, valorii energetice şi proteice, aminoacizilor, uleiurilor şi grăsimilor brute adăugate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

ART. 36

Anexele 1 – 17 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA 1
la norme

DEFINIREA UNOR TERMENI SPECIFICI

1. Nutreţ – termen general pentru toate produsele sau subprodusele de origine vegetală, animală, minerală sau de sinteză, inclusiv aditivii nutritivi, care se folosesc în alimentaţia animalelor.

2. Furaj – termen utilizat pentru produse sau subproduse de origine vegetală cum sunt fânurile, paiele, cocenii, plantele verzi, rădăcinoasele, tuberculiferele, nutreţurile murate etc. folosite în alimentaţia animalelor, în stare proaspătă (nutreţuri verzi) sau conservată (nutreţuri verzi uscate).

3. Materii prime furajere – produse de origine vegetală, animală, minerală, sintetice, fermentative sau create prin alte procedee tehnologice, care sunt rezultatul unor procese naturale sau artificiale şi prin a căror amestecare în proporţii bine stabilite se pot produce, amestecuri furajere, premixuri şi nutreţuri combinate.

4. Nutreţuri simple – produse de origine vegetală sau animală în stare naturală, proaspete sau conservate şi derivate din transformarea lor industrială (ex. porumb boabe – borhot de porumb, mălai declasat, tărâţe), ca şi diferite substanţe organice sau anorganice (sarea) destinate ca atare nutriţiei animalelor sau ca materii prime în obţinerea diferitelor preparate furajere (nutreţ concentrat, premix, nutreţuri concentrate medicamentate etc.).

5. Nutreţuri combinate – amestecuri de nutreţuri de origine vegetală, animală, microorganică, minerală, precum şi de aditivi furajeri cu acţiune specifică, care sunt astfel dozate încât să asigure cerinţele nutritive pe specii, categorii de vârstă şi producţie.

6. Concentrate proteino-vitamino-minerale (CPVM) – amestec format din materii proteice, săruri minerale, aditivi nutritivi şi premixuri vitamino-minerale, care se introduc în structura nutreţului combinat complet în proporţia stabilită de producător alături de cereale, eventual materii proteice şi grăsimi, în funcţie de categoria de animale căreia îi este destinat.

7. Nutreţ combinat de completare – amestec format din materii prime nutritive în special nutreţuri concentrate şi săruri minerale, care se administrează în hrana erbivorelor şi eventual a porcilor împreună cu nutreţurile de volum pentru a completa energia şi substanţele nutritive a raţiilor, dozate astfel încât să asigure cerinţele nutritive pe specii, categorii de vârstă şi niveluri de producţie.

8. Nutreţuri combinate speciale – produse folosite la înlocuirea laptelui matern, administrate ca atare în alimentaţia animalelor tinere, substituenţi de lapte praf degresat adăugaţi în diferite proporţii în nutreţurile combinate administrate animalelor tinere.

9. Aditiv furajer – ingrediente nutritive care intră în structura nutreţurilor combinate în vederea măririi valorii nutritive, a valorificării componenţilor hranei, a gradului de consumabilitate, a performanţelor de producţie, a calităţii produselor animaliere, a menţinerii sănătăţii animalelor şi profilaxiei în combaterea unor boli, a stimulării ritmului de creştere şi a producţiei (de carne, lapte, ouă etc.), a reducerii cantităţii substanţelor eliminate prin dejecţii în vederea protecţiei mediului şi a îmbunătăţirii condiţiilor de mediu. Principalii aditivi furajeri sunt reprezentaţi de – aminoacizi de sinteză, enzime, vitamine, săruri minerale, probiotice, prebiotice, antibiotice, corectori de gust şi miros, coloranţi, emulgatori, antioxidanţi, surse sintetice de azot etc.

10. Premixuri – amestecuri de aditivi furajeri pe un suport vegetal sau mineral.

11. Premix vitaminic – amestec de vitamine pe un suport vegetal sau mineral.

12. Premix mineral – amestec de micro şi macro elemente pe un suport vegetal sau mineral.

13. Premix vitamino-mineral complet – amestec de vitamine, micro elemente şi unele macroelemente elaborat după o anumită formulă sau reţetă care se introduce în structura nutreţului complet în proporţia stabilită de producător pentru a satisface cerinţele vitaminice şi minerale ale categoriei de animale căreia îi este destinat. Opţional poate conţine şi alţi aditivi furajeri.

14. Nutreţuri medicamentate – conţin substanţe care cad sub incidenţa regulilor referitoare la produsele de uz veterinar, introduse şi procesate în scopul de a asigura profilaxia, combaterea şi/sau tratarea unor boli.

15. Nutreţuri fibroase şi de volum – sunt nutreţuri cu valoare nutritivă şi energetică redusă, în stare proaspătă sau conservată şi cu conţinut mare de celuloză (cazul fibroaselor).

16. Substanţe toxice şi nedorite – interzise în furajarea animalelor, care nu satisfac nevoile alimentare, iar prezenţa lor în nutreţuri periclitează sănătatea şi productivitatea acestora, respectiv sănătatea omului, consumator de produse animaliere.

17. Producerea de nutreţuri – constă în organizarea activităţii de fabricaţie (recepţia, condiţionarea, omogenizarea, dozarea, controlul de calitate pe faze tehnologice a produselor finite şi ambalate).

18. Calitatea furajelor – stabilirea caracteristicilor nutreţurilor prin compoziţie chimică, fizică, valoare energetică şi proteică, ingestibilitate cu respectarea limitelor admise toxicologice.

19. Controlul furajelor – controlul materiilor prime furajere (indigene sau importate), a producerii, depozitării, comercializării, utilizării lor cu anumite caracteristici, în prealabil stabilite; controlul substanţelor nocive şi toxice, precum şi controlul stării de igienă a furajelor.

20. Lot – o cantitate de amestec, de nutreţuri combinate sau premixuri, produse printr-o tehnologie continuă, în lanţ, dacă acestea pot fi individualizate;

– cantitatea de nutreţ cu aceeaşi compoziţie care se produce în aceeaşi fabrică, în aceeaşi zi, schimb şi cu acelaşi utilaj.

21. Probă – o mostră (cantitate) reprezentativă prelevată dintr-un lot.

22. Timp de valabilitate – perioada de timp, socotită de la data fabricaţiei şi definită de unitatea producătoare, în care nutreţurile îşi păstrează proprietăţile fizice, chimice, organoleptice şi starea microbiologică iniţială.

23. Manipularea nutreţurilor – activitatea de măcinare, cântărire, încărcare, deversare, decontaminare, aerisire, răcire, depozitare, conservare precum şi alte activităţi ce nu se referă la valorificarea şi comercializarea acestora.

24. Comercializarea nutreţurilor – cuprinde operaţiunile de depozitare şi eventual ambalarea, păstrarea nutreţurilor în vederea vânzării, inclusiv ofertarea şi participarea la licitaţie, precum şi livrarea sau transferul acestora.

25. Autorizaţia de comercializare – document emis în temei legal pe baza calităţii produselor în vederea comercializării.

26. Unităţi producătoare de nutreţuri (nutreţuri combinate, premixuri, CPVM, făinuri vegetale brichetate etc.) – unităţi specializate care dispun de un flux şi dotare tehnică specifică (instalaţii şi utilaje pentru mărunţit, omogenizatoare pentru integrarea grăsimilor, cântare, buncăre de depozitare sau maşini de ambalare prin însăcuire a produsului finit. Pentru obţinerea produsului finit de calitate, unităţile pot fi dotate cu instalaţii şi utilaje pentru uscarea materiilor prime, degerminare, decontaminare, melasare, extrudare, granulare, brizurare şi brichetare.

27. Salubritatea nutreţurilor – reprezintă complexul de cerinţe în vederea prevenirii şi combaterii îmbolnăvirilor la animale, a transmiterii bolilor contagioase, a prevenirii îmbolnăvirii oamenilor ca urmare a contactului direct sau ca urmare a ingestiei produselor animale.

28. Normă – cantitatea de energie şi substanţe nutritive necesare unui animal în 24 de ore pentru întreţinere şi producţie.

29. Raţie – cantitatea de nutreţuri care se administrează unui animal în 24 de ore în unul sau mai multe tainuri pentru asigurarea energiei şi substanţelor nutritive prevăzute de normă.

30. Terminologie şi simboluri folosite:

  - SU  - substanţă uscată;
  - UNC - unităţi nutritive carne;
  - UNL - unităţi nutritive lapte;
  - PBD - proteină brută digestibilă;
  - PDIN - proteină digestibilă la nivel intestinal permisă de conţinutul în
       azot al raţiei;
  - PDIE - proteină digestibilă la nivel intestinal permisă de conţinutul în
       energie al raţiei;
  - PDI - proteină digestibilă la nivel intestinal;
  - EM  - energie metabolizabilă.

ANEXA 2
la norme

DENUMIREA, DESCRIEREA ŞI PARAMETRII DE CALITATE ALE NUTREŢURILOR SIMPLE

 
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea  |     Descrierea     | Declaraţii  |  Declaraţii  |
|       |              | obligatorii  |  facultative  |
|______________|____________________________|________________|_________________|
|    1   |       2       |    3    |    4    |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 1. CEREALE                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Porumb | Boabe de culoare alb-gălbui| Umiditatea   | Proteina brută |
| boabe furajer| la galben portocaliu, cu  | Corpuri străine| Grăsimea brută |
|       | miros caracteristic    | Examen     | Celuloza brută |
|       | porumbului sănătos     | organoleptic  | Ex. micologic şi|
|       |              |        | micotoxicologic |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 1.2. Orz   | Boabe de culoare      | Umiditatea   | Proteina brută |
| furajer   | caracteristică soiului şi | Corpuri străine| Grăsimea brută |
|       | varietăţii cultivate, cu  | Greutate    | Celuloza brută |
|       | mirosul orzului sănătos  | hectolitrică  | Ex. micologic şi|
|       |              | Examen     | micotoxicologic |
|       |              | organoleptic  |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 1.3. Grâu  | Boabe de culoare galben  | Umiditatea   | Proteina brută |
| furajer   | deschis sau galben roşcat, | Corpuri străine| Grăsimea brută |
|       | cu miros caracteristic   | Greutate    | Celuloza brută |
|       | grâului sănătos      | hectolitrică  | Ex. micologic şi|
|       |              | Examen     | micotoxicologic |
|       |              | organoleptic  |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 1.4. Ovăz  | Boabe de culoare      | Umiditatea   | Proteina brută |
|       | alb-gălbuie la galben brun,| Corpuri străine| Celuloza brută |
|       | cu miros caracteristic   | Greutate    | Ex. micologic şi|
|       | ovăzului sănătos      | hectolitrică  | micotoxicologic |
|       |              | Examen     |         |
|       |              | organoleptic  |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 1.5. Secară | Boabe de culoare      | Umiditatea   | Proteina brută |
|       | cenuşiu-verzui, cu miros  | Corpuri străine| Celuloza brută |
|       | caracteristic secarei   | Greutate    | Ex. micologic şi|
|       | sănătoase         | hectolitrică  | micotoxicologic |
|       |              | Examen     |         |
|       |              | organoleptic  |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| La toate cerealele nu se admite prezenţa dăunătorilor (exemplare adulte vii |
| şi larvele lor)                               |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Şroturi obţinute de la prelucrarea seminţelor de plante oleaginoase    |
|______________________________________________________________________________|
| 2.1. Şroturi | Subprodus obţinut de la  | Proteina brută | Umiditatea   |
| de rapiţă  | fabricarea uleiului prin  | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | procesarea grăunţelor de  | Celuloza brută |         |
|       | rapiţă Brassica napus ssp |        |         |
|       | oleifera (Metze) Buisk,  |        |         |
|       | Brassica napus e. var.   |        |         |
|       | glauca (Roxb) Brassica   |        |         |
|       | compositus         |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.2. Şroturi | Subprodus obţinut de la  | Proteina brută | Umiditatea   |
| de rapiţă  | fabricarea uleiului prin  | Celuloza brută | Cenuşa brută  |
|       | extracţia grăunţelor de  |        | Grăsime brută  |
|       | rapiţă           |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.3. Şroturi | Subprodus obţinut de la  | Proteina brută | Umiditatea   |
| de soia   | fabricarea uleiului prin  | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | presarea grăunţelor de soia| Celuloza brută |         |
|       |              | Activitate   |         |
|       |              | ureazică    |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.4. Şroturi | Subprodus obţinut de la  | Proteina brută | Umiditatea   |
| de soia   | fabricarea uleiului prin  | Celuloza brută | Cenuşa brută  |
|       | extracţia din boabele de  | Activitate   | Grăsime brută  |
|       | soia supuse unui tratament | ureazică    |         |
|       | termic           |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.5. Şroturi | Subprodus obţinut de la  | Proteina brută | Umiditatea   |
| de soia   | extracţia uleiului din   | Celuloza brută | Cenuşa brută  |
|       | boabele de soia      | Activitate   | Grăsime brută  |
|       | depeliculate supuse unui  | ureazică    |         |
|       | tratament termic      |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.6. Şroturi | Subprodus obţinut de la  | Proteina brută | Umiditatea   |
| de arahide  | fabricarea uleiului prin  | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | presarea grăunţelor de   | Celuloza brută |         |
|       | arahide Arachis hypogaea şi| Ex.      |         |
|       | alte specii de Arachis   | micotoxicologic|         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.7. Şroturi | Subprodus obţinut de la  | Proteina brută | Umiditatea   |
| de arahide  | fabricarea uleiului prin  | Celuloza brută | Cenuşa brută  |
|       | extracţia grăunţelor de  | Ex.      | Grăsime brută  |
|       | arahide decorticate    | micotoxicologic|         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.8. Şroturi | Subprodus obţinut de la  | Proteina brută | Umiditatea   |
| de arahide  | fabricarea uleiului prin  | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | presarea grăunţelor de   | Celuloza brută |         |
|       | arahide parţial decorticate| Ex.      |         |
|       |              | micotoxicologic|         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.9. Şroturi | Subprodus obţinut de la  | Proteina brută | Umiditatea   |
| de arahide  | fabricarea uleiului prin  | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | extracţia grăunţelor de  | Celuloza brută | Grăsime brută  |
|       | arahide parţial decorticate| Ex.      |         |
|       |              | micotoxicologic|         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.10. Şroturi| Subprodus obţinut prin   | Proteina brută | Umiditate    |
| de bumbac  | presarea seminţelor de   | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | bumbac (Gossypium spp)   | Celuloza brută |         |
|       | debarasate de fibră şi   |        |         |
|       | coajă           |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.11. Şroturi| Subprodus obţinut de la  | Proteina brută | Umiditatea   |
| de bumbac  | fabricarea uleiului prin  | Celuloza brută | Cenuşa brută  |
|       | extracţia seminţelor de  |        | Grăsime brută  |
|       | bumbac debarasate de fibră |        |         |
|       | şi coajă          |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.12 Şroturi | Subproduse de la fabricarea| Proteina brută | Umiditatea   |
| de bumbac  | uleiului prin presarea   | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | seminţelor de bumbac    | Celuloza brută |         |
|       | debarasate de fibră şi   |        |         |
|       | parţial de coajă      |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.13. Şroturi| Subprodus obţinut de la  | Proteina brută | Umiditatea   |
| de bumbac  | fabricarea uleiului prin  | Celuloza brută | Cenuşa brută  |
|       | extracţia seminţelor de  |        |         |
|       | bumbac debarasate de fibră |        |         |
|       | şi coajă          |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.14. Şroturi| Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Cenuşa brută  |
| de floarea  | uleiului prin presarea   | Grăsime brută |         |
| soarelui   | seminţelor de floarea   | Celuloza brută |         |
|       | soarelui debarasate de coji| Umiditatea   |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.15. Şroturi| Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Cenuşa brută  |
| de floarea  | uleiului prin extracţia  | Celuloza brută | Grăsime brută  |
| soarelui   | seminţelor de floarea   | Umiditatea   |         |
|       | soarelui debarasate de coji|        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.16. Şroturi| Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Cenuşa brută  |
| de floarea  | uleiului prin presarea   | Celuloza brută | Grăsime brută  |
| soarelui   | seminţelor de floarea   | Umiditatea   |         |
|       | soarelui debarasate de coji|        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.17. Şroturi| Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Cenuşa brută  |
| de floarea  | uleiului prin extracţia  | Celuloza brută | Grăsime brută  |
| soarelui   | seminţelor de floarea   | Umiditatea   |         |
|       | soarelui parţial debarasate|        |         |
|       | de coji          |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.18 Şroturi | Subproduse de la fabricarea| Proteina brută | Umiditatea   |
| de in    | uleiului prin presarea   | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | seminţelor de in (Linum  | Celuloza brută |         |
|       | usitatissimum)       | Examen botanic |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.19 Şroturi | Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Cenuşa brută  |
| de in    | uleiului prin extracţia din| Celuloza brută | Umiditatea   |
|       | seminţele de in      | Examen botanic | Grăsime brută  |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.20. Şroturi| Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Umiditatea   |
| de orez   | prin presarea germenilor de| Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | orez            | Celuloza brută |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.21. Şroturi| Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Umiditatea   |
| de orez   | uleiului prin extragerea  | Celuloza brută | Cenuşa brută  |
|       | din germeni de orez    |        | Grăsime brută  |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.22. Şroturi| Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Umiditatea   |
| de susan   | uleiului prin presarea   | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | seminţelor de susan    | Celuloza brută |         |
|       | (Sesamum idicum)      |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.23. Şroturi| Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Umiditatea   |
| de susan   | uleiului prin extracţia  | Celuloza brută | Cenuşa brută  |
|       | seminţelor de susan    |        | Grăsime brută  |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.24. Şroturi| Subprodus obţinut prin   | Proteina brută | Umiditatea   |
| de cacao   | extracţia boabelor de cacao| Celuloza brută | Cenuşa brută  |
|       | uscate şi prăjite     |        | Grăsime brută  |
|       | debarasate de coji     |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.25. Şroturi| Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Umiditatea   |
| de grâu   | uleiului prin presarea   | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | germenilor de grâu     | Celuloza brută |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.26. Şroturi| Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Umiditatea   |
| de porumb  | uleiului prin presarea   | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | germenilor de porumb pe  | Celuloza brută | Amidon     |
|       | cale uscată        |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.27. Şroturi| Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Umiditatea   |
| de porumb  | uleiului prin extracţia pe | Celuloza brută | Cenuşa brută  |
|       | cale uscată germenilor de |        | Grăsime brută  |
|       | porumb           |        | Amidon     |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.28. Şroturi| Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Umiditatea   |
| de porumb  | uleiului prin presarea pe | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | cale umedă germenilor de  | Celuloza brută |         |
|       | porumb           |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.29. Şroturi| Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Umiditatea   |
| de porumb  | uleiului prin extracţie pe | Cenuşa brută  | Cenuşa brută  |
|       | cale umedă germenilor de  |        |         |
|       | porumb           |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 2.30. Turte | Subprodus de la fabricarea | Proteina brută | Umiditatea   |
| de măsline  | uleiului prin extracţia  | Cenuşa brută  | Cenuşa brută  |
|       | măslinelor debarasate de  |        | Grăsime brută  |
|       | rămăşiţe de sâmburi    |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3. Subproduse vegetale                            |
|______________________________________________________________________________|
| 3.1. Subproduse de morărit şi din prelucrarea boabelor de cereale sau    |
| leguminoase                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 3.1.1. Tărâţe| Subprodus obţinut de la  | Celuloza brută | Umiditatea   |
| de grâu   | producerea făinii de grâu |        | Cenuşa brută  |
|       | constituit din fragmente de|        |         |
|       | ectoderm şi din părţi din |        |         |
|       | grăunţe          |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.1.2. Tărâţe| Subprodus obţinut de la  | Celuloza brută | Umiditatea   |
| de grâu   | producerea făinii de grâu |        | Amidon     |
|       | sau arpacaş decorticat   |        | Cenuşa brută  |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.1.3. Făină | Subprodus constituit în  | Celuloza brută | Umiditatea   |
| neagră de  | principal de părţi din   |        | Amidon     |
| grâu     | ectoderm şi deşeuri de   |        | Cenuşa brută  |
|       | grăunţe de grâu      |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.1.4. Tărâţe| Subprodus obţinut la    | Celuloza brută | Umiditatea   |
| de secară  | producerea făinii de secară|        | Cenuşa brută  |
|       | constituit din fragmente de|        |         |
|       | ectoderm şi părţi din   |        |         |
|       | grăunţe de secară     |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.1.5. Tărâţe| Subproduse de la lustruirea| Proteina brută | Umiditatea   |
| de orez   | orezului fără utilizarea  | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | carbonatului de calciu   | Celuloza brută | Cenuşa     |
|       | constituit din pelicule,  |        | insolubilă   |
|       | miez farinos şi germeni  |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.1.6. Tărâţe| Subprodus al făinii sau  | Celuloza brută | Umiditatea   |
| de porumb  | grisului de porumb,    |        | Cenuşa brută  |
|       | constituit din învelişuri |        | Grăsime brută  |
|       | şi de germeni de porumb şi |        | Proteina brută |
|       | fragmente din miez     |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.1.7. Făină | Subprodus bogat în amidon | Celuloza brută | Umiditatea   |
| de ovăz   | din ovăz decorticat în   | Amidon     | Cenuşa brută  |
|       | arpacaş sau făina cernută |        |         |
|       | de ovăz          |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.1.8. Fulgi | Produs obţinut prin    | Celuloza brută | Umiditatea   |
| de orz    | aplatizarea orzului    |        | Amidon     |
|       | decorticat tratat în vapori|        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.1.9. Fulgi | Produs obţinut prin    | Celuloza brută | Umiditatea   |
| de porumb  | aplatizarea porumbului   |        | Amidon     |
|       | tratat în vapori      |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.1.10. Făină| Subprodus din făina de   | Proteina brută | Umiditatea   |
| furajeră de | mazăre constituită din   | Celuloza brută | Cenuşa brută  |
| mazăre    | părţi de endosperm şi   |        | Grăsime brută  |
|       | pelicule          |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.1.11. Fulgi| Produs obţinut în     | Celuloza brută | Umiditatea   |
| de cartofi  | fabricarea amidonului din |        | Amidon     |
|       | cartofi prin uscarea pulpei|        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.1.12.   | Subprodus de la prepararea | Amidon     |         |
| Brizură de  | orezului lucios sau    |        |         |
| orez     | alunecos constituit din  |        |         |
|       | boabe sau boabe brizurate |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.2. Produse din industria amidonului                    |
|______________________________________________________________________________|
| 3.2.1. Amidon| Amidon de porumb pur,   | Amidon     | Umiditatea   |
| de porumb  | tratat termic       |        | Cenuşa brută  |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.2.2. Gluten| Subprodus uscat de la   | Proteina brută | Umiditatea   |
| de porumb  | fabricarea amidonului din |        | Celuloza brută |
|       | porumb constituit în    |        | Cenuşa brută  |
|       | principal de gluten obţinut|        | Grăsime brută  |
|       | de la separarea amidonului |        | Xantofile    |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.2.3. Amidon| Amidon pur din orez obţinut| Amidon     | Umiditatea   |
| de orez   | prin tratament termic   |        | Cenuşa brută  |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.2.4. Gluten| Subprodus uscat de la   | Proteina brută | Umiditatea   |
| de orez   | fabricarea amidonului de  |        | Celuloza brută |
|       | orez constituit în     |        | Cenuşa brută  |
|       | principal din gluten    |        | Grăsime brută  |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.2.5. Amidon| Amidon de grâu pur obţinut | Amidon     | Umiditatea   |
| de grâu   | printr-un tratament termic |        | Cenuşa brută  |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.2.6. Gluten| Subprodus uscat de la   | Proteina brută | Umiditatea   |
| de grâu   | fabricarea amidonului de  |        | Cenuşa brută  |
|       | grâu constituit în     |        |         |
|       | principal din glutenul   |        |         |
|       | obţinut la separarea    |        |         |
|       | amidonului         |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.2.7.    | Produs de zaharificare a  | Glucoză    | Umiditatea   |
| Glucoză   | amidonului sau a feculei  |        |         |
|       | constituită din glucoză  |        |         |
|       | purificată şi cristalizată |        |         |
|       | (cu sau fără apă de    |        |         |
|       | cristalizare)       |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.2.8. Melasa| Subprodus obţinut de la  | Zaharuri    | Umiditatea   |
| de dextroză | cristalizarea dextrozei  | reducătoare în | Cenuşa brută  |
|       |              | glucoză    |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.3. Produse şi subproduse de la fabricarea zahărului            |
|______________________________________________________________________________|
| 3.3.1. Zahăr | Zaharuri din sfeclă sau din| Zaharoză    | Cenuşa     |
|       | trestie în stare solidă  |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.3.2. Tăiţei| Subprodus de la fabricarea | Zaharuri totale| Umiditatea   |
| de sfeclă de | zahărului obţinut prin   | în zaharoză  | Cenuşa brută  |
| zahăr uscaţi | uscarea fragmentelor    |        |         |
|       | provenite de la sfecla de |        |         |
|       | zahăr, spălată, extrase şi |        |         |
|       | deshidratate        |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.3.3. Melasă| Subprodus constituit din  | Zahăr total în |         |
| din sfeclă de| rezid siropos provenit de | zaharoză    |         |
| zahăr    | la fabricarea sau rafinarea|        |         |
|       | zahărului din sfecla de  |        |         |
|       | zahăr           |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.3.4. Melasă| Subprodus constituit din  | Zahăr total în |         |
| din trestie | rezid siropos provenit de | zaharoză    |         |
| de zahăr   | la fabricarea sau rafinarea|        |         |
|       | zahărului         |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.4. Produse şi subproduse din alte industrii prelucrătoare         |
|______________________________________________________________________________|
| 3.4.1. Malţ | Subprodus de la industria | Proteina brută | Umiditatea   |
| furajer   | fermentativă (de producerea|        | Cenuşa brută  |
|       | malţurilor) constituit din |        | Celuloza brută |
|       | rădăcini uscate de cereale |        |         |
|       | graminee          |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.4.2.    | Drojdii în amestec sau nu, | Proteina brută | Umiditatea   |
| Drojdii   | aparţinând următoarelor  |        | Cenuşa brută  |
| uscate    | familii:          |        | Cenuşa     |
|       | Saccharomycetaceae,    |        | insolubilă în  |
|       | Endomycetaceae,      |        | HCl       |
|       | Crytococaceae, cultivate pe|        |         |
|       | substraturi organice: suc |        |         |
|       | şi melasă de sfeclă sau  |        |         |
|       | trestie, drojdii de la   |        |         |
|       | prepararea vinurilor,   |        |         |
|       | lactoserum, grăunţe de   |        |         |
|       | cereale, tărâţe, lichide  |        |         |
|       | provenite din hidroliza  |        |         |
|       | materiei celulozice ale  |        |         |
|       | căror celule au fost    |        |         |
|       | omorâte şi uscate     |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.4.3. Borhot| Subprodus obţinut în    | Proteina brută | Umiditatea   |
| uscat de bere| industria berii prin    |        | Celuloza brută |
|       | uscarea reziduurilor de  |        |         |
|       | cereale malţate sau    |        |         |
|       | nemalţate, precum şi alte |        |         |
|       | materii amilacee      |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.4.4. Borhot| Subprodus de distilărie  | Proteina brută | Umiditatea   |
| uscat de   | obţinut prin uscarea    |        | Celuloza brută |
| distilărie  | reziduurilor de cereale şi |        |         |
|       | altor materii prime    |        |         |
|       | amilacee          |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.4.5. Pulpă | Subprodus obţinut prin   |        | Umiditatea   |
| de citrice  | deshidratare de la     |        | Celuloza brută |
| deshidratate | fabricarea sucului de   |        |         |
|       | citrice          |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.5. Produse agricole deshidratate artificial                |
|______________________________________________________________________________|
| 3.5.1. Făină | Produs obţinut prin uscarea| Proteina brută | Umiditatea   |
| de iarbă   | artificială a plantelor  |        | Cenuşa brută  |
| deshidratată | furajere          |        | Cenuşa     |
|       |              |        | insolubilă în  |
|       |              |        | HCl       |
|       |              |        | Celuloza brută |
|       |              |        | Caroten     |
|       |              |        | Grăsime brută  |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.5.2. Făină | Produs obţinut prin uscarea| Proteina brută | Umiditatea   |
| de lucernă  | artificială a lucernei   |        | Cenuşa brută  |
| deshidratată |              |        | Cenuşa     |
|       |              |        | insolubilă în  |
|       |              |        | HCl       |
|       |              |        | Celuloza brută |
|       |              |        | Caroten     |
|       |              |        | Grăsime brută  |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.5.3. Făină | Produs obţinut prin uscarea| Proteina brută | Umiditatea   |
| de trifoi  | artificială a trifoiului  |        | Cenuşa brută  |
| deshidratată |              |        | Cenuşa     |
|       |              |        | insolubilă în  |
|       |              |        | HCl       |
|       |              |        | Celuloza brută |
|       |              |        | Caroten     |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.5.4. Colete| Produs obţinut prin uscarea|        | Umiditatea   |
| de frunze  | artificială a coletelor şi |        | Proteina brută |
| deshidratate | frunzelor de sfeclă de   |        | Zahăr total   |
| de sfeclă de | zahăr tăiate sau nu,    |        | Cenuşa     |
| zahăr    | spălate în prealabil    |        | insolubilă în  |
|       |              |        | HCl       |
|       |              |        | Celuloza brută |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.5.5. Manioc| Rădăcini de manioc uscate, | Amidon     | Umiditatea   |
| furajer   | spălate şi decojite sau  |        | Cenuşa brută  |
|       | produs obţinut prin    |        | Celuloza brută |
|       | zdrobirea sau măcinarea  |        | Grăsime brută  |
|       | maniocului (cu sau fără  |        | Proteina brută |
|       | granulare ulterioară)   |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.5.6. Pulpă | Deşeuri provenite de la  | Amidon     | Umiditatea   |
| de manioc  | fabricarea amidonului din |        | Cenuşa brută  |
|       | manioc uscate şi măcinate |        | Celuloza brută |
|       |              |        | Grăsime brută  |
|       |              |        | Proteina brută |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.6. Alte produse de origine vegetală                    |
|______________________________________________________________________________|
| 3.6.1. Ulei | Produs constituit din   |        | Umiditatea   |
| sau grăsimi | grăsime sau ulei de origine|        | Indice de    |
| vegetale   | vegetală          |        | aciditate    |
|       |              |        | Substanţe    |
|       |              |        | insolubile în  |
|       |              |        | eter de petrol |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 3.6.2. Făină | Produs obţinut prin    | Umiditate   | Umiditatea   |
| de roşcove  | zdrobirea fructelor uscate | Zahăr total în | Zahăr total în |
|       | de roşcove, fără sâmburi  | zaharoză    | zaharoză    |
|       |              | Cenuşa brută  | Cenuşa brută  |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 4. Produse de origine animală                        |
|______________________________________________________________________________|
| 4.1. Produse de lapte                            |
|______________________________________________________________________________|
| 4.1.1. Lapte | Produs obţinut prin    | Proteina brută | Umiditatea   |
| ecremat pudră| deshidratarea laptelui   |        | Lactoză     |
|       | ecremat, fie prin     |        | Grăsime brută  |
|       | vaporizare într-un curent |        | Cenuşa brută  |
|       | de aer cald (lapte ecremat |        |         |
|       | în pudră spray), fie prin |        |         |
|       | uscarea pe cilindru (lapte |        |         |
|       | pudră Hatmaker sau roller) |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 4.1.2. Zer  | Produs obţinut prin    | Proteina brută | Umiditatea   |
| pudră    | deshidratarea zerului, fie | Grăsime brută | Cenuşa brută  |
|       | prin vaporizare în curent | Lactoza    |         |
|       | de aer cald (zer pudră   |        |         |
|       | spray), fie prin uscare pe |        |         |
|       | cilindru (zer pudră)    |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 4.1.3. Ser de| Produs obţinut prin    | Proteina brută | Umiditatea   |
| lapte pudră | eliminarea apei conţinută | Lactoza    | Grăsime brută  |
|       | în serul de lapte     |        | Cloruri de NaCl |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 4.1.4. Ser de| Produs obţinut prin    | Lactoza    | Umiditatea   |
| lapte pudră | eliminarea apei conţinute | Proteina brută | Grăsime brută  |
| delactozat  | în serul de lapte din care |        | Cloruri de NaCl |
|       | o parte a lactozei a fost |        | Cenuşa brută  |
|       | extrasă          |        | Sodiu      |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 4.1.5.    | Produse obţinute prin   | Proteina brută | Umiditatea   |
| Proteină   | uscarea componenţilor   |        | Cenuşa brută  |
| serică pură | proteici extrase din serul |        | Grăsime brută  |
|       | de lapte sau din lapte,  |        |         |
|       | tratate chimic sau fizic  |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 5. Produse obţinute prin transformarea produselor provenite de la animalele |
| terestre                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 5.1.1. Făină | Produs obţinut prin uscarea| Proteina brută | Umiditatea   |
| de sânge   | sângelui de animale de   |        | Cenuşa brută  |
|       | măcelărie şi de pasăre   |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 5.1.2. Făină | Produs obţinut prin uscarea| Proteina brută | Umiditatea   |
| de carne -  | şi măcinarea cărnii şi   |        | Cloruri exprimat|
| oase     | oaselor, provenite de la  |        | în NaCl     |
|       | animale terestre cu sânge |        | Fosfor total  |
|       | cald. Produsul nu trebuie |        | Cenuşa brută  |
|       | să conţină piele, pământ, |        | Metionina    |
|       | pene, carne, copite, păr şi|        | Lizina     |
|       | sânge, precum şi conţinutul|        | Baze azotate  |
|       | stomacului şi viscer. Nu  |        | volatile    |
|       | trebuie să conţină     |        |         |
|       | reziduuri de solvenţi   |        |         |
|       | organici.         |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 5.1.3. Făină | Produs obţinut prin uscarea| Proteina brută | Umiditatea   |
| de oase   | şi măcinarea oaselor    |        | Cenuşa brută  |
|       | degresate provenite de la |        | Fosfor total  |
|       | animale terestre cu sânge |        | Grăsime brută  |
|       | cald. Produsul trebuie să |        |         |
|       | fie liber de păr, pământ, |        |         |
|       | pene, coarne, copite,   |        |         |
|       | piele, sânge şi conţinutul |        |         |
|       | din stomac şi viscere. Nu |        |         |
|       | trebuie să conţină aşchii |        |         |
|       | şi fragmente de os. Să nu |        |         |
|       | conţină reziduuri organice.|        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 5.1.4. Făină | Produs obţinut prin uscarea| Proteina brută | Umiditatea   |
| de carne   | şi măcinarea carcaselor şi | Grăsime brută | Fosfor total  |
|       | a părţilor de carcase de  | (produse a   | Cloruri de NaCl |
|       | animale terestre cu sânge | căror conţinut | Cenuşa     |
|       | cald, degresate. Nu trebuie| de grăsime   | insolubilă în  |
|       | să conţină păr, pământ,  | depăşeşte 11% | NaCl      |
|       | pene, coarne, piele, precum| trebuie să fie | Metionina    |
|       | şi conţinutul stomacal şi | denumit ca   | Lizina     |
|       | visceral. Să nu conţină  | bogat în    | Baze azotate  |
|       | reziduuri de solvenţi   | grăsime)    | volatile    |
|       | organici.         |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 5.1.5. Jumări| Produs provenit din    | Proteina brută | Umiditatea   |
| de carne   | reziduurile de la     |        | Cloruri de NaCl |
|       | fabricarea seului şi a   |        | Grăsime brută  |
|       | altor materii grase    |        | Cenuşa brută  |
|       | de origine animală.    |        |         |
|       | Nu trebuie să conţină   |        |         |
|       | reziduuri de solvenţi   |        |         |
|       | organici.         |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 5.1.6. Făină | Produs obţinut prin uscarea| Proteina brută | Umiditatea   |
| furajeră de | şi măcinarea deşeurilor de | (dacă     | Cloruri de NaCl |
| la abatorul | la abatoarele de păsări.  | conţinutul în | Grăsime brută  |
| de păsări  | Produsul nu trebuie să   | grăsime este de| Cenuşa brută  |
|       | conţină pene.       | 12% acest   |         |
|       |              | produs va fi  |         |
|       |              | desemnat bogat |         |
|       |              | în grăsime)  |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 5.1.7. Făină | Produs obţinut din     | Proteina brută | Umiditatea   |
| de pene   | hidroliza, uscarea şi   |        | Cenuşa     |
| hidrolizată | măcinarea penelor de    |        | insolubilă în  |
|       | păsări.          |        | NaCl      |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 5.1.8.    | Produs constituit din   |        | Umiditatea   |
| Grăsimi   | grăsimi care provin de la |        | Indici de    |
| animale   | animale terestre cu sânge |        | aciditate    |
|       | cald. Să nu conţină    |        | Substanţe    |
|       | reziduuri de solvenţi.   |        | solubile în eter|
|       |              |        | de petrol    |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 5.2. Produse care provin din transformarea peştilor sau a altor animale   |
| marine                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 5.2.1. Făină | Produs obţinut prin uscarea| Proteina brută | Umiditatea   |
| de peşte   | şi măcinarea peştilor din | Grăsime    | Cloruri (în   |
|       | diferite specii sub formă | (produse a   | NaCl)      |
|       | integrală sau a anumitor  | căror conţinut | Carbonat de   |
|       | porţiuni.         | în NaCl este  | calciu     |
|       |              | sub 2%, pot fi | Fosfor total  |
|       |              | desemnate ca  |         |
|       |              | sărace în sare)|         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 6. Substanţe minerale                            |
|______________________________________________________________________________|
| 6.1. Carbonat| Produse provenite din   | Calciu     |         |
| de calciu  | carbonatul de calciu, roca | Cenuşa     |         |
| (natura   | calcică măcinată, creta  | insolubilă în |         |
| produsului  | spălată, creta granulată, | HCl.      |         |
| trebuie să  | cochilii măcinate de    |        |         |
| fie indicată | stridii sau de midii.   |        |         |
| în denumire) |              |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 6.2. Carbonat| Amestec natural de carbonat| Calciu     |         |
| de calciu şi | de calciu şi carbonat de  | Magneziu    |         |
| de magneziu | magneziu          |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 6.3. Alge  | Produs obţinut din alge  | Calciu     |         |
| marine    | marine calcare măcinate  | Magneziu    |         |
| calcare   |              |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 7. Produse de substituire                          |
|______________________________________________________________________________|
| 7.1. Produse proteice obţinute prin participarea bacteriilor         |
|______________________________________________________________________________|
| 7.1.1.    | Produs proteic de     | Metanol    | Proteina brută |
| Drojdii   | fermentaţie, obţinut de  |        | minim 50%    |
| furajere pe | cultura de Methylophilus, |        | Indice de    |
| metanol   | Methyotropus pe metanol  |        | reflexie minim |
|       |              |        | 50%       |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 7.2. Drojdii                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 7.2.1.    | Toate drojdiile obţinute cu| Melasa, drojdii| Proteina brută |
| Drojdii   | participarea        | de cereale,  | minim 40%    |
| cultivate pe | microorganismelor de tip  | produse    |         |
| substraturi | Saccharomyces şi      | amilacee, suc |         |
| de origine  | Kluyveromyces       | de fructe,   |         |
| animală sau |              | lactoseum, acid|         |
| vegetală   |              | lactic,    |         |
|       |              | hidrolizate de |         |
|       |              | fibre vegetale |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 7.3. Componenţi azotaţi neproteici şi produşi analogi din grupele următoare |
|______________________________________________________________________________|
| 7.3.1. Uree |              |        |         |
| şi derivaţi |              |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 7.3.1.1. Uree|              | Puritate minim |         |
|______________|____________________________| 98%      |_________________|
| 7.3.1.2.   |              |        |         |
| Biuret    |              |        |         |
|______________|____________________________|        |_________________|
| 7.3.1.3.   |              |        |         |
| Fosfat de  |              |        |         |
| uree     |              |        |         |
|______________|____________________________|        |_________________|
| 7.3.1.4.   |              |        |         |
| Diuredoiso- |              |        |         |
| butan    |              |        |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|
| 7.3.2. Acetat| Acetat de amoniu soluţie  | Acetat de   |         |
| de amoniu  | apoasă           | amoniu minim  |         |
|       |              | 55%      |         |
|______________|____________________________|________________|_________________|

ANEXA 3
la norme

 LIMITE DE SIGURANŢĂ PRIVIND SALUBRITATEA

 ______________________________________________________________________________
| Substanţe şi   |     Nutreţuri pentru animale     | Conţinut maxim |
| produse     |                     | admis în mg/kg |
|         |                     | de produs ca  |
|         |                     | atare     |
|__________________|__________________________________________|________________|
|    1     |          2           |    3    |
|__________________|__________________________________________|________________|
| A. Substanţe minerale cu efect toxic (ioni sau elemente)           |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Arsenic    | Nutreţuri simple cu excepţia:      |     2   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - făină de iarbă, de lucernă şi de trifoi|     4   |
|         | deshidratată               |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - fosfaţi şi alimente pentru animale   |    10   |
|         | provenite din transformarea peştilor sau |        |
|         | a altor animale marine          |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri combinate           |     2   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri complementare cu excepţia:   |     4   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - componenţilor minerali         |    12   |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 2. Plumb     | Nutreţuri simple cu excepţia:      |    10   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - furajelor verzi            |    40   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - fosfaţilor               |    30   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - drojdiilor               |     5   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri combinate           |     5   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri complementare cu excepţia:   |    10   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - componenţilor minerali         |    30   |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 3. Fluor     | Nutreţuri simple cu excepţia:      |    150   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţurilor de origine animale    |    500   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - fosfaţilor               |   2000   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri combinate cu excepţia:     |    150   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţurilor combinate pentru bovine, |        |
|         | ovine, caprine:             |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - în lactaţie              |    30   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - altele                 |    50   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţuri combinate pentru porci    |    100   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţuri combinate pentru păsări   |    350   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţuri combinate pentru pui     |    250   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - compuşi minerali pentru bovine, ovine |   2000   |
|         | şi caprine                |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - alte nutreţuri complementare      | 125 (conţinut |
|         |                     | în fluor pe  |
|         |                     | procent de   |
|         |                     | fosfor)    |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 4. Mercur    | Nutreţuri simple cu excepţia:      |    0.1   |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţuri provenite din transformarea |    0.5   |
|         | peştilor sau altor animale marine    |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri combinate cu excepţia:     |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţurilor combinate pentru câini şi |    0.4   |
|         | pisici                  |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţuri complementare cu excepţia  |    0.2   |
|         | nutreţurilor complementare pentru câini |        |
|         | şi pisici                |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 5. Nitriţi    | Făinuri de peşte             | 60 (în nitriţi |
|         |                     | de Na)     |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri combinate cu excepţia:     | 15 (în nitriţi |
|         |                     | de Na)     |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţuri destinate animalelor de casă |    -    |
|         | cu excepţia păsărilor şi a peştilor de  |        |
|         | acvarium                 |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 6. Cadmiu    | Nutreţuri simple de origine vegetală   |    1    |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri simple de origine animală, cu |    2    |
|         | excepţia nutreţurilor pentru animale de |        |
|         | casă                   |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - fosfaţi                |    15    |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri combinate pentru bovine, ovine |    1    |
|         | şi caprine cu excepţia nutreţurilor   |        |
|         | pentru viţei, miei şi iezi        |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Alte nutreţuri combinate, cu excepţia  |   0.5    |
|         | nutreţurilor pentru animalele de casă  |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri minerale            |    5    |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Alte nutreţuri complementare pentru   |   0.5    |
|         | bovine, ovine şi caprine         |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| B. Factori toxici                              |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Aflatoxina B_1| Nutreţuri simple             |   0.05    |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri combinate pentru bovine, ovine |   0.05    |
|         | şi caprine, cu excepţia animalelor pentru|        |
|         | laptele viţeilor şi mieilor       |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri combinate pentru porcine şi  |   0.02    |
|         | păsări, cu excepţia animalelor tinere  |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Alte nutreţuri combinate         |   0.01    |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri complementare pentru bovine,  |   0.05    |
|         | ovine şi caprine, cu excepţia      |        |
|         | nutreţurilor complementare pentru    |        |
|         | animalele de lapte, viţei şi miei    |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri complementare pentru porcine şi|   0.03    |
|         | păsări, cu excepţia tineretului     |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Alte nutreţuri combinate în special   |   0.01    |
|         | pentru animalele de lapte        |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 2. Acid     | Nutreţuri simple cu excepţia:      |    50    |
| cianhidric    |__________________________________________|________________|
|         | - grăunţelor de in            |   250    |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - turtelor de in             |   350    |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - produselor de manioc şi a turtelor de |   100    |
|         | migdale                 |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri combinate cu excepţia:     |    50    |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţurilor combinate pentru pui   |    10    |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 3. Gossipol liber| Nutreţuri simple cu excepţia:      |    20    |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - turtelor de bumbac           |   1200    |
|         |__________________________________________|________________|
|         | Nutreţuri combinate cu excepţia:     |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţurilor combinate pentru bovine, |   500    |
|         | ovine şi caprine             |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţurilor combinate pentru păsări  |   100    |
|         | (cu excepţia păsărilor ouătoare) şi viţei|        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţuri combinate pentru iepuri şi  |    60    |
|         | porcine (în afară de purcei)       |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 4. Theobromina  | Nutreţuri combinate           |   300    |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 5. Esenţa    | Nutreţuri simple cu excepţia:      |   100    |
| volatilă de   |__________________________________________|________________|
| muştar      | - turtelor de rapiţă           | 4000 (în    |
|         |                     | izocianat de  |
|         |                     | alyl)     |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - Nutreţuri combinate cu excepţia:    | 150 (în    |
|         |                     | izocianat de  |
|         |                     | alyl)     |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţurilor combinate pentru bovine, | 1000 (în    |
|         | ovine şi caprine (cu excepţia      | izocianat de  |
|         | tineretului)               | alyl)     |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţuri combinate pentru porcine (cu | 500 (în    |
|         | excepţia purceilor şi păsărilor)     | izocianat de  |
|         |                     | alyl)     |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 6. Vinylthiooxa- | Nutreţuri combinate pentru păsări, cu  |   1000    |
| zolidona     | excepţia:                |        |
| (Vinyloxazolidon |__________________________________________|________________|
| thiona)     | - nutreţuri combinate pentru găini    |   500    |
|         | ouătoare                 |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| C. Ciuperci, seminţe şi plante toxice                    |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Cornul secarei| Toate nutreţurile care conţin cereale  |   1000    |
| (claviceps    | măcinate                 |        |
| purpurea)    |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 2. Seminţe de  |                     |        |
| ierburi     |                     |        |
| otrăvitoare şi  |                     |        |
| fructe nemăcinate|                     |        |
| care conţin   |                     |        |
| alcaloizi,    |                     |        |
| glucozizi şi alte|                     |        |
| substanţe toxice |                     |        |
| izolat sau    |                     |        |
| împreună, din  |                     |        |
| care:      |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| a) lolium    | - toate nutreţurile           |   1000    |
| temulentum    |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| b) lolium    | - toate nutreţurile           |   1000    |
| remotun, schrank |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| c) datura sp.  | - toate nutreţurile           |   1000    |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 3. Ricin (Ricinus| - toate nutreţurile           | 10 (exprimate |
| comunis L)    |                     | în coajă de  |
|         |                     | ricin)     |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 4. Crotalaria  | - toate nutreţurile           |   100    |
| (Spp)      |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| D. Pesticide şi substanţe de tratament                    |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Aldrin -   | - toate nutreţurile cu excepţia:     |   0.01    |
| izolat sau    | - grăsimilor               |        |
| împreună     |                     |        |
|__________________|                     |________________|
| 2. Dieldrin   |                     |   0.2    |
| (exprimat în   |                     |        |
| dieldrin)    |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 3. Camfleclor  | - toate nutreţurile           |   0.1    |
| (toxafen)    |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 4. Clordan (suma | - toate nutreţurile cu excepţia:     |   0.02    |
| izomerilor cis şi| - grăsimilor:              |   0.05    |
| trans şi a    |                     |        |
| oxiclordanului  |                     |        |
| exprimat în   |                     |        |
| clordan)     |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 5. DDT (suma   | - toate nutreţurile cu excepţia:     |   0.05    |
| izomerilor DDT, | - grăsimilor               |   0.5    |
| DTE şi DDC    |                     |        |
| exprimate în DDT)|                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 6. Endosulfan  | - toate nutreţurile cu excepţia:     |   0.1    |
| (suma izomerilor |__________________________________________|________________|
| alfa şi beta şi a| - porumbului               |   0.2    |
| sulfatului de  |__________________________________________|________________|
| endosulfan    | - seminţelor de oleaginoase       |   0.5    |
| exprimat în   |__________________________________________|________________|
| endosulfan)   | - nutreţuri combinate pentru peşti    |  0.005    |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 7. Endrin (suma | - toate nutreţurile cu excepţia:     |   0.01    |
| endrinului şi  | - grăsimilor               |   0.05    |
| delta-      |                     |        |
| cetoendrinului  |                     |        |
| exprimat în   |                     |        |
| endrein)     |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 8. Heptaclor   | - toate nutreţurile cu excepţia:     |   0.01    |
| (suma      | - grăsimilor               |   0.2    |
| heptaclorului şi |                     |        |
| a heptaclorului |                     |        |
| epoxyd exprimat |                     |        |
| în heptaclor)  |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 9. Hexacloro-  | - toate nutreţurile cu excepţia:     |   0.01    |
| benzen (H.C.B.) | - grăsimilor               |   0.2    |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 10. Hexaclor-  |                     |        |
| cyclohexan    |                     |        |
| (H.C.H.)     |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 10.1 Izomer alfa | - toate nutreţurile cu excepţia:     |   0.02    |
|         | - grăsimilor               |   0.2    |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 10.2 Izomer beta | - nutreţuri combinate cu excepţia:    |   0.01    |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţuri combinate pentru animalele de|  0.005    |
|         | lapte                  |        |
|         |__________________________________________|________________|
|         | - nutreţuri simple cu excepţia:     |   0.01    |
|         | - grăsimilor               |   0.1    |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 10.3 Izomer gama | - toate nutreţurile cu excepţia:     |   0.2    |
|         | - grăsimilor               |   2.0    |
|__________________|__________________________________________|________________|
| E. Impurităţi botanice                            |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Caisa (Prunus | - toate nutreţurile           | - seminţele şi |
| armeniaca (L)  |                     | fructele    |
|         |                     | speciilor   |
|         |                     | vegetale,   |
|         |                     | precum şi   |
|         |                     | derivaţii lor |
|         |                     | de transformare|
|         |                     | nu pot fi   |
|         |                     | prezentate în |
|         |                     | nutreţ decât în|
|         |                     | stare de urme |
|         |                     | nedeterminabile|
|         |                     | cantitativ.  |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 2. Migdale amare | - toate nutreţurile           | - seminţele şi |
| (Prunus dulcis  |                     | fructele    |
| (Mill)      |                     | speciilor   |
| D.A. Webb var.  |                     | vegetale,   |
| amară (D.C.)   |                     | precum şi   |
| Focke (Prunus  |                     | derivaţiilor de|
| amygdalus Batsch |                     | transformare nu|
| var. amară (D.C.)|                     | pot fi     |
| Focke      |                     | prezentate în |
|         |                     | nutreţ decât în|
|         |                     | stare de urme |
|         |                     | nedeterminabile|
|         |                     | cantitativ.  |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 3. Jir      | - toate nutreţurile           | - seminţele şi |
| nedecorticat   |                     | fructele    |
| (Fagus silvatica |                     | speciilor   |
| (L)       |                     | vegetale,   |
|         |                     | precum şi   |
|         |                     | derivaţiilor de|
|         |                     | transformare nu|
|         |                     | pot fi     |
|         |                     | prezentate în |
|         |                     | nutreţ decât în|
|         |                     | stare de urme |
|         |                     | indeterminabile|
|         |                     | cantitativ.  |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 4. Camelina,   | - toate nutreţurile           |        |
| Camelina sativa |                     |        |
| (L) Crantz    |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 5. Mawrah bassia | - toate nutreţurile           |        |
| maduca-Madhuca  |                     |        |
| longifolia (L)  |                     |        |
| Machor      |                     |        |
| (Bassialongi-  |                     |        |
| folia (L) Madhuca|                     |        |
| indica Gmelin  |                     |        |
| (Bassia     |                     |        |
| latifolia,    |                     |        |
| Roxb-llipe    |                     |        |
| latifolia - Roxb |                     |        |
| F Mucller)    |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 6. Purger    | - toate nutreţurile           |        |
| jagropha curcas |                     |        |
| (L)       |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 7. Croton-Croton | - toate nutreţurile           |        |
| tiglium (L)   |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 8. Muştar indian | - toate nutreţurile           |        |
| Brassica juncea |                     |        |
| (L), Czern şi  |                     |        |
| Coss ssp.    |                     |        |
| integrifolia   |                     |        |
| west) Thell   |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 9. Muştar de   | - toate nutreţurile           |        |
| sarepta. Brassica|                     |        |
| juncea (L) Czern |                     |        |
| et Cross. ssp.  |                     |        |
| juncea      |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 10. Muştar    | - toate nutreţurile           |        |
| chinezesc.    |                     |        |
| Brassica juncea |                     |        |
| (L) Czer şi coss |                     |        |
| spp. juncea var. |                     |        |
| Iutea Batalin  |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 11. Muştar negru.| - toate nutreţurile           |        |
| Brassica nigra  |                     |        |
| (L) Koch     |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|
| 12. Muştar de  | - toate nutreţurile           |        |
| Etiopia. Brassica|                     |        |
| carinata A Braun |                     |        |
|__________________|__________________________________________|________________|

ANEXA 4
la norme

 FIŞA TEHNICĂ A PRODUSULUI

  Denumirea nutreţului .....................................................
  Număr de lot prin care poate fi identificat ..............................
  Număr autorizaţie ............... pentru desfacere .......................
  Destinaţia ...............................................................
  Numele producătorului ....................................................
  Adresa ...................................................................
  Locul producerii .........................................................
  Adresa ...................................................................
  Data producerii nutreţului ...............................................
  Compoziţia amănunţită a nutreţului .......................................
  Valorile parametrilor calitativi garantaţi de producător .................
  ..........................................................................
  Valoarea minimă ......................... valoarea maximă ................
  Denumirea substanţei active medicamentoase din nutreţ ....................
  Concentraţia .............................................................
  Numărul de omologare .....................................................
  Destinaţia şi propuneri de utilizare .....................................
  Condiţii de depozitare ...................................................
  Ambalarea nutreţului .....................................................
  Măsuri de protecţia muncii pe parcursul producerii, depozitării ..........
  ..........................................................................
  În cazul nutreţului care conţine medicamente, pentru eliberarea căruia este nevoie de reţetă se face menţiunea expresă "SE ELIBEREAZĂ NUMAI PE BAZĂ DE REŢETĂ".
  Termenul de valabilitate .................................................

 ANEXA 5
la norme

GAMA INDICILOR DE CALITATE DIFERENŢIAŢI PE TIPURI DE NUTREŢ

  __________________________________________________________________________
          Denumire            Unitate de măsură
  __________________________________________________________________________
  Umiditate, maximum (conţinutul în apă) ......... % .......................
  Proteina brută, minimum ........................ % .......................
  - din aceasta NPN/maxim ........................ % .......................
  Lipide brute, minimum .......................... % .......................
  Fibră brută, maximum ........................... % .......................
  Metionină, minimum ............................. % .......................
  Lizină, minimum ................................ % .......................
  Metionină - Cistină, minimum ................... % .......................
  Sodiu, minimum ................................. % .......................
  Calciu, minimum ................................ % .......................
  Fosfor, minimum ................................ % .......................
  Zinc, minimum .................................. mg/Kg ...................
  Cupru, minimum ................................. mg/Kg ...................
  Fier, minimum .................................. mg/Kg ...................
  Mangan, minimum ................................ mg/Kg ...................
  Iod, minimum ................................... mg/Kg ...................
  Cobalt, minimum ................................ mg/Kg ...................
  Seleniu, minimum ............................... mg/Kg ...................
  Vitamina A ..................................... mg/Kg ...................
  Vitamina D ..................................... mg/Kg ...................
  Vitamina E ..................................... mg/Kg ...................
  Valoarea energetică calculată
  (conf. speciei de animale), minimum ............ kcal/Kg .................
  Vitamina K, minimum ............................ mg/Kg ...................
  Vitamina B1, minimum ........................... mg/Kg ...................
  Vitamina B2, minimum ........................... mg/Kg ...................
  Acid pantotenic, minimum ....................... mg/Kg ...................
  Clorură de cholină, minimum .................... mg/Kg ...................
  Acid nicotinic, minimum ........................ mg/Kg ...................
  Vitamina B6, minimum ........................... mg/Kg ...................
  Vitamina B12, minimum .......................... mg/Kg ...................
  Biotină, minimum ............................... mg/Kg ...................
  Vitamina C, minimum ............................ mg/Kg ...................
  Grad de aciditate maxim ........................ SH° .....................
  Indice max. de salubritate ...............................................
  __________________________________________________________________________

ANEXA 6
la norme

SUBSTANŢE NOCIVE TOXICE DIN FURAJE

I. Valorile substanţelor nocive
* se referă la un conţinut de 80% s.u. din furaj

 

________________________________________________________________________________
Substanţă nocivă           furajul            conţinut
                                  maxim mg/kg
________________________________________________________________________________
Aflatoxină B    sămânţă de bambus, de bumbac, arahide, cocos,     0,02
          porumb boabe, sămânţă de palier şi produsele
          rezultate din prelucrarea lor
          _____________________________________________________________
          Alte materii prime furajere, amestecuri        0,05
          furajere şi concentrate pentru bovine, ovine,
          caprine, cu excepţia furajelor vacilor de
          lapte, viţeilor şi mieilor
          _____________________________________________________________
          concentrate pentru porcine şi păsări, cu       0,03
          excepţia furajelor pentru animale tinere
          _____________________________________________________________
          concentrate şi amestecuri furajere pentru       0,02
          porcine şi păsări, cu excepţia furajelor
          pentru animalele în creştere
          _____________________________________________________________
          amestecuri furajere pentru vaci de lapte, oi     0,005
          şi capre de lapte
          _____________________________________________________________
          alte furaje, amestecuri furajere şi          0,01
          concentrate
________________________________________________________________________________
Arsen       făină de iarbă, trifoi, lucernă, felie de       4
          sfeclă de zahăr, felie parţial dezaharată,
          uscată
          _____________________________________________________________
          materii prime furajere rezultate din         10
          prelucrarea peştilor şi a altor animale de
          mare şi materii prime furajere cu un conţinut
          mai mare de 8% în P
          _____________________________________________________________
          alte materii prime furajere              2
          _____________________________________________________________
          concentrate şi amestecuri furajere          2
          _____________________________________________________________
          premix mineral şi alte substanţe aditive       12
          furajere
________________________________________________________________________________
Azbest       materii prime de origine minerală (ex.     sub nivel de
          clinoptilolit, perlit, sepidit, bentonit,    evidenţiere
          caolin, stedit, vermiculit, montmorilonit)
________________________________________________________________________________
Hidrogen de    sămânţă de in                    250
cianură      _____________________________________________________________
(acid albastru)  tărâţă de in extrahat, turte de seminţe de in    350
          _____________________________________________________________
          materii prime furajere obţinute din manioca şi   100
          migdale
          _____________________________________________________________
          furaje pentru pui de găină şi amestecuri       10
          furajere
          _____________________________________________________________
          alte concentrate şi amestecuri furajer        50
________________________________________________________________________________
Plumb       materii prime furajere cu un conţinut de P mai    30
          ridicat de 8%
          _____________________________________________________________
          furaje verzi (iarbă, seminţe de sfeclă, furaj    25
          verde, fân, siloz)
          _____________________________________________________________
          drojdie de furaj                   5
          _____________________________________________________________
          alte materii prime furajere             10
          _____________________________________________________________
          amestecuri furajere pentru miei, vieri, viţei    20
          _____________________________________________________________
          amestecuri furajere pentru vaci de lapte, oi     40
          şi capre cu lapte
          _____________________________________________________________
          alte amestecuri furajere pentru bovine, ovine,    30
          caprine
          _____________________________________________________________
          alte concentrate şi amestecuri furajere        5
________________________________________________________________________________
Ocharatoxină A   premix mineral                    30
          _____________________________________________________________
          alte substanţe completatoare de furaj        10
          _____________________________________________________________
          concentrate pentru porcine şi păsări,         0,05
          amestecuri furajere
________________________________________________________________________________
Clordan      lipide vegetale şi animale              0,05
(oxiclordan, suma _____________________________________________________________
izomerilor cis şi alte materii prime furajere              0,05
trans socotiţi la
clordan)
________________________________________________________________________________
Cadmiu       materii prime furajere de origine vegetală      1,0
          _____________________________________________________________
          materii prime furajere de origine animală, cu     2,0
          excepţia materiilor prime furajere pentru
          animalele de hobby
          _____________________________________________________________
          materii prime furajere cu conţinut în P        0,5
          între 8 - 20%
          _____________________________________________________________
          materii prime furajere cu conţinut în P       10
          peste 20%
          _____________________________________________________________
          amestecuri furajere pentru bovine, ovine,       1,0
          caprine cu excepţia amestecurilor furajere
          pentru miei, vieri, viţei
          _____________________________________________________________
          alte concentrate şi amestecuri furajere, cu      0,5
          excepţia concentratelor furajere pentru
          animalele de hobby
          _____________________________________________________________
          premixuri minerale cu conţinut în P sub 6%      0,1
          _____________________________________________________________
          premixuri minerale cu conţinut în P peste 60%     5,0
          _____________________________________________________________
          amestecuri furajere pentru bovine, ovine,       0,5
          caprine
________________________________________________________________________________
Specii Clotaralia toate materiile prime furajere           100,0
________________________________________________________________________________
DDT (DDT, TDE şi  lipide de origine vegetală şi animală         0,5
dde izomeri suma  _____________________________________________________________
acestora      alte materii prime furajere
calculată la DDT)
________________________________________________________________________________
Aldrin, dieldrin  lipide de origine vegetală şi animală         0,2
(separat sau    _____________________________________________________________
calculat la    alte materii prime furajere
dieldrin)
________________________________________________________________________________
Endosulfan     produse şi materii prime furajere fabricate      0,2
(respectiv suma  din porumb
calculată la    _____________________________________________________________
sulfat de     materii prime furajere şi produse fabricate      0,5
endosulfan     din seminţe oleaginoase)
izomerilor)    _____________________________________________________________
          furaje pentru peşti                  0,005
          _____________________________________________________________
          alte materii prime furajere              0,1
________________________________________________________________________________
Endrin (suma de  lipide de origine vegetală şi animală         0,2
endrin şi     _____________________________________________________________
deltacetoendrin  alte materii prime furajere              0,1
calculată la
endrin)
________________________________________________________________________________
Fluor       materii prime furajere de origine animală      500
          _____________________________________________________________
          materii prime furajere cu conţinut în P      2000
          peste 8%
          _____________________________________________________________
          alte materii prime furajere             150
          _____________________________________________________________
          alte amestecuri furajere pentru bovine, ovine,    50
          caprine
          _____________________________________________________________
          amestecuri furaje pentru vaci, oi şi capre cu    30
          lapte
          _____________________________________________________________
          concentrate şi amestecuri furajere pentru porc   100
          _____________________________________________________________
          concentrate şi amestecuri furajere pentru      250
          viţei
          _____________________________________________________________
          alte concentrate şi amestecuri furajere,      150
          pentru păsări
          _____________________________________________________________
          substanţe completatoare de furaje          125
________________________________________________________________________________
Gossypol liber   tărâţe de seminţe de bumbac extrahat, turte de   1200
          seminţe de bumbac
          _____________________________________________________________
          alte materii prime                  20
          _____________________________________________________________
          amestec furajer pentru viţei            100
          _____________________________________________________________
          alte amestecuri furajere pentru bovine        50
          _____________________________________________________________
          concentrate şi amestecuri furajere pentru      20
          purcei
          _____________________________________________________________
          concentrate şi amestecuri furajere pentru      60
          porcine
          _____________________________________________________________
          amestecuri furajere pentru ovine şi caprine     500
          _____________________________________________________________
          concentrate şi amestecuri furajere pentru      20
          găini de ouă
          _____________________________________________________________
          alte concentrate şi amestecuri furajere pentru   100
          păsări
          _____________________________________________________________
          concentrate şi amestecuri furajere pentru      60
          iepuri
          _____________________________________________________________
          alte concentrate şi amestecuri furajere       20
________________________________________________________________________________
Heptaclor (suma  Lipide de origine vegetală şi animală         0,2
de heptaclor şi  _____________________________________________________________
heptaclorperoxid  Alte materii prime furajere              0,01
calculată la
heptaclor)
________________________________________________________________________________
Hexaclorbenzol   Lipide de origine vegetală şi animală         0,2
(H C B)      _____________________________________________________________
          Alte materii prime furajere              0,01
________________________________________________________________________________
Hexaclorcidohexan Lipide de origine vegetală şi animală         0,2
(H C B)      _____________________________________________________________
- Izomerul     Alte materii prime furajere              0,02
________________________________________________________________________________
- Izomerul     Lipide de origine vegetală şi animală         0,2
          _____________________________________________________________
          Amestecuri furajere pentru vaci de lapte       0,005
________________________________________________________________________________
- Izomerul     Alte materii prime furajere              0,01
________________________________________________________________________________
- Izomerul     Lipide de origine vegetală şi animală         2,0
          _____________________________________________________________
          Alte materii prime furajere              0,2
________________________________________________________________________________
Inhibitor de    Materii prime furajere pe bază de soia tratat     0,3
Trepsină      termic sau pe bază de proteine din soia TIV/mg
________________________________________________________________________________
Activitate     Materii prime furajere pe bază de soia tratat     0,3
mecanică      termic sau pe bază de proteine din soia
          mg/N . 30 °C
          ------------
           g . minut
________________________________________________________________________________
Cornul secarei   Seminţe de cereale                 1000
________________________________________________________________________________
Nitriţi      Făină de peşte                    60
          _____________________________________________________________
          Concentrate şi amestecuri furajere pentru      15
          animale de rentă, animale de laborator,
          păsări şi peşti de acvariu
________________________________________________________________________________
Mercur       Materii prime rezultate din prelucrarea        0,5
          peştilor şi a altor animale de mare
          _____________________________________________________________
          Alte materii prime furajere              0,1
          _____________________________________________________________
          Concentrate şi amestecuri furajere pentru       0,4
          câini şi pisici
          _____________________________________________________________
          Alte concentrate şi amestecuri furajere        0,1
          _____________________________________________________________
          Concentrate                      0,2
________________________________________________________________________________
Ricin exprimat   materii prime furajere şi amestecuri furajere    10
în sâmbure de
ricin
________________________________________________________________________________
Seminţele,                             NU poate
fructele şi toate                         atinge
furajele                              cantitatea
fabricate din                           determinabilă
următoarele:
___________________
Prunus armeniaca L.
___________________
Prunus dulcis
(M i II) D.A.
Web. Var. amara
(de Focke) =
Prunus amigdalus
Batsch. Var.
Amara (DC Focke)
___________________
Fagus silvatica L.
___________________
Camelina sativa
L. Grantz
___________________
Madhuca longifolia
(L) L. Macbr.
(-Bassia longifolia
L. illipe
malabrorum Engl.)
Madhuca indică
Gmelin (-Bassia
longifolia Roxb. -
illipe latifolia
F. Mueller)
___________________
Butyrospermum
parkii (G. Don)
Kotschy
___________________
Croton Tiglium L.
___________________
Jatropha curcas L.
___________________
Brassica carinata
A. Braun
___________________
Brasica juneea
L. Czerm et Coss.
Ssp. Juneea var.
lutea Batalin
___________________
Brasica juneea
L. Czerm et Coss.
Ssp. Integritolia
(West) Thell
___________________
Brasica juneea
L. Czerm et Coss.
Ssp. Juneea
___________________
Brasica nigra (L.)
W.D.J. Koch
________________________________________________________________________________
Ulei de muştar   Tărâţe de rapiţă, pogăci de rapiţă         4000
calculat la    _____________________________________________________________
izotiocianat    Alte materii prime furajere             100
de allil      _____________________________________________________________
          Amestecuri furajere pentru viţei, miei şi      150
          vieri
          _____________________________________________________________
          Amestecuri furajere pentru Bovine, ovine,     1000
          caprine
          _____________________________________________________________
          Concentrate şi amestecuri furajere pentru      150
          purcei
          _____________________________________________________________
          Concentrate şi amestecuri furajere pentru      500
          porci
          _____________________________________________________________
          Concentrate şi amestecuri furajere pentru      500
          păsări
          _____________________________________________________________
          Alte concentrate şi amestecuri furajere       150
________________________________________________________________________________
Teobronină     Amestecuri furajere pentru bovine          700
          _____________________________________________________________
          Alte concentrate şi amestecuri furajere       300
________________________________________________________________________________
Seminţe şi fructe Materii prime furajere               3000
de buruieni care
conţin alcaloizi
şi glicozizi în
cadrul acestora
Datura stramoniu                           1000
L. şi
Datura ferox L.
Lolium remotum L.                           1000
Lolium temulentum                           1000
L.
________________________________________________________________________________
Viniltiooxazolidon Concentrate şi amestecuri furajere pentru      500
(VTO)       găini ouătoare
          _____________________________________________________________
          Alte concentrate şi amestecuri furajere      1000
________________________________________________________________________________
* % de P în furaje
__________________
Valorile maxime ale poluării radioactive ale furajelor
________________________________________________________________________________
Cesiu 134 + 137                      Bq/kg furaj
________________________________________________________________________________
Furaj pentru suine                      1250
________________________________________________________________________________
Furaj pentru păsări, miei, viţei               2500
________________________________________________________________________________
Furajele altor specii de animale               5000
________________________________________________________________________________
  * valorile se referă la utilizarea directă
________________________________________________________________________________

II. Valoarea limită microbiologică a furajelor

 

                                 Numărul total
                                 de germeni/gr.
                                 furaj
Furajul nu poate conţine microorganisme dăunătoare sănătăţii
oamenilor şi animalelor (ex. Salmonella)
1.a) Premixuri, concentrate, amestecuri furajere
   Escherichia Colli.                      max. 10^2
   Număr de mucegai                       max. 5 - 10^4
   Cantitatea totală de specii de ciuperci, potenţiale     max. 5 - 10^3
   producătoare de toxine (Aspergillis, Penicillium, Fusarium,
   Alternaria)
b) Amestecuri furajere granulate
  Escherichia Colli.                       max. 10^2
  Mucegai                            max. 5 - 10^3
  (în cadrul furajului pentru păsări prezenţa
  Aspergillus, Fumigatus nu este de dorit)
2. Furaje proteice de origine vegetală şi animală         max. 10^2
  Escherichia Colli.
  Mucegai                            max. 10^3
3. Furaje boabe şi tărâţe rezultate din acestea
  Cantitatea totală de specii de ciuperci potenţiale       max. 5 - 10^3
  producătoare de toxine (Aspergillis, Penicillium, Fusarium,
  Alternaria)
4. Furaje ambalate în conserve:
a) Nu pot conţine Salmonella în 25 g: n = 0, m = 0,07
b) Enterobacteriae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3100/1 g.
  unde:
  n = numărul unităţilor care conţin probe,
  m = valoarea limită a numărului bacteriilor,
  M = valoarea maximă a bacteriilor. Rezultatul nu este satisfăcător, dacă numărul bacteriilor în unul sau mai multe unităţi de probe este M sau mai mult.
  c = este numărul acelor unităţi de probe în care nr. bacteriilor este între m şi M.
  Probele se consideră încă satisfăcătoare, dacă nr. bacteriilor celorlalte unităţi de probă = m sau mai puţin.
  Numărul permis de acid, peroxid şi paraanizidiu din furaj
  Examenul numărului de peroxid şi numărul de acid ale materiilor prime furajere este justificat doar la un conţinut de lipide peste 2%.
_________________________________________________________________________
      Denumirea            Număr Număr  Număr
      Furajului            acid  peroxid paraanizidiu
_________________________________________________________________________
Furaj din industria morii încolţit      50   25      -
Fosfatid de origine animală         45   10      -
Furaj de industria amidonului        50   25      -
Furaj proteic de origine animală       50   25      -
Premixuri lipide ale furajelor înlocuitoare  5    8     25
de lapte
Furaj pentru peşti              40   20      -
Grăsimi furajere               50   25      -
_________________________________________________________________________

Tabel de clasificare

_______________________________________________________
 Număr de peroxid Apreciere calitativă Număr de acid
_______________________________________________________
   0 - 15      proaspăt       0 - 35
  16 - 25      uşor stătut     36 - 45
  26 - 40      stătut        46 - 55
  41 - 50      foarte stătut    56 - 60
  60 <        rânced        70 <
_______________________________________________________

ANEXA 7
la norme

Cantităţile maxime de microelemente din amestecurile furajere şi concentratele

________________________________________________________________________________
 Microelementul    Specia şi vârsta          Conţinutul maxim
                              (mg/kg) referitor la
                              conţinutul în S.U.
________________________________________________________________________________
    Fe       Toate speciile             1250
________________________________________________________________________________
    Iod       cabaline                4 în total
            Alte specii şi categorii de vârstă   40 în total
________________________________________________________________________________
    Ca       toate speciile             10 în total
________________________________________________________________________________
    Cu       viţei                 30 în înlocuitori
                               de lapte
            viţei                     50
            oi                      15
            porcine - grăsuni < 16 săptămâni       175                - grăsuni > 16 săptămâni       35
            porcine de reproducţie            35
            alte specii şi categorii de vârstă   35 în total
________________________________________________________________________________
    Mn       toate speciile             250 în total
________________________________________________________________________________
    Mo       toate speciile             2,5 în total
________________________________________________________________________________
    Se       toate speciile             0,5 în total
________________________________________________________________________________
    Zn       toate speciile             250 în total
________________________________________________________________________________

ANEXA 8
la norme

Substanţe interzise în nutreţuri

1. Piele crudă, tăbăcită sau altfel prelucrată;
2. Deşeuri menajere solide, respectiv altele;
3. Drojdie fermentată cu tulpina n. Alkanon Candida;
4. Lemnul tratat cu substanţe protejatoare, produse rezultate din prelucrarea acestui lemn inclusiv rumeguşul;
5. Nămolul apelor reziduale;
6. Urina şi materiile fecale eliminate din fosele septice sau orice produs rezultat din prelucrarea acestora;
7. Acele plante, seminţe şi alte materiale reproductive vegetale care au fost tratate cu substanţe protejatoare, respectiv orice produs rezultat din prelucrarea acestora;
8. Reziduuri menajere din cantine şi restaurante, lături din cantine – cu excepţia alimentelor de origine vegetală uşor ofilite – în cazul în care nu sunt prelucrate termic conform prevederilor sanitare-veterinare;
9. Substanţe aromatizate, colorante care să mascheze unele deficienţe în cazul produselor cu probleme calitative;
10. Este interzisă păşunarea animalelor pe o rază de 20 m lângă drumurile judeţene, comunale şi pe o rază de 50 m lângă drumurile naţionale, iar fânul rezultat din aceste locuri nu se va folosi în scopuri furajere.
11. Este interzisă refolosirea ambalajelor utilizate la ambalarea altor produse agricole sau alimentare.
12. Restricţia în furaje a substanţelor hormonale naturale sau sintetice este reglementată de legislaţia sanitară-veterinară.

ANEXA 9
la norme

        DIFERENŢE ADMISE DE LA VALORILE GARANTATE ALE FURAJELOR
         - CU EXCEPŢIA FURAJELOR PENTRU CÂINI ŞI PISICI -

________________________________________________________________________________
Parametri analizaţi        Limitele de valoare     Diferenţe admise
________________________________________________________________________________
Conţinutul în apă         până la 5%          0,5% A
                 5 - 10%           10,0% R
                 10 - 20%           1,0% A
                 peste 20%          5,0% R
________________________________________________________________________________
Conţinutul în proteină brută   până la 10%         1,0% A
                 10 - 20%           10,0% R
                 peste 20%          2,0% A
________________________________________________________________________________
Conţinutul în proteină brută   până la 10%         2,0% A
digestibilă            10 - 20%           20,0% R
                 peste 20%          4,0% A
________________________________________________________________________________
Valoare energetică        10 MJ/kg           10,0% R
                 10 MJ/kg           1,0% A
________________________________________________________________________________
Conţinutul în lipide brute    până la 8%          0,8% A
                 8 - 15%           10,0% R
                 peste 15%          1,5% A
________________________________________________________________________________
Conţinutul în fibră brută     până la 6%          1,5% A
                 6 - 12%           25,0% R
                 peste 12%          3,0% A
________________________________________________________________________________
Conţinutul în amidon                      3,0% A
________________________________________________________________________________
Conţinutul în cenuşă brută    până la 5%          0,8% A
                 5 - 10%           16,0% R
                 peste 10%          1,6% A
________________________________________________________________________________
Conţinutul în cenuşă (NISIP)   până la 4%          0,6% A
nedizolvabil în acid clorhidric  4 - 10%           15,0% R
                 peste 10%          1,5% A
________________________________________________________________________________
Conţinutul în Potasiu, Magneziu, până la 0,2%         0,06% A
Sodiu               0,2 - 1,0%          30,0% R
                 1,0 - 2,0%          0,3% A
                 peste 2,0%          15,0% R
________________________________________________________________________________
Conţinutul în calciu, fosfor   până la 1%          0,3% A
                 1 - 2%            30,0% R
                 2 - 5%            0,6% A
                 peste 5%           12,0% R
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Parametri analizaţi        Limite de valoare      Devieri admise
________________________________________________________________________________
Conţinutul în cupru, cobalt,   până la 30 mg/kg       15,0 mg/kg A
fier, mangan, zinc        30 - 50 mg/kg        50,0% R
                 50 - 100 mg/kg        25,0 mg/kg A
                 peste 100 mg/kg       25,0% R
________________________________________________________________________________
Conţinutul în seleniu       până la 0,5 mg/kg      70,0% R
                 0,5 - 1 mg/kg        0,35 mg/kg A
                 1,0 - 10,0 mg/kg       35,0% R
                 10,0 - 14,0 mg/kg      12,0 mg/kg A
                 peste 14,0 mg/kg       25,0% R
________________________________________________________________________________
Conţinutul în iod                       40,0% R
________________________________________________________________________________
Conţinutul în Lizină, Metionină,                15,0% R
treonină
________________________________________________________________________________
Conţinutul în cistină, triptofan                20,0% R
________________________________________________________________________________
Conţinutul în Vitamina A     până la 10000 NE/kg     40,0% R
                 10000 NE - 20000 NE/kg    4000 NE kg A
                 20000 NE - 100000 NE/kg   20,0% R
                 100000 - 125000 NE/kg    20000 NE kg A
                 peste 125000 NE/kg      16,0% R
________________________________________________________________________________
Conţinutul în grupa        până la 3000 NE/kg      60,0% R
Vitaminelor D           3000 - 6000 NE/kg      1800 NE kg A
                 6000 - 60000 NE/kg      30,0% R
                 60000 - 100000 NE/kg     18000 NE kg A
                 peste 100000 NE/kg      18,0% R
________________________________________________________________________________
Conţinutul în Vitamina E     până la 150 mg/kg      30,0% R
                 150 - 180 mg/kg       450 mg kg A
                 180 - 400 mg/kg       25,0% R
                 400 - 800 mg/kg       100,0 mg kg A
                 peste 800 mg/kg       12,5% R
________________________________________________________________________________
Conţinutul în vitamina K     până la 100 mg/kg      40,0% R
(Menadion)            100 - 200 mg/kg       40,0 mg/kg A
                 peste 200 mg/kg       20,0% R
________________________________________________________________________________
Conţinutul în alte vitamine    până la 150 mg/kg      40,8% R
                 150 - 200 mg/kg       60,0 mg/kg A
                 peste 250 mg/kg       24,0% R
________________________________________________________________________________
Conţinutul în substanţe active  până la 5 mg/kg       40,0% R
medicamentoase          5 - 10 mg/kg         2,0 mg/kg A
                 10 - 100 mg/kg        20,0% R
                 100 - 125 mg/kg       20,0 mg/kg A
                 125 - 500 mg/kg       16,0% R
                 500 - 800 mg/kg       80,0 mg/kg A
                 peste 800 mg/kg       10,0% R
________________________________________________________________________________

– R = valoare relativă
– A = valoare aparentă

ANEXA 10
la norme

FOAIE DE DATE PENTRU AUTORIZAREA SUBSTANŢELOR COMPLETATOARE A NUTREŢURILOR ŞI ADITIVILOR FURAJERI

  1. Denumirea substanţei, numărul autorizaţiei;
  2. Compoziţia (cota parte a substanţelor active);
  3. Numele şi adresa (sediul) solicitantului;
  4. Denumirea firmei producătoare şi adresa acesteia;
  5. Denumirea şi adresa distribuitorului;
  6. Ambalajul, modul de ambalare;
  7. Modalitatea de păstrare, termenul de valabilitate a substanţei active;
  8. Caracteristicile fizice şi chimice:
  8.1 caracteristicile chimice şi fizice ale substanţei active (denumirea chimică, formula chimică, starea de agregare, culoare, miros, solubilitate, pH etc.);
  8.2 date referitoare la puritatea şi identificarea chimică şi microbiologică a nutreţului (conţinutul în substanţă activă, denumirea şi cantitatea produselor secundare şi reziduurilor rezultate);
  9. Date privind utilizarea:
  9.1 destinaţia substanţei active (ex. Colorant, creşterea palatabilităţii);
  9.2 justificarea tehnologică a utilizării substanţei;
  9.3 modul de folosire;
  10. Date justificatoare a inofensivităţii substanţei aditive:
  10.1 analiza de toxicitate acută;
  10.1.1 DL per os - oral;
  10.1.2 DL 50 dermal concentrat;
  10.1.3 DL 50 intra peritoneal;
  10.1.4 DL 50 inhalant;
  10.1.5 iritaţie oculară;
  10.1.6 iritaţie cutanată;
  10.1.7 alte date;
  10.2 analize de toxicitate subacută;
  10.2.1 per os - oral;
  10.2.2 dermal - cutanat;
  10.2.3 inhalant;
  10.2.4 sensibilizare cutanată;
  10.3 analize de toxicitate cronică;
  10.3.1 per os - oral;
  10.3.2 inhalant (pe baza analizei toxicităţii subacute);
  10.4 efecte toxice întârziate;
  10.4.1 efect genotoxic in vivo, asupra a trei puncte finale;
  10.4.2 efect embriotoxic şi teratogen;
  10.4.3 efect carcinogen;
  10.4.4 alte efecte întârziate.

  Ziua _______________ luna _______________ anul _______________

             Semnătura _________________

  Cel care a completat __________________ Cel care a controlat ___________

 ANEXA 11-a
la norme

 Cerere pentru obţinerea autorizaţiei de import, desfacere şi utilizare în scopuri furajere a materiilor prime furajere proteice din import

  Vă rog să aprobaţi acordarea autorizaţiei de import, desfacere şi utilizare în scopuri furajere pentru următoarele materii prime furajere proteice din import.

  Denumirea materiei prime (nutreţului) ....................................
  Locul de origine .........................................................
  Producătorul .............................................................
  Importatorul .............................................................
  Sediul importatorului ....................................................
  Sediul distribuitorului, primul loc de depozitare ........................
  Cantitatea importată .....................................................
  Scopul importului ........................................................
  Ziua ................. luna ................... anul .....................

  Numele şi adresa solicitantului ..........................................

  La cerere trebuie anexat:
  - descrierea amănunţită a compoziţiei produsului;
  - caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice ale produsului;
  - certificatul de fabricaţie al produsului, semnat şi ştampilat de producător sau copie autentificată a acestuia, tradus în limba română;
  - declaraţia producătorului, în care sunt garantaţi componenţii utilizaţi din punct de vedere calitativ conform prevederilor U.E.;
  - certificatul sanitar veterinar;
  - termenul de valabilitate;
  - prospect de utilizare şi propuneri de utilizare;
  - prevederi pentru ambalare, depozitare;
  - o probă de 1 kg pentru analize, sigilată şi ştampilată de producător.

ANEXA 11-b
la norme

 Cerere pentru obţinerea autorizaţiei de import, desfacere şi utilizare în scopuri furajere a premixurilor, nutreţurilor combinate, concentratelor din import

  Vă rog să aprobaţi acordarea autorizaţiei de import, desfacere şi utilizare în scopuri furajere pentru următoarele premixuri*, nutreţuri combinate*, concentrate* etc.
------------
  * Se subliniază cuvântul corespunzător.

  Denumirea produsului .....................................................
  Definirea conceptuală a produsului .......................................
  Producătorul .............................................................
  Importatorul .............................................................
  Sediul importatorului ....................................................
  Sediul distribuitorului, primul loc de depozitare ........................
  Cantitatea importată .....................................................
  Scopul importului
  - utilizare în scopuri proprii
  - distribuţie continuă
  - manipulare
  - altele

  Ziua ................. luna ................... anul .....................

  Numele şi adresa solicitantului ..........................................

  La cerere trebuie anexat:
  - descrierea amănunţită a compoziţiei produsului;
  - caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice ale produsului;
  - certificatul de fabricaţie al produsului, semnat şi ştampilat de producător sau copie autentificată a acestuia, tradus în limba română;
  - declaraţia producătorului, în care sunt garantaţi componenţii utilizaţi din punct de vedere calitativ conform prevederilor U.E.;
  - certificatul sanitar veterinar;
  - termenul de valabilitate;
  - prospect de utilizare şi propuneri de utilizare;
  - prevederi pentru ambalare, depozitare;
  - în cazul nutreţului combinat medicamentat, certificat de la producătorul medicamentului;
  - o probă de 1 kg pentru analize, sigilată şi ştampilată de producător.

ANEXA 11-c
la norme

Cerere pentru obţinerea autorizaţiei de import, desfacere şi utilizare a materiilor prime furajere, substanţelor completatoare a nutreţurilor şi aditivilor furajeri

  Vă rog să aprobaţi acordarea autorizaţiei de import, desfacere şi utilizare a materiilor prime furajere*, substanţelor completatoare a nutreţurilor*, aditivilor furajeri*, conform celor de mai jos
------------
  * Se subliniază cuvântul corespunzător.

  Denumirea produsului .....................................................
  Definirea conceptuală a produsului .......................................
  Producătorul .............................................................
  Importatorul .............................................................
  Sediul importatorului ....................................................
  Sediul distribuitorului, primul loc de depozitare ........................
  Distribuitorul produsului în ţară ........................................
  Cantitatea importată .....................................................
  Scopul importului
  - utilizare în scopuri proprii
  - distribuţie continuă
  - manipulare
  - altele

  Ziua ................. luna ................... anul .....................

  Numele şi adresa solicitantului ..........................................

  La cerere trebuie anexat:
  - descrierea amănunţită a compoziţiei produsului;
  - caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice ale produsului;
  - certificatul de fabricaţie al produsului, semnat şi ştampilat de producător sau copie autentificată a acestuia, tradus în limba română;
  - declaraţia producătorului, în care sunt garantaţi componenţii utilizaţi din punct de vedere calitativ conform prevederilor U.E.;
  - certificatul sanitar veterinar;
  - termenul de valabilitate;
  - prospect de utilizare şi propuneri de utilizare;
  - prevederi pentru ambalare, depozitare;
  - foaie de date pentru autorizarea substanţelor completatoare a nutreţurilor şi aditivilor furajeri;
  - o probă de 1 kg pentru analize, sigilată şi ştampilată de producător.

ANEXA 12
la norme

NORME PENTRU PRINCIPALELE CATEGORII DE TAURINE

               Norme pentru viţei

 ____________________________________________________________________
| Greutate | Spor mediu |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | zilnic   | maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  |  (g/zi)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|   40  |   400  |  0,8 | 1,27 |  -  |  -  |  -  |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   600  |  0,8 | 1,48 |  -  |  -  |  -  |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  |  0,8 | 1,69 |  -  |  -  |  -  |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|   60  |   600  |  1,2 | 1,8  |  -  |  -  |  -  |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  |  1,2 | 2,01 |  -  |  -  |  -  |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  |  1,2 | 2,38 |  -  |  -  |  -  |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|   80  |   600  |  1,7 | 2,14 |  240 |  14 |   8 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  |  1,7 | 2,43 |  283 |  19 |  10 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  |  1,7 | 2,8  |  328 |  23 |  12 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  100  |   600  |  2,3 | 2,48 |  273 |  15 |   9 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  |  2,3 | 2,91 |  320 |  20 |  11 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  |  2,3 | 3,33 |  369 |  24 |  13 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  125  |   600  |   3 | 2,91 |  265 |  16 |  10 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  |   3 | 3,38 |  308 |  21 |  12 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  |   3 | 3,96 |  351 |  25 |  14 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|

        Norme pentru tineretul taurin la îngrăşat

 ____________________________________________________________________
| Greutate | Spor mediu |  SU  | UNC | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | zilnic   | maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  |  (g/zi)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  150  |   600  | 4,43 | 3,35 |  298 |  16 |  10 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  | 4,43 | 3,68 |  338 |  19 |  13 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  | 4,43 |  4 |  378 |  24 |  16 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1200  | 4,43 | 4,34 |  418 |  29 |  18 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  250  |   800  | 6,02 | 5,14 |  420 |  28 |  19 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  | 6,02 | 5,57 |  460 |  33 |  21 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1200  | 6,02 | 6,02 |  498 |  38 |  23 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1400  | 6,02 | 6,51 |  532 |  43 |  25 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  350  |   800  | 7,35 | 6,43 |  492 |  37 |  25 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  | 7,35 | 6,95 |  529 |  42 |  27 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1200  | 7,35 | 7,51 |  561 |  47 |  29 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1400  | 7,35 | 8,12 |  589 |  52 |  31 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  450  |   800  | 8,56 | 7,62 |  563 |  45 |  29 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  | 8,56 | 8,22 |  596 |  49 |  31 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1200  | 8,56 | 8,89 |  621 |  54 |  33 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1400  | 8,56 | 9,62 |  640 |  59 |  35 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  550  |   800  | 9,66 | 8,74 |  639 |  51 |  34 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  | 9,66 | 9,42 |  666 |  56 |  36 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1200  | 9,66 |10,19 |  683 |  61 |  38 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1400  | 9,66 |11,03 |  691 |  66 |  40 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|

      Norme pentru tineretul taurin femel de reproducţie

 ____________________________________________________________________
| Greutate | Spor mediu |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | zilnic   | maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  | (g/zi)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  150  |   400  | 5,19 | 2,86 |  275 |  18 |  10 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   600  | 5,19 | 3,24 |  319 |  22 |  12 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  | 5,19 | 3,84 |  361 |  26 |  14 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  250  |   400  | 7,05 | 4,01 |  358 |  24 |  15 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   600  | 7,05 | 4,55 |  403 |  30 |  17 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  | 7,05 | 5,37 |  442 |  36 |  19 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  350  |   400  | 8,69 | 5,06 |  434 |  28 |  19 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   600  | 8,69 | 5,75 |  474 |  34 |  21 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  | 8,69 | 6,79 |  505 |  40 |  23 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  450  |   400  | 10,03 | 6,06 |  509 |  33 |  22 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   600  | 10,03 | 6,91 |  540 |  38 |  24 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  | 10,03 | 8,16 |  557 |  43 |  26 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|

      Norme pentru tineretul taurin mascul de reproducţie

 ____________________________________________________________________
| Greutate | Spor mediu |  SU  | UNC | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | zilnic   | maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  |  (g/zi)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  150  |   600  | 3,75 | 3,21 |  285 |  18 |  10 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  | 3,75 | 3,67 |  330 |  23 |  13 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  | 3,75 | 4,18 |  370 |  27 |  15 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  250  |   600  |   6 | 4,36 |  363 |  24 |  15 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  |   6 | 4,87 |  407 |  29 |  17 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  |   6 | 5,51 |  450 |  33 |  19 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  350  |   600  | 8,07 | 5,45 |  435 |  30 |  21 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  | 8,07 | 6,08 |  480 |  36 |  24 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  | 8,07 | 6,83 |  520 |  41 |  26 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  450  |   600  | 10,2 | 6,54 |  507 |  38 |  28 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  | 10,2 | 7,29 |  550 |  44 |  31 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  | 10,2 | 8,15 |  585 |  50 |  34 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  550  |   600  | 12,18 | 7,63 |  588 |  46 |  32 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  | 12,18 | 8,61 |  623 |  51 |  34 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  | 12,18 | 9,64 |  640 |  57 |  36 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|

       Norme pentru taurii de reproducţie

 _______________________________________________________
| Greutate |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|________|_______|________|________|________|
|  700  |  10 | 7,23 |  460 |  56 |  42 |
|___________|________|_______|________|________|________|
|  800  | 10,5 | 8,03 |  510 |  65 |  48 |
|___________|________|_______|________|________|________|
|  900  |  11 | 8,72 |  560 |  68 |  52 |
|___________|________|_______|________|________|________|
|  1000  |  12 | 9,4 |  605 |  72 |  56 |
|___________|________|_______|________|________|________|
|  1100  |  13 |10,21 |  650 |  74 |  58 |
|___________|________|_______|________|________|________|
|  1200  |  14 | 10,9 |  695 |  76 |  60 |
|___________|________|_______|________|________|________|
|  1300  |  15 |11,47 |  740 |  78 |  62 |
|___________|________|_______|________|________|________|

     Norme pentru întreţinere - vaci de lapte

 _______________________________________________________
| Greutate |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|________|_______|________|________|________|
|  450  | 10,36 | 4,64 |  225 |  18 |  18 |
|___________|________|_______|________|________|________|
|  500  | 11,26 | 5,08 |  243 |  20 |  20 |
|___________|________|_______|________|________|________|
|  550  | 12,12 | 5,46 |  262 |  22 |  22 |
|___________|________|_______|________|________|________|
|  600  | 12,96 | 5,82 |  279 |  24 |  24 |
|___________|________|_______|________|________|________|
|  650  | 13,77 | 6,18 |  296 |  26 |  26 |
|___________|________|_______|________|________|________|

     Norme pentru 1 kg lapte de vacă

 _____________________________________________
| % grăsime| UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
|     | (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|__________|_______|________|________|________|
|   3  | 0,45 |  50 |   3 |  1,5 |
|__________|_______|________|________|________|
|  3,5  | 0,47 |  50 |  3,1 |  1,6 |
|__________|_______|________|________|________|
|   4  | 0,51 |  50 |  3,2 |  1,7 |
|__________|_______|________|________|________|
|  4,5  | 0,54 |  50 |  3,3 |  1,8 |
|__________|_______|________|________|________|

   Norme pentru vacile în lactaţie (întreţinere + producţie)*

 ____________________________________________________________________
| % grăsime | Producţia |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
|      | de lapte  | maximă |    |    |    |    |
|      | (l/zi)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  3,5  |    5  | 14,2 | 7,83 |  538 |  38 |  29 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   10  | 15,9 |10,27 |  800 |  53 |  38 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   15  | 17,5 |12,59 | 1062 |  69 |  46 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   20  | 18,9 |14,97 | 1325 |  84 |  54 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   25  | 20,4 |17,35 | 1589 |  100 |  62 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   30  |  22 |19,72 | 1850 |  115 |  70 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   35  | 22,5 | 22,1 | 2113 |  131 |  78 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   40  | 23,5 |24,48 | 2375 |  146 |  86 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  4   |    5  | 14,2 |  8 |  538 |  38 |  31 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   10  | 16,2 |10,53 |  800 |  54 |  39 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   15  | 18,1 |13,07 | 1062 |  70 |  47 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   20  | 19,5 |15,59 | 1325 |  86 |  56 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   25  | 21,3 |18,14 | 1589 |  102 |  65 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   30  | 22,6 |20,68 | 1850 |  118 |  73 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   35  | 23,3 |23,21 | 2113 |  134 |  82 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   40  | 23,8 |25,75 | 2375 |  150 |  90 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  4,5  |    5  | 14,2 | 8,15 |  538 |  39 |  31 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   10  | 16,5 |10,85 |  800 |  55 |  40 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   15  | 18,6 |13,54 | 1062 |  72 |  49 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   20  | 20,1 |16,24 | 1325 |  88 |  58 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   25  | 22,1 |18,93 | 1589 |  105 |  67 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   30  | 23,2 |21,62 | 1850 |  121 |  76 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   35  | 24,1 |24,32 | 2113 |  138 |  85 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   40  | 24,1 |27,01 | 2375 |  154 |  94 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
  * Calculate pentru 550 kg greutate corporală, corecţia pentru 100 kg este de 0,8 - 1,5 kg SU, 0,66 UNL, 50 g PDI, 6 g Ca, 5 g P.

         Norme pentru vacile adulte reformate

 ____________________________________________________________________
| Greutate | Spor mediu |  SU  | UNC | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | zilnic   | maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  | (g/zi)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  500  |   600  |  14 | 9,15 |  700 |  45 |  30 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  |  14 |10,37 |  800 |  50 |  32 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  |  14 |11,54 |  890 |  55 |  35 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  600  |   600  |  15 | 9,91 |  770 |  50 |  32 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  |  15 |11,08 |  860 |  54 |  34 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  |  15 |12,36 |  950 |  59 |  36 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  700  |   600  |  17 |10,61 |  820 |  55 |  34 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   800  |  17 |11,89 |  920 |  60 |  36 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |  1000  |  17 |13,06 | 1010 |  65 |  38 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|

       Norme pentru vacile gestante şi pentru juninci

 ___________________________________________________________________
| Greutate  | Luna de |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală  | gestaţie| maximă |    |    |    |    |
|  (kg)   |     | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|_____________|_________|________|_______|________|________|________|
| 450 kg   |  8  |  13 | 6,94 |  436 |  52 |  28 |
| (juninci)  |     |    |    |    |    |    |
|_____________|_________|________|_______|________|________|________|
|       |  9  |  13 | 7,92 |  484 |  57 |  30 |
|_____________|_________|________|_______|________|________|________|
| 500 (vaci  |  8  |  14 | 7,3 |  455 |  52 |  29 |
| şi juninci) |     |    |    |    |    |    |
|_____________|_________|________|_______|________|________|________|
|       |  9  |  14 | 8,28 |  503 |  55 |  31 |
|_____________|_________|________|_______|________|________|________|
| 600     |  8  |  15 | 8,05 |  494 |  55 |  32 |
|_____________|_________|________|_______|________|________|________|
|       |  9  |  15 | 9,03 |  541 |  61 |  34 |
|_____________|_________|________|_______|________|________|________|
| 700     |  8  |  16 | 8,76 |  533 |  59 |  40 |
|_____________|_________|________|_______|________|________|________|
|       |  9  |  16 | 9,74 |  582 |  67 |  42 |
|_____________|_________|________|_______|________|________|________|

      NORME PENTRU PRINCIPALELE CATEGORII DE OVINE

          Norme pentru oi la întreţinere
        (inclusiv primele 3 luni de gestaţie)

 ___________________________________________________________________
| Categoria | Greutate |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
|      | corporală | maximă |    |    |    |    |
|      |  (kg)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
| adulte  |   40  |  1,6 | 0,55 |  58 |   3 |   2 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   50  |  1,8 | 0,66 |  65 |  3,5 |  2,5 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   60  |   2 | 0,75 |  71 |   4 |   3 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   70  |  2,1 | 0,85 |  77 |  4,5 |  3,5 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
| mioare  |   30  |  1,5 | 0,48 |  51 |  2,5 |   2 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   40  |  1,6 | 0,6 |  58 |   3 |  2,5 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|

      Norme pentru oi în ultimele 2 luni de gestaţie

 _________________________________________________________________
| Greutate | Luna de |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | gestaţie| maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  |     | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|_________|________|_______|________|________|________|
|   40  |  4  |  1,1 | 0,79 |  71 |  5,8 |  2,8 |
|___________|_________|________|_______|________|________|________|
|      |  5  |  1,1 | 1,05 |  84 |  7,1 |  3,3 |
|___________|_________|________|_______|________|________|________|
|   50  |  4  | 1,37 | 0,95 |  79 |  7,6 |  3,6 |
|___________|_________|________|_______|________|________|________|
|      |  5  | 1,37 | 1,27 |  96 |  9,2 |  4,2 |
|___________|_________|________|_______|________|________|________|
|   60  |  4  | 1,67 | 1,08 |  87 |   9 |  4,1 |
|___________|_________|________|_______|________|________|________|
|      |  5  | 1,67 | 1,44 |  106 | 10,9 |   5 |
|___________|_________|________|_______|________|________|________|
|   70  |  4  | 1,88 | 1,22 |  97 | 10,3 |  4,7 |
|___________|_________|________|_______|________|________|________|
|      |  5  | 1,88 | 1,62 |  117 | 12,5 |  5,7 |
|___________|_________|________|_______|________|________|________|

  Norme pentru oi în alăptare (întreţinere + producţie)

 _______________________________________________________
| Greutate |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|________|_______|________|________|________|
|   40  |  2,7 | 1,54 |  147 |  9,9 |  4,9 |
|___________|________|_______|________|________|________|
|   50  |  2,9 | 1,64 |  154 | 10,4 |  5,4 |
|___________|________|_______|________|________|________|
|   60  |  3,1 | 1,7 |  160 | 10,9 |  5,9 |
|___________|________|_______|________|________|________|
|   70  |  3,3 | 1,79 |  166 | 11,4 |  6,4 |
|___________|________|_______|________|________|________|
  * La păşune, norma de energie se majorează cu 15%.

      Norme pentru 1 kg lapte de oaie

 _______________________________________________
| luni după | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| înţărcare | (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|____________|_______|________|________|________|
| 1 - 2 luni | 0,68 |  82 |  6,4 |  2,5 |
|____________|_______|________|________|________|
| 3 - 4 luni | 0,79 |  93 |  6,4 |  2,5 |
|____________|_______|________|________|________|

         Norme pentru tineretul ovin mascul

 ____________________________________________________________________
| Greutate | Spor mediu |  SU  | UNC | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | zilnic   | maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  |  (g/zi)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|   20  |   150  |  1,2 | 0,85 |  80 |  4,6 |  1,9 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   250  |  1,2 | 1,12 |  110 |  6,8 |  2,7 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|   30  |   150  |  1,4 | 1,12 |  85 |  5,8 |  2,4 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   250  |  1,4 | 1,42 |  114 |  8,5 |  3,2 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|   40  |   150  | 1,55 | 1,33 |  91 |  7,5 |  3,1 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   250  | 1,55 | 1,76 |  119 | 10,5 |  3,9 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
  * La păşune, norma de energie se majorează cu 15%.

         Norme pentru tineretul ovin femel

 ____________________________________________________________________
| Greutate | Spor mediu |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | zilnic   | maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  |  (g/zi)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|   20  |   100  |  1,2 | 0,64 |  62 |  3,5 |  1,5 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   200  |  1,2 | 0,88 |  88 |  5,7 |  2,3 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|   30  |   100  |  1,4 | 0,9 |  67 |  4,5 |   2 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   200  |  1,4 | 1,25 |  91 |  7,1 |  2,8 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|   40  |   100  | 1,55 | 1,02 |  71 |   6 |  2,7 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      |   200  | 1,55 | 1,42 |  95 |   9 |  3,5 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
  * La păşune, norma de energie se majorează cu 15%.

          Norme pentru berbeci adulţi

 __________________________________________________________________
| Număr de | Greutate |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| monte  | corporală | maximă |    |    |    |    |
|     |  (kg)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|__________|___________|________|_______|________|________|________|
|   0  |   80  | 2,41 | 2,66 |  166 |   8 |   7 |
|__________|___________|________|_______|________|________|________|
|   0  |   90  | 2,51 | 2,77 |  173 |   9 |   8 |
|__________|___________|________|_______|________|________|________|
|   0  |  100  | 2,61 | 2,88 |  180 |  10 |   8 |
|__________|___________|________|_______|________|________|________|
|   7  |   80  | 2,65 | 2,9 |  172 |  10 |   9 |
|__________|___________|________|_______|________|________|________|
|   7  |   90  | 2,75 |  3 |  178 |  11 |  10 |
|__________|___________|________|_______|________|________|________|
|   7  |  100  | 2,85 | 3,12 |  185 |  13 |  10 |
|__________|___________|________|_______|________|________|________|
|  14  |   80  |  2,7 | 3,1 |  178 |  12 |  10 |
|__________|___________|________|_______|________|________|________|
|  14  |   90  | 2,87 | 3,22 |  182 |  14 |  11 |
|__________|___________|________|_______|________|________|________|
|  14  |  100  |   3 | 3,36 |  190 |  16 |  12 |
|__________|___________|________|_______|________|________|________|

        NORME PENTRU PRINCIPALELE CATEGORII DE CAPRINE

        Norme pentru caprine (întreţinere + gestaţie)*

 _______________________________________________________________________
| Greutate | Starea    |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | fiziologică  | maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  |        | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|_______________|________|_______|________|________|________|
|   40  | Primele 3 luni| 1,66 | 0,84 |  38 |   3 |   2 |
|___________|_______________|________|_______|________|________|________|
|      | Luna 4    | 1,66 | 1,18 |  58 |   5 |  2,5 |
|___________|_______________|________|_______|________|________|________|
|      | Luna 5    | 1,66 | 1,53 |  80 |   7 |   3 |
|___________|_______________|________|_______|________|________|________|
|   50  | Primele 3 luni|  1,9 | 0,99 |  45 |  3,5 |  2,5 |
|___________|_______________|________|_______|________|________|________|
|      | Luna 4    |  1,9 | 1,35 |  67 |   6 |  3,1 |
|___________|_______________|________|_______|________|________|________|
|      | Luna 5    |  1,9 | 1,73 |  90 |  8,5 |  3,7 |
|___________|_______________|________|_______|________|________|________|
|   60  | Primele 3 luni|  2,1 | 1,14 |  52 |   4 |   3 |
|___________|_______________|________|_______|________|________|________|
|      | Luna 4    |  2,1 | 1,53 |  75 |   7 |  3,8 |
|___________|_______________|________|_______|________|________|________|
|      | Luna 5    |  2,1 | 1,93 |  100 |  10 |  4,5 |
|___________|_______________|________|_______|________|________|________|
|   70  | Primele 3 luni|  2,2 | 1,29 |  59 |  4,5 |  3,5 |
|___________|_______________|________|_______|________|________|________|
|      | Luna 4    |  2,2 | 1,68 |  82 |   8 |  4,4 |
|___________|_______________|________|_______|________|________|________|
|      | Luna 5    |  2,2 | 2,08 |  107 | 11,5 |  5,3 |
|___________|_______________|________|_______|________|________|________|
  * Calculate pentru 2 iezi; la păşune, norma de energie se majorează cu 5%.

  Norme pentru capre în prima lună de lactaţie (întreţinere + producţie)*

 ___________________________________________________________________
| Greutate | Producţia |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | de lapte | maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  |  (l/zi) | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|   40  |   1  |  3,1 | 1,3  |  93 |  7,5 |   4 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   2  |  3,1 | 1,65 |  133 | 11,5 |   6 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   3  |  3,1 | 2,05 |  174 |  15 |   7 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   4  |  3,1 | 2,45 |  214 |  18 |   8 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   5  |  3,1 | 2,94 |  254 | 20,5 |   9 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|   60  |   1  |  3,4 | 1,64 |  106 |  8,5 |   5 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   2  |  3,4 | 1,96 |  147 | 12,5 |  6,5 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   3  |  3,4 | 2,36 |  187 |  16 |   8 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   4  |  3,4 | 2,76 |  233 |  19 |   9 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   5  |  3,4 | 3,23 |  273 | 21,5 |  10 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
  * La păşune, norma de energie se majorează cu 5%.

  Norme pentru capre, după prima lună de lactaţie (întreţinere + producţie)*

 ___________________________________________________________________
| Greutate | Producţia |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | de lapte | maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  |  (l/zi) | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|   40  |   1  |  3,2 | 1,34 |  93 |  7,5 |   4 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   2  |  3,2 | 1,81 |  133 | 11,5 |   6 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   3  |  3,2 | 2,3 |  174 |  15 |   7 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   4  |  3,2 | 2,79 |  214 |  18 |   8 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   5  |  3,2 | 3,28 |  254 | 20,5 |   9 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|   60  |   1  |  3,7 | 1,55 |  106 |  8,5 |   5 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   2  |  3,7 | 2,13 |  147 | 12,5 |  6,5 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   3  |  3,7 | 2,62 |  187 |  16 |   8 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   4  |  3,7 | 3,1 |  233 |  19 |   9 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
|      |   5  |  3,7 | 3,59 |  273 | 21,5 |  10 |
|___________|___________|________|_______|________|________|________|
  * La păşune, norma de energie se majorează cu 5%.

     Norme pentru tineretul femel caprin

 ____________________________________________________
| Vârsta |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| (luni) | maximă |    |    |    |    |
|    | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|________|________|_______|________|________|________|
|  1  |    | 0,52 |  49 |  3,4 |  1,6 |
|________|________|_______|________|________|________|
|  2  |  0,8 | 0,65 |  65 |  3,5 |  1,6 |
|________|________|_______|________|________|________|
|  3  |  0,9 | 0,73 |  66 |  3,6 |  1,7 |
|________|________|_______|________|________|________|
|  4  |  1,1 | 0,77 |  56 |  3,6 |  1,7 |
|________|________|_______|________|________|________|
|  5  | 1,15 | 0,77 |  57 |  3,7 |  1,8 |
|________|________|_______|________|________|________|
|  6  |  1,2 | 0,82 |  55 |  3,7 |  1,8 |
|________|________|_______|________|________|________|
|  7  |  1,4 | 0,83 |  54 |  3,8 |  1,8 |
|________|________|_______|________|________|________|
|  8  |  1,4 | 0,86 |  53 |  3,8 |  1,8 |
|________|________|_______|________|________|________|

             Norme pentru ţapi

 ____________________________________________________________________
| Greutate | Starea   |  SU  | UNL | PDI  |  Ca  |  P  |
| corporală | fiziologică| maximă |    |    |    |    |
|  (kg)  |      | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|   60  | Întreţinere| 1,33 | 1,01 |  50 |   4 |   3 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      | Montă   | 1,33 | 1,16 |  53 |  4,6 |  3,4 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|   80  | Întreţinere|  1,6 | 1,28 |  62 |   5 |   4 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      | Montă   |  1,6 | 1,47 |  72 |  5,8 |  4,6 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|  100  | Întreţinere| 1,87 | 1,54 |  73 |   6 |   5 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|
|      | Montă   | 1,87 | 1,77 |  84 |  6,9 |  5,7 |
|___________|____________|________|_______|________|________|________|

      NORME PENTRU PRINCIPALELE CATEGORII DE CABALINE

       Norme pentru tineretul cabalin (rase uşoare)

 ___________________________________________________________________
| Vârsta | Spor mediu |  SU  | UNc  | PBDc |  Ca  |  P  |
| (luni) | zilnic   | maximă |    |    |    |    |
|     |  (g/zi)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
| 2 - 6  |   600  |   4 |  4,2 |  530 |  14 |  10 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   800  |   4 | 4,62 |  618 |  16 |  11 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |  1000  |   4 | 5,08 |  705 |  18 |  13 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
| 7 - 12 |   400  |  5,7 | 5,31 |  455 |  21 |  15 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   600  |  5,7 | 5,83 | 537,5 |  23 |  16 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   800  |  5,7 | 6,39 | 620,5 |  25 |  18 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
| 13 - 18 |   200  |   7 | 5,84 |  397 |  28 |  20 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   400  |   7 | 6,31 |  475 |  30 |  21 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   600  |   7 | 6,81 |  555 |  32 |  22 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
| 19 - 24 |   100  |  7,9 | 6,66 |  375 |  33 |  23 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   200  |  7,9 | 6,89 |  413 |  34 |  23 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   300  |  7,9 | 7,12 |  450 |  35 |  24 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
| 25 - 36 |   100  |  8,5 | 6,89 |  405 |  37 |  26 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   200  |  8,5 | 7,12 |  441 |  38 |  26 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   300  |  8,5 | 7,35 |  477 |  39 |  27 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|

       Norme pentru tineretul cabalin (rase grele)

 ___________________________________________________________________
| Vârsta | Spor mediu |  SU  | UNc  | PBDc |  Ca  |  P  |
| (luni) | zilnic   | maximă |    |    |    |    |
|     |  (g/zi)  | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
| 2 - 6  |   600  |  4,2 | 4,31 |  597 |  16 |  12 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   800  |  4,2 | 4,75 |  685 |  18 |  13 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |  1000  |  4,2 | 5,26 |  772 |  20 |  15 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
| 7 - 12 |   400  |  5,9 | 5,515 |  531 |  23 |  17 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   600  |  5,9 | 6,05 | 613,5 |  25 |  18 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   800  |  5,9 | 6,63 | 696,5 |  27 |  20 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
| 13 - 18 |   200  |  7,3 | 6,15 |  478 |  30 |  22 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   400  |  7,3 | 6,68 |  557 |  32 |  23 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   600  |  7,3 | 7,24 |  637 |  34 |  24 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
| 19 - 24 |   100  |  8,2 | 6,68 |  464 |  35 |  25 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   200  |  8,2 | 6,89 |  501 |  36 |  25 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   300  |  8,2 | 7,17 |  539 |  37 |  26 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
| 25 - 36 |   100  |  8,7 | 7,26 |  501 |  39 |  28 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   200  |  8,7 | 7,51 |  538 |  40 |  28 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|
|     |   300  |  8,7 | 7,76 |  575 |  41 |  29 |
|_________|____________|________|________|________|________|________|

        Norme pentru cai de muncă şi de sport

 ________________________________________________________________
|  Specificare  |  SU  |  UNc | PBDc |  Ca  |  P  |
|          | maximă |    |    |    |    |
|          | (kg/zi)| (/zi) | (g/zi) | (g/zi) | (g/zi) |
|___________________|________|________|________|________|________|
| 500 kg      |    |    |    |    |    |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Întreţinere    |   6 |  4,8 |  318 |  25 |  15 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Travaliu uşor   |  7,5 | 6,17 |  400 |  25 |  15 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Travaliu mijlociu |  8,5 | 6,85 |  440 |  26 |  15 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Travaliu greu   |  9,5 | 7,54 |  480 |  28 |  16 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| 600 kg      |    |    |    |    |    |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Întreţinere    |  6,6 | 5,48 |  363 |  30 |  18 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Travaliu uşor   |  8,4 | 7,02 |  455 |  31 |  18 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Travaliu mijlociu |  9,6 | 7,79 |  500 |  32 |  18 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Travaliu greu   | 10,8 | 8,56 |  545 |  34 |  19 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| 700 kg      |    |    |    |    |    |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Întreţinere    |  7,7 | 6,16 |  408 |  35 |  21 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Travaliu uşor   |  9,1 | 7,87 |  510 |  36 |  21 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Travaliu mijlociu | 11,2 | 8,77 |  563 |  37 |  21 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Travaliu greu   | 12,6 | 9,67 |  615 |  40 |  22 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| 800 kg      |    |    |    |    |    |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Întreţinere    |   8 | 6,79 |  450 |  40 |  24 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Travaliu uşor   | 10,4 | 8,76 |  565 |  41 |  24 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Travaliu mijlociu |  12 |  9,7 |  620 |  42 |  24 |
|___________________|________|________|________|________|________|
| Travaliu greu   | 13,6 | 10,64 |  675 |  46 |  25 |
|___________________|________|________|________|________|________|

     Norme pentru iepe gestante (ultimele 4 luni)

 ________________________________________________________________
| Specificare  | Greutate vie | 500 | 600 | 700 | 800 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
| Luna a VIII-a | SU max (kg/zi)| 7,2 |  8 | 8,6 |  9 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | UNc (/zi)   | 5,33 | 6,09 | 6,84 | 7,55 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | PBDc (g/zi)  | 410 | 470 | 530 | 580 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | Ca (g/zi)   |  35 |  42 |  49 |  56 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | P (g/zi)   |  24 |  28 |  32 |  37 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
| Lunile IX şi X | SU max (kg/zi)|  7 | 7,8 | 8,4 | 8,8 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | UNc (/zi)   | 5,69 | 6,46 | 7,22 | 7,99 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | PBDc (g/zi)  | 470 | 530 | 600 | 660 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | Ca (g/zi)   |  38 |  45 |  52 |  59 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | P (g/zi)   |  26 |  30 |  34 |  39 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
| Luna a XI-a  | SU max (kg/zi)| 6,8 | 7,6 | 8,2 | 8,6 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | UNc (/zi)   | 5,98 | 6,85 | 7,67 | 8,46 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | PBDc (g/zi)  | 520 | 590 | 670 | 740 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | Ca (g/zi)   |  42 |  49 |  56 |  63 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | P (g/zi)   |  29 |  33 |  37 |  42 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|

          Norme pentru iepe în lactaţie

 ________________________________________________________________
| Specificare  | Greutate vie | 500 | 600 | 700 | 800 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
| Luna I-a    | SU max (kg/zi)|  10 | 11,5 |  13 | 14,1 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | UNc (/zi)   | 9,47 |10,82 |12,16 |13,42 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | PBDc (g/zi)  | 1060 | 1210 | 1360 | 1500 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | Ca (g/zi)   |  50 |  58 |  66 |  75 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | P (g/zi)   |  38 |  44 |  50 |  57 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
| Luna a III-a  | SU max (kg/zi)|  11 | 12,6 |  14 | 15,2 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | UNc (/zi)   |10,05 |11,49 | 12,9 |14,23 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | PBDc (g/zi)  | 1110 | 1270 | 1430 | 1570 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | Ca (g/zi)   |  53 |  61 |  69 |  78 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | P (g/zi)   |  40 |  46 |  52 |  59 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
| Luna a V-a   | SU max (kg/zi)| 11,5 |  13 | 14,5 | 15,6 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | UNc (/zi)   | 8,44 | 9,64 |10,83 |11,95 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | PBDc (g/zi)  | 830 | 940 | 1060 | 1170 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | Ca (g/zi)   |  47 |  55 |  64 |  73 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|
|        | P (g/zi)   |  32 |  37 |  42 |  48 |
|________________|_______________|_______|_______|_______|_______|

        NORME PENTRU NUTRII (PE ANIMAL/ZI)

 ______________________________________________________________________________
| Categoria | Vârsta |Greut.| EN | PB | Ca | P | NaCl| Vit. | Vit.| Vit.|
|       |    |corp. |   |  |   |   |   | A  | D | E |
|       | (luni) |(Kg). |(Kcal)| (g)| (g) | (g) | (g) | (UI) | (UI)| (mg)|
|_____________|________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| Femele în  | 6 - 9 |  4 | 440 | 28 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1600 | 320 | 32 |
| pregătire  |________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| montă    | 12 - 48|  6 | 550 | 48 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1600 | 320 | 32 |
|_____________|________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| Nutrii în  | 8 - 11| 4 - 5| 500 | 33 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1750 | 350 | 35 |
| gestaţie  |________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| perioada I | 16 - 48| 6 - 7| 598 | 39 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1750 | 350 | 35 |
|_____________|________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| Nutrii în  | 11 - 12| 5 - 6| 598 | 43 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 3000 | 600 | 60 |
| gestaţie  |________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| perioada II | 18 - 48| 6 - 7| 579 | 43 | 2,0 | 1,3 | 1,2 | 3000 | 600 | 60 |
|_____________|________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| Nutrii în  | 12 - 14| 5 - 6| 550 | 38 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 2000 | 400 | 40 |
| alăptare  |    |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| primipare  |    |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|_____________|________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| Nutrii în  | 20 - 48| 6 - 7| 598 | 34 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 2000 | 400 | 40 |
| alăptare  |    |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| adulte   |    |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|_____________|________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| Supliment pentru pui:                            |
|______________________________________________________________________________|
| decada 1  |  -  | 0,3 |  55 | 4 | 0,3 | 0,2 |0,10 | 300 | 60 |  6 |
|_____________|________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| decada 2  |  -  | 0,5 | 100 | 8 | 0,3 | 0,2 |0,15 | 500 | 100 | 10 |
|_____________|________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| decada 3  |  -  | 0,7 | 130 | 9 | 0,4 | 0,3 |0,20 | 650 | 130 | 13 |
|_____________|________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| decada 4  |  -  | 0,9 | 160 | 11 | 0,5 |0,35 |0,25 | 750 | 150 | 15 |
|_____________|________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| decada 5  |  -  | 1,1 | 179 | 12 | 0,6 | 0,4 |0,30 | 850 | 170 | 17 |
|_____________|________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| decada 6  |  -  | 1,3 |  - | - | 0,7 |0,45 |0,35 | 950 | 190 | 19 |
|_____________|________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
| Tineret   | 2 - 3 | 1,8 | 230 | 15 |0,75 | 0,5 |0,40 | 1000 | 200 | 20 |
| înţărcat  |________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
|       | 3 - 4 | 2,0 | 275 | 18 |0,90 | 0,6 |0,50 | 1100 | 220 | 22 |
|       |________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
|       | 4 - 5 | 2,6 | 330 | 21 |1,00 |1,65 | - | 1200 | 240 | 24 |
|       |________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
|       | 5 - 6 | 3,2 | 390 | 24 |1,00 |0,75 | - | 1400 | 380 | 28 |
|       |________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|
|       | 6 - 8 | 4,0 | 550 | 34 | 1,7 | 1,2 | - | 2000 | 400 | 40 |
|_____________|________|______|______|____|_____|_____|_____|______|_____|_____|

            NORME PENTRU NURCI ŞI VULPI

 ______________________________________________________________________________
| Perioada | Greutate | Energie  | Grăsimi   | Glucide   | Proteine  |
|      | corporală | metaboli- | digestibile | digestibile | digestibile |
|      |      | zabilă  |       |       |       |
|      |      | (KJ/zi)  |  (g/zi)  |  (g/zi)  |  (g/zi)  |
|      |___________|___________|_____________|_____________|_____________|
|      | M | F | M | F |  M |  F |  M |  F |  M |  F |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
|                 NURCI ADULTE                 |
|______________________________________________________________________________|
| dec. -   | 1800| 1000| 1170| 880| 7,8 -| 5,9 -|10,3 -| 7,8 -| 24,5 | 18,5 |
| fătare   |   |   |   |   |12,5 | 9,4 |20,6 |15,5 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| fătare -  | 1500| 900| 1090| 840|10,2 -| 9,4 -| 4,9 -| 7,9 -| 22,5 | 17,5 |
| 15 iulie  |   |   |   |   |14,5 |11,2 | 9,9 | 9,9 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| 15 iulie - | 1500| 850| 1050| 820| 8,4 -| 6,6 -| 7,2 -| 7,2 -| 19,5 | 15,5 |
| 15 sept.  |   |   |   |   |12,6 | 9,9 |14,5 |14,8 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| 15 sept. - | 1850| 1100| 1300| 950|10,4 -| 7,6 -|11,2 -|11,2 -| 24,0 | 17,0 |
| dec.    |   |   |   |   |15,6 |11,7 |16,8 |16,8 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
|                 NURCI TINERET                |
|______________________________________________________________________________|
| 1 - 15   |               290*)               |
| iunie   |                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| 15 - 30  |               670*)               |
| iunie   |                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
| 1 - 15   | 550| 450| 1000| 750| 4,0 -| 3,0 -|11,8 -| 8,8 -| 20,0 | 14,5 |
| iulie   |   |   |   |   | 6,4 | 4,8 |20,5 |15,5 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| 16 - 31  | 710| 540| 1700| 960| 5,3 -| 3,9 -|15,3 -|11,3 -| 24,5 | 18,2 |
| iulie   |   |   |   |   | 8,4 | 6,2 |26,8 |19,8 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| 1 - 15   | 950| 650| 1510| 1090| 6,1 -| 4,4 -|17,8 -|12,8 -| 28,7 | 20,7 |
| august   |   |   |   |   | 9,7 | 7,0 |31,1 |22,5 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| 16 - 31  | 1000| 730| 1550| 1130| 6,7 -| 4,7 -|27,4 -|20,0 -| 26,3 | 20,3 |
| august   |   |   |   |   |10,7 | 7,5 |36,5 |26,6 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| septembrie | 1400| 850| 1590| 1170| 7,0 -| 5,2 -|31,2 -|20,6 -| 25,4 | 18,7 |
|      |   |   |   |   |11,9 | 8,3 |37,4 |27,5 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| octombrie | 1710| 940| 1590| 1170| 7,1 -| 5,2 -|31,2 -|20,6 -| 24,9 | 17,9 |
|      |   |   |   |   |11,4 | 8,3 |37,4 |27,5 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| noiembrie | 1760| 1030| 1380| 960| 6,5 -| 6,2 -|24,3 -|16,9 -| 21,0 | 14,6 |
|      |   |   |   |   |10,4 |10,0 |32,5 |22,6 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| *) Se suplimentează femelele în lactaţie cu 40 - 80 KJ EM/pui/zi în primele |
|  două săptămâni şi cu 130 - 210 KJ EM/pui/zi în săptămânile 3 şi 4     |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|               NORME PENTRU VULPI               |
|                                       |
|                 VULPI ADULTE                 |
|______________________________________________________________________________|
| Decembrie | 6,7 | 5,5 | 2340| 2050| 9,6 -| 8,4 -|31,3 -|36,2 -| 55,0 | 44,9 |
|      |   |   |   |   |14,4 | 12,6 |55,1 |48,2 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| Ianuarie  | 6,7 | 5,5 | 2180| 1970| 9,0 -| 8,1 -|38,5 -|34,8 -| 52,0 | 43,4 |
|      |   |   |   |   |13,4 |12,1 |51,3 |46,4 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| Februarie | 6,5 | 5,4 | 1930| 1800| 7,2 -| 6,6 -|34,0 -|31,8 -| 45,0 | 43,2 |
|      |   |   |   |   |10,8 | 9,9 |45,5 |32,4 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| Martie   | 6,0 | 5,2 | 1800| 1670| 6,4 -| 5,9 -|32,0 -|29,5 -| 44,5 | 37,8 |
|      |   |   |   |   | 9,6 | 8,8 |42,5 |39,3 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| Aprilie  | 5,7 | 5,0 | 1880| 1760| 7,0 -| 6,2 -|33,0 -|31,1 -| 50,0 | 40,6 |
|      |   |   |   |   |10,5 | 9,4 |44,5 |41,4 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| Mai    | 5,5 | 4,8 | 2130| 1970|12,6 -|10,9 -|25,0 -|23,2 -| 51,5 | 50,0 |
|      |   |   |   |   |18,9 |15,8 |31,3 |29,0 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| Iunie   | 5,4 | 4,6 | 2300| 2130|14,1 -|11,3 -|27,0 -|25,1 -| 54,0 | 53,8 |
|      |   |   |   |   |21,1 |17,0 |33,8 |31,3 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| Iulie   | 5,5 | 4,6 | 2390| 2180|12,3 -|10,3 -|42,2 -|38,5 -| 57,5 | 44,3 |
|      |   |   |   |   |19,7 |16,5 |56,2 |51,3 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| August   | 5,6 | 4,7 | 2510| 2160|10,3 -| 8,8 -|44,3 -|40,0 -| 60,0 | 50,8 |
|      |   |   |   |   |15,5 |13,2 |59,1 |53,2 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| Septembrie | 5,8 | 4,8 | 2680| 2300|11,0 -| 9,2 -|47,3 -|40,1 -| 63,5 | 51,0 |
|      |   |   |   |   |16,5 |13,9 |63,1 |51,1 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| Octombrie | 6,2 | 5,1 | 2760| 2430|11,4 -|10,0 -|48,7 -|43,6 -| 65,0 | 53,0 |
|      |   |   |   |   |17,0 |15,0 |65,0 |57,2 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
| Noiembrie | 6,5 | 5,4 | 2640| 2340|10,9 -| 9,6 -|46,6 -|41,3 -| 64,0 | 53,0 |
|      |   |   |   |   |16,3 |14,4 | 6,1 |55,0 |   |   |
|____________|_____|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|
|                                       |
|                 VULPI TINERET                |
|______________________________________________________________________________|
| 2 - 3 luni |  1,80  |  1880  | 9,0 - 13,5 | 22,1 - 27,7 |    3,6  |
|____________|___________|___________|_____________|_____________|_____________|
| 3 - 4 luni |  3,00  |  2470  | 10,8 - 17,2 | 29,1 - 50,1 |   42,0  |
|____________|___________|___________|_____________|_____________|_____________|
| 4 - 5 luni |  4,10  |  2630  | 11,4 - 18,2 | 30,9 - 54,2 |   40,5  |
|____________|___________|___________|_____________|_____________|_____________|
| 5 - 6 luni |  5,00  |  2760  | 12,0 - 19,2 | 48,7 - 64,9 |   42,0  |
|____________|___________|___________|_____________|_____________|_____________|
| 6 - 7 luni |  5,75  |  2340  | 10,2 - 16,3 | 41,3 - 55,1 |   36,5  |
|____________|___________|___________|_____________|_____________|_____________|
| 7 - 8 luni |  6,00  |  2050  | 8,9 - 14,3 | 36,2 - 48,2 |   32,0  |
|____________|___________|___________|_____________|_____________|_____________|

              NORME PENTRU IEPURI

 ______________________________________________________________________________
| Raportat la hrana cu |  UM  |Tineret în| Femele în | Femele  | Adulţi la |
| 89% substanţă uscată |    |creştere | alăptare | gestante | întreţinere|
|______________________|________|__________|___________|__________|____________|
| Energie digestibilă |kcal/kg |  2500  |  2600  |  2500  |   2200  |
| Lipide        |  %  |   3  |    3  |   3  |    3  |
|______________________|________|__________|___________|__________|____________|
| Celuloză brută    |  %  |   14  |   12  |   14  |    15  |
|______________________|________|__________|___________|__________|____________|
| Proteină brută    |  %  |   16  |   18  |   16  |    13  |
|______________________|________|__________|___________|__________|____________|
| Aminoacizi      |    |     |      |     |      |
| Lizină        |  %  |  0,65  |  0,75  |   -  |    -  |
| Metionină + cistină |  %  |  0,60  |  0,60  |   -  |    -  |
| Triptofan      |  %  |  0,13  |  0,22  |   -  |    -  |
| Treonină       |  %  |  0,55  |  0,70  |   -  |    -  |
| Leucină       |  %  |  1,05  |  1,25  |   -  |    -  |
|______________________|________|__________|___________|__________|____________|
| Minerale       |    |     |      |     |      |
| Calciu        |  %  |  0,40  |  1,10  |  0,80  |   0,40  |
| Fosfor        |  %  |  0,30  |  0,80  |  0,50  |   0,30  |
| Sodiu        |  %  |  0,30  |  0,30  |  0,30  |    -  |
| Potasiu       |  %  |  0,60  |  0,90  |  0,90  |    -  |
| Clor         |  %  |  0,30  |  0,30  |  0,30  |    -  |
| Magneziu       |  %  |  0,03  |  0,04  |  0,04  |    -  |
|______________________|________|__________|___________|__________|____________|
| Fier         |  ppm |   50  |   100  |   50  |    50  |
| Cupru        |  ppm |   5  |    5  |   -  |    -  |
| Zinc         |  ppm |   50  |   70  |   70  |    -  |
| Mangan        |  ppm |  8,5  |   2,5  |  2,5  |   2,5  |
| Cobalt        |  ppm |  0,1  |   0,1  |   -  |    -  |
| Iod         |  ppm |  0,2  |   0,2  |  0,2  |   0,2  |
|______________________|________|__________|___________|__________|____________|
| Vitamine       |    |     |      |     |      |
| Vitamina A      | UI/kg |  6000  |  12000  | 12000  |   6000  |
| Vitamina D      | UI/kg |  900  |   900  |  900  |   900  |
| Vitamina E      |  ppm |   50  |   50  |   50  |    50  |
| Vitamina K      |  ppm |   0  |    2  |   2  |    0  |
|______________________|________|__________|___________|__________|____________|
| Vitamina B1     |  ppm |   2  |    -  |   0  |    0  |
| Vitamina B2     |  ppm |   6  |    -  |   0  |    0  |
| Vitamina B6     |  ppm |   2  |    -  |   0  |    0  |
| Vitamina B12     |  ppm |  0,01  |    0  |   0  |    0  |
| Acid pantotenic   |  ppm |   20  |    -  |   0  |    0  |
| Niacină       |  ppm |   50  |    -  |   -  |    -  |
| Biotină       |  ppm |  0,2  |    -  |   -  |    -  |
| Acid folic      |  ppm |   5  |    -  |   0  |    0  |
|______________________|________|__________|___________|__________|____________|

               NECESARUL DE PROTEINĂ
     (procent din total raţie/greutate, pentru o creştere rapidă)
            pentru diferite specii de peşti

 __________________________________________________________________________
|  SPECIA  | ALEVINI - PUIET | PUIET - SUBADULŢI | ADULŢI ŞI REPRODUCŢIE |
|      |    (%)    |    (%)    |     (%)     |
|____________|_________________|___________________|_______________________|
| PĂSTRĂV  |    50    |   35 - 40   |    32 - 34    |
|____________|_________________|___________________|_______________________|
| Crap comun |   43 - 47   |   37 - 42   |    28 - 32    |
|____________|_________________|___________________|_______________________|

Necesarul de energie pentru peşti este în funcţie de: specie, mărime, vârstă, sex, stagiu de reproducţie, temperatura apei, calitatea apei, expunerea la lumină, activitate.
Peştii folosesc ca sursă de energie proteina şi grăsimile preferenţial comparativ cu animalele cu sânge cald care utilizează glucidele.

ANEXA 13
la norme

 
  Valoarea nutritivă medie a principalelor nutreţuri folosite în hrana rumegătoarelor
              (pe kg substanţă uscată)

 ______________________________________________________________________________
|     Nutreţuri      | SU | UNL | UNC | PBD | PDIN| PDIE| Ca | P |
|               | (g) |   |   | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Nutreţuri verzi       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Golomăţ, început de înspicare| 188 |1,03 |1,02 | 101 | 87 | 80 | 4,3 | 3,2 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Golomăţ, sfârşit de înspicare| 263 |0,93 |0,89 | 95 | 81 | 81 |  3 |  3 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Golomăţ, înflorire      | 280 |0,89 |0,85 | 84 | 59 | 73 | 3,2 | 2,1 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lucernă, îmbobocire     | 180 |0,93 |0,88 | 149 | 133 | 90 | 20 | 2,8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lucernă, început de înflorire| 212 |0,82 |0,75 | 142 | 126 | 108 |20,3 | 2,8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lucernă, sfârşit de înflorire| 234 |0,76 |0,68 | 131 | 101 | 94 |15,8 | 2,6 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Orz, început de înspicare  | 175 |1,04 |1,03 | 86 | 85 | 83 | 5,1 |  4 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Orz, înflorire        | 220 |0,88 |0,84 | 64 | 57 | 72 | 4,1 | 3,2 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Ovăz, început de înspicare  | 170 | 1,1 |1,11 | 80 | 64 | 79 | 4,7 | 3,5 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Ovăz, înflorire       | 205 |0,91 |0,86 | 60 | 55 | 73 | 3,9 | 2,9 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Păiuş de livadă, început de | 188 |1,07 |1,07 | 96 | 86 | 83 |  8 | 3,7 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Păiuş de livadă, sfârşit de | 221 |0,98 |0,89 | 82 | 72 | 78 |  5 | 2,7 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Păiuş de livadă, înflorire  | 290 |0,88 |0,76 | 75 | 59 | 77 | 5,2 | 2,8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Pajişti calitate bună,    | 158 |1,15 |1,17 | 96 | 109 | 88 | 7,6 | 4,4 |
| înainte de înspicare     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Pajişti calitate bună,    | 167 |1,06 |1,05 | 85 | 80 | 80 |  6 | 3,6 |
| început de înspicare     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Pajişti calitate bună,    | 200 |0,83 |0,77 | 71 | 62 | 79 | 6,5 |  3 |
| înflorire          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Pajişti calitate medie,   | 158 |1,03 |1,02 | 96 | 102 | 83 | 7,6 | 4,4 |
| înainte de înspicare     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Pajişti calitate medie,   | 167 |0,97 |0,94 | 85 | 81 | 77 | 6,6 | 3,6 |
| început de înspicare     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Pajişti calitate medie,   | 200 |0,77 |0,69 | 71 | 62 | 76 |  6 |  3 |
| înflorire          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Porumb, înflorire      | 175 |0,98 |0,96 | 65 | 62 | 74 | 5,1 | 2,3 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Porumb, boabe în lapte    | 200 |0,98 |0,96 | 56 | 50 | 71 | 4,0 | 2,5 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Porumb, boabe în lapte ceară | 250 |1,02 | 1,0 | 41 | 49 | 73 | 4,8 | 2,8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras englezesc, început  | 185 |1,05 |1,05 | 88 | 83 | 81 | 5,9 | 3,2 |
| de înspicare         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras englezesc, sfârşit  | 202 |0,97 |0,94 | 80 | 74 | 76 | 5,9 | 3,5 |
| de înspicare         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras englezesc, înflorire | 250 |0,84 |0,78 | 73 | 56 | 77 | 5,6 | 2,8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras italian, început de | 178 |1,05 |1,03 | 88 | 90 | 83 | 5,7 | 3,4 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras italian, sfârşit de | 210 |0,98 |0,95 | 82 | 77 | 79 | 5,7 | 3,3 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras italian, înflorire  | 251 |0,85 | 0,8 | 72 | 54 | 70 | 4,8 | 2,8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Secară, început de înspicare | 190 |1,04 |1,03 | 76 | 85 | 80 | 4,7 | 3,7 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Secară, înflorire      | 222 | 0,9 | 0,9 | 65 | 67 | 75 | 3,6 | 3,2 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Timoftică, început de    | 200 |1,01 |0,98 | 64 | 70 | 76 | 4,5 |  3 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Timoftică, sfârşit de    | 260 |0,93 |0,89 | 62 | 66 | 77 |  5 | 3,1 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Timoftică, înflorire     | 265 |0,80 |0,72 | 58 | 57 | 66 | 3,8 | 1,9 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi alb, îmbobocire    | 130 |1,13 |1,14 | 154 | 161 | 95 |22,3 | 3,8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi alb, început de    | 185 |0,97 |0,94 | 149 | 134 | 91 |16,2 | 3,2 |
| înflorire          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi alb, sfârşit de    | 205 |0,76 |0,68 | 133 | 118 | 109 |14,6 | 0,5 |
| înflorire          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi roşu, îmbobocire   | 151 | 1,0 |0,97 | 139 | 122 | 89 |16,6 | 2,6 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi roşu, început de   | 183 |0,95 |0,91 | 133 | 115 | 87 | 18 | 3,3 |
| înflorire          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi roşu, sfârşit de   | 225 |0,85 |0,79 | 124 | 90 | 93 |15,1 | 2,2 |
| înflorire          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Nutreţuri însilozate (fără conservanţi, pălire moderată)           |
|______________________________________________________________________________|
| Golomăţ, început de înspicare| 300 |0,98 |0,95 | 87 | 79 | 63 | 4,6 |  4 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Golomăţ, sfârşit de înspicare| 300 |0,89 |0,84 | 74 | 53 | 56 | 4,3 | 2,9 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lucernă, început de înflorire| 350 | 0,9 |0,84 | 121 | 106 | 59 |16,9 | 3,1 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lucernă, în plină înflorire | 350 |0,82 |0,74 | 112 | 96 | 55 |19,7 | 2,9 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Orz, boabe în lapte     | 300 |0,82 |0,75 | 61 | 73 | 51 | 2,6 | 1,9 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Ovăz, boabe în lapte     | 300 |0,76 |0,67 | 58 | 52 | 52 | 3,2 | 2,8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Păiuş de livadă, început de | 300 |1,03 |1,01 | 84 | 79 | 66 | 6,6 | 4,3 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Păiuş de livadă, sfârşit de | 300 |0,91 |0,86 | 71 | 53 | 56 |  6 | 3,4 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Porumb, boabe în lapte ceară | 350 |1,04 |1,02 | 40 | 47 | 57 | 3,7 | 2,6 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras englezesc, început  | 300 |1,07 |1,06 | 86 | 80 | 67 | 6,9 | 4,3 |
| de înspicare         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras englezesc, sfârşit  | 300 |0,92 |0,88 | 74 | 75 | 61 | 6,3 | 3,4 |
| de înspicare         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras italian, început de | 300 |1,09 | 1,1 | 77 | 76 | 65 | 6,9 |  4 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras italian, sfârşit de | 300 |0,93 | 0,9 | 74 | 74 | 59 | 6,3 | 3,4 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Secară, sfârşit de înspicare | 300 |0,89 |0,73 | 62 | 73 | 51 | 3,6 | 3,1 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Timoftică, început de    | 300 |  1 |0,97 | 60 | 70 | 63 | 5,7 |  4 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Timoftică, sfârşit de    | 300 |0,90 |0,85 | 56 | 62 | 57 | 5,4 | 3,4 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi alb, început de    | 350 |1,01 |0,99 | 132 | 121 | 67 |18,3 |  4 |
| înflorire          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi roşu, început de   | 350 |0,91 |0,87 | 120 | 89 | 59 |18,3 | 2,9 |
| înflorire          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi roşu, în plină    | 350 |0,84 |0,79 | 114 | 79 | 55 |17,4 | 2,6 |
| înflorire          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Fânuri            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Golomăţ, început de înspicare| 850 |0,87 |0,82 | 85 | 82 | 82 | 3,6 | 2,6 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Golomăţ, sfârşit de înspicare| 850 |0,79 |0,73 | 78 | 64 | 76 | 3,8 | 2,8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lucernă, început de     | 850 |0,76 |0,68 | 106 | 107 | 68 |14,9 | 2,9 |
| înflorire, calitate bună   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lucernă, sfârşit de     | 850 |0,67 |0,58 | 100 | 91 | 60 |16,1 | 2,2 |
| înflorire, calitate bună   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lucernă, început de     | 850 |0,67 |0,58 | 105 | 94 | 61 |13,9 | 1,3 |
| înflorire, calitate medie  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lucernă, sfârşit de     | 850 |0,65 |0,55 | 98 | 85 | 58 |14,1 |  2 |
| înflorire, calitate medie  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Păiuş de livadă, început de | 850 |0,94 |0,91 | 72 | 78 | 84 |  6 | 3,5 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Păiuş de livadă, sfârşit de | 850 |0,84 |0,78 | 64 | 61 | 73 | 5,3 | 3,3 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Pajişti calitate bună,    | 850 | 0,8 |0,74 | 80 | 62 | 70 |  6 | 3,1 |
| început de înspicare     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Pajişti calitate medie,   | 850 |0,77 | 0,7 | 74 | 56 | 67 | 6,5 | 2,5 |
| început de înspicare     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras englezesc, început  | 850 |0,93 |0,89 | 75 | 87 | 87 | 6,4 | 3,4 |
| de înspicare         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras englezesc, sfârşit  | 850 |0,86 |0,81 | 69 | 62 | 76 | 5,4 |  3 |
| de înspicare         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras italian, început de | 850 |0,91 |0,91 | 63 | 67 | 78 | 5,3 | 2,8 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras italian, sfârşit de | 850 |0,84 |0,79 | 58 | 59 | 74 | 5,9 | 3,1 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Timoftică, început de    | 850 |0,84 |0,78 | 60 | 65 | 75 | 4,4 | 2,9 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Timoftică, sfârşit de    | 850 |0,76 |0,68 | 55 | 54 | 68 |  4 | 1,9 |
| înspicare          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi alb, început de    | 850 |0,89 |0,84 | 117 | 109 | 74 |15,1 | 3,5 |
| înflorire          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi roşu, început de   | 850 |0,85 |0,79 | 115 | 90 | 70 |16,5 | 2,4 |
| înflorire, calitate bună   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi roşu, în plină    | 850 |0,78 | 0,7 | 97 | 79 | 64 |15,9 | 2,2 |
| înflorire, calitate bună   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi roşu, început de   | 850 | 0,8 |0,73 | 109 | 70 | 63 |15,6 | 2,2 |
| înflorire, calitate medie  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi roşu, în plină    | 850 |0,71 |0,63 | 92 | 67 | 59 |13,9 |  2 |
| înflorire, calitate medie  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Grosiere           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Coceni porumb        | 755 | 0,7 |0,62 | 16 | 40 | 57 | 8,1 |  3 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Paie grâu          | 875 |0,53 |0,42 |  8 | 22 | 43 | 2,4 | 1,8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Paie orz           | 875 |0,58 | 0,5 | 11 | 23 | 46 | 3,3 | 0,9 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Paie ovăz          | 875 |0,63 |0,53 |  8 | 24 | 49 | 2,7 |  1 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Vreji mazăre         | 860 | 0,6 | 0,5 | 62 | 60 | 59 | 14 | 1,9 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Vreji măzăriche       | 860 |0,61 | 0,5 | 65 | 65 | 61 |14,3 | 2,4 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Rădăcinoase, tuberculifere  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| şi subproduse ale lor    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Sfeclă furajeră proaspătă  | 140 | 1,3 |1,38 | 50 | 34 | 67 |  5 | 2,1 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Tăiţei de sfeclă, proaspeţi | 150 |1,18 |1,21 | 60 | 65 | 80 | 9,1 |  1 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Tăiţei de sfeclă, uscaţi   | 846 |1,24 | 1,3 | 61 | 66 | 82 | 9,4 |  1 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Borhot de cartofi      | 150 | 0,8 |0,73 | 174 | 137 | 63 |  3 |  8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Cartofi cruzi        | 231 |1,18 | 1,2 | 48 | 48 | 78 | 0,7 | 2,7 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|               |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Concentrate şi subproduse  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ale lor           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Borhot de grâu        | 934 |0,84 |0,74 | 254 | 202 | 62 | 1,2 | 6,2 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Borhot de orz        | 900 |1,03 |0,99 | 203 | 174 | 126 | 2,2 |  5 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Borhot de porumb       | 920 |1,18 |1,16 | 252 | 202 | 146 |  1 | 4,2 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Drojdie de bere, deshidratată| 917 |1,23 |1,25 | 401 | 350 | 234 | 1,5 |14,4 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Grâu             | 881 |1,41 |1,49 | 107 | 83 | 89 | 0,7 |  4 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lapte de vacă integral    | 125 |1,86 |1,98 | 250 | 201 | 166 | 9,6 | 7,2 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lupin alb dulce       | 885 |1,47 |1,52 | 406 | 222 | 105 | 2,3 | 6,8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Mazăre            | 872 |1,33 |1,38 | 220 | 156 | 100 | 1,3 | 4,5 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Măzăriche          | 868 |1,39 |1,45 | 234 | 188 | 109 | 1,5 | 4,8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Orz             | 868 |1,22 |1,25 | 85 | 73 | 81 | 0,8 | 4,3 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Ovăz             | 874 |1,14 |1,14 | 93 | 77 | 68 | 1,3 | 4,1 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Porumb            | 873 |1,43 |1,52 | 73 | 96 | 116 | 0,3 | 2,9 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Rapiţă            | 922 |1,71 |1,74 | 168 | 174 | 89 | 4,2 | 7,3 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Secară            | 875 |1,38 |1,46 | 93 | 76 | 86 | 0,7 | 3,8 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Soia boabe          | 894 |1,59 |1,63 | 330 | 250 | 133 | 2,6 | 6,5 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Şrot de floarea soarelui   | 887 |0,87 |0,79 | 340 | 247 | 103 | 4,5 |11,2 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Şrot de rapiţă        | 886 |1,04 |  1 | 332 | 248 | 111 | 7,1 |11,2 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Şrot de soia         | 890 |1,36 | 1,4 | 446 | 307 | 174 | 3,6 | 7,5 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Tărâţe de grâu        | 878 |0,71 |0,62 | 111 | 91 | 61 | 1,9 | 8,9 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Tărâţe de orez        | 895 |1,04 |  1 | 82 | 96 | 88 | 0,6 | 8,2 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Turte de floarea-soarelui  | 915 |0,79 |0,68 | 285 | 258 | 77 | 2,4 | 6,4 |
|______________________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

  
 Valoarea nutritivă medie a principalelor nutreţuri folosite în hrana cabalinelor
            (pe kg substanţă uscată)

 ___________________________________________________________________
|       Nutreţuri       | SU | UNc | PBDc| Ca | P |
|                   | (g) |   | (g)| (g) | (g) |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Nutreţuri verzi           |   |   |   |   |   |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras englezesc, înainte     | 170 |1,05 | 108 | 6,2 | 4,2 |
| de înspicare            |   |   |   |   |   |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Raigras englezesc, înspicare    | 185 | 0,8 | 80 |  6 | 3,4 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lucernă, îmbobocire         | 180 |0,81 | 145 | 20 |  3 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lucernă, început de înflorire    | 212 |0,74 | 130 |20,1 | 2,7 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi roşu, îmbobocire       | 151 |0,94 | 126 |16,5 | 2,9 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi roşu, început înflorire   | 183 |0,85 | 116 |17,9 | 3,3 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi alb, început înflorire    | 185 |0,83 | 143 |16,7 | 3,6 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Ovăz, început înspicare       | 170 |0,92 | 49 | 4,5 | 3,5 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Orz, început înspicare       | 175 |0,88 | 79 |  5 | 3,8 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Secară, început înspicare      | 190 |0,92 | 66 | 4,5 | 3,6 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Porumb, boabe în lapte       | 200 |0,86 | 31 |  4 | 2,3 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|                   |   |   |   |   |   |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Silozuri              |   |   |   |   |   |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Pajişti naturale, la înspicare   | 300 |0,86 | 61 | 5,8 |  4 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Graminee perene, la înspicare    | 300 |0,81 | 54 | 6,1 |  4 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Secară, la înspicare        | 300 |0,82 | 51 | 4,1 | 3,3 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Porumb, boabe în lapte-ceară    | 350 |0,97 | 20 | 3,9 | 2,3 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|                   |   |   |   |   |   |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Fânuri               |   |   |   |   |   |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Pajişti calitate bună, la înspicare | 850 |0,71 | 50 |  6 |  3 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Pajişti calitate bună, la înflorire | 850 | 0,6 | 40 | 5,5 | 2,5 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Golomăţ, înspicare         | 850 |0,67 | 52 |  3 | 3,5 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Golomăţ, înflorire         | 850 |0,57 | 42 | 2,5 |  2 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lucernă, înflorire         | 850 |0,59 | 84 | 15 |  2 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Trifoi roşu, înflorire       | 850 |0,59 | 80 |11,5 |  2 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|                   |   |   |   |   |   |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Paie                |   |   |   |   |   |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Paie de ovăz            | 875 |0,47 |  4 | 3,5 |  1 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Paie de orz             | 875 |0,41 |  4 | 3,5 |  1 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Paie de grâu            | 875 |0,38 |  2 |  2 |  1 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Paie de secară           | 875 |0,38 |  2 | 2,5 | 1,7 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|                   |   |   |   |   |   |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Rădăcinoase             |   |   |   |   |   |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Sfeclă furajeră           | 112 |1,24 | 75 | 2,5 |  2 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Gulii                | 110 |1,26 | 91 | 7,3 | 4,4 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
|                   |   |   |   |   |   |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Concentrate             |   |   |   |   |   |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Porumb               | 873 |1,53 | 85 | 0,4 | 2,9 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Ovăz                | 874 |1,14 | 104 |  1 | 3,8 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Orz                 | 868 |1,34 | 97 | 0,8 |  4 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Secară               | 875 |1,38 | 103 | 0,7 | 3,8 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Tărâţe de grâu           | 872 |1,07 | 142 |  2 | 8,9 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Mazăre               | 872 |1,39 | 213 | 1,3 | 4,7 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Bob                 | 869 | 1,3 | 253 | 1,5 | 4,7 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Şrot de floarea-soarelui      | 907 | 0,9 | 370 | 4,7 | 1,9 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
| Şrot de soia            | 900 | 1,2 | 418 | 3,7 | 7,6 |
|_____________________________________|_____|_____|_____|_____|_____|
  VALOAREA NUTRITIVĂ MEDIE A PRINCIPALELOR NUTREŢURI FOLOSITE ÎN HRANA PORCILOR ŞI A PĂSĂRILOR

  Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - Proteină brută (%)
  B - Lizină (%)
  C - Beta-Caroten (mg/kg*)
 ______________________________________________________________________________
|  NUTREŢURI  |SU |  EM   | A | B |Met. | Ca | P | Na | C |Vit.|
|         |(g/| (Kcal/Kg) |   |   |+  |   |total|  |  |E  |
|         |kg)|___________|   |   |cist.|   |   |  |  |(mg/|
|         |  |porc|pasăre|   |   |(%) | (%) |(%) |(%) |  |kg) |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|A. Nutreţuri   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|concentrate   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|cultivate    |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Porumb      |870|3400| 3320 | 9,0| 0,26| 0,38| 0,01| 0,25|0,03| 8,3| 8,3|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Sorg       |870|3170| 3000 | 9,5| 0,23| 0,34| 0,04| 0,30|0,03| - | 5,0|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Orz       |870|2960| 2710 | 10,0| 0,37| 0,28| 0,06| 0,35|0,05| 4,1| 7,4|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Grâu       |870|3290| 3060 | 11,5| 0,33| 0,35| 0,05| 0,33|0,05| 0,4|11,6|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Secară      |870|3140| 2780 | 9,5| 0,37| 0,39| 0,07| 0,30|0,02| - | 9,0|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Ovăz       |870|2550| 2540 | 10,5| 0,41| 0,48| 0,09| 0,34|0,06| 3,7| 7,8|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Soia toastată  |900|3970| 3300 | 37,0| 2,39| 1,06| 0,25| 0,58|0,03| 1,9|18,1|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Mazăre      |900|3420| 2650 | 23,0| 1,70| 0,62| 0,10| 0,40|0,04| 1,0| 0,2|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Rapiţă      |900|5080| 3900 | 20,0| 1,17| 0,97| 0,40| 0,60|0,05| - | - |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|B. Nutreţuri   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|concentrate de  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|provenienţă   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|industrială   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Tărâţă de grâu  |880|2690| 2000 | 15,5| 0,68| 0,55| 0,11| 0,90|0,05| 1,0|16,5|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Şrot de soia 44% |900|3230| 2210 | 43,5| 2,74| 1,23| 0,20| 0,60|0,04| 0,2| 2,3|
|PB        |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Şrot de soia 46% |900|3280| 2330 | 46,0| 2,89| 1,30| 0,22| 0,62|0,04| 0,2| 2,3|
|PB        |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Şrot de soia 48% |900|3320| 2460 | 49,0| 3,07| 1,39| 0,25| 0,65|0,04| 0,2| 2,3|
|PB        |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Şrot de floarea- |900|1750| 1180 | 29,0| 1,01| 1,09| 0,35| 0,90|0,03| - | 9,1|
|soarelui 30% PB |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Şrot de floarea- |900|1810| 1300 | 34,0| 1,18| 1,27| 0,30| 1,00|0,10| - | 9,1|
|soarelui 34% PB |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Şrot din germeni |900|2910| 1770 | 22,0| 0,98| 0,86| 0,06| 0,45|0,03| - | - |
|de porumb    |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Şrot de rapiţă  |900|2710| 1790 | 35,5| 2,03| 1,64| 0,70| 0,90|0,07| - |13,4|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Şrot de in    |900|2970| 1350 | 36,0| 1,33| 1,70| 0,39| 0,83|0,13| 0,2| 2,0|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Borhot de    |900|2710| 2350 | 27,0| 0,60| 1,00| 0,35| 0,95|0,90| - | - |
|distilerie +   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|solubil     |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Gluten de porumb |900|4040| 3500 | 62,0| 1,07| 2,58| 0,02| 0,40|0,03| - | 6,7|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Făină de peşte  |920|3270| 2930 | 59,0| 4,49| 2,05| 5,50| 3,30|0,70| - | 5,0|
|60%       |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Făină de peşte  |920|3560| 3040 | 65,5| 5,05| 2,39| 4,00| 2,50|0,90| - | 5,0|
|65%       |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Făină de peşte  |920|3330| 2750 | 69,5| 5,06| 2,61| 4,00| 2,50|0,95| - | 5,0|
|70%       |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Făină de carne  |930|2920| 2350 |49,50| 2,42| 0,58| 10,0| 4,50|0,70| - | 1,2|
|50%       |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Făină de carne  |930|2970| 2450 | 55,0| 2,82| 0,69| 8,00| 3,70|0,60| - | 1,2|
|55% - cu grăsimi |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Făină de carne  |930|2580| 2080 |55,50| 2,85| 0,71| 9,50| 4,50|0,70| - | 1,2|
|55% - degresată |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Făină de carne  |930|2750| 2390 | 60,0| 3,05| 0,80| 7,00| 3,30|0,50| - | 1,2|
|60%       |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Făină de oase  |930|2480| 1950 | 39,0| 2,09| 0,75| 12,0| 5,00|0,80| - | 1,6|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Drojdie de bere |950|3180| 2070 | 47,0| 3,25| 1,19| 0,10| 1,40|0,07| - |10,0|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Grăsimi animale |990|8560| 7700 |  - |  - |  - |  - |  - | - | - | - |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Grăsimi vegetale |990|8560| 8800 |  - |  - |  - |  - |  - | - | - | - |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|C. Produse    |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|animaliere    |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Lapte degresat  |950|3700| 2780 | 35,0| 2,93| 1,16| 1,30| 1,00|0,55| - | 4,1|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|D. Nutreţuri   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|verzi      |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|deshidratate   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Făină de lucernă |900|1810| 720 | 15,5| 0,66| 0,39| 1,40| 0,25|0,07|94,6|49,8|
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|E. Nutreţuri   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|suculente    |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Cartofi (cruzi) |231|3160| 3130 | 16,0| 0,10| 0,07| 0,10| 0,50|0,05| - | - |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|F. Aminoacizi  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|sintetici    |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|DL - Metionină  |980|5280| 5020 | 58,1| - |98,00| - | - | - | - | - |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|L - Lizină    |980|4050| 3625 |  94|78,80| - | - | - | - | - | - |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|G. Săruri    |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|minerale     |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Carbonat de   |980| - |  - | - | - | - |38,00| - | - | - | - |
|calciu      |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Fosfat dicalcic |940| - |  - | - | - | - |24,00|18,50| - | - | - |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
|Fosfat monocalcic|940| - |  - | - | - | - | 16,0|22,00| - | - | - |
|_________________|___|____|______|_____|_____|_____|_____|_____|____|____|____|
  * Pentru porcine 1 mg beta caroten = 267 UI vitamina A şi pentru păsări 1 mg beta caroten = 1667 UI vitamina A
CONŢINUTUL MINIM ÎN SUBSTANŢE NUTRITIVE ALE NUTREŢURILOR COMBINATE (NC) PENTRU PORCI
           (valorile se referă la 88% substanţă uscată)*

  Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - Proteină brută %
 ______________________________________________________________________________
| Categoria, direcţia|EM  | A |Lizină|Met.| Ca | P | Na |Vit. |Vit. |Vit. |
| de exploatare,   |kcal/|  |   |+  |  |total|   |A  |D3  |E  |
| vârsta       |kg  |  |   |Cis.|  |   |   |U.I./|U.I./|   |
|          |   |  |  % | % | % | % | % |kg  |kg  |mg/kg|
|____________________|_____|____|______|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|
|NC pentru scroafe  | 2850|12,3| 0,54 |0,35|0,94| 0,67| 0,12|4.000| 200 | 40 |
|gestante      |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|____________________|_____|____|______|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|
|NC pentru scroafe  | 3100|15,9| 0,78 |0,50|1,09| 0,78| 0,12|4.000| 200 | 40 |
|lactante      |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|____________________|_____|____|______|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|
|NC pentru vieri de | 2960|15,0| 0,61 |0,40|0,74| 0,50| 0,16|4.000| 200 | 40 |
|reproducţie     |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|____________________|_____|____|______|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|
|NC pentru purcei  | 3350|20,0| 1,40 |0,84|0,90| 0,70| 0,10|2.500| 250 | 16 |
|sugari       |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|____________________|_____|____|______|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|
|NC pentru purcei  | 3300|18,3| 1,15 |0,70|0,80| 0,60| 0,10|2.500| 250 | 16 |
|după înţărcare -  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|15 kg        |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|____________________|_____|____|______|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|
|NC pentru purcei  | 3250|17,3| 0,95 |0,57|0,80| 0,60| 0,10|2.500| 250 | 16 |
|15 - 30 kg     |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|____________________|_____|____|______|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|
|NC pentru porci la | 3100|15,5| 0,80 |0,48|0,70| 0,55| 0,12|1.500| 200 | 11 |
|îngrăşare I     |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|(30 - 50 kg)    |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|____________________|_____|____|______|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|
|NC pentru porci la | 3100|1,45| 0,70 |0,42|0,60| 0,50| 0,12|1.500| 200 | 11 |
|îngrăşare II    |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|(50 - 80 kg)    |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|____________________|_____|____|______|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|
|NC pentru porci la | 3100|13,5| 0,60 |0,36|0,60| 0,45| 0,12|1.500| 200 | 11 |
|îngrăşare      |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|(80 - 110 kg)    |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|____________________|_____|____|______|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|
|NC pentru tineret  | 3000|15,5| 0,80 |0,48|0,85| 0,63| 0,12|2.500| 250 | 16 |
|de reproducţie I  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|(30 - 80 kg)    |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|____________________|_____|____|______|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|
|NC pentru tineret  | 3000|14,0| 0,70 |0,42|0,75| 0,54| 0,12|2.500| 250 | 16 |
|de reproducţie II  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|(80 - 120 kg)    |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |
|____________________|_____|____|______|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|
  * Conţinutul în apă al nutreţurilor combinate nu poate depăşi 14%.
CONŢINUTUL MINIM ÎN SUBSTANŢE NUTRITIVE ALE NUTREŢURILOR COMBINATE (NC) PENTRU PĂSĂRI
           (valorile se referă la 88% substanţă uscată)*

  Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - Proteină brută %
 ______________________________________________________________________________
|Specia,   |EM |EM  | A |Met.|Met.|Liz.| Ca | P | Na |Vit. |Vit. |Vit. |
|direcţia de |MJ/ |Kcal/|  |  |+  |  |  |total|  |A   |D3  |E  |
|exploatare, |kg |kg  |  |  |Cis.|  |  |   |  |U.I./ |U.I./|   |
|vârsta   |  |   |  | % | % | % | % | % | % |kg  |kg  |mg/kg|
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC     |12,6| 3010|22,0|0,55|0,90|1,20|0,90| 0,60|0,12| 8.000|1.500| 30 |
|prestart,  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|broiler   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(0 - 1   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC start,  |12,5| 2990|21,0|0,50|0,85|1,10|0,90| 0,60|0,12| 6.000|1.000| 10 |
|broiler   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(0 - 3   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC creştere-|13,0| 3100|20,0|0,40|0,75|1,00|0,80| 0,60|0,12| 6.000|1.000| 10 |
|dezvoltare, |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|broiler   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(3 - 5   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC finisare,|13,3| 3180|18,0|0,35|0,65|0,90|0,70| 0,50|0,12| 5.000| 750| 7,5 |
|broiler   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(5 - 7   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC start,  |11,5| 2750|19,0|0,40|0,65|0,90|1,00| 0,60|0,11| 6.000|1.000| 10 |
|tineret   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|înlocuire  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(0 - 6   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC creştere,|11,5| 2750|17,0|0,30|0,60|0,80|1,00| 0,50|0,11| 4.000| 750| 10 |
|tineret   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|înlocuire  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(6 - 11   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC     |11,5| 2750|15,0|0,30|0,50|0,60|1,00| 0,50|0,11| 4.000| 750| 10 |
|dezvoltare, |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|tineret   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|înlocuire  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(11 - 16  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC     |11,5| 2750|14,0|0,25|0,40|0,60|2,00| 0,60|0,11| 6.000|1.000| 10 |
|pregătitor, |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|găini    |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|ouătoare  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(16 - 18  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC găini  |11,5| 2750|16,0|0,30|0,50|0,70|3,50| 0,60|0,13| 6.000|1.000| 10 |
|ouătoare,  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|faza I   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(> 70% ouat)|  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC găini  |11,5| 2750|15,0|0,25|0,45|0,60|3,50| 0,60|0,13| 6.000|1.000| 5,0 |
|ouătoare,  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|faza II   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(< 70% ouat)|  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC start,  |11,5| 2750|17,0|0,30|0,60|0,80|1,00| 0,60|0,11| 6.000|1.000| 10 |
|tineret   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|reproducţie |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC creştere-|12,0| 2870|15,0|0,30|0,50|0,60|1,00| 0,50|0,11| 4.000| 750| 10 |
|dezvoltare, |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|tineret   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|reproducţie |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC     |11,5| 2750|16,0|0,30|0,50|0,60|1,50| 0,50|0,11| 6.000|1.000| 10 |
|pregătitor, |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|găini    |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|reproducţie |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC găini  |11,5| 2750|17,0|0,30|0,60|0,80|3,50| 0,60|0,13|10.000|1.500| 15 |
|reproducţie,|  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|rase uşoare |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC găini  |11,5| 2750|16,0|0,30|0,50|0,70|3,20| 0,50|0,13|10.000|1.500| 15 |
|reproducţie,|  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|rase grele |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
  * Conţinutul în apă al nutreţurilor combinate nu poate depăşi 14%.
CONŢINUTUL MINIM ÎN SUBSTANŢE NUTRITIVE ALE NUTREŢURILOR COMBINATE (NC) PENTRU PĂSĂRI
         (valorile se referă la 88% substanţă uscată)*

  Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - Proteină brută %
  B - Lizină %
 ______________________________________________________________________________
|Specia,   |EM |EM  | A |Met.|Met.| B | Ca | P | Na |Vit. |Vit. |Vit. |
|direcţia de |MJ/ |Kcal/|  |  |+  |  |  |total|  |A   |D3  |E  |
|exploatare, |kg |kg  |  |  |Cis.|  |  |   |  |U.I./ |U.I./|   |
|vârsta   |  |   |  | % | % |  | % | % | % |kg  |kg  |mg/kg|
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC start,  |11,7| 2800|26,0|0,55|1,00|1,50|1,20| 0,80|0,14|10.000|2.000| 15 |
|broiler   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|curcă (0 - 4|  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC creştere |12,1| 2890|23,0|0,45|0,85|1,30|1,00| 0,70|0,14| 8.000|1.500| 12 |
|I, broiler |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|curcă (4 - 8|  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC creştere |12,3| 2950|21,0|0,40|0,75|1,10|1,00| 0,60|0,14| 8.000|1.500| 10 |
|II, broiler |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|curcă    |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(8 - 12   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC finisare |12,4| 2970|18,0|0,35|0,63|0,80|0,90| 0,60|0,12| 5.000|1.000| 10 |
|I, broiler |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|curcă    |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(12 - 16  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC finisare |12,5| 2990|16,0|0,30|0,54|0,70|0,90| 0,60|0,12| 5.000|1.000| 10 |
|II, broiler |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|curcă    |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(16 -    |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|sacrificare)|  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC start,  |12,0| 2870|25,0|0,45|0,80|1,20|0,80| 0,70|0,14| 8.000|1.500| 15 |
|broiler   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|prepeliţă  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(0 - 2   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC creştere,|11,1| 2650|20,0|0,35|0,70|1,10|0,80| 0,70|0,14| 5.000|1.000| 10 |
|broiler   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|prepeliţă  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|(3 - 6   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|săptămâni) |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC prepeliţe|11,5| 2750|22,0|0,35|0,65|1,00|2,20| 0,60|0,14| 8.000|1.500| 10 |
|reproducţie |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
|NC prepeliţe|11,5| 2750|18,0|0,30|0,60|0,80|2,50| 0,60|0,14| 6.000|1.000| 5,0 |
|ouătoare  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
|____________|____|_____|____|____|____|____|____|_____|____|______|_____|_____|
  * Conţinutul în apă al nutreţurilor combinate nu poate depăşi 14%.
 CONŢINUTUL MINIM ÎN SUBSTANŢE NUTRITIVE ALE NUTREŢURILOR COMBINATE (NC) PENTRU PĂSĂRI
           (valorile se referă la 88% substanţă uscată)*

 ______________________________________________________________________________
| Specia, direcţia de    |EM  |EM   |Proteină|Cel. |Met. |Met. +|Lizină|
| exploatare, vârsta    |MJ/kg |Kcal/kg|brută  |brută |   |Cis. |   |
|              |   |    |  %  |  % | % |  % |  % |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, broiler fazan | 12,5 | 3000 | 27,70 |  - |0,55 | 1,00 | 1,50 |
| (0 - 4 săptămâni)     |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere, broiler fazan| 12,1 | 2900 | 17,00 |  - |0,45 | 0,63 | 0,90 |
| (4 - 12 săptămâni)    |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC fazani reproducţie,  | 11,5 | 2750 | 16,00 |  - |0,30 | 0,50 | 0,70 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC prestarter, struţi   | 9,15 | 2190 | 20,5 - | 5,00 |0,55 | 0,90 | 1,20 |
| (0 - 2 luni)       |   |    | 22,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, struţi    | 11,0 | 2630 | 18,0 - | 6,20 |0,80 | 1,30 | 1,00 |
| (2 - 4 luni)       |   |    | 20,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere-dezvoltare,  | 8,5 | 2030 |  16,0 |10,70 |0,66 | 1,10 | 0,70 |
| struţi (4 - 14 luni)   |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC struţi reproducţie,  | 9,10 | 2170 |  17,9 | 8,60 |0,30 | 0,71 | 0,86 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
 CONŢINUTUL MINIM ÎN SUBSTANŢE NUTRITIVE ALE NUTREŢURILOR COMBINATE (NC) PENTRU PĂSĂRI
           (valorile se referă la 88% substanţă uscată)*

 ______________________________________________________________________________
| Specia, direcţia de    |EM  |EM   |Proteină|Cel. |Met. |Met. +|Lizină|
| exploatare, vârsta    |MJ/kg |Kcal/kg|brută  |brută |   |Cis. |   |
|              |   |    |  %  |  % | % |  % |  % |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, broiler fazan | 12,5 | 3000 | 27,70 |  - |0,55 | 1,00 | 1,50 |
| (0 - 4 săptămâni)     |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere, broiler fazan| 12,1 | 2900 | 17,00 |  - |0,45 | 0,63 | 0,90 |
| (4 - 12 săptămâni)    |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC fazani reproducţie,  | 11,5 | 2750 | 16,00 |  - |0,30 | 0,50 | 0,70 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC prestarter, struţi   | 9,15 | 2190 | 20,5 - | 5,00 |0,55 | 0,90 | 1,20 |
| (0 - 2 luni)       |   |    | 22,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, struţi    | 11,0 | 2630 | 18,0 - | 6,20 |0,80 | 1,30 | 1,00 |
| (2 - 4 luni)       |   |    | 20,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere-dezvoltare,  | 8,5 | 2030 |  16,0 |10,70 |0,66 | 1,10 | 0,70 |
| struţi (4 - 14 luni)   |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC struţi reproducţie,  | 9,10 | 2170 |  17,9 | 8,60 |0,30 | 0,71 | 0,86 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
 CONŢINUTUL MINIM ÎN SUBSTANŢE NUTRITIVE ALE NUTREŢURILOR COMBINATE (NC) PENTRU PĂSĂRI
           (valorile se referă la 88% substanţă uscată)*

 ______________________________________________________________________________
| Specia, direcţia de    |EM  |EM   |Proteină|Cel. |Met. |Met. +|Lizină|
| exploatare, vârsta    |MJ/kg |Kcal/kg|brută  |brută |   |Cis. |   |
|              |   |    |  %  |  % | % |  % |  % |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, broiler fazan | 12,5 | 3000 | 27,70 |  - |0,55 | 1,00 | 1,50 |
| (0 - 4 săptămâni)     |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere, broiler fazan| 12,1 | 2900 | 17,00 |  - |0,45 | 0,63 | 0,90 |
| (4 - 12 săptămâni)    |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC fazani reproducţie,  | 11,5 | 2750 | 16,00 |  - |0,30 | 0,50 | 0,70 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC prestarter, struţi   | 9,15 | 2190 | 20,5 - | 5,00 |0,55 | 0,90 | 1,20 |
| (0 - 2 luni)       |   |    | 22,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, struţi    | 11,0 | 2630 | 18,0 - | 6,20 |0,80 | 1,30 | 1,00 |
| (2 - 4 luni)       |   |    | 20,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere-dezvoltare,  | 8,5 | 2030 |  16,0 |10,70 |0,66 | 1,10 | 0,70 |
| struţi (4 - 14 luni)   |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC struţi reproducţie,  | 9,10 | 2170 |  17,9 | 8,60 |0,30 | 0,71 | 0,86 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
 CONŢINUTUL MINIM ÎN SUBSTANŢE NUTRITIVE ALE NUTREŢURILOR COMBINATE (NC) PENTRU PĂSĂRI
           (valorile se referă la 88% substanţă uscată)*

 ______________________________________________________________________________
| Specia, direcţia de    |EM  |EM   |Proteină|Cel. |Met. |Met. +|Lizină|
| exploatare, vârsta    |MJ/kg |Kcal/kg|brută  |brută |   |Cis. |   |
|              |   |    |  %  |  % | % |  % |  % |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, broiler fazan | 12,5 | 3000 | 27,70 |  - |0,55 | 1,00 | 1,50 |
| (0 - 4 săptămâni)     |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere, broiler fazan| 12,1 | 2900 | 17,00 |  - |0,45 | 0,63 | 0,90 |
| (4 - 12 săptămâni)    |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC fazani reproducţie,  | 11,5 | 2750 | 16,00 |  - |0,30 | 0,50 | 0,70 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC prestarter, struţi   | 9,15 | 2190 | 20,5 - | 5,00 |0,55 | 0,90 | 1,20 |
| (0 - 2 luni)       |   |    | 22,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, struţi    | 11,0 | 2630 | 18,0 - | 6,20 |0,80 | 1,30 | 1,00 |
| (2 - 4 luni)       |   |    | 20,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere-dezvoltare,  | 8,5 | 2030 |  16,0 |10,70 |0,66 | 1,10 | 0,70 |
| struţi (4 - 14 luni)   |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC struţi reproducţie,  | 9,10 | 2170 |  17,9 | 8,60 |0,30 | 0,71 | 0,86 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
 CONŢINUTUL MINIM ÎN SUBSTANŢE NUTRITIVE ALE NUTREŢURILOR COMBINATE (NC) PENTRU PĂSĂRI
           (valorile se referă la 88% substanţă uscată)*

 ______________________________________________________________________________
| Specia, direcţia de    |EM  |EM   |Proteină|Cel. |Met. |Met. +|Lizină|
| exploatare, vârsta    |MJ/kg |Kcal/kg|brută  |brută |   |Cis. |   |
|              |   |    |  %  |  % | % |  % |  % |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, broiler fazan | 12,5 | 3000 | 27,70 |  - |0,55 | 1,00 | 1,50 |
| (0 - 4 săptămâni)     |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere, broiler fazan| 12,1 | 2900 | 17,00 |  - |0,45 | 0,63 | 0,90 |
| (4 - 12 săptămâni)    |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC fazani reproducţie,  | 11,5 | 2750 | 16,00 |  - |0,30 | 0,50 | 0,70 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC prestarter, struţi   | 9,15 | 2190 | 20,5 - | 5,00 |0,55 | 0,90 | 1,20 |
| (0 - 2 luni)       |   |    | 22,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, struţi    | 11,0 | 2630 | 18,0 - | 6,20 |0,80 | 1,30 | 1,00 |
| (2 - 4 luni)       |   |    | 20,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere-dezvoltare,  | 8,5 | 2030 |  16,0 |10,70 |0,66 | 1,10 | 0,70 |
| struţi (4 - 14 luni)   |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC struţi reproducţie,  | 9,10 | 2170 |  17,9 | 8,60 |0,30 | 0,71 | 0,86 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|

 CONŢINUTUL MINIM ÎN SUBSTANŢE NUTRITIVE ALE NUTREŢURILOR COMBINATE (NC) PENTRU PĂSĂRI
           (valorile se referă la 88% substanţă uscată)*

 ______________________________________________________________________________
| Specia, direcţia de    |EM  |EM   |Proteină|Cel. |Met. |Met. +|Lizină|
| exploatare, vârsta    |MJ/kg |Kcal/kg|brută  |brută |   |Cis. |   |
|              |   |    |  %  |  % | % |  % |  % |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, broiler fazan | 12,5 | 3000 | 27,70 |  - |0,55 | 1,00 | 1,50 |
| (0 - 4 săptămâni)     |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere, broiler fazan| 12,1 | 2900 | 17,00 |  - |0,45 | 0,63 | 0,90 |
| (4 - 12 săptămâni)    |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC fazani reproducţie,  | 11,5 | 2750 | 16,00 |  - |0,30 | 0,50 | 0,70 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC prestarter, struţi   | 9,15 | 2190 | 20,5 - | 5,00 |0,55 | 0,90 | 1,20 |
| (0 - 2 luni)       |   |    | 22,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, struţi    | 11,0 | 2630 | 18,0 - | 6,20 |0,80 | 1,30 | 1,00 |
| (2 - 4 luni)       |   |    | 20,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere-dezvoltare,  | 8,5 | 2030 |  16,0 |10,70 |0,66 | 1,10 | 0,70 |
| struţi (4 - 14 luni)   |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC struţi reproducţie,  | 9,10 | 2170 |  17,9 | 8,60 |0,30 | 0,71 | 0,86 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|

 CONŢINUTUL MINIM ÎN SUBSTANŢE NUTRITIVE ALE NUTREŢURILOR COMBINATE (NC) PENTRU PĂSĂRI
           (valorile se referă la 88% substanţă uscată)*

 ______________________________________________________________________________
| Specia, direcţia de    |EM  |EM   |Proteină|Cel. |Met. |Met. +|Lizină|
| exploatare, vârsta    |MJ/kg |Kcal/kg|brută  |brută |   |Cis. |   |
|              |   |    |  %  |  % | % |  % |  % |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, broiler fazan | 12,5 | 3000 | 27,70 |  - |0,55 | 1,00 | 1,50 |
| (0 - 4 săptămâni)     |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere, broiler fazan| 12,1 | 2900 | 17,00 |  - |0,45 | 0,63 | 0,90 |
| (4 - 12 săptămâni)    |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC fazani reproducţie,  | 11,5 | 2750 | 16,00 |  - |0,30 | 0,50 | 0,70 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC prestarter, struţi   | 9,15 | 2190 | 20,5 - | 5,00 |0,55 | 0,90 | 1,20 |
| (0 - 2 luni)       |   |    | 22,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC starter, struţi    | 11,0 | 2630 | 18,0 - | 6,20 |0,80 | 1,30 | 1,00 |
| (2 - 4 luni)       |   |    | 20,0  |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC creştere-dezvoltare,  | 8,5 | 2030 |  16,0 |10,70 |0,66 | 1,10 | 0,70 |
| struţi (4 - 14 luni)   |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
| NC struţi reproducţie,  | 9,10 | 2170 |  17,9 | 8,60 |0,30 | 0,71 | 0,86 |
| ouătoare         |   |    |    |   |   |   |   |
|___________________________|______|_______|________|______|_____|______|______|
 - continuare -
 _________________________________________________________________________
| Specia, direcţia de    | Ca | P  | Na | Vit. A |Vit. D3 |Vit. E|
| exploatare, vârsta    |   | total|   | U.I./kg|U.I./kg |mg/kg |
|              | %  | %  | %  |    |    |   |
|___________________________|______|______|______|________|________|______|
| NC starter, broiler fazan | 1,25 | 0,80 | 0,14 | 12.000 | 2.500 |  20 |
| (0 - 4 săptămâni)     |   |   |   |    |    |   |
|___________________________|______|______|______|________|________|______|
| NC creştere, broiler fazan| 1,00 | 0,60 | 0,14 | 10.000 | 2.000 |  15 |
| (4 - 12 săptămâni)    |   |   |   |    |    |   |
|___________________________|______|______|______|________|________|______|
| NC fazani reproducţie,  | 3,50 | 0,60 | 0,13 | 6.000 | 1.000 |  10 |
| ouătoare         |   |   |   |    |    |   |
|___________________________|______|______|______|________|________|______|
| NC prestarter, struţi   | 0,90 | 0,60 | 0,15 | 24.000 | 2.400 | 210 |
| (0 - 2 luni)       |   |   |   |    |    |   |
|___________________________|______|______|______|________|________|______|
| NC starter, struţi    | 1,45 | 0,90 | 0,16 | 24.000 | 2.400 | 210 |
| (2 - 4 luni)       |   |   |   |    |    |   |
|___________________________|______|______|______|________|________|______|
| NC creştere-dezvoltare,  | 1,73 | 0,92 | 0,20 | 24.000 | 2.400 | 210 |
| struţi (4 - 14 luni)   |   |   |   |    |    |   |
|___________________________|______|______|______|________|________|______|
| NC struţi reproducţie,  | 3,50 | 0,88 | 0,18 | 24.000 | 2.400 | 210 |
| ouătoare         |   |   |   |    |    |   |
|___________________________|______|______|______|________|________|______|
  * Conţinutul în apă al nutreţurilor combinate nu poate depăşi 14%.
 VALOAREA NUTRITIVĂ A PRINCIPALELOR NUTREŢURI FOLOSITE ÎN HRANA IEPURILOR ŞI NUTRIILOR

 ____________________________________________________________________________
|  Nutreţuri  | SU |ED   | PB | Liz |M + C| GB | CB | CenB| Ca | P |
|        | % |kcal/kg| % | % | % | % | % | % |  % | % |
|_______________|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Porumb    | 86 | 3260 | 8,5 |0,25 |0,39 | 4,2 | 2,2 |1,35 |0,01 |0,27 |
| Sorg     | 86 | 3160 | 9,0 |0,23 |0,33 | 3,0 | 3,0 |1,65 |0,04 |0,34 |
| Orz      | 86 | 3000 | 9,5 |0,37 |0,42 | 2,0 | 4,0 |2,30 |0,05 |0,35 |
| Ovăz     | 86 | 2800 |10,0 |0,40 |0,50 | 5,3 |10,2 |2,70 |0,08 |0,34 |
| Secară    | 86 | 3120 | 9,5 |0,36 |0,38 | 3,0 | 2,4 |1,72 |0,06 |0,34 |
| Grâu     | 86 | 3070 |11,3 |0,32 |0,47 | 1,9 | 2,3 |1,65 |0,06 |0,33 |
| Tărâţe grâu  | 87 | 2180 |14,7 |0,55 |0,49 | 4,0 |10,6 |5,80 |0,14 |1,30 |
|_______________|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Mazăre    | 86 | 2800 |22,0 |1,60 |0,59 | 1,6 | 6,3 |3,40 |0,08 |0,40 |
| Lupin alb   | 87 | 2890 |35,7 |1,68 |0,80 | 9,6 |10,7 |3,40 |0,18 |0,40 |
| Rapiţă    | 90 | 4740 |19,5 |1,09 |0,96 |41,0 | 7,0 |5,10 |0,30 |0,48 |
|_______________|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Lucernă    | 90 | 2450 |16,6 |0,73 |0,45 | 2,9 |25,0 |9,45 |1,50 |0,25 |
| deshidratată |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Drojdii    | 93 | 2990 |48,4 |3,38 |1,19 | 1,8 | 2,8 |7,25 |0,14 |1,40 |
| furajere   |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Şrot soia 44 | 88 | 3260 |42,5 |2,70 |1,27 | 1,8 | 7,4 |6,00 |0,30 |0,62 |
| Şrot fl. soare| 90 | 2770 |29,5 |1,07 |1,26 | 1,8 |26,5 |6,22 |0,35 |0,90 |
| Şrot rapiţă  | 89 | 2800 |32,4 |1,81 |1,59 | 7,7 | 8,9 |6,51 |0,75 |1,05 |
|_______________|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Sfeclă fur.  | 13 |  492 | 1,4 |0,06 |0,04 | 0,2 | 1,0 |1,20 |0,03 |0,03 |
| Melasă    | 77 | 2600 | 7,7 |0,04 |0,10 | 0,3 | 0,3 |8,93 |0,25 |0,02 |
| Morcov    | 12 |  400 | 1,1 |0,05 |0,03 | 0,2 | 1,0 |1,00 |0,05 |0,03 |
| Varză     | 13 |  400 | 2,3 |0,08 |0,05 | 0,3 | 2,2 |1,89 |0,06 |0,05 |
| Paie     | 88 |  700 | 4,0 |0,20 |0,12 | 1,3 |42,0 |8,30 |0,47 |0,09 |
| DL-Met    | 99 | 5750 |58,7 | - |99,0 | - | - |0,20 |0,02 | - |
| L-Liz HCl   | 98 | 4970 |95,6 |78,4 | - | - | - |0,50 |0,04 | - |
| Carbonat Ca  | 98 |  - | - | - | - | - | - | - |38,0 | - |
| Fosfat    | 98 |  - | - | - | - | - | - | - |24,0 |18,0 |
| dicalcic   |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|_______________|____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 VALOAREA NUTRITIVĂ A NUTREŢURILOR LA NURCI ŞI VULPI

 ______________________________________________________________________
|       Nutreţuri       | Substanţe nutritive % | E.M. |
|                  |________________________| Kcal/kg|
|                  |Proteină|Grăsime|Glucide| SU   |
|                  |brută  |brută |    |    |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Făinuri din nutreţuri proteice                    |
|______________________________________________________________________|
| Făină carne            |  73,8 | 10,2 |  -  |  4031 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Făină peşte            |  61,0 | 17,5 |  -  |  3852 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Făină de carne, oase                         |
|______________________________________________________________________|
| deshidratată optim         |  57,7 |  8,3 |  -  |  2727 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| deshidratată normal        |  55,8 | 10,0 |  -  |  2495 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| deshidratată la temperaturi înalte |  54,5 | 11,2 |  -  |  2261 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Făină de peşte hidrolizată     |  90,0 |  2,7 |  -  |  2931 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Făină de sânge           |  87,7 |  -  |  - |  4012 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Făină de soia           |  37,8 | 20,8 | 33,7 |  2325 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Concentrat proteic din soia    |  62,5 |  2,5 | 19,2 |  2907 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Proteină din cartofi        |  83,0 |  -  |  1,3 |  3620 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Peşte proaspăt şi resturi de peşte                  |
|______________________________________________________________________|
| Cod                |  72,3 |  7,8 |  - |  4005 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Peşte cu > 10% grăsime       |  67,6 | 10,0 |  - |  3880 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Peşte cu 10 - 13% grăsime     |  72,3 | 13,0 |  - |  4342 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Peşte cu > 13% grăsime       |  72,6 | 15,0 |  - |  4522 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Resturi de peşte cu 28% cenuşă   |  61,0 | 11,1 |  - |  3646 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Resturi de peşte cu 35% cenuşă   |  59,0 |  6,1 |  - |  2995 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Resturi de peşte cu 37% cenuşă   |  57,0 |  5,5 |  - |  2703 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Resturi de peşte cu 41% cenuşă   |  55,0 |  3,4 |  - |  2254 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Resturi de la abatoarele de vite                   |
|______________________________________________________________________|
| Rumen               |  81,0 | 15,0 |  7,2 |  4440 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Ficat               |  69,6 | 18,3 |  - |  4727 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Resturi cu 10% grăsime       |  87,5 | 10,0 |  7,0 |  4294 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Resturi de la abatoarele de porci şi păsări             |
|______________________________________________________________________|
| Trahee               |  68,7 | 26,5 |  - |  4990 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Piele               |  40,0 | 55,5 |  - |  6519 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Şira spinării           |  33,6 | 28,7 |  - |  3672 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Copite (sfărâmate)         |  38,8 | 35,2 |  - |  4440 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Resturi de pui           |  49,0 | 34,2 |  - |  4859 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Găini ouătoare           |  55,0 | 33,5 |  - |  4213 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Sânge proaspăt           |  80,7 |  -  |  - |  3648 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Făinuri din nutreţuri bogate în glucide               |
|______________________________________________________________________|
| Grâu                |  13,0 |  2,0 | 82,8 |  2091 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Grâu gelatinizat          |  13,0 |  2,0 | 82,8 |  3093 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Orz                |  12,0 |  2,5 | 83,5 |  2304 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Orz gelatinizat          |  12,0 |  2,5 | 83,5 |  2770 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Ovăz                |  12,8 |  5,4 | 78,0 |  2395 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Ovăz gelatinizat          |  12,8 |  5,4 | 78,0 |  2557 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Porumb               |  10,6 |  4,5 | 83,0 |  2151 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Cartofi copţi           |  7,3 |  -  | 87,0 |  3098 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Terci de făină de cartofi     |  7,2 |  -  | 87,0 |  2919 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Nutreţuri bogate în grăsimi                     |
|______________________________________________________________________|
| Ulei de soia            |  -  |  99 |  -  |  9134 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Untură de peşte          |  -  |  99 |  -  |  8945 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Slănină              |  -  |  99 |  -  |  8565 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
| Seu                |  -  |  99 |  -  |  7227 |
|____________________________________|________|_______|_______|________|
 VALOAREA ENERGIEI METABOLIZABILE (EM)
     a principalelor nutreţuri pentru păstrăvi

 ______________________________________________________
|        Nutreţuri        | EM (Kcal/kg) |
|_______________________________________|______________|
| Făină de lucernă (17% PB)       |   1269   |
|_______________________________________|______________|
| Făină de sânge            |   2600   |
|_______________________________________|______________|
| Cazeină                |   3909   |
|_______________________________________|______________|
| Porumb                |   1500   |
|_______________________________________|______________|
| Făină de gluten de porumb       |   3000   |
|_______________________________________|______________|
| Făină de peşte            |   3700   |
|_______________________________________|______________|
| Făină de carne/oase          |   2660   |
|_______________________________________|______________|
| Deşeuri abator pasăre         |   2560   |
|_______________________________________|______________|
| Făină pene hidrolizată        |   2880   |
|_______________________________________|______________|
| Şrot de rapiţă (Canola)        |   2470   |
|_______________________________________|______________|
| Şrot de soia nedecorticată      |   2890   |
|_______________________________________|______________|
| Boabe de soia (tratate termic 175 °C) |   3638   |
|_______________________________________|______________|
| Tărâţe de grâu            |   1230   |
|_______________________________________|______________|
| Grâu                 |   1229   |
|_______________________________________|______________|
| Drojdie de bere            |   2710   |
|_______________________________________|______________|
| Drojdie torula            |   3088   |
|_______________________________________|______________|

 NECESARUL ZILNIC ESTIMAT DE SUBSTANŢE NUTRITIVE LA PORCINE

  Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - Proteină brută (g)
 ______________________________________________________________________________
| Substanţe |Cant.|   EM  | A |Lizină|Met. | Ca | P |Na |Vit. |Vit.|Vit.|
| nutritive |furaj|___________|  |   |+  |  |total|  |A  |D3 |E  |
|     |   | MJ | Kcal|  |   |Cist.|  |   |  |   |  |  |
|     |(Kg) |   |   |  | (g) | (g) |(g) | (g) |(g)|(UI) |(UI)|(UI)|
|     |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|     |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|     |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|Categoria |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|___________|_____|_____|_____|____|______|_____|____|_____|___|_____|____|____|
|Scroafe  |2,000|24,00| 5700| 246| 10,8| 7,0|18,8| 13,4|2,4| 8000| 400| 80|
|gestante I |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|(0 - 85  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|zile)   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|___________|_____|_____|_____|____|______|_____|____|_____|___|_____|____|____|
|Scroafe  |2,500| 32,5| 7750| 362| 17,5| 10,0|25,0| 20,0|3,0|10000| 500| 100|
|gestante II|   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|(86 - 115 |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|zile)   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|___________|_____|_____|_____|____|______|_____|____|_____|___|_____|____|____|
|Scroafe  |5,500|71,50|17050| 875| 42,9| 27,5|60,0| 42,9|6,6|22000|1100| 220|
|lactante  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|___________|_____|_____|_____|____|______|_____|____|_____|___|_____|____|____|
|Vieri de  |2,000|24,80| 5920| 300| 12,2| 8,0|14,8| 10,0|3,2| 8000| 400| 80|
|reproducţie|   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|___________|_____|_____|_____|____|______|_____|____|_____|___|_____|____|____|
|Purcei   |0,250| 3,50| 838| 50|  3,5| 2,1| 2,3| 1,8|0,3| 625| 63|  4|
|sugari   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|___________|_____|_____|_____|____|______|_____|____|_____|___|_____|____|____|
|Purcei după|0,750|10,35| 2475| 137|  8,6| 5,3| 6,0| 4,5|0,8| 1875| 188| 12|
|înţărcare -|   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|15 kg   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|___________|_____|_____|_____|____|______|_____|____|_____|___|_____|____|____|
|Purcei   |1,400|19,04| 4550| 242| 13,3| 8,0|11,2| 8,4|1,4| 3500| 350| 22|
|15 - 30 kg |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|___________|_____|_____|_____|____|______|_____|____|_____|___|_____|____|____|
|Porci la  |2,000|26,00| 6200| 310| 16,0| 9,6|14,0| 11,0|2,4| 3000| 400| 22|
|îngrăşare I|   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|(30 -   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|50 kg)   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|___________|_____|_____|_____|____|______|_____|____|_____|___|_____|____|____|
|Porci la  |2,600|33,80| 8060| 377| 18,2| 10,9|15,6| 13,0|3,1| 3900| 520| 29|
|îngrăşare |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|II (50 -  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|80 kg)   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|___________|_____|_____|_____|____|______|_____|____|_____|___|_____|____|____|
|Porci la  |3,000|39,00| 9300| 405| 18,0| 10,8|18,0| 13,5|3,6| 4500| 600| 33|
|îngrăşare |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|III (80 - |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|110 kg)  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|___________|_____|_____|_____|____|______|_____|____|_____|___|_____|____|____|
|Tineret de |2,500|31,25| 7500| 388| 20,0| 12,0|21,3| 15,8|3,0| 6250| 625| 40|
|reproducţie|   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|I (30 -  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|80 kg)   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|___________|_____|_____|_____|____|______|_____|____|_____|___|_____|____|____|
|Tineret de |3,000|37,50| 9000| 420| 21,0| 12,6|22,5| 16,1|3,6| 7500| 750| 48|
|reproducţie|   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|II (80 -  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|120 kg)  |   |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |  |
|___________|_____|_____|_____|____|______|_____|____|_____|___|_____|____|____|

ANEXA 14
la norme

Nr. .......... din .........

CERERE
pentru acordarea licenţei de fabricaţie pentru producerea de nutreţuri combinate şi/sau preparate biotehnologice

Agentul economic, persoană juridică/persoană fizică ................... cu sediul în .................., str. ................ nr. ...., cu codul unic de înregistrare ..............., telefon ............, fax ....................., reprezentat de ..................., domiciliat în ............, str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ..., judeţul .........., posesor al B.I./C.I. seria ...., nr. ............. eliberat/ă de ............, având funcţia de .................., pe baza pieselor anexate la dosar solicit eliberarea licenţei de fabricaţie pentru unitatea cu sediul în .............., str. ...................., nr. ..., sectorul/judeţul ........................, în vederea fabricării următoarelor produse:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................

Data ................
.................
(semnătura)

Domnului director general al Direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară a judeţului ....................../municipiului Bucureşti

ANEXA 15

la norme

 PROCES-VERBAL Nr. ..... din ...........
de verificare a realităţii datelor înscrise în documentaţia pentru acordarea licenţei de fabricaţie a nutreţurilor combinate şi preparatelor biotehnologice

  Subsemnatul(a) ..........................., în urma verificării realităţii datelor înscrise în documentaţia depusă la Direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară ............... cu cererea nr. ........ din ........... pentru acordarea Licenţei de fabricaţie pentru unitatea de producere de nutreţuri combinate şi preparate biotehnologice din ........................., str. .............. nr. ....., sectorul/judeţul ................., în vederea producerii următoarelor nutreţuri sau preparate biotehnologice
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(Se vor înscrie categoriile de nutreţuri combinate sau preparatele biotehnologice menţionate în cerere)
aparţinând producătorului ................................................, cu
             (societate comercială/persoană fizică autorizată)
sediul/domiciliul în ......................, str. ................ nr. ......, sectorul/judeţul .................., cu codul unic de înregistrare/Autorizaţia nr. ....., codul fiscal ............. telefon ..............., fax .........., reprezentată de ..........................., domiciliat în .................., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ........., posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. ......, eliberat/ă de ....... .
  am constatat următoarele:
  1. unitatea de producere a nutreţurilor combinate sau preparatelor biotehnologice îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea licenţei de fabricaţie
  sau
  2. unitatea de producere a nutreţurilor combinate sau preparatelor biotehnologice nu îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea licenţei de fabricaţie din următoarele motive:
  a) .......................................................................
  b) .......................................................................
  c) .......................................................................
    (Se vor menţiona distinct motivele neacordării licenţei de fabricaţie)

  Responsabilul cu acordarea      Reprezentantul unităţii de producere
  licenţelor din cadrul D.G.A.I.A.   a nutreţurilor combinate sau
                     preparatelor biotehnologice

ANEXA 16
la norme

 ROMÂNIA
        MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR

     DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
        A JUDEŢULUI ............./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

  Directorul general al Direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară,
  în temeiul Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. ........../2003 pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale,
  emite următoarea

              LICENŢĂ DE FABRICAŢIE
pentru producerea de nutreţuri combinate şi/sau preparate biotehnologice
            seria ........ nr. ........

  pentru producătorul .................................................., cu
             (societate comercială/persoană fizică autorizată)
sediul/domiciliul în ...................., str. ..................... nr. ..., sectorul/judeţul ................... cu codul unic de înregistrare/Autorizaţia nr. ........................ codul fiscal ...................... .
  Producătorul ...................... are capacitatea tehnică şi profesională de a produce nutreţuri combinate şi/sau preparate biotehnologice
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    (categoriile de nutreţuri combinate sau preparatele biotehnologice)
la unitatea de producţie din ................................................,
                  (satul, comuna, oraşul, municipiul)
str. ................ nr. ..., sectorul ............... judeţul ............ .

               Director general,
             ......................

                      Emisă la ......................
                              (data)

  Am primit licenţa de fabricaţie ......................
                      (data)
  ......................................................
       (numele şi prenumele, semnătura)

ANEXA 17
la norme

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A LICENŢELOR DE FABRICAŢIE PENTRU PRODUCEREA NUTREŢURILOR COMBINATE ŞI PREPARATELOR BIOTEHNOLOGICE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Seria şi numărul| Titularul | Unităţile de producţie şi | Observaţii |
|crt.| licenţei de   | licenţei de| categoriile de nutreţuri |       |
|  | fabricaţie   | fabricaţie | combinate şi/sau preparate|       |
|  |         |      | biotehnologice      |       |
|____|_________________|____________|___________________________|______________|
|  |         |      |              |       |
|____|_________________|____________|___________________________|______________|
|  |         |      |              |       |
|____|_________________|____________|___________________________|______________|
|  |         |      |              |       |
|____|_________________|____________|___________________________|______________|
|  |         |      |              |       |
|____|_________________|____________|___________________________|______________|

ANEXA 14
la norme

 Nr. .......... din .........

                   CERERE
pentru acordarea licenţei de fabricaţie pentru producerea de nutreţuri combinate şi/sau preparate biotehnologice

  Agentul economic, persoană juridică/persoană fizică ................... cu sediul în .................., str. ................ nr. ...., cu codul unic de înregistrare ..............., telefon ............, fax ....................., reprezentat de ..................., domiciliat în ............, str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ..., judeţul .........., posesor al B.I./C.I. seria ...., nr. ............. eliberat/ă de ............, având funcţia de .................., pe baza pieselor anexate la dosar solicit eliberarea licenţei de fabricaţie pentru unitatea cu sediul în .............., str. ...................., nr. ..., sectorul/judeţul ........................, în vederea fabricării următoarelor produse:
  1. .......................................................................
  2. .......................................................................
  3. .......................................................................

     Data ................
                         .................
                           (semnătura)

  Domnului director general al Direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară a judeţului ....................../municipiului Bucureşti

ANEXA 15
la norme

PROCES-VERBAL Nr. ..... din ...........
de verificare a realităţii datelor înscrise în documentaţia pentru acordarea licenţei de fabricaţie a nutreţurilor combinate şi preparatelor biotehnologice

  Subsemnatul(a) ..........................., în urma verificării realităţii datelor înscrise în documentaţia depusă la Direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară ............... cu cererea nr. ........ din ........... pentru acordarea Licenţei de fabricaţie pentru unitatea de producere de nutreţuri combinate şi preparate biotehnologice din ........................., str. .............. nr. ....., sectorul/judeţul ................., în vederea producerii următoarelor nutreţuri sau preparate biotehnologice
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
(Se vor înscrie categoriile de nutreţuri combinate sau preparatele biotehnologice menţionate în cerere)
aparţinând producătorului ................................................, cu
             (societate comercială/persoană fizică autorizată)
sediul/domiciliul în ......................, str. ................ nr. ......, sectorul/judeţul .................., cu codul unic de înregistrare/Autorizaţia nr. ....., codul fiscal ............. telefon ..............., fax .........., reprezentată de ..........................., domiciliat în .................., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ........., posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. ......, eliberat/ă de ....... .
  am constatat următoarele:
  1. unitatea de producere a nutreţurilor combinate sau preparatelor biotehnologice îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea licenţei de fabricaţie
  sau
  2. unitatea de producere a nutreţurilor combinate sau preparatelor biotehnologice nu îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea licenţei de fabricaţie din următoarele motive:
  a) .......................................................................
  b) .......................................................................
  c) .......................................................................
    (Se vor menţiona distinct motivele neacordării licenţei de fabricaţie)

  Responsabilul cu acordarea      Reprezentantul unităţii de producere
  licenţelor din cadrul D.G.A.I.A.   a nutreţurilor combinate sau
                     preparatelor biotehnologice

ANEXA 16
la norme

 ROMÂNIA
        MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR

     DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
        A JUDEŢULUI ............./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

  Directorul general al Direcţiei generale pentru agricultură şi industrie alimentară,
  în temeiul Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. ........../2003 pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale,
  emite următoarea

              LICENŢĂ DE FABRICAŢIE
pentru producerea de nutreţuri combinate şi/sau preparate biotehnologice
            seria ........ nr. ........

  pentru producătorul .................................................., cu
             (societate comercială/persoană fizică autorizată)
sediul/domiciliul în ...................., str. ..................... nr. ..., sectorul/judeţul ................... cu codul unic de înregistrare/Autorizaţia nr. ........................ codul fiscal ...................... .
  Producătorul ...................... are capacitatea tehnică şi profesională de a produce nutreţuri combinate şi/sau preparate biotehnologice
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
    (categoriile de nutreţuri combinate sau preparatele biotehnologice)
la unitatea de producţie din ................................................,
                  (satul, comuna, oraşul, municipiul)
str. ................ nr. ..., sectorul ............... judeţul ............ .

               Director general,
             ......................

                      Emisă la ......................
                              (data)

  Am primit licenţa de fabricaţie ......................
                      (data)
  ......................................................
       (numele şi prenumele, semnătura)

ANEXA 17
la norme

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A LICENŢELOR DE FABRICAŢIE PENTRU PRODUCEREA NUTREŢURILOR COMBINATE ŞI PREPARATELOR BIOTEHNOLOGICE

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Seria şi numărul| Titularul | Unităţile de producţie şi | Observaţii |
|crt.| licenţei de   | licenţei de| categoriile de nutreţuri |       |
|  | fabricaţie   | fabricaţie | combinate şi/sau preparate|       |
|  |         |      | biotehnologice      |       |
|____|_________________|____________|___________________________|______________|
|  |         |      |              |       |
|____|_________________|____________|___________________________|______________|
|  |         |      |              |       |
|____|_________________|____________|___________________________|______________|
|  |         |      |              |       |
|____|_________________|____________|___________________________|______________|
|  |         |      |              |       |
|____|_________________|____________|___________________________|______________|

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *