ORDIN nr. 171 din 13 martie 2006

ORDIN Nr. 171 din 13 martie 2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005

Text în vigoare începând cu data de 22 decembrie 2010

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 22 decembrie 2010.

Act de bază
#B: Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 171/2006

Acte modificatoare

#M1: Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 684/2007, abrogat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008
#M2: Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 244/2164/2010

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#CIN
NOTĂ:
Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. 69 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 684/2007 (#M1), abrogat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008. Reproducem mai jos aceste prevederi.

#M1

„ART. 69
La data publicării prezentului ordin se abrogă prevederile referitoare la grupurile de producători recunoscute preliminar şi la organizaţiile de producători, cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 28 martie 2006.”

#B

Având în vedere prevederile art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005,
în baza Referatului nr. 87.797 din 29 decembrie 2005 al Direcţiei generale de implementare politici sectoriale şi de piaţă,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

#CIN

*) Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 a fost abrogată. A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 725/2010.

#B

ART. 1

Se aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

De la data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 535/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 20 august 2004, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 536/2004 privind produsele pentru a căror comercializare se pot constitui grupuri de producători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 19 august 2004, şi Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 537/2004 privind aprobarea Statutului-cadru al grupurilor de producători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 19 august 2004, şi Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind constituirea şi recunoaşterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole nr. 174/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 23 martie 2004, se abrogă.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA 1

NORME
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005

CAPITOLUL 1
Dispoziţii generale

ART. 1

Grupurile de producători sunt persoane juridice recunoscute de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 2

(1) Organizaţiile de producători şi grupurile de producători recunoscute preliminar sunt persoane juridice care activează în sectorul fructelor şi legumelor, recunoscute sau recunoscute preliminar de MAPDR, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sfera de cuprindere a sectorului fructe şi legume este prezentată în anexa nr. 1.

ART. 3
În condiţiile prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) aviz de recunoaştere – document eliberat de MAPDR, care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a condiţiilor de recunoaştere ca grup de producători sau ca organizaţie de producători şi care asigură titularului toate drepturile conferite de lege;
b) aviz de recunoaştere preliminară – document eliberat de MAPDR, care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a condiţiilor de recunoaştere preliminară ca grup de producători recunoscut preliminar şi care asigură titularului toate drepturile conferite de lege;
c) decizie de retragere a recunoaşterii – document eliberat de MAPDR, care are ca scop revocarea avizului de recunoaştere;
d) decizie de retragere a recunoaşterii preliminare – document eliberat de MAPDR, care are ca scop revocarea avizului de recunoaştere preliminară.

CAPITOLUL 2
Grupuri de producători

ART. 4

Persoanele juridice menţionate la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita recunoaşterea ca grup de producători pentru una sau mai multe grupe de produse din cadrul categoriilor de produse horticole, agricole, silvice sau de origine animală menţionate mai jos, astfel:

a) Produse horticole:

1. fructe şi legume;
2. fructe;
3. legume;
4. produse horticole destinate procesării;
5. fructe cu coajă;
6. ciuperci;
7. cartofi timpurii şi de vară;
8. struguri de vin;
9. flori, plante ornamentale, plante dendrologice (plante vii).

b) Produse agricole:

1. cereale (porumb, grâu, orz, orzoaică etc.);
2. orez;
3. plante oleaginoase;
4. leguminoase;
5. plante textile;
6. sfeclă de zahăr;
7. cartofi;
8. plante furajere;
9. tutun;
10. hamei;
11. plante medicinale şi aromatice de cultură.

c) Produse de origine animală:

1. lapte şi produse lactate;
2. carne de bovine;
3. carne de ovine şi/sau caprine;
4. carne de porcine;
5. carne de pasăre şi ouă;
6. miere de albine şi produse apicole;
7. gogoşi de mătase;
8. lână, păr, piei şi pielicele, blănuri şi alte produse animaliere.

d) Produse silvice:

1. lemn;
2. produse din lemn;
3. răchită;
4. produse din răchită;
5. material forestier de reproducere (seminţe, puieţi, butaşi etc.);
6. fructe de pădure;
7. ciuperci din flora spontană;
8. plante medicinale şi aromatice din flora spontană;
9. vânat împuşcat (carne, blănuri şi produse cornoase);
10. vânat viu;
11. răşină;
12. produse apicole;
13. produse ornamentale (cetină, conuri, ferigă etc.);
14. produse de artizanat obţinute din lemn, corn, blănuri, fructe etc.).

ART. 5

Poate fi recunoscută ca grup de producători orice persoană juridică menţionată la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, dacă:

a) este formată din cel puţin 5 membri;
b) dovedeşte prin evidenţa contabilă o valoare minimă a producţiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care se solicită recunoaşterea, de cel puţin 10 mii euro, echivalent în lei;
c) respectă prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
d) deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor.

ART. 6

Pentru obţinerea recunoaşterii ca grupuri de producători, persoanele juridice menţionate la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, înaintează autorităţii competente a statului, reprezentată în teritoriu prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti sau, după caz, prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, următoarele:

a) cererea prin care solicită recunoaşterea ca grup de producători conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 şi, după caz, menţiunea că doreşte să acceseze Programul SAPARD;
b) copie legalizată de pe actul constitutiv şi/sau de pe statut;
c) copie de pe decizia adunării generale, în care se menţionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obţinerii recunoaşterii ca grup de producători;
d) dovada valorii producţiei comercializate, conform art. 5 lit. b) din prezentele norme;
e) lista membrilor, întocmită potrivit formularului prezentat în anexa nr. 3, aprobată de adunarea generală.

ART. 7

În cazul în care un grup de producători menţionează că doreşte să acceseze Măsura 3.2. „Constituirea grupurilor de producători” din cadrul Programului SAPARD, dosarele se verifică şi în conformitate cu cerinţele din fişa tehnică a măsurii, iar procesul-verbal de constatare va fi completat corespunzător.

CAPITOLUL 3
Organizaţii de producători

ART. 8

(1) Autoritatea competentă a statului recunoaşte ca organizaţie de producători orice persoană juridică prevăzută la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care activează în sectorul fructe şi legume, solicită în scris o asemenea recunoaştere şi care:

a) face dovada îndeplinirii în totalitate a criteriilor de recunoaştere prevăzute în anexa nr. 4;
b) prezintă dovezi care să ateste capacitatea de a-şi desfăşura în mod eficient activitatea;
c) asigură managementul comercial şi bugetar adecvat şi pune efectiv la dispoziţie membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare şi comercializare a producţiei acestora;
d) dă posibilitatea membrilor să beneficieze de asistenţă tehnică privind utilizarea tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător.

(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pot obţine recunoaşterea ca organizaţie de producători pentru una sau mai multe dintre următoarele grupe de produse:

(i) fructe şi legume;
(ii) fructe;
(iii) legume;
(iv) fructe şi/sau legume destinate procesării;
(v) fructe cu coajă;
(vi) ciuperci.

ART. 9

Pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători, persoanele juridice prevăzute la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care activează în sectorul fructe şi legume, înaintează la nivel central, serviciului tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului, următoarele:

a) cerere prin care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători conform formularului prevăzut în anexa nr. 2;
b) copie legalizată de pe actul constitutiv şi/sau de pe statut;
c) copie de pe decizia adunării generale în care se menţionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obţinerii statutului de organizaţie de producători;
d) dovada valorii producţiei comercializate conform pct. 2 din anexa nr. 4;
e) lista membrilor, conform formularului prezentat în anexa nr. 3, aprobată de adunarea generală;
f) situaţia centralizată privind producţia, vânzările directe şi cotizaţia financiară a membrilor;
g) situaţie centralizată privind programele de finanţare accesate, activităţile fără caracter agricol şi cele care urmăresc obţinerea de venituri prin furnizarea de servicii, rezultatele financiare şi orice altă informaţie relevantă care demonstrează capacitatea acesteia de a-şi desfăşura activitatea în mod adecvat şi eficient.

ART. 10

(1) În cazul în care se constată că solicitantul nu a furnizat toate informaţiile şi/sau documentele necesare, serviciul tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului transmite în termen de maximum 90 de zile solicitantului, în scris, o înştiinţare, indicând informaţiile/documentele pe care trebuie să le înainteze în vederea obţinerii recunoaşterii.

(2) În caz de nerespectare a termenului prevăzut la alin. (1), serviciul tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului respinge cererea de recunoaştere.

ART. 11

În termen de maximum 90 de zile de la depunerea cererii, serviciul tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului acordă avizul de recunoaştere sau respinge cererea.

CAPITOLUL 4
Grup de producători recunoscut preliminar

ART. 12

Persoanele juridice menţionate la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care activează în sectorul fructe şi legume şi care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca organizaţii de producători, pot obţine, la cerere, statutul de grup de producători recunoscut preliminar.

ART. 13

(1) Pentru obţinerea statutului de grup de producători recunoscut preliminar, persoanele juridice legal constituite, prevăzute la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care activează în sectorul fructe şi legume, vor înainta la nivel central, serviciului tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului, următoarele:

a) cerere de recunoaştere preliminară, conform anexei nr. 2;
b) copie de pe decizia adunării generale în care se menţionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obţinerii statutului de grup de producători recunoscut preliminar;
c) lista membrilor, conform formularului prezentat în anexa nr. 3, aprobată de adunarea generală;
d) copie de pe actul constitutiv şi/sau de pe statut, din care să rezulte îndeplinirea în totalitate a condiţiilor prevăzute în anexa nr. 5;
e) plan de recunoaştere în vederea evaluării şi aprobării.

(2) Planul de recunoaştere propune ca obiectiv general obţinerea statutului de organizaţie de producători şi cuprinde următoarele:

a) descrierea situaţiei persoanei juridice în cauză privind infrastructura, numărul de membri, detalii despre membrii asociaţi, informaţii privind producţia membrilor şi comercializarea acesteia;
b) informaţii despre sistemul centralizat de facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;
c) durata estimată a planului, care nu trebuie să depăşească 5 ani;
d) măsurile ce vor fi implementate, cu termenele de realizare a acestora, în vederea obţinerii recunoaşterii ca organizaţie de producători.

ART. 14

(1) Serviciul tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului verifică documentele menţionate la art. 13 alin. (1) şi se asigură, prin inspecţii la faţa locului, de:

a) exactitatea informaţiilor furnizate;
b) eficienţa economică şi calitatea tehnică a planului de recunoaştere, corectitudinea estimărilor din planul de investiţii, precum şi planificarea implementării acestuia.

(2) În urma acestor verificări, serviciul tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului:

a) poate accepta planul de recunoaştere şi, prin urmare, acordă recunoaşterea preliminară;
b) poate solicita modificarea planului de recunoaştere;
c) poate respinge planul de recunoaştere.

(3) Serviciul tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului, acolo unde este cazul, acceptă planul de recunoaştere numai dacă include modificările solicitate în conformitate cu alin. (2) lit. b).

(4) Serviciul tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului ia o decizie privind aprobarea planului de recunoaştere în termen de maximum 60 de zile de la primirea acestuia şi o comunică în scris depunătorului.

ART. 15

După acceptarea planului de recunoaştere, serviciul tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului decide acordarea avizului de recunoaştere preliminară în termen de maximum 30 de zile.

ART. 16

(1) Planul de recunoaştere poate fi pus în aplicare numai după acordarea avizului de recunoaştere preliminară.

(2) Planul de recunoaştere se pune în aplicare pe perioade anuale, începând cu data acceptării sale de către serviciul tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului.

(3) În timpul punerii în aplicare, serviciul tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului poate accepta modificări ale planului de recunoaştere, dacă în urma analizei documentelor justificative nu se constată modificări ale rezultatului final.

(4) Pentru orice modificare a planului de recunoaştere, serviciul tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului ia o decizie în termen de 30 de zile de la primirea cererii de modificare, după examinarea justificărilor prezentate.

(5) Este considerată respinsă orice cerere de modificare a planului de recunoaştere pentru care nu s-a luat o decizie în intervalul de timp menţionat la alin. (4).

(6) Cel târziu până în a patra lună de la încheierea unei perioade anuale de implementare a unui plan de recunoaştere, persoana juridică în cauză transmite serviciului tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului o copie a bilanţului contabil pentru anul precedent.

ART. 17

Orice grup de producători recunoscut preliminar poate solicita în orice moment recunoaşterea ca organizaţie de producători, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

CAPITOLUL 5
Valoarea producţiei comercializate

ART. 18

(1) Activitatea principală a grupurilor de producători, a organizaţiilor de producători, precum şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar constă în comercializarea producţiei membrilor.

(2) Valoarea producţiei comercializate aparţinând persoanei juridice care deţine sau care solicită recunoaşterea nu poate fi mai mică decât valoarea obţinută din alte activităţi.

(3) Prin alte activităţi se înţelege comercializarea de produse incluse în grupa sau grupele de produse pentru care persoana juridică deţine ori solicită recunoaşterea, dar care nu provin de la membrii acesteia.

(4) Următoarele activităţi se exclud atât de la calculul activităţii principale, cât şi de la calculul pentru alte activităţi:

a) comercializarea produselor care nu fac parte din grupa sau grupele de produse pentru care persoana juridică în cauză deţine sau solicită recunoaşterea;
b) comercializarea de produse, care fac sau nu fac parte din grupa de produse pentru care persoana juridică în cauză deţine ori solicită recunoaşterea, cumpărate direct de la o altă persoană juridică, indiferent dacă aceasta din urmă deţine sau nu recunoaştere;
c) activităţile legate de producţia altor produse agricole, precum şi ambalarea sau prelucrarea acestora;
d) furnizarea de servicii
e) activităţile fără caracter agricol desfăşurate de persoana juridică în cauză.

CAPITOLUL 6
Procedura de evaluare şi eliberare a avizului de recunoaştere sau recunoaştere preliminară

#M2

ART. 19

(1) Sistemul administrativ pentru evaluarea condiţiilor de recunoaştere este asigurat de autoritatea competentă a statului, astfel:

a) la nivel teritorial, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau, după caz, de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor;
b) la nivel central, prin direcţia de specialitate, pe categorii de produse, care funcţionează în cadrul autorităţii competente a statului, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau, după caz, din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor.

(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, care solicită obţinerea recunoaşterii ca grup de producători, vor înainta dosarul cu toate documentele necesare pentru o verificare prealabilă direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau, după caz, inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor.

(3) Persoanele juridice prevăzute la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, care solicită obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători sau ca grup de producători recunoscut preliminar, vor înainta dosarul cu toate documentele necesare, la nivel central, direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau, după caz, din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor.

#B

ART. 20

(1) La nivelul autorităţii competente a statului evidenţa grupurilor de producători, a organizaţiilor de producători, precum şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar se ţine în Registrul unic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Direcţia generală de dezvoltare rurală este responsabilă pentru eliberarea avizului de recunoaştere sau a avizului de recunoaştere preliminară, precum şi pentru înregistrarea în Registrul unic a grupurilor şi organizaţiilor de producători, precum şi a organizaţiilor de producători recunoscute preliminar.

#M2

ART. 21

(1) În cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau, după caz, în cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor, personalul responsabil cu primirea, verificarea dosarelor şi, după caz, verificarea respectării şi menţinerii condiţiilor de recunoaştere de către grupurile de producători recunoscute se desemnează de către conducătorii autorităţilor competente, în termen de 5 zile de la publicarea prezentelor norme.

#B

(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) verifică pentru fiecare solicitant dacă dosarul conţine toate informaţiile prevăzute de legislaţie şi transmit autorităţii competente a statului dosarul în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii.

(3) În cazul în care se constată că solicitantul nu a furnizat toate informaţiile şi/sau documentele necesare, i se va transmite o înştiinţare, în termen de 15 zile, în care se vor indica informaţiile/documentele pe care trebuie să le înainteze în vederea obţinerii recunoaşterii.

(4) Dacă în termen de 30 de zile nu sunt primite informaţiile/documentele solicitate la alin. (3), dosarul se înaintează serviciului tehnic responsabil cu acordarea recunoaşterii din cadrul autorităţii competente a statului cu propunerea de respingere a cererii.

ART. 22

(1) Evaluarea dosarelor aparţinând persoanelor juridice care solicită recunoaşterea ca grup de producători se face de către serviciile tehnice de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului, pe categorii de produse.

(2) Pentru sectorul fructe şi legume acelaşi serviciu tehnic de specialitate evaluează persoanele juridice care solicită recunoaşterea ca grup de producători, ca organizaţie de producători sau ca grup de producători recunoscut preliminar.

ART. 23

(1) Toate deciziile serviciilor tehnice de specialitate care privesc grupurile de producători, organizaţiile de producători sau grupurile de producători recunoscute preliminar sunt menţionate într-un proces-verbal.

(2) Procesele-verbale vor fi redactate în două exemplare, primul exemplar fiind arhivat de către serviciul tehnic de specialitate, iar exemplarul 2 va fi transmis compartimentului desemnat cu înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a grupurilor, organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar, care va efectua toate demersurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei serviciului tehnic de specialitate responsabil.

(3) În cazul persoanelor juridice care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători sau ca grup de producători recunoscut preliminar, serviciul tehnic de specialitate responsabil solicită, pentru aspecte tehnice care sunt de competenţa altor servicii tehnice, opinia în scris a acestora.

(4) Autoritatea competentă a statului, prin serviciul tehnic de specialitate, înainte de a decide acordarea recunoaşterii ca organizaţie de producători sau ca grup de producători recunoscut preliminar, efectuează un control la faţa locului pentru toate persoanele juridice în cauză.

(5) Avizul de recunoaştere ca grup de producători prevăzut în anexa nr. 7, Avizul de recunoaştere ca organizaţie de producători prevăzut în anexa nr. 8, Avizul de recunoaştere preliminară prevăzut în anexa nr. 9, Decizia de retragere a recunoaşterii pentru grupurile de producători prevăzută în anexa nr. 10, Decizia de retragere a recunoaşterii pentru organizaţiile de producători prevăzută în anexa nr. 11 şi Decizia de retragere a recunoaşterii preliminare prevăzută în anexa nr. 12 se eliberează în două exemplare semnate de reprezentantul legal al autorităţii competente a statului. Exemplarul 2 se semnează pe verso de către secretarul de stat, directorul direcţiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului tehnic de specialitate care a participat la luarea deciziei şi reprezentantul legal al titularului.

(6) Costurile privind tipărirea documentelor prevăzute la alin. (5), precum şi a Registrului unic se suportă din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile legale.

ART. 24

(1) În condiţiile prezentului ordin serviciile tehnice de specialitate au următoarele atribuţii:

a) decid măsurile care se impun în urma evaluării dosarelor depuse de către persoanele juridice îndreptăţite, prin care se solicită obţinerea statutului de grup de producători, organizaţie de producători sau grup de producători recunoscut preliminar;
b) decid măsurile care se impun în urma controalelor privind îndeplinirea sau menţinerea condiţiilor de recunoaştere sau recunoaştere preliminară;
c) întocmesc şi transpun un plan anual de monitorizare şi control al grupurilor de producători, al organizaţiilor de producători sau al grupurilor de producători recunoscute preliminar;
d) realizează corespondenţa cu persoanele juridice îndreptăţite;
e) realizează o bază de date pentru grupurile, organizaţiile de producători şi grupurile de producători recunoscute preliminar.

(2) Pentru sectorul de fructe şi legume serviciul tehnic de specialitate are în plus următoarele atribuţii:

a) decide aprobarea planurilor de recunoaştere;
b) după integrarea României în structurile comunitare, notifică serviciului responsabil cu efectuarea plăţilor din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură aprobarea planurilor operaţionale, a planurilor de recunoaştere şi deciziile adoptate în privinţa cererilor de retragere de pe piaţă.

ART. 25

Prezentarea avizului de recunoaştere ca grup sau ca organizaţie de producători, precum şi a avizului de recunoaştere preliminară de către persoanele juridice îndreptăţite presupune angajamentul acestora de a se supune verificărilor autorităţii competente a statului şi de a pune la dispoziţie reprezentanţilor acesteia toate documentele şi informaţiile relevante pentru verificarea respectării condiţiilor de recunoaştere sau de recunoaştere preliminară.

ART. 26

(1) Deciziile serviciului tehnic de specialitate pot fi contestate în termen de 15 zile începând cu data înştiinţării solicitantului.

(2) Soluţionarea contestaţiilor presupune reanalizarea dosarelor contestatarilor de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, organizată în cadrul direcţiei de specialitate ai cărei membri sunt nominalizaţi de către directorul general.

(3) Termenul de rezolvare a unei contestaţii este de 30 de zile.

ART. 27

Persoanele juridice recunoscute ca grup de producători, ca organizaţie de producători sau ca grup de producători recunoscut preliminar vor transmite în fiecare an serviciului tehnic de specialitate din cadrul autorităţii competente a statului o copie a bilanţului contabil pentru anul fiscal anterior, în termen de 30 de zile de la transmiterea acestuia către organele financiare specializate, precum şi orice altă modificare ulterioară care afectează condiţiile de recunoaştere.

ART. 28

(1) În cadrul controalelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile tehnice de specialitate responsabile efectuează anual un control asupra unui eşantion semnificativ de grupuri, organizaţii de producători sau grupuri de producători recunoscute preliminar, în vederea verificării menţinerii condiţiilor de recunoaştere sau de recunoaştere preliminară.

(2) În cazul grupurilor de producători, controlul privind menţinerea condiţiilor de recunoaştere poate fi delegat reprezentanţilor legali în teritoriu ai autorităţii competente a statului desemnaţi conform art. 21 alin. (1).

(3) Eşantionul trebuie să reprezinte cel puţin 50% din grupurile de producători, organizaţiile de producători sau grupurile de producători recunoscute preliminar.

(4) Fiecare grup, organizaţie de producători sau grup de producători recunoscut preliminar este controlat cel puţin o dată la 2 ani.

(5) Controalele se realizează în baza unui plan de monitorizare şi control conceput de fiecare serviciu tehnic de specialitate responsabil în urma analizelor de risc.

ART. 29

(1) Pentru grupurile de producători, rezultatul verificărilor este consemnat într-un proces-verbal de constatare conform anexei nr. 13.

(2) Procesul-verbal de constatare se va întocmi în două exemplare, dintre care un exemplar va fi înmânat reprezentantului legal al persoanei juridice supuse controlului, urmând ca în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii cel de-al doilea exemplar să fie transmis serviciului tehnic responsabil din cadrul autorităţii competente a statului.

(3) Pentru organizaţiile de producători, precum şi pentru grupurile de producători recunoscute preliminar, rezultatul verificărilor menţionate la art. 23 alin. (4) şi la art. 28 alin. (1) se consemnează într-un raport de monitorizare şi control contrasemnat de reprezentantul legal al persoanei juridice supuse verificării sau de înlocuitorul acestuia.

ART. 30

Pentru organizaţiile de producători recunoscute sau în curs de recunoaştere, în timpul controalelor serviciul tehnic de specialitate verifică dacă acestea dispun de personalul, infrastructura şi dotările necesare pentru realizarea obiectivelor acestora şi care să asigure în special:

a) cunoaşterea producţiei membrilor;
b) sortarea, stocarea şi ambalarea producţiei membrilor;
c) managementul comercial şi bugetar;
d) un sistem centralizat de facturare şi de înregistrare a datelor.

ART. 31

(1) În cazul în care, în urma controlului efectuat în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (1), rezultă că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere ca grup de producători sau ca organizaţie de producători, serviciul tehnic de specialitate decide retragerea recunoaşterii într-un interval de timp de maximum 60 de zile din momentul constatării neîndeplinirii condiţiilor de recunoaştere.

(2) Decizia de retragere a recunoaşterii ca grup sau ca organizaţie de producători se ia de către comisia de recunoaştere, după transmiterea către persoanele juridice prevăzute la alin. (1) a unei înştiinţări privind deficienţele constatate. Termenul de remediere a acestora este de maximum 60 de zile.

(3) Pentru grupurile de producători recunoscute preliminar, în cazul în care se constată o diferenţă faţă de măsurile planificate pentru transpunerea planului de recunoaştere şi care ar putea compromite realizarea acestuia, înainte de eliberarea deciziei de retragere a recunoaşterii preliminare serviciul tehnic de specialitate solicită aplicarea de măsuri corective. Termenul de realizare a acestora nu poate depăşi 60 de zile.

(4) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (2) şi (3) nu au fost efectuate, serviciul tehnic de specialitate emite decizia de retragere a recunoaşterii sau a recunoaşterii preliminare.

CAPITOLUL 7
Dispoziţii finale

ART. 32

În cadrul grupului, organizaţiei de producători sau grupului de producători recunoscut preliminar nici un membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot.

ART. 33

(1) Durata minimă de aderare a unui producător nu poate fi mai mică de un an.

(2) Cu toate acestea, în cazul accesării unui program de investiţii, nici un membru nu poate fi scutit de obligaţiile care decurg din acesta pe durata aplicării sale, cu excepţia cazului în care deţine o derogare acordată de grupul sau de organizaţia de producători în cauză.

(3) Renunţarea la calitatea de membru se comunică, în scris, cu cel puţin 90 de zile înainte şi devine efectivă numai după achitarea tuturor obligaţiilor faţă de grupul, organizaţia de producători sau grupul de producători recunoscut preliminar în cauză.

ART. 34

În cazul fuzionării a două sau mai multor grupuri ori organizaţii de producători, constituite din membri care la rândul lor sunt persoane juridice compuse din producători, numărul minim de membri potrivit prezentelor norme se calculează pe baza numărului de producători asociaţi la fiecare dintre persoanele juridice în cauză.

ART. 35

Anexele nr. 1 – 13 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA 1*)
la norme

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

LISTA
produselor aparţinând sectorului fructe şi legume

Codul tarifar Denumirea Produsului
0702.00.00 Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată;
07.03 Ceapă, ceapă eşalotă, usturoi, praz şi alte aliaceae, în stare proaspătă sau refrigerată
07.04 Varză, conopidă, varză creaţă, gulii, şi alte brassicaceae comestibile, în stare proaspătă sau refrigerată;
07.05 Salată (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată;
07.06 Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, ţelină, ridichi şi alte rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată;
0707.00 Castraveţi şi castraveciori de murat, în stare proaspătă sau refrigerată
07.08 Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată, exceptând legumele de la subpoziţiile 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 and 0709 90 60;
08.02 Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, decojite sau fără pieliţă;
08.06 Struguri, proaspeţi sau uscaţi;
08.07 Pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspeţi;
08.08 Mere, pere şi gutui, proaspete;
08.09 Caise, cireşe, vişine, piersici (inclusiv nectarine), prune şi porumbe, proaspete;
08.10 Alte fructe, proaspete;
0813.50.39 Amestecuri exclusive din fructele cu coajă de la poziţia 08.02

#M2

ANEXA 2
la norme

Solicitant*) ..................
  Nr. ...... din ...../..../.....

                 CERERE

  *)......................., cu sediul în ................................., telefon/fax: ................, cod fiscal ......................, reprezentată prin ........................, domiciliat în localitatea ...................., str. ......................... nr. ........... bl. .........., ap. .........., judeţul ....................................., posesor al BI/CI .............. seria ....... nr. ..........., eliberat/eliberată de ......................... la data de .................., vă solicităm, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupului şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările ulterioare, verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru eliberarea avizului de recunoaştere sau recunoaştere preliminară ca:
  - grup de producători |__|
  - organizaţie de producători |__|
  - grup de producători recunoscut preliminar |__|
pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse .........................
..............................................................................

  De asemenea, dorim/nu dorim să accesăm măsuri sprijinite din fonduri comunitare.

  Pentru aceasta, anexăm în copie:
  1. ....................................
  2. ....................................
  3. ....................................
  4. ....................................
  5. ....................................
  Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declarăm pe propria răspundere că toate informaţiile înscrise în documentele sus-menţionate sunt în conformitate cu realitatea.

  Data ....................

               Director/Preşedinte,
              ........................

------------
  *) Denumirea societăţii comerciale, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altei forme de asociere, legal constituită, prevăzută la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005.

#B

 

ANEXA 3 la norme

 

  LISTA
  membrilor titulari ai*) ......................................, aprobată în adunarea generală din ........../............

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele şi| Data    |Documentul de|Domiciliul|Baza   |Drept|Semnătura|
|crt.|prenumele| naşterii  |identitate  |stabil  |materială|de  |     |
|  |     |____________|_____________|     |de    |vot |     |
|  |     |zi| lună| an| Serie| Număr|     |producţie| % |     |
|____|_________|__|_____|___|______|______|__________|_________|_____|_________|
| 0 |  1  | 2| 3 | 4 |  5 |  6 |   7  |  8  | 9 |  10  |
|____|_________|__|_____|___|______|______|__________|_________|_____|_________|
|____|_________|__|_____|___|______|______|__________|_________|_____|_________|
|____|_________|__|_____|___|______|______|__________|_________|_____|_________|
|____|_________|__|_____|___|______|______|__________|_________|_____|_________|
|____|_________|__|_____|___|______|______|__________|_________|_____|_________|
|   TOTAL: | x|  x | x |  x |  x |   x  |  x  |   |     |
|______________|__|_____|___|______|______|__________|_________|_____|_________|

     Întocmit:               Aprobat:

  Numele şi prenumele ................  Numele şi prenumele ...............
  Funcţia ............................  Funcţia ...........................
  Semnătura ..........................  Semnătura .........................
  Data ...............................  Data ..............................

------------
  *) Denumirea societăţii comerciale, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altei forme de asociere, legal constituită, prevăzută la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA 4
la norme

CRITERII
de recunoaştere a organizaţiilor de producători

Poate solicita statutul de organizaţie de producători orice persoană juridică menţionată la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care activează în domeniul fructelor şi legumelor şi care:

1. este constituită din cel puţin 5 membri;

2. dovedeşte prin evidenţă contabilă o valoare minimă a producţiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care se solicită recunoaşterea, de cel puţin 100 mii euro, echivalent în lei;

3. este înfiinţată la libera iniţiativă a producătorilor, pentru comercializarea în comun a următoarelor grupe de produse:

(i) fructe şi legume (exceptând cartofii);
(ii) fructe;
(iii) legume (exceptând cartofii);
(iv) fructe şi/sau legume destinate procesării;
(v) fructe cu coajă;
(vi) ciuperci;

4. solicită membrilor prin actul constitutiv şi statutul organizaţiei:

a) să aplice deciziile adoptate în cadrul adunării generale, care privesc date tehnice legate de producţie, raportarea datelor privind producţia şi protecţia mediului înconjurător;
b) să facă parte numai dintr-o singură organizaţie de producători pentru aceeaşi grupă de produse dintre cele menţionate la pct. 3;
c) să comercializeze cel puţin 75% din producţia realizată prin intermediul persoanei juridice. În cazul în care organizaţia de producători îşi dă acordul, membrii pot:

(i) vinde consumatorilor, direct de pe exploataţia lor, cel mult 25% din producţie, dacă sunt membri ai organizaţiilor de producători recunoscute pentru grupa fructe şi legume prevăzută la pct. 3 (i), şi nu mai mult de 20% din producţie dacă sunt membri ai celorlalte tipuri de organizaţii de producători;
(ii) comercializa prin intermediul altei organizaţii de producători desemnate de propria lor organizaţie produsele care din cauza caracteristicilor pe care acestea le prezintă nu fac obiectul activităţilor comerciale ale organizaţiei de producători din care face parte;

d) să pună la dispoziţie informaţiile solicitate de persoana juridică în cauză, referitoare la suprafeţele recoltate, cantităţile recoltate şi la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor;
e) să plătească contribuţiile financiare prevăzute în actul constitutiv şi/sau în statutul pentru înfiinţare şi funcţionare;

5. are menţionat în actul constitutiv şi/sau statut cel puţin:

a) procedurile de determinare, adoptare şi modificare a deciziilor prevăzute la pct. 4 lit. a);
b) obligativitatea membrilor privind achitarea contribuţiei financiare necesare pentru finanţarea persoanei juridice;
c) reglementări care să permită producătorilor membri să verifice în mod democratic organizaţia lor şi deciziile adoptate de aceasta;
d) penalităţi pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin conform actului constitutiv, în special neplata contribuţiilor financiare sau nerespectarea deciziilor adunării generale;
e) regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calităţii de membru care nu poate fi mai mică de un an;

6. deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor.

ANEXA 5
la norme

CONDIŢII DE RECUNOAŞTERE PRELIMINARĂ

Orice persoană juridică menţionată la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care activează în domeniul fructelor şi legumelor, poate solicita obţinerea statutului de grup de producători recunoscut preliminar, dacă:

1. este constituită din cel puţin 5 membri;
2. este înfiinţată la libera iniţiativă a producătorilor următoarelor grupe de produse:

(i) fructe şi legume (exceptând cartofii);
(ii) fructe;
(iii) legume (exceptând cartofii);
(iv) produse destinate procesării;
(v) fructe cu coajă;
(vi) ciuperci;

3. are aprobate în plenul adunării generale:

a) demersurile necesare pentru obţinerea avizului de recunoaştere preliminară;
b) modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului, conform pct. 4 şi 5 din anexa nr. 4.

ANEXA 6
la norme

REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ
a grupurilor de producători, a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare

  Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - Produsul/produsele pentru care se deţine recunoaşterea sau recunoaşterea preliminară
  B - Nr. şi data deciziei de retragere a recunoaşterii sau recunoaşterii preliminare
  C - recunoaştere
  D - recunoaştere preliminară
Nr. Crt. Numarul/data documentului de intrare Numarul/data cererii de recunoastere sau recunoastere preliminara Titularul Sediul administrativ al titularului(Localitatea/Judetul) A Numar si data avizului de: B
C D
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Semnatura mandatatului
1
2
3
4
5
 *) Denumirea societăţii comerciale, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altei forme de asociere, legal constituită, prevăzută la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA 7
la norme

- Exemplarul 1 -

  ROMÂNIA     MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

               AVIZ DE RECUNOAŞTERE
             Nr. ...../..................

  Eliberat în temeiul prevederilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procesului-verbal nr. .......... din ................

  Prezentul aviz de recunoaştere*1) conferă statutul de grup de producători*2) ..............................................................................., a fost înregistrat sub nr. ...... din data de ............. în Registrul unic de evidenţă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole şi silvice şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse: .............................................................................

  Avizul de recunoaştere îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile de recunoaştere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaştere.

                               ____
       Ministrul agriculturii, pădurilor        /  \
         şi dezvoltării rurale,          |   |
      ....................................       \____/

------------
  *1) Exemplarul 2 al avizului de recunoaştere va fi contrasemnat de: directorul general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei, mandatatul beneficiarului şi de persoana responsabilă cu întocmirea acestuia.
  *2) Denumirea societăţii comerciale, societăţii agricole, cooperativei agricole, precum şi a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

  - Exemplarul 2 -

  Pentru accesarea Programului SAPARD, grupul de producători este recunoscut pentru:
  .........................................................................
  .........................................................................

 ______________________________________________________________________________
|              |Criteriile   |Criteriile |Dacă sunt îndeplinite|
|              |minime     |grupului de|condiţiile de    |
|              |obligatorii   |producători|acordare a ajutorului|
|              |pentru Programul|      |           |
|              |SAPARD     |      |           |
|___________________________|________________|___________|_____________________|
|              |        |      |  Da  |  Nu  |
|___________________________|________________|___________|__________|__________|
| Numărul de membri     |        |      |     |     |
|___________________________|________________|___________|__________|__________|
| Cifra de afaceri estimată |        |      |     |     |
|___________________________|________________|___________|__________|__________|
| Producţia         |        |      |     |     |
|___________________________|________________|___________|__________|__________|
| Valoarea anuală estimată a|        |      |     |     |
| produselor vândute    |        |      |     |     |
|___________________________|________________|___________|__________|__________|

      Secretar de stat
   pentru dezvoltare rurală,

  Numele ......................
  Semnătura ...................
  Data ........................

                  Direcţia generală dezvoltare rurală
                  Întocmit de:
                  Numele ................................
                  Semnătura .............................
                  Data ..................................

ANEXA 8
la norme

ROMÂNIA     MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

               AVIZ DE RECUNOAŞTERE
             Nr. ...../..................

  Eliberat în temeiul prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procesului-verbal nr. .......... din ..................

  Prezentul aviz de recunoaştere*1) conferă statutul de organizaţie de producători*2) ..............................................................., a fost înregistrat sub nr. ............. din data de ............ în Registrul unic de evidenţă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole şi silvice şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse: ......................................................

  Avizul de recunoaştere îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile de recunoaştere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaştere.

                               ____
       Ministrul agriculturii, pădurilor        /  \
         şi dezvoltării rurale,          |   |
      ....................................       \____/

------------
  *1) Exemplarul 2 al avizului de recunoaştere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei, mandatatul beneficiarului şi de persoana responsabilă cu întocmirea acestuia.
  *2) Denumirea societăţii comerciale, societăţii agricole, cooperativei agricole, precum şi a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute la art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA 9
la norme

 ROMÂNIA     MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

            AVIZ DE RECUNOAŞTERE PRELIMINARĂ
             Nr. ...../..................

  Eliberat în temeiul prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Procesului-verbal nr. ........../...................
  Prezentul aviz*1) conferă statutul de grup de producători recunoscut preliminar*2) ................................................................ .
  Prezentul aviz de recunoaştere preliminară a fost înregistrat sub nr. ..................... din data de ................. în Registrul unic de evidenţă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole şi silvice şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse: ......................................................... .
  Prezentul aviz de recunoaştere preliminară îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile stabilite de reglementările în vigoare.

                               ____
       Ministrul agriculturii, pădurilor        /  \
         şi dezvoltării rurale,          |   |
      ....................................       \____/

------------
  *1) Exemplarul 2 al avizului de recunoaştere va fi contrasemnat pe verso de: secretar de stat, director general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei, mandatatul beneficiarului şi de persoana responsabilă cu întocmirea acestuia.
  *2) Denumirea societăţii comerciale, societăţii agricole, cooperativei agricole, precum şi a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA 10
la norme

 ROMÂNIA     MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

            DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOAŞTERII
             Nr. ...../..................

  Eliberată în temeiul prevederilor art. 5, 10 şi 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Procesului-verbal nr. ....../.....
  Către*1)
  .........................................................................
  Întrucât nu au fost respectate condiţiile de recunoaştere ca grup de producători, se emite prezenta decizie*2) care anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse: ...................................................... .
  Prezenta decizie de retragere a avizului de recunoaştere a fost înregistrată sub nr. ......... din data de ............... în Registrul unic de evidenţă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole şi silvice.

                               ____
       Ministrul agriculturii, pădurilor        /  \
         şi dezvoltării rurale,          |   |
      ....................................       \____/

------------
  *1) Denumirea societăţii comerciale, societăţii agricole, cooperativei agricole, precum şi a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
  *2) Exemplarul 2 va fi contrasemnat pe verso de: secretar de stat, director general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei, mandatatul beneficiarului şi de persoana responsabilă cu întocmirea acestuia.

ANEXA 11
la norme

 ROMÂNIA     MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

            DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOAŞTERII
               Nr. ...../..................

  Eliberată în temeiul prevederilor art. 5, 10 şi 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Procesului-verbal nr. ...../.....
  Către*1)
  ..........................................................................
  Întrucât nu au fost respectate condiţiile de recunoaştere ca organizaţie de producători, se emite prezenta decizie*2) care anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse: ..................................................... .
  Prezenta decizie de retragere a avizului de recunoaştere a fost înregistrată sub nr. ......... din data de ............... în Registrul unic de evidenţă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole şi silvice.

                               ____
       Ministrul agriculturii, pădurilor        /  \
         şi dezvoltării rurale,          |   |
      ....................................       \____/

------------
  *1) Denumirea societăţii comerciale, societăţii agricole, cooperativei agricole, precum şi a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
  *2) Exemplarul 2 va fi contrasemnat pe verso de: secretar de stat, director general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei, mandatatul beneficiarului şi de persoana responsabilă cu întocmirea acestuia.

ANEXA 12
la norme

ROMÂNIA     MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

          DECIZIE DE RETRAGERE A RECUNOAŞTERII PRELIMINARE
               Nr. ...../..................

  Eliberată în temeiul prevederilor art. 5 şi 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Procesului-verbal nr. ...../......
  Către*1)
  .........................................................................

  Întrucât nu au fost respectate condiţiile de recunoaştere ca grup de producători recunoscut preliminar, se emite prezenta decizie*2) care anulează titularului toate drepturile conferite de reglementările în vigoare, pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse: ............................... .
  Prezenta decizie de retragere a avizului de recunoaştere preliminară a fost înregistrată sub nr. ......... din data de ............... în Registrul unic de evidenţă a grupurilor de producători constituite pentru comercializarea produselor agricole şi silvice.

                               ____
       Ministrul agriculturii, pădurilor        /  \
         şi dezvoltării rurale,          |   |
      ....................................       \____/

------------
  *1) Denumirea societăţii comerciale, societăţii agricole, cooperativei agricole, precum şi a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
  *2) Exemplarul 2 va fi contrasemnat pe verso de: secretar de stat, director general al direcţiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei, mandatatul beneficiarului şi de persoana responsabilă cu întocmirea acestuia.

#M2

ANEXA 13
la norme

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
           încheiat azi ....../....../......

  Subsemnatul, ....................., având funcţia de ..................... în cadrul*1) ....................................., verificând îndeplinirea de către*1) .........................................................., cu sediul în ........................................, a criteriilor şi dimensiunilor de recunoaştere în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, şi cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările ulterioare, am constatat că:
  1. Obiectul de activitate al solicitantului, conform statutului şi situaţiilor privind activitatea, (nu) corespunde prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 171/2006, cu modificările ulterioare, iar grupa/grupele de produse ........................ declarate face/fac obiectul activităţii comerciale de bază.
  2. Titularul*1) ............................... este format dintr-un număr de ............... (în litere .......................) membri, aşa cum rezultă din Lista membrilor titulari, număr care (nu) este mai mic decât numărul minim de membri prevăzut prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 171/2006, cu modificările ulterioare.
  3. Informaţii privind valoarea producţiei comercializate:
  a) valoarea obţinută prin comercializarea produselor membrilor din grupa sau grupele pentru care se solicită acordarea (menţinerea) recunoaşterii/recunoaşterii preliminare:
.............................................................................;
  b) valoarea obţinută prin comercializarea produselor membrilor din alte grupe de produse decât cele pentru care se solicită acordarea (menţinerea) recunoaşterii/recunoaşterii preliminare: .............................................................................;
  c) valoarea obţinută prin comercializarea produselor cumpărate de la alte persoane juridice: ...........................................................
.............................................................................;
  d) valoarea obţinută din asigurarea de servicii: ..............................................................................
  4. Informaţii privind infrastructura solicitantului (spaţii de depozitare, hală de sortare, ambalare, maşini de ambalare, etichetare etc.):
  5. În cazul accesării măsurii 142 "Înfiinţarea grupurilor de producători" din cadrul Programul naţional de dezvoltare rurală*2):
Produsul Productia Marfa sau Baza de Productie
Cereale si plante tehnice ………. t/an
Materie prima/an
………. ha
Plante medicinale si aromatice ………. t/an ………. ha
Cartofi ………. t/an ………. ha
Struguri de vin ………. t/an ………. ha
Ciuperci de cultura ………. t/an ………. ha
Flori si plante ornamentale ………. t/an ………. ha
Produse animaliere:
Lapte ………. hl/an(t/an) ………. capete
Carne de:
-Vaca ………. t viu/an ………. capete
-Porc ………. t viu/an ………. capete
-Oaie si capra ………. t viu/an ………. capete
-Pasare ………. t viu/an ………. capete
-Amestec de specii Cifra de afaceri in euro
-Oua de consum ………. mii/an ………. capete
-Miere de albine si produse apicole ………. t/an ………. familie de albine
Produse silvice
Lemnoase si nelemnoase echivalent a ….. mc/an
echivalent a ….. tone/an
echivalent a ….. tone materia prima/an
………. ha
 *) Produsele nelemnoase specifice fondului forestier sunt: fructele de pădure, seminţele forestiere, ciupercile comestibile din flora spontană, plantele medicinale şi aromatice, răşina şi altele de acest fel, conform art. 58 alin. (3) lit. c), d), e), g) şi h) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, exceptând produsele rezultate din activităţi de vânătoare.

  6. Alte observaţii: ......................................................
..............................................................................

  Direcţia pentru agricultură (MADR)/
  Inspectoratele teritoriale de regim
  silvic şi de vânătoare (MMP)

  Întocmit:
  Numele şi prenumele ...............
  Funcţia ...........................
  Semnătura .........................

                      Reprezentant solicitant
                      Luat la cunoştinţă:
                      Numele şi prenumele ...............
                      Funcţia ...........................
                      Semnătura .........................

------------
  *1) Denumirea societăţii comerciale, societăţii agricole, cooperativei agricole sau a altor forme de asociere, legal constituite, prevăzute în art. 1^2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005.
  *2) Inclusiv a proiectelor SAPARD a căror finanţare se asigură prin PNDR.

#B
—————

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *