O.M. 250/2002

ORDIN Nr. 250/531/83 din 14 iunie 2002
pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea făinii de grâu destinate comercializării pentru consum uman

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
Nr. 250 din 14 iunie 2002
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
Nr. 531 din 12 iulie 2002
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
Nr. 83 din 19 august 2002
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 808 din 7 noiembrie 2002

Văzând Referatul de aprobare nr. 150.063 din 6 iunie 2002 întocmit de Direcţia de industrie alimentară, standarde, mărci şi licenţe şi Referatul de aprobare nr. DB 8.458 din 15 iulie 2002 întocmit de Direcţia generală de sănătate publică,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, ministrul sănătăţii şi familiei şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Norma cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea făinii de grâu destinate comercializării pentru consum uman, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, prin oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.

Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu

Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Rovana Plumb,
secretar de stat

ANEXA 1

NORMĂ
cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea făinii de grâu destinate comercializării pentru consum uman

CAP. 1
Domeniu de utilizare

ART. 1

(1) Prezenta normă are ca domeniu de aplicare făina de grâu obţinută prin măcinarea grâului. Norma se aplică atât pentru făina de grâu destinată utilizării ca materie primă la fabricarea produselor alimentare, cât şi pentru făina de grâu destinată vânzării directe la consumator.

(2) Această normă nu se aplică pentru:

a) produsele obţinute din grâu dur (Triticum durum Desf.) sau dintr-un amestec de grâu dur cu alt grâu;
b) făina de grâu utilizată ca adjuvant la fabricarea berii sau pentru fabricarea amidonului şi/sau glutenului;
c) făina de grâu utilizată în scopuri industriale nealimentare;
d) făinuri al căror conţinut proteic a fost redus sau care au fost supuse după măcinare unui proces special, altul decât uscarea, înălbirea, şi/sau cele la care au fost adăugate ingrediente, altele decât cele menţionate în prezenta normă.

(3) În sensul prezentei norme, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:

a) cenuşă (%) – cantitatea de substanţe minerale conţinută în 100 de unităţi de masă (100 g probă), raportată la substanţa uscată;
b) umiditate (%) – cantitatea de apă conţinută în 100 de unităţi de masă (100 g probă);
c) gluten umed (%) – cantitatea de substanţe proteice care se separă prin spălarea cu soluţie de clorură de sodiu 2% a unui aluat obţinut din făină, urmată de zvântarea acestuia;
d) indice de deformare (mm) – diferenţa dintre diametrul iniţial al unei sfere de 5 g de gluten umed şi diametrul acesteia după un repaus de o oră la temperatura de 30 grade C;
e) indice de sedimentare (indice Zeleny) (ml) – număr care indică volumul exprimat în mililitri al sedimentului obţinut dintr-o suspensie de făină într-o soluţie de acid lactic;
f) proteină (%) – cantitatea de substanţe proteice conţinută în 100 de unităţi de masă (100 g probă) raportată la substanţa uscată;
g) indice de cădere (Falling Number) (sec.) – timpul total exprimat în secunde, necesar pentru lichefierea de către alpha-amilază a unui gel apos obţinut din 7 g de făină şi 25 ml de apă distilată;
h) aciditate totală a făinii – suma tuturor acizilor şi a combinaţiilor cu reacţie acidă care intră în compoziţia făinii (fosfaţi acizi, aminoacizi, acizi graşi) şi care se exprimă în grade de aciditate (1 grad aciditate reprezintă aciditatea din 100 de grame de făină care se neutralizează cu 1 cm^3 NaOH);
i) ingredient – orice substanţă, inclusiv aditivii, utilizată la producerea sau la prepararea unui aliment şi care va fi conţinută şi de produsul finit ca atare sau într-o formă modificată;
j) aditiv alimentar – orice substanţă care în mod normal nu este consumată ca aliment în sine şi care nu este utilizată ca ingredient alimentar caracteristic, având sau neavând o valoare nutritivă, care, adăugată intenţionat în produsele alimentare în scopuri tehnologice pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratament, ambalare, transport sau depozitare a unor asemenea produse alimentare, devine sau poate deveni ea însăşi ori prin derivaţii săi, direct ori indirect, o componentă a acestor produse alimentare;
k) contaminant – orice substanţă care nu se adaugă în mod intenţionat alimentelor, prezentă în acestea ca rezultat al producţiei (inclusiv activităţile privind creşterea plantelor, creşterea animalelor şi medicina veterinară), fabricaţiei, prelucrării, preparării, tratamentelor, împachetării, ambalării, transportului sau manipulării acestora ori ca rezultat al contaminării mediului înconjurător. Materiile străine, cum ar fi fragmentele de insecte, părul de animale etc., nu sunt incluse în această definiţie;
l) data durabilităţii minimale – data stabilită de producător până la care făina îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare.

CAP. 2
Descriere, clasificare

ART. 2

(1) Făina de grâu este produsul obţinut prin măcinarea grâului după o prealabilă curăţare.

(2) În funcţie de conţinutul de cenuşă făina de grâu se clasifică şi se defineşte în următoarele grupe, astfel:

a) făina albă este făina care are un conţinut de cenuşă de maximum 0,65% şi se fabrică în următoarele sortimente:

– făina albă 480 este făina cu un conţinut de cenuşă de maximum 0,48%;
– făina albă superioară trei nule (000) este făina cu un conţinut de cenuşă de maximum 0,48% şi cu un conţinut de gluten umed egal sau mai mare de 28%;
– făina albă 550 este făina cu un conţinut de cenuşă de maximum 0,55% şi cu granulaţia cerută de necesităţile tehnologice, conform tabelului din anexa care face parte integrantă din prezenta normă;
– făina albă 650 este făina care are un conţinut de cenuşă de maximum 0,65%;

b) făina semialbă este făina care are un conţinut de cenuşă între 0,66% şi 0,90%;
c) făina neagră este făina care are un conţinut de cenuşă între 0,91% şi 1,40%;
d) făina dietetică este făina care are un conţinut de cenuşă între 1,41% şi 2,2% .

(3) În funcţie de destinaţie făina de grâu se clasifică astfel:

a) făina pentru fabricarea pâinii şi produselor de panificaţie cuprinde cele patru grupe descrise în alineatul precedent;
b) făina pentru fabricarea biscuiţilor cuprinde cele patru grupe descrise în alineatul precedent;
c) făina pentru fabricarea pastelor făinoase cuprinde grupa de făină albă descrisă în alineatul precedent;
d) făina pentru fabricarea produselor de patiserie cuprinde grupa de făină albă descrisă în alineatul precedent.

CAP. 3
Condiţii tehnice de calitate

ART. 3

(1) Grâul din care se obţine făina trebuie să corespundă prevederilor Standardului SR ISO 7970 – Grâu. Specificaţii.

(2) Condiţii tehnice de calitate – specificaţii generale.
Făina de grâu şi toate ingredientele care i se adaugă trebuie să corespundă normelor sanitare în vigoare şi să prezinte siguranţă alimentară.

(3) Făina de grâu trebuie să corespundă indicilor calitativi prezentaţi în tabelele din anexă.

(4) În făina de grâu se pot adăuga opţional, în dozele cerute de necesităţile tehnologice, diverse adaosuri, elemente nutritive şi aditivi alimentari.

ART. 4

(1) Utilizarea aditivilor alimentari, a diverselor adaosuri sau elemente nutritive în făina de grâu este permisă cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(2) Coloranţii nu sunt admişi la fabricarea făinii de grâu.

ART. 5

Contaminanţii admişi în făina de grâu vor fi în limitele stabilite de reglementările sanitare în vigoare.

ART. 6

Condiţiile microbiologice pentru făina de grâu trebuie să corespundă reglementărilor sanitare în vigoare.

CAP. 4
Ambalare şi etichetare

ART. 7

(1) Făina de grâu trebuie să fie ambalată şi transportată în ambalaje care să păstreze calităţile igienice, nutriţionale şi tehnologice şi să asigure siguranţa alimentară a produsului.

(2) Ambalajele trebuie să fie fabricate numai din materiale nepericuloase şi adaptate scopului pentru care sunt folosite. Ele nu trebuie să confere produsului nici o substanţă toxică, nici miros sau gust nedorit şi să corespundă reglementărilor legale în vigoare.

(3) Ambalajele utilizate pentru ambalarea şi comercializarea făinii de grâu vor fi marcate şi etichetate conform reglementărilor legale în vigoare.

ART. 8

Eticheta de grâu trebuie să conţină în mod obligatoriu:

8.1. Denumirea sub care este vândută pentru consum făina de grâu

8.1.1. Numele produsului înscris pe etichetă trebuie să fie „făină albă” sau „făină semialbă” ori „făină neagră” sau „făină dietetică”. La făina albă se va menţiona şi sortimentul, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a). În cazul sortimentelor de făină de grâu cu diferite adaosuri, denumirea adaosurilor va figura în denumirea sub care se vinde produsul.
Făinurile de grâu care nu corespund prevederilor din prezenta normă nu se comercializează pentru consum uman în asociere cu termeni cum ar fi: „gen”, „tip”, „mod”, „stil”, „marcă”, „gust” sau cu alte menţiuni asemănătoare la una dintre denumirile prevăzute în prezenta normă.

8.1.2. Conţinutul în cenuşă poate fi declarat în imediata apropiere a numelui produsului. Această dispoziţie nu se aplică făinurilor la care s-a adăugat carbonat de calciu sau alţi constituenţi al căror conţinut în substanţe minerale este diferit de cel al făinii de grâu.

8.1.3. Etichetarea, prezentarea şi publicitatea făinii de grâu din prezenta normă se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Este interzis să se menţioneze pe etichetă menţiuni ca: „cinci nule (00000)”, „regina făinurilor”, „făină extra” etc.

8.2. Ingredientele
Lista cuprinzând ingredientele conţine toate ingredientele în ordinea descrescătoare a cantităţii, determinată de modul introducerii în fabricaţie; vitaminele şi sărurile minerale adăugate în făina de grâu se menţionează în lista cuprinzând ingredientele.

8.3. Valoarea nutritivă se va menţiona cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare.

8.4. Denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului, al ambalatorului sau al distribuitorului; în cazul produselor din import se înscriu denumirea şi sediul importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România.

8.5. Indicarea lotului

8.5.1. Fiecare cantitate de făină de grâu vândută pentru consum, atât vrac, cât şi ambalată sau preambalată, trebuie să aibă ataşată o marcă codificată sau exprimată în clar, care să nu poată fi ştearsă, pentru a permite identificarea producătorului şi a lotului.

8.5.2. Indicarea lotului nu este obligatorie atunci când data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clară şi necodificată cel puţin a zilei şi lunii, în această ordine.

8.6. Cantitatea netă se va înscrie cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 „Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum”.

8.6.1. Înscrierea cantităţii nete a făinii de grâu se face în unităţi de masă, utilizându-se, după caz, kilogramul sau tona.

8.6.2. În cazul unui ambalaj în care sunt introduse două sau mai multe articole conţinând aceeaşi cantitate din acelaşi produs, ambalate individual, indicarea cantităţii nete se face prin menţionarea cantităţii nete conţinute de un ambalaj individual şi a numărului total al acestora. Aceste menţiuni nu sunt obligatorii atunci când ambalajele individuale pot fi numărate cu uşurinţă din exterior şi atunci când cel puţin o indicaţie privind cantitatea netă individuală poate fi citită clar din exteriorul produsului.

8.7. Data durabilităţii minimale şi condiţii de păstrare

8.7.1. Data durabilităţii minimale
Data durabilităţii minimale, respectiv data până la care făina de grâu îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare, trebuie să fie menţionată de către producător pe ambalaj. Data va fi precedată de menţiunea „a se consuma de preferinţă înainte de …”, dacă în dată este inclusă ziua, sau „a se consuma de preferinţă până la sfârşitul …”, dacă se indică luna şi anul sau numai anul.

8.7.2. Condiţii de depozitare:

a) se vor menţiona condiţiile de depozitare specifice făinii de grâu pentru respectarea datei durabilităţii minimale înscrise pe ambalaj;
b) în măsura în care este posibil, instrucţiunile de depozitare trebuie înscrise în imediata apropiere a datei durabilităţii minimale.

8.8. Ambalaje nedestinate vânzării pentru consum în detaliu
În cazul făinii de grâu ambalate în ambalaje destinate vânzării pentru consum în vrac, indicaţiile care trebuie să figureze pe ambalaje se înscriu cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare.

ART. 9

Eşantionare şi metode de analiză

9.1. Eşantionare
Conform SR ISO 13690-2000. Cereale şi produse de măciniş. Eşantionarea pentru loturi statice

9.2. Metode de analiză

9.2.1. Determinarea umidităţii
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză

9.2.2. Determinarea granulaţiei (fineţii)
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză

9.2.3. Determinarea cenuşii
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză

9.2.4. Determinarea acidităţii
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză

9.2.5. Determinarea conţinutului în proteine
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză

9.2.6. Determinarea conţinutului în gluten umed
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză

9.2.7. Determinarea indicelui de deformare a glutenului
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză

9.2.8. Determinarea conţinutului în impurităţi metalice
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză

9.2.9. Determinarea indicelui de cădere
Conform SR ISO 3093-1997. Cereale. Determinarea indicelui de cădere

9.2.10. Determinarea indicelui Zeleny
Conform SR ISO 5529-1997. Grâu. Determinarea indicelui de sedimentare. Testul Zeleny

9.2.11. Determinarea conţinutului de cenuşă insolubilă în HCI 10%
Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiză.

ART. 10

Reguli de verificare a condiţiilor tehnice de calitate
Conform SR 877-1996. Făina de grâu
Verificările periodice ale condiţiilor tehnice de calitate prevăzute la pct. 3.2.1 din SR 877-1996 se completează cu:

– conţinutul în micotoxine;
– încărcarea microbiologică;
– indicele de cădere;
– indicele Zeleny.

ANEXA 1*1)
la normă

*1) Anexa la normă este reprodusă în facsimil.

Tabelul nr. 1 – Proprietăţi organoleptice*)

______________________________________________________________________________
| | Condiţii de calitate |
| |_______________________________________________________________|
|Caracteristici| Grupa făină albă | Grupa | Grupa făină | Grupa |
| | | făină | neagră | făină |
| | | semialbă | |dietetică|
| |_________________________|__________|________________|_________|
| |Tip |Superioară| Tip| Tip| Făină | Făină | Făină |
| |480 | Tip 000 | 550| 650| semialbă | neagră |dietetică|
|______________|____|__________|____|____|__________|________________|_________|
|Culoare-aspect|Alb-gălbui cu nuanţă |Alb-gălbui|Cenuşiu deschis,|Roşcat, |
| |slab-cenuşiu şi cu |cu nuanţă |cu nuanţă |conţinând|
| |particule fine de tărâţe |cenuşie şi|alb-gălbuie, |particule|
| | |urme |conţinând |de tărâţe|
| | |vizibile |particule de |şi |
| | |de tărâţe |tărâţe |endosperm|
|______________|_________________________|__________|________________|_________|
|Miros |Plăcut, specific făinii, fără miros de mucegai, de încins sau |
| |alt miros străin |
|______________|_______________________________________________________________|
|Gust |Normal, puţin dulceag, nici amar, nici acru, fără scrâşnet la |
| |mestecare (datorită impurităţilor minerale: pământ, nisip etc).|
|______________|_______________________________________________________________|
*) În făina de grâu nu se admite prezenţa insectelor sau a acarienilor în nici un stadiu de dezvoltare.

Tabelul nr. 2 – Proprietăţi fizice şi chimice

______________________________________________________________________________
| | Condiţii de calitate |
| |________________________________________________________|
| | Grupa făină albă | Grupa |Grupa | Grupa |
| | | făină |făină | făină |
| Caracteristici | | semialbă |neagră|Dietetică|
| |___________________________|___________|______|_________|
| |Tip |Superioară| Tip | Tip | Făină |Făină | Făină |
| |480 | Tip 000 | 550 | 650 | Semialbă |neagră|Dietetică|
|_____________________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
|Umiditate %, max. |14,5| 14,5 |14,5 |14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|_____________________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
|Aciditate grade, max.| 2,2| 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 5 | 5 |
|_____________________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
|Conţinut de gluten | | | | | | | |
|umed %, min. | 24 | 28 | 24 | 26 | 24 | 24 | 20 |
|_____________________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
|Indice de deformare |5 – | 5 – 12 | 5 – | 5 – | 5 – 15 |5 – 15| 5 – 15 |
|a glutenului, mm. | 12 | | 12 | 12 | | | |
|_____________________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
|Conţinut de cenuşă | | | | | | | |
|raportat la substanţa|0,48| 0,48 | 0,55| 0,65|0,66 – 0,90|0,91 -| 1,41 – |
|uscată %, max. | | | | | | 1,40 | 2,2 |
|_____________________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
|Conţinut în cenuşă | | | | | | | |
|insolubile în | | | | | | | |
|HCI 10%; %; max. | 0,2| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|_____________________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
|Conţinut de substanţe| | | | | | | |
|proteice raportat la | | | | | | | |
|substanţa uscată %, | | | | | | | |
|min. | 9,5| 11 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 7 |
|_____________________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
|Indice de cădere, | | | | | | | |
|secunde, min. |250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 200 | – |
|_____________________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
|Indice Zeleny | – |200 – 280 |200 -|200 -| 200 – 320 |200 – | – |
| | | | 320 | 320 | | 320 | |
|_____________________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
|Granulaţie|Rest pe | | | | | | | |
| % |sita | | | | | | | |
| |metalică | | | | | | | |
| |cu latura | | | | | | | |
| |de 0,5 | | | | | | | |
| |mm.%, max.| | | | | 4 – 6 | 7 – 8| 10 |
| |__________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
| |Rest pe | | | | | | | |
| |sita de | | | | | | | |
| |mătase cu | | | | | | | |
| |latura de | | | | | | | |
| |180 | | | | | | | |
| |micrometri| | | | | | | |
| |Nr. 8, %, | | | | | | | |
| |max. | 2 | 8 | 8 | 10 | | | |
| |__________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
| |Trece prin| | | | | | | |
| |sita de | | | | | | | |
| |mătase cu | | | | | | | |
| |latura de | | | | | | | |
| |180 | | | | | | | |
| |micrometri| | | | | | | |
| |Nr. 8, %, | | | | | | | |
| |min. | | | | | 50 – 55 | 50 | 15 – 60 |
| |__________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
| |Trece prin| | | | | | | |
| |sita de | | | | | | | |
| |mătase cu | | | | | | | |
| |latura de | | | | | | | |
| |125 | | | | | | | |
| |micrometri|Min.| |max. |min. | | | |
| |Nr. 10, % | 65 | max. 70 | 70 | 55 | | | |
|__________|__________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
|Impurităţi|Sub formă | | | | | | | |
|metalice |de | | | | | | | |
| |pulbere, | | | | | | | |
| |g/kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |__________|____|__________|_____|_____|___________|______|_________|
| |Sub formă | |
| |de aşchii | lipsă |
|__________|__________|________________________________________________________|

NOTĂ:
În cazul sortimentelor de făină de grâu cu diferite adaosuri, elemente nutritive sau aditivi alimentari se va menţiona conţinutul acestora.

—————

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *