LEGE Nr. 232 din 7 decembrie 2010

LEGE Nr. 232 din 7 decembrie 2010
privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 841 din 15 decembrie 2010

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Importul mostrelor de îngrăşăminte

ART. 1

Importul mostrelor de îngrăşăminte clasificate la poziţiile tarifare 31.01 – 31.05 prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează pe baza certificatului de abilitare pentru importul mostrelor de îngrăşăminte.

ART. 2

Certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrăşăminte se emite de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – I.C.P.A. Bucureşti, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

ART. 3

În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) îngrăşământ – materialul a cărui funcţie principală este aportul de substanţe nutritive adus plantelor;
b) certificat de abilitare pentru importul mostrelor de îngrăşăminte – document eliberat de autoritatea emitentă prevăzută la art. 2, în baza căruia este permis importul mostrelor de îngrăşăminte din ţări din afara Uniunii Europene, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
c) certificat de abilitare – document eliberat de autoritatea emitentă prevăzută la art. 13, în baza căruia este permis importul îngrăşămintelor din ţări din afara Uniunii Europene, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

ART. 4

(1) Mostrele de îngrăşăminte sunt importate în baza certificatului de abilitare pentru importul mostrelor şi sunt utilizate în activitatea de cercetare-testare, în vederea autorizării îngrăşământului cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru:

a) teste de eficacitate biologică;
b) analize fizico-chimice.

(2) În urma testărilor se eliberează autorizaţia RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 5

Pentru obţinerea certificatului de abilitare pentru importul mostrelor de îngrăşăminte, solicitantul autorizării transmite autorităţii emitente prevăzute la art. 2 următoarele documente:

a) solicitare în scris, din care să rezulte: numele sau denumirea importatorului şi sediul social al firmei, lista codurilor tarifare, lista denumirilor produselor/grupelor de produse, lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor pentru care solicită abilitarea;
b) declaraţie privind scopul importului de mostre de îngrăşăminte;
c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului.

ART. 6
(1) Cantităţile de mostre necesare efectuării analizelor fizico-chimice şi testelor în vederea autorizării unui îngrăşământ sunt:

a) pentru teste de eficacitate biologică, cantitatea de mostre este stabilită de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – I.C.P.A. Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, în funcţie de doza recomandată de producător;
b) pentru analize fizico-chimice, în doza recomandată de laboratoarele autorizate să execute astfel de tipuri de analize.

(2) Certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrăşăminte se eliberează o singură dată pentru cantitatea de mostră prevăzută la alin. (1), separat pentru fiecare tip de analize sau teste.

ART. 7

Certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrăşăminte se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.

ART. 8

Certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrăşăminte este valabil pentru un singur transport şi pentru o singură operaţiune vamală.

ART. 9

(1) Autoritatea vamală permite importul mostrelor de îngrăşăminte în baza documentului prevăzut la art. 1, care se prezintă în original la biroul vamal.

(2) Biroul vamal la care se realizează operaţiunea de vămuire a produselor la import, la definitivarea operaţiunii de vămuire, vizează şi păstrează o copie a certificatului de abilitare pentru importul mostrelor de îngrăşăminte, pe care o anexează la declaraţia vamală de import.

ART. 10

Importatorul de mostre de îngrăşăminte are următoarele obligaţii:

a) să anunţe autoritatea emitentă cu privire la orice modificare intervenită în documentaţia depusă pentru obţinerea certificatului de abilitare pentru importul mostrelor de îngrăşăminte, în termen de maximum 15 zile de la producerea modificării;
b) să utilizeze certificatul de abilitare pentru importul mostrelor de îngrăşăminte numai în condiţiile şi în scopul pentru care a fost emis.

ART. 11

Birourile vamale solicită, prin convocare scrisă, transmisă prin fax sau e-mail, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, participarea la controlul vamal a reprezentanţilor direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Aceştia confirmă prin fax sau e-mail, în cel mai scurt timp, participarea la controlul vamal şi nominalizează persoana împuternicită.

CAPITOLUL II
Importul îngrăşămintelor

ART. 12

Importul îngrăşămintelor, clasificate la poziţiile tarifare 31.01 – 31.05 prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează pe baza certificatului de abilitare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

ART. 13

Certificatele de abilitare se emit de direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

ART. 14

(1) În scopul obţinerii certificatelor de abilitare, importatorii prezintă autorităţii emitente prevăzute la art. 13 următoarele documente:

a) solicitare în scris, din care să rezulte: numele sau denumirea importatorului şi sediul social al firmei, lista codurilor tarifare, lista denumirilor produselor/grupelor de produse, lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor pentru care solicită abilitarea;
b) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului;
c) copie a autorizaţiei RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT şi a buletinului de analiză pentru atestarea conformităţii îngrăşământului cu datele înscrise în autorizaţie, emis de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – I.C.P.A. Bucureşti, conform art. 4 alin. (2);
d) copie a etichetei produsului care este introdus în ţară sau a documentelor de însoţire a mărfii în cazul îngrăşămintelor în vrac, în două exemplare, din care un exemplar însoţeşte certificatul de abilitare.

(2) În cazul importurilor de azotat de amoniu, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 1.348/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea de 2-(2-metoxietoxi) etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilen-difenil diizocianat, ciclohexan şi azotat de amoniu, aceştia trebuie să respecte toate cerinţele de siguranţă impuse de anexa III la Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Copia etichetei ce se anexează certificatului de abilitare este vizată de autoritatea emitentă şi va avea inscripţionat numărul certificatului de abilitare.

ART. 15

Certificatele de abilitare se eliberează în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete.

ART. 16

Certificatul de abilitare este valabil o perioadă de 12 luni de la data emiterii.

ART. 17

(1) Autoritatea vamală permite importul îngrăşămintelor în baza documentului prevăzut la art. 12, care se prezintă în original la biroul vamal.

(2) Biroul vamal la care se realizează operaţiunea de vămuire a produselor de import, pe versoul certificatului de abilitare, ţine evidenţa cantitativă a îngrăşămintelor importate până la epuizarea cantităţii înscrise în certificat, vizând şi înscriind data pentru fiecare menţiune. O copie a certificatului de abilitare astfel completat se anexează la declaraţia vamală, originalul acestuia fiind păstrat de importator.

(3) Personalul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizează operaţiunea de vămuire a produselor la import, pe versoul certificatului de abilitare, ţine evidenţa cantitativă a îngrăşămintelor importate până la epuizarea cantităţii înscrise în certificat, vizând şi înscriind data pentru fiecare menţiune. O copie a certificatului de abilitare astfel completat se anexează de personalul vamal la declaraţia vamală, originalul acestuia fiind păstrat de importator.

ART. 18

Importatorul are următoarele obligaţii:

a) să depună documentaţia completă în vederea obţinerii certificatului de abilitare;
b) să anunţe autoritatea emitentă cu privire la orice modificare intervenită în documentaţia depusă pentru obţinerea certificatului de abilitare, în termen de maximum 15 zile de la producerea modificării;
c) să utilizeze certificatul de abilitare numai în condiţiile şi în scopul pentru care a fost emis şi pentru perioada de valabilitate respectivă.

ART. 19

Certificatul de abilitare se anulează de către autoritatea emitentă în următoarele situaţii:

a) când se constată că documentele însoţitoare nu sunt autentice, la controalele prevăzute la art. 11;
b) când se constată, ulterior vămuirii, de către organele de control ale autorităţii emitente prevăzute la art. 13 neconformitatea produselor cu documentele în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare;
c) la solicitarea importatorului.

ART. 20

Decizia privind anularea certificatului de abilitare, precum şi motivul acesteia, împreună cu măsurile dispuse privind produsele în cauză, se comunică în scris de către autoritatea emitentă Autorităţii Naţionale a Vămilor, în termen de 48 de ore de la data şi ora anulării acestuia. În situaţia în care, în intervalul de la luarea deciziei de anulare până la încunoştinţarea efectivă a biroului vamal asupra instituirii deciziei de anulare, produsele înscrise pe un certificat de abilitare anulat au fost vămuite la import, biroul vamal comunică aceasta Autorităţii Naţionale a Vămilor, în vederea informării autorităţii emitente, care ia măsurile ce se impun.

CAPITOLUL III
Contravenţii şi sancţiuni

ART. 21

(1) Nerespectarea prevederilor art. 10, 11, art. 19 lit. b) şi c) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

ART. 22

Prevederile art. 21 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

ART. 23

Autoritatea emitentă prevăzută la art. 13 are obligaţia de a face publică lista importatorilor abilitaţi pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în a cărui subordine îşi desfăşoară activitatea, şi de a menţine şi actualiza evidenţele importatorilor cărora li s-au eliberat sau li s-au anulat certificatele de abilitare.

ART. 24

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta lege.

ART. 25

Prevederile prezentei legi nu se aplică mostrelor de îngrăşăminte şi îngrăşămintelor marcate ÎNGRĂŞĂMÂNT CE, conform Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, care circulă liber în comunitate.

ART. 26

Importurile de îngrăşăminte trebuie să se efectueze cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 29 mai 2007.

ART. 27

Prezenta lege transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucureşti, 7 decembrie 2010.
Nr. 232.

ANEXA 1

 

 ANEXA 1

  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
  PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI -
  I.C.P.A. BUCUREŞTI
  Nr. de înregistrare ................ din ...........

  CERTIFICAT DE ABILITARE PENTRU IMPORTUL MOSTRELOR DE ÎNGRĂŞĂMINTE

ANEXA 2

  DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI ..............
  CUI ..................................................
  Nr. de înregistrare ............... din ..............

               CERTIFICAT DE ABILITARE

                 - model -

  Se abilitează importatorul
..............................................................................
  (denumirea, sediul, certificatul de înregistrare la registrul comerţului)
pentru importul următoarelor produse:

  Tipul de îngrăşământ       Cantitatea netă pentru care s-a eliberat
                   certificatul de abilitare

  Prezentul certificat este valabil până la data de ......... şi nu exonerează operatorul economic de răspunderile ce îi revin pentru import potrivit legii.

  Director coordonator,
  .....................

  Text pentru versoul certificatului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Cod     | Cantitate | Cantitate| Sold   | Document| Data,    |
|crt.| nomenclatură| netă    | netă   | disponibil| vamal  | semnătura şi|
|  |       | atribuită/ | importată|      | (tip şi | ştampila  |
|  |       | disponibilă|     |      | nr.)  | autorităţii |
|  |       |      |     |      |     | vamale   |
|____|_____________|____________|__________|___________|_________|_____________|
|  |       |      |     |      |     |       |
|____|_____________|____________|__________|___________|_________|_____________|
|  |       |      |     |      |     |       |
|____|_____________|____________|__________|___________|_________|_____________|
|  |       |      |     |      |     |       |
|____|_____________|____________|__________|___________|_________|_____________|

 ANEXA 3

 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
  Biroul vamal ............................
  Nr. ................./...................

                CONVOCARE

                - model -

  Către
  Autoritatea emitentă .....................................................
  În conformitate cu prevederile Legii nr. ..../..... privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor, vă solicităm să participaţi la controlul vamal la importul de ........................, efectuat de ............., încărcat pe mijlocul de transport .................., la sediul nostru situat în .................................................... .
  Solicităm nominalizarea persoanei împuternicite şi confirmarea participării.

  Şeful biroului vamal,
  .....................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *