HOTARARE nr. 940 din 29 august 2002

HOTĂRÂRE Nr. 940 din 29 august 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 657 din 4 septembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 47 alin. (1) din Legea zootehniei nr. 72/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor,
Ilie Sârbu

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Departamentul de Comerţ Exterior
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat

Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002

ART. 1

Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a prevederilor Legii zootehniei nr. 72/2002.

ART. 2

(1) Activitatea zootehnică reprezintă complexul de măsuri şi acţiuni de creştere, nutriţie, ameliorare, reproducţie şi protecţie a animalelor, desfăşurate de crescătorii de animale în scopul obţinerii de produşi şi produse animaliere.

(2) Produşii animalieri sunt produşii vii obţinuţi de la animale şi materialul biologic de reproducţie.

(3) Produsele animaliere sunt: laptele ca materie primă, carnea în viu, ouăle de consum, lâna, pieile, pielicelele şi blănurile, mierea naturală şi produsele apicole, gogoşile de viermi de mătase, penele şi puful, părul, precum şi alte produse care nu sunt supuse transformărilor industriale.

ART. 3

Crescătorii de animale pot alege specia, rasa şi categoria de animale pe care doresc să le crească, precum şi sistemele de hrănire, întreţinere, reproducţie, ameliorare şi valorificare a animalelor sau produselor animaliere, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prezentelor norme metodologice.

ART. 4

(1) Creşterea şi exploatarea animalelor reprezintă totalitatea activităţilor şi metodelor folosite în scopul punerii în valoare a potenţialului genetic al efectivelor de animale, pentru obţinerea de produşi şi produse animaliere de calitate şi competitive.

(2) Creşterea şi exploatarea raţională a animalelor trebuie să asigure aplicarea principiilor moderne de creştere, în condiţii de specializare, concentrare, intensificare, industrializare şi integrare, în vederea valorificării eficiente a acestora.

(3) În organizarea exploataţiilor zootehnice trebuie să se ţină seama de resursele materiale, umane, condiţiile agroecologice, tradiţie şi de posibilitatea obţinerii unor produse ecologice, prin folosirea unor tehnologii de creştere a animalelor cât mai eficiente.

ART. 5

(1) În scop statistic crescătorii de animale, indiferent de statutul juridic şi de activitatea zootehnică desfăşurată, au obligaţia de a declara şi de a solicita înscrierea în registrul agricol a efectivelor de animale pe care le deţin.

(2) Crescătorii de animale care desfăşoară activităţi zootehnice furnizează specialiştilor agricoli din cadrul direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, informaţii lunare operative, care vor avea caracter confidenţial, privind efectivele de animale, producţiile realizate şi/sau procesate, indicatorii de preţ, de producţie şi de valorificare.

(3) În vederea asigurării unui sistem informaţional statistic exploataţiile zootehnice vor ţine evidenţe proprii privind efectivele şi producţiile realizate, după un model care va fi aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

ART. 6

Individualizarea animalelor este obligatorie şi se constituie ca bază de date pentru evidenţa centralizată a efectivelor de animale, la care au acces instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

ART. 7

Departamentul de Comerţ Exterior va elabora, cu consultarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, normele de acordare a licenţelor pentru exportul de animale vii.

ART. 8

(1) Prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei se vor aproba norme privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor simple, combinate, aditivilor nutritivi, substanţelor energetice, biopreparatelor furajere, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale.

(2) Producătorii de nutreţuri simple de orice fel, de nutreţuri combinate şi nutreţuri speciale sunt obligaţi să ia măsurile necesare pentru a produce nutreţuri la nivelul indicilor de calitate prevăzuţi în normele elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei, să depoziteze şi să conserve nutreţurile produse, în condiţii corespunzătoare, pentru a nu se degrada prin intemperii, infestare cu insecte, larve şi mucegaiuri, contaminare cu substanţe chimice sau impurificare cu diferite corpuri materiale străine nutriţiei animale.

(3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) revin şi celor care dispun încărcarea de nutreţuri în mijloacele de transport de orice fel şi manipulează sau transportă nutreţuri.

(4) Nutreţurile combinate şi nutreţurile speciale se produc pe baza unor reţete de fabricaţie elaborate de specialişti în nutriţie, în concordanţă cu cerinţele bioproductive ale speciilor şi categoriilor de animale pentru care au fost produse.

(5) Se interzic producerea, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor de orice fel, necorespunzătoare din punct de vedere calitativ şi al indicilor de salubritate.

ART. 9

(1) Organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional se face pe baza unei strategii pe termen mediu şi lung, întocmită de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, care se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi ministrului administraţiei publice.

(2) Obiectivele strategiei de organizare şi exploatare a pajiştilor sunt următoarele:

a) stabilirea dimensiunii şi potenţialului de producţie;
b) stabilirea structurii şi distribuţiei pe forme de relief;
c) gruparea pajiştilor după factorii limitativi ai producţiei de masă verde;
d) stabilirea acţiunilor tehnice necesare pentru ameliorarea pajiştilor;
e) stabilirea măsurilor şi acţiunilor privind exploatarea raţională a pajiştilor;
f) organizarea transhumanţei ovinelor.

(3) Parametrii tehnici şi metodologia recomandată deţinătorilor de terenuri agricole folosite pentru furajarea animalelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

ART. 10

(1) Pe baza strategiei de organizare şi exploatare a pajiştilor specialiştii din cadrul direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din unităţile de cercetare ştiinţifică de profil, în colaborare cu unităţile specializate, autorizate pentru îmbunătăţirea şi exploatarea pajiştilor, vor întocmi amenajamente pastorale pentru fiecare pajişte, în care se vor înscrie acţiunile tehnice şi măsurile organizatorice de ameliorare şi exploatare.

(2) Până la realizarea amenajamentului pastoral lucrările de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor se vor desfăşura pe baza unor planuri anuale de lucru întocmite de specialişti în domeniu împreună cu consiliile judeţene şi consiliile locale.

ART. 11

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, la propunerea direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în funcţie de resursele financiare, va aloca din fondul de ameliorare a fondului funciar sumele necesare repunerii în valoare a suprafeţelor de pajişti degradate sau poluate, care şi-au pierdut total ori parţial capacitatea de producţie.

ART. 12

(1) În vederea coordonării şi controlului activităţii de ameliorare a animalelor Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin organele de specialitate din subordine, certifică patrimoniul genetic din zootehnie, stabileşte criteriile de selecţie, modul de acreditare şi obligaţiile deţinătorilor de patrimoniu genetic.

(2) Unităţile care deţin în scopul creşterii, exploatării, selecţiei, testării efective de animale care constituie patrimoniu genetic sunt recunoscute ca ferme de elită şi sunt atestate de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, la propunerea unităţilor de specialitate din subordine.

(3) Normele tehnice şi instrucţiunile privind controlul oficial al performanţelor zootehnice se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

(4) Pentru populaţiile de animale restrânse numeric, în pericol sau pe cale de dispariţie, se elaborează programe de conservare, la propunerea instituţiilor abilitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

ART. 13

Pentru avizarea importurilor şi exporturilor de animale de reproducţie, material seminal, embrioni şi ouă de incubaţie se elaborează norme tehnice care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

ART. 14

Normele tehnice privind înfiinţarea şi conducerea cărţilor de rasă – registre genealogice – se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.

—————

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *