HOTĂRÂRE Nr. 1261 din 17 octombrie 2007

HOTĂRÂRE Nr. 1261 din 17 octombrie 2007
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 733 din 30 octombrie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 304/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Prezenta hotărâre creează cadrul instituţional pentru aplicarea directă a Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 304/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, şi stabileşte şi sancţionează contravenţiile la regimul îngrăşămintelor.

ART. 2

Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile şi îngrăşămintelor marcate RO – Îngrăşământ.

ART. 3

(1) Autoritatea competentă responsabilă cu transmiterea notificării la Comisia Europeană a listei laboratoarelor autorizate în vederea verificării conformităţii îngrăşămintelor cu prevederile Regulamentului este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Autorităţile competente pentru efectuarea controalelor oficiale în vederea verificării conformităţii îngrăşămintelor cu prevederile regulamentului sunt direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

ART. 4

(1) Costurile aferente testelor pentru verificarea conformităţii îngrăşămintelor cu prevederile Regulamentului se asigură de către operatorii economici.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică fără a impune operatorilor economici obligaţia de a repeta testele sau de a asigura costul pentru repetarea acestora, atunci când primul test care a fost efectuat de un laborator aprobat inclus în lista oficială a Comisiei Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a stabilit conformitatea îngrăşămintelor cu prevederile Regulamentului.

(3) În sensul prezentei hotărâri, prin operator economic se înţelege orice persoană fizică sau juridică definită conform art. 2 lit. x) din Regulament.

ART. 5

Conţinutul declarat de nutrienţi principali sau secundari din îngrăşăminte, marcate Îngrăşământ CE şi RO – Îngrăşământ, trebuie să respecte prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) din Regulament.

ART. 6

Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte:

a) utilizarea marcajului Îngrăşământ CE pentru îngrăşămintele care nu sunt cuprinse în anexa nr. I la Regulament, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, precum şi cu confiscarea îngrăşămintelor;
b) nerespectarea conţinutului minim de nutrienţi prevăzut în lista tipurilor de îngrăşăminte Îngrăşământ CE din anexa nr. I la Regulament, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, precum şi cu confiscarea îngrăşămintelor;
c) nerespectarea prevederilor art. 8 din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 7 şi 10 din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor art. 13 din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 27 din Regulament, cu amendă a cărei valoare reprezintă de 5 ori valoarea comercială a mărfii transportate;
g) nerespectarea cantităţii de îngrăşăminte chimice menţionate pe ambalaj, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu confiscarea îngrăşămintelor;
h) refuzul de a permite accesul inspectorilor desemnaţi în incinta unităţii, refuzul de a furniza materialele şi datele solicitate de autoritatea competentă în exercitarea atribuţiilor acestora, precum şi neplata efectuării testelor de către operatorii economici, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

ART. 7

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii desemnaţi din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Inspectorii prevăzuţi la alin. (1) au acces la depozitele operatorilor economici, la mijloacele de transport şi la alte spaţii de depozitare.

(3) În caz de litigiu, testele pentru verificarea conformităţii îngrăşămintelor cu prevederile Regulamentului se repetă în unul dintre laboratoarele aprobate incluse în lista oficială a Comisiei Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

ART. 8

Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 9

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dacian Cioloş

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 17 octombrie 2007.
Nr. 1.261.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *