HOTĂRÂRE Nr. 1022 din 10 septembrie 2002

HOTĂRÂRE Nr. 1022 din 10 septembrie 2002
privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 30 septembrie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

(1) Prezenta hotărâre se aplică produselor nealimentare noi, folosite sau recondiţionate şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, nereglementate prin acte normative specifice referitoare la condiţiile de introducere pe piaţă a produselor, respectiv a serviciilor.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică produselor furnizate ca antichităţi sau ca obiecte muzeistice.

(3) În sensul prezentei hotărâri, prin introducere pe piaţă se înţelege acţiunea de a face disponibil contra cost sau gratuit un produs nealimentar nou, folosit sau recondiţionat ori serviciu, în vederea distribuirii, utilizării, respectiv prestării.

(4) Persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a produselor este producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau orice persoană fizică ori juridică, după caz.

ART. 2

Se admite introducerea pe piaţă a produselor nealimentare noi, folosite sau recondiţionate şi a serviciilor numai în condiţiile în care acestea nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului.

ART. 3

(1) Pentru produsele nealimentare noi şi serviciile prevăzute la art. 2 alin. (1) producătorul, respectiv prestatorul de servicii, sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, persoane juridice cu sediul în România, trebuie să asigure, să garanteze şi să declare că acestea nu periclitează viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, în situaţia în care sunt instalate, utilizate, întreţinute sau prestate, după caz, conform destinaţiei şi documentelor normative definite conform prevederilor prezentei hotărâri.

(2) În situaţia în care producătorul, prestatorul sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora nu au sediul în România, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine importatorului.

(3) Pentru produsele nealimentare folosite sau recondiţionate, prevăzute la art. 2, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă.

ART. 4

(1) Se consideră că sunt respectate cerinţele referitoare la protecţia vieţii, sănătăţii, securităţii muncii şi protecţiei mediului şi se admit introducerea pe piaţă a produselor nealimentare noi şi prestarea serviciilor numai dacă sunt însoţite de declaraţia de conformitate întocmită pe propria răspundere de către producător, respectiv de prestatorul de servicii, ori de reprezentanţii autorizaţi ai acestora, persoane juridice cu sediul în România.

(2) În situaţia în care producătorul, prestatorul sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora nu au sediul în România, obligaţiile prevăzute la alin. (1) revin importatorului.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) referitoare la declaraţia de conformitate şi se admite introducerea pe piaţă a produselor care poartă marcajul european de conformitate CE prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, realizate de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

ART. 5

Se admite introducerea pe piaţă a produselor nealimentare folosite sau recondiţionate numai dacă sunt însoţite de declaraţia de conformitate întocmită pe propria răspundere de către persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a acestora.

ART. 6

(1) Declaraţia de conformitate va menţiona documentele normative aplicabile produsului sau serviciului, după caz, prin respectarea cărora se asigură securitatea vieţii, sănătăţii, muncii şi protecţia mediului.

(2) Documentele normative prevăzute la alin. (1) pot fi standarde, specificaţii tehnice şi/sau coduri de bună practică.

(3) La solicitarea organelor de control documentele normative se prezintă în termen de 72 de ore de la solicitare, traduse în limba română dacă este cazul.

(4) Modelul declaraţiei de conformitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se redactează în limba română.

ART. 7

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nealimentare noi, folosite sau recondiţionate ori interzicerea prestării serviciilor necorespunzătoare, după caz;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 şi ale art. 6, referitoare la obligaţia ca produsele sau prestarea serviciilor să fie însoţite de declaraţia de conformitate, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nealimentare noi, folosite sau recondiţionate sau prestării serviciilor până la o dată stabilită de organul de control împreună cu persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă, pentru eliminarea neconformităţii.

(2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

ART. 8

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele specializate ale administraţiei publice care au atribuţii de control cu privire la introducerea pe piaţă a produselor şi prestarea serviciilor, în condiţiile legii.

ART. 9

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu

Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
Petru Lificiu

Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak

Ministrul pentru întreprinderile
mici şi mijlocii şi cooperaţie,
Silvia Ciornei

Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor,
Rovana Plumb,
secretar de stat

ANEXA 1

 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
               Nr. ...............
  Noi, ......................................................................,
    (denumirea completă a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)
...............................................................................,
                  (sediul)
cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ............../..................,
asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsul/serviciul
...............................................................................
   (denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, şarjei sau seriei,
        eventual sursele şi numărul de exemplare)
la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu: ..............................................................
...............................................................................
       (titlul şi/sau numărul şi data publicării
      documentului/documentelor normativ/normative)

 ............................   ...........................................
  (locul şi data emiterii)     (numele şi prenumele în clar şi ştampila)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *