HG nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”

HOTĂRÂRE Nr. 39/2017 din 27 ianuarie 2017
pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 1 februarie 2017

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,
având în vedere prevederile Programului de guvernare 2017 – 2020, capitolul „Politici agricole şi de dezvoltare rurală” – Programul de susţinere pentru produse deficitare, şi anume acordarea de sprijin pentru cultura de tomate în spaţii protejate,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:
a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;
b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
ART. 2
Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.
ART. 3
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
a) ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
b) întreprindere – orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
c) întreprindere unică – potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre următoarele relaţii:
(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
d) autoritatea competentă – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;
e) spaţii protejate – sere/solare, spaţii închise în care factorii de vegetaţie sunt dirijaţi pe întreg ciclul de cultură;
f) Registrul ajutoarelor de stat – potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

CAPITOLUL II
Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate

ART. 4
(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate.
(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. b) şi c), care exploatează culturi de tomate în spaţii protejate, respectiv:
a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis;
b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
c) producătorilor agricoli persoane juridice.
ART. 5
(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul …………, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului …………./Municipiului Bucureşti”;
b) să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafaţa prevăzută la lit. a);
c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul 2017.
(2) Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în perioadele ianuarie – mai, inclusiv, şi noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.
ART. 6
(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(2) Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.481,4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5.
(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 7
Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, pe durata Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, în anul 2017, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2).
ART. 8
Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 179.752 mii lei, care reprezintă contravaloarea în lei a 40.000 mii euro, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

CAPITOLUL III
Modul de acordare şi modalităţile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate

ART. 9
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
f) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.
(3) În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se găseşte suprafaţa deţinută.
(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
(5) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se află exploataţia verifică sumele primite anterior de beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 852/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în perioada 2015 – 2017 şi a celor declarate de solicitant în cerere, în vederea calculării sumelor rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.
(6) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (4) se asigură de către un funcţionar din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului executiv.
(7) În situaţia în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor judeţe, reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafaţa cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.
ART. 10
(1) Reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în vedere cererea de înscriere în program şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) şi în baza comunicării solicitanţilor, verifică înfiinţarea culturii şi începutul rodirii, potrivit fişelor prevăzute în anexa nr. 4.
(2) Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi verificaţi potrivit prevederilor alin. (1) au obligaţia să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate, până la data de 27 decembrie 2017, inclusiv.
(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de tomate comercializate.
ART. 11
(1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică documentele justificative prevăzute la art. 10 alin. (3) şi completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 6 alin. (3).
(3) Suma reprezentând ajutor de minimis prevăzută la alin. (2) are în vedere sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul actelor normative prevăzute la art. 9 alin. (5).
(4) Solicitanţii ale căror sume aprobate potrivit prevederilor alin. (2) nu reprezintă echivalentul în lei al sumei de 3.000 euro nu sunt eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis, conform prevederilor prezentei hotărâri.
ART. 12
Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc lunar Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până în ultima zi lucrătoare a lunii.
ART. 13
Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.
ART. 14
(1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.
ART. 15
(1) Registrul unic prevăzut la art. 9 alin. (4), precum şi documentaţia depusă pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituţiei.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

ART. 16
Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.
ART. 17
(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de minimis potrivit prevederilor legale în vigoare.
(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.
ART. 18
Se interzice acordarea de ajutor de minimis în temeiul prezentei hotărâri solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de tomate în spaţii protejate este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data de 1 ianuarie 2017, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei.
ART. 19
Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,
Viorel Ştefan

Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Ana Birchall

Bucureşti, 27 ianuarie 2017.
Nr. 39.

ANEXA 1

Nr. ……. data ……………

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM

(Model)

Către,
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului …………………../Municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata:
a) persoana juridică/PFA/II/IF ………………………………., cu sediul în localitatea ……………………., judeţul ………………, înscrisă la Registrul Comerţului cu nr. ……., CUI ………………., cod CAEN ……………… cont bancar deschis la ………………….. reprezentată de …………………., CNP ………………………….;
b) persoana fizică ……………………………….., domiciliată în localitatea ……………………. judeţul …………….., str. …………………….. nr. ………, deţinătoare a BI/CI seria ………… nr. ………….., eliberat/eliberată la data …………….. de ……………….., CNP ……………….., cont bancar ………………… deschis la ………………………..,
solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, potrivit art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control şi depun următoarele documente:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

NOTĂ:
Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.
Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru 2017 la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului …………………./a Municipiului Bucureşti pentru înscrierea în Program cu suprafaţa …….. mp.
Declar că în perioada anilor 2015 – 2017 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul:
……………………….. Suma …………………………………
………………………………………………………………..

NOTĂ:
Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.
Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau altor instituţii abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
Mă oblig să menţin suprafaţa de spaţii protejate care a beneficiat de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.

Solicitant, Verificat reprezentant DAJ, Aprobat director executiv DAJ,
……….. ……………………… …………………………

ANEXA 2
Nr. ……. data ……………

DECLARAŢIE

(Model)

Subsemnatul/Subsemnata:
a) persoana juridică/PFA/II/IF ………………………………………………., cu sediul în localitatea …………………., judeţul ………………., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ………, CUI ……………, cod CAEN …………………………. cont bancar deschis la ………………. reprezentată de ………………………………….., CNP ……………………………;
b) persoana fizică ……………………………, domiciliată în localitatea ………………….., judeţul …………………., str. ……………………… nr. ………, deţinătoare a BI/CI seria ………… nr. ………….., eliberat/eliberată la data …………… de ………………, CNP ………………….., cont bancar ………………….. deschis la ………………………,
declar că am luat cunoştinţă de Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi mă oblig să informez/comunic/anunţ DAJ înfiinţarea culturii şi începutul rodirii în vederea efectuării verificărilor.
Declar că suprafaţa cultivată cu tomate în spaţii protejate, pentru care solicit sprijin financiar, nu este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data de 1 ianuarie 2017.
Declar că înfiinţez cultura de tomate în spaţii protejate în suprafaţă de ……… mp, pe raza localităţii ………………, judeţul …………., şi marchez suprafaţa, la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul …………………., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ……………../Municipiului Bucureşti”.
Am fost informat de reprezentanţii DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existenţa suprafeţei, înfiinţarea culturii şi începutul rodirii.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Data Semnătura solicitant
…………… …………………….

ANEXA 3

Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

(Model)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………./a Municipiului Bucureşti
______________________________________________________________________________
|Nr. | Producător | Cererea de| Suprafaţa pentru |Cantitate | Suma totală |
|crt.| agricol | înscriere | care se solicită |comercializată| aprobată |
| | (numele şi | în Program| sprijinul | (kg) | (lei) |
| | prenumele, | (Nr./data)|__________________| | |
| | denumirea, | |Total| din care: | | |
| | CNP/CUI, | |(m2) |____________| | |
| | localitatea)| | |Sere |Solare| | |
| | | | |(m2) | (m2) | | |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|
| (0)| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|
| 1.| | 1/data | | | | | |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|
| 2.| | 2/data | | | | | |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|
| 3.| | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|
| 4.| | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|
| …| | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|

NOTĂ:
Coloanele 6 şi 7 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.

Întocmit
………………………………………….
(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

ANEXA 4

A. Fişa de identificare a culturii

(Model)

Numele şi prenumele ……………………….., funcţia …………. legitimaţia nr. ………….., în calitate de reprezentant DAJ ……………….,
am constatat următoarele:
Date solicitant: …………………………………………………
_ _
Spaţiul protejat sera |_| solar |_|
_ _
Suprafaţa existentă cu cultura de tomate 1.000 mp Da |_| Nu |_|
În cazul în care se depun cereri de înscriere în Program în mai multe judeţe:
Suprafaţa …………., judeţul …………
…………………… până la incidenţa suprafeţei totale de 1.000 mp.
Vecinătăţi ………………………………………………………
………………………………………………………………..
_____________________________________
Schiţa culturii cu căile de acces | |
|_____________________________________|
Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul ………., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………./Municipiului Bucureşti”.
_ _
Da |_| Nu |_|

Alte menţiuni: …………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

NOTĂ:
Această fişă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata înfiinţarea culturii de tomate în spaţii protejate.

Am constatat, Sunt de acord cu constatarea,
Reprezentant DAJ, Solicitant,
…………….. ………………………..

B. Fişa de verificare a începutului rodirii

(Model)

Numele şi prenumele …………………, funcţia …………. legitimaţia nr. ……., în calitate de reprezentant DAJ ………….,
am constatat următoarele:
Date solicitant: …………………………………………………
_ _
Spaţiul protejat sera |_| solar |_|
Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul ………., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………./Municipiului Bucureşti”.
_ _
Da |_| Nu |_|

Suprafaţa existentă cu cultura de tomate de 1.000 mp, aflată în faza de început de rodire
_ _
Da |_| Nu |_|

Jurnal de recoltări
_ _
Da |_| Nu |_|

Alte menţiuni: …………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

NOTĂ:
Această fişă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata începutul rodirii culturii de tomate în spaţii protejate, pentru fiecare ciclu, până la realizarea produselor de minimum 2.000 kg.

Am constatat, Sunt de acord cu constatarea,
Reprezentant DAJ, Solicitant,
…………….. ………………………..

ANEXA 5

Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar

(Model)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………./a Municipiului Bucureşti
______________________________________________________________________________
|Nr. |Numărul | Suprafaţa pentru |Cantitatea |Cuantum pe| Suma aprobată |
|crt.|benefici-| care se acordă |comercializată|beneficiar| |
| |arilor | sprijin | (kg) | (lei) | |
| | |__________________| | |__________________|
| | |Total| din care: | | |Total| din care: |
| | |(m2) |____________| | |(lei)|____________|
| | | |sere |solare| | | |sere |solare|
| | | |(m2) | (m2) | | | |(lei)|(lei) |
|____|_________|_____|_____|______|______________|__________|_____|_____|______|
| (0)| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) |
|____|_________|_____|_____|______|______________|__________|_____|_____|______|
| | | | | | | | | | |
|____|_________|_____|_____|______|______________|__________|_____|_____|______|
| | | | | | | | | | |
|____|_________|_____|_____|______|______________|__________|_____|_____|______|

Director executiv, Întocmit,
…………………. …………………
(numele, prenumele, (numele, prenumele,
semnătura şi ştampila) funcţia şi semnătura)

ANEXA 6

Situaţie centralizatoare

(Model)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Se aprobă:
Ordonator principal de credite,
………………………….
_______________________________________________________
| Nr. | Judeţul | Suma totală aprobată |
| crt. | | (lei) |
|______|_________________________|______________________|
| (0) | (1) | (2) |
|______|_________________________|______________________|
| 1. | | |
|______|_________________________|______________________|
| 2. | | |
|______|_________________________|______________________|
| 3. | | |
|______|_________________________|______________________|
| …. | | |
|______|_________________________|______________________|
|TOTAL:| | |
|______|_________________________|______________________|

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

Director general,
…………………..
(semnătura şi ştampila)

—————

HOTĂRÂRE Nr. 156 din 12 februarie 2004

HOTĂRÂRE Nr. 156 din 12 februarie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 19 februarie 2004

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 50 din Legea pomiculturii nr. 348/2003,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii,
pădurilor, apelor şi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat

Ministrul delegat
pentru administraţia publică,
Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003

CAP. 1
Producţia pomicolă

SECŢIUNEA 1
Patrimoniul pomicol

ART. 1

(1) Lucrările de zonare teritorială a arealelor pomicole, pe bazine, centre şi exploataţii pomicole, alcătuite din livezi, se fac de specialiştii din domeniul pomiculturii din sectorul de cercetare, împreună cu reprezentanţii producătorilor, constituiţi în comisii judeţene, şi se definitivează de o comisie centrală.

(2) Componenţa Comisiei centrale şi a comisiilor judeţene privind lucrările de zonare a pomiculturii se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.

ART. 2

Delimitarea teritorială a zonelor pomicole se evidenţiază distinct în cadastrul pomicol, ca parte componentă a cadastrului agricol, iar normele metodologice de realizare şi ţinere a evidenţei cadastrului pomicol se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului administraţiei şi internelor.

ART. 3

Definiţiile elementelor componente ale patrimoniului pomicol sunt prevăzute în anexa nr. 1.

SECŢIUNEA a 2-a
Înfiinţarea, exploatarea şi defrişarea plantaţiilor pomicole

ART. 4

(1) Înfiinţarea plantaţiilor de pomi fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha şi a celor de arbuşti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,2 ha se efectuează pe baza autorizaţiei de plantare, care se eliberează de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti pe baza unei cereri adresate de către producătorii interesaţi. Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti vor ţine evidenţa suprafeţelor ce se înfiinţează cu pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi.

(2) Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de plantare se depune la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană a municipiului Bucureşti, cu cel puţin o lună înainte de data începerii înfiinţării plantaţiei. Cererea va conţine informaţiile necesare pentru completarea autorizaţiei de plantare şi va fi vizată de specialistul de la centrul agricol din comuna unde se înfiinţează plantaţia. Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de plantare va fi însoţită de un proiect de înfiinţare a exploataţiei pomicole, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), din Legea pomiculturii nr. 348/2003, denumită în continuare lege.

(3) Autorizaţia de plantare cuprinde următoarele elemente:

a) numele/denumirea producătorului, persoană fizică sau juridică;
b) adresa/sediul producătorului;
c) locul plantării: comuna, satul, tarlaua sau parcela cu denumirea cunoscută local;
d) suprafaţa totală ce urmează a se planta, defalcată pe ani;
e) specia, soiul/soiurile folosite la plantare;
f) tipul plantaţiei şi numărul de pomi/ha.

(4) Cererile-tip pentru solicitarea autorizaţiei de plantare, modelul de autorizaţie de plantare, precum şi formularele pentru inventarierea plantaţiilor pomicole se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.

ART. 5

(1) Categoriile de soiuri prevăzute la art. 16 alin. (1) din lege se definesc astfel:

a) soiuri autorizate sunt acele soiuri care sunt înscrise în Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România, precum şi soiurile înscrise în cataloagele soiurilor de plante cultivate ale ţărilor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) soiuri recomandate sunt soiurile prevăzute în lucrările de zonare a speciilor de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi pentru cultură în cadrul fiecărei zone, bazin sau centru pomicol; aceste soiuri sunt recomandate a fi prevăzute în proiectele de înfiinţare a plantaţiilor comerciale;
c) soiuri autorizate temporar sunt acele soiuri aflate în curs de omologare, cele introduse din ţări terţe, aflate în curs de testare, soiuri vechi, locale, dintr-o anumită zonă cu tradiţie, şi care sunt solicitate de consumatori;
d) soiuri interzise sunt soiurile care nu sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, precum şi soiurile provenite din ţări terţe înainte de a fi testate.

(2) Soiurile speciilor pomicole folosite la plantare sunt din categoriile autorizate şi recomandate pentru cultura pe fiecare zonă, iar lista acestora, pe specii, este prevăzută în anexa nr. 2.

ART. 6

Condiţiile privind amenajările de plantaţii de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi pe terenuri în pantă, slab fertile şi cu fenomene de eroziune, precum şi fondurile necesare acestei acţiuni, în conformitate cu prevederile art. 18 din lege, se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.

ART. 7

Proprietarii sau deţinătorii legali ai plantaţiilor pomicole, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a executa lucrările de întreţinere a acestora, în special tratamentele pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor, în aşa fel încât să asigure producţiile specifice soiurilor cultivate, ţinând cont de protecţia mediului şi a apei.

ART. 8

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură elaborează tehnologii de cultură adaptate diferitelor zone şi tipuri de plantaţii, pe specii şi soiuri, care se difuzează anual către cultivatorii de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni, prin Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă.

ART. 9

Deţinătorii de plantaţii pomicole au obligaţia de a asigura protecţia solurilor şi a amenajărilor hidroameliorative, existente pe suprafeţele pe care le exploatează, prin curăţarea şi repararea canalelor de colectare a apelor de pe versanţi, menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de irigaţii, precum şi întreţinerea căilor de acces, a drumurilor de exploatare şi a zonelor de întoarcere.

ART. 10

(1) Autorizaţiile de defrişare a plantaţiilor pomicole se eliberează de către direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi a municipiului Bucureşti pe baza cererilor adresate acesteia de către deţinătorii plantaţiilor pomicole.

(2) Autorizaţia de defrişare va cuprinde:

a) numele/denumirea deţinătorului, persoană fizică sau juridică;
b) adresa/sediul deţinătorului;
c) amplasarea plantaţiei: comuna, satul, tarlaua, parcela sau punctul, cu denumirea cunoscută local;
d) suprafaţa pentru care se solicită autorizaţia de defrişare;
e) data defrişării: anul, luna;
f) specia/speciile şi soiul/soiurile din plantaţia propusă pentru defrişare;
g) vârsta plantaţiei – ani;
h) procentul de goluri din plantaţie;
i) motivaţia defrişării;
j) modul de folosinţă a terenului după defrişare.

(3) Formularele-tip pentru cererea de defrişare, precum şi modelul autorizaţiei de defrişare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.

(4) Suprafeţele de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni, care constituie colecţii, culturi pomicole de concurs şi parcele experimentale, se exceptează de la obţinerea autorizaţiei de defrişare, defrişarea acestora aprobându-se de consiliile ştiinţifice ale unităţilor de cercetare din domeniul pomiculturii.

ART. 11

(1) Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de defrişare a plantaţiilor pomicole se depun la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi a municipiului Bucureşti cu cel puţin 3 luni înainte de data defrişării. Cererea cuprinde informaţiile necesare pentru completarea autorizaţiei de defrişare şi va fi vizată de specialistul de la centrul agricol teritorial.

(2) Dacă deţinătorul plantaţiei pomicole care urmează a fi defrişată schimbă categoria de folosinţă a terenului, acesta are obligaţia de a notifica direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înaintea defrişării, şi va motiva în scris decizia luată.

ART. 12

Durata normată de funcţionare a plantaţiilor de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se stabileşte pe specii şi este prevăzută în anexa nr. 3.

ART. 13

Criteriile care stau la baza defrişării nucilor şi castanilor comestibili sunt:

a) plantaţia nu se justifică din punct de vedere economic, prezentând goluri şi pomi uscaţi în proporţie de peste 60%;
b) plantaţia este amplasată pe traseul unei autostrăzi sau al altui obiectiv de importanţă naţională;
c) nucii şi castanii răzleţi pot fi defrişaţi dacă prezintă coroană uscată în proporţie de 70%;
d) dacă sunt amplasaţi în perimetrul construibil al unui obiectiv de importanţă strategică.

ART. 14

Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va inventaria nucii şi castanii comestibili din plantaţii în masiv şi răzleţi, o dată pe an, în luna ianuarie, şi va consemna datele de identificare a proprietarilor sau deţinătorilor legali, iar rezultatele se vor înscrie într-un registru special care va fi în responsabilitatea specialistului de la centrul agricol. Centralizarea datelor se va face la serviciul producţiei vegetale de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi a municipiului Bucureşti.

CAP. 2
Valorificarea fructelor

ART. 15

(1) Fructele destinate comercializării în stare proaspătă se clasifică pe categorii de calitate, conform standardelor de calitate armonizate cu standardele Uniunii Europene.

(2) Fructele proaspete care se supun clasificării standardelor de calitate sunt prezentate în anexa nr. 4.

ART. 16

(1) Producătorii, deţinătorii, comercianţii, precum şi alte categorii de operatori nu pot expune la vânzare şi nu pot comercializa fructele decât dacă îndeplinesc cerinţele impuse de standardele de calitate.

(2) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt responsabili pentru respectarea conformităţii cu standardele de calitate a fructelor care se comercializează pe întreaga filieră a produsului.

ART. 17

Fructele destinate consumului uman circulă pe filiera de produs însoţite de un certificat de conformitate cu standardele de calitate, emis de Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumită în continuare ISCTPVLF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, în conformitate cu prevederile art. 30 din lege.

ART. 18

Se exceptează de la cerinţele de conformitate cu standardele de calitate:

a) produsele oferite de către producători la centrele speciale de preluare, pregătire, ambalare, marcare, destinate vânzărilor de gros sau în detaliu;
b) produsele expediate în vrac către unităţile şi fabricile de procesare.

ART. 19

Producătorii de fructe constituiţi în exploataţii comerciale vor ţine evidenţa tratamentelor şi a substanţelor folosite în procesul de producţie pentru tratamentele fitosanitare într-un registru pe care îl vor pune la dispoziţie inspectorilor ISCTPVLF la solicitarea acestora.

ART. 20

Fructele destinate prelucrării industriale trebuie să îndeplinească cerinţele minime de calitate impuse de procesul tehnologic de prelucrare, şi anume:

a) să îndeplinească condiţiile pentru asigurările calităţii produselor finite;
b) să fie proaspete, întregi, să aibă culoarea, mărimea şi forma specifice soiului, fără lovituri mecanice, neatacate de boli şi dăunători, curate, fără urme de substanţe chimice, fără corpuri străine;
c) să fie recoltate la maturitatea industrială.

ART. 21

Fructele destinate prelucrării industriale circulă însoţite de certificatul de destinaţie industrială, emis de ISCTPVLF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

ART. 22

Producătorii de fructe şi produse prelucrate din fructe, precum şi ceilalţi operatori prevăzuţi la art. 16 alin. (1) sunt obligaţi să comercializeze pentru consumul uman fructe în stare proaspătă sau pentru industrializare, numai dacă acestea respectă condiţiile de siguranţă alimentară prevăzute de legislaţia în vigoare.

ART. 23

Dreptul de folosire de către producători a unor denumiri de origine pentru anumite loturi de fructe proaspete sau prelucrate cu certificat de atestare a originii geografice se acordă şi se înregistrează de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, la cererea producătorilor interesaţi, pe baza unei documentaţii care se întocmeşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ART. 24

Producerea şi comercializarea băuturilor alcoolice româneşti rezultate din fructe, cu denumirea generică de „palincă”, „horincă”, „turţ”, precum şi ambalarea şi etichetarea lor se fac în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ART. 25

Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1
la normele metodologice

A. Definiţii privind elementele componente ale patrimoniului pomicol din punct de vedere teritorial

1. Zona pomicolă este suprafaţa de teren dintr-un mare ecosistem natural cu structură geografică şi de climă relativ asemănătoare.
2. Bazinul pomicol este suprafaţa de teren în care speciile pomicole întâlnesc condiţii speciale de cultură privind factorii de climă şi sol, unde se pot cultiva mai multe specii pomicole cu caractere asemănătoare.
3. Centrele şi exploataţiile pomicole sunt entităţi componente ale unui bazin pomicol şi se caracterizează printr-o specializare mai accentuată a culturii anumitor specii pomicole.

B. Sisteme de cultură

1. Sistemul extensiv sau sistemul clasic se caracterizează prin pomi de vigoare mare, cu coroane globuloase şi cu 150 – 200 pomi/ha; durata economică a plantaţiei este mai mare.
2. Sistemul intensiv se caracterizează prin pomi de vigoare mică sau mijlocie, cu 600 – 1.200 pomi/ha, iar fructele sunt de calitate net superioară.
3. Sistemul superintensiv se caracterizează prin pomi de vigoare mică, conduşi prin tăieri în coroane aplatizate cu densitate foarte mare, cu până la 2.500 pomi/ha şi care produc fructe de calitate foarte bună.
4. Pomii răzleţi sunt pomi izolaţi care se găsesc în curţi şi grădini, pe aliniamentele drumurilor, la marginea pădurilor, pe păşuni şi fâneţe şi care nu prezintă importanţă economică.

ANEXA 2
la normele metodologice

Soiurile speciilor pomicole cultivate în România

1. Cais: Callatis, Cea mai bună de Ungaria, Comandor, Dacia, Dana, Excelsior, Favorit, Litoral, Selena, Tudor, Umberto, Sulmona, Olimp, Roşii de Băneasa ş.a.
2. Cireş: Amar Galata, Amar Maxut, Bigarreau Burlat, Bing, Boambe de Cotnari, Stella, Germersdorf, Negre de Bistriţa, Pietroase Donissen, Roşii de Bistriţa, Sam, Van.
3. Vişin: Bucovina, Crişana, de Botoşani, Iva, Meteor, Mocăneşti, Nana, Oblacinska, Schattenmorelle, Timpurii de Osoi ş.a.
4. Piersic: Cardinal, Collins, Congres, Flacăra, Jerseyland, Redhaven, Springcrest, Superbă de toamnă, NJC 108, Vesuvio.
5. Prun: Carpatin, Record, Rivers timpuriu, Renclod Althan, Tita, Vâlcean, Renclod de Caransebeş, Minerva, Centenar, D’Agen, Dâmboviţa, Gras românesc, Pescăruş, Silvia, Stanley, Tuleu gras, Tuleu timpuriu, Vinete de Italia, Vinete româneşti.
6. Nectarin: Cora, Crimsongold, Delta, Nectared, Romamer 2, Fantasia.
7. Migdal: Ferragnes, Mărculeşti, Nikitski, Pomorae, Texas.
8. Castan: Gureni, Hobiţa, Iza, Mara, Polovraci, Tismana.
9. Nuc: Argeşan, Geoagiu 65, Jupâneşti, Miroslava, Muscelean, Novaci, Sibişel 44, Orăştie, Velniţa, Sarmis.
10. Măr: Aromat de vară, Auriu de Bistriţa, Ciprian, Delia, Delicios de Voineşti, Fălticeni, Florina, Frumos de Voineşti, Generos, Golden Delicious, Goldspur, Granny Smith, Idared, Jonagold, Jonathan, Mutzu, Parmen auriu, Pionier, Prima, Rădăşeni, Red Melba, Romus, Romus 1, Romus 2, Starkrimson, T120, T195, Wagner premiat.
11. Păr: Abatele Fetel, Argessis, Aniversare, Carpica, Conference, Cure, Favorita lui Clapp, Highland, Monica, Napoca, Timpurii de Dâmboviţa, Triumf, Untoasă Bosc, Williams, Williams roşu.

Soiurile speciilor de arbuşti fructiferi cultivate în România

12. Afin: Augusta, Azur, Coville, Ivanhoe, Pemberton.
13. Agriş: Careless, Rezistent de Cluj, Someş, White Smith, Zenit.
14. Alun: Cozia, Romavel, Uriaşe de Halle, Vâlcea 22.
15. Cătină: Serpeni.
16. Coacăz negru: Abanos, Amurg, Blackdown, Perla neagră, Record, Joseni 17, Bogatar.
17. Coacăz roşu: Abundent, Red Lake, Roşu timpuriu.
18. Măceş: Braşov, Can.
19. Mur: Darrow, Smoothstem.
20. Scoruş negru: Nero.
21. Soc: Brădet, Flora, Ina, Nero.
22. Trandafir pentru petale: Rosa centifolia, Rosa damascena.
23. Zmeur: Cayuga, Citria, Ruvi, Englezesc Exploit, Newburg, Star.
24. Căpşun: Elsanta, Gorella, Premial, Răzvan, Red Gauntlet, Sătmărean, Senga Sengana, Magic, Coral.

ANEXA 3
la normele metodologice

DURATA NORMATĂ DE FUNCŢIONARE
  a plantaţiilor de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni

 _______________________________________________________________________
|          Denumirea plantaţiilor            | Ani |
|_________________________________________________________________|_____|
| Plantaţii clasice de meri, peri, pruni, gutui, migdali, castani | 30 |
|_________________________________________________________________|_____|
| Plantaţii clasice de cireşi, vişini, piersici, aluni şi caişi  | 20 |
|_________________________________________________________________|_____|
| Plantaţii intensive de meri, peri, pruni            | 20 |
|_________________________________________________________________|_____|
| Plantaţii intensive de cireşi, piersici şi caişi        | 20 |
|_________________________________________________________________|_____|
| Plantaţii de nuci                        | 40 |
|_________________________________________________________________|_____|
| Plantaţii de agriş, coacăz şi trandafiri de dulceaţă      | 10 |
|_________________________________________________________________|_____|
| Plantaţii de zmeur, afin, mur, soc şi alţi arbuşti fructiferi  | 10 |
|_________________________________________________________________|_____|
| Plantaţii de căpşun                       |  4 |
|_________________________________________________________________|_____|

ANEXA 4
la normele metodologice

 LISTA
  fructelor care se supun clasificării prin standardele de calitate

 ________________________________________________________________________
|   Cod CN   |             Fructul           |
|_________________|______________________________________________________|
|0802       | Nuci în coajă                    |
|_________________|______________________________________________________|
|0808       | Mere, pere şi gutui                 |
|_________________|______________________________________________________|
|0809       | Caise, cireşe, vişine, piersici şi nectarine, prune |
|_________________|______________________________________________________|
|0810       | Fructele de arbuşti fructiferi (mure, zmeură, afine, |
|         | agrişe, coacăze etc.)                |
|_________________|______________________________________________________|
|         | Căpşuni                       |
|_________________|______________________________________________________|
| Fructe care fac obiectul importului                  |
|________________________________________________________________________|
|08030011     | Banane proaspete                   |
|_________________|______________________________________________________|
|08030090     | Banane uscate                    |
|_________________|______________________________________________________|
|08042010     | Smochine proaspete                  |
|_________________|______________________________________________________|
|08043000     | Ananas                        |
|_________________|______________________________________________________|
|08045000     | Guava, mango                     |
|_________________|______________________________________________________|
|0805       | Citrice (lămâi, portocale, mandarine, satsume,    |
|         | clementine, grepfruit)                |
|_________________|______________________________________________________|
|08061021, 29, 30,| Struguri de masă                   |
|40, 50, 61, 60  |                           |
|_________________|______________________________________________________|
|0807       | Pepeni verzi şi pepeni galbeni            |
|_________________|______________________________________________________|

ANEXA 5
la normele metodologice

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
         cu standardele de calitate pentru fructe proaspete

 ______________________________________________________________________________
| 1. Operator             | Certificat de conformitate cu     |
| (producător, asociaţia de      | standardul nr. .......... care se   |
| producători, staţia de ambalare)   | aplică pentru produsul .............. |
| .................................... | ..................................... |
| .................................... |                    |
| .................................... | Nr. ..............          |
|                   |                    |
|                   |                    |
|                   |                    |
|______________________________________|_______________________________________|
| 2. Identitatea celui care face    | 3. Emitent              |
| ambalarea în ambalaje (dacă este   | ..................................... |
| altul decât comerciantul)      |                    |
|                   |_______________________________________|
|                   | 4. Locul ambalării          |
|                   | ..................................... |
|______________________________________|_______________________________________|
| 5. Mijlocul de transport       | 6. Destinaţia             |
|                   |                    |
|______________________________________|_______________________________________|
| 7. Ambalaje | 8. Tipul produsului  | 9. Calitatea | 10. Greutatea totală |
| Număr şi tip | (soiul) ............. |        | în kg/netă      |
|       | ..................... |        |            |
|______________|_______________________|_______________|_______________________|
| 11. Perioada de valabilitate       Locul şi data emiterii ........... |
| ...... zile                Semnătura emitentului       |
|                      .....................       |
|______________________________________________________________________________|
| 12. Comentarii                                |
|______________________________________________________________________________|

ANEXA 6
la normele metodologice

CERTIFICAT DE DESTINAŢIE INDUSTRIALĂ
pentru fructe destinate industrializării

 ______________________________________________________________________________
| 1. Operator             | Certificat de destinaţie industrială |
|                   | (Fructe proaspete ce fac obiectul   |
|                   | industrializării conform       |
|                   | Legii nr. 348/2003)          |
|______________________________________|_______________________________________|
| 2. Mijlocul de transport       | 3. Inspecţia care emite certificatul |
|______________________________________|_______________________________________|
| 4. Destinaţia industrială a     | 5. Organul de inspecţie al      |
| produsului/Numele şi adresa fabricii | zonei unde are loc prelucrarea    |
| de prelucrare industrială      | industrială              |
|______________________________________|_______________________________________|
| 6. Numărul ambalajelor sau menţiunea | 7. Felul produsului/ | 8. Greutatea  |
| "en gros"              | Originea       | totală în kg, |
|                   |           | bruto/neto   |
|______________________________________|______________________|________________|
| 9.                                      |
| ..................................  ......................         |
| Biroul vamal vizat: intrare/ieşire  Locul şi data emiterii  Ştampila    |
| ..................................  ......................         |
|                                       |
| Controlor (numele scris cu litere  Semnătura                |
| de tipar)                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 10. Comentarii                                |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Procesatorul certifică faptul că produsul menţionat mai sus a făcut   |
| obiectul prelucrării industriale.                      |
|                                       |
| Locul şi data ...................  Semnătura      Ştampila      |
|                   .........                |
|______________________________________________________________________________|
| 12. Prezentul certificat trebuie să fie returnat în urma certificării    |
| procesatorului (căsuţa 11), după prelucrarea mărfurilor identificate la   |
| căsuţele 6, 7 şi 8, organismului de control (inspecţie) menţionat în     |
| căsuţa 5.                                  |
|______________________________________________________________________________|

LEGE Nr. 60 din 22 martie 2007

LEGE Nr. 60 din 22 martie 2007
pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 28 martie 2007

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1

Legea pomiculturii nr. 348/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 28 iulie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„ART. 1
Prezenta lege reglementează cadrul de dezvoltare a pomiculturii, înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor pomicole, producerea şi valorificarea fructelor, pe baza fundamentării ştiinţifice şi extensiei progresului tehnic, în condiţiile organizării comune de piaţă în sectorul fructelor.”

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„ART. 2
(1) Organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniu care elaborează strategia de dezvoltare a pomiculturii este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.”

3. La articolul 2, după litera a), a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:

„a^1) introducerea în cultură a speciilor şi soiurilor competitive pe plan european;”.
4. La articolul 3, litera b) a alineatului 1 se abrogă.
5. La articolul 3, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
„c) siguranţa alimentară şi valorificarea fructelor şi produselor din fructe în condiţii de calitate;”.

6. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

„CAP. 2
Patrimoniul pomicol”

7. La capitolul II, titlurile secţiunilor 1 şi a 2-a se abrogă.

8. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„ART. 4

(1) Patrimoniul pomicol se compune din următoarele grupe: pomi şi arbuşti fructiferi, indiferent de sistemul de cultură, căpşunării, pepiniere pomicole, inclusiv terenurile pentru asolamente, terenurile în pregătire pentru plantare şi terenurile din intravilan plantate cu pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni.

(2) Păstrarea patrimoniului pomicol, menţinerea şi ridicarea valorii biologice şi a potenţialului productiv al plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni şi protejarea mediului înconjurător, a apei, solului şi păstrarea ecosistemului şi biodiversităţii revin cultivatorilor.”

9. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Sistemul de cultură se defineşte prin densitate, sortimente, tehnologii, performanţe tehnice şi economice şi se clasifică în următoarele grupe:”.

10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„ART. 6

(1) Plantaţiile de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se realizează cu precădere în zonele consacrate, pe terenuri cu condiţii ecologice favorabile fiecărei specii, denumite areale pomicole.

(2) Arealele pomicole reprezintă zona geografică a culturii pomilor şi arbuştilor fructiferi, constituie o categorie distinctă a fondului funciar şi sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Pomii şi arbuştii fructiferi situaţi în curţi, grădini, păşuni, fâneţe, aliniamente şi ale căror produse nu fac obiectul comercializării pe piaţă fac parte din categoria pomi răzleţi şi nu se evidenţiază în cadastrul pomicol.

(4) Evidenţa pomilor răzleţi se ţine separat, în scop statistic.”

11. Articolul 7 se abrogă.

12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„ART. 8

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor organizează inventarierea patrimoniului pomicol o dată la 5 ani.

(2) Procedurile pentru desfăşurarea inventarierii şi modelul formularelor pentru inventarierea plantaţiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor.”

13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„ART. 9

Tehnologiile de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor pomicole, pe specii, se reactualizează şi se elaborează de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni şi se distribuie prin Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, denumită în continuare ANCA.”

14. Articolele 10, 11, 12, 13 şi 14 se abrogă.

15. Secţiunea a 3-a a capitolului II devine capitolul II^1.

16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„ART. 15

(1) Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se face în zone consacrate, alegerea speciilor şi soiurilor este opţiunea liberă a oricărui proprietar sau deţinător de teren, la recomandarea specialiştilor autorizaţi în acest scop, conform prevederilor legale.

(2) Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi răzleţi în grădini şi curţi, precum şi în terenurile din extravilan se face respectându-se distanţele faţă de limita proprietăţii vecinilor, astfel:

a) la 2 m de răzor sau gard, pomi cu talie mică;
b) la cel puţin 3 m de răzor sau gard, pomi cu talie mare.”

17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„ART. 16

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, prin ANCA, fac recomandări periodice cu privire la soiurile speciilor pomicole performante, care asigură producţii de calitate, competitive, solicitate de piaţă, pentru a fi introduse în cultură.”

18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„ART. 17

Proprietarii şi deţinătorii legali de terenuri, care doresc să înfiinţeze plantaţii pomicole, beneficiază de ajutoare financiare din partea statului în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

19. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:

„ART. 19

(1) Plantaţiile de pomi cu suprafaţă mai mare de 0,5 ha şi cele de arbuşti fructiferi de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine şi centre consacrate, se înfiinţează în baza autorizaţiei de plantare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.

(2) Pentru plantaţiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantaţiile de arbuşti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza unui proiect de înfiinţare a plantaţiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă.”

20. Articolul 20 se abrogă.

21. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

„ART. 21

(1) Defrişarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de interes comercial aparţinând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizaţiei de defrişare eliberate de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, şi are scop statistic.”

22. La articolul 21, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:

„(1^1) Condiţiile minime pentru autorizarea defrişării plantaţiilor pomicole sunt:

a) plantaţia prezintă goluri şi pomi uscaţi în proporţie de 60%;
b) plantaţia se află în declin şi prezintă infecţii provocate de micoze, bacterii, viruşi, a căror combatere nu se justifică economic;
c) au durata normală de funcţionare expirată;
d) în cazurile când se solicită defrişarea plantaţiilor de nuc şi de castan comestibil în masiv, cererea de defrişare va fi însoţită de documente privind expertiza tehnică efectuată de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă; criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii exemplarelor de nuc şi castan comestibil, precum şi a defrişării lor când sunt în masiv se stabilesc conform prevederilor prezentei legi.
(1^2) Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de defrişare se depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înainte de executarea defrişării.”

23. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:

„ART. 21^1

(1) Materialul lemnos rezultat din defrişarea plantaţiilor pomicole şi a nucilor este proprietatea fiecărui deţinător legal al plantaţiei şi al pomilor răzleţi, care îl poate comercializa sau utiliza în mod liber.

(2) În cazul comercializării, materialul lemnos trebuie să fie însoţit de autorizaţia de defrişare eliberată în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi de avizul de însoţire a materialului lemnos.”

24. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„ART. 23

Cultura nucului din categoria pomi răzleţi este supusă şi următoarelor prevederi speciale:

a) plantarea nucilor se face cu materialul săditor selecţionat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile supuse eroziunii se pot planta şi cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice;
b) tăierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizaţiei-model prevăzute în anexa nr. 3;
c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puţin o lună înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică şi se aprobă de specialiştii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
d) criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii nucilor răzleţi/castanilor comestibili sunt:

1. pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană;
2. pomii sunt amplasaţi într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes naţional sau de interes al comunităţii locale;
3. pomii sunt amplasaţi pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere.”

25. La articolul 24 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Nucii şi castanii comestibili pentru care s-a obţinut autorizaţia de defrişare se vor marca după sistemul practicat la marcarea speciilor forestiere.”

26. Articolul 26 se abrogă.

27. La articolul 27, litera a) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

„a) produsele oferite de către producători la centrul special de pregătire, ambalare, marcare, destinate vânzătorilor angro sau în detaliu;”.

28. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„ART. 29

(1) Analiza fructelor care fac obiectul vânzării pe piaţă pentru consumul uman privind conţinutul de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţe este obligatorie şi se efectuează de laboratoarele acreditate, cel puţin o dată pe an sau la cererea beneficiarilor.

(2) Evidenţa tratamentelor şi a substanţelor utilizate în plantaţiile pomicole, destinate comercializării fructelor, se ţine de către producători şi se supune controlului Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, organism autorizat prin lege în acest scop.”

29. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„ART. 30

(1) Fructele proaspete destinate consumului uman, care se comercializează de operatorii economici, vor fi însoţite de documente fiscale în care se vor înscrie de către emitent calitatea şi conformitatea cu standardele de comercializare.

(2) Micii producători, persoane fizice, care nu sunt organizaţi în forme asociative, pot comercializa fructe în pieţele stradale sau tradiţionale din zona de producţie şi au obligaţia de a expune la vânzare produsele în condiţii de calitate şi igienă pentru a asigura protecţia şi siguranţa alimentară a consumatorului.

(3) Fructele care fac obiectul comercializării la export pentru consum în stare proaspătă vor fi însoţite de un certificat de conformitate cu standardul de comercializare emis de organismul de control autorizat conform legii.”

30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„ART. 31

(1) Prelucrarea fructelor în scop comercial poate fi făcută de către operatori economici autorizaţi pentru această activitate, cu mijloace proprii sau grupaţi în diferite forme de cooperare.

(2) Fructele destinate prelucrării industriale circulă însoţite de documente fiscale de conformitate, emise de producător sau comerciant, după caz, pe care se va înscrie destinaţie industrială, şi trebuie să prezinte condiţii minime de calitate.

(3) Fructele comercializate la export pentru prelucrarea industrială vor fi însoţite de un certificat de destinaţie industrială emis de către organismele de control autorizate conform legii.

(4) Modelul certificatului de conformitate cu standardele de calitate, precum şi modelul certificatului de destinaţie industrială sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

31. Articolul 32 se abrogă.

32. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

„ART. 33

(1) Dreptul de folosire de către producători a unor denumiri de origine geografică sau produs tradiţional pentru anumite loturi de fructe proaspete ori prelucrate se acordă prin certificat de atestare a originii geografice, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) se eliberează de către organele abilitate în acest scop, pe baza verificărilor făcute de specialişti împuterniciţi pentru controlul respectării condiţiilor impuse pentru producerea fructelor şi prelucrarea acestora.”

33. Articolele 34 – 40 şi 43 se abrogă.

34. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

„ART. 44

Defrişarea fără autorizaţie a plantaţiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o suprafaţă mai mare de 0,5 ha, sau a plantaţiilor de arbuşti fructiferi cu o suprafaţă mai mare de 0,2 ha, precum şi a nucilor sau a castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultură, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.”

35. Articolul 45 se abrogă.

36. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

„ART. 46

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) înfiinţarea plantaţiilor cu suprafeţe mai mari de 0,5 ha de pomi fructiferi şi a suprafeţelor mai mari de 0,2 ha de arbuşti fructiferi de fiecare operator economic sau de familie ori extinderea peste această limită a celor existente, fără autorizaţie de plantare, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 19;
b) nerespectarea prevederilor art. 27 privind obligativitatea consemnării în documentele de comercializare a calităţii produsului destinat consumului în stare proaspătă sau a celor destinate prelucrării industriale;
c) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1) privind analiza conţinutului de reziduuri, contaminanţi şi alte substanţe, precum şi a celor privind evidenţa tratamentelor şi a substanţelor utilizate;
d) nerespectarea prevederilor art. 33 privind folosirea neautorizată a denumirii de origine geografică sau de produs tradiţional.”

37. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:

„ART. 46^1
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei obstrucţionarea inspectorilor ISCTPVLF în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării reglementărilor în vigoare de către importatorii, exportatorii, comercianţii, producătorii, depozitele şi responsabilii centrelor de expediere sau de oricare altă persoană implicată în producerea sau comercializarea fructelor.”

38. Articolul 47 se abrogă.

39. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

„ART. 48
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se fac prin proces-verbal încheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii.”

40. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

„ART. 52
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta lege.”

41. Anexele nr. 3a) şi 3b) devin anexa nr. 3, cu următorul cuprins:

„ANEXA 3

 AUTORIZAŢIE DE TĂIERE/DEFRIŞARE

                  - model -

 ______________________________________________________________________________
| MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR  | MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR |
| ŞI DEZVOLTĂRII RURALE        | ŞI DEZVOLTĂRII RURALE        |
| DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI    | DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI   |
| DEZVOLTARE RURALĂ          | DEZVOLTARE RURALĂ          |
| ................................... | .................................. |
|_______________________________________|______________________________________|
|                    |                   |
|   AUTORIZAŢIE Nr. ..../........   |   AUTORIZAŢIE Nr. ..../........  |
|                    |                   |
|   Operatorul economic/persoana   |   În conformitate cu prevederile  |
| fizică ........................., cu | Legii pomiculturii nr. ........   |
| sediul/domiciliul în comuna/oraşul  |   Se autorizează operatorul    |
| .................................... | economic/persoana fizică ........... |
| judeţul .........., solicită tăierea/ | cu sediul/domiciliul în comuna/oraşul|
| defrişarea a ........ ha/bucăţi    | .................... judeţul ....... |
| nuci/castani comestibili.       | pentru tăierea/defrişarea a .... ha/ |
|                    | bucăţi nuci/castani comestibili din |
|                    | locurile următoare: .............. . |
|                    |   Solicitantul a plantat nuci/   |
|                    | castani comestibili ....... ha/bucăţi|
|                    | în zona .................. .     |
|                    |                   |
|     Director executiv,      |     Director executiv,      |
|    .......................     |   .......................     |
|     (nume şi prenume)      |     (nume şi prenume)      |
|    Semnătura şi ştampila     |    Semnătura şi ştampila     |
|                    |                   |
| Data eliberării ...........      | Data eliberării ..........."     |
|                    |                   |
| NB: Autorizaţia se tipăreşte pe o   |                   |
| singură faţă în registru de 100 file |                   |
| şi se completează într-un singur   |                   |
| exemplar.               |                   |
|_______________________________________|______________________________________|

ART. 2

Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

—————

HOTĂRÂRE nr. 1530 din 12 decembrie 2007

HOTĂRÂRE Nr. 1530 din 12 decembrie 2007
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 874 din 20 decembrie 2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Organul de specialitate al administraţiei publice centrale care asigură reglementarea şi implementarea strategiilor şi politicilor în domeniul legumiculturii este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

ART. 2

Autorizarea operatorilor economici, persoane fizice şi juridice care produc şi comercializează răsaduri, se face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia selecţie vegetală şi inspecţia naţională pentru calitatea seminţelor, prin autorităţile teritoriale din subordine.

ART. 3

Speciile de legume destinate consumului în stare proaspătă care se supun controlului de conformitate cu standardele de comercializare sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

ART. 4

Organismul responsabil pentru reglementarea şi controlul conformităţii cu standardele de comercializare este Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor – ISCTPVLF.

ART. 5

(1) Ambalajele speciilor de legume care fac obiectul controlului de conformitate cu standardele de comercializare trebuie să aibă inscripţionate în mod lizibil, într-o poziţie vizibilă, pe una dintre părţile ambalajului, fie imprimată direct pe acesta, astfel încât să nu poată fi ştearsă, fie pe o etichetă ce este parte integrantă din ambalaj şi bine ataşată acestuia, următoarele elemente: originea produsului, numele celui care a ambalat produsul, soiul sau varietatea, cantitatea şi grupa de calitate.

(2) Pentru legumele şi pepenii transportaţi în vrac şi încărcaţi direct în mijloacele de transport, elementele prevăzute de standardele de comercializare sunt înregistrate pe documentele de însoţire a mărfii.

ART. 6

(1) În cazul comerţului cu amănuntul, atunci când produsele sunt ambalate, informaţiile specifice conform standardelor de comercializare trebuie să fie lizibile direct pe ambalaj sau pe etichetă.

(2) În cazul comerţului în vrac, informaţiile specifice conform standardelor de comercializare trebuie menţionate pe o etichetă în mod lizibil: varietatea, soiul, originea produsului şi clasa de calitate din care face parte produsul.

ART. 7

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi
dezvoltării rurale,
Dacian Cioloş

Bucureşti, 12 decembrie 2007.
Nr. 1.530.

—————

ORDIN Nr. 390 din 17 iunie 2009

ORDIN Nr. 390 din 17 iunie 2009

pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume şi fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol şi de utilizare a logoului comunitar

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 471 din 8 iulie 2009

Văzând Referatul de aprobare nr. 68.305 din 16 iunie 2009 al Direcţiei de inspecţii tehnice în sectorul vegetal,

în temeiul prevederilor art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor privind standardele de comercializare, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 591/2006 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor în vederea executării controalelor de conformitate pentru fructele şi legumele proaspete,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Metodologia de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume şi fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol şi de utilizare a logoului comunitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Direcţia de inspecţii tehnice în sectorul vegetal va urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin, prin Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor.

ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu

Bucureşti, 17 iunie 2009.
Nr. 390.

ANEXA 1

METODOLOGIE
de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume şi fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol şi de utilizare a logoului comunitar

ART. 1

Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor privind standardele de comercializare, cu modificările ulterioare, înregistrează, eliberează şi retrage autorizaţiile de efectuare a autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar, pentru operatorii care desfăşoară activităţi de producţie şi de valorificare a legumelor şi fructelor proaspete pe teritoriul României.

ART. 2

Pentru a obţine această autorizaţie operatorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să dispună de personal de control care a urmat o formă de pregătire agreată de autoritatea competentă – I.S.C.T.P.V.L.F. – (studii medii/superioare în domeniul agricol: horticultură/agronomie, biologie – ştiinţe agricole, biotehnologie);
b) să dispună de aparatura necesară efectuării controlului de conformitate cu standardele de comercializare (truse de control);
c) să dispună de echipamente adecvate pentru efectuarea condiţionării, ambalării şi etichetării produselor;
d) să se angajeze la efectuarea unui control de conformitate a loturilor de legume şi fructe proaspete expediate pentru comercializare şi să ţină un registru care să cuprindă toate operaţiunile de control efectuate.

ART. 3

Operatorii care doresc să beneficieze de acest regim de autocontrol trebuie să depună o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie, la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

ART. 4

(1) Operatorii care au depus cererea vor fi supuşi unui regim de control, pentru verificarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 2, pe parcursul unui an de la depunerea cererii, de către inspectorii I.S.C.T.P.V.L.F.

(2) După finalizarea perioadei menţionate la alin. (1), în termen de 15 de zile, inspectorii I.S.C.T.P.V.L.F. efectuează verificarea finală, cu scopul de a certifica respectarea condiţiilor declarate de către operator şi vor comunica acestuia acceptarea sau nu a cererii.

(3) Operatorul a cărui cerere a fost acceptată va primi o autorizaţie pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizarea logoului comunitar, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(4) Operatorii autorizaţi sunt obligaţi să completeze un angajament în vederea efectuării controlului de calitate a legumelor şi fructelor proaspete, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie, care va fi depus şi înregistrat la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F., odată cu primirea Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar.

(5) În cazul în care operatorul autorizat nu mai oferă garanţii suficiente pentru asigurarea unei rate constante şi ridicate de conformitate sau când una dintre condiţiile menţionate la art. 2 nu mai este îndeplinită, autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) va retrage această autorizaţie.

(6) Vizarea anuală a Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de folosire a logoului comunitar se va face după efectuarea unei verificări a operatorului respectiv de către inspectorii autorităţii de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR, asupra cerinţelor impuse de această procedură. Lipsa vizei anuale conduce la suspendarea autorizaţiei operatorului respectiv.

ART. 5

(1) Procedura de atestare a personalului de control al operatorului solicitant este următoarea:

a) operatorii care au depus cererea de înregistrare vor prezenta la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR decizia de numire şi curriculum vitae al persoanei responsabile cu activitatea de control al conformităţii cu standardele de comercializare.
b) personalul desemnat la lit. a) va fi verificat sub aspectul cunoaşterii legislaţiei şi a standardelor de comercializare a legumelor şi fructelor proaspete în vigoare.
c) verificarea cunoştinţelor se va face de către o comisie de examinare pe baza unei tematici stabilite de autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu;
d) comisia de examinare va fi formată din 3 membri: un inspector al autorităţii de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR, un inspector al organismului de control judeţean al I.S.C.T.P.V.L.F., precum şi coordonatorul activităţii de inspecţii din cadrul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti;
e) personalul verificat este considerat atestat dacă la examinare va obţine o medie generală de minimum 7 (şapte).
f) rezultatul examinării se va aduce la cunoştinţa operatorului în termen de 24 de ore;
g) persoanele admise sunt autorizate prin eliberarea unui atestat pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu termen de valabilitate de 4 ani.

(2) I.S.C.T.P.V.L.F. organizează instruiri anuale sau ori de câte ori apar reglementări noi în domeniul controlului de conformitate cu standardele de comercializare pentru legumele şi fructele proaspete, pentru personalul atestat în vederea efectuării autocontrolului.

ART. 6

(1) Tehnoredactarea, tipărirea şi evidenţa acestor atestate se realizează de către autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR.

(2) Autorizaţia va purta un număr ce reprezintă codul unic al operatorului respectiv, care va fi înscris pe toate documentele oficiale ale acestuia, eliberate pentru loturile de legume şi fructe proaspete comercializate de aceştia.

(3) Codul unic va fi format astfel:

a) prima parte din 3 cifre este alcătuită din indicativul interurban al judeţului (de la 230 până la 269 pentru judeţe şi, respectiv, 210 pentru judeţul Ilfov şi 211 pentru municipiul Bucureşti);
b) a doua parte va fi formată din 3 cifre, începând de la 001 până la 999, indicând operatorul, în ordinea eliberării autorizaţiilor.

(4) I.S.C.T.P.V.L.F. va putea completa sau modifica sistemul de codificare şi va ţine evidenţa informatizată a operatorilor înregistraţi.

ART. 7

Operatorii autorizaţi au obligaţia de a notifica în scris, în termen de 15 zile, autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F., în legătură cu orice modificare a condiţiilor ce au stat la baza autorizării. Orice nou-angajat al operatorului al cărui obiect de activitate îl va constitui efectuarea autocontrolului va fi testat conform prezentei metodologii.

ART. 8

(1) Autorizaţia pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar acordată unui operator se poate retrage de către inspectorii autorităţii de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR, în cazul în care se constată că nu sunt respectate condiţiile prevăzute în art. 2 din prezenta metodologie, pe baza procesului-verbal de retragere a autorizaţiei al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Operatorul poate depune contestaţie, în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de retragere a autorizaţiei, la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR. Autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul MAPDR va analiza contestaţia şi va răspunde operatorului în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.

ANEXA 1
la metodologie

 CERERE
de obţinere a Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar

  Operatorul ...................., cu sediul în ..........................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ............., CUI ..............., punct de lucru ...................., adresa ..................................
..............................................................................
.............................................................................,
reprezentat prin .................................., cu CNP ................., şi BI/CI seria ..... nr. ......, eliberat/eliberată de ......................, având funcţia de ......................, solicit obţinerea Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2008, art. 11.

      Data
  ....................

                        Reprezentant legal,
                 ............................................
                 (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)


ANEXA 2
la metodologie

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC ÎN PRODUCEREA
ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR

AUTORIZAŢIE
  pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar
Autorizaţia nr. .........................
                                      
  În temeiul prevederilor art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1221/2008,   
 art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi 
 dezvoltării rurale nr. 591/2006 şi ale Ordinului ministrului agriculturii,  
 pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 390/2009, se autorizează operatorul   
 ..........................................................................., 
 cu sediul în ............................................................... 
 ..........................................................................., 
 înregistrat la registrul comerţului cu nr. ............ CUI ..............., 
 pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar în  
 activitatea de producţie şi/sau valorificare a legumelor şi fructelor    
 proaspete, desfăşurată în punctul de lucru ................................, 
 situat în ..................................................................
 ............................................................................                                     
      Data              Inspector I.S.C.T.P.V.L.F.,     
  ......................       ................................    
                    (numele şi prenumele, semnătura)    
                                       
                 Director,                  
             .......................               
                                       

Autorizaţia acordată unui operator se poate retrage dacă se constată că nu sunt respectate condiţiile prevăzute în art. 2 din metodologie şi este valabilă cu viza pe anul în curs.

Operatorul înregistrat are obligaţia de a notifica în scris emitentul prezentei autorizaţii, în termen de 15 zile, orice modificare intervenită după obţinerea autorizaţiei.

 ______________________________________________________________________________
|                 Viza anuală                 |
|______________________________________________________________________________|
| Data (ziua, luna, anul) ............. | Data (ziua, luna, anul) ............ |
| L.S. ................................ | L.S. ............................... |
| Ştampila               | Ştampila               |
|_______________________________________|______________________________________|
| Data (ziua, luna, anul) ............. | Data (ziua, luna, anul) ............ |
| L.S. ................................ | L.S. ............................... |
| Ştampila               | Ştampila               |
|_______________________________________|______________________________________|
| Data (ziua, luna, anul) ............. | Data (ziua, luna, anul) ............ |
| L.S. ................................ | L.S. ............................... |
| Ştampila               | Ştampila               |
|_______________________________________|______________________________________|
| Data (ziua, luna, anul) ............. | Data (ziua, luna, anul) ............ |
| L.S. ................................ | L.S. ............................... |
| Ştampila               | Ştampila               |
|_______________________________________|______________________________________|
| Data (ziua, luna, anul) ............. | Data (ziua, luna, anul) ............ |
| L.S. ................................ | L.S. ............................... |
| Ştampila               | Ştampila               |
|_______________________________________|______________________________________|

ANEXA 3
la metodologie

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC ÎN PRODUCEREA
ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR

 ANGAJAMENT
pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare pentru obţinerea autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar

  În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.221/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor privind standardele de comercializare, pentru obţinerea Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar,
  subsemnatul, .........................., în calitate de reprezentant legal al operatorului ............................................, mă angajez:
  - să verific conformitatea loturilor de legume şi fructe destinate comercializării cu standardele de calitate;
  - să efectuez autocontrolul, prin folosirea de personal calificat, atestat pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete;
  - să efectuez înregistrarea în timp real a rezultatelor controalelor efectuate asupra loturilor de legume şi fructe destinate comercializării;
  - să notific Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor (I.S.C.T.P.V.L.F.) în legătură cu toate modificările apărute.

      Data
  ..................

                       Reprezentant legal,
                 ............................................
                 (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA 4
la metodologie

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC ÎN PRODUCEREA
ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR

 ATESTAT
pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete

 ______________________________________________________________________________
|                                       |
|               Nr. ......../........              |
|                                       |
|  Domnul/Doamna .........................................................., |
| domiciliat/ă în ............................................................ |
| ..........................................................................., |
| CNP ..................., BI/CI seria ............. nr. ...................., |
| eliberat/eliberată la data ......................, de ....................., |
| este atestat pentru efectuarea controlului de conformitate cu standardele de |
| comercializare la legumele şi fructele proaspete.              |
|                                       |
|                                       |
|                 Director,                  |
|            ..........................              |
|                                       |
|______________________________________________________________________________|

 

ANEXA 5
la metodologie

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC ÎN PRODUCEREA
ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR

 PROCES-VERBAL
               nr. ......./........
de retragere a Autorizaţiei pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logoului comunitar, în activitatea de producţie şi/sau de valorificare a legumelor şi fructelor proaspete

  Inspector ......................... al Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor (I.S.C.T.P.V.L.F.) din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale am constatat că operatorul ................, cu sediul în ......................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ..................................., CUI ..................., punctul de lucru ...................................., adresa ......................................................................., reprezentată prin ............................., cu CNP ............................ şi BI/CI seria ..... nr. ..........,eliberat/eliberată de ......................, având funcţia de ......................................, nu respectă condiţiile prevăzute în art. 2 din metodologie.
  Se retrage Autorizaţia pentru efectuarea autocontrolului şi de utilizare a logo-ului comunitar în activitatea de producţie şi/sau de valorificare a legumelor şi  fructelor proaspete.
  Contestaţia se depune în termen de 15 zile de la data încheierii prezentului proces-verbal la autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
  Proces-verbal încheiat astăzi, ...................., în 2 (două) exemplare, unul pentru operator, unul pentru autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F.

       Inspector I.S.C.T.P.V.L.F.,
  ............................................
  (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

                       Reprezentant operator,
                  ............................................
                  (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

LEGE nr. 325 din 20 octombrie 2009

LEGE Nr. 325 din 20 octombrie 2009
pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 721 din 26 octombrie 2009

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Litera b) a articolului 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, se modifică după cum urmează:

„b) nerespectarea prevederilor art. 23 privind obligativitatea consemnării în documentele fiscale şi/sau în avizele de expediţie emise de producător ori comerciant a calităţii şi conformităţii cu standardele de comercializare, reglementate în legislaţia comunitară, în cazul comercializării fructelor proaspete destinate consumului uman, precum şi a destinaţiei industriale, în cazul celor destinate prelucrării industriale;”.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
DANIELA POPA

PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucureşti, 20 octombrie 2009.
Nr. 325.

—————

LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003

LEGE Nr. 348 din 10 iulie 2003 *** Republicată
Legea pomiculturii

Text în vigoare începând cu data de 29 octombrie 2009
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 26 octombrie 2009.

Act de bază
#B: Legea nr. 348/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008

Acte modificatoare

#M1: Legea nr. 325/2009

Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1.

#CIN

NOTĂ: Prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003.

#B

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1

Prezenta lege reglementează cadrul de dezvoltare a pomiculturii, înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor pomicole, producerea şi valorificarea fructelor, pe baza fundamentării ştiinţifice şi extensiei progresului tehnic, în condiţiile organizării comune de piaţă în sectorul fructelor.

ART. 2

(1) Organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniu care elaborează strategia de dezvoltare a pomiculturii este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Obiectivele strategice ale dezvoltării pomiculturii sunt:

a) concentrarea şi specializarea producţiei pomicole;
b) introducerea în cultură a speciilor şi soiurilor competitive pe plan european;
c) dezvoltarea centrelor şi bazinelor cu tradiţie în domeniu, care să asigure specializarea pe produse de calitate cu denumire de origine geografică.

ART. 3

(1) Organizarea comună de piaţă în sectorul fructelor conţine reguli privind:

a) patrimoniul pomicol şi potenţialul de producţie pomicolă;
b) siguranţa alimentară şi valorificarea fructelor şi produselor din fructe în condiţii de calitate;
c) organizaţiile profesionale, interprofesionale şi organismele pe filieră;
d) instrumentele şi mecanismele de reglementare a pieţei.

(2) Speciile de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni cultivate în România sunt prevăzute în anexa nr. 1.

CAP. 2
Patrimoniul pomicol

ART. 4

(1) Patrimoniul pomicol se compune din următoarele grupe: pomi şi arbuşti fructiferi, indiferent de sistemul de cultură, căpşunării, pepiniere pomicole, inclusiv terenurile pentru asolamente, terenurile în pregătire pentru plantare şi terenurile din intravilan plantate cu pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni.

(2) Păstrarea patrimoniului pomicol, menţinerea şi ridicarea valorii biologice şi a potenţialului productiv al plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni şi protejarea mediului înconjurător, a apei, solului şi păstrarea ecosistemului şi biodiversităţii revin cultivatorilor.

ART. 5

(1) Patrimoniul pomicol se clasifică în următoarele categorii:

a) plantaţii tinere, până la intrarea pe rod;
b) plantaţii pe rod, în plină producţie;
c) plantaţii pe rod, în declin;
d) pepiniere pomicole;
e) colecţii pomologice, culturi de concurs şi loturi experimentale;
f) terenuri în pregătire pentru înfiinţarea plantaţiilor.

(2)Sistemul de cultură se defineşte prin densitate, sortimente, tehnologii, performanţe tehnice şi economice şi se clasifică în următoarele grupe:

a) sistem extensiv;
b) sistem intensiv;
c) sistem superintensiv;
d) pomi răzleţi.

ART. 6

(1) Plantaţiile de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se realizează cu precădere în zonele consacrate, pe terenuri cu condiţii ecologice favorabile fiecărei specii, denumite areale pomicole.

(2) Arealele pomicole reprezintă zona geografică a culturii pomilor şi arbuştilor fructiferi, constituie o categorie distinctă a fondului funciar şi sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Pomii şi arbuştii fructiferi situaţi în curţi, grădini, păşuni, fâneţe, aliniamente şi ale căror produse nu fac obiectul comercializării pe piaţă fac parte din categoria pomi răzleţi şi nu se evidenţiază în cadastrul pomicol.

(4) Evidenţa pomilor răzleţi se ţine separat, în scop statistic.

ART. 7

(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative organizează inventarierea patrimoniului pomicol o dată la 5 ani.

(2) Procedurile pentru desfăşurarea inventarierii şi modelul formularelor pentru inventarierea plantaţiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului internelor şi reformei administrative.

ART. 8

Tehnologiile de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor pomicole, pe specii, se reactualizează şi se elaborează de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni şi se distribuie prin Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, denumită în continuare ANCA.

CAP. 3
Înfiinţarea, exploatarea şi defrişarea plantaţiilor pomicole

ART. 9

(1) Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se face în zone consacrate, alegerea speciilor şi soiurilor este opţiunea liberă a oricărui proprietar sau deţinător de teren, la recomandarea specialiştilor autorizaţi în acest scop, conform prevederilor legale.

(2) Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi răzleţi în grădini şi curţi, precum şi în terenurile din extravilan se face respectându-se distanţele faţă de limita proprietăţii vecinilor, astfel:

a) la 2 m de răzor sau gard, pomi cu talie mică;
b) la cel puţin 3 m de răzor sau gard, pomi cu talie mare.

ART. 10

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură, prin ANCA, fac recomandări periodice cu privire la soiurile speciilor pomicole performante, care asigură producţii de calitate, competitive, solicitate de piaţă, pentru a fi introduse în cultură.

ART. 11

Proprietarii şi deţinătorii legali de terenuri, care doresc să înfiinţeze plantaţii pomicole, beneficiază de ajutoare financiare din partea statului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ART. 12

Amenajarea unor terenuri în pantă, slab fertile şi cu fenomene de eroziune a solului şi valorificarea acestora prin culturi pomicole sunt considerate activităţi de interes naţional pentru protejarea mediului şi se bucură de sprijinul statului, asigurat prin Fondul de ameliorare a fondului funciar, potrivit legislaţiei în vigoare.

ART. 13

(1) Plantaţiile de pomi cu suprafaţă mai mare de 0,5 ha şi cele de arbuşti fructiferi de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine şi centre consacrate, se înfiinţează în baza autorizaţiei de plantare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.

(2) Pentru plantaţiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantaţiile de arbuşti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza unui proiect de înfiinţare a plantaţiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă.

(3) Sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei de plantare colecţiile de pomi şi arbuşti fructiferi, culturile pomicole de concurs şi parcelele experimentale.

ART. 14

(1) Defrişarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de interes comercial aparţinând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizaţiei de defrişare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, şi are scop statistic.*)

(2) Condiţiile minime pentru autorizarea defrişării plantaţiilor pomicole sunt:

a) plantaţia prezintă goluri şi pomi uscaţi în proporţie de 60%;
b) plantaţia se află în declin şi prezintă infecţii provocate de micoze, bacterii, viruşi, a căror combatere nu se justifică economic;
c) au durata normală de funcţionare expirată;
d) în cazurile când se solicită defrişarea plantaţiilor de nuc şi de castan comestibil în masiv, cererea de defrişare va fi însoţită de documente privind expertiza tehnică efectuată de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă; criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii exemplarelor de nuc şi castan comestibil, precum şi a defrişării lor când sunt în masiv se stabilesc conform prevederilor prezentei legi.

(3) Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de defrişare se depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înainte de executarea defrişării.
(4) Sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei de defrişare colecţiile de pomi şi arbuşti fructiferi, culturile pomicole de concurs şi parcelele experimentale, care se aprobă de consiliile ştiinţifice ale unităţilor respective.
————
*) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării şi defrişării plantaţiilor pomicole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 3 martie 2004.

ART. 15

(1) Materialul lemnos rezultat din defrişarea plantaţiilor pomicole şi a nucilor este proprietatea fiecărui deţinător legal al plantaţiei şi al pomilor răzleţi, care îl poate comercializa sau utiliza în mod liber.
(2) În cazul comercializării, materialul lemnos trebuie să fie însoţit de autorizaţia de defrişare eliberată în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi de avizul de însoţire a materialului lemnos.

ART. 16

(1) Durata de funcţionare a plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi, în condiţiile de exploatare normală, precum şi modalitatea defrişării acestora sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.**)

(2) În cazul în care, după defrişare, terenul respectiv nu se replantează, deţinătorii au obligaţia să înainteze la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înaintea defrişării, documentaţia necesară pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Regimul de exploatare a plantaţiilor pomicole şi arbuştilor fructiferi aparţinând instituţiilor de învăţământ, cu scop didactic, şi al parcelelor experimentale ale unităţilor de cercetare se va stabili prin planurile de învăţământ, respectiv prin programele de cercetare ale unităţilor respective.
————
**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 156/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 19 februarie 2004.

ART. 17

Cultura nucului din categoria pomi răzleţi este supusă şi următoarelor prevederi speciale:

a) plantarea nucilor se face cu materialul săditor selecţionat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile supuse eroziunii se pot planta şi cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice;
b) tăierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizaţiei-model prevăzute în anexa nr. 3;
c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puţin o lună înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică şi se aprobă de specialiştii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
d) criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii nucilor răzleţi/castanilor comestibili sunt:

1. pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană;
2. pomii sunt amplasaţi într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes naţional sau de interes al comunităţii locale;
3. pomii sunt amplasaţi pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere.

ART. 18

(1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organele abilitate vor organiza inventarierea nucilor şi a castanilor comestibili aflaţi în plantaţii sau ca pomi răzleţi, cu consemnarea proprietarilor şi a parcelelor cadastrale în care se găsesc.

(2) Nucii şi castanii comestibili pentru care s-a obţinut autorizaţia de defrişare se vor marca după sistemul practicat la marcarea speciilor forestiere.

ART. 19

În programele de împădurire şi combatere a eroziunii solului din zonele de cultură a nucului şi castanului se vor introduce şi aceste specii. Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi alţi deţinători de terenuri forestiere vor utiliza la plantare material săditor din soiuri autorizate şi recomandate, precum şi biotipurile locale.

CAP. 4
Valorificarea fructelor

ART. 20

(1) Fructele destinate a fi livrate pentru consumul uman se clasifică în categorii de calitate, conform standardelor de comercializare, care dobândesc caracterul de obligativitate.***)

(2) Se supun standardelor de calitate următoarele fructe: cireşele, vişinele, caisele, piersicile şi nectarinele, căpşunile, merele, perele, prunele, gutuile, nucile în coajă, fructele de arbuşti fructiferi, precum şi fructele de orice fel care fac obiectul importului.

(3) Se exceptează de la cerinţele de conformitate cu standardele de calitate:

a) produsele oferite de către producători la centrul special de pregătire, ambalare, marcare, destinate vânzărilor angro sau în detaliu;
b) produsele expediate în vrac către unităţile şi fabricile de procesare.

————
***) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 532/2004 privind aprobarea Listei standardelor de comercializare pentru legume şi fructe proaspete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 6 august 2004.

ART. 21

(1) Comercializarea fructelor, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1), este supusă controlului de conformitate pe filiera produsului.

(2) Controlul de conformitate se face la faţa locului, în toate stadiile de comercializare, de către organismele autorizate prin lege.

ART. 22

(1) Analiza fructelor care fac obiectul vânzării pe piaţă pentru consumul uman privind conţinutul de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţe este obligatorie şi se efectuează de laboratoarele acreditate, cel puţin o dată pe an sau la cererea beneficiarilor.

(2) Evidenţa tratamentelor şi a substanţelor utilizate în plantaţiile pomicole, destinate comercializării fructelor, se ţine de către producători şi se supune controlului Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, organism autorizat prin lege în acest scop.

ART. 23

(1) Fructele proaspete destinate consumului uman, care se comercializează de operatorii economici, vor fi însoţite de documente fiscale în care se vor înscrie de către emitent calitatea şi conformitatea cu standardele de comercializare.

(2) Micii producători, persoane fizice, care nu sunt organizaţi în forme asociative pot comercializa fructe în pieţele stradale sau tradiţionale organizate şi au obligaţia de a expune la vânzare produsele în condiţii de calitate şi igienă, pentru a asigura protecţia şi siguranţa alimentară a consumatorului.

(3) Fructele care fac obiectul comercializării la export pentru consum în stare proaspătă vor fi însoţite de un certificat de conformitate cu standardul de comercializare emis de organismul de control autorizat conform legii.

ART. 24

(1) Prelucrarea fructelor în scop comercial poate fi făcută de către operatori economici autorizaţi pentru această activitate, cu mijloace proprii sau grupaţi în diferite forme de cooperare.

(2) Fructele destinate prelucrării industriale circulă însoţite de documente fiscale de conformitate, emise de producător sau comerciant, după caz, pe care se va înscrie destinaţie industrială, şi trebuie să prezinte condiţii minime de calitate.

(3) Fructele comercializate la export pentru prelucrarea industrială vor fi însoţite de un certificat de destinaţie industrială emis de către organismele de control autorizate conform legii.

(4) Modelul certificatului de conformitate cu standardele de calitate, precum şi modelul certificatului de destinaţie industrială sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.*)
————
*) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului din finalul art. 16 alin. (1).

ART. 25

(1) Dreptul de folosire de către producători a unor denumiri de origine geografică sau produs tradiţional pentru anumite loturi de fructe proaspete ori prelucrate se acordă prin certificat de atestare a originii geografice, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) se eliberează de către organele abilitate în acest scop, pe baza verificărilor făcute de specialişti împuterniciţi pentru controlul respectării condiţiilor impuse pentru producerea fructelor şi prelucrarea acestora.

ART. 26

Statul sprijină constituirea organizaţiilor de producători şi a organizaţiei interprofesionale pentru fructe, pe baza iniţiativei libere a producătorilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAP. 5
Inspecţia şi controlul calităţii fructelor şi a produselor obţinute din fructe

ART. 27

(1) În vederea implementării prevederilor prezentei legi se înfiinţează ca direcţie în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., cu structuri organizatorice în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea numărului de personal, în limita bugetului aprobat.**)

(2) Atribuţiile I.S.C.T.P.V.L.F. vor fi stabilite prin norme metodologice.
————
**) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 591/2006 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, în vederea executării controalelor de conformitate pentru fructe şi legume proaspete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 2006.

CAP. 6
Sancţiuni

ART. 28

Defrişarea fără autorizaţie a plantaţiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o suprafaţă mai mare de 0,5 ha, sau a plantaţiilor de arbuşti fructiferi cu o suprafaţă mai mare de 0,2 ha, precum şi a nucilor sau a castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultură, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

ART. 29

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) înfiinţarea plantaţiilor cu suprafeţe mai mari de 0,5 ha de pomi fructiferi şi a suprafeţelor mai mari de 0,2 ha de arbuşti fructiferi de fiecare operator economic sau de familie ori extinderea peste această limită a celor existente, fără autorizaţie de plantare, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 13;

#M1

b) nerespectarea prevederilor art. 23 privind obligativitatea consemnării în documentele fiscale şi/sau în avizele de expediţie emise de producător ori comerciant a calităţii şi conformităţii cu standardele de comercializare, reglementate în legislaţia comunitară, în cazul comercializării fructelor proaspete destinate consumului uman, precum şi a destinaţiei industriale, în cazul celor destinate prelucrării industriale;

#B

c) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) privind analiza conţinutului de reziduuri, contaminanţi şi alte substanţe, precum şi a celor privind evidenţa tratamentelor şi a substanţelor utilizate;

d) nerespectarea prevederilor art. 25 privind folosirea neautorizată a denumirii de origine geografică sau de produs tradiţional.

ART. 30

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei obstrucţionarea inspectorilor I.S.C.T.P.V.L.F. în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării reglementărilor în vigoare de către importatorii, exportatorii, comercianţii, producătorii, depozitele şi responsabilii centrelor de expediere sau de oricare altă persoană implicată în producerea sau comercializarea fructelor.

ART. 31

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se fac prin proces-verbal încheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii.

ART. 32

Contravenţiilor prevăzute la art. 29 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. 7
Dispoziţii finale

ART. 33

(1) Înfiinţarea, întreţinerea şi defrişarea de plantaţii pomicole, arbuşti fructiferi şi căpşunării, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească fructele pentru valorificare în stare proaspătă şi conservate, precum şi produsele distilate obţinute din fructe, condiţiile de atribuire a denumirii produselor cu indicaţie geografică, normele de comercializare, precum şi alte măsuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, elaborate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerului Justiţiei.

(2) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi elaborate în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se supun Guvernului spre aprobare.*)
————
*) Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 19 februarie 2004.

ART. 34

(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea pomiculturii nr. 11/1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 29 iulie 1974.

ART. 35

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta lege.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 60/2007 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003, care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 348/2003 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 60/2007:

„ART. II
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

ANEXA 1

SPECIILE de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni cultivate în România

Specia
A. Pomi fructiferi
Măr
Păr
Gutui
Prun
Cireş
Vişin
Cais
Piersic şi Nectarin
Nuc
Migdal
Alun
Castan
B. Arbuşti fructiferi
Coacăz negru
Coacăz roşu
Coacăz alb
Agriş
Zmeură de grădină
Afin de cultură
Mur de grădină
Măceş
Soc negru
Trandafir pentru petale
Lonicera caerulea
Corn
Cătină
C. Căpşun

ANEXA 2

ZONAREA SPECIILOR POMICOLE

Formaţiune de vegetaţie naturală Spaţiul geografic ocupat Specii cultivate
Subzona pădurilor de fag-subetajul Dealuri între 500-800 m altitudine Coacăz, agriş, afin, unele soiuri de măr
Subzona pădurilor de gorun Dealuri mijlocii şi partea inferioară a celor înalte, 300-800 m altitudine Zmeur, măr, prun, vişin, unele soiuri de păr
Subzona pădurilor de cer, garniţă şi stejar Partea nordică a Câmpiei Române, Piemontul Getic şi rama externă a dealurilor din vestul ţării; 50-500 m altitudine Măr, păr, prun, gutui, cireş, vişin, nuc, alun, căpşun
Zona de silvostepă Suprafeţe mai mari sau mai mici în toate provinciile; 50-500 m altitudine Toate speciile pomicole, cultivate cu deosebire în regim irigat
Zona stepei danubiene Partea de est şi de sud a Câmpiei Române, Dobrogea, Platforma Bârladului, insule în Câmpia Siretului; 0-200 m altitudine Cais, piersic, migdal, prun, cireş, vişin, soiuri văratice de măr şi păr, nuc, în condiţii de irigare

ANEXA 3

AUTORIZAŢIE DE TĂIERE/DEFRIŞARE
– model –

anexa 3.lege348.2003

LEGE nr.312 din 8 iulie 2003

LEGE nr.312 din 8 iulie 2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta lege reglementează politica agricolă în domeniul legumiculturii, privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp în condiţiile organizării comune de piaţă.

Art. 2. – Dezvoltarea durabilă a legumiculturii în România are în vedere funcţiile economice, ecologice şi de sprijinire a activităţilor din zonele rurale.

Art. 3. – Organul de specialitate al administraţiei publice centrale care asigură reglementarea şi implementarea strategiilor şi politicilor în domeniul legumiculturii este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.

Art. 4. – Politica agricolă în domeniul producerii şi valorificării legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate are în vedere următoarele obiective:a) dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole de profil, prin ameliorarea sistemelor de producere şi profit ale producătorilor agricoli;b) diversificarea producţiei din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor;c) întărirea organizatorică a pieţei produselor, în sensul repartizării echitabile a veniturilor între producători, procesatori şi comercianţi;d) elaborarea strategiilor consolidate şi a politicilor structurale, în colaborare cu organizaţiile profesionale şi interprofesionale şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale;e) construcţii instituţionale pentru aplicarea mecanismelor de reglementare a pieţei;f) antrenarea cercetării şi a învăţământului în sprijinirea fermierilor legumicultori.Art. 5. – (1) În sensul prezentei legi, legumele de câmp au următoarele sisteme de cultură:a) producerea legumelor în câmp, în spaţii protejate cu mase plastice şi în răsadniţe;b) producerea pepenilor;c) producerea răsadurilor;d) producerea seminţelor de legume;e) producerea ciupercilor.(2) După direcţiile de valorificare, producţia de legume de câmp are următoarele destinaţii:a) consum în stare proaspătă;b) prelucrare industrială.(3) Criteriile de clasificare a legumelor de câmp se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL II
Producerea legumelor de câmp

Art. 6. – (1) În România, cadrul ecologic oferă condiţii climatice naturale favorabile, care necesită zonarea speciilor legumicole.

(2) Zonarea speciilor legumicole reprezintă aprecierea de ansamblu a factorilor climatici, edafici, economici, sociali şi de protecţie a mediului, care să permită delimitarea teritorială şi amplasarea speciilor, a soiurilor şi hibrizilor în zonele cele mai favorabile.

(3) Delimitarea zonelor şi actualizarea lucrărilor de zonare şi microzonare a speciilor de legume se efectuează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice

„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi institutele de specialitate din domeniu.

(4) Colectivele de specialişti pentru delimitarea zonelor legumicole se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.

(5) Zonele favorabile pentru cultura legumelor de câmp se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 7. – (1) Terenul cultivat cu legume de câmp are categoria de folosinţă „teren arabil”.

(2) Fac parte din categoria de folosinţă „teren arabil” şi suprafeţele ocupate cu răsadniţe, tunele provizorii, solariitunel, solarii cu acoperiş în pantă, individuale sau bloc, acoperite cu materiale plastice.

Art. 8. – (1) În exploataţiile agricole se admit la plantare genurile, speciile şi soiurile legumicole stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Categoriile biologice de seminţe şi material săditor folosite în cultura legumelor de câmp sunt următoarele:a) sămânţa de prebază;b) sămânţa de bază;c) sămânţa certificată;d) sămânţa hibridă.(3) Producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului de plantare se realizează de agenţi economici, persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii.

CAPITOLUL III
Condiţiile de securitate şi calitate a legumelor de câmp,
pepenilor şi ciupercilor cultivate

Art. 9. – Legumele de câmp, pepenii şi ciupercile cultivate, destinate comercializării în vederea consumului uman în stare proaspătă, se supun standardelor de calitate, care dobândesc caracter de obligativitate.

Art 10. – (1) Standardele de calitate se aplică în toate etapele comercializării pe filiera de produs, din momentul părăsirii zonei de producţie.

(2) Legumele de câmp, pepenii şi ciupercile cultivate, destinate consumului uman în stare proaspătă, circulă însoţite de certificat de conformitate cu standardele de calitate pe filiera de produs, eliberat de organizaţia producătoare sau de staţia de ambalare.

(3) Legumele de câmp circulă fără certificat de conformitate în următoarele situaţii:a) produsele oferite de către producători spre livrare sau comercializare, la centrele de sortare şi condiţionare;b) produsele livrate către fabricile de prelucrare industrială;c) produsele destinate consumului propriu.Art. 11. – Legumele de câmp destinate prelucrării industriale vor fi însoţite de certificat de destinaţie industrială.

Art. 12. – (1) Formularele-tip şi modul de utilizare pentru certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.

(2) Legumele, pepenii şi ciupercile cultivate, comercializate în stare proaspătă sau procesată, destinate consumului uman, se supun controlului de conformitate cu normele de calitate.

(3) Controlul se face prin sondaj, prin prelevarea de probe, în toate etapele de comercializare pe filiera de produs, de către Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor.

Art. 13. – (1) Analiza produselor privind conţinutul în reziduuri de pesticide, arseniu, metale grele, azotaţi şi alte substanţe utilizate pentru protecţia plantelor, fertilizatori este obligatorie pentru producătorii de legume de câmp, pepeni şi ciuperci cultivate.

(2) Procedurile şi responsabilităţile eşantionării pentru determinarea de reziduuri de pesticide şi contaminanţi la legumele de câmp, pepeni şi ciuperci cultivate se efectuează de laboratoarele acreditate, în condiţiile legii.

(3) Agenţii economici, persoane fizice sau juridice, pot înfiinţa laboratoare pentru analiza conţinutului în contaminanţi la legume, pepeni şi ciuperci cultivate, cu condiţia acreditării acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 14. – Se interzice comercializarea legumelor, pepenilor şi a ciupercilor cultivate în stare proaspătă sau procesată, destinate consumului uman, care conţin reziduuri de pesticide, arseniu şi metale grele, azotaţi sau alte produse, care depăşesc nivelurile maxime admise prin actele normative în vigoare.

Art. 15. – Deţinătorii terenurilor agricole cultivate cu legume, pepeni şi ciuperci sunt obligaţi să ţină evidenţa tratamentelor utilizate pentru protecţia plantelor, fertilizare, tratarea solului sau a depozitelor şi a mijloacelor de transport.

Art. 16. – Stabilirea conformităţii calităţii legumelor, a pepenilor şi ciupercilor cultivate în stare proaspătă, destinate consumului uman, pe filiera de produs, se realizează de către Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., organizată ca direcţie în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu structuri în cadrul direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, cu încadrare în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate.

Art. 17. – Atribuţiile principale ale I.S.C.T.P.V.L.F. sunt următoarele:a) verifică aplicarea tehnologiilor de cultură;b) efectuează la producătorii agricoli şi în pieţele angro controlul privind sortarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea legumelor, pepenilor şi a ciupercilor cultivate, potrivit standardelor de calitate în vigoare;c) verifică conformitatea legumelor, pepenilor şi a ciupercilor cultivate cu standardele de calitate pe filiera de produs;d) controlează loturile de legume, pepeni şi ciuperci cultivate, în stare proaspătă sau procesată, destinate exportului sau provenite din import, privind condiţiile de securitate şi calitate a acestora;e) verifică certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială;f) constată săvârşirea contravenţiilor şi aplică sancţiunile prevăzute de prezenta lege.Art. 18. – Sumele încasate de I.S.C.T.P.V.L.F. din amenzi şi prestări de servicii se varsă la bugetul de stat.

Art. 19. – (1) Prelucrarea industrială a legumelor şi a ciupercilor cultivate în scop comercial se face în unităţi de producţie, conform reglementărilor în vigoare.

(2) În sensul prezentei legi, unităţi de producţie sunt unităţile care prelucrează, depozitează, condiţionează şi transportă legumele, ciupercile cultivate şi produsele rezultate prin prelucrarea industrială a acestora, destinate consumului uman.

Art. 20. – (1) Prin prelucrarea industrială a legumelor şi ciupercilor de cultură se obţin următoarele produse:a) conserve de legume în apă;b) conserve de legume în bulion;c) conserve de legume în oţet (acidifiate);d) conserve de legume în ulei;e) sucuri condimentate;f) conserve de legume concentrate;g) legume deshidratate, fulgi, făinuri;h) produse concentrate deshidratate;i) conserve dietetice de legume;j) legume conservate prin lactofermentaţie;k) legume conservate prin sărare;l) sucuri şi nectaruri de legume;m) produse expandate din legume;n) bulion;o) pastă de tomate.(2) Definirea şi caracteristicile produselor prevăzute la alin. (1) se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 21. – Producătorii şi comercianţii de produse industrializate din legume şi ciuperci cultivate sunt obligaţi să ţină evidenţa acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 22. – Etichetarea pentru comercializare a legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate, în stare proaspătă, ambalate, precum şi a produselor industrializate din legume şi ciuperci cultivate se face conform legislaţiei în vigoare.

Art. 23. – (1) Produsele industrializate din legume şi ciuperci cultivate se supun controlului de conformitate cu standardele de calitate care dobândesc caracter de obligativitate pe filiera de produs, precum şi controlului de identitate.

(2) Definirea controlului de conformitate şi a controlului de identitate se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV
Sancţiuni

Art. 24. – Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea civilă sau contravenţională, după caz.

Art. 25. – Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă contravenţională de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei;b) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amendă contravenţională de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei şi retragerea produselor de pe piaţă;c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2), art. 22 şi ale art. 23 alin. (1), cu amendă contravenţională de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei;d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă contravenţională de la 80.000.000 lei la100.000.000 lei şi confiscarea produselor de pe piaţă;e) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă contravenţională de la 130.000.000 lei la 150.000.000 lei.Art. 26. – Sancţiunile prevăzute la art. 25 se aplică atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.

Art. 27. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege se fac prin procesverbal încheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, potrivit atribuţiilor ce le revin prin lege.

Art. 28. – Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

Art. 29. – Condiţiile de producere şi valorificare a legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate, în stare proaspătă sau industrializată, normele de comercializare, precum şi alte măsuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu avizul Ministerului Sănătăţii, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Integrării Europene, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 30. – Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 8 iulie 2003.
Nr. 312.


Duminică, 15 februarie 2015, 01:28

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.

ORDIN nr. 420 din 26 iunie 2008

ORDIN Nr. 420 din 26 iunie 2008

privind stabilirea atributiilor Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor

ACT EMIS DE:
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN:
MONITORUL OFICIAL NR. 524 din 11 iulie 2008

Văzând Referatul de aprobare nr. 64.113 din 11 iunie 2008 al Direcţiei generale de inspecţii tehnice şi control,

în temeiul prevederilor art. 27 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, şi ale art. 9 din Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, republicată,

ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., este responsabilă pentru coordonarea şi efectuarea controlului de conformitate cu standardele de calitate ale legumelor şi fructelor proaspete şi asigurarea contactelor cu Comisia Europeană.

Art. 2. – Controlul de conformitate cu standardele de calitate se efectuează în toate stadiile de comercializare a legumelor şi fructelor proaspete, conform prevederilor art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.182/2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor şi legumelor.

Art. 3. – Principalele atribuţii ale I.S.C.TP.V.L.F. sunt următoarele:

a) întocmirea şi întreţinerea bazei de date a comercianţilor din sectorul legume şi fructe proaspete;

b) efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, pe piaţa internă;

c) efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, la export;

d) efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, la import;

e) monitorizarea loturilor de legume şi fructe proaspete importate din ţări terţe agreate;

f) efectuarea controlului la loturile de legume şi fructe proaspete destinate transformării industriale;

g) verificarea respectării tehnologiilor de producţie pentru legume şi fructe;

h) efectuarea controlului de conformitate la loturile de legume şi fructe ce urmează procedura de retragere de pe piaţă.

Art. 4.

(1) Realizarea bazei de date a comercianţilor din sectorul legume şi fructe proaspete grupează, în condiţiile definite de prezentul articol, persoanele fizice sau juridice care participă la comercializarea fructelor şi legumelor pe întreaga filieră de produs.

(2) Prin comerciant se înţelege orice persoană fizică sau juridică care deţine fructe ori legume
proaspete făcând obiectul standardelor de comercializare, în scopul expunerii lor în vederea vânzării, punerii în vânzare sau comercializării de o altă natură, în folosul propriu ori în folosul unei terţe persoane, pe teritoriul Comunităţii Europene şi/sau pentru exportul lor către ţări terţe.

(3) Următorii comercianţi nu sunt înscrişi în baza de date:

a) comercianţii al căror obiect de activitate îl constituie produsele prevăzute la art. 10;

b) persoanele fizice sau juridice ale căror activităţi în sectorul fructelor şi legumelor sunt limitate fie la transportul mărfurilor, fie la vânzarea cu amănuntul a unor cantităţi reduse de fructe şi legume.

(4) Baza de date conţine pentru fiecare comerciant înregistrat: numele, adresa, importanţa şi informaţiile necesare clasificării sale, în special localizarea sa pe filiera de comercializare, precum şi orice alte informaţii care se desprind din constatările efectuate în timpul controalelor de conformitate precedente.

(5) Autoritatea de coordonare a I.S.C.TP.V.L.F. asigură omogenitatea bazei de date şi actualizarea permanentă a acesteia. Aceste actualizări sunt efectuate pe baza informaţiilor obţinute în timpul controalelor de conformitate efectuate în toate stadiile de comercializare de către inspectorii organismelor de control.

(6) Comercianţii sunt obligaţi să furnizeze informaţiile considerate necesare de către inspectorii organismelor de control pentru constituirea şi actualizarea bazei de date. Inspectorii vor înregistra
toţi comercianţii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului lor, indiferent dacă aceştia au sau nu au sediul central pe teritoriul judeţului respectiv.

(7) Comercianţii care nu au domiciliul stabil pe teritoriul naţional, dar care îşi desfăşoară activitatea de comercializare pe teritoriul României vor fi înregistraţi în baza de date.

Art. 5. –

(1) Inspectorii asigură realizarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare, prin sondaj, al legumelor şi fructelor proaspete deţinute de comercianţi în toate stadiile de comercializare.

(2) Regimul de control prin sondaj se stabileşte în funcţie de o analiză a riscului, astfel încât să se asigure o frecvenţă suficientă a controalelor, în vederea respectării conformităţii cu standardele
de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete, pentru fiecare comerciant.

(3) Pentru efectuarea analizei de risc se au în vedere următorii parametri: mărimea comerciantului, amplasarea acestuia pe filiera de comercializare, constatările efectuate în timpul controalelor precedente şi alţi indicatori consideraţi relevanţi, definiţi de autoritatea competentă.

(4) Comercianţii care condiţionează şi ambalează legumele şi fructele, mai ales în zona de producţie, vor face obiectul unei frecvenţe mai ridicate a controalelor faţă de alte categorii de comercianţi.

(5) Comercianţii sunt obligaţi să pună la dispoziţia organismelor de control toate informaţiile solicitate în vederea executării în bune condiţii a controalelor de conformitate.

(6) Comercianţii care deţin legume şi fructe proaspete, pentru care sunt adoptate standarde de comercializare, nu pot să expună aceste produse spre vânzare, nu pot să le pună în vânzare, să le vândă, să le livreze sau să le comercializeze în orice alt mod pe piaţa internă decât dacă acestea sunt conforme cu prevederile standardelor respective şi sunt direct responsabili de respectarea acestor norme.

(7) Comercianţii care asigură condiţionarea şi expedierea legumelor şi fructelor proaspete supuse standardelor de comercializare şi care oferă, prin sistemul propriu de control (autocontrol), suficiente garanţii pentru asigurarea unui procentaj constant şi ridicat al conformităţii acestor produse pot fi autorizaţi pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire, cu condiţia să aplice pe fiecare colet expediat o etichetă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(8) Comercianţii care beneficiază de această posibilitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să dispună de personal de control care a urmat o formă de pregătire agreată de autoritatea competentă;

b) să dispună de spaţiu, echipamente necesare condiţionării şi etichetării produselor;

c) să se angajeze la efectuarea unui control de conformitate riguros al mărfurilor pe care le expediază;

d) să dispună de un registru care să cuprindă toate operaţiunile de control de conformitate efectuate asupra loturilor de legume şi fructe proaspete expediate spre comercializare.

(9) In cazul în care comerciantul autorizat nu mai oferă garanţii suficiente pentru asigurarea unei rate constante şi ridicate de conformitate sau când una dintre condiţiile de mai sus nu mai este îndeplinită, autoritatea competentă va retrage această autorizaţie.

(10) Organismele de control care constată că un lot de produse provenit dintr-un alt stat membru nu respectă standardele, ca urmare a unor defecte sau deteriorări care au apărut în urma transportului, ia măsuri de reasigurare a conformităţii şi comunică prin autoritatea de coordonare cu autorităţile statului respectiv.

Art. 6. –

(1) Inaintea efectuării exportului de legume şi fructe către ţări terţe, organismele de control competente se vor asigura, prin controale de conformitate, că loturile respective, corespund prevederilor standardelor de comercializare şi vor elibera certificatul de conformitate.

(2) Comercianţii sunt obligaţi să comunice organismelor de control toate informaţiile pe care acestea din urmă le consideră necesare pentru organizarea şi executarea controalelor.

(3) Comercianţii la care s-a constatat o rată a conformităţii ridicată pot fi autorizaţi să beneficieze de un regim de control simplificat, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) oferă garanţii suficiente cu o rată de conformitate constantă şi ridicată pentru fructele şi legumele pe care le comercializează;

b) dispun de personal de control care a beneficiat de o formare profesională agreată de statul membru;

c) se angajează să procedeze la un control de conformitate al mărfurilor pe care le comercializează;

d) se angajează să ţină un registru care să conţină o evidenţă a tuturor operaţiunilor de control pe care le-au efectuat.

(4) Organismul de control eliberează certificatul de conformitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, pentru fiecare lot destinat exportului pe care îl consideră a fi conform cu standardele de comercializare, în urma operaţiunilor de control. In cazul în care un export este compus din mai multe loturi, conformitatea acestora poate fi certificată global, printr-un singur certificat, cu enumerarea distinctă a tuturor loturilor care alcătuiesc exportul respectiv.

(5) In cazul în care, în conformitate cu alin. (4), loturile menţionate în certificatul de conformitate nu au fost supuse unui control de conformitate, organismul de control competent trebuie să înscrie la rubrica 13 (Observaţii) a certificatului menţiunea „autocontrolat”.

(6) Declaraţia vamală de export va fi acceptată de către autoritatea vamală dacă: loturile de legume şi fructe proaspete sunt însoţite de certificatul de conformitate menţionat la alin. (4) sau de cel menţionat la alin. (5);

Art. 7.

(1) Inaintea punerii în circulaţie, toate loturile de fructe şi legume provenite din ţările terţe vor fi supuse controlului de conformitate cu standardele de comercializare.

(2) Importatorii sunt obligaţi să comunice organismelor de control informaţiile pe care acestea le consideră necesare pentru organizarea şi executarea controalelor de conformitate.

(3) In stadiul de import, organismul de control competent efectuează, pentru fiecare lot importat, un control de conformitate şi emite, în caz de constatare a conformităţii, certificatul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. In cazul în care un import este compus din mai multe loturi, conformitatea acestora poate fi certificată global, printr-un singur certificat, cu enumerarea distinctă a loturilor care alcătuiesc importul respectiv.

(4) Autoritatea vamală autorizează punerea în liberă circulaţie a fructelor şi legumelor numai dacă mărfurile sunt însoţite de certificatul de conformitate.

(5) Autoritatea vamală cooperează cu autoritatea de coordonare şi/sau cu organismele de control, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor de la alin. (1), (3) şi (4), şi le comunică acestora toate informaţiile privind operaţiunile în cauză.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), (2) şi (3), în cazul în care organismul de control competent estimează că riscurile de neconformitate sunt scăzute pentru anumite loturi, poate să nu efectueze controlul la acestea. Măsura luată va fi comunicată autorităţii vamale, printr-o declaraţie dată în acest sens, cu semnătura şi ştampila organismului de control competent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 8. –

(1) Ţările terţe agreate şi produsele care se supun controlului de conformitate sunt cele aprobate în temeiul prevederilor art. 13 ale Regulamentului (CE) nr. 1.580/2007.

(2) Importatorii sunt obligaţi să comunice organismelor de control informaţiile pe care acestea le consideră necesare pentru organizarea şi executarea controalelor de conformitate.

(3) Organismele de control din aceste ţări terţe agreate întocmesc, pentru fiecare lot controlat înainte de introducerea pe teritoriul vamal comunitar, fie un certificat de conformitate fie conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, fie certificatul de conformitate convenit între Comisie şi ţara terţă respectivă, prevăzut la lit. c din anexa IV la Regulamentul CE nr. 1.580/2007. In cazul în care un import este compus din mai multe loturi, conformitatea acestor loturi poate fi certificată global, printr-un singur certificat, enumerându-se distinct diferitele loturi ce compun importul.

(4) Inspectorul organismului de control competent al I.S.C.T.R.V.L.F. care efectuează controlul de conformitate în vamă are obligaţia să verifice documentele de conformitate, să efectueze prin sondaj un
control fizic şi să înregistreze pentru fiecare ţară terţă agreată, următoarele date: produsul importat, numărul de loturi şi cantităţile care au fost importate. Aceste date sunt centralizate într-un registru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, şi se vor raporta centralizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(5) Pentru ţările terţe agreate la care s-au înregistrat neconformităţi, Autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. instituie un regim de control, care să permită monitorizarea conformităţii produselor importate şi a certificatelor de conformitate emise de autorităţile competente din ţările terţe agreate respective.

(6) In cazul în care apar îndoieli cu privire la autenticitatea unui certificat menţionat la alin. (3)
sau cu privire la exactitatea informaţiilor conţinute în acesta, se realizează un control a posteriori.

(7) Inspectorul organismului de control competent al I.S.C.T.R.V.L.F. emite o cerere de control a posteriori, pe care o va transmite Autorităţii de coordonare a I.S.C.T.R.V.L.F., conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. Importatorul produselor respective va fi înştiinţat asupra cererii de control a posteriori şi va putea solicita organismului de control competent să desfăşoare un control de conformitate, respectând prevederile art. 4. In urma solicitării, inspectorul va realiza un control de conformitate a posteriori asupra loturilor de legume şi fructe care fac obiectul certificatului de conformitate contestat şi va înregistra produsul importat, numărul de loturi şi cantităţile respective care au făcut obiectul controlului, precum şi cantităţile respective şi natura defectelor constatate pentru fiecare dintre aceste loturi. Aceste date sunt centralizate într-un registru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, şi vor fi raportate centralizat, conform modelului prevăzut din anexa nr. 8.

(8) Rezultatul controlului de conformitate efectuat în urma cererii de control a posteriori se comunică la Autoritatea de coordonare a I.S.C.T.R.V.L.F., în termen de 48 de ore de la efectuarea controlului.

(9) Autorităţile vamale cooperează cu Autoritatea de coordonare a I.S.C.T.R.V.L.F şi/sau cu organismele de control, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor de la alin. (4) şi (7), şi le comunică acestora toate informaţiile privind operaţiunile în cauză.

Art. 9. –

(1) Produsele destinate prelucrării industriale sunt legumele şi fructele prevăzute în anexa nr. 9, care sunt trimise spre a fi prelucrate industrial, în produse a căror poziţie în nomenclatorul combinat este diferită de cea a produsului proaspăt iniţial.

(2) Organismele de control eliberează certificatul de destinaţie industrială pentru fructele şi legumele destinate industrializării, prevăzut în anexa nr. 10, pentru fructele şi legumele destinate exportului către ţări terţe şi pentru cele importate în spaţiul comunitar.

(3) Pentru loturile provenite din import, organismele de control vor transmite autorităţii de coordonare a statului membru unde se va realiza prelucrarea industrială o copie a certificatului de destinaţie industrială, precum şi orice informaţie necesară efectuării unui eventual control al operaţiunilor de transformare industrială. Operatorul care prelucrează legumele şi fructele are obligaţia ca după efectuarea prelucrării industriale să înapoieze certificatul organismului de control competent, care se va asigura că produsele au fost supuse transformării industriale.

(4) Ambalajele produselor destinate industrializării trebuie să fie etichetate vizibil, cu menţiunea „destinaţie industrială” sau cu orice altă menţiune similară. In cazul mărfurilor expediate angro, încărcate direct într-un mijloc de transport, această indicaţie trebuie să figureze pe o fişă ce însoţeşte marfa sau pe un formular plasat vizibil în interiorul mijlocului de transport.

Art. 10. – Următoarele produse nu fac obiectul obligaţiei de respectare a standardelor de comercializare:

a) produsele transportate de producător de pe exploataţia sa, pentru uzul personal al acestuia;

b) produsele dintr-o regiune dată ce sunt vândute prin comerţ cu amănuntul în regiunea respectivă, pentru consumul local tradiţional, conform procedurii prevăzute la art. 46 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.200/96;

c) produsele vândute sau livrate de producător către unităţile de condiţionare sau către unităţile de depozitare ori transportate de la exploataţia sa către unităţile respective;

d) produsele transportate de la unităţile de depozitare către unităţile de condiţionare;

e) produsele expuse sau oferite spre vânzare, livrate ori comercializate de către producător în pieţele de producători situate în zona de producţie;

f) produsele transportate de comercianţi de la pieţele de producători către unităţile de condiţionare sau către spaţiile de depozitare situate în aceeaşi zonă de producţie.

Art. 11. –

(1) Informaţiile solicitate în mod special prin standardele de comercializare trebuie să fie prezentate în mod lizibil şi vizibil pe una dintre părţile ambalajului, fie imprimate direct pe colet, astfel încât să nu poată fi şterse, fie pe o etichetă care este parte integrantă din ambalaj sau bine ataşată acestuia, şi sunt următoarele:

– ambalatorul/expeditorul;

– produsul;

– specia sau soiul (dacă este cazul);

– ţara de origine;

– categoria de calitate;

calibrul (dacă este cazul);

– marca oficială de control (opţional).

(2) Pentru produsele transportate în vrac şi încărcate direct în mijloacele de transport, informaţiile specifice menţionate la alin. (1) sunt prezentate în documentele ce însoţesc produsele.

Art. 12. –

(1) In stadiul comercializării en detail, atunci când produsele sunt ambalate, informaţiile specifice solicitate prin standardele de comercializare trebuie să fie lizibile şi vizibile.

(2) Pentru produsele preambalate, în plus faţă de informaţiile prevăzute de standardele de comercializare se indică greutatea netă. Totuşi, pentru produsele comercializate în mod normal la bucată cerinţa de a indica greutatea netă nu se aplică dacă numărul articolelor poate fi observat clar şi uşor de numărat prin ambalaj sau dacă numărul este indicat pe etichetă.

(3) Produsele pot fi prezentate de comerciantul en detail şi neambalate, cu condiţia ca acesta să expună, alături de produsele expuse spre vânzare, un anunţ vizibil şi lizibil, care să indice informaţiile specifice prevăzute în standardele de comercializare cu privire la varietate, ţara de origine a produsului şi clasa de calitate din care acesta face parte.

Art. 13. –

(1) Ambalajele cu fructe şi legume proaspete, având o greutate netă mai mică sau egală cu 3 kg, pot conţine amestecuri de fructe şi legume din soiuri diferite, cu condiţia să fie respectate următoarele condiţii:

a) produsele sunt calitativ omogene şi fiecare soi este clasificat în aceeaşi categorie de calitate;

b) pe ambalaj figurează o etichetă corespunzătoare, în conformitate cu dispoziţiile alin. (3);

c) amestecul nu este de natură să inducă în eroare cumpărătorul.

(2) In cazul în care amestecurile conţin fructe sau legume care nu sunt supuse standardelor de comercializare comunitare, acestea trebuie încadrate în aceeaşi categorie de calitate, în conformitate cu anexa nr. 11.

(3) Eticheta ambalajelor prevăzută la alin. (1) şi/sau a fiecăruia dintre coletele care le conţin cuprind următoarele informaţii:

a) numele şi adresa ambalatorului şi/sau ale expeditorului. Această menţiune poate fi înlocuită:

– pentru toate ambalajele, de codul reprezentând ambalatorul şi/sau expeditorul, eliberat sau recunoscut de un serviciu oficial, precedat de menţiunea „ambalator şi/sau expeditor” ori de o abreviere
echivalentă;

– pentru preambalaje, cu numele şi adresa unui comerciant stabilit în Comunitatea Europeană, precedat de menţiunea „Ambalat pentru:” ori de o menţiune echivalentă. In acest caz, eticheta trebuie, de asemenea, să conţină un cod care corespunde ambalatorului şi/sau expeditorului. Comerciantul furnizează orice informaţii considerate necesare de către organismele de control privind semnificaţia acestui cod;

b) denumirea fiecăruia dintre produsele aflate în ambalaj;

c) denumirea soiului pentru fiecare dintre produsele conţinute în amestec;

d) ţara de origine pentru fiecare produs în cauză;

e) categoria de calitate.

Art. 14. –

(1) Controlul de conformitate prevăzut în prezentul ordin, cu excepţia controalelor efectuate în stadiul vânzării cu amănuntul la consumatorul final, se efectuează pe baza metodelor de control prezentate în anexa nr. 12.

(2) Controlul de conformitate în stadiul vânzării cu amănuntul la consumatorul final se va face prin stabilirea unor modalităţii specifice de control stabilite de autoritatea competentă.

(3) In cazul în care controlul evidenţiază conformitatea fructelor şi legumelor cu standardele de comercializare, organismul de control competent poate să elibereze certificatul de conformitate prevăzut în anexa nr. 2. Acest certificat de conformitate se eliberează numai în stadiile de import şi export.

(4) In caz de neconformitate, organismul de control întocmeşte un proces-verbal de constatare a neconformităţii, al cărui este prevăzut în anexa nr. 13, în prezenţa operatorului sau a reprezentantului său legal, pentru loturile de legume şi/sau fructe proaspete supuse controlului.

(5) Fructele şi legumele care au făcut obiectul procesului-verbal de constatare a neconformităţii nu pot fi deplasate fără acordul organismului de control care l-a emis. Comercianţii pot decide să reasigure conformitatea pentru toate sau numai pentru o parte din loturile de legume şi/sau fructe pentru care s-a constatat neconformitatea. Comercializarea loturilor de legume şi/sau fructe pentru care s-a reasigurat conformitatea se poate face numai după eliberarea de către organismul de control competent a unui certificat de conformitate.

(6) In cazul în care un organism de control asigură, la cererea unui comerciant, repunerea în conformitate a unor loturi de legume şi fructe într-un alt stat membru decât cel în care s-a constatat iniţial neconformitatea, statele membre respective vor lua măsurile necesare de colaborare pentru a verifica dacă acţiunea de reasigurare a conformităţii a fost efectuată corect. In cazul în care loturile de legume şi fructe nu pot fi:

– reasigurate sub aspectul conformităţii;

– destinate transformării industriale;

– destinate nutriţiei animalelor;

– destinate altor utilizări nealimentare,

organismul de control va cere comercianţilor să ia măsurile necesare pentru ca aceste loturi să nu ajungă pe filiera de comercializare.

Comercianţii sunt obligaţi să furnizeze informaţiile considerate necesare de către organismele de control.

(7) Pe facturile şi documentele care însoţesc loturile de legume şi fructe proaspete trebuie să se indice categoria de calitate, ţara de origine a produselor şi, după caz, destinaţia industrială a produsului.
Această cerinţă nu se impune în stadiul vânzării cu amănuntul către consumatorul final.

Art. 15. – Inspectorii organismelor de control ale I.S.C.T.P.V.L.F. asigură:

a) verificarea respectării tehnologiilor de producţie pentru legume şi fructe;

b) efectuarea controlului de conformitate la loturile de legume şi fructe care urmează procedura de retragere de pe piaţă.

Art. 16. – Legumele şi fructele proaspete care fac obiectul standardelor de comercializare sunt prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 17. – Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 18. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 592/2006 privind efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 7 septembrie 2006, se abrogă.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1*)

MODEL DE ETICHETA

 anexa1ordin420.2008

ANEXA Nr. 2*)

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CU STANDARDELE DE COMERCIALIZARE PENTRU FRUCTELE Şl LEGUMELE PROASPETE

CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH THE COMMUNITY MARKETING STANDARDS FOR FRESH FRUIT AND VEGETABLES MENTIONED IN ARTICLES 11 AND 12 BY REGULATION (EC) No 1580/2007

1. Operator

1. Trader

Certificat de conformitate cu standardele de comercializare care
se aplică fructelor şi legumelor proaspete

Certificate of conformity with the marketing standards applicable
to fresh fruit and vegetables

Nr………………………………………

No

(Prezentul certificat este destinat exclusiv organismelor de
control)

(This certificate is exclusively for the use of inspection bodies)

2. Ambalator identificat pe ambalaj

(dacă este diferit de operator)

2. Packer identified on packaging

(if other than trader)

3. Organism de control

3. Inspection body

4. Locul de efectuare a controlului/tara de origine1)

4.Place of inspection/country of origin 1)

5. Regiunea sau ţara de destinaţie

5.Region or country of destination

6. Identificarea mijlocului de transport

6. Identifier of means of transport

7.

|_| – Intern

Internal

|_| – Import

Import

|_| -Export

Export

8. Ambalaje

(număr şi tip)

8. Packages

(number and type)

9. Tipul produsului

(soiul, dacă standardul o prevede)

9.Type of product

(variety if the standard specifies)

10. Categoria de calitate

10. Quality class

11. Greutatea totală, în kg, brut/net2)

11. Total weight in kg gross/net2)

 1
 2
 3
 4
 5

12. Organismul de control menţionat mai sus certifică, pe baza unei verificări prin sondaj, că marfa indicată mai sus corespunde, în momentul efectuării controlului, standardelor de comercializare în vigoare,, prevăzute la articolul 2. din Regulamentul (CE) nr.2200/96

12. The above mentioned inspection body certifies following inspection by sampling that the above goods correspond at the time of inspector) to the marketing standards referred to in article 2 of Regulation (EC) no.2200/96 in force.

……………………………………………

Biroul vamal vizat: intrare/ieşire 2)

Customs Office foreseen: entry/exit2)

Perioada de
valabilitate………………………zile ……………………………………….

Period of validity
days (locul şi data emiterii)

(place
and date of issue)

Inspector (Inspector)

……………………………………………..
………………………… Ştampila I.S.C.T.P.V.L.F.
(numele cu litere de
tipar) (semnătura) Inspection
stamp (name
in block letters)
Signatura

13. Observaţii

13. Comments

1 Dacă produsul este reexportat, se menţionează ţara de origine, în căsuţa 9

1 Wnere the goods are being re-exported, indicate theier origin in box 9. 2

2 Bifaţi menţiunea inutilă

2 Delete as appropriate.

*) Anexa nr. 2 este reprodusă
în facsimil.

ANEXA Nr. 3

DECLARAŢIE

de înştiinţare a autorităţii vamale

Inspector………………………………………………………………………….,
legitimaţie nr……………, al I.S.C.T.P.V.L.F. din
judeţul………………………………….,

vă înştiinţăm că lotul de legume/fructe compus din:

specia…………………..calitatea…………….cantitatea
(kg)…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..

nr. mijloc de
transport…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….

importator şi/sau comisionar
vamal…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….

poate fi supus operaţiunii de vămuire fără certificat de conformitate.

Vizat I.S.C.T.P.V.L.F.

Inspector: Numele şi prenumele…………………………………….legitimaţia nr……….

Semnătura şi ştampila

………………………………

ANEXA Nr. 4

REGISTRU

pentru evidenţa importurilor din ţări terţe agreate, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007

Importuri ce fac obiectul prevederilor art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007

Nr. crt.

Ţara

Produsul

Nr. de loturi

Cantitatea (kg)

Observaţii

Brută

Netă

 1
 2
 3

ANEXA Nr. 5

CENTRALIZATOR

privind importurile de legume-fructe din ţări terţe agreate în trimestrul………/anul……..

Nr. crt.

Ţara

Produsul

Nr. total de loturi pe trimestru

Cantitatea totală trimestrială (kg)

Observaţii

Brută

Netă

 1
 2
 3

ANEXA Nr. 6

anexa6ordin420.2008

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA

……………………………………………………………………………………………….

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROL TEHNIC IN PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR Şl FRUCTELOR
(I.S.C.T.P.V.L.F.)

Nr. *)…………………din…………………………

CERERE DE CONTROLA POSTERIORI

Subsemnata/Subsemnatul
………………………………………………., inspector al organismului de control ………………………., solicit efectuarea unui control de conformitate pentru produsele importate din ţara terţă agreată………………………………………, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructe şi legume.

Menţionez că:

– certificatul de conformitate, care însoţeşte produsele importate din ţara agreată…………………., nu corespunde cu modelele de certificate menţionate la art. 14 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 şi menţionate în anexele III sau IV:

– certificatul de conformitate conţine informaţii inexacte privind conformitatea produselor importate: **).

Data………………/ora…………..

AUTORITATEA DE COORDONARE

I.S.C.T.P.V.L.F.

Avizat

Inspector,

……………………………………………………………

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Inspector,

…………………………………………………………..

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

*) Se acordă în ordine cronologică de către inspectorul organismului de control.

**) Se bifează situaţia de fapt din momentul verificării.

ANEXA Nr. 7

REGISTRU pentru evidenţa importurilor din ţări terţe agreate, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007

Importuri ce fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007

Nr. crt.

Ţara

Produsul

Nr. de loturi

Cantitatea (kg)

Natura defectelor constatate*)

Brută

Netă

 1
 2
 3

ANEXA Nr. 8

CENTRALIZATOR

privind importurile de legume-fructe din ţări terţe agreate în trimestrul………/anul……..

Nr. crt.

Ţara

Produsul

Nr. total de loturi pe trimestru

Cantitatea totală trimestrială (kg)

Natura defectelor constatate*)

Brută

Netă

 1
 2
 3

*) In cazul în care defectele constatate au dus la modificarea cantităţii produsului, se va menţiona şi noua cantitate rezultată.

ANEXA Nr. 9

LISTA cuprinzând fructele şi legumele destinate consumului în stare proaspătă, care se supun standardelor de comercializare

1

Andive

2

Anghinare

3

Ardei

4

Castraveţi

5

Ceapă

6

Ciuperci de cultură

7

Conopidă

8

Dovlecei

9

Fasole păstăi

10

Mazăre verde

11

Morcov

12

Pătlăgele vinete

13

Pepene galben

14

Pepene verde

15

Praz

16

Salată verde, cicoare cu frunza creaţă

17

Spanac

18

Sparanghel

19

Tomate

20

Ţelină

21

Usturoi

22

Varză

23

Varză de Bruxelles

24

Avocado

25

Alune

26

Caise

27

Căpşuni

28

Cireşe

29

Citrice

30

Mere

31

Pere

32

Nuci

33

Piersici şi nectarine

34

Prune

35

Struguri de masă

36

Kiwi

37

Amestec de fructe şi legume proaspete

ANEXA Nr. 10*)

CERTIFICAT DE DESTINAŢIE INDUSTRIALA PENTRU FRUCTELE Şl LEGUMELE DESTINATE INDUSTRIALIZĂRII

CERTIFICATE OF INDUSTRIAL USE REFERRED TO IN ARTICLE 19(2) FOR FRESH FRUIT AND VEGETABLES SUBJECT TO COMMUNITY MARKETING STANDARDS

1. Operator

1. Trader

Certificat de destinaţie industrială

Certificate of industrial use

(fructele şi legumele proaspete care fac
obiectul normelor de comercializare)

(Fresh fruit and vegetables subject to marketing standards)

Nr………………………………………

No

2. Identificarea mijlocului de transport

2. Identifier of means of transport

3. Organismul de control ce emite certificatul

3 Inspection body issuing the certificate

4. Destinaţia industrială a produsului /numele şi adresa unităţii
de prelucrare industrială

4 Intended industrial use/Name and address of processor

5. Organismul de inspecţie al regiunii unde are loc prelucrarea
industrială

5 Inspection body for the region where processing is to take
place

6. Numărul ambalajelor sau menţiunea „vrac”

6. Number of packages or the words ‘in bulk’

7. Felul produsului/ originea produsului

7. Nature of goods/country of origin

8. Greutatea totală, în kg, brută/netă1

8. Total weight in kg gross//net1

9.

…………………………………………….. ………………………………………….

Biroul vamal vizat: intrare/ieşire1) (locul şi data emiterii)

Customas office foreseen: entry/exit 1)
(place and date of issue)

Inspector,

Inspector,

……………………………………………..
…………………………………. Stampila inspectiei

(numele cu litere de tipar) (semnătura) Inspection
stamp

(name in block letters)
Signature

10. Observaţii:

10. Comments

11. Procesatorul certifică faptul că produsul menţionat mai sus a făcut obiectul prelucrării industriale

11 The processor certifies that the product indicated above has been processed.

Locul si data:
……………………………………….
Stampila

( place and date ) (semnătura)
Stamp
Signature

12. Prezentul certificat trebuie să fie returnat, cu documentul menţionat în căsuţa 11, după prelucrarea produselor menţionate în căsuţele 6, 7 şi 8, organismului de control menţionat în căsuţa 5.

12. The present certificate shall be returned, signed and stamped in box 11, after processing of the goods mentioned in boxes 6, 7 and 8, to the inspection body mentioned in box 5.

1 Bifaţi menţiunea inutilă

1 Delete as appropriate

*) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 11

CONDIŢII DE CALITATE care trebuie întrunite de produse pentru care nu există standarde comunitare de comercializare

A. Cerinţe minime de calitate

Indiferent de categorie, ţinând cont de toleranţele admise (a se vedea mai jos), produsele trebuie să fie:

– întregi;

– sănătoase; se exclud produsele atinse de putregai sau de forme de alterare din cauza cărora devin improprii pentru consum;

– curate, practic fără materii străine vizibile;

– fără boli;

– fără deteriorări cauzate de boli;

– fără umezeală externă anormală;

– fără miros şi/sau gust străine.

Categoria „Extra”

Produsele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. Acestea trebuie să prezinte caracteristicile soiului şi/sau ale varietăţii comerciale. Produsele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepţia unor alterări superficiale foarte uşoare, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, conservarea şi prezentarea în ambalaj a acestuia.

Categoria I

Produsele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Acestea trebuie să prezinte caracteristicile soiului şi/sau ale varietăţii comerciale. Totuşi, produsele din această categorie pot prezenta uşoare defecte, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, conservarea şi prezentarea în ambalaj a acestuia.

Categoria a II-a

Această categorie cuprinde produsele care nu pot fi clasificate în categorii superioare, dar care corespund caracteristicilor minime definite mai sus. Produsele din această categorie pot prezenta defecte, cu condiţia să îşi păstreze caracteristicile esenţiale de calitate, conservare şi prezentare.

B. Toleranţe de calitate

In cadrul fiecărui colet se admit următoarele toleranţe de calitate pentru produsele care nu îndeplinesc cerinţele categoriei indicate:

– Categoria „Extra”: 5% (număr sau cantitate) din produsele care nu corespund caracteristicilor categoriei, dar sunt în conformitate cu cele de la categoria I sau sunt, în mod excepţional, admise în toleranţele acestei categorii.

– Categoria I: 10% (număr sau cantitate) din produsele care nu corespund caracteristicilor categoriei, dar sunt în conformitate cu cele de la categoria a II-a sau sunt, în mod excepţional, admise în toleranţele acestei categorii.

– Categoria a II-a: 10% (număr sau cantitate) din produsele care nu corespund caracteristicilor categoriei, nici caracteristicilor minime, cu excepţia produselor afectate de mucegai sau de altă formă de alterare care le face improprii consumului.

C. Uniformitate

Toate produsele din ambalaj trebuie să aibă aceeaşi origine, să fie din acelaşi soi sau tip comercial şi să aibă aceeaşi calitate.

ANEXA Nr. 12

METODE DE CONTROL

Prezentele metode de control corespund Ghidului de aplicare a controlului de calitate al fructelor şi legumelor proaspete, adoptate de Grupul de standardizare a mărfurilor perisabile şi de îmbunătăţire a calităţii al CEE/ONU.

I. Definiţii

a) Control de conformitate – controlul efectuat pentru verificarea conformităţii fructelor şi legumelor proaspete cu standardele de comercializare stabilite prin art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.182/2007.

Acest control poate cuprinde:

– un control al documentelor şi al identităţii: controlul documentelor sau certificatelor care însoţesc lotul şi/sau al registrelor prevăzute la art. 10 alin. (3) paragraful al doilea a treia liniuţă şi la art. 11 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.580/2007 şi concordanţa dintre produse şi indicaţiile care figurează în aceste documente;

– un control fizic al lotului de fructe şi/sau de legume prin eşantionare, pentru a verifica dacă acesta îndeplineşte toate condiţiile stabilite prin standardele de comercializare, inclusiv dispoziţiile privind prezentarea şi marcarea coletelor şi ambalajelor.

b) Inspector– specialistul angajat al I.S.C.T.R.V.L.E., care este instruit şi abilitat pentru efectuarea operaţiunilor de control de conformitate.

c) Expediere – comercializarea de către un comerciant a unei cantităţi de fructe şi/sau de legume existentă în momentul controlului şi însoţită de un document: Aceasta se poate compune din unul sau mai multe tipuri de produse şi poate conţine unul ori mai multe loturi de fructe şi/sau legume proaspete.

d) Lot – cantitatea de fructe şi/sau de legume care în momentul controlului are aceleaşi caracteristici privind:

– identitatea ambalatorului şi/sau a expeditorului;

– ţara de origine;

– natura produsului;

– categoria de calitate a produsului;

– calibrul (dacă produsul se clasează în funcţie de calibrul său);

– varietatea sau tipul comercial (dacă standardul îl prevede);

– tipul ambalajului şi modul de prezentare a produsului. Dacă în timpul controlului este dificil de identificat loturile şi/sau dacă nu este posibilă prezentarea distinctă a acestora, toate loturile destinate comercializării vor putea fi considerate ca formând acelaşi lot, dacă prezintă caracteristici uniforme în privinţa tipului produsului, expeditorului, ţării de origine, categoriei de calitate şi dacă acestea sunt prevăzute în standard, a soiului sau a tipului comercial.

e) Eşantionare – prelevarea temporară a unei cantităţi din produs în timpul unui control de conformitate.

f) Eşantion elementar – cantitatea de produs prelevată dintr-un lot sau, în cazul unui produs în vrac, dintr-o parte a lotului.

g) Eşantion global – se compune din mai multe eşantioane elementare reprezentative pentru lot, prelevate în cantitate suficientă pentru a permite evaluarea lotului în funcţie de toate criteriile.

h) Eşantion secundar – se prelevează în cazul fructelor cu coajă şi este o cantitate reprezentativă din produs prelevată din fiecare eşantion elementar al eşantionului global, cu o greutate cuprinsă între 0,3 kg şi 1 kg. In cazul în care eşantionul elementar conţine produse ambalate, eşantionul secundar se constituie dintr-un colet.

i) Eşantion compozit – în cazul fructelor cu coajă, reprezintă un amestec omogen, în greutate de cel puţin 3 kg, din toate eşantioanele secundare ale unui eşantion global.

j) Eşantion redus – o cantitate reprezentativă pentru produs, prelevată din eşantionul global, într-o cantitate suficientă pentru a permite evaluarea în funcţie de un număr de criterii. In cazul fructelor cu coajă, eşantionul redus cuprinde cel puţin 100 de unităţi care provin din eşantionul compozit. Din eşantionul global se pot preleva mai multe eşantioane reduse.

k) Colet – o parte a unui lot, individualizată prin ambalajul şi conţinutul său. Ambalajul coletului
este conceput astfel încât să uşureze manipularea şi transportul unui anumit număr de ambalaje de vânzare sau de produse în vrac sau ordonate, pentru a evita deteriorarea cauzată de manipularea lor fizică şi deprecierile datorate transportului. Containerele de transport rutier, feroviar, maritim şi aerian nu sunt considerate colete. In anumite cazuri, coletul constituie un ambalaj de vânzare.

l) Ambalaj de vânzare – o parte a unui colet, individualizată prin ambalajul şi conţinutul său. Ambalajul de vânzare este conceput astfel încât să constituie la punctul de vânzare o unitate de vânzare pentru utilizatorul final sau pentru consumator. Pentru ambalajele de vânzare, preambalajele sunt concepute în aşa fel încât ambalajul acoperă în întregime sau parţial conţinutul, astfel încât conţinutul să nu poată fi modificat fără a deschide sau modifica ambalajul.

II. Modul de efectuare a controlului de conformitate

a) Observaţii generale

Controlul de conformitate se efectuează prin evaluarea eşantionului global prelevat la întâmplare din diferite puncte ale lotului ce urmează a fi controlat. Eşantionul global trebuie să fie reprezentativ pentru întregul lot supus controlului.

b) Identificarea loturilor şi/sau o impresie de ansamblu în privinţa lotului supus controlului

Identificarea loturilor se efectuează în funcţie de marcajul acestora sau de criteriile care sunt stabilite în conformitate cu Directiva 89/396/CEE a Consiliului. In cazul expedierilor compuse din mai multe loturi, inspectorul trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra acestora, prin intermediul documentelor însoţitoare. Inspectorul determină, pe baza controlului, gradul de conformitate al loturilor, pe baza datelor ce figurează în documentele de însoţire şi a declaraţiilor, determinând gradul de conformitate al loturilor prin intermediul indicaţiilor prevăzute în aceste documente. Dacă produsele trebuie să fie sau au fost încărcate într-un mijloc de transport, indicaţiile referitoare la mijlocul de transport trebuie să servească la identificarea expedierii.

c) Prezentarea produselor

Inspectorul stabileşte coletele pe care doreşte să le examineze. Coletele trebuie să fie apoi puse la dispoziţia inspectorului de către comerciant sau de către reprezentantul său, în vederea efectuării controlului de conformitate. Operaţiunea de control constă în prezentarea eşantionului global şi în furnizarea tuturor informaţiilor necesare identificării loturilor.

Dacă sunt necesare eşantioane reduse sau secundare, inspectorul le alege din eşantionul global.

d) Controlul fizic

Evaluarea ambalajului şi a modului de prezentare a produsului cu ajutorul eşantioanelor elementare:

In funcţie de cerinţele prevăzute prin standardele de comercializare, se va avea în vedere verificarea conformităţii şi igienei ambalajului, precum şi a materialelor utilizate pentru confecţionarea acestuia. In cazul în care standardul respectiv prevede un anumit tip de ambalaj, inspectorul va verifica dacă această cerinţă este respectată.

Controlul marcajului cu ajutorul eşantioanelor elementare: In primul rând este bine să se determine dacă marcajul este conform cu standardele de comercializare. In cursul efectuării controlului de conformitate, inspectorul determină în ce măsură caracteristicile marcajului sunt corecte şi/sau dacă trebuie modificate.

Fructele şi legumele ambalate individual sub o peliculă de plastic nu pot fi considerate ca produse preambalate în sensul Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi nu vor face obiectul marcajului prevăzut de standardele de comercializare. In această situaţie, pelicula de plastic poate fi considerată ca o simplă protecţie pentru produse fragile.

Verificarea conformităţii produselor cu ajutorul eşantionului global sau al eşantionului compozit şi/sau al eşantioanelor reduse

Inspectorul determină mărimea eşantionului global care îi permite evaluarea loturilor. Inspectorul alege la întâmplare coletele care sunt supuse controlului sau, în cazul produselor în vrac, punctele din lot din care se va face prelevarea eşantioanelor elementare. Coletele deteriorate nu pot fi utilizate pentru alcătuirea eşantionului global. Acestea se pun separat şi vor face obiectul, dacă va fi cazul, al unei alte examinări, urmând ca rezultatele să fie raportate separat.

In situaţia în care se impune încheierea unui proces-verbal de constatare a neconformităţii, prelevarea de probe trebuie efectuată cu respectarea cantităţilor enumerate mai jos:

1. Produse ambalate

Numărul coletelor care compun lotul

Numărul coletelor care trebuie

prelevate pentru alcătuirea

eşantionului elementar

până la 100

5

între 101 şi 300

7

între 301 şi 500

9

între 501 şi 1.000

10

peste 1.000

minimum 15

2. Produse în vrac

Masa lotului, în kg, sau numărul de
unităţi incluse în lot

Cantitatea de eşantioane

elementare, în kg, sau numărul

unităţilor ce trebuie prelevate

până la 200

10

între 201 şi 500

20

între 501 şi 1.000

30

între 1.001 şi 5.000

60

peste 5.000

minimum 100

In cazul fructelor şi legumelor proaspete, voluminoase, cu greutatea mai mare de 2 kg pe bucată, în vrac, esantioanele elementare trebuie să fie constituite din minimum 5 bucăţi.

In cazul loturilor compuse din mai puţin de 5 colete sau cu o greutate mai mică de 10 kg, inspectorul stabileşte integralitatea lotului.

Dacă în urma unei verificări, inspectorul nu poate lua o hotărâre, acesta decide efectuarea unui nou control, urmând ca rezultatul să fie exprimat prin media aritmetică, în procente, a celor două controale.

Conformitatea privind starea de dezvoltare şi/sau de maturitate ori privind prezenţa sau absenţa unor defecte interne poate fi verificată cu ajutorul eşantioanelor reduse. Este cazul operaţiunilor de control în urma cărora are loc distrugerea valorii comerciale a produsului.

Pentru stabilirea defectelor interne ale produsului se folosesc eşantioane reduse. Folosirea acestora este absolut necesară, în special în cazul determinării procentului de degradare a întregului lot. Volumul acestor eşantioane se va limita la o cantitate minimă absolut necesară pentru evaluarea lotului. Dacă astfel de defecte sunt constante sau presupuse, volumul eşantionului redus nu poate depăşi 10% din volumul eşantionului global care a fost constituit în mod iniţial pentru inspecţie.

e) Controlul produsului

Produsul care urmează a fi controlat trebuie să fie scos complet din ambalajul său. Inspectorul poate renunţa la aceasta în cazul fructelor cu coajă sau dacă tipul şi natura ambalajului permit verificarea conţinutului acestuia fără a desface ambalajul. Verificarea omogenităţii, a caracteristicilor minime, a categoriilor de calitate şi a dimensiunii trebuie să se realizeze cu ajutorul eşantionului global, exceptând fructele cu coajă, la care această verificare se face cu ajutorul eşantionului compozit.

In cazul în care produsul prezintă defecte, inspectorul determină procentul de produse neconforme cu standardul de comercializare respectiv în funcţie de numărul sau de greutatea produselor.

Verificarea criteriilor privind starea de dezvoltare şi/sau de maturitate se poate face cu ajutorul instrumentelor şi metodelor prevăzute în acest sens în cadrul standardelor de comercializare sau în conformitate cu practicile recunoscute.

f) Raportarea rezultatelor inspecţiilor

Inspectorul eliberează certificatul de conformitate sau, dacă este cazul, procesul-verbal de constatare a neconformităţii.

In caz de neconformitate cu standardele de comercializare, comerciantul sau reprezentantul acestuia este imediat informat, în scris, asupra cauzelor care au determinat neconformitatea. Dacă este posibil ca produsului să i se reasigure conformitatea cu standardele de comercializare prin modificarea marcajului, comerciantul sau reprezentantul său va fi informat în legătură cu aceasta.

Dacă produsul prezintă defecte, procentul considerat neconform cu standardul de comercializare trebuie să fie precizat.

g) Diminuarea valorii produsului în urma controlului de conformitate

După efectuarea controlului de conformitate, eşantionul global este pus la dispoziţia comerciantului sau a reprezentantului acestuia.

Inspectorul nu este obligat să restituie elementele eşantionului global care au fost distruse în timpul efectuării controlului.

ANEXA Nr. 13

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

I.S.C.T.R.V.L.F.
…………………………………………………………….

PROCES-VERBAL de constatare a neconformitătii

Nr……………………….

Incheiat astăzi………………………………………………………….

(ziua, luna, anul)

1. Agent constatator

…………………………………………………………………………………..………………..funcţia…………………………..…… legitimaţia
nr…………………………………..;

…………………………………………………………………………………………………….funcţia…………………………..…… legitimaţia
nr…………………………………..;

…………………………………………………………………………………………………….funcţia…………………………..…… legitimaţia
nr…………………………………..

2. Operator controlat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….

Nr. din registrul
comerţului…………………………, CUI………………………adresă
sediu………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

Certificat de producător nr…….…………….., eliberat de………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Unitatea (filiala, punct de lucru) –
adresa……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………..

unde am fost primit de dl (d-na)…………………………………………………………, în calitate de…………………………………………., posesor/posesoare al/a actului de identitate……..seria……..nr…………………….., eliberat la data de………………………. CNP………………………………..

4. Obiectul controlului (descrierea
loturilor)*):……………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

5. Constatări în timpul efectuării controlului:

In ziua……………luna………………….anul………….ora…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

6. Măsuri stabilite în baza constatărilor:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

7. Obiectiuni:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………

Inspector

I.S.C.T.P.V.L.F.,

………………………………………………………………………………..

LS

Operatorul economic controlat sau reprezentantul acestuia,

…………………………………………………………………………………

LS

*) Cu respectarea condiţiilor de eşantionare prevăzute în anexa nr. 11 la prezentul ordin.

ORDIN nr. 591 din 24 august 2006

ORDIN nr. 591 din 24 august 2006

privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, în vederea executării controalelor de conformitate pentru fructe şi legume proaspete

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) din Legea pomiculturii nr. 348/2003, ale art. 16 din Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp şi ale art. 16 din Legea nr. 469/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 232.129 din 23 august 2006 al Direcţiei generale de inspecţii, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1.

(1) În condiţiile prezentului ordin, autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale desemnează ca autoritate responsabilă de coordonarea activităţii privind controlul de conformitate pentru legumele şi fructele proaspete şi de asigurare a contractelor cu celelalte organisme similare ale Comunităţii Europene Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F.

(3) Se aprobă structura organizatorică şi funcţionarea I.S.C.T.P.V.L.F., astfel:

a) la nivel central funcţionează I.S.C.T.P.V.L.F. ca autoritate de coordonare, cu un număr de 3 posturi, la Direcţia generală de inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

b) la nivel teritorial, în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, funcţionează I.S.C.T.P.V.L.F. prin organismele de control, cu un număr de 82 de posturi, la nivelul întregii ţării, conform anexei nr. 1.

(4) În funcţie de volumul activităţilor desfăşurate în acest domeniu, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti pot suplimenta numărul de posturi aferent la nivelul compartimentului, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat la nivelul direcţiei.

(5) Inspectorii I.S.C.T.P.V.L.F. au statut de funcţionari publici, se legitimează cu legitimaţie de control, deţin ştampilă şi ecuson, ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(6) Legitimaţiile şi ştampilele prevăzute la alin. (5) se comandă şi se achiziţionează de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, potrivit dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice de bunuri, şi se distribuie fiecărui inspector.

Art. 2.

(1) Atribuţiile specifice I.S.C.T.P.V.L.F. ca autoritate de coordonare sunt următoarele:

a) elaborează proiecte de acte normative privind activitatea I.S.C.T.P.V.L.F. şi asigură implementarea şi controlul modului de aplicare a acestora;

b) stabileşte programul de activitate al inspectorilor din cadrul organismelor de control judeţene;

c) organizează programe de instruire şi/sau de informare a inspectorilor din cadrul organismelor de control judeţene;

d) creează, gestionează, actualizează şi asigură consolidarea bazei de date centrale a operatorilor din sectorul de legume şi fructe proaspete;

e) întocmeşte şi pune în aplicare un plan de monitorizare şi control al operatorilor din sectorul fructe şi legume, pe baza analizei de risc;

f) asigură contactele cu celelalte organisme similare ale Comunităţii Europene, cu Comisia Europeană;

g) asigură participarea permanentă la activităţile Regimului pentru Aplicarea Normelor Internaţionale la Fructe şi Legume, sub directa coordonare a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).

(2) Atribuţiile principale ale organismelor de control judeţene sunt:

a) verifică, prin sondaj, respectarea conformităţii cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete pe întreaga filieră de produs;

b) eliberează certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială pentru fructele şi legumele proaspete provenite din import sau destinate exportului;

c) verifică documentaţia şi facturile pentru loturile de legume şi fructe care se supun standardelor de calitate pe filiera de comercializare;

d) verifică, prin sondaj, modul de realizare a autocontrolului privind respectarea standardelor de comercializare a operatorilor care au dotarea şi structura organizatorică necesare;

e) întocmeşte baza de date a operatorilor din sectorul de fructe şi legume şi asigură reactualizarea acesteia;

f) asigură controlul de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete care urmează procedura de retragere de la comercializare;

g) aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 3.

În momentul în care România va dobândi statutul de stat membru al Uniunii Europene, I.S.C.T.P.V.L.F. va fi responsabilă cu transmiterea către Comisia Europeană a următoarelor date:

a) numele, adresa poştală şi electronică a autorităţii de coordonare;

b) numele, adresa poştală şi electronică a tuturor organismelor de control judeţene;

c) definirea precisă a competenţelor autorităţii de coordonare şi a organismelor de control judeţene;

d) neconformităţile constatate, conform prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.148/2001 privind controalele de conformitate cu standardele de comercializare aplicabile în sectorul fructelor şi legumelor proaspete.

Art. 4.

(1) Controlul de conformitate cu standardele de calitate se efectuează în toate stadiile de comercializare pe întreaga filieră de produs, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp, ale art. 16 din Legea nr. 469/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale de seră şi ale art. 28 din Legea pomiculturii nr. 348/2003.

(2) Controlul de conformitate cu standardele de comercializare pentru legumele şi fructele proaspete se face conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 592/2006 privind modul de efectuare a controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete.

Art. 5.

Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6.

I.S.C.T.P.V.L.F., ca autoritate responsabilă cu efectuarea controlului de conformitate în comercializarea legumelor şi fructelor proaspete, trebuie să respecte prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.148/2001 privind controalele de conformitate cu standardele de comercializare aplicabile în sectorul fructelor şi legumelor proaspete.

Art. 7.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 143/2004 privind aprobarea organizării şi funcţionării Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 5 martie 2004.

Art. 8.

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

ANEXA Nr. 1

REPARTIZAREA TERITORIALĂ a organismelor de control din cadrul Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor

Nr. crt. Judeţul Nr. posturi
 Total posturi 82
1 ALBA 1
2 ARAD 3
3 ARGEŞ 2
4 BACĂU 2
5 BIHOR 3
6 BISTRIŢA 2
7 BOTOŞANI 1
8 BRAŞOV 3
9 BRĂILA 2
10 BUZĂU 3
11 CARAŞ-SEVERIN 2
12 CĂLĂRAŞI 2
13 CLUJ 2
14 CONSTANŢA 3
15 COVASNA 1
16 DÎMBOVIŢA 2
17 DOLJ 2
18 GALAŢI 3
19 GIURGIU 3
20 GORJ 1
21 HARGHITA 1
22 HUNEDOARA 1
23 IALOMIŢA 2
24 IAŞI 2
25 ILFOV 2
26 MARAMUREŞ 2
27 MEHEDINŢI 2
28 MUREŞ 2
29 NEAMŢ 1
30 OLT 1
31 PRAHOVA 1
32 SATU-MARE 2
33 SĂLAJ 2
34 SIBIU 2
35 SUCEAVA 2
36 TELEORMAN 2
37 TIMIŞ 2
38 TULCEA 1
39 VASLUI 2
40 VÎLCEA 2
41 VRANCEA 1
42 Municipiul BUCUREŞTI 3

 

ANEXA nr. 2:

I.MODEL DE LEGITIMAŢIE DE CONTROL  

ordin 591.2006anexa 2