OUG Nr .141/2002

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 141 din 17 octombrie 2002
privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

Text în vigoare începând cu data de 26 mai 2014
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 26 mai 2014.

Act de bază

#B: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002

Acte modificatoare

#M1: Legea nr. 149/2003
#M2: Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009
#M3: Legea nr. 53/2010
#M4: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2012
#M5: Legea nr. 187/2012
#M6: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#CIN
NOTE:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2003 (#M1).

2. Prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2003 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002.

3. A se vedea şi:
– Hotărârea Guvernului nr. 1336/2002 privind instituirea Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum;
– Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 85/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind verificarea şi certificarea condiţiilor tehnice şi financiare ale depozitelor pentru seminţele de consum;
– Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 356/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind licenţele de gradator;
– Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 33/528/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit.

#B

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAP. 1
Dispoziţii generale

#M2

ART. 1
Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de acordare a licenţei de depozit, regimul certificatelor de depozit pentru seminţele de consum şi constituirea schemei de garantare pentru certificatele de depozit.

#M2

ART. 2

Pentru garantarea integrităţii seminţelor de consum depozitate se instituie un sistem pentru acordarea licenţelor de depozit şi de gradare a seminţelor de consum şi se constituie schema de garantare pentru certificatele de depozit, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

#B

ART. 3

(1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, denumit în continuare ministerul de resort, reprezintă autoritatea publică responsabilă cu acordarea licenţelor de depozit şi autorizarea gradatorilor pentru seminţele de consum, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

#M2

(2) Operatorii economici care au în proprietate sau în administrare unul sau mai multe depozite autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care prestează servicii de depozitare a seminţelor de consum, pot solicita în scris Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale acordarea licenţei de depozit.

#B

(3) În vederea acordării licenţei de depozit pentru seminţele de consum se înfiinţează Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, ca organism deliberativ, fără personalitate juridică.

(4) Atribuţiile şi modul de funcţionare ale comisiei prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Membrii Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit sunt numiţi prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, la propunerea direcţiei generale de specialitate din cadrul ministerului de resort.

#M3

(6) Comisia prevăzută la alin. (3) este compusă din 15 membri, reprezentanţi ai ministerului de resort, asociaţiilor profesionale şi/sau operatorilor economici cu activitate în domeniul producţiei, depozitării şi comercializării seminţelor de consum şi ai burselor de mărfuri autorizate conform Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri, care administrează o piaţă pe care se pot tranzacţiona certificate de depozit pentru seminţe de consum, reprezentanţi ai patronatelor din agricultură şi industrie alimentară, ai Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum, al cărei preşedinte va fi numit de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

#M2

(7) Tipărirea licenţelor de depozit se face de Imprimeria Naţională, iar sumele necesare pentru tipărire vor fi asigurate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

#B

ART. 4
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile menţionate mai jos sunt definite astfel:

a) seminţe de consum – seminţe de cereale, leguminoase boabe, oleaginoase şi alte seminţe destinate consumului uman, animal, industrializării şi comercializării;

#M1

b) depozit – construcţie terestră sau plutitoare, ansamblu de construcţii, inclusiv siloz, împreună cu dotările tehnice aferente, situate într-o incintă sau acvatoriu, aflate în proprietate sau administrate de un agent economic şi utilizate special pentru depozitarea seminţelor de consum;

#B

c) depozitar – agent economic care are în proprietate sau administrează un depozit şi căruia i s-a acordat licenţa de depozit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;
d) depozitare – activitatea incluzând operaţiunile de recepţie, gradare, condiţionare, păstrare şi restituire a seminţelor de consum;
e) deponent – persoana fizică sau juridică, proprietar al unei cantităţi de seminţe de consum pe care o predă direct sau prin reprezentantul său autorizat, în vederea depozitării la un depozitar, pentru care primeşte în schimb unul sau mai multe certificate de depozit;

#M2

f) certificat de depozit – documentul în formă materială care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ al mărfii, la ordin, emis de un depozitar care are licenţă de depozit şi dreptul de a elibera certificate de depozit în schimbul primirii seminţelor de consum de la deponent şi care poate fi transmis, după caz, prin gir;

#B

g) activitate de gradare – activitate profesională de identificare şi separare pe criterii de calitate a loturilor de seminţe pentru consum, în vederea încadrării acestora în unul dintre gradele prevăzute în Manualul de gradare a seminţelor de consum;
h) deţinător de certificat de depozit – orice persoană fizică sau juridică care, în calitate de posesor al certificatului de depozit, poate pretinde predarea de către depozitar, la prima cerere, a seminţelor de consum menţionate în certificatul de depozit, în schimbul acestui certificat;
i) licenţă de depozit – documentul emis de ministerul de resort care atestă că, pe o perioadă determinată, depozitarul îndeplineşte condiţiile tehnice şi financiare pentru depozitare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

#M2

j) preţul de despăgubire – preţul produsului utilizat pentru plata certificatului de depozit devenit indisponibil, pe care niciunul dintre operatorii pieţei nu îl poate influenţa sau nu îi poate decide unilateral nivelul şi dinamica, format inclusiv pe baza informaţiilor de preţ oferite de sistemul informaţional pentru piaţa produselor agricole (SIPPAA) şi care se stabileşte de comisia prevăzută la art. 3 şi se publică săptămânal de către Administrator la comunicarea comisiei;

#B

k) punct de recepţie a seminţelor de consum – locul în care o persoană fizică sau juridică ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are în proprietate o cantitate de seminţe de consum, o predă în vederea depozitării;

#M3

l) Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN – S.A. (FGCR) – societate comercială constituită în baza legislaţiei societăţilor comerciale, care are ca obiect de activitate garantarea creditelor şi administrarea schemei de garantare a certificatelor de depozit, prin derogare de la prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare – denumit în continuare Administrator, şi care asigură administrarea schemei de garantare a certificatelor de depozit.

#B

CAP. 2
Licenţa de depozit

SECŢIUNEA 1
Acordarea licenţei de depozit

ART. 5

(1) Licenţa de depozit se acordă, de Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit, agentului economic constituit în condiţiile legii, pentru fiecare depozit aflat în proprietate sau în administrare, dacă sunt îndeplinite condiţiile financiare şi de performanţă tehnică pentru gradare şi depozitare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia.

#M2

(2) Verificarea şi certificarea condiţiilor financiare şi tehnice se realizează de către organisme de audit, desemnate de către comisia prevăzută la art. 3 alin. (6), în condiţiile legii.

(3) Auditul se face în schimbul unei taxe plătite către Administrator de operatorul economic solicitant. În toate cazurile sumele achitate cu titlu de taxă trebuie să acopere cheltuielile efectuate de administrator cu auditarea.

#M6

ART. 6 *** Abrogat

#B

ART. 7

Licenţa de depozit are o perioadă de valabilitate de 5 ani de la data emiterii sale pentru fiecare depozit, cu posibilitatea prelungirii, în condiţiile respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

ART. 8

Licenţa de depozit se prelungeşte, la cererea scrisă a depozitarului, fără a depăşi perioada de 3 ani, cu perceperea unei taxe de prelungire, reprezentând 60% din valoarea taxei pentru acordarea licenţei de depozit, la data solicitării prelungirii.

ART. 9

Licenţa de depozit poate fi suspendată, anulată sau retrasă pentru situaţiile şi în condiţiile menţionate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

ART. 10

(1) În cazul propunerii de suspendare sau anulare a licenţei de depozit, depozitarul licenţiat, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, are posibilitatea să fie audiat de către Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit.

#M2

(2) La cererea comisiei prevăzute la art. 3 alin. (6), Administratorul verifică prin organismele de audit desemnate de aceasta depozitul la care s-a constatat încălcarea prevederilor legale, iar depozitarul va suporta costurile auditului efectuat cu această ocazie şi va presta activitatea de depozitare numai până la stingerea obligaţiilor din contractele de prestări de servicii, aflate în derulare, încheiate cu deponenţii.

#B

(3) Pe perioada suspendării licenţei de depozit, activitatea de control se poate exercita şi pentru seminţele de consum transferate şi depozitate în altă parte, indiferent dacă aceste produse sunt proprietatea deponentului sau a depozitarului.

ART. 11

Depozitarul poate solicita retragerea propriei licenţe de depozit printr-o cerere scrisă, înaintată Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, în condiţiile stabilite de normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

#M2

ART. 12

În situaţiile de suspendare, anulare sau expirare a licenţei de depozit, depozitarul este obligat să comunice de îndată Administratorului certificatele de depozit anulate ca urmare a restituirii seminţelor de consum deponentului.

#B

SECŢIUNEA a 2-a
Tariful de depozitare

ART. 13

(1) Depozitarul va afişa permanent, la loc vizibil, în spaţii destinate relaţiilor cu publicul, tariful pentru serviciile prestate în cadrul operaţiunilor de depozitare definite la art. 4 lit. d).

#M2

(2) Plata serviciilor prestate se face în bani sau în natură; pentru plata în natură contravaloarea se calculează la momentul efectuării plăţii.

#M1

ART. 14 *** Abrogat

#B

SECŢIUNEA a 3-a
Asigurarea depozitarului

ART. 15

(1) Fiecare depozitar este obligat să încheie un contract de asigurare a spaţiilor de depozitare aflate în proprietatea sau în administrarea sa, precum şi a seminţelor de consum depozitate în aceste spaţii.

(2) Contractele de asigurare se încheie separat, pentru spaţiile de depozitare şi seminţele de consum depozitate aferente certificatelor de depozit eliberate, pentru următoarele riscuri: explozii, incendii, inundaţii şi cutremure.

(3) Depozitarul este obligat să plătească primele de asigurare pentru întreaga perioadă a depozitării seminţelor de consum.

#M2

(4) Dreptul la despăgubiri rezultate din contractul de asigurare a seminţelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit, în baza unui contract de cesiune, va fi transmis integral Administratorului.

#M1

ART. 16

(1) Depozitarul va păstra seminţele de consum separat, în funcţie de gradul înregistrat pentru fiecare certificat de depozit emis, astfel încât restituirea să se facă în limitele de calitate corespunzătoare gradului atribuit la recepţie.

(2) Pe perioada depozitării seminţelor de consum, scăzămintele şi perisabilităţile se stabilesc pe baza normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

#M1

ART. 17

Agenţii economici care prestează servicii de depozitare sunt obligaţi să accepte în mod nediscriminatoriu seminţele de consum aduse spre depozitare, în condiţiile prevăzute în manualul de gradare, până la capacitatea maximă pentru care s-a acordat licenţa de depozit.

#B

CAP. 3
Activitatea de gradare a seminţelor de consum

SECŢIUNEA 1
Sistemul naţional de gradare

ART. 18*)

(1) Activitatea de gradare a seminţelor de consum se organizează în cadrul Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum, instituit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, după consultarea organizaţiilor reprezentative în domeniu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Se înfiinţează Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, de interes general şi de utilitate publică, cu finanţare din surse proprii.

#M1

(3) Comisia Naţională de Gradare a Seminţelor de Consum este formată din reprezentanţi ai ministerului de resort, ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale pe produs sau grupe de produse în domeniul producţiei, depozitării, procesării, comercializării şi standardizării seminţelor de consum.

#B

(4) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1).

#CIN

*) Reproducem mai jos prevederile articolului unic pct. 15 din Legea nr. 149/2003 (#M1):
„15. După alineatul (8) al articolului 18 se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:
<<(9) Fondul este scutit de orice impozite şi taxe privind activitatea sa.>>”
Având în vedere succesiunea modificărilor efectuate prin Legea nr. 149/2003 (#M1), precum şi faptul că art. 18 are numai 4 alineate, considerăm că articolul unic pct. 15 din Legea nr. 149/2003 (#M1) se referă de fapt la art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002.
Ulterior, art. 31 a fost modificat integral prin art. II pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 (#M2).

SECŢIUNEA a 2-a
Emiterea licenţei de gradator

ART. 19

(1) Gradarea seminţelor de consum se efectuează de către gradatori, autorizaţi prin acordarea unei licenţe de gradator, în conformitate cu prevederile Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum.

(2) Gradatorii pot avea şi calitatea de angajaţi ai societăţilor comerciale care se ocupă cu activitatea de depozitare, comercializare sau procesare a seminţelor de consum.

(3) Gradarea seminţelor de consum proprietate a depozitarului licenţiat, se face de către un gradator care nu are calitatea de salariat al acestuia.

ART. 20

(1) Gradarea se efectuează la punctele de recepţie a seminţelor de consum.

(2) Manualul de gradare a seminţelor de consum se aprobă la propunerea Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

#M1

(3) Manualul de gradare a seminţelor de consum poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor la propunerea Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum.

#B

CAP. 4
Certificatul de depozit

SECŢIUNEA 1
Cerinţe privind tipărirea, emisiunea şi conţinutul certificatului de depozit

#M2

ART. 21

(1) Certificatul de depozit este emis sub forma unui document cu regim special, tipărit de Imprimeria Naţională, pus la dispoziţia depozitarilor licenţiaţi de Administrator.

(2) Tipărirea şi responsabilitatea evidenţei certificatelor de depozit, precum şi a registrului special al certificatelor de depozit revin Administratorului.

(3) Costurile ocazionate de tipărirea certificatelor de depozit se suportă din comisionul de gestiune prevăzut la art. 31 alin. (7).

(4) Depozitarul este obligat să elibereze deponentului certificatul de depozit, completat conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

#M2

ART. 22

(1) Depozitarii eliberează deponenţilor certificate de depozit, în limita a maximum 90% din cantitatea de seminţe de consum predată spre depozitare.

(2) Diferenţa de cantitate depusă spre depozitare va fi pusă la dispoziţia proprietarului după determinarea şi aplicarea scăzămintelor şi perisabilităţilor pentru seminţele de consum depozitate, în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

#M1

ART. 23

(1) Certificatul de depozit constituie titlu de credit negociabil reprezentativ al mărfii, la ordin sau la purtător, transmisibil, fără limite sau restricţii, în lipsă de stipulaţie contrară, inserată în titlu la cererea deţinătorului de certificat de depozit.

(2) Certificatul de depozit este titlu executoriu atât pentru valoarea seminţelor de consum depozitate pentru care acesta s-a emis, cât şi pentru sumele şi dobânzile garantate cu acesta.

#B

(3) Certificatul de depozit este valabil până la data restituirii mărfii de către depozitar, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale.

#M1

(4) Pentru depozitarea seminţelor de consum peste termenul prevăzut la alin. (3) depozitarul eliberează un nou certificat de depozit.

#M1

ART. 24

Certificatul de depozit poate fi utilizat la constituirea unei garanţii reale mobiliare asupra seminţelor de consum depozitate, în condiţiile prevăzute de lege.

#B

ART. 25

(1) Formularul-tip al certificatelor de depozit este prevăzut în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Certificatul de depozit emis în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă trebuie să conţină, sub sancţiunea nulităţii, următoarele menţiuni:

a) seria şi numărul certificatului de depozit;
b) denumirea şi sediul depozitarului, numărul licenţei de depozit, codul unic de înregistrare, adresa depozitului;
c) date pentru identificarea deponentului şi semnătura lui;
d) data emiterii certificatului de depozit şi perioada depozitării seminţelor de consum;
e) denumirea seminţelor de consum şi cantitatea predată;
f) tipul, anul recoltei, clasa şi gradul seminţelor de consum predate;
g) tariful serviciilor prestate şi, unde este cazul, valoarea serviciilor plătite în avans;
h) semnătura şi ştampila depozitarului;
i) o secţiune destinată transmiterii dreptului asupra acestuia, precum şi pentru constituirea garanţiei reale mobiliare asupra seminţelor de consum depozitate.

SECŢIUNEA a 2-a
Înregistrarea certificatelor de depozit

ART. 26

(1) Depozitarul este obligat să efectueze în registrul special al certificatelor de depozit înregistrări complete referitoare la certificatele de depozit eliberate, anulate sau necompletate, precum şi la cantităţile de seminţe de consum depozitate.

#M1

(2) Registrul şi certificatele de depozit vor fi păstrate în condiţiile legii.

#M2

ART. 27

(1) Administratorul va ţine evidenţa certificatelor de depozit tipărite şi distribuite depozitarilor, într-un registru special al certificatelor de depozit.

(2) Registrul şi certificatele de depozit vor fi păstrate în condiţiile legii.

(3) Depozitarul este obligat ca la eliberarea certificatului de depozit să comunice Administratorului toate datele necesare pentru înregistrarea în registrul special al certificatelor de depozit privind certificatele de depozit eliberate, anulate, necompletate sau restituite, precum şi cantităţile de seminţe de consum depozitate.

#B

SECŢIUNEA a 3-a
Restituirea şi expedierea seminţelor de consum

#M2

ART. 28

(1) La cererea deţinătorului certificatului de depozit şi în schimbul acestuia, depozitarul este obligat să predea, în termen de maximum 14 zile, seminţele de consum depozitate, în condiţiile de cantitate şi calitate specificate în certificatul de depozit, după îndeplinirea următoarelor obligaţii:

a) plata scadentă, de către deţinătorul certificatului de depozit indisponibil, a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate până la data restituirii;
b) deducerea cantitativă a scăzămintelor şi perisabilităţilor corespunzătoare, conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Restituirea seminţelor de consum se face la gradul stabilit la recepţie şi înscris în certificatul de depozit.

(3) Costurile de livrare se suportă de către deţinătorul certificatului de depozit.

#M2

CAP. 5
Schema de garantare pentru certificatele de depozit

#M2

ART. 29 *** Abrogat

#M2

ART. 30

(1) Administratorul va garanta în baza prezentei ordonanţe de urgenţă rambursarea valorii seminţelor de consum nerestituite din cantităţile datorate specificate în certificatele de depozit, emise de depozitarii cărora li s-a acordat licenţa de depozit, deţinătorilor certificatelor de depozit şi/sau creditorilor şi va gestiona registrul certificatelor de depozit.

(2) Administratorul va utiliza disponibilităţile constituite conform art. 31 alin. (3) pentru plata contravalorii seminţelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit atunci când depozitele devin indisponibile, în următoarea ordine de priorităţi:

#M3

a) contribuţia depozitarilor şi dobânzile acumulate aferente acesteia în schema de garantare pentru certificatele de depozit, denumită în continuare schema;

#M2

b) dobânda acumulată la suma de 42.000 mii lei, alocată Administratorului de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

c) suma alocată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

#M3

d) creanţele Administratorului rezultate din utilizarea surselor prevăzute la lit. a) pentru plata certificatelor de depozit.

#M2

(3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, depozitele devin indisponibile în momentul în care se constată de către Administrator că depozitarul nu este în măsură să livreze seminţele de consum sau în situaţia în care lichidatorul, numit în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, confirmă inexistenţa sau indisponibilitatea stocurilor înscrise în certificatul de depozit.

(4) Administratorul va proceda la stabilirea contravalorii certificatului de depozit indisponibil, calculată la preţul de despăgubire, în termen de maximum 30 de zile de la data sesizării de către deponenţi şi/sau creditori.

(5) În termen de maximum 30 de zile de la stabilirea contravalorii certificatelor de depozit indisponibile, Administratorul va despăgubi deţinătorii certificatelor de depozit şi/sau creditorii, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia.

#M2

ART. 31

(1) Depozitarii sunt obligaţi să participe la constituirea resurselor financiare ale schemei pentru asigurarea intereselor financiare ale depozitarilor şi/sau creditorilor.

(2) Contribuţiile la bugetul schemei vor avea ca scop protejarea intereselor financiare ale deponenţilor şi/sau creditorilor în situaţia în care depozitele devin indisponibile, conform art. 30 alin. (3).

(3) Disponibilităţile financiare ale schemei se constituie din:

a) suma de 42 000 mii lei alocată de la bugetul de stat;
b) cote plătite de depozitarii licenţiaţi, reprezentând 0,5% din valoarea seminţelor de consum depozitate şi pentru care s-au eliberat certificate de depozit, stabilită la preţul publicat de Administrator potrivit prevederilor art. 4 lit. j), conform normelor metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă;
c) dobânzi încasate la depozitele constituite de Administrator;
d) realizarea creanţelor sale, rezultate din executarea depozitarului pentru care Administratorul a plătit contravaloarea certificatelor de depozit indisponibile;
e) încasarea despăgubirilor din poliţele de asigurare din contractele prevăzute la art. 15;
f) taxele datorate pentru efectuarea auditului.

#M3

(4) Administratorul poate investi resursele financiare disponibile în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau în depozite bancare.

#M2

(5) Prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se stabileşte plafonul minim şi maxim al resurselor financiare, pentru garantarea contravalorii seminţelor de consum depozitate.

(6) Sumele reprezentând cote de participare la constituirea schemei sunt nerambursabile şi vor fi încadrate de către depozitari în grupa cheltuielilor de exploatare.

(7) Cheltuielile curente ale Administratorului ocazionate de gestionarea schemei se suportă din comisionul de gestiune de maximum 2% aplicat la sumele acumulate în schemă şi utilizate pentru acoperirea riscurilor asociate emiterii de certificate de depozit, conform prezentei ordonanţe de urgenţă. Valoarea comisionului de gestiune se stabileşte anual la propunerea Administratorului, cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a Ministerului Finanţelor Publice.

(8) Creanţele Administratorului rezultate din plăţile efectuate conform art. 30 alin. (2) lit. b) şi c) sunt creanţe bugetare şi se execută silit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală potrivit Codului de procedură fiscală, republicat. Administratorul va emite în acest sens un înscris care constituie titlu executoriu.

(9) În procedura insolvenţei înscrierea creanţei bugetare la masa credală se face de către Administrator.

(10) Sumele încasate potrivit alin. (8) şi (9) sunt venituri la bugetul de stat.

(11) Excedentul anual al schemei este venit neimpozabil şi va reconstitui sursele schemei constituite din suma alocată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(12) Administratorul va evidenţia distinct în contabilitate gestiunea schemei, raportând lunar execuţia fondurilor de la bugetul de stat, aflate în administrare, către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

#B

CAP. 6
Dispoziţii finale şi tranzitorii

#M5

ART. 31^1 *** Abrogat

#B

ART. 32

(1) Faptele ce constituie contravenţii la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi modul de sancţionare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Constatarea săvârşirii faptelor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate persoanelor fizice şi persoanelor juridice.

ART. 33

Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 34

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ministerul de resort va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice pentru aplicarea acesteia.

ART. 35

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a) Ordonanţa Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 39/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor şi seminţelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 27 noiembrie 2001;
c) orice dispoziţii contrare prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

#CIN
NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. I şi art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 (#M2), cu modificările ulterioare.

#M2

„ART. I
(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se constituie <> care va fi administrată de Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN – S.A.
(2) Pentru funcţionarea schemei se alocă de la bugetul de stat prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale suma de 42.000 mii lei, în scopul administrării şi garantării certificatelor de depozit.
(3) Suma alocată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va fi evidenţiată în contabilitatea Administratorului ca sursă atrasă.
(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă la propunerea ordonatorilor principali de credite modificările rezultate din prevederile prezentei ordonanţe în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor acestora pe anul 2009.”

#M2

„ART. IV*)
(1) Prevederile art. I şi II din prezenta ordonanţă se aplică până la data de 31 decembrie 2012.
(2) Sumele alocate de la bugetul de stat şi rămase neangajate la data de 31 decembrie 2012 se fac venit la bugetul de stat.
(3) În termen de 7 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe ministerul de resort va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice pentru aplicarea acesteia.”

#CIN
*) Conform articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2012 (#M4), termenele prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 (#M2) se prorogă până la data de 31 decembrie 2013.

#B
—————

ORDINUL nr.222/2006

ORDIN Nr. 222 din 30 martie 2006
pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 308 din 5 aprilie 2006

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale,

văzând Referatul de aprobare nr. 78.820/2006 al Direcţiei generale elaborare strategii, politici sectoriale şi de piaţă,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

ART. 1

Se aprobă Regulamentul privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prevederilor prezentului ordin le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

ANEXA 1

REGULAMENT
privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1

Prezentul regulament stabileşte procedurile pentru acordarea autorizaţiei de depozit spaţiilor de depozitare pentru produse agricole, condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile de depozitare, procedurile referitoare la suspendarea autorizaţiei de depozit pe perioada necesară remedierii deficienţelor sau la anularea acesteia.

ART. 2

Autorizaţiile de depozit se acordă la cererea operatorilor economici persoane juridice care deţin în proprietate sau în administrare spaţii de depozitare pentru produse agricole şi care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea acestora prevăzute de prezentul regulament.

ART. 3

Autorizaţiile de depozit se acordă pentru fiecare unitate de depozitare, cu nominalizarea acesteia şi cu indicarea tipurilor de spaţii de depozitare şi a capacităţilor.

ART. 4

(1) Verificarea modului de îndeplinire a condiţiilor legale pentru acordarea autorizaţiei de depozit se face de către reprezentanţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi prin decizie a directorului executiv.

(2) La desfăşurarea acţiunilor prevăzute la alin. (1) participă în calitate de observator un reprezentant al asociaţiilor de profil interesate. Lista reprezentanţilor desemnaţi în acest sens se avizează de către Consiliul cereale şi produse procesate şi se transmite ulterior fiecărei direcţii pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

CAP. 2
Procedura de acordare a autorizaţiei de depozit

ART. 5

(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de depozit, operatorii economici care deţin în proprietate sau în administrare spaţii de depozitare înaintează direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate spaţiile în cauză cererea-tip pentru acordarea autorizaţiei de depozit, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Cererea-tip pentru acordarea autorizaţiei de depozit este însoţită de Fişa tehnică a unităţii de depozitare, care cuprinde condiţiile minime necesare pentru autorizare, completată de solicitant pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

ART. 6

Cererea-tip însoţită de Fişa tehnică a unităţii de depozitare se înregistrează în Registrul de evidenţă a cererilor pentru acordarea autorizaţiilor de depozit, care se deschide la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

ART. 7

Reprezentanţii împuterniciţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică la faţa locului, la unităţile de depozitare pentru care s-a solicitat acordarea autorizaţiei de depozit, realitatea datelor înscrise în Fişa tehnică completată de solicitant.

ART. 8

(1) Rezultatul verificărilor se înscrie în raportul de evaluare de către reprezentantul împuternicit al direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Raportul de evaluare se întocmeşte în două exemplare, se semnează de către reprezentantul împuternicit al direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de către reprezentantul împuternicit al operatorului economic; un exemplar rămâne operatorului economic şi unul se depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la data încheierii acestuia.

(3) Concluziile reprezentantului împuternicit al direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, privind îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor pentru acordarea autorizaţiei de depozit se menţionează distinct în raportul de evaluare, care constituie actul în baza căruia se poate acorda autorizaţia de depozit.

(4) Reprezentanţii împuterniciţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, răspund pentru corectitudinea verificării pe teren a exactităţii datelor înscrise în Fişa tehnică completată de solicitant.

(5) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite toate condiţiile aplicabile fiecărei unităţi de depozitare, necesare acordării autorizaţiei de depozit, aceasta se menţionează detaliat în raportul de evaluare la rubrica „Menţiuni speciale”, cu precizarea de comun acord cu operatorul economic a termenelor de remediere, şi constituie motivaţia neacordării autorizaţiei de depozit. După remedierea deficienţelor constatate, operatorul economic poate înainta o nouă solicitare de acordare a autorizaţiei de depozit.

ART. 9

(1) În baza raportului de evaluare prevăzut la art. 8, direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază administrativ-teritorială se află unitatea de depozitare eliberează autorizaţia de depozit.
(2) Autorizaţiile de depozit se înregistrează la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de depozit, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

ART. 10

(1) Formularele autorizaţiilor de depozit se asigură, la nivel naţional, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin procedura cumpărării directe, în condiţiile prevederilor art. 8 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se distribuie direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii împuterniciţi ai acestora.

(2) Necesarul de formulare tipizate ale autorizaţiilor de depozit pentru fiecare judeţ se stabileşte în baza centralizării datelor din Registrul de evidenţă a cererilor pentru acordarea autorizaţiilor de depozit, deschis la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Fondurile necesare tipăririi formularelor tipizate ale autorizaţiilor de depozit se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(4) În vederea aplicării dispoziţiilor alin. (2) şi a monitorizării modului de acordare a autorizaţiilor de depozit, la fiecare direcţie pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se asigură în mod obligatoriu utilizarea în format electronic a Registrului de evidenţă a cererilor pentru acordarea autorizaţiilor de depozit şi a Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de depozit, precum şi transmiterea săptămânală la Direcţia generală elaborare strategii, politici sectoriale şi de piaţă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a situaţiilor operative necesare.

CAP. 3
Proceduri referitoare la suspendarea autorizaţiei de depozit pe perioada necesară remedierii deficienţelor sau la anularea acesteia

ART. 11

(1) Reprezentanţii împuterniciţi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică anual la unităţile de depozitare care deţin autorizaţii de depozit modul de respectare a condiţiilor care au dus la acordarea acestora.

(2) Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza acordării autorizaţiei de depozit se sancţionează conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale.

(3) Autorizaţia de depozit se anulează şi în cazul schimbării profilului de activitate al unităţii de depozitare, precum şi la schimbarea operatorului economic care deţine în proprietate sau în administrare unitatea în cauză. Autorizaţiile anulate se returnează emitentului, care va opera menţiunea corespunzătoare în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de depozit.

ART. 12

Anexele nr. 1 – 5*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

————

*) Anexele nr. 1 – 5 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA 1
la regulament

 
 ______________________________________________________________________________
| Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală jud. ....../mun. Bucureşti |
| Nr. înregistrare ................... Data ..................         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                CERERE-TIP                  |
|         pentru acordarea autorizaţiei de depozit           |
|                 (model)                   |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                       |
| Subsemnat(ul/a) ........................ domiciliat în ..................... |
| str. ............. nr. ... bloc ... scara ... ap. ... judeţ/sector ........, |
| tel. .................... act identitate ............ seria ... nr. ........ |
| CNP ...................... în calitate de(*) ............................... |
| pentru ........................ cod unic de înregistrare ................... |
| cu sediul în: localitatea ............ str. ............... nr. ... bloc ... |
| scara ... ap. ... judeţ/sector .................. cod poştal ............... |
| tel. .................... fax ...................... e-mail ................ |
|                                       |
| Pe baza Fişei tehnice anexate, solicit eliberarea autorizaţiei de depozit  |
| pentru unitatea de depozitare ............................ situată la adresa |
| ............................. pe care o deţin în proprietate (o administrez) |
|                                       |
| Declar pe propria răspundere:                        |
| - cunosc prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor generale şi specifice|
| din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (PSI), sanitar-veterinar şi |
| pentru siguranţa alimentelor, protecţiei mediului, protecţiei muncii     |
| - asigur furnizarea periodică de date statistice privind evoluţia stocurilor |
| şi a fluxurilor de produse în unitatea de depozitare, în condiţiile legii  |
|______________________________________________________________________________|
|                                       |
| Data ....................          Semnătura .................... |
|                                       |
| (*) se completează cu calitatea pe care reprezentantul legal o deţine    |
|______________________________________________________________________________|

  ANEXA 2
la regulament

 
FIŞA TEHNICĂ A UNITĂŢII DE DEPOZITARE                 
(model)

  1. Denumirea şi adresa poştală completă a unităţii de depozitare
 ____________________________          _____________________________
|____________________________|  Telefon Nr.: |_____________________________|
|____________________________|    Fax Nr.: |_____________________________|
|____________________________|     E-mail |_____________________________|
             ____________________________________________________
  Localizarea:    |                          |
            |____________________________________________________|
             ____________________________________________________
  Informaţii privind |                          |
  reţelele de acces  |                          |
  auto şi/sau CFR:  |____________________________________________________|

  2. Capacitate totală de depozitare .............. tone
  3. Tipuri de spaţii de depozitare şi capacităţi (tone)
  - silozuri şi/sau magazii construite din beton armat (cărămidă), metalice

 ______________________________________________________________________________
|          Siloz          |      Magazie        |
|____________________________________________|_________________________________|
| Tip  |Capacitate|Nr. celule|An construcţie| Capacitate| Număr|An construcţie|
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
|beton |     |     |       |      |   |       |
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
|metalic|     |     |       |      |   |       |
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
|altele |     |     |       |      |   |       |
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|

  4. Condiţii necesare pentru spaţii de depozitare

                                   DA  NU
                                  ___  ___
  Pardoseli solide, din materiale rezistente, uşor de curăţat  |  | |  |
  şi dezinfectat                         |___| |___|
                                  ___  ___
  Pereţi cu suprafeţe fără igrasie sau infiltraţii        |___| |___|
                                  ___  ___
  Acoperiş fără infiltraţii                   |___| |___|
                                  ___  ___
  Uşi din materiale rezistente, uşor de curăţat şi dezinfectat  |___| |___|
                                  ___  ___
  Ferestre echipate cu sisteme de protecţie împotriva      |  | |  |
  insectelor, rozătoarelor şi/sau păsărilor           |___| |___|
                                  ___  ___
  Sistem de alimentare cu apă (reţeaua publică sau sursă     |  | |  |
  proprie) a unităţii de depozitare               |___| |___|
                                  ___  ___
  Platforme betonate şi/sau şoproane pentru depozitare      |  | |  |
  temporară, unde nu există sistem de preluare directă      |___| |___|

  5. Condiţii aplicabile după caz, pentru determinări de calitate a produselor

                                   DA  NU
                                  ___  ___
  Spaţiu corespunzător cu dotări necesare (alimentare apă,    |  | |(*)|
  energie electrică, termică)                  |___| |___|

  Asigurarea, după caz, cu aparatura necesară pentru determinări
  la recepţia, depozitarea şi livrarea produselor:
                                  ___  ___
  Prelevarea de probe din depozit, din mijloacele de transport  |  | |(*)|
  (aparatura automată, sonde electromecanice, sonde manuale,   |___| |___|
  recipienţi, altele)
                                  ___  ___
  Dotare de laborator pentru eşantionare, determinarea      |  | |(*)|
  umidităţii, conţinut impurităţi, masa hectolitrică şi     |___| |___|
  infestare (*)
                                  ___  ___
  Aparatura pentru măsurarea temperaturii în masa de produs   |  | |(*)|
  (termosonde, termometre, instalaţie automată pentru      |___| |___|
  detectarea temperaturii, altele)
                                  ___  ___
  Spaţiu pentru păstrarea eşantioanelor martor          |  | |(*)|
                                  |___| |___|

  6. Condiţii aplicabile după caz, pentru determinarea cantităţilor de produs, la recepţie şi/sau livrare

                                   DA  NU
                                  ___  ___
  Dispozitive de cântărire, în incintă sau în afara spaţiului  |  | |(*)|
  de depozitare, verificate metrologic (bascule auto şi/sau CF, |___| |___|
  alte dispozitive de cântărire) (*)

  7. Condiţii aplicabile după caz, privind utilaje, dispozitive, instalaţii din dotare

                                   DA  NU
                                  ___  ___
  Utilaje pentru preluarea, manipularea, livrarea produselor   |  | |  |
  agricole (transportoare cu melc, cu lanţ, cu bandă,      |  | |  |
  elevatoare, transportoare pneumatice, încărcătoare frontale,  |  | |  |
  altele)                            |___| |___|
                                  ___  ___
  Utilaje pentru condiţionare (harfe, tarare, trioare, altele)  |___| |___|
                                  ___  ___
  Instalaţii pentru aerare activă (canale de aerare, altele)   |___| |___|
                                  ___  ___
  Instalaţii (aparatură) pentru efectuarea periodică a      |  | |(*)|
  dezinsecţiilor şi deratizare (*)                |___| |___|

  8. Condiţii aplicabile după caz, privind resursele umane

                                   DA  NU
                                  ___  ___
  Personal angajat pentru operaţiuni de cântărire, depozitare,  |  | |(*)|
  manipulare prelevare probe, eşantionare şi analize (*)     |___| |___|

  9. Condiţii aplicabile după caz, privind documente şi evidenţe contabile

                                   DA  NU
  Documente legale privind recepţia, determinări de calitate,   ___  ___
  plan gradare, tichet de cântar, buletin laborator, BCAR,    |  | |(*)|
  facturi fiscale, aviz expediţie, NIR, borderou achiziţii    |  | |  |
  altele                             |___| |___|
                                  __  ____
  Dotare tehnică la nivelul operatorului economic care a     | | |(**)|
  solicitat autorizarea, cu mijloace electronice de       | | |  |
  înregistrare, prelucrare şi furnizare a datelor şi       | | |  |
  evidenţelor contabile (PC)                   |__| |____|

————
(*) Condiţii care pot fi îndeplinite, după caz, prin colaborare cu alţi operatori economici care deţin în proprietate sau administrează spaţii de depozitare autorizate în condiţiile prezentului ordin şi care deţin dotarea şi resursele umane necesare desfăşurării activităţilor în cauză
(**) se precizează termenul de îndeplinire, dar nu mai târziu de 30 iunie 2006.

ANEXA 3
la regulament

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A CERERILOR PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIILOR DE DEPOZIT
                  (model)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Număr    | Data| Nume şi adresă solicitant|Mod de rezolvare | Obs. |
|crt.|înregistrare|   |             |conform raportului|    |
|  |      |   |             |de evaluare    |    |
|____|____________|_____|__________________________|__________________|________|
| 1 |   2   | 3 |       4      |     5    |  6  |
|____|____________|_____|__________________________|__________________|________|
|____|____________|_____|__________________________|__________________|________|
|____|____________|_____|__________________________|__________________|________|
|____|____________|_____|__________________________|__________________|________|

       REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A AUTORIZAŢIILOR DE DEPOZIT
                  (model)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Seria şi  |Data   |Titularul autorizaţiei|Denumirea şi adresa| Obs. |
|crt.|numărul   |eliberării|de depozit      |completă a unităţii|   |
|  |autorizaţiei|     |           |de depozitare   |   |
|  |de depozit |     |           |pentru care s-a  |   |
|  |      |     |           |acordat autorizaţia|   |
|  |      |     |           |de depozit     |   |
|____|____________|__________|______________________|___________________|______|
| 1 |   2   |   3  |      4     |     5    |  6 |
|____|____________|__________|______________________|___________________|______|
|____|____________|__________|______________________|___________________|______|
|____|____________|__________|______________________|___________________|______|
|____|____________|__________|______________________|___________________|______|

 ANEXA 4
la regulament

 DADR Judeţ ................/mun. Bucureşti

                RAPORT DE EVALUARE

 ______________________________________________________________________________
| Unitatea de depozitare                            |
|                                       |
| Adresa                                    |
|______________________________________________________________________________|

  Capacitate totală de depozitare .............. tone
  Tipuri de spaţii de depozitare şi capacităţi (tone)
  silozuri şi/sau magazii construite din beton armat (cărămidă), metalice

 ______________________________________________________________________________
|          Siloz          |      Magazie        |
|____________________________________________|_________________________________|
| Tip  |Capacitate|Nr. celule|An construcţie| Capacitate| Număr|An construcţie|
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
|beton |     |     |       |      |   |       |
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
|metalic|     |     |       |      |   |       |
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
|altele |     |     |       |      |   |       |
|_______|__________|__________|______________|___________|______|______________|
 ______________________________________________________________________________
|                                   DA  NU |
|                                   __  __|
| Consider că sunt îndeplinite condiţiile precizate în fişa tehnică  | | | |
| a unităţii de depozitare, în vederea acordării autorizaţiei de   | | | |
| depozit                               | | | |
|_____________________________________________________________________|__|__|__|
 ______________________________________________________________________________
| Aprecierile reprezentantului împuternicit constatator privind modul de    |
| îndeplinire a condiţiilor, aplicabile fiecărei unităţi de depozitare (se   |
| completează, după caz, cu detalierea modului de îndeplinire a condiţiilor)  |
|                                       |
| - Condiţii necesare pentru spaţii de depozitare               |
|                                       |
| Pardoseli solide, din materiale rezistente, uşor de curăţat şi dezinfectat  |
| ............................................................................ |
| Pereţi cu suprafeţe fără igrasie sau infiltraţii ........................... |
| Acoperiş fără infiltraţii .................................................. |
| Uşi din materiale rezistente, uşor de curăţat şi dezinfectat ............... |
| Ferestre echipate cu sisteme de protecţie împotriva insectelor, rozătoarelor |
| şi/sau păsărilor ........................................................... |
| Sistem de alimentare cu apă (reţeaua publică sau sursă proprie) a unităţii de|
| depozitare ................................................................. |
| Platforme betonate şi/sau şoproane pentru depozitare temporară, unde nu   |
| există sistem de preluare directă .......................................... |
|                                       |
| - Condiţii aplicabile după caz, pentru determinări de calitate a produselor |
|                                       |
| (*) Spaţiu corespunzător cu dotări necesare (alimentare apă, energie     |
| electrică, termică) ........................................................ |
| Asigurarea, după caz, cu aparatura necesară pentru determinări la recepţia, |
| depozitarea şi livrarea produselor:                     |
|                                       |
| (*) Prelevarea de probe din depozit, din mijloacele de transport (aparatură |
| automată, sonde electromecanice, sonde manuale, recipienţi, altele)     |
| ............................................................................ |
| (*) Dotare de laborator pentru eşantionare, determinarea umidităţii, conţinut|
| impurităţi, masa hectolitrică şi infestare ................................. |
| (*) Aparatura pentru măsurarea temperaturii în masa de produs (termosonde,  |
| termometre, instalaţie automată pentru detectarea temperaturii, altele)   |
| ............................................................................ |
| (*) Spaţiu pentru păstrarea eşantioanelor martor ........................... |
|                                       |
| - Condiţii aplicabile după caz, pentru determinarea cantităţilor de produs, |
| la recepţie şi/sau livrare                          |
|                                       |
| (*) Dispozitive de cântărire, în incintă sau în afara spaţiului de depozitare|
| (bascule auto şi/sau CF, alte dispozitive de cântărire) .................... |
| (*) Documente de verificare metrologică .................................... |
|                                       |
| - Condiţii aplicabile după caz, privind utilaje, dispozitive, instalaţii din |
| dotare                                    |
|                                       |
| Utilaje pentru preluarea, manipularea, livrarea produselor agricole     |
| (transportoare cu melc, cu lanţ, cu bandă, elevatoare, transportoare     |
| pneumatice, încărcătoare frontale, altele) ................................. |
| Utilaje pentru condiţionare (harfe, tarare, trioare, altele) ............... |
| Instalaţii pentru aerare activă (canale de aerare, altele) ................. |
| (*) Instalaţii (aparatură) pentru efectuarea periodică a dezinsecţiilor şi  |
| deratizare ................................................................. |
|                                       |
| - Condiţii aplicabile după caz, privind resursele umane           |
|                                       |
| (*) Personal angajat pentru operaţiuni de cântărire, depozitare, manipulare |
| prelevare probe, eşantionare şi analize .................................... |
|                                       |
| - Condiţii aplicabile după caz, privind documente şi evidenţe contabile   |
|                                       |
| (*) Documente legale privind recepţia, determinări de calitate, plan gradare,|
| tichet de cântar, buletin laborator, BCAR, facturi fiscale, aviz expediţie, |
| NIR, borderou de achiziţii, altele ......................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| Dotare tehnică la nivelul operatorului economic care a solicitat autorizarea,|
| cu mijloace electronice de înregistrare, prelucrare şi furnizare a datelor şi|
| evidenţelor contabile (PC) (**)                       |
|                                       |
| (*) Condiţii care pot fi îndeplinite, după caz, prin colaborare cu alţi   |
| operatori economici care deţin în proprietate sau administrează spaţii de  |
| depozitare autorizate în condiţiile prezentului ordin şi care deţin dotarea |
| şi resursele umane necesare desfăşurării activităţilor în cauză       |
| (**) se precizează termenul de îndeplinire, dar nu mai târziu de 30 iunie  |
| 2006                                     |
|______________________________________________________________________________|
| Menţiuni speciale .......................................................... |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| Observator: Nume şi Prenume .................. Asociaţia ................... |
|______________________________________________________________________________|
| Reprezentant Direcţia pentru Agricultură şi   | Reprezentant unitate    |
| Dezvoltare Rurală                |              |
| Judeţul ................../municipiul Bucureşti |              |
| Nume şi Prenume ............................... | Nume şi Prenume .......... |
| Funcţia ....................................... | Funcţia .................. |
| Semnătura ..................................... | Semnătura ................ |
| Data .......................................... | Data ..................... |
|_________________________________________________|____________________________|

  ANEXA 5
la regulament

 (model)

 ______________________________________________________________________________
|                 ROMÂNIA                   |
|     MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE      |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|             AUTORIZAŢIE DE DEPOZIT               |
|              SERIA _ _ NR. 00001                |
|                                       |
| Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   |
| nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera|
| cerealelor şi a produselor procesate din cereale,              |
| în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi   |
| dezvoltării rurale nr. 222 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind |
| acordarea autorizaţiilor de depozit spaţiilor de depozitare pentru produse  |
| agricole,                                  |
| Directorul executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală a  |
| judeţului .........................../municipiul Bucureşti, emite următoarea |
|                                       |
|             AUTORIZAŢIE DE DEPOZIT               |
|                                       |
| ............................ cod unic de înregistrare ...................... |
| cu sediul în localitatea .................... str. ................. nr. ... |
| bloc .... scara .... ap. .... judeţ/sector ............ cod poştal ......... |
| tel. ........... fax ............ e-mail ................... este autorizată |
| să desfăşoare activităţi de depozitare produse agricole, clasa CAEN ......., |
| la unitatea de depozitare ........... situată la adresa .................... |
| cu o capacitate totală de depozitare de ....... tone, din care, pe tipuri de |
| spaţii de depozitare şi capacităţi (tone)                  |
| ____________________________________________________________________________ |
||        Siloz          |       Magazie       ||
||________________________________________|___________________________________||
|| Capacitate| Nr. celule| An construcţie | Capacitate | Număr| An construcţie||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
||      |      |        |      |   |        ||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
||      |      |        |      |   |        ||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
||      |      |        |      |   |        ||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
||      |      |        |      |   |        ||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
||      |      |        |      |   |        ||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
||      |      |        |      |   |        ||
||___________|___________|________________|____________|______|_______________||
|                                       |
|                DIRECTOR EXECUTIV               |
|                                       |
| Data .....................                          |
|______________________________________________________________________________|

OUG Nr.12/2006

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 12 din 22 februarie 2006
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

Text în vigoare începând cu data de 3 noiembrie 2014
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 octombrie 2014.

Act de bază

#B: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006

Acte modificatoare
#M1: Legea nr. 225/2006
#M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009
#M3: Ordonanţa Guvernului nr. 6/2009
#M4: Legea nr. 89/2010
#M5: Legea nr. 145/2014

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#CIN
NOTĂ:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006 (#M1).

#B

Având în vedere măsurile asumate, cuprinse în anexa nr. V pct. 3 „Agricultura”, subpct. 2 din Protocolul privind condiţiile şi angajamentele referitoare la admiterea României în Uniunea Europeană, cu privire la stocurile de produse agricole admise la data aderării,
întrucât timpul rămas până la elaborarea următorului raport de monitorizare nu permite promovarea şi adoptarea reglementării sub formă de lege,
în considerarea asigurării trasabilităţii pe piaţa cerealelor şi a produselor procesate din cereale,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 1

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop îmbunătăţirea organizării şi funcţionării pieţei cerealelor prin instituirea unor măsuri de reglementare a filierei cerealelor şi a produselor procesate din cereale.

(2) Măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producţie agricolă, depozitare, procesare şi comerţul cu cereale şi produse procesate din cereale şi sunt obligatorii pentru toţi producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii, comercianţii, denumiţi în continuare parteneri de pe filiera cerealelor.

ART. 2

Organismele instituţionale responsabile cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piaţa cerealelor sunt:

a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
b) Consiliul cereale şi produse procesate;
c) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
d) instituţii cu atribuţii privind acţiuni de verificare şi control, conform competenţelor legale.

ART. 3

(1) Producătorii agricoli de cereale trebuie să păstreze producţia destinată comercializării numai în spaţii de depozitare autorizate în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli, pe piaţa internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate şi a facturilor fiscale, în cazul producătorilor agricoli persoane juridice, iar în cazul producătorilor agricoli persoane fizice, pe baza contractelor de vânzare-cumpărare şi a borderourilor de achiziţii cu regim special personalizate prin imprimarea datelor de identificare pentru fiecare utilizator.

#M5

(3) *** Abrogat

#B

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) vânzările de cereale prin comerţul cu amănuntul în unele zone publice, conform legii.

ART. 4

Cerealele se depozitează în spaţii autorizate, care trebuie să asigure respectarea condiţiilor de depozitare, recepţia, păstrarea şi livrarea acestora la indici de calitate conform contractelor, în vederea comercializării şi/sau procesării pentru consumul uman, hrana animalelor şi industrializare.

ART. 5

(1) Autorizaţiile de depozit se acordă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la cererea operatorilor economici care deţin în proprietate sau administrează spaţii de depozitare pentru produse agricole.

#M1

(2) Autorizaţiile de depozit se acordă fără percepere de taxe pentru spaţiile de depozitare pentru produse agricole, conform regulamentului pentru acordarea acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale*), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

#B

(3) Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de depozit cuprinde şi prevederi referitoare la condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile de depozitare.

#M1

(4) Până la data de 30 iunie 2006, depozitarea şi comercializarea cerealelor se pot face şi în spaţiile de depozitare care nu au obţinut autorizaţia de depozit.

(5) Cantităţile de cereale depozitate sunt rezultatul achiziţiilor pe baza contractelor de vânzare-cumpărare, al contractelor de prestări de servicii încheiate cu partenerii de pe filieră, precum şi al producţiei proprii, în cazul în care operatorii economici care deţin în proprietate sau administrează spaţii de depozitare autorizate exploatează, în condiţiile legii, terenuri agricole şi depozitează producţia obţinută în vederea comercializării şi/sau procesării.

#CIN
*) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produse agricole.

#B

ART. 6

(1) În vederea asigurării trasabilităţii cerealelor în piaţă, partenerii de pe filieră au obligaţia furnizării de date statistice lunare de evidenţă a mişcării stocurilor de cereale, către Sistemul informatic al pieţei pe filiera cerealelor.

(2) Sistemul informatic al pieţei pe filiera cerealelor se organizează în condiţiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Consiliul cereale şi produse procesate.

(3) Partenerii de pe filieră au obligaţia de a asigura dotarea cu echipamente şi/sau servicii electronice pentru evidenţa, prelucrarea şi furnizarea datelor.

(4) Îndeplinirea prevederilor alin. (3) constituie condiţie pentru acordarea autorizaţiei de depozit.

ART. 7

(1) Procesarea cerealelor se realizează cu respectarea cerinţelor pentru asigurarea protecţiei sănătăţii publice şi a intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte alimentele şi hrana pentru animale.

#M1

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă toţi operatorii economici cu activitate de morărit au obligaţia de a dota morile cu cântare pe flux atât la intrarea materiilor prime, cât şi la ieşirea produselor finite.

#B

ART. 8

(1) Aprovizionarea cu materie primă a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de procesare a cerealelor se realizează din următoarele surse:

a) direct de la producătorii agricoli, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2), dacă deţin în proprietate sau administrează spaţii de depozitare autorizate;
b) din depozite autorizate sau de la ceilalţi parteneri de pe filieră care deţin licenţe de fabricaţie în domeniul procesării cerealelor;
c) din producţia proprie;
d) din import.

(2) Cantităţile procesate vor fi rezultatul materiilor prime achiziţionate conform prevederilor alin. (1) şi/sau ale contractelor de prestări de servicii încheiate cu terţi.

ART. 9

(1) Operatorii economici de pe filiera cerealelor care desfăşoară activităţi de procesare trebuie să evidenţieze cantităţile de materie primă utilizate şi/sau de produse finite realizate, prin întocmirea zilnică şi centralizarea lunară a rapoartelor de producţie, a rapoartelor de utilităţi şi a celorlalte documente legale.

(2) Prestările de servicii din sectorul morărit se efectuează pe bază de tarif, iar cantităţile de cereale care reprezintă plata în natură a contravalorii serviciilor se evidenţiază distinct în facturile fiscale, conform bonurilor de măciniş întocmite pentru fiecare beneficiar.

ART. 10

Cerealele şi/sau produsele procesate din cereale se comercializează pe piaţa internă sau la export, cu respectarea următoarelor cerinţe minimale:

a) să fie achiziţionate de la producătorii agricoli, în sau din spaţii de depozitare autorizate, numai de către societăţile care au ca obiect de activitate comerţul cu cereale, pe baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2);
b) să fie achiziţionate de la ceilalţi parteneri de pe filieră, din spaţii de depozitare autorizate, pe baza contractelor de vânzare-cumpărare şi însoţite de facturi fiscale;
c) cerealele provenite din import se comercializează pe piaţa internă încărcate în mijloacele de transport, prin spaţii de depozitare autorizate sau direct la procesatori, dacă aceştia deţin în proprietate sau administrează spaţii autorizate de depozitare pentru produse agricole.

#M1

ART. 11

(1) Pâinea şi produsele de morărit şi panificaţie se comercializează către persoane juridice, însoţite de facturi fiscale.

#B

(2) Livrarea pâinii către beneficiari se efectuează de operatorii economici, cu respectarea normelor referitoare la personalizarea produselor proprii, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) În structurile de vânzare cu amănuntul se afişează obligatoriu denumirea furnizorului de pâine, denumirea produselor livrate şi preţul de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat în lei/kg şi lei/bucată.

ART. 12

(1) Preţul pe piaţă al cerealelor se stabileşte în mod liber prin negociere între partenerii de pe filieră.

(2) Convenirea preţului de referinţă conform prevederilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 307/2005, şi utilizarea acestuia ca preţ orientativ în negocierea dintre parteneri a preţului de vânzare-cumpărare nu pot avea ca efect restricţionarea negocierilor pe piaţă.

(3) În situaţia în care condiţiile pieţei o impun, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aplică mecanismul de intervenţie pe piaţă pentru cereale, în condiţiile legii.
(4) Fondurile necesare aplicării mecanismului de intervenţie se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

ART. 13

Verificarea şi controlul activităţii pe filiera cerealelor se realizează de persoane împuternicite de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi de alte instituţii cu atribuţii în domeniu, conform competenţelor legale.

ART. 14*)

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

a) funcţionarea capacităţilor de depozitare fără autorizaţie de depozit, cu amendă de la 7.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);
b) neîndeplinirea condiţiilor existente la data acordării autorizaţiei de depozit, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON) şi, după caz, cu suspendarea autorizaţiei de depozit pe perioada necesară remedierii deficienţelor sau anularea acesteia;
c) achiziţionarea cerealelor de către operatorii economici, din spaţii de depozitare care nu deţin autorizaţie de depozit, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);
d) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 4.000 lei (RON);

#M4

e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificaţie, neînsoţite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienţa licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii şi a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop, dacă acesta aparţine contravenientului sau dacă nu există contract legal de cărăuşie.

#B

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice.

#M2

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se fac de către persoane împuternicite în acest scop de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. e) se fac de către Garda Financiară şi personalul anume desemnat din cadrul Poliţiei Române.

#CIN
*) A se vedea şi Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 144/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale.

#B

ART. 15

(1) Dispoziţiile art. 14 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contravenienţii pot achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

ART. 16

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare.

#CIN

NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 (#M2), cu modificările ulterioare.

#M4

„ART. 3

(1) Veniturile rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi ca urmare a aplicării sancţiunilor potrivit art. 1 şi 2 constituie venituri la bugetul de stat.

(2) Ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice vor emite ordine în aplicarea dispoziţiilor art. 1, 2 şi art. 3 alin. (1).”

#B