HG nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”

HOTĂRÂRE Nr. 39/2017 din 27 ianuarie 2017
pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 1 februarie 2017

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,
având în vedere prevederile Programului de guvernare 2017 – 2020, capitolul „Politici agricole şi de dezvoltare rurală” – Programul de susţinere pentru produse deficitare, şi anume acordarea de sprijin pentru cultura de tomate în spaţii protejate,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:
a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;
b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
ART. 2
Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.
ART. 3
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
a) ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
b) întreprindere – orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
c) întreprindere unică – potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre următoarele relaţii:
(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
d) autoritatea competentă – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;
e) spaţii protejate – sere/solare, spaţii închise în care factorii de vegetaţie sunt dirijaţi pe întreg ciclul de cultură;
f) Registrul ajutoarelor de stat – potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

CAPITOLUL II
Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate

ART. 4
(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate.
(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. b) şi c), care exploatează culturi de tomate în spaţii protejate, respectiv:
a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis;
b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
c) producătorilor agricoli persoane juridice.
ART. 5
(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul …………, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului …………./Municipiului Bucureşti”;
b) să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafaţa prevăzută la lit. a);
c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul 2017.
(2) Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în perioadele ianuarie – mai, inclusiv, şi noiembrie – 20 decembrie, inclusiv.
ART. 6
(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(2) Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.481,4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5.
(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 7
Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, pe durata Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, în anul 2017, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2).
ART. 8
Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 179.752 mii lei, care reprezintă contravaloarea în lei a 40.000 mii euro, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

CAPITOLUL III
Modul de acordare şi modalităţile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate

ART. 9
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
f) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.
(3) În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se găseşte suprafaţa deţinută.
(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
(5) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se află exploataţia verifică sumele primite anterior de beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 852/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în perioada 2015 – 2017 şi a celor declarate de solicitant în cerere, în vederea calculării sumelor rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.
(6) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (4) se asigură de către un funcţionar din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului executiv.
(7) În situaţia în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor judeţe, reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafaţa cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.
ART. 10
(1) Reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în vedere cererea de înscriere în program şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) şi în baza comunicării solicitanţilor, verifică înfiinţarea culturii şi începutul rodirii, potrivit fişelor prevăzute în anexa nr. 4.
(2) Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi verificaţi potrivit prevederilor alin. (1) au obligaţia să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate, până la data de 27 decembrie 2017, inclusiv.
(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de tomate comercializate.
ART. 11
(1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică documentele justificative prevăzute la art. 10 alin. (3) şi completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 6 alin. (3).
(3) Suma reprezentând ajutor de minimis prevăzută la alin. (2) are în vedere sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul actelor normative prevăzute la art. 9 alin. (5).
(4) Solicitanţii ale căror sume aprobate potrivit prevederilor alin. (2) nu reprezintă echivalentul în lei al sumei de 3.000 euro nu sunt eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis, conform prevederilor prezentei hotărâri.
ART. 12
Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc lunar Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până în ultima zi lucrătoare a lunii.
ART. 13
Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.
ART. 14
(1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.
ART. 15
(1) Registrul unic prevăzut la art. 9 alin. (4), precum şi documentaţia depusă pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituţiei.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

ART. 16
Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.
ART. 17
(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de minimis potrivit prevederilor legale în vigoare.
(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.
ART. 18
Se interzice acordarea de ajutor de minimis în temeiul prezentei hotărâri solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de tomate în spaţii protejate este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data de 1 ianuarie 2017, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei.
ART. 19
Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,
Viorel Ştefan

Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Ana Birchall

Bucureşti, 27 ianuarie 2017.
Nr. 39.

ANEXA 1

Nr. ……. data ……………

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM

(Model)

Către,
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului …………………../Municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata:
a) persoana juridică/PFA/II/IF ………………………………., cu sediul în localitatea ……………………., judeţul ………………, înscrisă la Registrul Comerţului cu nr. ……., CUI ………………., cod CAEN ……………… cont bancar deschis la ………………….. reprezentată de …………………., CNP ………………………….;
b) persoana fizică ……………………………….., domiciliată în localitatea ……………………. judeţul …………….., str. …………………….. nr. ………, deţinătoare a BI/CI seria ………… nr. ………….., eliberat/eliberată la data …………….. de ……………….., CNP ……………….., cont bancar ………………… deschis la ………………………..,
solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, potrivit art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control şi depun următoarele documente:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

NOTĂ:
Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.
Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru 2017 la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului …………………./a Municipiului Bucureşti pentru înscrierea în Program cu suprafaţa …….. mp.
Declar că în perioada anilor 2015 – 2017 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul:
……………………….. Suma …………………………………
………………………………………………………………..

NOTĂ:
Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.
Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau altor instituţii abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
Mă oblig să menţin suprafaţa de spaţii protejate care a beneficiat de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.

Solicitant, Verificat reprezentant DAJ, Aprobat director executiv DAJ,
……….. ……………………… …………………………

ANEXA 2
Nr. ……. data ……………

DECLARAŢIE

(Model)

Subsemnatul/Subsemnata:
a) persoana juridică/PFA/II/IF ………………………………………………., cu sediul în localitatea …………………., judeţul ………………., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ………, CUI ……………, cod CAEN …………………………. cont bancar deschis la ………………. reprezentată de ………………………………….., CNP ……………………………;
b) persoana fizică ……………………………, domiciliată în localitatea ………………….., judeţul …………………., str. ……………………… nr. ………, deţinătoare a BI/CI seria ………… nr. ………….., eliberat/eliberată la data …………… de ………………, CNP ………………….., cont bancar ………………….. deschis la ………………………,
declar că am luat cunoştinţă de Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi mă oblig să informez/comunic/anunţ DAJ înfiinţarea culturii şi începutul rodirii în vederea efectuării verificărilor.
Declar că suprafaţa cultivată cu tomate în spaţii protejate, pentru care solicit sprijin financiar, nu este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data de 1 ianuarie 2017.
Declar că înfiinţez cultura de tomate în spaţii protejate în suprafaţă de ……… mp, pe raza localităţii ………………, judeţul …………., şi marchez suprafaţa, la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul …………………., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ……………../Municipiului Bucureşti”.
Am fost informat de reprezentanţii DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existenţa suprafeţei, înfiinţarea culturii şi începutul rodirii.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Data Semnătura solicitant
…………… …………………….

ANEXA 3

Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

(Model)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………./a Municipiului Bucureşti
______________________________________________________________________________
|Nr. | Producător | Cererea de| Suprafaţa pentru |Cantitate | Suma totală |
|crt.| agricol | înscriere | care se solicită |comercializată| aprobată |
| | (numele şi | în Program| sprijinul | (kg) | (lei) |
| | prenumele, | (Nr./data)|__________________| | |
| | denumirea, | |Total| din care: | | |
| | CNP/CUI, | |(m2) |____________| | |
| | localitatea)| | |Sere |Solare| | |
| | | | |(m2) | (m2) | | |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|
| (0)| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|
| 1.| | 1/data | | | | | |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|
| 2.| | 2/data | | | | | |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|
| 3.| | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|
| 4.| | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|
| …| | | | | | | |
|____|_____________|___________|_____|_____|______|______________|_____________|

NOTĂ:
Coloanele 6 şi 7 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.

Întocmit
………………………………………….
(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

ANEXA 4

A. Fişa de identificare a culturii

(Model)

Numele şi prenumele ……………………….., funcţia …………. legitimaţia nr. ………….., în calitate de reprezentant DAJ ……………….,
am constatat următoarele:
Date solicitant: …………………………………………………
_ _
Spaţiul protejat sera |_| solar |_|
_ _
Suprafaţa existentă cu cultura de tomate 1.000 mp Da |_| Nu |_|
În cazul în care se depun cereri de înscriere în Program în mai multe judeţe:
Suprafaţa …………., judeţul …………
…………………… până la incidenţa suprafeţei totale de 1.000 mp.
Vecinătăţi ………………………………………………………
………………………………………………………………..
_____________________________________
Schiţa culturii cu căile de acces | |
|_____________________________________|
Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul ………., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………./Municipiului Bucureşti”.
_ _
Da |_| Nu |_|

Alte menţiuni: …………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

NOTĂ:
Această fişă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata înfiinţarea culturii de tomate în spaţii protejate.

Am constatat, Sunt de acord cu constatarea,
Reprezentant DAJ, Solicitant,
…………….. ………………………..

B. Fişa de verificare a începutului rodirii

(Model)

Numele şi prenumele …………………, funcţia …………. legitimaţia nr. ……., în calitate de reprezentant DAJ ………….,
am constatat următoarele:
Date solicitant: …………………………………………………
_ _
Spaţiul protejat sera |_| solar |_|
Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul ………., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………./Municipiului Bucureşti”.
_ _
Da |_| Nu |_|

Suprafaţa existentă cu cultura de tomate de 1.000 mp, aflată în faza de început de rodire
_ _
Da |_| Nu |_|

Jurnal de recoltări
_ _
Da |_| Nu |_|

Alte menţiuni: …………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

NOTĂ:
Această fişă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata începutul rodirii culturii de tomate în spaţii protejate, pentru fiecare ciclu, până la realizarea produselor de minimum 2.000 kg.

Am constatat, Sunt de acord cu constatarea,
Reprezentant DAJ, Solicitant,
…………….. ………………………..

ANEXA 5

Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar

(Model)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………./a Municipiului Bucureşti
______________________________________________________________________________
|Nr. |Numărul | Suprafaţa pentru |Cantitatea |Cuantum pe| Suma aprobată |
|crt.|benefici-| care se acordă |comercializată|beneficiar| |
| |arilor | sprijin | (kg) | (lei) | |
| | |__________________| | |__________________|
| | |Total| din care: | | |Total| din care: |
| | |(m2) |____________| | |(lei)|____________|
| | | |sere |solare| | | |sere |solare|
| | | |(m2) | (m2) | | | |(lei)|(lei) |
|____|_________|_____|_____|______|______________|__________|_____|_____|______|
| (0)| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) |
|____|_________|_____|_____|______|______________|__________|_____|_____|______|
| | | | | | | | | | |
|____|_________|_____|_____|______|______________|__________|_____|_____|______|
| | | | | | | | | | |
|____|_________|_____|_____|______|______________|__________|_____|_____|______|

Director executiv, Întocmit,
…………………. …………………
(numele, prenumele, (numele, prenumele,
semnătura şi ştampila) funcţia şi semnătura)

ANEXA 6

Situaţie centralizatoare

(Model)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Se aprobă:
Ordonator principal de credite,
………………………….
_______________________________________________________
| Nr. | Judeţul | Suma totală aprobată |
| crt. | | (lei) |
|______|_________________________|______________________|
| (0) | (1) | (2) |
|______|_________________________|______________________|
| 1. | | |
|______|_________________________|______________________|
| 2. | | |
|______|_________________________|______________________|
| 3. | | |
|______|_________________________|______________________|
| …. | | |
|______|_________________________|______________________|
|TOTAL:| | |
|______|_________________________|______________________|

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

Director general,
…………………..
(semnătura şi ştampila)

—————