LEGE nr.312 din 8 iulie 2003

LEGE nr.312 din 8 iulie 2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta lege reglementează politica agricolă în domeniul legumiculturii, privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp în condiţiile organizării comune de piaţă.

Art. 2. – Dezvoltarea durabilă a legumiculturii în România are în vedere funcţiile economice, ecologice şi de sprijinire a activităţilor din zonele rurale.

Art. 3. – Organul de specialitate al administraţiei publice centrale care asigură reglementarea şi implementarea strategiilor şi politicilor în domeniul legumiculturii este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.

Art. 4. – Politica agricolă în domeniul producerii şi valorificării legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate are în vedere următoarele obiective:a) dezvoltarea durabilă a exploataţiilor agricole de profil, prin ameliorarea sistemelor de producere şi profit ale producătorilor agricoli;b) diversificarea producţiei din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor;c) întărirea organizatorică a pieţei produselor, în sensul repartizării echitabile a veniturilor între producători, procesatori şi comercianţi;d) elaborarea strategiilor consolidate şi a politicilor structurale, în colaborare cu organizaţiile profesionale şi interprofesionale şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale;e) construcţii instituţionale pentru aplicarea mecanismelor de reglementare a pieţei;f) antrenarea cercetării şi a învăţământului în sprijinirea fermierilor legumicultori.Art. 5. – (1) În sensul prezentei legi, legumele de câmp au următoarele sisteme de cultură:a) producerea legumelor în câmp, în spaţii protejate cu mase plastice şi în răsadniţe;b) producerea pepenilor;c) producerea răsadurilor;d) producerea seminţelor de legume;e) producerea ciupercilor.(2) După direcţiile de valorificare, producţia de legume de câmp are următoarele destinaţii:a) consum în stare proaspătă;b) prelucrare industrială.(3) Criteriile de clasificare a legumelor de câmp se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL II
Producerea legumelor de câmp

Art. 6. – (1) În România, cadrul ecologic oferă condiţii climatice naturale favorabile, care necesită zonarea speciilor legumicole.

(2) Zonarea speciilor legumicole reprezintă aprecierea de ansamblu a factorilor climatici, edafici, economici, sociali şi de protecţie a mediului, care să permită delimitarea teritorială şi amplasarea speciilor, a soiurilor şi hibrizilor în zonele cele mai favorabile.

(3) Delimitarea zonelor şi actualizarea lucrărilor de zonare şi microzonare a speciilor de legume se efectuează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice

„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi institutele de specialitate din domeniu.

(4) Colectivele de specialişti pentru delimitarea zonelor legumicole se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.

(5) Zonele favorabile pentru cultura legumelor de câmp se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 7. – (1) Terenul cultivat cu legume de câmp are categoria de folosinţă „teren arabil”.

(2) Fac parte din categoria de folosinţă „teren arabil” şi suprafeţele ocupate cu răsadniţe, tunele provizorii, solariitunel, solarii cu acoperiş în pantă, individuale sau bloc, acoperite cu materiale plastice.

Art. 8. – (1) În exploataţiile agricole se admit la plantare genurile, speciile şi soiurile legumicole stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Categoriile biologice de seminţe şi material săditor folosite în cultura legumelor de câmp sunt următoarele:a) sămânţa de prebază;b) sămânţa de bază;c) sămânţa certificată;d) sămânţa hibridă.(3) Producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului de plantare se realizează de agenţi economici, persoane fizice sau juridice, autorizaţi în condiţiile legii.

CAPITOLUL III
Condiţiile de securitate şi calitate a legumelor de câmp,
pepenilor şi ciupercilor cultivate

Art. 9. – Legumele de câmp, pepenii şi ciupercile cultivate, destinate comercializării în vederea consumului uman în stare proaspătă, se supun standardelor de calitate, care dobândesc caracter de obligativitate.

Art 10. – (1) Standardele de calitate se aplică în toate etapele comercializării pe filiera de produs, din momentul părăsirii zonei de producţie.

(2) Legumele de câmp, pepenii şi ciupercile cultivate, destinate consumului uman în stare proaspătă, circulă însoţite de certificat de conformitate cu standardele de calitate pe filiera de produs, eliberat de organizaţia producătoare sau de staţia de ambalare.

(3) Legumele de câmp circulă fără certificat de conformitate în următoarele situaţii:a) produsele oferite de către producători spre livrare sau comercializare, la centrele de sortare şi condiţionare;b) produsele livrate către fabricile de prelucrare industrială;c) produsele destinate consumului propriu.Art. 11. – Legumele de câmp destinate prelucrării industriale vor fi însoţite de certificat de destinaţie industrială.

Art. 12. – (1) Formularele-tip şi modul de utilizare pentru certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.

(2) Legumele, pepenii şi ciupercile cultivate, comercializate în stare proaspătă sau procesată, destinate consumului uman, se supun controlului de conformitate cu normele de calitate.

(3) Controlul se face prin sondaj, prin prelevarea de probe, în toate etapele de comercializare pe filiera de produs, de către Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor.

Art. 13. – (1) Analiza produselor privind conţinutul în reziduuri de pesticide, arseniu, metale grele, azotaţi şi alte substanţe utilizate pentru protecţia plantelor, fertilizatori este obligatorie pentru producătorii de legume de câmp, pepeni şi ciuperci cultivate.

(2) Procedurile şi responsabilităţile eşantionării pentru determinarea de reziduuri de pesticide şi contaminanţi la legumele de câmp, pepeni şi ciuperci cultivate se efectuează de laboratoarele acreditate, în condiţiile legii.

(3) Agenţii economici, persoane fizice sau juridice, pot înfiinţa laboratoare pentru analiza conţinutului în contaminanţi la legume, pepeni şi ciuperci cultivate, cu condiţia acreditării acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 14. – Se interzice comercializarea legumelor, pepenilor şi a ciupercilor cultivate în stare proaspătă sau procesată, destinate consumului uman, care conţin reziduuri de pesticide, arseniu şi metale grele, azotaţi sau alte produse, care depăşesc nivelurile maxime admise prin actele normative în vigoare.

Art. 15. – Deţinătorii terenurilor agricole cultivate cu legume, pepeni şi ciuperci sunt obligaţi să ţină evidenţa tratamentelor utilizate pentru protecţia plantelor, fertilizare, tratarea solului sau a depozitelor şi a mijloacelor de transport.

Art. 16. – Stabilirea conformităţii calităţii legumelor, a pepenilor şi ciupercilor cultivate în stare proaspătă, destinate consumului uman, pe filiera de produs, se realizează de către Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., organizată ca direcţie în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu structuri în cadrul direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, cu încadrare în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate.

Art. 17. – Atribuţiile principale ale I.S.C.T.P.V.L.F. sunt următoarele:a) verifică aplicarea tehnologiilor de cultură;b) efectuează la producătorii agricoli şi în pieţele angro controlul privind sortarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea legumelor, pepenilor şi a ciupercilor cultivate, potrivit standardelor de calitate în vigoare;c) verifică conformitatea legumelor, pepenilor şi a ciupercilor cultivate cu standardele de calitate pe filiera de produs;d) controlează loturile de legume, pepeni şi ciuperci cultivate, în stare proaspătă sau procesată, destinate exportului sau provenite din import, privind condiţiile de securitate şi calitate a acestora;e) verifică certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială;f) constată săvârşirea contravenţiilor şi aplică sancţiunile prevăzute de prezenta lege.Art. 18. – Sumele încasate de I.S.C.T.P.V.L.F. din amenzi şi prestări de servicii se varsă la bugetul de stat.

Art. 19. – (1) Prelucrarea industrială a legumelor şi a ciupercilor cultivate în scop comercial se face în unităţi de producţie, conform reglementărilor în vigoare.

(2) În sensul prezentei legi, unităţi de producţie sunt unităţile care prelucrează, depozitează, condiţionează şi transportă legumele, ciupercile cultivate şi produsele rezultate prin prelucrarea industrială a acestora, destinate consumului uman.

Art. 20. – (1) Prin prelucrarea industrială a legumelor şi ciupercilor de cultură se obţin următoarele produse:a) conserve de legume în apă;b) conserve de legume în bulion;c) conserve de legume în oţet (acidifiate);d) conserve de legume în ulei;e) sucuri condimentate;f) conserve de legume concentrate;g) legume deshidratate, fulgi, făinuri;h) produse concentrate deshidratate;i) conserve dietetice de legume;j) legume conservate prin lactofermentaţie;k) legume conservate prin sărare;l) sucuri şi nectaruri de legume;m) produse expandate din legume;n) bulion;o) pastă de tomate.(2) Definirea şi caracteristicile produselor prevăzute la alin. (1) se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 21. – Producătorii şi comercianţii de produse industrializate din legume şi ciuperci cultivate sunt obligaţi să ţină evidenţa acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 22. – Etichetarea pentru comercializare a legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate, în stare proaspătă, ambalate, precum şi a produselor industrializate din legume şi ciuperci cultivate se face conform legislaţiei în vigoare.

Art. 23. – (1) Produsele industrializate din legume şi ciuperci cultivate se supun controlului de conformitate cu standardele de calitate care dobândesc caracter de obligativitate pe filiera de produs, precum şi controlului de identitate.

(2) Definirea controlului de conformitate şi a controlului de identitate se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV
Sancţiuni

Art. 24. – Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea civilă sau contravenţională, după caz.

Art. 25. – Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă contravenţională de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei;b) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amendă contravenţională de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei şi retragerea produselor de pe piaţă;c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2), art. 22 şi ale art. 23 alin. (1), cu amendă contravenţională de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei;d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă contravenţională de la 80.000.000 lei la100.000.000 lei şi confiscarea produselor de pe piaţă;e) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă contravenţională de la 130.000.000 lei la 150.000.000 lei.Art. 26. – Sancţiunile prevăzute la art. 25 se aplică atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.

Art. 27. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege se fac prin procesverbal încheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, potrivit atribuţiilor ce le revin prin lege.

Art. 28. – Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenţii, se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

Art. 29. – Condiţiile de producere şi valorificare a legumelor, pepenilor şi ciupercilor cultivate, în stare proaspătă sau industrializată, normele de comercializare, precum şi alte măsuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu avizul Ministerului Sănătăţii, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Integrării Europene, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 30. – Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 8 iulie 2003.
Nr. 312.


Duminică, 15 februarie 2015, 01:28

Declinare de raspundere: Informaţiile publicate în aceasta rubrică, precum şi textele actelor normative nu au caracter oficial.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *